Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna
výchova pre učiteľov stredných škôl
AKREDITOVANÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
Vzdelávací program v skratke
Rozsah vzdelávania 240 hodín
Vzdelávací program je určený pre učiteľov bez bližšej špecifikácie
aprobačných predmetov, alebo ich kombinácie. Prihlásiť sa teda môžu
učitelia s ľubovoľnou aprobáciou.
Vzdelávací program predpokladá rozšírenie kvalifikácie a profesijných
predpokladov učiteľov o nový predmet MEDIÁLNA VÝCHOVA, ktorý môže
slúžiť na rozšírenie, alebo doplnenie existujúceho pracovného úväzku
učiteľa.
Absolvovanie vzdelávacieho programu umožní pedagógom možnosť
získať plnohodnotné kvalifikačné predpoklady na vyučovanie
mediálnej výchovy ako nepovinného a voliteľného predmetu.
23-Jun-11
1
Ciele vzdelávacieho programu
 Osvojenie si profesijných kompetencií
potrebných pre štandardný výkon pedagogickej
činnosti v predmete mediálna výchova.
 Rozšíriť kompetencie učiteľov v zmysle
aktívneho, kritického a zodpovedného
využívania rôznych druhov médií a ich
produktov.
 Posilniť mediálne a didakticko-metodické
kompetencie pedagógov.
23-Jun-11
2
Nadväznosť na iné projekty FMK UCM
 Projekt Európskeho sociálneho fondu: Návrh
koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na
stredných školách v podmienkach Slovenskej
republiky
 Projekt KEGA č. 3/4255/06: Koncepcia výučby
predmetu Mediálna výchova na stredných
školách“( 2006 – 2008 )
23-Jun-11
3
Usporiadanie vzdelávacieho programu
 Vzdelávací program je zložený z 8 modulov.
 Za absolvovanie kvalifikačného vzdelávania v rozsahu
240 hodín získa absolvent 48 kreditov + 20 kreditov za
ukončenie vzdelávania.
 Program sa ukončuje: obhajobou písomnej práce
v rozsahu 35-50 strán (2 recenzenti) +
vykonaním záverečnej skúšky pred päť člennou
komisiou.
23-Jun-11
4
Zoznam modulov
 MODUL 1 - Médiá dnešnej doby
 MODUL 2 - Spôsoby užívania médií – mediálne účinky
 MODUL 3 - Vplyv a moc médií
 MODUL 4 - Duševné vlastníctvo, etika, regulácia, bezpečnosť
a demokratické občianstvo v kontexte mediálnej výchovy
 MODUL 5 - Digitálne médiá v kontexte mediálnej výchovy
 MODUL 6 - Tvorba a praktická práca študentov s médiami
 MODUL 7 - Inovatívne formy práce so žiakmi a metódy rozvoja
kritického myslenia
 MODUL 8 - Didaktika mediálnej výchovy predmete mediálna
výchova
23-Jun-11
5
Harmonogram vzdelávania
 Harmonogram vzdelávania zohľadňuje časovú
náročnosť práce stredoškolských pedagógov.
 Program minimalizuje náklady škôl na ich
zastupovanie na hodinách.
 Forma vyučovania: celodenný seminár /
prednáška.
 2 x mesačne, vždy v piatok + blokové
vyučovanie.
23-Jun-11
6
Ďakujem za pozornosť
Bližšie informácie:
Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
[email protected]
Mgr. Juliána Laluhová
[email protected]
Mgr. Mária Moravčíková, PhD.
[email protected]
23-Jun-11
7
Download

Prezentácia vzdelávacieho programu mediálnej