Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Prievidza
Obec: HANDLOVÁ
Katastrálne územie: Handlová
Dátum vyhotovenia 15.12.2014
Čas vyhotovenia:
21:16:35
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4810
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
1646 491
9 obytná budova
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1646 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
1
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Byt
Vchod :
10
1. p.
Byt č. 1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
380 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 ŠKOLNOVÁ MÁRIA r. VOROSOVÁ, PARTIZÁNSKA 1646/10, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
07.12.1942
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva zo dňa 28.1.2005 č.V 2254/05 - 748/05
10. p.
Byt č. 34
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 MINÁRIKOVÁ MIROSLAVA r. MINÁRIKOVÁ, PARTIZÁNSKA 1646/10, HANDLOVÁ, PSČ 972 51, SR
Dátum narodenia :
20.01.1978
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zámenná zmluva zo dňa 7.5.2007 -V 2229/07 -VZ 676/07
Žiadosť zo dňa 25.8.2008, R 711/08 - VZ 1402/08
10. p.
Byt č. 35
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
653 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Velikov Anton r. Velikov a Ivana Velikovová r. Citarová, Mostná 1942/27, Handlová, PSČ 972 51, SR
Dátum narodenia :
16.07.1960
Dátum narodenia :
22.08.1985
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Poznámka
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Na byt č. 35, vchod č. 10 (vl.B 72): Vlastníctvo nadobudnuté dobrovoľnou daržbou P(i) - 590/11 zo
dňa 30.5.2011 - VZ 762/11, VZ 1574/11
Kúpna zmluva č. V 4461/11 - VZ 1574/11
1/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
Byt č. 36
10. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Fiová
Jaroslava
r.
Fiová,
RUŽIČKOVÁ 587/43, KAMENEC POD VTÁČNIKOM, PSČ 972 44, SR
76
01.11.1987
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Darovacia zmluva č. V 5637/12 - VZ 1860/12
Byt č. 37
10. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
502 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 LUKOVICHOVÁ DANIELA r.KUBIŠOVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/37
10.08.1956
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2914/99
Byt č. 38
11. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 KURUCZ ONDREJ a MÁRIA r.FÚZIKOVÁ ul.PARTIZÁNSKA 10/38
Dátum narodenia :
26.08.1939
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
621 / 24634
03.02.1942
1 / 1
Zmluva zo dňa 20.9.99 č.V 4113/99
Byt č. 39
11. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
653 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 PACKOVÁ ANDREA r. ADAMKOVÁ, PARTIZÁNSKA 1646/10, HANDLOVÁ, SR
03.12.1967
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2891/99
Dohoda zo dňa 15.12.2005 č.V 2030/06 - 695/06
Byt č. 40
11. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
BOBOK
MILAN
a
EVA
r.VIŠŇOVSKÁ ul.PARTIZÁNSKA 10/40
34
Dátum narodenia :
20.04.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
650 / 24634
01.03.1954
1 / 1
Zmluva zo dňa 24.1.2001 č.V 462/2001
11. p.
Byt č. 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
502 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 LALUHOVÁ JANETE r. ŠKORVÁNKOVÁ, PARTIZÁNSKA 10/41, HANDLOVÁ, SR
02.02.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Informatívny výpis
2/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
11. p.
Byt č. 41
65 LALUHOVÁ JANETE r. ŠKORVÁNKOVÁ, PARTIZÁNSKA 10/41, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
02.02.1970
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode a zriad.vec.bremena zo dňa 5.3.2008 č.V 1442/08 - 492/08
2. p.
Byt č. 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
ČIERNA
RENÁTA
r.KOLORÉDYOVÁ
ul.PARTIZÁNSKA 10/2
38
Dátum narodenia :
23.03.1964
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Darovacia zmluva zo dňa 1.7.2002 č.V 2440/02
2. p.
Byt č. 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
653 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Galová Katarína r. Wölczová, PARTIZÁNSKA 1646/10, HANDLOVÁ, PSČ 972 51, SR
Dátum narodenia :
22.08.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Darovacia zmluva č. V 1636/14 - VZ 615/14
2. p.
Byt č. 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Mazán Ján, UL. PARTIZÁNSKA 10/4, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
02.10.1943
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2910/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 MAZÁNOVÁ ANNA r. FURKOVÁ, ul. PARTIZÁNSKA 10/4, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
10.03.1944
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
1 / 2
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2910/99
2. p.
Byt č. 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
502 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 KMEŤ PAVEL r. KMEŤ a SILVIA KMEŤOVÁ r. HUDECOVÁ, PARTIZÁSKA 1646/10, HANDLOVÁ, PSČ 972 51,
SR
Dátum narodenia :
25.11.1969
Dátum narodenia :
29.08.1974
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2908/99
3. p.
Byt č. 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 ANNUŠ LADISLAV a DAGMAR r.TICHÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/6
Informatívny výpis
3/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
3. p.
Byt č. 6
12 ANNUŠ LADISLAV a DAGMAR r.TICHÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/6
Dátum narodenia :
21.07.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
19.12.1958
1 / 1
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2907/99
3. p.
Byt č. 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
652 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
BÓNOVÁ
MÁRIA
r.
BÓNOVÁ,
PARTIZÁNSKA 10/7, HANDLOVÁ, SR
58
Dátum narodenia :
16.03.1979
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
D 1547/05 zo dňa 14.12.2006,Z 367/07 - 257/07
Žiadosť o zmenu priezviska zo dňa 4.2.2009, R 87/09 - VZ 212/09
3. p.
Byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
649 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
MINÁRIKOVÁ
JÚLIA
r.
BÉLIKOVÁ, PARTIZÁNSKA 1646/10, HANDLOVÁ, SR
10
Dátum narodenia :
11.05.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2909/99
D 1383/04 zo dňa 11.10.2005,Z 3903/05 - 181/06
3. p.
Byt č. 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
502 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 SVITEK TOMÁŠ r. SVITEK, MIEROVÁ 315/6, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
02.01.1986
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Poznámka
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Na byt č. 10/9 (vl.B 66): - Predbežné opatrenie - zákaz scudziť alebo zaťažiť predmetnú
nehnuteľnosť na základe uznesenia OS Bratislava II. 6C/26/2005-111, P - 73/10 zo dňa 10.2.2010 VZ 219/2010
38D/1899/2005 zo dňa 9.7.2008, Z 3257/08 - VZ 1546/08
4. p.
Byt č. 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Ličko
Tomáš
r.
Ličko
a Lenka Ličková r. Grúberová, POŠTOVÁ 349/40, HANDLOVÁ, PSČ 972 51, SR
75
Dátum narodenia :
20.05.1980
Dátum narodenia :
17.03.1982
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva č. V 2599/12 - VZ 999/12
4. p.
Byt č. 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
653 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 MATIAŠKOVÁ EVA r. DOBROTKOVÁ, PARTIZÁNSKA 10/11, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
26.07.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Informatívny výpis
4/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
4. p.
Byt č. 11
14 MATIAŠKOVÁ EVA r. DOBROTKOVÁ, PARTIZÁNSKA 10/11, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
26.07.1956
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2905/99
Dohoda o vyporiadaní BSM zo dňa 3.4.2006 č.V 2306/06 - 714/06
4. p.
Byt č. 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Ferechová Mariana r. Ferechová, 29.AUGUSTA 93/5, HANDLOVÁ, PSČ 972 51, SR
Dátum narodenia :
23.05.1979
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva - V 509/11 - VZ 379/11
4. p.
Byt č. 13
502 / 24634
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
MAMOJKA
JÁN
a
SOŇA
r.TUŠKOVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/13
17
Dátum narodenia :
09.10.1956
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
29.11.1955
1 / 1
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2902/99
5. p.
Byt č. 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 PASTOREK JOZEF a VIERA r.DOBROTKOVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/14
Dátum narodenia :
31.12.1948
Dátum narodenia :
19.05.1946
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2903/99
5. p.
Byt č. 15
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
653 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Dúbravka Pavol r. Dúbravka a Monika Dúbravková r. Szabová, Morovnianska cesta 1717/25, Handlová, PSČ
972 51, SR
Dátum narodenia :
24.06.1986
Dátum narodenia :
26.06.1990
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva V 2126/12 - VZ 897/12
5. p.
Byt č. 16
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 TALÁŠEK ĽUBOMÍR, ul. PARTIZÁNSKA 10/16, HANDLOVÁ, PSČ 972 51, SR
Dátum narodenia :
13.06.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Informatívny výpis
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2901/99
5. p.
Byt č. 17
5/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
Byt č. 17
5. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
LOBOTKA
JOZEF
a
ZUZANA
r.JURÍKOVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/17
19
Dátum narodenia :
09.04.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
502 / 24634
09.05.1963
1 / 1
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2900/99
Byt č. 18
6. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Šarová Štefánia r. Vlasková, 972 28, VALASKÁ BELÁ, č. 571, SR
05.03.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva č. V 311/14 - VZ 259/14
Byt č. 19
6. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 RUDZAN MILAN a BOŽENA r.BORKOVÁ ul.PARTIZÁNSKA č.10/19
Dátum narodenia :
27.09.1943
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
653 / 24634
08.04.1947
1 / 1
Zmluva zo dňa 24.1.2001 č.V 450/2001
6. p.
Byt č. 20
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 ZAJÍČKOVÁ ERIKA r. PEŠKOVÁ, UL. PARTIZÁNSKA 1646/10, HANDLOVÁ, PSČ 972 51, SR
02.08.1942
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2897/99
osv. o ded. 14D 1169/2009, Z 182/11 - VZ 198/11
6. p.
Byt č. 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
501 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
MESTO
HANDLOVÁ,
972 51, HANDLOVÁ, SR
67
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Žiadosť zo dňa 29.7.2009, Z 3050/09 - VZ 1084/09
7. p.
Byt č. 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 ANDRIS RUDOLF a EVA r.FEHÉROVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/22
Dátum narodenia :
26.01.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
6/10
621 / 24634
24.12.1950
1 / 1
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
7. p.
Byt č. 22
25 ANDRIS RUDOLF a EVA r.FEHÉROVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/22
Dátum narodenia :
26.01.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
24.12.1950
1 / 1
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2894/99
7. p.
Byt č. 23
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
653 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
KINDERNAY
RÓBERT
r. KINDERNAY, 29. AUGUSTA 57/3, HANDLOVÁ, SR
56
Dátum narodenia :
26.01.1973
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva zo dňa 13.12.2006 č.V 5882/06 - 138/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 KINDERNAY JURAJ r. KINDERNAY, Ing., PhD., DRUŽSTEVNÁ 4/21, HUMENNÉ, SR
Dátum narodenia :
01.04.1975
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 2
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Darovacia zmluva zo dňa 13.12.2006 č.V 5882/06 - 138/07
7. p.
Byt č. 24
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
SCHUSTEROVÁ
EDITA
r. KAPLÁNOVÁ, PARTIZÁNSKA 10/24, HANDLOVÁ, SR
63
Dátum narodenia :
21.04.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dňa 11.12.2007, V 6896/07-VZ 217/08
7. p.
Byt č. 25
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
502 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 POKORNÝ EMANUEL a MÁRIA POKORNÁ r. ČVIRIKOVÁ, PARTIZÁNSKA 10/25, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
21.09.1942
Dátum narodenia :
15.08.1945
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2893/99
7. p.
Byt č. 27
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
652 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 SOMBATHY MIROSLAV A MARCELA R. NOVOSADOVÁ, UL. DIMITROVOVA 392/21
Dátum narodenia :
14.09.1977
Dátum narodenia :
27.10.1980
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva zo dňa 8.4.2003 č. V 1815/03
8. p.
Byt č. 26
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 DOBIŠ STANISLAV a JANA r.BUTOROVÁ ul.PARTIZÁNSKA 10/26
Dátum narodenia :
22.01.1957
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
7/10
620 / 24634
08.06.1963
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
8. p.
Byt č. 26
33 DOBIŠ STANISLAV a JANA r.BUTOROVÁ ul.PARTIZÁNSKA 10/26
Dátum narodenia :
22.01.1957
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
08.06.1963
1 / 1
Zmluva zo dňa 16.10.2000 č.V 3168/2000
8. p.
Byt č. 28
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
649 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
RUSNÁKOVÁ
KATARÍNA
ul.PARTIZÁNSKA č.1646/10
39
Dátum narodenia :
29.04.1975
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva zo dňa 23.10.2002 - V 4188/02
8. p.
Byt č. 29
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
502 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 RENDEKOVÁ IVETA r. PRILINSKÁ, PARTIZÁNSKA 10/29, HANDLOVÁ, SR
Dátum narodenia :
17.03.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva zo dňa 19.3.2007 č.V 1389/07 - 462/07
9. p.
Byt č. 30
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
621 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Lukášová Ľubica r. Lukášová, 972 51, NOVÁ LEHOTA, č. 37, SR
Dátum narodenia :
29.03.1987
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Kúpna zmluva č.V 5028/10 - 1701/10
9. p.
Byt č. 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
5 DÉRER PAVEL a ALŽBETA r.VARGOVÁ,ul.PARTIZANSKA c.10/31
Dátum narodenia :
10.01.1939
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
653 / 24634
05.05.1942
1 / 1
Zmluva o prevode zo dna 16.6.1999 V 2913/99
9. p.
Byt č. 32
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
650 / 24634
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 KISS ALEXANDER a ŽELMÍRA r. DÚBRAVKOVÁ, ul. PARTIZÁNSKA 10/32
Dátum narodenia :
12.05.1955
Dátum narodenia :
24.09.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
10
Zmluva o prevode zo dňa 9.10.2003 č. V 4221/03 - VZ 966/03
9. p.
Byt č. 33
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Informatívny výpis
8/10
502 / 24634
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
10
9. p.
Byt č. 33
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 ŠTECOVÁ KATARÍNA Mgr. r. RUSNÁKOVÁ ul. PARTIZÁNSKA č.1646/10
Dátum narodenia :
29.04.1975
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
1 / 1
Darov.zmluva zo dňa 31.8.2004 V 3506/04 - VZ 912/04
Legenda:
Informatívny výpis
9/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
Zalozne pravo v prospech vlastnikov bytov a nebyt.priestorov v zmysle ş15 zak.c.182/93 Z.z. v plnom zneni
vec.bremeno-na parcelu c.491-pravo stavby,vstupu a prechodu v prospech vlastnikov v dome c.s.1646 v zmysle
ş23 zak.c.182/93 Z.z. v plnom zneni
Na poradové číslo 39, vchod č.10, byt č.28, 8.posch., podiel na spoločných častiach a priestoroch 649/24634 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky a.s.IČO : 31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava na základe záložnej zmluvy zo dňa 4.12.2002 č.V 4935/02
18 Na byt č. 16, 5. p., vchod 10 - Záložná zmluva v prospech Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 02.06.2006 -V 2435/06 -VZ
777/06
28 Na byt č.39, vchod č.10, 11.posch., podiel na spol.častiach a zariadeniach 653/24634 - Záložné právo v prospech
HVB Bank Slovakia, a.s. so sídlom Mostová 6, 811 02 Bratislava IČO: 31372503, na základe záložnej zmuvy zo
dňa 13.1.2006 č.V 246/06 - 114/06
42 Na byt č. 27, vchod č. 10 (vl.B 42): Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 1338/12 - VZ 628/12
44 Na byt č. 32 /vlastník B 44/ - Záložné právo v prospech Mesta Handlová podľa § 18 ods. 4 zák.č. 182/93 Z.z. v pl.
znení - VZ 966/03
49 Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania v prospech Rusnákovej Anny nar. 3.8.1942 - VZ 912/04
57 Záložné právo na byt č.10/23 v prospech Mesto Handlová - 138/07
59 Záložné právo na byt č.10/29 v prospech Mesto Handlová - 462/07
60 Na byt č. 34, 10.p., vchod: 10 (vlastn. B 60) - Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s., so
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam č. V 5022/07 -VZ 1291/07
60 Na byt č. 34, 10.p., vchod: 10 (vlastn. B 60) - Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne a.s., so
sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo
dňa 13.8.2008 -V 5552/08 -VZ 1334/08
60 Na byt č.34, 10.posch., vchod č.10 (vlast.B 60) - záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.,
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 podľa zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný
majetok V 535/12 - VZ 362/12.
63 Na byt č. 24, vchod č. 10, vl. B 63 - Záložné právo v prospech Mesta Handlová podľa § 18b odst. 5 Zákona č .
182/93 Z.z. - VZ 217/08
63 Na byt č. 24, vchod 10, 7.p., vl. B. 63: Vecné bremeno, ktorým je povinnosť vlastníka bytu odoberať teplo a
teplú úžitkovú vodu z centrálneho zdroja tepla v prospech KMET Handlová a.s. - VZ 217/08
63 Na byt č. 24, 7.p., vchod: 10 (vlastn. B 63) - Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k
nehnuteľnostiam zo dňa 14.7.2008 a dodatku zo dňa 23.9.2008 -V 4694/08 -VZ 1260/08
65 Na byt č. 41, vchod 10, 11.p. - Vecné bremeno, ktorým je povinnosť vlastníka bytu odoberať teplo a teplú
úžitkovú vodu z centrálneho zdroja tepla v prospech KMET Handlová a.s. - 492/08
66 Zalozne pravo na byt c.10/9 v prospech Mesta Handlova v zmysle §18 zak.c.182/93 Z.z.v plnom zneni
70 Na byt č. 30, 9. posch., vchod č. 10 (vlastn. B 70): Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a. s,
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
č. V 239/11 - VZ 267/11
73 Na byt č. 35, vchod č. 10 (vl.B 72): Záložné právo v prospech Dexia banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova
11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 za základe zmluvy o zriadení záložného práva č. V 4460/11 - VZ 1573/11, VZ
1574/11
74 Na byt č. 15, 5. posch., vchod č. 10 (vlastn. B 74): Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a. s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k
nehnuteľnosti č. V 1895/12 - VZ 823/12 - VZ 897/12
75 Na byt č. 10, 4. poschodie, vchod č. 10 - Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č. V 2519/2012 VZ 986/2012, VZ 999/12
76 Na byt č. 10/36 (vl.B 76): Vecné bremeno - právo doživotného bezplatného bývania a užívania v prospech Anny
Donovalovej r. Uhrínovej nar. 28.11.1943 podľa V 5637/12 - VZ 1860/12
78 Na byt č.3 vo vchode č. 10 - právo doživotného bývania a užívania v prospech: Mária Volcová r. Šimová [*
26.2.1928] a Štefan Wolc [* 26.12.1950]-VZ 615/14
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
10/10
Aktualizácia katastrálneho portálu:
12.12.2014
Download

4810 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z KATASTRA