Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
ROČENKA
2009/2010
Obchodná akadémia v Starej Ľubovni
je držiteľ
Európskej značky 2006 v jazykovom vzdelávaní
udelenej
ministrom školstva SR a Európskou komisiou
pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť
Úvodné slovo
Obdobie konca júna je obdobím bilancie výsledkov práce v školách.
Školský rok 2009/2010 sa v našej škole niesol v svojom tradičnom
rytme.
Výchovno-vzdelávací proces sme realizovali piaty rok v nových
priestoroch. Škola je z hľadiska svojej kapacity naplnená.
Nové sídlo školy diametrálne zlepšilo podmienky pre realizovanie
vyučovacieho
procesu
všeobecno-vzdelávacích
i odborných
predmetov. Nepodarilo sa vyriešiť vyučovanie telesnej výchovy
v sídle školy. Hodiny telesnej výchovy sa aj naďalej realizovali
v športovej hale mesta Stará Ľubovňa. Doprava zo sídla školy do
športovej haly bola zabezpečovaná mestskou hromadnou dopravou.
Vypracovaný projektový zámer výstavby vlastnej telocvične sa
pravdepodobne do konca roka 2010 nezačne realizovať z dôvodu
nedostatku finančných zdrojov. Náš zriaďovateľ, Prešovský
samosprávny kraj, voľné disponibilné finančné zdroje použije na
odstraňovanie dôsledkov povodní, ktoré postihli i náš región.
22. mája 2008 schválila NR SR nový zákon o výchove a vzdelávaní,
ktorého ciele sme realizovali v tomto školskom roku v prvom a
v druhom ročníku. Do vzdelávacieho procesu boli zavedené nové
predmety – regionálne a hospodárske dejiny, administratívne
praktikum, cvičenia z informatiky, cvičenia z hospodárskych
výpočtov, cvičenia z daňovej sústavy, cvičenia z účtovníctva,
ekonomické cvičenia. Špecifickým cieľom školského vzdelávacieho
programu
je
uplatňovanie
nových
vyučovacích
metód
a organizačných foriem vo vyučovacom procese. Moderné metódy
a nové vyučovacie formy sme uplatňovali aj naďalej formou
blokového vyučovania v 4. ročníku pri vedení jednoduchého
a podvojného účtovníctva, či pri obhajobách seminárnych prác v 3.
ročníku. V uvedených trendoch v rozšírenej podobe budeme
pokračovať i v budúcom školskom roku s cieľom zabezpečiť
1
kvalitnú prípravu absolventa študijných odborov obchodná akadémia
a škola podnikania.
Uľahčenie vstupu absolventov na trh práce ako zamestnancov
obchodných spoločností, zamestnancov úradov štátnej a verejnej
správy, úradov samosprávy sme zabezpečili výučbou odborných
predmetov, ale i absolvovaním odbornej praxe v 3. a 4. ročníku
v organizáciách mesta Stará Ľubovňa a regiónu. Vstup na európsky
trh práce sme priblížili žiakom 4. a 3. ročníka absolvovaním
odbornej stáže v zahraničí. Projekt Mobilita na európskom
pracovnom trhu umožnil 10 žiakom absolvovať odbornú prax
v Španielsku prostredníctvom jazykovej školy Academia Cordoba v
Cordobe, 12 žiakom prostredníctvom Fachoberschule und
Berufsoberschule vo Weiβenburgu v Nemecku, 14 žiakom v Poľsku
prostredníctvom partnerstva so Združenou školou ekonomickou
v Gorliciach.
Grand získaný z projektu od Národnej agentúry
Programu
celoživotného vzdelávania so sídlom v Bratislave, podprogram
Leonardo da Vinci, ktorá spravuje finančné prostriedky Európskej
komisie vykryl finančne náročnú zahraničnú pracovnú cestu.
Odborná stáž preverila schopnosť komunikácie v anglickom a s
nemeckom jazyku, ale obohatila účastníkov stáže i o prvé kontakty
so španielskym a poľskym jazykom.
Účastníkom projektu bol vydaný Ministerstvom školstva SR Národným strediskom Europass so sídlom v Bratislave, dokument
Europass mobilita, ktorým sa budú uchádzať o vstup na európsky trh
práce.
Väčšina absolventov školy z odboru obchodná akadémia i z odboru
škola podnikania má záujem pokračovať v štúdiu na vysokých
školách. Zvládnutie náročného procesu prijímacieho konania sme
zabezpečili zavedením konverzácie v cudzích jazykoch, jazykovej
odbornej prípravy i zvýšením dotácie vyučovania matematiky
formou cvičení a seminára.
2
Absolvovanie odbornej praxe a realizácia VVP vytvorili predpoklady
u študentov 4. ročníka pre ukončenie štúdia formou maturitnej
skúšky. Všetky uvedené kroky vedú ku skutočnosti, že uplatnenie
našich absolventov na trhu práce i v prijímacom konaní na vysoké
školy vykazuje vysokú mieru úspešnosti.
Radosť nám prinieslo i ocenenie nášho žiaka Patrika Kollára
predsedom Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petrom
Chudíkom za reprezentáciu kraja, ktorý na celoštátnom kole
olympiády v účtovníctve získal 3. miesto.
Patrik Kollár
reprezentoval školu i v športových súťažiach (plávanie, šach),
v matematických súťažiach (Košický Matboj, celoslovenská súťaž
Klokan).
Predseda Prešovského samosprávneho kraja ocenil i pedagógov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Oceneným pedagógom za našu školu bola Mgr. Viera Mušková za
rozvoj mladých talentov v nemeckom jazyku, za nadviazanie
kontaktov s družobnou školou vo Weissenburgu v Nemecku, za
podiel na realizácii projektov pre realizáciu odborných stáží
v Nemecku v rámci podprogramu Leonardo da Vinci a za lektorskú
činnosť v projekte pre rozvoj jazykových kompetencií, za ktorý škola
získala ocenenie udelené ministrom školstva SR a Európskou
komisiou so sídlom v Bruseli - Európska značka 2006 v jazykovom
vzdelávaní.
Z koncepčného zámeru školy sa nám nepodarilo zriadiť pri našej
škole detašované pracovisko Štátnej jazykovej školy v Prešove. Od
septembra 2010 sa opätovne ponúkajú možnosti pre poskytovanie
jazykového vzdelávania v anglickom, nemeckom, francúzskom a v
ruskom jazyku pre žiacku populáciu od 11 rokov a dospelú populáciu
s možnosťou vykonania štátnej skúšky z daného cudzieho jazyka.
Vážení kolegovia,
za mnohými úspechmi školy sa skrýva Vaša každodenná náročná
práca. Pripravujete mladého človeka pre život, ktorý je vo svojom
3
veku veľmi vnímavý, niekedy príliš citlivý sám na seba, kritický
k svojmu okoliu. Len vďaka Vašej nesmiernej trpezlivosti
a profesionalite je možné naplniť poslanie našej školy, za ktorú sa
Vám chcem úprimne poďakovať.
Milí študenti, vážení kolegovia,
blíži sa čas prázdnin – obdobie, kedy treba vymeniť učebnicu za
dobrú knihu, počítač za pracovné náradie, ranné vstávanie za
dopoludňajšiu pohodu. Naplňte v tomto letnom čase svoje plány,
seba i svojich blízkych radosťou. Zápis uchádzačov o štúdium na
jazykovej škole sa uskutoční v mesiaci august 2010. Bližšie
informácie budú zverejnené na www stránke školy.
Teším sa na naše stretnutie pri otvorení školského roka 2010/2011
v sídle našej školy 2. septembra 2010 o 9.00 h.
RNDr. Mikulová Viera
riaditeľka školy
4
Zoznam zamestnancov školy
Pedagogický zbor – interní zamestnanci
P.č.
Priezvisko, meno, titul
5.
6.
7.
Mikulová Viera, RNDr.
riaditeľka školy
Hric Milan, Mgr.
zástupca riaditeľky školy pre
výchovu a vzdelávanie
Tomková Mária, Ing.
zástupkyňa pre technickoekonomické činnosti
Sekulová Mária, Mgr.
výchovná poradkyňa
Alexíková Magdaléna, Mgr.
Bobuľská Anna, Mgr.
Figurová Daniela, Mgr.
8.
Gburová Dana, Ing.
9.
10.
Kmeč Pavol, PaedDr.
Knapíková Dana, Mgr.
11.
Kolejová Jana, Ing.
12.
13.
Kolumberová Mária, PaedDr.
Kormaníková Monika, PaedDr.
14.
Kormanská Jana, Ing.
15.
Kovalčíková Mária, Mgr.
16.
Kuruc Ján, Ing.
17.
Kurucová Viera, Ing.
18.
19.
Lampartová Svetlana, Mgr
Mušková Viera, Mgr.
20.
Nováková Iveta, Ing.
21.
Poľanská Monika, RNDr.
1.
2.
3.
4.
5
Vyučovací predmet
ADK
MAT – HOS - HOC
UCT – PER - PAL
NEJ – JOPnj – JODnj
MAT – CVM
ANJ – KAJ – JOPaj - JODaj
SJL – OBN
DAS – UCT – EKC – POI –
ECV -DPV
DEJ – TEV – RHD
ADK – AMP
UCT – POI – MKT – PER –
EKC - MMA
MAT – CVM
ANJ - JODaj - KAJ
POE – PDS – PDN – MKT –
ECP
ANJ – KAJ – JOPaj - JODaj RUJ
API – INF – EKL – SEN
UCT – PRN – MKT – CVU
– AMP
TEV – OBN
NEJ – KNJ – JOPnj - JODnj
POE – EKO – ECP – MMA
– MEU
na materskej dovolenke
22.
23.
24.
25.
26.
Reľovská Alexandra, Mgr.
Sekelský Miroslav, Ing.
Solecká Katarína, Mgr.
Strakulová Štefánia, Mgr.
Takáčová Mária, Ing.
27.
Venglíková Zuzana, Mgr.
P. č.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
na materskej dovolenke
API – INF – EKL
ANJ – JODaj – KAJ – SJL
SJL – AMP
UCT – EKC – ECV – AMP
ANJ – PAJ- JODaj – JOPaj –
ETV
Pedagogickí zamestnanci – externí
Vyučovací
Priezvisko, meno, titul
predmet/pracovné
zaradenie
Boča Marek, Mgr.
NBV
Kišák Vladimír, Mgr.
NBV
Konkoľová Emília, Mgr.
FRJ
Nepedagogickí zamestnanci - interní
Kovalčíková Stanislava, Ing.
ekonómka školy
administratívna
Chmeliarová Lucia, Bc.
pracovníčka
Benková Katarína
školníčka
Kačmarská Dana
školníčka
Lichvarčíková Marta
školníčka
Nepedagogickí zamestnanci - externí
Lichvarčík Jozef
školník
6
Rada školy
Por. číslo
Priezvisko, meno, titul
Za poslancov VÚC
Ing. Jozef Kandráč – predseda Rady školy
1.
do 12. 03. 2010
2.
JUDr. Anna Aftanasová
MUDr. František Orlovský – podpredseda Rady školy
3.
od 12. 03. 2010
Za zástupcov VÚC
4.
Pavol Jeleň
PaedDr. Danka Matiová – podpredseda Rady školy
do 12. 03. 2010
5.
- predseda Rady školy
od 12. 03. 2010
Za rodičov študentov
6.
Ján Blaško
7.
Mária Cimbalistová
8.
Ing. Vladimír Gladiš
Za pedagogických zamestnancov
9.
Ing. Dana Gburová
10.
Mgr. Dana Knapíková
Za študentov
11.
Adriana Tyrpáková
Za nepedagogických zamestnancov
12.
Ing. Stanislava Kovalčíková
7
Študentská rada
Predseda
Adriana Tyrpáková
III. A
Podpredseda
Jozef Osvald
III. B
Členovia
Jozef Šidlovský
Lukáš Knapik
Miloš Šašala
Mária Thyriová
Jakub Jurák
František Matfiak
Michaela Knapíková
Petra Štupáková
Ivana Fabisová
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
koordinátorka
činnosti ŠR
Mgr. Svetlana Lampartová
8
Združenie rodičov
pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni
Por. číslo
Meno a priezvisko
Trieda
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Andreas Hakszer
Štucková Anna
Ján Staš
Milada Mackovičová
Peter Foľvarský
Mária Cimbalistová
Bittner Jaroslav - podpredseda
Ing. Vladimír Gladiš - predseda
Ján Blaško
Mária Dlugolinská
Eva Straková
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
Priezvisko, meno
Trieda
Prehľad umiestnení žiakov
v súťažiach v školskom roku 2009/2010
Mária Thyriová
II. B
Michaela Knapíková
IV. A
Lucia Blašková
IV. A
Patrik Kollár
IV. C
Umiestnenie v kole
Súťaž
Kategória
Olympiáda
v nemeckom
jazyku
Olympiáda
v anglickom
jazyku
Olympiáda
ľudských práv
okresnom/
obvodnom
krajskom/
celoslovenskom
1. miesto
4. miesto
krajské kolo
6. miesto
regionálne kolo
bez umiestnenia
3 miesto
krajské kolo
3. miesto
celoštátne kolo
Olympiáda
Mladý účtovník
9
Štupáková Petra
IV. B
Štupáková Petra
IV. B
Šalapková Daniela
Repková Barbora
Štupáková Petra
I. A
III. A
IV. B
Olchovyk Igor
Koščáková Veronika
Dzubriaková Iveta
Gancarčíková
Miriama
Kupčíková Ivana
Zemianková Lucia
Repková Barbora
Dzubriaková Iveta
Gancarčíková
Miriama
Kristína Krettová
Ján Čerkala
Jozef Struk
Jozef Osvald
Šlosár Šimon
Tyrpáková Adriana
Štefaňáková Michaela
Petriľáková Jarmila
Živčák Dávid
Sýkorová Lucia
Kollár Patrik
Rýdziková Miriama
Štefaňáková Michaela
Šlosár Šimon
Ivana Drobňáková
Emília Mačugová
Miroslava
Furtkevičová
Šimon Šlosár
I. B
IV. B
III. B
III. B
III. B
IV. B
III. A
III. B
III. B
I. B
III. B
III. B
III. B
III. A
III. A
III. A
III. A
III. A
III. C
IV. C
IV. A
III. A
III. A
Celoslovenská
literárna súťaž
„Európa
v škole“
Celoslovenská
literárna súťaž
v písaní esejí
bez umiestnenia
bez umiestnenia
Literárna súťaž
- Záchvevy
bez
umiestnenia
ARS
POETICA –
prednes poézie
a prózy
v ruskom
jazyku
Hviezdoslavov
Kubín
Celoslovenská
výtvarná súťaž
s protidrogovou
tematikou
Diplom za účasť
3. miesto
bez umiestnenia
Výtvarná súťaž
- Záchvevy
bez
umiestnenia
„Zelený svet“ –
súťaž
medzinárodnej
výtvarnej
tvorivosti detí a
mládeže
Vedomostná
súťaž
o olympizme
bez umiestnenia
4. miesto
krajské kolo
DPP – družstvo
prvej pomoci
4. miesto
Košický matboj
celoslovenské
35. miesto
III. A
III. A
III. A
Súťaž „Mladý
Európan“
regionálne kolo
III. A
Súťaž Mladý
účtovník
2. miesto
regionálne kolo
10
Mária Imrichová
Patrícia Bachledová
Viera Vidová
Marek Tomeček
Štefan Rybovič
Peter Raslavský
Pavol Štelmach
Dávid Furtkevič
Róbert Pavlovský
Ján Hajostek
Ján Čerkala
Jaroslav Dziak
Ľuboš Petrík
Miroslav Sivuľka
Jaroslav Foľvarský
Matej Kolčák
Tomáš Kolcun
IV. C
IV. B
IV. A
IV. C
III. A
III. B
III. C
IV. C
II. C
IV. C
III. B
IV. A
IV. C
II. C
II. B
IV. C
II. C
Pavol Štelmach
Ján Čerkala
Róbert Pavlovský
Tomáš Kolcun
Ján Fecko
Jakub Brunovský
Jakub Gurka
Jaroslav Foľvarský
Jozef Jendrichovský
Denis Joppa
Dávid Foľvarský
Dominik Palčo
Branislav Nemergut
Ján Bartkovský
III. C
III. B
II. C
II. C
I. A
II. A
II. A
II. B
II. B
I. A
I. A
I. B
III. C
III. A
Dávid Foľvarský
Denis Joppa
Jozef Jendrichovský
Pavol Štelmach
Ján Fecko
Štefan Rybovič
Mária Imrichová
Martina Havranová
Katarína Kačmarová
Jaroslav Dziak
Kamil Gladiš
Tomáš Furtkevič
Dávid Foľvarský
I. A
I. A
II. B
III. C
I. A
III. A
IV. C
III. B
IV. A
IV. A
III. C
I. A
I. A
Gogoľová Oxana
Štefaňáková Michaela
Billíková Dáša
Tyrpáková Adriana
Ferencková Michaela
Imrichová Mária
Regešová Denisa
III. A
III. A
III. A
III. A
III. B
IV. C
I. A
Cezpoľný beh
Dievčenské
družstvo
2. miesto
Cezpoľný beh
Chlapčenské
družstvo
3. miesto
Halový futbal
družstvo
chlapcov
bez
umiestnenia
Futbal
študentov
stredných škôl
družstvo
chlapcov
bez
umiestnenia
Futbalový
turnaj
z príležitosti
otvorenia
viacúčelového
ihriska
3. miesto
Stolný tenis
družstvo
dievčat
1. miesto
Stolný tenis
družstvo
chlapcov
2. miesto
Basketbal
družstvo
dievčat
2. miesto
11
4. – 5. miesto
Jozef Jendrichovský
Tomáš Senko
Jakub Jurkovský
Ján Staš
Dávid Foľvarský
Pavol Štelmach
Filip Buxár
Branislav Nemergut
Štefan Foľvarský
Denis Jopppa
Veselovská Katarína
Rybovičová Ľudmila
Bachledová Patrícia
Fabisová Ivana
Kalaním Martin
Kollár Patrik
Konška Vladimír
Petrík Ľuboš
Juraj Jakub
Adriana Tyrpáková
Jarmila Petriľáková
Ivana Drobňáková
Klára Turliková
Kristína Krettová
Mária Imrichová
Monika Stašenková
Ivana Stašenková
Lucia Sykorová
Anna Štucková
Mária Štucková
Ján Fecko
Radoslav Sulič
Tomáš Senko
Jozef Jendrichovský
Branislav Nemergut
Pavol Štelmach
Jakub Jurák
Dávid Furtkevič
Martin Piontek
Jozef Straka
II. B
II. C
IV. C
II. A
I. A
III. C
II. A
III. C
IV. C
I. A
I. A
II. A
IV. B
IV. C
II. A
IV. C
IV. C
IV. C
II. C
III. A
III. A
III. A
I. A
I. B
IV. C
II. A
II. A
III. C
III. A
I. B
I. A
IV. C
II. C
II. B
III. C
III. C
II. C
IV. C
IV. C
IV. Ć
Basketbal
družstvo
chlapcov
Plávanie
(50 m prsia
50 m znak)
družstvo
dievčat
2. miesto
Plávanie
(50 m prsia
50 m znak
voľný sp.)
družstvo
chlapcov
2. miesto
Volejbal
družstvo
dievčat
1. miesto
Volejbal
družstvo
chlapcov
2. miesto
12
Úspešní riešitelia matematického Klokana 2010
Meno
P. č.
1.
Hakszerová Miriam
Trieda
Kategória
Úspešnosť
(počet % z max.
počtu bodov)
Koľko %
žiakov malo
menej bodov
I. A
Kadet 012
70,0 %
92,5 %
2.
Valčák Maroš
II. C
Kadet 012
65,0 %
87,2 %
3.
Osvald Jozef
III. B
Junior 034
78,3 %
97,4 %
4.
Zajacová Ľubomíra
IV. B
Junior 034
82,5 %
98,6 %
5.
Šlampiaková Zuzana
IV. B
Junior 034
85,8 %
99,2 %
6.
Kollár Patrik
IV. C
Junior 034
70,0 %
92,5 %
Trieda
Zber papiera
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
Množstvo Priemer
papiera na žiaka Umiestnenie
(kg)
(kg)
270
285
73
157
94
308
312
614
9,0
9,5
2,5
4,6
3,3
9,0
9,7
18,05
3. miesto
2. miesto
1. miesto
Počet
zachránených
stromov
3,5
4
1
2
1
4
4
8
Najviac papiera nazbieral Matfiak František z III. C – 500 kg
13
Blokové vyučovanie
V mesiaci január Obchodná akadémia v Starej Ľubovni realizovala pre
študentov III. ročníka a IV. C (odbor škola podnikania) blokové
vyučovanie, zamerané na osvojenie ekonomického softvéru ALFA, ktorý je
určený pre komplexnú ekonomickú agendu jednoduchého účtovníctva
firmy a ekonomického softvéru OLYMP – systému na výpočet miezd
a kvalitné spracovanie personalistiky.
Tieto aktivity sú zamerané na prehĺbenie vedomostí študentov vo svojom
odbore. Blokové vyučovanie, ktoré skvalitňuje výučbu odborných
ekonomických predmetov, je súčasťou prípravy študentov k maturitnej
skúške ako aj do praxe. Študenti si skvalitňovali výučbu ekonomických
softvérov pod vedením Ing. Márie Tomkovej a Ing. Ivety Novákovej,
učiteliek odborných ekonomických predmetov.
MAKS 2009/2010
Daša Billíková
Adriana Tyrpáková
Miriam Budajová
Ivana Drobňáková
Mária Šedlárová
Patrícia Osvaldová
Šimon Šlosár
Štefan Rybovič
Michaela Štefaňáková
Anna Štucková
Kategória
Meno a priezvisko
Trieda
Do celoslovenského matematického korešpondenčného seminára sa
v tomto školskom roku zapojilo 10 študentov III. ročníka našej školy.
III. A
O
27. – 30.
173. – 176.
III. A
O
27. –30.
173. – 176.
III. A
O
27. –30.
173. – 176.
III. A
O
27. –30.
173. – 176.
III. A
O
27. –30.
173. – 176.
14
Miesto v kraji Miesto v SR
Školské kolo pretekov v rýchlostnom písaní
na počítačoch
I. ročník
Poradie
Meno
a priezvisko
Trieda
Počet chýb
Výkon
% chýb
ČÚ/min
280
1.
Devera Nikolas
I. A
8
0,27
2.
Petríková Michaela
I. B
8
0,30
256
3.
Hutníková Mária
I. A
6
0,32
179
II. ročník
Poradie
1.
2.
3.
Meno
a priezvisko
Buxár Filip
Kaletová Daniela
Talárová Martina
Trieda
Hrubé
údery
II. A
II. B
II. B
3636
2991
2915
Výkon
Počet
%
chýb chýb
3
1
0
0,08
0,03
0,00
ČÚ/min
348,6
294,1
291,5
III. - IV. ročník
Poradie
1.
2.
3.
Meno a
priezvisko
Furtkevič Dávid
Petriľáková Jarmila
Šalamonová Dana
Trieda
Hrubé
údery
IV. C
III. A
IV. A
3891
3548
3346
Výkon
Počet
%
chýb chýb
3
2
1
0,07
0,05
0,02
ČÚ/min
374,1
344,8
329,6
Na krajskom kole súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní
informácií na počítači reprezentovali školu Dávid Furtkevič,
Jarmila Petriľáková a Filip Buxár. Dávid Furtkevič sa umiestnil
na 8. mieste.
15
Účelové cvičenia ochrany človeka a prírody
Termín: 24. 09. 2009
Prvé účelové cvičenie ochrany života a zdravia (I. ročník)
Termín: 29. 09. 2009
Tretie účelové cvičenie ochrany života a zdravia (II. ročník)
Termín: 20. 04. 2010
Druhé účelové cvičenie ochrany života a zdravia (I. ročník)
Termín: 20. 04. 2010
Štvrté účelové cvičenie ochrany života a zdravia (II. ročník)
Termín: 05. – 07. 05. 2010
Kurz ochrany človeka a prírody (III. ročník)
Miesto: Stará Ľubovňa, Vysoké Tatry
Činnosť študentskej rady
Cieľom študentskej rady bolo organizovať kultúrnu a inú záujmovú
činnosť mládeže, zastupovať študentov a vyjadrovať požiadavky
a záujmy, ktoré sa týkajú študentov v škole a podporovať rozvoj
školy.
Študentská rada mala v školskom roku 2009/2010 jedenásť členov,
zástupcu z každej triedy. Boli to títo študenti: Jozef Šidlovský, Lukáš
Knapík, Miloš Šašala, Mária Thyriová, Jakub Jurák, Adriana
Tyrpáková, Jozef Osvald, František Matfiak, Michaela Knapíková,
Petra Štupáková a Ivana Fabisová. Z týchto študentov boli zvolení
predseda a podpredseda, ktorí mali najviac povinností a zároveň
najväčšiu zodpovednosť za fungovanie rady. Predsedníčkou sa stala
Adriana Tyrpáková a podpredsedom Jozef Osvald. Činnosť
študentskej rady je zastrešená zodpovedným pedagógom.
Na začiatku školského roka na nás dohliadala Ing. Jana Kolejová,
potom Mgr. Svetlana Lampartová.
16
Celé fungovanie odštartovalo v septembri návrhom a schválením
plánu práce študentskej rady pre školský rok 2009/2010. Dôležitou
úlohou bolo tiež výraznejšie zaangažovať členov rady pri
presadzovaní oprávnených záujmov študentov. V októbri bolo
snahou informovať o normách a zákonoch týkajúcich sa ochrany
zdravia mládeže. Taktiež sme medzi študentov vyslali anketu
o trávení voľného času. Výsledky boli zaujímavé. V novembri sme si
uctili deň študentstva krátkym dokumentom v rozhlase. Veľký
úspech mal aj imatrikulačný večierok, ktorý dopadol nad naše
očakávania. Okrem týchto aktivít taktiež študentská rada a v prvom
rade Michaela Knapíková pomáhala pri organizovaní humanitárnej
pomoci pri CVČ pod názvom „KILO“. V decembri to v našej škole
naozaj žilo. Najskôr tu bol Mikuláš na rozdávanie sladkostí, neskôr
vianočná pošta a krásne vianočné koledovanie. Po zimných
prázdninách a oddychu sa študentská rada opäť pustila do práce.
V januári sa organizoval medzitriedny turnaj vo volejbale a taktiež
medziročníkový turnaj vo futbale. Okrem športu tu bola aj príprava
mládežníckeho plesu v Mládežníckom parlamente pri CVČ. Vo
februári sa zorganizoval nádherný Valentínsky večierok, s tým
súvisiaca Valentínska pošta a Valentínska kvapka krvi, kedy sa
študenti mohli dobrovoľne zúčastniť darovania krvi. Marec bol
mesiacom knihy, a aj naši študenti navštívili knižnicu. Neskôr prišiel
deň učiteľov a študentská rada prispela reláciou v rozhlase. V apríli
sme upratovali okolie školy, ochraňovali životné prostredie. Konalo
sa aj športové podujatie – volejbal v regióne. Máj bol mesiacom
lásky a mesiacom bez vulgarizmov. Na prichádzajúci Deň matiek sa
pripravili rôzne pozdravy a darčeky. Jednou z najdôležitejších
rozlúčok bola s našimi maturantmi. Všetko prebehlo v kultúrnom
dome. Napokon prišiel jún a všetci vytešení z prázdnin sme sa
zúčastnili vyhodnotenia celoročnej činnosti študentov školy.
Fungovanie študentskej rady bolo bezproblémové a už sa tešíme na
ďalšie roky, nové nápady a tváre.
17
Záujmové útvary
Študenti pracovali v týchto záujmových útvaroch:
P. č.
1.
2.
3.
Názov záujmového útvaru
ABC nemeckého jazyka
Klub anglického jazyka
Krúžok rýchlostného písania
na PC
4.
Matematický krúžok
5.
6.
Turistický krúžok
Volejbal
Vedúci útvaru
Mgr. Sekulová Mária
Mgr. Venglíková Zuzana
Mgr. Knapíková Dana
PaedDr. Kolumberová
Mária
Mgr. Bobuľská Anna
Mgr. Lampartová Svetlana
Odborná prax študentov
Predmet odborná prax je povinným vyučovacím
predmetom
s integrujúcou funkciou pre študentov III. a IV. ročníka v rozsahu
2-3 týždňov. V našej škole sa prax realizuje v obidvoch ročníkoch
v dvoch formách: a) priebežná prax;
b) súvislá prax.
Jej úlohou je pripraviť študentov tak, aby po ukončení štúdia vedeli
prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.
Počas priebežnej praxe študent vykonáva prax vo funkcii asistent
sekretariátu školy. Súvislá prax sa realizuje v rozsahu 10 pracovných
dní v každom ročníku na vybraných pracoviskách v okrese Stará
Ľubovňa. Študenti si počas praxe vedú denné záznamy, na konci
praxe vypracovávajú súhrnnú správu o priebehu a výsledkoch praxe.
Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentácie a môže byť pri
maturitnej skúške predmetom diskusie.
Škola zabezpečila prax na vybraných pracoviskách v okrese Stará
Ľubovňa.
18
Jazykový poznávací zájazd
do Bratislavy a Viedne
Štvrtok – 26. november 2009. Skupina študentov druhých ročníkov
Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni odchádzala so svojím
pedagogickým dozorom na poznávací zájazd do Bratislavy a Viedne.
Keďže snom každého mladého človeka je objavovať a poznávať
kultúrne dedičstvo nielen svojej krajiny, ale aj zahraničia. Nebolo
tomu inak ani tentokrát.
Prvý deň po príchode do hlavného mesta sa študenti ubytovali
v lokalite Vajnorská cesta – v hoteli Prím. Po krátkom oddychu
vyrazili do ulíc. A bolo čo obdivovať. Veď Bratislava, naše hlavné
mesto, sa právom pýši prívlastkom „Krásavica na Dunaji.“ Budúci
ekonómovia absolvovali prehliadku mesta – Slavín, Bratislavský
hrad, Michalskú bránu, Staré mesto i Dóm svätého Martina. Po dni
plnom nezabudnuteľných zážitkov dorazili do hotela, v ktorom
strávili jednu noc.
Druhý deň – 27. 11. 2009 naši druháci hneď po raňajkách odchádzali
so svojimi profesormi do Viedne. Tam už na nich čakala bohatá
nádielka zaujímavých atrakcií predvianočnej Viedne.
Nasledovala prehliadka zámku „Schönbrunn“ (Pekný prameň),
kedysi letné sídlo rakúskych cisárov. Výstup na letohrádok poskytol
krásny výhľad na Viedeň a celý areál zámku. V centre mesta študenti
zhliadli budovu Viedenskej opery z roku 1861 – 1869, Hofburg –
sídlo Márie Terézie, ktoré je obľúbeným objektom fotografov
a ďalšie atrakcie.
Po neopísateľných zážitkoch prišla na rad rozlúčka s Viedňou.
V sobotu 28. 11. 2009 v skorých ranných hodinách sa všetci vrátili
domov s krásnymi spomienkami, navyše obohatení o históriu
i súčasnosť týchto európskych miest.
19
Jazykový poznávací zájazd do Užhorodu
Dňa 19. júna 2010 sa 5 študentov z I. A triedy s pani profesorkou
Kovalčíkovou zúčastnili celodenného poznávacieho výletu na
Ukrajinu do 120 tisícového ukrajinského mesta Užhorod. Dôvodom,
prečo sme išli práve tam bol fakt, že na našej škole sa okrem
anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka učí aj ruský jazyk. Po
prvom kontakte s ruštinou na hodinách cudzieho jazyka sme mali
možnosť dotknúť sa azbuky priamo v praxi. Okrem toho sme
spoznali novú krajinu, porovnali podobnosti i rozdiely s naším
Slovenskom, získali nové poznatky i skúsenosti. Keďže výlet bol
poznávací, navštívili sme Užhorodské pamätihodnosti, hrad,
skanzen, ale urobili sme si aj obhliadku centra mesta, kde našu
pozornosť upútala židovská synagóga, kresťanské kostoly a pod.
Z výletu sme sa vrátili s novými, hodnotnými zážitkami
(aj s takými, ktoré zažijete iba na slovensko-ukrajinskej colnici)
a unavenými nohami.
20
Realizácia projektu
Mobilita na európskom pracovnom trhu
Obchodná akadémia v Starej Ľubovni v rokoch 2009 – 2011
realizuje projekt MOBILITA NA EURÓPSKOM PRACOVNOM
TRHU, ktorý je financovaný Programom celoživotného
vzdelávania Leonardo da Vinci.
V podmienkach rozvíjajúcej sa Európskej únie a otvorených
pracovných trhov je výrazná potreba kvalifikovaných odborníkov
s dobrou úrovňou jazykových zručností. Preto Obchodná akadémia
v Starej Ľubovni realizuje projekt Mobilita na európskom pracovnom
trhu, v rámci ktorého spolupracuje s partnerskými organizáciami
v zahraničí, v ktorých vybraní študenti III. a IV. ročníka realizujú
zahraničnú odbornú stáž.
Zahraniční partneri:
Zespół Szkół Ekonomicznych v Gorliciach – Poľsko;
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Weiβenburg –
Nemecko;
Academia Cordoba – Španielsko.
Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť študentov na
európskom trhu práce. Prostredníctvom pobytu v iných európskych
krajinách študenti získajú nové vedomosti a zlepšia si svoje jazykové
komunikačné zručnosti. To v budúcnosti podporí mobilitu pracovnej
sily v rámci regiónu a do krajín EU a znásobí pravdepodobnosť
uplatnenia sa žiakov na trhu práce európskych krajín. Zároveň sa
posilní motivácia žiakov pre efektívnejšie jazykové vzdelávanie.
21
Realizované odborné stáže v školskom roku
2009/2010
Prijímajúca
organizácia
Academia Cordoba,
Španielsko
Termín realizácie
odbornej stáže
Počet
študentov
21. 02. 2010 – 06. 03. 2010
10
Zespół Szkół
Ekonomicznych im.
Jana Pawła II
w Gorliciach, Poľsko
25. 04. 2010 – 09. 05. 2010
14
Staatliche
Fachoberschule und
Berufsoberschule
Weiβenburg i. Bay,
Nemecko
25. 04. 2010 – 09. 05. 2010
12
Študenti počas zahraničnej odbornej stáže boli začlenení priamo do
pracovného procesu na pracoviská tak, aby boli súčasťou pracovných
tímov, učili sa efektívne komunikovať a adaptovať sa na existujúce
pracovné podmienky. Vo voľnom čase poznávali historické
pamiatky, kultúru a zvyky hosťujúcej krajiny. Nadviazali nové
kontakty a priateľstvá.
Študenti získali Osvedčenie o absolvovaní zahraničnej odbornej stáže
a Europass Mobilita.
Europass – Mobilita je štandardný európsky dokument, ktorý
zaznamenáva obsah a výsledky týkajúce sa získaných vedomostí
a zručností, ktoré osoba akéhokoľvek veku, úrovne vzdelania
a postavenia v zamestnaní strávila v inej európskej krajine za účelom
vzdelávania sa (viac informácií o Europasse, vrátane dokumentov
Europass – Životopis a Europass – Jazykový pas, nájdete
na: http://europass.cedefop.eu.int)
22
Olympiáda Mladý účtovník
Dňa 30. marca 2010 sa uskutočnilo regionálne kolo olympiády
MLADÝ ÚČTOVNÍK, ktoré organizuje Slovenská komora
certifikovaných účtovníkov v spolupráci so spoločnosťou
KROS, a. s..
Do regionálnych kôl sa prihlásilo 76 stredných škôl a obchodných
akadémií z celého Slovenska, ktoré do súťaže vyslali 146 študentov.
Sme radi, že náš študent Patrik KOLLÁR, študent IV. C triedy
v uvedenom kole obsadil 3. miesto a tým si zabezpečil postup do
celoštátneho kola olympiády.
Najpríjemnejším
momentom
bolo
vyhlásenie
výsledkov
celoštátneho kola na Strednej škole podnikania v Žiline, kde sa
Patrik umiestnil na 3. mieste.
23
Písomné maturitné skúšky
Písomné maturitné skúšky vykonalo 97 študentov IV. ročníka
 16. marec 2010 – externá časť a písomná forma internej časti MS zo
slovenského jazyka a literatúry
Témy PFIČ: 1. „Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa
dokáže správať voči svojim najbezbrannejším
(diskusný príspevok)
2. Môj svet (umelecký opis)
3. Bol by Holden Caulfield prototyp mladého rebela aj dnes?
(úvaha)
4. Hovoria o mne... (charakteristika osoby)
 17. marec 2010 - externá časť a písomná forma internej časti MS
z anglického jazyka (72 študentov – úroveň B1, 1 študent – úroveň B2 )
Téma PFIČ (úroveň B1):
A Birthday Party
Write a letter (160 – 180 words) to a British friend describing the birthday party
you are going to organise for your sister. Include the following points:
• the time and place,
• the people invited,
• the meals and drinks provided,
• the programme prepared,
• your surprise for her.
Narodeninová párty
Napíšte list anglickému priateľovi opisujúci narodeninovú párty, ktorú sa chystáte
usporiadať pre Vašu sestru. Zhrňte nasledujúce body:
• čas a miesto,
• pozvaní ľudia,
• jedlo a nápoje,
• pripravený program,
• Vaše prekvapenie pre ňu.
Téma PFIČ (úroveň B2 ):
A Birthday Party
Write an article (200 – 220 words) for an English language school magazine about
a birthday party you attended last weekend. Within the topic consider:
• the reasons for attending the party,
• the location and decorations,
• the meals and drinks provided,
• the people you met there,
24
• the atmosphere at the party.
Narodeninová párty
Napíšte článok pre anglický školský časopis o narodeninovej párty, ktorú si
navštívil minulý víkend. Musí obsahovať:
• dôvody návštevy párty,
• miesto a dekorácie,
• poskytnuté jedlo a nápoje,
• ľudia, ktorých si stretol,
• atmosféra na párty.
 17. marec 2010 - externá časť a písomná forma internej časti MS
z nemeckého jazyka (24 študentov – úroveň B1)
Téma PFIČ (úroveň B1):
Geburtstagsfeier (Brief)
Vorige Woche haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert. Ihr Freund/Ihre Freundin
konnte nicht kommen. Schreiben Sie ihm/ihr einen Brief (160 – 180 Wörter),
in dem Sie auf folgende Punkte eingehen:
• Ort der Feier
• Vorbereitungen für die Feier
• meine Gäste
• Atmosphäre der Feier und Erlebnisse
• Geschenke und Überraschungen
Narodeninová oslava (List)
Minulý týždeň ste oslávili svoje narodeniny. Váš priateľ/Vaša priateľka nemohla
prísť. Napíšte mu/jej list, v ktorom ste sa zaoberali nasledujúcimi bodmi:
• Miesto oslavy
• Príprava na oslavu
• Moji hostia
• Atmosféra na oslave a zážitky
• Darčeky a prekvapenia.
 18. marec 2010 – externá časť MS z matematiky (dobrovoľná MS) 12 študentov
25
Výsledky externej časti MS
Maturitný predmet
Úroveň
Úspešnosť v %
B1
46,8
B2
55,0
B1
55,5
Slovenský jazyk a literatúra
-
63,2
Matematika
-
49,2
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ústne maturitné skúšky
Ústne maturitné skúšky sa uskutočnili v dňoch 17. 05. – 21. 05.
2010. Praktická časť odbornej zložky sa uskutočnila 19. 04. – 21. 04.
2010.
Dosiahnuté výsledky z internej časti MS v IV. A, IV. B, IV. C
triede:
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika
Teoretická časť
odbornej zložky
Praktická časť
odbornej zložky
Úroveň
B1
B2
B1
-
Písomná forma
internej časti
počet
priemer
97
77,98 %
72
64,10 %
1
95,00 %
24
69,17 %
-
Ústna forma
internej časti
počet
priemer
86
1,78
71
2,23
1
1,,00
24
2,58
4
1,00
-
-
-
96
1,92
-
97
2,03
-
-
26
Prijímacie skúšky
V dňoch 10. a 13. mája 2010 sa uskutočnil 1. a 2. termín 1. kola
prijímacích pohovorov. Na študijné odbory obchodná akadémia
a škola podnikania si podalo prihlášku do 1. kola 130 uchádzačov.
Z nich do I. ročníka v školskom roku 2010/2011 bolo prijatých 49
žiakov na štúdium študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia
a 7 žiakov na štúdium študijného odboru 6341 600 škola
podnikania, ktorí požiadali o zmenu odboru na odbor 6317 600
obchodná akadémia.
V školskom roku 2010/2011 bude študovať v dvoch triedach
študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia 56 študentov.
27
Prednášky, besedy a exkurzie uskutočnené
v uplynulom školskom roku na našej škole
Zúčastne
ní
študenti
P. č.
Názov prednášky, besedy,
exkurzie
1.
Prednáška s lektorom z Nového
Zélandu o reáliách krajiny
Kelly Deans
2.
Divadelné predstavenie –
František z Assisi
Prešov
3.
Prečo som na svete rád/rada
Celoslovenská výtvarná
súťaž
I. A, II. A,
II. B, II. C
I. A, I. B,
IV.A
4.
Veľtrh vzdelávania a vysokých
škôl
Bratislava
IV. ročník
5.
Beseda – ŠIKANA - prevencia
p. Trembáč
II. A, II. B
6.
Produkty OTP pre mladých
Mgr. Mária Knapíková
7.
Prednáška – účty a úvery pre
podnikateľov ČSOB
Ing. Ján Bujnák
III. C
8.
Exkurzia – Založenie účtu pre
podnikateľov ECV
OTP Banka
III. C
9.
Filmové predstavenie –
Michael Jackson – This is it
Kino MAX, Poprad
I. A, I. B
10.
Protidrogový festival – Deti
Leningradskej ulice
Kino, Stará Ľubovňa
II., III.,
IV. ročník
11.
Prednáška –
Spotrebné dane
Ing. Jozef Osvald
III. A,
III. B
12.
Beseda - Fajčenie
RNDr. Mária Salamonová
III. B,
III. C
13.
Exkurzia – Ľubovnianska
knižnica
Stará Ľubovňa
I. A, I. B
14.
Exkurzia – Slovenská sporiteľňa Stará Ľubovňa
III. ročník
15.
Anglické divadlo
Prešov
III. a IV.
ročník
16.
Divadelné predstavenie –
Rozum a vášeň
Dom kultúry
Lektor, miesto
28
IV. ročník
I. A, I. B
Všetky
triedy
17.
Beseda
S dobrovoľníčkou zo
španielskej Cordoby
IV. ročník
18.
Prednáška – Finančná
gramotnosť
Ing. Ladislav Smoroň
III. A, III.
B, III. C,
IV. C
19.
Filmové predstavenie 3D Avatar
Kino MAX, Poprad
II. C
20.
Beseda - ŠIKANA
Mgr. Miroslav Matfiak
I. A, I. B,
II. B, III. A,
III. B, IV.
B
21.
Beseda
Sociálna kurátorka
II. A, II. B
22.
Prednáška – Obchodovanie
s ľuďmi
Pohlavné choroby
Poručík Gáborčík
23.
Prednáška - Činnosť KÚ
Ing. Jozef Derevjanik
III. C, III. B
Mgr. Edita Vavreková
II. ročník
PaedDr. Pavol Kmeč
I. – IV.
ročník
24.
25.
Sociálne a psychologické
aspekty rodičovstva
Deň holokaustu a rasového
násilia – Návšteva židovského
cintorína 09. 07. 2010
RNDr. Mária Salamonová
PaedDr. Pavol Kmeč,
Drevený artikulárny
evanjelický kostol
Kežmarok, Kežmarský hrad
PaedDr. Pavol Kmeč,
Spišský hrad, Levoča, Žehra,
Spišské Podhradie
II. ročník
a III. ročník
I. ročník
II. C
26.
Historická exkurzia
27.
Historická exkurzia
28.
EUROmobilita bez bariér
18. 06. 2010
Prešov
29.
Exkurzia – Sociálna poisťovňa
PaedDr. Danka Matiová
30.
Sociálne a psychologického
aspekty manželstva
a rodičovstva
Mgr. Edita Vavreková
II. ročník
31.
Informácia o štúdiu na VŠ
Ing. M. Bujňáková , PhD.
Fakulta manažmentu
Prešovskej univerzity
IV. ročník
29
I. ročník
II. C
II. A, II. B
III. C
Zoznam absolventov školy v školskom roku
2009/2010
IV. A
Triedny profesor:
Mgr. Svetlana Lampartová
1. Adamovičová Zuzana
2. Blašková Lucia
3. Buchalová Mária
4. Červeňáková Veronika
5. Čonková Zdenka
6. Doničová Andrea
7. Dudová Katarína
8. Duračinská Miroslava
9. Dziak Jaroslav
10. Fecková Jana
11. Figulová Jana
12. Gabrielliová Dominika
13. Harčariková Klaudia
14. Jakubkovičová Martina
15. Kačmarová Katarína
16. Kmečová Petra
17. Knapíková Michaela
18. Kňazovická Andrea
19. Koterbová Martina
20. Lichvarová Monika
21. Mačugová Mária
22. Majerníček Rastislav
23. Martinková Martina
24. Matisková Eva
25. Mikita Marek
26. Pribišová Monika
27. Rosová Terézia
28. Rydziková Miriama
29. Šalamonová Dana
30. Šujetová Patrícia
31. Troščáková Eva
32. Vidová Viera
IV. B
Triedny profesor:
Mgr. Daniela Figurová
1. Bachledová Patrícia
2. Bittnerová Denisa
3. Bučková Anna
4. Dlugolinský Adrián
5. Foľvarská Tamara
6. Gontkovičová Daniela
7. Hanečáková Marta
8. Janíčková Mária
9. Kalafutová Gabriela
10. Kmečová Ivana
11. Konkoľová Ľudmila
12. Konkoľová Petra
13. Koršňáková Anna
14. Koščáková Veronika
15. Krajgerová Blanka
16. Liščinská Lucia
17. Liščinský Slavomír
18. Lopatovská Mária
19. Michlíková Karolína
20. Mindeková Anna
21. Pčolková Zuzana
22. Podolinská Stanislava
23. Polomčáková Žaneta
24. Simoníková Vladimíra
25. Solovic Adam
26. Stanislavová Mária
27. Šlampiaková Zuzana
28. Štupáková Petra
29. Venglarčíková Vladimíra
30. Vilčeková Mária
31. Zajacová Ľubomíra
32. Zemianková Lucia
33. Zifcsaková Michaela
34. Živčák Anton
30
IV. C
Triedny profesor:
Ing. Ján Kuruc
1. Barlíková Mária
2. Budzák Ján
3. Demáková Lenka
4. Fabisová Ivana
5. Fábová Alena
6. Foľvarský Štefan
7. Furtkevič Dávid
8. Galajda Ján
9. Gontkovičová Jana
10. Hajostek Ján
11. Imrichová Mária
12. Jurkovský Jakub
13. Knoška Vladimír
14. Kolčák Matej
15. Kollár Patrik
16. Korubová Erika
17. Kundrátová Agáta
18. Mariančik Michal
19. Nemergutová Jozefína
20. Ňaňková Katarína
21. Opinová Anna
22. Petrík Ľuboš
23. Piontek Martin
24. Pompa Dominik
25. Sikorjaková Katarína
26. Smoroň Jozef
27. Straka Jozef
28. Sulič Radoslav
29. Šlosár Adrián
30. Tomeček Marek
31. Vašková Soňa
32. Vyrosteková Lucia
Legenda: absolventi, ktorých mená
sú podčiarknuté, na konci školského
roka prospeli s vyznamenaním.
31
Zoznam žiakov v školskom roku 2009/2010
I. B
Triedny profesor:
Mgr. Mária Kovalčíková
1. Bernátová Mária
2. Budzáková Jana
3. Duláková Viera
4. Dvorčáková Lenka
5. Foľvarská Vladimíra
6. Fuchsová Lenka
7. Girgošková Martina
8. Knapik Lukáš
9. Kováčová Karina
10. Krettová Kristína
11. Mačuga Gabriel
12. Micaľuk Mikuláš
13. Michňová Monika
14. Olchovyk Igor
15. Palčo Dominik
16. Petríková Michaela
17. Rusnačík Lukáš
18. Sekelská Jana
19. Sivuľková Slavomíra
20. Suchá Marta
21. Šelepová Monika
22. Štucková Mária
23. Tetemondová Mária
24. Trembáčová Veronika
25. Víra Marián
26. Vojteková Katarína
27. Vorobeľová Tatiana
28. Zamišková Zuzana
29. Živčák Ivan
30. Živčáková Alica
I. A
Triedny profesor:
Ing. Mária Takáčová
1. Barlíková Zuzana
2. Bilovecká Slávka
3. Devera Nikolas
4. Fecko Ján
5. Folvarčíková Klaudia
6. Foľvarský Dávid
7. Furtkevič Tomáš
8. Hakszerová Miriam
9. Hlinka Martin
10. Hudáková Monika
11. Hutníková Mária
12. Joppa Denis
13. Kovalčík Jozef
14. Krutková Anna
15. Kupčíková Zuzana
16. Lajčák Peter
17. Michňová Simona
18. Miškovičová Lucia
19. Musala Milan
20. Nemergutová Daniela
21. Regešová Denisa
22. Sčensná Katarína
23. Sekelská Ivana
24. Stolár Damián
25. Šalamonová Gabriela
26. Šalapková Daniela
27. Šidlovský Jozef
28. Turlíková Klára
29. Veselovská Katarína
30. Vrabľová Pavlína
32
II. B
Triedny profesor:
PaedDr. Pavol Kmeč
1. Badovská Mária
2. Bajaková Zuzana
3. Budzáková Júlia
4. Dlugoš Filip
5. Dufalová Katarína
6. Foľvarský Jaroslav
7. Guľašová Viera
8. Halčinová Anna
9. Jendrichovský Jozef
10. Kaletová Daniela
11. Kališ Martin
12. Kališová Zuzana
13. Knapiková Mariana
14. Kopčáková Martina
15. Krafčiková Gabriela
16. Kundľová Mária
17. Kuzmiaková Emília
18. Kyšelová Dominika
19. Lapšanská Dominika
20. Mosorjaková Stela
21. Moščovičová Monika
22. Neupauerová Viktória
23. Obrochtová Daniela
24. Orlovský Ľuboš
25. Pastočiková Ivana
26. Regrutová Katarína
27. Repka Jozef
28. Sýkorová Simona
29. Šimkovičová Slavomíra
30. Šťastná Lucia
31. Talárová Martina
32. Thyriová Mária
33. Zamišková Marta
34. Zamišková Monika
II. A
Triedny profesor:
Ing. Miroslav Sekelský
1. Arendáč Richard
2. Arendáč Slavomír
3. Bondrová Daniela
4. Borovská Veronika
5. Brunovský Jakub
6. Buxár Filip
7. Čarnogurská Martina
8. Duchová Paulína
9. Gallová Lívia
10. Gorelová Michaela
11. Grib Stanislav
12. Gurka Jakub
13. Hirková Martina
14. Kalanin Martin
15. Konkoľová Kristína
16. Kovalčíková Mária
17. Kučmová Natália
18. Leškovská Ľudmila
19. Matfiak Martin
20. Mytník Jaroslav
21. Petriľák Marek
22. Pištej-Šnajder Mário
23. Repková Ľudmila
24. Rybovičová Ľudmila
25. Staš Ján
26. Stašenková Ivana
27. Stašenková Monika
28. Šašala Miloš
29. Zvolinská Sylvia
33
III. A
Triedny profesor:
PaedDr. Mária Kolumberová
1. Bartkovský Ján
2. Billíková Daša
3. Bjalončíková Jana
4. Budajová Miriama
5. Cimbalistová Lýdia
6. Compeľová Andrea
7. Compeľová Mária
8. Čurová Barbora
9. Drobňáková Ivana
10. Folvarčíková Viera
11. Furtkevičová Miroslava
12. Gogoľová Oxana
13. Grechová Antónia
14. Kohútova Martina
15. Kuzmiaková Lenka
16. Mačugová Emília
17. Maslejáková Michaela
18. Nadžadyová Mária
19. Osvaldová Patrícia
20. Pavelčáková Beáta
21. Petriľáková Jarmila
22. Pribiš Emil
23. Pribišová Jana
24. Repková Barbora
25. Rybovič Štefan
26. Smreková Nikola
27. Šedlárová Mária
28. Šlachtovská Anna
29. Šlosár Šimon
30. Štefaňáková Michaela
31. Štelmachová Mária
32. Štucková Anna
33. Tyrpáková Adriana
34. Živčák Dávid
II. C
Triedny profesor:
Ing. Iveta Nováková
1. Fedorková Michaela
2. Gabrielli Patrik
3. Halčišáková Lucia
4. Hanzesová Martina
5. Hlinková Miroslava
6. Hnatová Barbora
7. Jurák Jakub
8. Kolcun Tomáš
9. Kseňák Lukáš
10. Kyšeľová Karolína
11. Mackovčin Marek
12. Musalová Michala
13. Nemergut Lukáš
14. Pavlovský Róbert
15. Petrusová Zuzana
16. Ploščica Dávid
17. Saloň Michal
18. Senko Tomáš
19. Senková Michaela
20. Sitárová Emília
21. Sivuľka Peter
22. Stašáková Alžbeta
23. Šalamon Henrich
24. Šimská Eva
25. Štinčíková Beáta
26. Valčák Maroš
27. Záleš Peter
28. Zjelinská Sabina
34
III. B
Triedny profesor:
Mgr. Dana Knapíková
1. Bernátová Ľubomíra
2. Beskydová Eva
3. Bialková Dominika
4. Bittnerová Natália
5. Bučorová Mária
6. Čerkala Ján
7. Česelková Alžbeta
8. Dzubriaková Iveta
9. Ferencková Michaela
10. Gancarčíková Miriama
11. Havranová Martina
12. Hlinková Michaela
13. Kolendová Tatiana
14. Kupčíková Ivana
15. Lompartová Soňa
16. Malina Mário
17. Mrug Ján
18. Osvald Jozef
19. Osvaldová Denisa
20. Perháčová Barbora
21. Raslavský Peter
22. Reznická Radka
23. Sitárová Jana
24. Struk Jozef
25. Šestáková Kristína
26. Štefančík Martin
27. Tomečková Mária
28. Vandžura Radoslav
29. Virová Lenka
30. Vislocká Mária
31. Vyrostek Marek
32. Zemianková Blanka
III. C
Triedny profesor:
Mgr. Viera Mušková
1. Borovská Dominika
2. Cenká Mária
3. Čanda Patrik
4. Figura Tomáš
5. Folvarčík Martin
6. Gladiš Kamil
7. Hardoň Peter
8. Imrichová Petronela
9. Janoščík Juraj
10. Kmečová Mária
11. Knapik Jozef
12. Kotuličová Barbora
13. Kunáková Michaela
14. Lukáčová Jana
15. Mačeková Marcela
16. Mačugová Veronika
17. Marhefková Dominika
18. Matfiak František
19. Melkovič Jozef
20. Mrug Michal
21. Nadžady Jozef
22. Nemergut Branislav
23. Nestoriková Michaela
24. Nováková Monika
25. Roman Juraj
26. Suchanovská Klaudia
27. Sykorová Adriana
28. Sykorová Lucia
29. Štelmach Pavol
30. Šulíková Nikola
31. Talárová Anna
32. Zálešová Ivana
33. Zamišková Martina
34. Zimová Dominika
Legenda: absolventi, ktorých mená
sú podčiarknuté, na konci školského
roka prospeli s vyznamenaním.
35
Výsledky klasifikácie v školskom roku 2009/2010
1. polrok
Trieda
Počet
žiakov
PsV
PVD
P
Priemerný
prospech
Počet vymeškaných hodín
N
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
30
30
29
34
29
34
32
34
32
34
32
5
2
3
6
2
9
3
4
13
7
3
6
9
16
15
2
11
13
10
7
18
6
19
19
7
12
22
14
16
19
12
9
19
0
0
3
1
3
0
0
1
0
0
3
Spolu
350
57
113
168
11
2,11
2,15
1,98
1,96
2,64
1,86
2,04
2,25
1,84
1,82
2,28
osprav.
neosp.
spolu
priemer
na
žiaka
980
1335
1163
1573
1191
1300
1152
1451
1219
1653
1691
32,67
44,50
40,10
46,26
41,07
38,24
36,00
42,68
38,09
48,62
54,55
0
0
2
5
8
0
2
7
0
0
16
14708
42,14
40
spolu
2. polrok
Trieda
I. A
I. B
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
30
30
29
34
28
34
32
34
32
34
32
Spolu
350
údaj platí k 30. 06. 2010
PsV
PVD
P
N
4
3
7
8
2
13
5
4
11
6
2
8
10
14
14
2
10
13
10
10
16
7
17
17
6
12
23
11
14
20
10
12
22
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
0
65
114
164
5
36
Priemerný
prospech
Počet vymeškaných hodín
Počet
žiakov
2,17
2,17
1,85
1,91
2,64
1,75
1,98
2,26
1,85
1,85
2,33
osprav.
neosp.
spolu
priemer
na
žiaka
908
1 718
1 571
1 798
1 444
1 577
1 445
1 928
1 123
993
991
31,31
57,27
54,17
52,88
49,79
46,38
45,16
56,71
35,09
29,21
31,97
0
8
5
14
5
0
8
18
7
0
0
15 496
44,53
65
spolu
Riaditeľka školy odmenila finančnou odmenou z fondu občianskeho
združenia AMOS za výborný prospech a reprezentáciu školy
žiaka IV. C triedy Patrika Kollára.
Riaditeľka školy odmenila finančnou odmenou z fondu združenia
rodičov za výborný prospech a reprezentáciu školy
žiačku IV. A triedy Michaelu Knapíkovú.
Riaditeľka školy udelila pochvalu za výborný prospech žiakom:
Hakszerová Miriam, I. A
Kupčíková Zuzana, I. A
Talárová Martina, II. B
Compeľová Mária, III. A
Čurová Barbora, III. A
Furtkevičová Miroslava, III. A
Tyrpáková Adriana, III. A
37
Školský rok 2009/2010 vo fotografii
Blokové vyučovanie
Cezpoľný beh
38
KOČAP
Odborná stáž - Weiβenburg (Nemecko)
39
Odborná stáž - Gorlice (Poľsko)
Odborná stáž – Cordoba (Španielsko)
40
Realizované projekty financované zo zdrojov
Európskej únie









Poradenstvo pre nezamestnaných vo Vyšných Ružbachoch a ich
rekvalifikácia pre potreby regionálneho trhu práce v okresoch Stará
Ľubovňa a Kežmarok – ESF
2003
Podnikanie v prihraničnom regióne – INTEREG III A
2004
Výskum národnostných menšín na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku –
SOCRATES
2003 – 2006
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre trh práce – ESF
2005 - 2008
Prvé kroky na európsky trh práce – Leonardo da Vinci
2008
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov zamestnancov samosprávy
mikroregiónu Minčol
2008
Zabezpečenie kvality ľudských zdrojov vo vyššom sekundárnom
odbornom vzdelávaní
2009
Sprístupnenie informačno-komunikačnej a jazykovej gramotnosti
zamestnancom akciovej spoločnosti AGC Tatry
2009
Mobilita na európskom pracovnom trhu – Leonardo da Vinci
2009 - 2011
Ostatné realizované projekty


Infovek
Zdravá škola
Kontakt:
Obchodná akadémia
Jarmočná 132
064 01 Stará Ľubovňa
http://oasl.edupage.org
http://www.oasl.edu.sk
[email protected]
[email protected]
telefón: 052/42 800 30
Informácie o možnostiach štúdia
poskytujeme v pracovných dňoch
od 8.00 h do 15.00 h
Ročenka – účelová publikácia
Zostavili: Ing. Dana Gburová, PaedDr. Mária Kolumberová,
Michaela Ferencková, Miriama Gancarčíková
Fotografie: z archívu školy
Grafická úprava a tlač: Tlačiareň Ján & Anna Pavlovskí Stará Ľubovňa
Náklad: 350 ks
Rok vydania: 2010
6317 6 obchodná akadémia
OBCHODNÁ AKADÉMIA
STARÁ ĽUBOVŇA
Profilové predmety
všeobecno-vzdelávacie predmety
Štúdium na vysokých školách
(SJL, ETI/NAB, DEJ, OBN, EKL, INF, TEV)
dva cudzie jazyky
(výber z AJ, NJ, RJ, FJ)
o matematika so zvýšenou
hodinovou dotáciou
 ekonomické fakulty
marketing, manažment, financie,
informatika, hospodárska informatika
o


technické fakulty
odbory s ekonomickým zameraním
odborné ekonomické predmety
podniková ekonomika, administratívne
praktikum, právna náuka, účtovníctvo,
ekonomické praktikum, ekonomická informatika,
jazyková odborná príprava v prvom cudzom
jazyku, regionálne a hospodárske dejiny,
manažérska komunikácia, cvičenia
z hospodárskych výpočtov, cvičenia z daňovej
sústavy, cvičenia z účtovníctva,
úvod do makroekonómie,
ekonomické cvičenia
voliteľné predmety
geografia v praxi,
podnikanie v cestovnom ruchu,
matematický seminár,
jazyková odborná príprava v druhom cudzom
jazyku, psychológia práce,
spoločensko-hospodársky seminár,
cvičná firma
právnické fakulty

fakulty humanitných vied
cudzie jazyky, učiteľstvo

fakulty prírodných vied
informatika, učiteľstvo
Uplatnenie absolventov




v ekonomickej praxi
ako živnostník a podnikateľ
ako finančný a personálny
manažér
v podnikateľských subjektoch
v obchodných spoločnostiach
v remeslách a službách
v oblasti marketingu
v štúdiu na vysokých školách
6341 6 škola podnikania
Profilové predmety
všeobecno-vzdelávacie predmety
(SJL, ETI/NAB, DEJ, OBN, EKL, INF, TEV)
o dva cudzie jazyky
(výber z AJ, NJ, RJ, FJ)
o matematika so zvýšenou
hodinovou dotáciou
odborné ekonomické predmety
ekonomika, administratívne praktikum, právna
náuka, účtovníctvo, podnikanie, cvičenia
z aplikovanej informatiky, ekonomická
informatika, jazyková odborná príprava
v prvom cudzom jazyku, regionálne
a hospodárske dejiny, manažérska
komunikácia, cvičenia z hospodárskych
výpočtov, cvičenia z daňovej sústavy, cvičenia
z účtovníctva, podnikateľské analýzy,
minimum manažéra, úvod do makroekonómie
voliteľné predmety
geografia v praxi,
podnikanie v cestovnom ruchu,
matematický seminár, jazyková odborná
príprava v prvom cudzom jazyku,
psychológia práce,
spoločensko-hospodársky seminár,
cvičná firma, základy programovania
Download

Ročenka 2009/2010 - Obchodná akadémia Stará Ľubovňa