4.4
Legislatívny rámec paliatívnej a hospicovej starostlivosti v Slovenskej republike
L. Andrejiová a D. Magurová (2011) upozorňujú, že i napriek tomu, že spoločnosť na
Slovensku postupne starne a zvyšuje sa počet obyvateľov v poproduktívnom veku,
paliatívnej starostlivosti sa
venuje stále málo pozornosti. Okrem toho paliatívna
starostlivosť na Slovensku neustále „bojuje“ s problémami týkajúcimi sa nedostatku
finančných prostriedkov, ale taktiež v niektorých prípadoch prameniaci z nedôvery zo strany
odbornej alebo laickej verejnosti.
Ministerstvo zdravotníctva považuje komplexnú zdravotnú starostlivosť o seniorov v
zmysle primeranej dostupnosti a kvality za jednu zo svojich dôležitých úloh a patrí medzi
ne aj hospicová a paliatívna starostlivosť. V súčasnosti platná Koncepcia zdravotnej
starostlivosti v odbore paliatívna medicína, vrátane hospicovej starostlivosti (2006) uvádza,
že „Hospicová starostlivosť je paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom s
nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom hospicom ako samostatným
zdravotníckym zariadením. Zahŕňa všetky prvky paliatívnej starostlivosti: paliatívnu
medicínu, ošetrovateľskú, psychologickú, spirituálnu, respitnú a terminálnu starostlivosť,
ako aj starostlivosť o pozostalých. Môže sa poskytovať formou ústavnou i ambulantnou (tzv.
mobilným hospicom).“ Táto koncepcia sa viaže ako k zdravotnej, tak k sociálnej
starostlivosti.
K paliatívnej starostlivosti sa vzťahuje i zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a, pričom paliatívna
starostlivosť je zaradená do kategórie Z51 – Iná lekárska starostlivosť.
Ďalej sa k paliatívnej starostlivosti vzťahuje zákon 576/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto zákone je hospic
zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti a mobilný hospic zariadením ambulantnej
zdravotnej starostlivosti. Povolenie na prevádzkovanie hospicu a mobilného hospicu vydáva
samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Tento zákon tiež povoľuje
vykonávanie zdravotnej starostlivosti v hospici, ak ide o poskytovanie zdravotnej
starostlivosti podľa doterajších predpisov v zariadení, ktoré poskytuje paliatívnu
starostlivosť.
Vyhláška MZ SR č.770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých
druhov zariadení, je mobilným hospicom domáca starostlivosť vykonávaná pracovníkom
hospicu (§ 8). Podľa § 13 tejto vyhlášky sa v hospici „poskytuje zdravotná starostlivosť
9
osobám s nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá
spravidla vedie k smrti. Cieľom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici je zlepšenie
kvality života, zmiernenie utrpenia týchto osôb a stabilizácia ich zdravotného stavu.
Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych
zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane domácej starostlivosti v byte
chorého.“
Typy finančného zabezpečenia hospicov v súčasnej dobe pri poskytovaní paliatívnej
starostlivosti v SR vychádzajú z využívania získaných zdrojov na úhradu nákladov
hospicovej a paliatívnej starostlivosti (Bugri, Pribišová, Žák, 2011):
1. zdroje získané z verejného zdravotného poistenia,
2. priame platby od klientov a ich rodinných príslušníkov,
3. platby štátu,
4. príspevky od VÚC a obcí,
5. dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb,
6. zdroje charity,
7. alokované dane
Ako uvádza M. Uhliarik, bývalý minister zdravotníctva (2011) na Slovensku stále
pretrváva hranica medzi rozsahom poskytovania zdravotnej starostlivosti verzus sociálnej
starostlivosti, pričom deklaruje, že je snaha nájsť v zdravotníckom aj sociálnom rezorte
konsenzus spolupráce pre rozvoj poskytovania hospicovej starostlivosti. Ministerstvo
zdravotníctva aktuálne vytvára pracovnú skupinu, ktorá sa bude komplexne zaoberať
riešením problematiky a vypracovaním primeraných postupov poskytovania hospicovej a
paliatívnej starostlivosti v SR so zreteľom, že paliatívna starostlivosť podobne ako všetka
medicínska starostlivosť musí byt orientovaná na pacienta, vedená potrebami pacienta a
musí brat do úvahy jeho hodnoty.
Na záver spomenieme strategický dokument medzinárodnej úrovne v oblasti
hospicovej starostlivosti s názvom Odporúčanie rady Európy c. 1418/1999 o ochrane práv
a dôstojnosti nevyliečiteľné chorých a zomierajúcich. V ňom sa požaduje, aby bola
paliatívna starostlivosť integrálnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti a
neoddeliteľným prvkom občianskych práv. Práva nevyliečiteľne chorých sú rozdelené do
troch skupín (Hudáková, 2011):
1. právo na komplexnú paliatívnu starostlivosť,
2. právo na sebaurčenie a slobodné rozhodovanie,
3. právo na život a ochranu proti úmyselnému usmrteniu.
10
ZÁVER
Ticho pred narodením, ticho po smrti: život je
hluk medzi dvoma nepreskúmanými obdobiami
ticha (Allendeová, I., In Kupka, 2011).
V tejto bakalárskej práci sme sa venovali problematike sociálnej práce s rodinou
pacienta v paliatívnej starostlivosti. Cieľovou skupinou našej práce boli starí ľudia, ktorí
trpia určitou formou ochorenia. Pri starostlivosti o túto skupinu pacientov je dôležité brať do
úvahy i ich rodiny. Choroba určitým spôsobom vždy zasiahne celú rodinu a má ďalekosiahle
dôsledky nielen na pacienta, ale i jeho sociálnu sieť. Ochorenie patrí ku krízovým životným
situáciám, po prekovaní ktorých už nič nezostane rovnaké aké bolo. Samotná podstata krízy
to nedovoľuje. Je teda potrebná určitá zmena, ktorá môže byť pozitívna i negatívna. V tom
pozitívnejšom prípade sa rodina zomkne a bude čerpať potrebné zdroje zo svojich
pozitívnych vzťahov a interakcií. Členovia rodiny si budú navzájom poskytovať tak veľmi
potrebnú sociálnu a emocionálnu oporu. V horšom prípade rodina nebude schopná flexibilne
sa adaptovať na zákonité zmeny a budú narastať konflikty a negatívne javy. Úlohou
sociálnych pracovníkov je posúdiť funkčnosť, úplnosť, harmóniu toho ktorého rodinného
systému a na základe toho vypracovať plán pomoci tejto rodine. Samozrejme nie je to
jednoduchá úloha a i sociálny pracovník musí citlivo reagovať na zmeny v rodine. Cieľom
je, aby rodinný príslušníci zvládli toto náročné obdobie zdravým spôsobom, aby dokázali
využiť zdroje, ktoré majú a aby sa vyrovnali a zmierili s nevyhnutným koncom života ich
blízkeho človeka.
Cieľom našej bakalárskej práce bolo priblížiť si koncepciu paliatívnej starostlivosti na
Slovensku s ohľadom na potreby rodiny umierajúceho staršieho človeka z hľadiska sociálnej
práce. Pozornosť sme venovali predovšetkým seniorom a ich rodinám. Obdobie staroby je
obdobím najmä involučných zmien, ktoré sú prirodzené a normálne. Život seniora a jeho
rodiny môže skomplikovať závažné ochorenie, ktoré je potencionálne nezlučiteľné so
životom, a senior sa stáva závislým na starostlivosti iných osôb. V práci sme spomínali, že
seniori chcú väčšinou zomierať v domácom, známom prostredí, ktoré im poskytuje oporu
a určitú stabilitu v nepredvídateľnej situácií, v ktorej sa ocitajú. Dôverne známe prostredie,
a ľudia na ktorých seniorovi záleží majú významný vplyv na napĺňanie jeho emocionálnych
a sociálnych potrieb. Dôležitou podmienkou však je, že rodina sa chce o seniora postarať,
môže a vie to. Myslíme si, že najdôležitejšie je to, aby rodina chcela. I sociálny pracovník
11
môže rodine poskytnúť praktické rady ohľadne starostlivosti o chorého príbuzného.
Samozrejme, život je príliš individuálny na to, aby sme to mohli takto generalizovať, a je
dôležité akceptovať prianie klienta o tom, v akom prostredí chce prežiť poslednú fázu života.
Niektorým seniorom nemocničné prostredie dodáva istotu a pocit bezpečia.
Istou alternatívou medzi domácim a nemocničným prostredím môže byť hospicové
zariadenie, ktorého princíp spočíva v humanizácii umierania a v zachovaní dôstojnosti
človeka. Toto zariadenie poskytuje ako kvalitnú zdravotnú starostlivosť, tak i sociálnu,
psychologickú a spirituálnu. Navyše mnohé zariadenia disponujú izbou pre príbuzného
pacienta, ktorý s ním môže zdieľať posledné chvíle života a byť mu už svojou prostou
prítomnosťou veľkou oporou. Hospic garantuje každému pacientovi, že nebude zomierať
sám, že nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami a dostane sa mu i duchovnej podpory.
Duchovná podpora je v období umierania veľmi dôležitá, pretože človek sa väčšinou
intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým zaoberá otázkami zmyslu života, zmyslom utrpenia
a smrti.
Sociálna práca je primárne zameraná na sociálnu pomoc klientovi a jeho rodine.
Sociálny pracovník poskytuje celej rodine poradenstvo o sociálnych službách a praktických
záležitostiach. Pomáha im zorientovať sa v oblasti sociálnej pomoci, na ktorú majú nárok
a sprevádza ich nielen počas zomieranie klienta, ale i po jeho smrti.
Pri písaní práce nám boli najväčšou oporou odborné monografie autoriek
P. Dobríkovej-Porubčanovej a kol. a M. Svatošovej, z ktorých sme čerpali najviac
informácií.
12
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
ANDREJIOVÁ,
L.,
MAGUROVÁ,
D.
Aspekty
ošetrovateľskej
starostlivosti
o zomierajúcich. In LACA, S., DANCÁK, P., LACA, P. (eds.). 2011. Spolupráca
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 16 – 15.
BARTOŠOVIČ, I. 2006. Seniori v domove dôchodcov. Bratislava : Charis, 2006. 156 s.
ISBN 80-88743-63-X.
BELOVIČOVÁ, M., BELOVIČOVÁ, L., KUĽKOVÁ, A. Typy zariadení hospicovej
starostlivosti a možnosti ich financovania v SR. In LACA, S., DANCÁK, P., LACA, P.
(eds.). 2011. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti.
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 36 – 39.
BUGRI, Š., PRIBIŠOVÁ, E., ŽÁK, S. Etické aspekty hospicovej starostlivosti. In LACA,
S., DANCÁK, P., LACA, P. (eds.). 2011. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3.
s. 40 - 47.
BUJDOVÁ, N. Etické aspekty hospicovej starostlivosti. In LACA, S., DANCÁK, P.,
LACA, P. (eds.). 2011. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej
starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3. s. 48 – 53.
CENTKOVÁ, M., BALOGOVÁ, M. 2007. Filozofia sociálnej starostlivosti o terminálne
chorých. Prešov : Akcent Print, 2007. 167 s. ISBN 978-80-89295-01-2.
Centrum právnej pomoci. Spísanie, zmena, zrušenie závetu, vydedenie – dedenie zo zákona.
[online]. Bratislava : Centrum právnej pomoci, 2012. 8 s. Dostupné na internete:
<www.legalaid.sk/system/files/Dedenie_05-2012.pdf>.
13
DOBRÍKOVÁ, P. Psychologické a sociálne súvislosti nevyliečiteľnej choroby so zreteľom
na chorého i príbuzných v období prae finem, in finem a post finem. In DOBRÍKOVÁ, P.
a kol. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti : Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava :
Spolok svätého Vojtecha, 2005. ISBN 80-7162-581-7. s. 199 – 211.
DOBRÍKOVÁ, P., ŠIMKOVÁ, M. Paliatívna starostlivosť a jej poskytovanie s vymedzením
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. In DOBRÍKOVÁ, P. a kol. 2005.
Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti : Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok
svätého Vojtecha, 2005. ISBN 80-7162-581-7. 7 – 23.
FABUŠ, S., DOBRÍKOVÁ, P. Zomieranie a proces vyrovnávania sa so smrťou. In
DOBRÍKOVÁ, P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti : Význam paliatívnej
starostlivosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005. ISBN 80-7162-581-7. s. 59 – 71.
FABUŠ, S., KULICHOVÁ, M. Paliatívna hospicová starostlivosť. [online]. [cit.2013-0407].
In
Hospice
–
Martin.
Dostupné
na
internete:
<http://www.hospice-
martin.szm.com/dokumenty/clanky/pdf/Paliat%EDvna%20a%20hospicov%E1%20starostli
vos%9D.pdf>.
FRAZENOVÁ, I. 2011. Potreby rodiny s nevyliečiteľne chorým umierajúcim seniorom.
Ružomberok : VERBUM, 2011. 234 S. ISBN 984-80-8084-932-0.
GURSKÝ, J., HANOBIK, F. Komunikácia s klientom v hospicovej starostlivosti. In LACA,
S., DANCÁK, P., LACA, P. (eds.). 2011. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3.
s. 79 – 88.
HARTL, P. - HARTLOVÁ, H. 2010. VELKÝ PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍK. PRAHA : PORTÁL,
2010. 800 S. ISBN 978-80-7367-686-5.
HARTL, P. Poradenství. In MATOUŠEK, O. 2008. Metódy a řízení sociální práce. 2. Vyd.
Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8. s. 83 – 117.
HAŠKOVCOVÁ, H. 2000. Thanatologie : Nauka o umíraní a smrti. Praha : Galén, 2000.
191 s. ISBN 80-7262-034-7.
14
HAVRÁNKOVÁ, O., Případová práce. In MATOUŠEK, O. 2008. Metódy a řízení sociální
práce. 2. Vyd. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8. s. 67 – 81.
Hayes, J., Schimel, J., Arndt, J., Faucher, E. H. A Theoretical and Empirical Review of the
Death-Thought Accessibility Concept Terror Management Research [online].
In
2010, Vol. 136. Dostupné na internte.
Psychological Bulletin, [cit.2013-04-07].
<www.ebsco.com>.
HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické
východiská . Martin : Osveta, 2008. 180 s. ISBN 978-80-8063-282-3.
HUDÁKOVÁ, P. 2008. Geriatria pre sociálnu prácu. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského v Košiciach, 2008. 88 s. ISBN 978-80-89361-20-5.
HUDÁKOVÁ, Z. Koncepcia hospicovej a paliatívnej starostlivosti na Slovensku. In LACA,
S., DANCÁK, P., LACA, P. (eds.). 2011. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3.
s. 117 - 132.
JAROŠOVÁ, D. 2006. Péče o seniory. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální
fakulta, 2006. 110 s. ISBN 80-7368-110-2.
KNAPKOVÁ, M. Domácí hospicová péče z pohledu rodinných příslušníku pacientu. In
Sociální práce/Sociálna práca, ISSN 1213-6204. č. 2, 2004. s.106 – 120.
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicíny vrátane hospicovej
starostlivosti. [online]. [cit.2013-04-07]. In Hospice, sk. 2006. Dostupné na internete:
<www.hospice.sk/.../Koncepcia_paliativnej%20_mediciny_2006.doc>.
KUPKA, M. 2011. Psychologické aspekty paliativní péče. Olomouc : Univerzita Palackého,
2011. 136 s. ISBN 978-80-244-2931-1
KVĚTENSKÁ, D. Proměny sociálních služeb. In SMUTEK, M. (ed.) 2005. Možnosti
sociální práce na počátku 21. Století. Hradec Králové : Katedra sociální práce a sociální
politiky. ISBN 80-86771-10-5. s. 32 – 36.
15
LACA, S. 2012. Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Bratislava : VŠZaSP
sv. Alžbety, 2012. 301 s. ISBN 978-80-8132-051-4.
LANGR, J. Paliativní péče. In MÜHLPACHR, P.. 2006. Sociální práce jako životní pomoc.
Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-86633-62-4. s. 85 – 92.
LUCKÁ, Y. Krízová intervence. In MATOUŠEK, O. 2008. Metódy a řízení sociální práce.
2. Vyd. Praha : Portál, 2008. s. ISBN 978-80-7367-502-8. s. 119 – 150.
MATOUŠEK, O. 2001. Základy sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 312 s. ISBN
80-7178-473-7.
MATOUŠEK, O. 2008 Slovník sociální práce. 2. vydaní. Praha: Portál, 2008. 272 s. ISBN
978-80-7367-368-0.
MATOUŠEK, O. 2008. Metódy a řízení sociální práce. 2. Vyd. Praha : Portál, 2008. 384 s.
ISBN 978-80-7367-502-8.
NEZU, A. M. et al. 2004. Pomoc pacientum pri zvládání rakoviny. Brno : Společnost pro
odbornou literaturu. 311 s. ISBN 80-7364-000-7.
OLÁH, M. a kol. 2009. Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej
práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. s. 228. ISBN 80-969449-6-7.
PARKES, C. M. 2008. Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. Brno : Barrister
a Principal, 2008. 184 s. ISBN 80-87029-23-2
PŘÍDALOVÁ, M. 2010. Vnímam sociální práci v palliative předovším jako práci se
ztrátami. In Sociální práce/Sociálna práca. ISSN 1213-6204, Roč. 10, č. 2, 2010. s. 14 – 15.
ŘÍČAN, P. 2004. Cesta životem. Praha : Portál, 2004. 390 s. ISBN 80-7367-124-7 .
Sepúlveda, C. et al. Palliative Care: The World Health Organization´s Global Perspective.
[online]. In Journal of Pain Symptom Management. [cit.2013-04-07]. Vol. 24, No. 2, 2002,
p. 91 – 96. Dostupné na internete: <http://www.hpca.co.za/pdf/publications/Sepulveda.pdf>.
16
STJERNSWÄR D, J. Palliative Care: The Public Health Strategy. [online]. In Journal of
Public Health Policy, 2007, [cit.2013-04-07]. Vol. 28, p. 42–55. Dostupné na internete: <
http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=2ab2bcb6-9c2d-483ebb87-89cc1b4a7094%40sessionmgr114&hid=5>.
STRIEŽENEC, Š. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. 255 s. ISBN 80967589-0-X.
SVATOŠOVÁ, M. 2001. Hospic : Umenie sprevádzať. Bratislava : Lúč, 159 s. ISBN 807114-335-9.
ŠKVARENINOVÁ, O. 2004. Rečová komunikácia. 2. Vyd. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 2004. 278 s. ISBN 80-08-00290-9.
ŠPATENKOVÁ, N. 2009. Gerontopsychologie. Olomouc : Univerzita Palackého
v Olomouci, 2009. 92 s. ISBN 978-80-224-2474-3.
TAVERNIEROVÁ, M. 1991. Paliatívna starostlivosť (starostlivosť o nevyliečiteľne
chorých). Bratislava : Sofa, 1991. 120 s. ISBN 80-85752-51-4.
TOMANDL, Stan. 1991. Coma Work and Palliative Care. 2 ed.
Canada : Coma
Communications. 82 p. ISBN 0-9696200-4.
UHLIARIK, I. Príhovor Ivana Uhliarika Ministerstva zdravotníctva. In LACA, S.,
DANCÁK, P., LACA, P. (eds.). 2011.Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava :
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-016-3.
s. 9 – 12.
VAĎUROVÁ, H. Sysém podpurné péče o nemocného a jeho rodinu v onkologii. In
MÜHLPACHR, P. 2006. Sociální práce jako životní pomoc. Brno : Masarykova univerzita,
Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-86633-62-4. s. 16 - 25.
VÁGNEROVÁ, M. 2007. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáři. Praha : Karolinum,
2007. 461 s. ISBN 978-80-246-1318-5.
Vyhláška MZ SR č.770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov
zdravotníckych zariadení.
17
Zákon 576/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon 576/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 238/1998 o príspevku na pohreb.
18
Download

ukazka1 - Biflos.sk