Škola viery a kresťanského života, 4.6.2011
Duch Svätý
Nik nemôže povedať „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom (1 Kor 12,3). Boh poslal do našich sŕdc Ducha
svojho Syna a on volá: „Abba, Otče“ (Gal 4,6). Toto poznanie viery je možné len v Duchu Svätom. Aby sme
sa dostali do kontaktu s Kristom, musí sa nás najprv dotknúť Duch Svätý. On nás predchádza a vzbudzuje v
nás vieru (KKC 683). Čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch (1 Kor 2,11) (KKC 687).
Viera Cirkvi (nicejsko-carihradské vyznanie):
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá
poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Duch Svätý je tretia božská osoba:
1. Je osoba = má všetky atribúty osoby: myslí (Sk 15,28), poznáva (1Kor 2,10-13); rozhoduje (1Kor 12,11),
hovorí (Sk 1,16), cíti (Ef 4,30).
2. Je Boh = spolu s Otcom a Synom (Mt 28,19; 2Kor 13,13). Je Duch a koná duchovne (Jn 4,24).
3. Je tretí = v poradí zjavenia. V jestvovaní je spolu s Otcom a Synom od večnosti. Vytvára s nimi
spoločenstvo Najsv. Trojice. Je láskou medzi Otcom a Synom (porov. Rim 5,5).
Ježiš o ňom jasne hovorí až pri Poslednej večeri (Jn 14-16):
A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - Ducha pravdy, ktorého svet
nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás
ako siroty, prídem k vám (Jn 14,16-18).
Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo
som vám povedal (Jn 14,26).
Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá
svedectvo (Jn 15,26).
Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale
keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd (Jn 16,78). Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude
hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť (Jn 16,13).
Ducha Božieho môžeme spoznať:
v Písmach,
v Tradícii Cirkvi,
v učiteľskom úrade Cirkvi,
v sviatostnej liturgii,
v modlitbe,
v charizmách a službách,
v apoštolskom a misijnom živote,
vo svedectve svätých (KKC 688).
Jeho vlastné meno je „Svätý Duch“. Termínom „Duch“ sa prekladá hebrejské slovo „Ruah“, ktorého prvým
významom je dych, vzduch, vánok (KKC 691).
Písmo ho nazýva aj „Parakletos“ (Tešiteľ, Zástanca), Duch pravdy, prisľúbený Duch, Duch adoptívneho
synovstva, Kristov Duch, Pánov Duch, Boží Duch, Duch slávy (KKC 692-693).
Symboly Ducha Svätého:
voda,
pomazanie,
oheň,
oblak a svetlo,
pečať,
ruka,
prst,
holubica (KKC 694-701).
Škola viery a kresťanského života, 4.6.2011
Duch Svätý v živote prvých kresťanov v Skutkoch apoštolských (skôr Skutky Ducha Svätého):
A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O
ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým“ (Sk
1,4-5). Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj
v Samárii a až po samý kraj (Sk 1,8).
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa
ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a
na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch
dával hovoriť (Sk 2,1-4).
Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: „V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé
telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny.
Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať (Sk
2,16-18). Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca
dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete (Sk 2,32-33).
Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich
hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú
ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh (Sk 2,38-39).
A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo
hlásali Božie slovo (Sk 4,31).
Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána.
Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba
pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého (Sk 8,14-17).
Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti
zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý (Sk 9,17).
Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s
Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha.
Vtedy Peter povedal: "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí, čo dostali Ducha Svätého tak
ako my?" (Sk 10,44-47).
Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov z
a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli, že je Duch
Svätý." On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom. Pavol povedal: "Ján
krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal po ňom, to jest v Ježiša." Keď to
počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i
hovorili jazykmi a prorokovali (Sk 19,1-6).
Duch Svätý dáva každému veriacemu kresťanovi charizmy (duchovné dary, dary milosti, prejavy Ducha):
A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch ... Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý ...
Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný
podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar
uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a
iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce (1Kor
12,1-11).
Usilujte sa o lásku, dychtite po duchovných daroch, zvlášť aby ste prorokovali (1Kor 14,1).
Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi (1Kor
14,12). Porov. KKC 799-801.
Škola viery a kresťanského života, 4.6.2011
Duch Svätý spôsobuje, že veriaci kresťan vo svojom živote prináša stále viac ovocia:
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť
(Gal 5,22-23).
Sviatosť birmovania je sviatosťou Ducha Svätého:
Zo slávenia sviatosti birmovania vyplýva, že jej účinok spočíva v plnom vyliatí Ducha Svätého, ako sa ho
kedysi dostalo apoštolom v deň Turíc.
Birmovanie teda prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti:
plnšie nás zakoreňuje do Božieho synovstva, v ktorom voláme „Abba, Otče!“ (Rim 8,15);
pevnejšie nás spája s Kristom;
rozmnožuje v nás dary Ducha Svätého;
dokonalejšie nás spája s Cirkvou;
dáva nám zvláštnu silu Ducha Svätého, aby sme šírili a bránili vieru slovom a skutkom ako praví Kristovi
svedkovia, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za jeho na kríž (KKC 13021303).
Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorý dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil do
Božieho synovstva, pevnejšie začlenil do Krista, urobil silnejšie naše puto s Cirkvou, viac nás pridružil k
svojmu poslaniu a pomohol nám vydávať svedectvo kresťanskej viery slovom doprevádzaným skutkami.
(KKC 1316).
Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?
A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom (Ef 5,18).
V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a
nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ To povedal o Duchu, ktorého mali
dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený (Jn 7,37-39).
Peter im povedal: Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich
hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú
ďaleko; všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh (Sk 2,38-39).
Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí,
dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu
dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (Lk 11,9-13).
Prečítaj si citáty z Písma a Katechizmu, ktoré sú v texte.
Skús na základe textu tejto prednášky odpovedať na nasledujúce otázky:
1. Kto je Duch Svätý? Čo o ňom vyznáva Cirkev?
2. Čo poukazuje na to, že Duch Svätý je osoba?
3. Aké mená a symboly Ducha Svätého si si zapamätal?
4. Ktorá sviatosť je zvlášť sviatosťou Ducha Svätého? Aké má účinky?
5. Čo sú charizmy? Vieš vymenovať niektoré z nich?
6. Čo je ovocím Ducha?
7. Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým?
Download

Duch Svätý