DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
1. deň (29. 1. 2015 – štvrtok)
Boh je absolútna väčšina
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Započúvajme sa do slov svätopisca a pripomeňme si, kde máme svoj pôvod:
„Boh povedal: „Zem, vydaj živé bytosti podľa svojho druhu: dobytok, plazy a divú zver
podľa svojho druhu!“ A stalo sa tak. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa
svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré.
Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne
nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými
plazmi, čo sa plazia po zemi!“
A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
(Gn 1, 24 – 27)
Úvaha:
Uvažujme:
Opantaní sme vládou. Demokracia nám ovládla myseľ tak veľmi, až máme občas
dojem, že všetko podlieha názoru väčšiny. Čoraz častejšie poškuľujeme po Božích zákonoch
a hľadáme proti nim väčšinu, lebo sme presvedčení, že tá ich môže zmeniť.
V tejto chvíli si však chceme pripomenúť, kde je pôvod nášho bytia. Pochádzame
z tvojich rúk, Pane, rúk ktoré utvorili každého člena väčšiny. Nad každým vládne tvoja moc,
ktorá ho udržiava pri živote. To ty si stvoril každú bunku v tele a vytvoril si zákonitosti,
v medziach ktorých bude žiť a mimo ktorých uhynie. Ty si vždy absolútnou väčšinou, lebo ty
si absolútna moc. My máme len hlas, ktorým môžeme kričať, ale nemáme moc, aby sme
menili tvoje zákony. Jediné, čo s ním môžeme a čo je zároveň našou úlohou, je ohlasovať
1
a hájiť to, čo si ty mnohoráz a rozličným spôsobom hovoril skrze prorokov a zavŕšil si cez
svojho vlastného Syna.
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Prosby:
Modlime sa za dar Ducha sily:
Uprostred ľahostajného sveta nám chýba odvaha, aby nás poznali ako kresťanov; príď
Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým.
Poznáme dobro, čo máme robiť, ale nemáme silu to vykonať.
Často sme malomyseľní a strácame dôveru v Božie prisľúbenia.
Príď Duchu Svätý a pomáhaj nám slabým, aby sme sa nehanbili za nášho Pána Ježiša
Krista, ale neohrozene vyznávali jeho meno a aby sme premáhali pokušenia Zlého.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
2
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
2. deň (30. 1. 2015 – piatok)
Boh dokonale pozná človeka
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Započúvajme sa do slov žalmistu:
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.
Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.
(Žalm 139, 1 – 4. 13 – 15)
Úvaha:
Uvažujme:
3
Tak veľa sme už o sebe objavili prostredníctvom vedy. Dokážeme liečiť ľudské telá na
takej úrovni, o akej sa v minulosti ľuďom ani nesnívalo. A predsa existujú choroby tela
i ducha, ktoré sa nám doteraz pokoriť nepodarilo. Tie nám pripomínajú, že sme len ľudia
a nikdy nebudeme vedieť všetko. Na rozdiel od teba, Pane, v ktorého mysli je budúcnosť,
prítomnosť i minulosť jediným prítomným okamihom. Len ty poznáš vplyv každého skutku,
každej myšlienky, či dobrej alebo zlej, na prítomnosť i budúcnosť. Preto len ty vieš neomylne
označiť to, čo je dobré a čo je zlé.
V tejto chvíli s pokorou priznávame, že vieme o sebe príliš málo, aby sme mohli siahať
po plodoch stromu poznania dobra a zla. Po tých plodoch, po ktorých pyšne siahli Adam
a Eva a tým zničili svoju i našu prvotnú nevinnosť. My po nich siahať nechceme. My sa
chceme s dôverou podriadiť tvojej múdrosti.
Prosby:
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Modlime sa za dar Ducha múdrosti:
Ježišovo posolstvo sa nám dáva prostredníctvom ľudských slov. Bez pomoci Ducha
Svätého nemôžeme ho spoznať. Príď Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
Príď Duchu Svätý a daj nám poznať pravdu.
Mnohí ľudia sa pokúšajú dať zmysel životu bez Krista, ale bez Ducha Svätého nevieme
nájsť krásu a zmysel života.
Ľudské srdce je nespokojné, kým nespočinie v Bohu. Nech všetci čo s úprimným
srdcom hľadajú pravdu, nájdu Ježiša Krista a toho, ktorý ho poslal.
Pane Ježišu, osvieť nás svetlom svojho Ducha, aby sme poznali, že ty si v Otcovi, my
v tebe a ty v nás a že ty si naša cesta, pravda a život. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
4
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
3. deň (31. 1. 2015 – sobota)
Boh je nad ľudskými právami
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Premýšľajme nad slovami žalmistu:
Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.
Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.
(Žalm 72, 1 – 5)
Úvaha:
Uvažujme:
Vždy, keď sa počne nový človek v lone matky a Boh ho vo chvíli počatia obdaruje
nesmrteľnou dušou, obdaruje ho aj právami, ktoré iní musia rešpektovať, a ktoré ho majú
chrániť na ceste životom do cieľa, v ktorom ho Boh čaká – je ním nebo. To je najvyšším
zmyslom práv. Nie rozkoš je cieľom, ani pozemský blahobyt, ba ani splnenie akýchkoľvek
5
túžob. Zmyslom ľudských práv je konečné vykúpenie. Ony majú zabezpečiť, aby sa každý
človek mohol približovať k Bohu počas života nerušene, slobodne a bezpečne. Preto ich
tvorcom môže byť iba Boh, nie človek. Všetko čo pochádza od človeka je meniteľné a
nedokonalé. Čo pochádza od Boha, to zmeniť nemožno. To je vždy dokonalé a konečné.
Prosby:
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Modlime sa za dar Ducha slobody:
To je sloboda Božích detí, keď nie z donútenia alebo zo strachu plníme Božiu vôľu, ale
preto, že milujeme Otca. Príď Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
Príď Duchu Svätý a nauč nás žiť v slobode Božích detí.
Nesmieme pod rúškom slobody robiť zlo, lebo kto miluje, zachováva Božie príkazy a
nepácha hriech.
Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
vľúdnosť, zdržanlivosť.
Pane Ježišu, ty si nás oslobodil z otroctva hriechu a diabla, vďaka ti za to. Zachovaj
nás vo svojej milosti a láske a silou Ducha Svätého upevňuj v nás slobodu Božích
detí, aby sme už nikdy neboli otrokmi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
6
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
4. deň (1. 2. 2015 – nedeľa)
Boh je pôvodca manželského zväzku medzi mužom a ženou
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová knihy Genezis:
Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude
podobná.“ Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol
ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval
Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá
by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal,
vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril
Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi.
Vtedy Adam povedal:
„Toto je teraz kosť z mojich kostí
a mäso z môjho mäsa;
preto sa bude volať mužena,
lebo je vzatá z muža.“
Preto muž opustí svojho otca
i svoju matku
a prilipne k svojej manželke,
a budú jedným telom.“
(Gn 2, 18 – 24)
Úvaha:
Uvažujme:
7
Ku počiatku stvorenia siaha manželský zväzok. Boh nestvoril Adamovi priateľov,
kamarátov ani spolupracovníkov. Stvoril mu ženu, s ktorou jedinou môže vytvoriť ten hlboký
intímny a trvalý zväzok, ktorý pomenúvame manželstvo. To je to dokonalé sväté
spojenectvo, v ktorom jedinom postúpi partner na vyššie postavené miesto než majú rodičia.
Vytvárame aj iné vzťahy, mnohé Bohom požehnávané, ale jedine manželstvo medzi mužom
a ženou je obdarované zvláštnou sviatostnou milosťou.
Manželstvo nie je len ľudským pomenovaním niečoho. Je božím pomenovaním
vzťahu v ktorom muž opustí otca i matku a pripúta sa ku svojej manželke, aby sa stali dvaja
jedným telom.
Prosby:
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Modlime sa za dar útechy Ducha Svätého:
Často sa naše srdce pre pokušenia a duchovnú suchotu vzrušuje a strachuje. Príď
Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
Príď Duchu Svätý a prebývaj v našich srdciach.
Mnohokrát sme pre protivenstvá smutní a nešťastní a nevieme sa ako apoštoli tešiť z
utrpenia pre Ježišovo meno.
Dúfame, že raz budeme vidieť Pána z tváre do tváre. Tento prísľub nás napĺňa
radosťou.
Pane Ježišu, ty nás potešuješ útechou Ducha Svätého a vkladáš do našich sŕdc svoj
pokoj. Daj, aby sme boli plní radosti a Ducha Svätého. Lebo ty žiješ a kraľuješ na
veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
8
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
5. deň (2. 2. 2015 – pondelok)
Boh dal svojmu Synovi pozemského otca
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová evanjelistu Matúša:
S narodením Ježiša Krista to bolo takto:
Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať,
ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal
potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef,
syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha
Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale
nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.
(Mt 1, 18 – 25)
Úvaha:
Uvažujme:
Ježiš bol správny muž. Ale nenarodil sa tak. Narodil sa ako malé dieťa, ktoré sa
muselo všetko naučiť. Preto mu dal Boh Otec ľudský mužský vzor, aby z neho vyrástol
správny muž. Nebolo to preto, lebo v Ježišovej dobe bolo neprípustné byť slobodnou
matkou. Ježiš sa mohol narodiť kedykoľvek, mohol sa narodiť aj dnes. Ale aké ťažké by bolo
byť správnym mužom, keby to nikdy nevidel u toho najbližšieho pri ktorom vyrastal – pri
Jozefovi.
9
Boh sa cez Jozefa postaral, aby Ježiš vedel pristupovať ku každej žene, s čistou láskou
a nežnosťou, bez náznaku telesnosti a chlipnosti.
Takto sa chce starať o každé dieťa. Každému chce dať správneho otca, ktorý ho bude
chrániť, vychovávať a odovzdávať mu to najposvätnejšie duchovné dedičstvo.
Prosby:
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Modlime sa za dar Ducha svätosti:
V krste a v birmovaní sme dostali Ducha Svätého. On chce naše činy prečistiť,
preniknúť celý náš život. Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich.
Božia vôľa je, aby sme boli svätí. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k láske a svätosti.
Duch Svätý nepôsobí len v jednotlivcoch, ale všetky spoločenstvá vedie k tomu, aby
konali dobro a žili sväto.
Pane Ježišu, naplň nás svojím Svätým Duchom, aby sme žili na tomto svete sväto a
bohabojne a aby si nás našiel nepoškvrnených a bez úhony, keď prídeš v sláve so
svojimi svätými. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
10
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
6. deň (3. 2. 2015 – utorok)
Boh dal svojmu Synovi matku
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová apoštola Ján:
Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu
pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú
víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho
matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
(Jn 2, 1 – 5)
Úvaha:
Uvažujme:
Keď má človek jednu nohu kratšiu, tak kríva. Môže sa pohybovať, ale nie je to pohyb
zdravého človeka. Tak by Ježiš kríval pozemským životom, ak by sa Mária spreneverila
svojmu materskému poslaniu. Tak kríva každý muž životom, ak jeho matka zlyhá. Nestačia
nám len otcovia. Potrebujeme aj matky. To ony si nás vinú k hrudi, to ony nás láskajú
a dávajú nám zakúsiť čistú nefalšovanú nežnosť a lásku. Bez nich by sme ostali tvrdí,
nepoddajní, boli by sme stroje na prácu a nežnosť by sme vždy spájali so sexualitou.
S matkami sa stávame ľudskejšími, lebo ony svojím deťom dopĺňajú druhú polovicu toho, čo
nás robí ľuďmi: k rozumu dopĺňajú srdce.
Či syn, či dcéra, potrebujeme otca aj matku, aby sme životom nekrívali.
11
Prosby:
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Modlime sa za dar Ducha lásky:
Láska znamená, že milujeme Pána Boha z celého srdca a zo všetkých svojich síl.
Príď Duchu Svätý a zapáľ v nás oheň svojej lásky.
Láska znamená, že sa milujeme navzájom, ako nás miluje Ježiš a že zotrvávame verne
v Ježišovom spoločenstve, v Cirkvi.
Láska znamená, že milujeme aj svojich nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás
prenasledujú.
Pane Ježišu, ty nás miluješ a seba samého si obetoval za nás. Zošli nám svojho
Ducha, aby v nás zapálil oheň lásky a stále usmerňoval naše srdcia k tebe. Lebo ty
žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
12
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
7. deň (4. 2. 2015 – streda)
Boh sa podriadil výchove
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová evanjelistu Lukáša:
Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal
dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa
vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je
v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa
teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi,
počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou
a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to
urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma
hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo,
ktoré im hovoril.
Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala
všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
(Lk 2, 41 – 52)
Úvaha:
Uvažujme:
Ten, pred ktorým padáme na kolená, pretože je najvyšším Pánom sveta a z jeho rúk
pochádza všetko živé na nebi i na zemi, poslúchal. Keď matka zavolala „Obed!“, pustil hračky
a bežal sa najesť. Keď otec zavelil do práce, vzal dláto a pílku a pomáhal. Nikomu sa nemusel
13
podriaďovať, ale im sa podriadil. Ich slovo bolo pre neho sväté, tak ako je jeho slovo pre nás.
Bolo sväté, lebo oni boli svätí a Boh ich obdaroval rodičovskou autoritou.
Aj dnešní rodičia majú zvrchované právo vo výchove svojich detí. Ich právo je
ohraničené jediným a to sú základné ľudské práva, ktoré pochádzajú od Boha a majú oporu
v jeho slove.
Prosby:
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého:
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na
úžitok iným. Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli konať, čo je dobré a spravodlivé.
Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás
a učí nás odpúšťať.
Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým. Jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu
myseľ a očisti zmýšľanie nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a
kraľuješ na veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
14
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
8. deň (5. 2. 2015 – štvrtok)
Človek nemá právo na hriech
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová svätého apoštola Pavla:
Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani
smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji,
ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení
v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.
„Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám
zotročiť. „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie
je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.
(1Kor 6, 9 - 13)
Úvaha:
Uvažujme:
Prečo dal Boh človekovi slobodu? Lebo bez nej by sme nemali zásluhy za žiadne
vykonané dobro. Dobro konané z prinútenia nám neslúži ku cti. Len za slobodne podaný
pohár vody sa nám Boh raz odmení.
Prečo dal Boh človekovi slobodu? Lebo bez nej by sme nemohli milovať. Neexistuje
vynútená láska. Pravá láska musí mať možnosť voľby nemilovať. Inak by nebola láskou.
Prečo dal Boh človekovi slobodu? Aby sme boli ľuďmi.
Cieľom slobody nie je možnosť spáchať hriech. Na hriech nikto z ľudí nemá právo.
Hriech je zlyhanie. Preto ani nič, čo považujeme za ľudské právo, nemôže byť v rozpore
15
s Božím zákonom. Nik nemôže kričať, že má právo na to, čo raz Boh pre dobro človeka
zakázal.
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Prosby:
Modlime sa za dar Ducha pokoja a jednoty:
Duch Svätý zjednocuje rozličné jazyky vo vyznávaní tej istej viery. Nech nás navzájom
zjednocuje v pokoji a bratskej láske. Príď Duchu Svätý, daruj nám pokoj a zjednoť nám
srdcia.
Príď Duchu Svätý, daruj nám pokoj a zjednoť nám srdcia.
Apoštoli jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou
Máriou a s jeho bratmi. Aj naše spoločenstvo nech preniká Kristov pokoj a jednota
sŕdc.
Eucharistia je sviatosť, ktorá je znamením jednoty a putom lásky. Prosme Ducha
Svätého, aby všetci, ktorých spája jeden krst, mohli spoločne sláviť Eucharistiu.
Pane Ježišu, zahrň nás darmi svojho Ducha. Svojej Cirkvi udeľ dary jednoty a pokoja,
aby sme boli jedno srdce a jedna duša a všetkých pokrstených zjednoť, aby bolo
jedno duchovné stádo a jeden Pastier. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
16
DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU
pred konaním referenda o rodine
9. deň (6. 2. 2015 – piatok)
Boh chráni svet našim prostredníctvom
K:
V:
K:
V:
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 1. sloha)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, tvoja Cirkev žije v Duchu Svätom,
ktorého si jej ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do
večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s
Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
Otče, aj my očakávame silu zhora v nastávajúcich chvíľach, kedy budeme ako
kresťania vydávať svedectvo o vernosti tvojej vôli, a preto ťa vrúcne prosíme: naplň
nás Duchom múdrosti a rozumu, Duchom rady a sily, Duchom poznania a
nábožnosti a Duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána.
Amen.
Čítanie Božieho slova:
Počúvajme slová evanjelistu Lukáša:
Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do
každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale
robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa,
posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
(Lk 10, 1 – 3)
Úvaha:
Uvažujme:
Prečo som na tomto svete a v tejto dobe? Prečo žijem v tejto obci? Prečo mám okolo
seba priateľov a známych? Prečo sa stretávam s ľuďmi? Všetko má cieľ a zmysel. Nič nie je
len tak. Môžeme uvažovať nad mnohým, či je to Božia vôľa a či je to to, čo určil pre môj život.
Ale niektoré veci máme spoločné: hľadanie pravdy, snaha o svätosť, milosrdenstvo,
odpustenie, láska… Z týchto úloh sa nevykrútime.
A ešte jedno: „Choďte! Hľa, posielam vás…“ Ak tieto slová počujem, nepatria nikomu
vedľa mňa, ale patria mne. To mňa posiela ohlasovať pravdu, Božie slovo, pokánie. Mňa
posiela, aby som podľa svojich možností chránil svet pred tým, o čom si (svet) myslí, že je
správne, ale Boh to dávno označil ako nástroj záhuby. Aj zajtra mám možnosť prispieť
k ochrane detí, rodín, krajiny a národa. … „Choďte! Hľa, posielam vás…“
17
1.
Ľ.
2.
3.
K.:
Ľ.:
K.:
Prosby:
Modlime sa za dar rady a svetla Ducha Svätého:
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na
úžitok iným. Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Príď Duchu Svätý a naplň nám myseľ i srdce.
Duch Svätý nás osvecuje, aby sme vedeli konať, čo je dobré a spravodlivé.
Sme blahoslavení, keď trpíme pre Krista, lebo to Duch slávy, Duch Boží spočíva na nás
a učí nás odpúšťať.
Pane Ježišu, naplň nás Duchom Svätým. Jeho blaživé svetlo nech osvecuje našu
myseľ a očisti zmýšľanie nášho srdca, aby sme dosiahli trvalú radosť. Lebo ty žiješ a
kraľuješ na veky vekov.
Amen.
A teraz pozdravme Pannu Máriu, Kráľovnú apoštolov a Matku Cirkvi a prosme ju,
aby sme na jej príhovor dostali dary Ducha Svätého.
Zdravas Mária…
(JKS 217: Duchu Svätý, príď z neba – 2. sloha)
K.:
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené, aleluja.
Ľ.:
A obnovíš tvárnosť zeme, aleluja.
K.:
Modlime sa:
Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme, aby
sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a
posily. Skrze Krista nášho Pána.
Ľ.:
Amen.
Omšová pieseň
Uctenie oltára
Úkon kajúcnosti
18
Download

Deviatnik_referendum_za_ochranu_rodiny