ESN UMB Newbie
Guide
Všetko, čo chcete a potrebujete
vedieť o ESN
Obsah
Predslov ...................................................................................................................................... 3
Niečo o ESN ................................................................................................................................ 4
ESN a Erasmus študenti .......................................................................................................... 5
ESN a študenti, ktorí sa vrátili z mobility ................................................................................ 5
ESN a domáci študenti............................................................................................................ 5
Ciele a princípy ESN ................................................................................................................ 5
História ESN ............................................................................................................................ 5
Štruktúra ESN ......................................................................................................................... 6
Prvý kontakt so študentom ........................................................................................................ 8
Príchod študenta ........................................................................................................................ 9
Cudzinecká polícia .................................................................................................................... 10
Študenti z krajín EÚ .............................................................................................................. 10
Študenti z krajín mimo EÚ .................................................................................................... 10
Ubytovanie ............................................................................................................................... 11
Pravidlá na internátoch ........................................................................................................ 12
Ubytovanie hostí .................................................................................................................. 12
Odubytovanie ....................................................................................................................... 13
Jedáleň...................................................................................................................................... 13
Šport klub ................................................................................................................................. 13
Aktivity počas semestra............................................................................................................ 13
Zhrnutie .................................................................................................................................... 14
Dôležité kontakty ..................................................................................................................... 14
Section board a kontakty ......................................................................................................... 17
2
Predslov
Milý nový buddy,
Je nám potešením, že si sa k nám pripojil 
Týmto sa tvoj život trošku zmení, budeš žiť v medzinárodnom duchu a to nemusíš ani
vycestovať do zahraničia! Spoznáš mnoho nových ľudí, naučíš sa ako pracovať v tíme, ako
organizovať rôzne akcie ako aj výlety, party, športové podujatia a čokoľvek, po čom ti srdce
túži. Po čase sa nebudeš cítiť ako buddy, ale ako jeden z Erasmus študentov, ktorí zažíva
nonstop párty, spoznáva Slovensko a ostatné krajiny, zažíva neopakovateľné zážitky a získava
si nových priateľov. No a k tomu všetkému si zlepšíš svoje jazykové schopnosti v cudzích
jazykoch a pomôžeš vytvoriť svojej domácej univerzite lepší medzinárodný status.
Aby si na začiatku nebol taký zmetený tak, ako naši Erasmus študenti, pripravili sme pre Teba
sprievodcu, v ktorom ťa oboznámime aspoň s ESN a dáme ti základné know-how.
Tešíme sa na spoluprácu
Tím ESN UMB
3
Niečo o ESN
Erasmus Student Network (ESN) je jednou z najväčších
študentských organizácií v Európe. Organizácia vznikla
16. októbra 1989 (právne registrovaná v roku 1990) na
podporu a rozvoj študentských mobilít.
Názov:
V súčasnosti sú ESN sekcie na viac ako 400 Inštitúciách
vyššieho vzdelávania v 37 krajinách. Ročne naši
dobrovoľníci pomôžu viac ako 160 000 študentom.
Založená:
Hlavným cieľom ESN je mobilnejšie a flexibilnejšie
vzdelávacie prostredie. ESN sa na tomto podieľa
podporovaním a rozvíjaním študentských mobilít
v rôznych oblastiach a poskytovaním medzinárodných
skúseností aj tým študentom, ktorí sami nemôžu
vycestovať do zahraničia.
Erasmus Student Network
AISBL
1990, Kodaň
Centrála:
Rue Hydraulique 15
12010 Brusel, Belgicko
Členovia:
452 sekcií v 37 krajinách
4
ESN a Erasmus študenti
ESN sa sústredí hlavne na súčasných Erasmus študentov, ktorí sa v novom prostredí často cítia
zmätení a opustení. ESN im preto ponúka pomoc v akademickej, sociálnej aj praktickej
integrácii.
Toto sa deje hlavne cez aktivity lokálnych sekcií, ktoré zahŕňajú kultúrne a spoločenské akcie,
ako výlety na rôzne miesta v krajine, filmové večery, jazykové projekty, medzinárodné večery
s tradičným jedlom a párty.
V dodatku, veľa sekcií spolupracuje s ich inštitúciami vyššieho vzdelávania a zaviedlo buddy
systém, vďaka ktorému pomáhajú medzinárodným študentom.
ESN a študenti, ktorí sa vrátili z mobility
Študentom, ktorí sa vrátia z ich vlastného Erasmu je často ponúknutá možnosť pridať sa k ESN.
Pomáha im to v reintegrácii a udržaní kontaktu s medzinárodným prostredím. Veľa lokálnych
sekcií bolo založených bývalými Erasmus študentmi. Častými dôvodmi sú dobrá skúsenosť
s ESN v zahraničí, alebo naopak nedostatok pomoci.
Je pravdou, že títo ľudia dobre rozumejú problémom a výzvam, ktoré študenta stretnú
v zahraničí. Preto sú najlepšími v ich riešení.
ESN a domáci študenti
Na podporu medzinárodného prostredia doma, ESN poskytuje relevantné informácie
o rôznych druhoch študijných príležitostí a motivuje domácich študentov, aby vycestovali na
mobilitu.
ESN je ideálnym miestom na to, aby domáci študent získal skúsenosti s medzinárodným
prostredím doma. V sekcii sa rozpráva rôznymi jazykmi a spoznáva sa nové kultúry bez toho,
aby človek musel vycestovať do zahraničia. Je to ideálne miesto pre tých, ktorí chcú žiť
medzinárodne, ale na mobilitu vycestovať nemôžu, alebo ešte len vycestujú.
Ciele a princípy ESN









pracuje v záujme medzinárodných študentov
pracuje na posilnení sociálnej a praktickej integrácii medzinárodných študentov
reprezentuje potreby a práva medzinárodných študentov na lokálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni
poskytuje relevantné informácie o študentských mobilitách
motivuje študentov k štúdiu v zahraničí
podporuje reintegráciu študentov, ktorí sa vrátili z mobility
prispieva k rozvoju a prístupnosti študentských mobilít
stará sa o svojich členov
cení si dobrovoľníctvo a aktívne občianstvo
História ESN
V roku 1987 bol Európskym Spoločenstvom (ES) prijatý plán na rozšírenie mobilít pre vysoké
školy. Časťou bol program Erasmus.
5
V roku 1989 kancelária Erasmu v Ghente v Belgicku pozvala 32 bývalých Erasmus študentov
na konferenciu, kde mali podať hodnotenie svojho pobytu. Toto stretnutie bolo počiatkom
ESN. Počas konferencie vyšlo najavo množstvo problémov zviazaných so študentskou
mobilitou, ktoré sa stali hlavnými úlohami pre zakladateľov ESN. Hlavnou myšlienkou projektu
bolo „Študenti pomáhajú študentom“ a tak to zostalo doteraz.
Počas prvého roku fungovania vzniklo 49 sekcií v takmer všetkých krajinách Európskeho
Spoločenstva a v októbri 1990 sa ESN International stalo právnou organizáciou a získalo od ES
finančnú podporu.
Do roku 2004 bolo ESN pozoruhodným združením študentských klubov „sekcií“, ktoré
pomáhali medzinárodným študentom hlavne na lokálnej úrovni. Existovalo veľmi málo
národných rád ESN (National board) a o fungovaní na medzinárodnej úrovni sa takmer nedalo
hovoriť. To však ani zďaleka nespĺňalo očakávania, preto bola v tomto roku založená kancelária
ESN International v Bruseli.
Medzinárodná rada ESN (International board) 2005/2006 našla v Bruseli dom a kanceláriu,
ktorá umožnila registráciu v Belgicku ako Erasmus Student Network AISBL. Členovia
International boardu trvalo žijú a pracujú v Bruseli.
Od tohto času ESN zažilo ohromný rast, založilo celé tímy na podporu sekcií, a uviedlo do života
množstvo projektov ako ESN Survey, ESN Galaxy, ESN Satellite, ExchangeAbility,
SocialErasmus, PRIME, Eduk8, Responsible Party atď.
V roku 2011 ESN dostalo Cenu občianskej spoločnosti od Európskeho hospodárskeho
a sociálneho výboru.
Štruktúra ESN
ESN sa skladá z troch úrovní: lokálnej, národnej
a medzinárodnej.
Lokálna úroveň
Lokálna úroveň sa skladá zo 452 (marec 2014)
sekcií, ktoré sú základným kameňom ESN. Každá
sekcia je úplne samostatná a zameriava sa na
medzinárodných a domácich študentov.
Národná úroveň
Národná úroveň sa skladá z:


National
Platform
valného
zhromaždenia, stretnutia všetkých sekcií
v krajine. Tieto stretnutia sa konajú
minimálne raz do roka.
National representative – osoba volená na
National Platform, ktorá reprezentuje
krajinu na medzinárodnej úrovni
6

National board – každá krajina, v ktorej sú viac 3 sekcie si môže založiť National board,
ktorý posilňuje komunikáciu na všetkých úrovniach
Medzinárodná úroveň
Štruktúra ESN International je trochu komplikovaná, ale skladá sa z nasledovných častí:






Annual General Meeting – medzinárodná obdoba National Platform
International Board & Secretariat
Council of National Representatives – niečo ako parlament
Committees – tímy ľudí, ktoré pomáhajú sekciám v rôznych oblastiach
Liaison Officer – pomáha reprezentovať ESN v spolupráci s európskymi inštitúciami
International Coordinators – zodpovední za jednotlivé projekty
Viac informácií na:
http://esn.org/
http://esn.sk/
http://umb.esn.sk/
7
Prvý kontakt so študentom
V dostatočnom predstihu pred
semestrom dostaneš kontaktné údaje
na tvojho Erasmus študenta. Asi tak
v polovici augusta/januára je vhodný
čas na to aby si mu povedal spoje prvé
„Ahoj“
Prvý email nemusí obsahovať veľa
informácií, je skôr zoznamovací: Hi,
my name is Jožko Mrkvička and I am
your ESN buddy. I will try to help you
with everything before and after
your arrival to Banska Bystrica. If you
have any questions, do not hesitate to ask me. I look forward to you!
Je dôležité povedať mu, že sa na neho tešíš. Na 100% mu pomôže aj odľahne, keď bude vedieť,
že tu na neho čaká aspoň jedna priateľská duša 
Ďalšie emaily sú už hlavne odpovedanie na jeho otázky. Preto, aby si nemusel odpovedať na
každú maličkosť môžeš ho odkázať na stránku nášho ESN, kde nájde pár odpovedí aj sám.
Je dôležité aby si Erasmus študent nezabudol fotky tváre (min 4), dostatok hotovosti (za
internát sa platí cash), dátový kábel na pripojenie k internetu a všetky potrebné dokumenty.
Študenti z krajín mimo EÚ potrebujú viac dokumentov, o ktorých ich informuje koordinátorka,
ale je dobre, keď aj ty skontroluješ, či má všetko (viac ďalej)!
Ty nezabudni zistiť kedy a ako tvoj Erasmus študent príde a potvrdiť jeho príchod v
SectionBoxe. (Je dôležité, aby sme vedeli, kedy študent príde, aby ho na internáte čakali a mali
pre neho všetko pripravené.) Tiež si ho môžeš pridať medzi priateľov na Facebooku a pridať
ho do Erasmus Facebook skupiny pre aktuálny semester. Keď bude v kontakte s viacerými
ľuďmi, bude sa viac tešiť na svoj príchod!
Takisto si vypýtaj jeho telefónne číslo. Je veľmi užitočné pre vzájomnú koordináciu, keď už
študent dorazil na Slovensko.
Čo ak tvoj Erasmus študent neodpovedá? Môže tu byť viacero dôvodov, ktoré majú rôzne
riešenia:
1.
2.
3.
4.
Škola má nesprávny email
Študent nečíta maily
Možno je práve u babky a nemá prístup na internet
Možno si to rozmyslel a nepríde
V každom prípade odporúčame najprv minimálne týždeň počkať.
Ak študent ďalej neodpovedá, pošli mail ešte raz a kontaktuj svojho buddy managera, ktorý
kontaktuje koordinátora a zistí, či z rovnakej univerzity príde ešte niekto. Je pravdepodobné,
8
že študenti z jednej univerzity sa poznajú a prídu spolu. Preto ti buddy manager dá kontakt na
buddies týchto študentov. Ak sa ozve aspoň jeden, máš vyhrané a môžeš ísť vyzdvihnúť svojho
študenta spolu s ostatnými buddies.
Príchod študenta
Keďže si zistil, kedy tvoj študent príde, je dobré ísť ho vyzdvihnúť na stanicu. Najlepší spôsob
ako sa dostať zo stanice na internát je taxík, ktorý stojí 3 – 5€.
V prípade, že študent príde autom, čakaj ho pred internátom (ŠD3, Tajovského 51).
Pokiaľ v tom čase nemáš čas, dohodni sa s iným buddym, ktorý bude vtedy k dispozícii.
Najjednoduchšie cez FB Working Group.
Po príchode na internát sa začína
ďalšia dôležitá úloha. Ani jeden
z vrátnikov nehovorí po anglicky,
preto budeš musieť prekladať.
Takisto sa budeš musieť zahrať na
sprievodcu a úspešne ho doviezť
k blokom F a G.
Na vrátnici Erasmus študent
vyplní hlásenie pre cudzineckú
políciu a vrátnik si ho zapíše do
osobitnej knihy zahraničných
ubytovaných. Odporúčame, aby si
počas tejto procedúry bol
trpezlivý a kľudný. Všetky
občianske preukazy a pasy majú
potrebné údaje na iných miestach a je to tam napísané v rôznych jazykoch. Vrátnici bývajú
časom zmätení a niektoré veci im treba viackrát zopakovať (špeciálne jeden vrátnik). Po
úspešnom zapísaní, študent dostane dočasné kľúče od izby, ktoré pri opúšťaní internátu musí
nechať na vrátnici, a posteľné prádlo. Na izbe treba skontrolovať, či niečo nie je poškodené.
Všetky zistenia sa zapíšu do papiera, ktorý študent dostal na vrátnici.
Najdôležitejšou vecou je samozrejme zaplatenie za ubytovanie. Platí sa u pani Petrnákovej,
ktorá má kanceláriu v miestnosti 153 na 1. poschodí bloku F. Jej úradné hodiny sú Po – Pia
7:00 – 12:00, 13:00 – 14:00. Platí sa v hotovosti za 4 mesiace (za január alebo jún sa dopláca
neskôr). Cena je 61€ mesačne za jednolôžkovú izbu a 54€ mesačne za trojlôžkovú izbu. Pri
ubytovaní je ešte potrebné mať 2 fotky tváre a občiansky preukaz alebo pas. Študent tu
dostane svoje vlastné kľúče a ubytovací preukaz, ktorý treba vždy ukázať na vrátnici.
Dôležité! Veľké množstvo študentov by chcelo bývať na jednolôžkových izbách, ale kapacita
internátu na to nestačí. Takisto, my, ESN, dopredu nevieme, na akej izbe bude študent bývať
a už vôbec to nevieme ovplyvniť. Niekedy je možné dohodnúť sa s pani Petrnákovou pri
ubytovávaní sa, ale to záleží len od jej dobrej vôle a zostávajúcich voľných lôžok. Preto
9
odporúčame, zbytočne sa netráp zisťovaním a rovno študentovi povedz, že to záleží čisto od
vedenia internátu a ty to nevieš ani zistiť, ani ovplyvniť.
Cudzinecká polícia
Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, Banská Bystrica 974 01
GPS: N 48.7336546 E 19.1498199
Email: [email protected]
+421-96160-3203
+421-96160-3209
Úradné hodiny platia pre všetky oddelenia cudzineckej polície PZ
Deň
Úradné hodiny
Prestávka
Úradné hodiny
Pondelok
7.30 hod. - 12.00 hod.
12.00 hod. – 12.30 hod.
12.30 hod. - 15.00 hod.
Utorok
7.30 hod. – 12.00 hod.
Streda
7.30 hod. - 12.00 hod.
Piatok
7.30 hod. - 12.00 hod.
OCP PZ Bratislava - len na výdaj dokladov a
snímanie biometrických údajov osôb
12.00 hod. – 12.30 hod.
12.30 hod. - 17.30 hod.
Študenti z krajín EÚ
Podľa zákona každý občan Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesiace, je
povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu
na územie Slovenskej republiky.
V ich prípade sa pobyt iba nahlasuje, preto okrem žiadosti potrebujú len občiansky, potvrdenie
o štúdiu od školy a trpezlivosť. Polícia vydá potvrdenie o registrácii a ak študent chce, môže
dostať aj slovenský „občiansky“ s platnosťou 5 rokov.
Študenti z krajín mimo EÚ
V prípade, že si buddy študenta, ktorý pochádza z krajiny mimo EÚ, skontaktuj a dohodni sa
na spolupráci s ostatnými buddies, ktorí tiež majú takýchto študentov. Najlepšie je, keď sa
všetko vybaví hromadne. Títo študenti majú viacero povinností, o ktorých ich budú informovať
ich koordinátori.
V priebehu mesiaca od príchodu títo študenti musia:



ísť na cudzineckú políciu,
zaplatiť poplatok za pridelenie prechodného pobytu
absolvovať zdravotnú prehliadku v Martine (cena asi 130€)
10

znova ísť na políciu s kompletnými dokladmi.
Počas tohto obdobia nesmú opustiť územie Slovenska.
Na udelenie prechodného pobytu potrebujú:










žiadosť o pridelenie prechodného pobytu,
2 fotky 3 x 3,5 cm,
doklad o platnom zdravotnom poistení na území Slovenska,
platnosť pasu minimálne 3 mesiace po plánovanom ukončení pobytu na Slovensku,
potvrdenie o štúdiu na UMB,
potvrdenie o ubytovaní na internáte/byte na Slovensku,
súhlas jeho domovskej univerzity so štúdiom na UMB,
potvrdenie o grante na zahraničný študijný program od jeho domovskej univerzity,
výpis z registra trestov z domovskej krajiny aj zo Slovenska,
poplatok za kolky (asi 100€).
Všetky tieto dokumenty musia byť v slovenčine, potvrdené apostila, a nemôžu byť staršie
ako 30 dní! Bežné jazyky ako angličtina, nemčina alebo francúzština sa dajú preložiť v Banskej
Bystrici. Ak bude niečo napr. v turečtine, treba to poslať na ambasádu do Bratislavy.
Ubytovanie
Študenti sú bežne ubytovaní na internáte ŠD3 (Tajovského 51) na bloku F alebo G. Nachádzajú
sa tu bunky, ktoré tvoria jednolôžková izba, trojlôžková izba, WC, kúpeľňa a predsieň. Na
jednom poschodí sú 4 takéto bunky a spoločná kuchyňa.
V izbe má každý vlastnú posteľ,
stôl, stoličku, skriňu a policu
nad posteľou. Sú tu tiež
paplóny a vankúše. Bohužiaľ
vankúše sú absolútne o ničom,
to odporúčame doniesť si
vlastný. Aspoň malý. V
predsieni je zrkadlo, polica na
topánky a vešiaky. Každá izba
má balkón.
V kuchyni je elektrický varič,
pracovná doska, kuchynský
drez, miesto sa sušenie riadu a
chladnička. Nie sú ta žiadne
riady, teda študent si musí doniesť vlastné. Tiež je tu balkón.
Každé ráno upratovačky zbierajú smeti a upratujú kuchyne. Všetky riady musia byť odložené
v skrinkách, inak je možné, že ich upratovačky zoberú. Raz týždenne, doobeda, upratovačky
upratujú izby. Zametajú a umývajú všetky dlážky a chlórom umývajú kúpeľňu a WC.
11
Ak si študent prinesie nejaké elektrospotrebiče, musí zaplatiť dodatočný poplatok. Zvyčajne
sa platí v priebehu októbra/marca. Za nenahlásenie spotrebiča hrozí pokuta 16,63€ + študent
musí zaplatiť ten poplatok.
Spotrebiče ako ohrievače alebo varné platničky sú na izbách zakázané. Takisto je na jednu izbu
povolená iba jedna rýchlovarná kanvica. Dôvodom je stará elektroinštalácia, ktorá by sa pri
veľmi vysokej spotrebe mohla spáliť.
Pravidlá na internátoch
Študent má právo:



mať na izbe všetko vybavenie,
na pravidelnú výmenu posteľnej bielizne (vymieňa sa každý druhý týždeň, jednu
hodinu ráno a jednu poobede),
mať návštevy v súlade s pravidlami.
Študent má povinnosť:





udržiavať poriadok a čistotu vo všetkých užívaných priestoroch,
dodržiavať nočný kľud od 22:00 do 6:00,
identifikovať sa ubytovacím preukazom pri vstupe na internát,
chrániť majetok internátu,
zaregistrovať všetky elektrické spotrebiče.
Študent má zakázané:




ničiť majetok internátu,
fajčiť,
prinášať a užívať alkohol, drogy a zbrane,
používať neregistrované elektrické spotrebiče.
Samozrejme nezdá sa možné všetky tieto pravidlá dodržiavať. Pokiaľ študenti pijú alkohol
s mierou, nerobia hluk do rána, nenechávajú po sebe veľký neporiadok a fajčia iba na
balkónoch, vrátnici, upratovačky aj pani Petrnáková to tolerujú.
Za porušenie pravidiel sa platí pokuta 16,63€ a za opakované porušovanie pravidiel hrozí
vylúčenie z internátu.
Okolo polnoci vrátnici chodia na kontroly a všetky vrátnice sú vtedy zamknuté. Nedá sa dostať
ani von ani dnu. Zároveň si treba dať pozor a nepiť, nefajčiť a nerobiť hluk v kuchyni.
Pokiaľ je na internáte párty a naozaj veľký hluk, môže sa stať, že to nahlásia aj vrátnici z blokov
oproti (C,D,E).
Ubytovanie hostí
Každý študent má právo mať hostí a ich ubytovanie na internáte je zvyčajne najlacnejšie. Je na
to potrebná žiadosť, ktorú treba odniesť pani Dienešovej (kancelária na konci dlhej chodby pri
jedálni na ŠD1). Žiadosť treba odovzdať najneskôr deň pred príchodom hosťa. Pani Dienešová
vystaví hosťovi hosťovský preukaz, ktorý bude čakať na vrátnici. Sú tu dve možnosti:
12
1.
Ubytovanie na hosťovských izbách na ŠD1. Nie sú tu
žiadne časové obmedzenia, až na check-out o 9:00. Je dobré izbu
si dopredu rezervovať telefonicky na 048 446 7619 alebo ešte
lepšie osobne. Cena za ubytovanie je pre študenta UMB 9€/noc
a ostatných hostí 12€/noc. Platí sa dopredu, hneď pri príchode na
vrátnici.
2.
Ubytovanie na izbe študenta. Študent môže mať na
svojej izbe hosťa na max 2 noci raz za 2 týždne. Všetci ľudia
bývajúci na konkrétnej izbe musia v žiadosti podpísať, že
s ubytovaním hosťa súhlasia. Rovnako sa platí dopredu, hneď pri
príchode na vrátnici. Na papieri muž nemôže bývať na ženskej izbe
ani naopak, žena na mužskej. Skutočnosť už nikto nekontroluje, ale pravidlá sú
pravidlá.
Odubytovanie
Pri odubytovávaní sa treba urobiť zopár vecí, na ktoré Erasmus študenti radi zabúdajú. Každý
si musí na vrátnici vyzdvihnúť „odchodku“, do ktorej treba získať zopár podpisov. Prvý od pani
upratovačky, ktorá skontroluje, či je izba poupratovaná a nič nie je poškodené. Pokiaľ, áno,
bude za to musieť zaplatiť. Potom ide študent s podpísanou odchodkou, kľúčmi, obliečkami,
nočnou lampou a preukazom k pani Petrnákovej, ktorej všetko vráti a vyplatí prípadné pokuty.
Pokiaľ študent odchádza cez víkend, všetko si musí vybaviť už v piatok!
Jedáleň
Priamo oproti internátu ŠD3, na internáte ŠD1, je jedáleň. Nekupujú sa tu lístky ako v iných
jedálňach, ale je potrebné aktivovať si ISIC. Erasmáci tak môžu urobiť v kancelárii pani
Donovalovej, dvere č. 13 v dlhej chodbe pri jedálni. Do 24 hodín bude ISIC aktivovaný a študent
si naň môže nabiť kredit, znovu u pani Donovalovej. Jej úradné hodiny sú Po, Ut 11:00 – 13:30,
St 12:00 – 13:30. Jeden obed/večera stojí 1,72€. Študent si môže objednať jedlo dopredu
v špecializovanom prístroji pri vchode do internátu ŠD1.
Šport klub
Študenti UMB môžu využívať univerzitnú plaváreň, hrať volejbal, futbal, chodiť na aerobic a
pod. Na to, aby mohli využívať tieto služby, musia si vybaviť preukaz u PaedDr. J. Palovičovej
PhD. na Katedre telesnej výchovy a športu FHV UMB v kancelárii č. 12 a zaplatiť poplatok 12
eur, priniesť fotku, ISIC alebo iný identifikačný preukaz.
Rozvrh otváracích hodín sa aktualizuje každý rok.
Aktivity počas semestra
Možno sa to nezdá, ale ESN a Erasmus ponúkajú študentom veľmi veľa aj keď je to na ich
domovskej univerzite. Máš možnosť zúčastňovať sa nezabudnuteľných ESN akcií a výletov,
počas ktorých spoznáš nielen Erasmus študentov, ale aj Slovensko a možno aj niečo z krajín
13
naokolo. Získaš množstvo priateľov a skúseností, ktoré sú občas tak neuveriteľné až sú bizarné.
Zažiješ kopu zábavy a veľa sa naučíš.
Nie je to len o pomoci Erasmus študentom, ale aj o osobnom rozvoji. Máš možnosť všetky tieto
akcie sám organizovať. Môžeš sa zúčastňovať rôznych ESN školení, národných meetingov
a celkom ľahko sa dostaneš aj na tie medzinárodné. Ak sa budeš naozaj snažiť môžeš sa stať
členom jednej z Committees, alebo dokonca ísť na platenú stáž do Bruselu. Možnosti sú
takmer nekonečné.
Zhrnutie
Takže ešte raz, aké budú tvoje radosti a starosti?











Nadviazať kontakt so študentom pred jeho príchodom
Potvrdiť dátum príchod študenta zapísaním do tabuľky
Pomôcť študentovi nájsť spoj do Banskej Bystrice
Vyzdvihnúť študenta na autobusovej/vlakovej stanici
Odprevadiť študenta na internát a pomôcť mu tam so všetkým formalitami
Odprevadiť študenta do školy, ku koordinátorovi
Poskytnúť študentovi základné informácie o meste, spraviť mu malú prehliadku
Pomáhať študentovi počas semestra
Na konci semestra pomôcť študentovi s odubytovaním
Zorganizovať počas semestra aspoň jednu akciu
Zúčastňovať sa pravidelných meetingov
Dôležité kontakty
Lekár
MUDr. Elena Draková
Tajovského 40
974 09 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 413 79 15
Mobil: 0905 240 976
Pondelok
7:30 - 12:00
13:30 - 15:00
Utorok
7:30 - 12:00
13:30 - 15:00
Streda
12:00 - 19:00
Štvrtok
7:30 - 12:00
Piatok
7:30 - 12:00
13:30 - 15:00
Zubár
MUDr. Jozef Hudec
14
Tajovského 40 , 974 09 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4137882
Pondelok
7:45 - 14:30
Utorok
7:45 - 14:30
Streda
12:00 - 17:30
Štvrtok
7:45 - 14:30
Piatok
7:45 - 13:00
MUDr. Veronika Jelšovská
Trieda SNP 1649/53, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48/414 32 63
Pondelok
7:45 – 14:00
Utorok
7:45 – 14:00
Streda
7:45 – 14:00
Štvrtok
7:45 – 14:00
Piatok
7:45 – 12:00
Odborný preklad
1. PhDr. Jana Šavelová – FHV alebo Povstalecká 39, Podlavice
email: [email protected]
mobil: 0905 200 762
2. Peter Kučák - J. Kráľa 4/A (Budova Proxima na Huštáku)
telefón:+421-48-414 7419
email: [email protected], http://www.lingua.sk/
Krajská prokuratúra
Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica 1
048/283 61 11
fax: 048/283 68 80
e-mail: [email protected]
[email protected]
15
Podateľňa - úradné hodiny
Pondelok
7:00 – 15:00
Utorok
7:00 – 15:00
Streda
7:00 – 15:00
Štvrtok
7:00 – 15:00
Piatok
7:00 – 15:00
ISIC
Kancelária preukazov UMB
Cesta na amfiteáter 1
Ekonomická fakulta (nová budova - 3. poschodie, číslo 323)
Tel.: 048 446 6758
Email: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/PreukazyUMB
Web: www.preukazy.umb.sk
Pracovníci
Mgr. Miroslav Murin - správca systému, mobil: 0917 720 871
Alena Senková
Úradné hodiny
Pondelok 10:00 – 11:00
14:00 – 15:00
Utorok
10:00 – 11:00
14:00 – 15:00
Streda
10:00 – 11:00
14:00 – 15:00
Štvrtok
10:00 – 11:30
Piatok
10:00 – 11:30
Kontakty na referentky
Rektorát - Mgr. Lucia Oboňová
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 1118
EF UMB - Mgr. Jana Prašovská
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 2197
FF UMB - PhDr. Ingrid Balážová
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 7414
16
FPVaMV UMB - Jana Miková
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 1611
FPV UMB - Mgr. Terézia Raffayová
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 7431
PF UMB - Mgr. Margaréta Krkošová
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 4226
PrF UMB - Michaela Lihanová
Mail: [email protected]
Tel.: 048 446 3118
Section board & support a kontakty
President – Veronika Valčáková
Mail: [email protected]
Tel.: 0908 405 649
Vice-president – Katka Škvarková
Mail: [email protected]
Tel.: 0908 053 427
Local Representative – Mirka Bohatová
Mail: [email protected]
Tel.: 0918 155 649, +306 946 246 554
Local PR Coordinator – Maira Mura
Mail: [email protected]
Tel.: 0915 524 794
Buddy manager pre EF – Kika Masaryková
Mail: [email protected]
Tel.: 0903 506 088
Buddy manager pre FF, FPV a PedF – Adriánka Kostecká
Mail: [email protected]
Tel.: 0944 581 869
Buddy manager pre FPVaMV a PrF – Dominika Barnášová
Mail: [email protected]
Tel.: 0918 385 987
17
SocialErasmus Coordinator Mail:
Tel.:
Treasurer & Partnership manager – Dominika Jelenčíková
Mail: [email protected]
Tel.: 0903 664 541
Web Project Administrator – Jakub Trojniar
Mail: [email protected]
Tel.: 0944 512 303, +48 698 494 490
Knowledge manager – Andrea Peťková
Mail: [email protected]
Tel.: 0918 961 815, +48 889 638 714
18
Download

ESN UMB Newbie Guide - ESN UMB Banska Bystrica