Úvodné slovo
Koniec júna je časom, keď školy bilancujú výsledky svojej práce,
hodnotia, hľadajú nové podnety, východiská.
Školský rok 2010/2011 bol rokom, keď sme splnili ciele nielen
v oblasti výchovy a vzdelávania, ale prezentovali sme sa aj v rámci
mesta, okresu, kraja. Výrazné úspechy sme získali na celoslovenskej
úrovni v olympiáde z účtovníctva i na pretekoch v písaní na počítači.
Viac ako 1/3 žiakov školy úspešne vykonala štátnu skúšku
z kancelárskeho písania a z korešpondencie. Boli sme úspešní
v olympiáde v nemeckom a v anglickom jazyku, v matematických
súťažiach, v umeleckých či v športových súťažiach ... Spoznávali
sme krajiny Európy – navštívili sme Anglicko, Francúzsko, Rakúsko,
Nemecko, Španielsko, Poľsko, Chorvátsko. Účastníci odborných
stáží v zahraničí získali Europassy – dokument, ktorý s maturitným
vysvedčením uľahčí našim absolventom vstúpiť na európsky trh
práce.
Našu prácu ocenili aj iní
Veľká scéna Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 20. júna 2011
niesla v znamení slávnostného udeľovania ocenení najúspešnejším
pedagógom a žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu SOPHISTA PRO
REGIONE – UČITEĽ MÚDROSTI PRE REGIÓN ako mimoriadne
ohodnotenie práce najaktívnejších a najúspešnejších pedagógov
Prešovského samosprávneho kraja získala riaditeľka našej školy
RNDr. Viera Mikulová. Ocenenie z rúk predsedu PSK MUDr. Petra
Chudíka si prevzala i úspešná žiačka školy Adriana Tyrpáková,
riešiteľka olympiády z účtovníctva, predseda žiackej rady. Občianske
združenie AMOS so sídlom v Starej Ľubovni ocenilo Barboru
Repkovú za rozvoj literárnej a umeleckej tvorivosti, Združenie
rodičov pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni Jozefa Osvalda za
dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky a mimoškolskú aktivitu.
1
Riaditeľka školy udelila pochvalu žiakom,
prospechový priemer 1,00:
Nikola Mikitová, I. A
Miriam Hakszerová, II. A
Marta Suchá, II. B
Mária Compeľová, IV. A
Barbora Čurová, IV. A
Ivana Drobňáková, IV. A
Miroslava Furtkevičová, IV. A
Adriána Tyrpáková, IV. A
Mária Vislocká, IV. B
ktorí
dosiahli
... po zaslúžených prázdninách sa otvorí brána našej školy do
jubilejného 20 roku.
Mgr. Milan Hric
zástupca riaditeľky školy
2
Zoznam zamestnancov školy
P.č.
Pedagogický zbor – interní zamestnanci
Priezvisko, meno, titul
Vyučovací predmet
5.
6.
Mikulová Viera, RNDr.
riaditeľka školy
Hric Milan, Mgr.
zástupca riaditeľky školy pre
výchovu a vzdelávanie
Tomková Mária, Ing.
zástupkyňa pre technickoekonomické činnosti
Sekulová Mária, Mgr.
výchovná poradkyňa
Bobulská Anna, Mgr.
Figurová Daniela, Mgr.
7.
Gburová Dana, Ing.
8.
9.
10.
Hamráková Monika
Kmeč Pavol, PaedDr.
Knapíková Dana, Mgr.
11.
Kolejová Jana, Ing.
12.
13.
Kolumberová Mária, PaedDr.
Konkoľ Kamil, Mgr.
14.
Kormanská Jana, Ing.
15.
Kuruc Ján, Ing.
16.
Kurucová Viera, Ing.
17.
Lampartová Svetlana, Mgr
18.
Lešigová Monika, Ing.
19.
Mušková Viera, Mgr.
1.
2.
3.
4.
3
ADK
MAT – EKL
UCT – CVU – PAL
NEJ – JODnj
ANJ – KAJ – JODaj
SJL – OBN
DAS – UCT – EKC –
ECV – DPV – HOC
Asistentka učiteľa
DEJ – TEV – RHD
ADK – MAK – RUJ
na materskej
dovolenke
MAT – CVM - MTM
ANJ - JODaj – KAJ
POE – PDS – PDN –
MKT – ECP
INF – SEN
UCT – PRN – CVU –
MAK – EKC – ECV
TEV – OBN
ECV – AMP – PRN –
HOC- PDN
NEJ – KNJ –ETV –
JODnj
20.
Nováková Iveta, Ing.
21.
Poľanská Monika, RNDr.
22.
Reľovská Alexandra, Mgr.
23.
24.
Sekelský Miroslav, Ing.
Strakulová Štefánia, Mgr.
25.
Takáčová Mária, Ing.
26.
Venglíková Zuzana, Mgr.
P. č.
1.
2.
3.
POE –ECP –MEU –
PRN
MAT – BIE – EKL
na materskej
dovolenke
INF – EKI
SJL – AMP
UCT – EKC – ECV –
CVU
ANJ –JODaj – KAJ
Pedagogickí zamestnanci – externí
Vyučovací
Priezvisko, meno, titul
predmet/pracovné
zaradenie
Boča Marek, Mgr.
Kišák Vladimír, Mgr.
Konkoľová Emília, Mgr.
NBV
NBV
FRJ
Nepedagogickí zamestnanci - interní
1.
Kovalčíková Stanislava, Ing.
2.
3.
4.
5.
Chmeliarová Lucia, Bc.
Benková Katarína
Kačmarská Dana
Lichvarčíková Marta
na materskej
dovolenke
ekonómka
školníčka
školníčka
školníčka
Nepedagogickí zamestnanci - externí
1.
Lichvarčík Jozef
školník
4
Rada školy
Por. číslo
Priezvisko, meno, titul
Za poslancov VÚC
1.
2.
JUDr. Anna Aftanasová
MUDr. František Orlovský – podpredseda
Za zástupcov VÚC
3.
4.
Pavol Jeleň
PaedDr. Danka Matiová, PhD. za zástupcov VÚC PSK –
predseda
Za rodičov študentov
5.
6.
7.
Michal Nestorik
Mária Cimbalistová
Ing. Vladimír Gladiš
Za pedagogických zamestnancov
8.
9.
Ing. Dana Gburová
Mgr. Dana Knapíková
Za študentov
10.
Adriana Tyrpáková
Za nepedagogických zamestnancov
11.
Ing. Stanislava Kovalčíková
Činnosť Rady školy
Rada školy plní funkciu verejnej kontroly v zmysle platnej
legislatívy. V priebehu školského roka zasadala štyrikrát
(20.10.2010, 01.02.2011, 05.04.2011, 28.06.2011). Rada školy
schválila kritériá na prijímacie pohovory, správu o výchovno-
5
vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy
v školskom roku 2009/2010, plán výkonov pre školský rok
2012/2013, skladbu voliteľných predmetov pre školský rok
2011/2012, návrh kandidátov do Územnej školskej rady pri PSK,
vzala na vedomie personálne zabezpečenie školského roka
2010/2011, nové zloženie Rady školy, rozpočet na rok 2011,
hospodárenie školy v roku 2010, doplnenie a zmenu školského
poriadku, prerušenie stravovania žiakov z dôvodu rekonštrukcie
jedálne.
Žiacka rada
V školskom roku 2010/2011 boli zvolení za členov žiackej školskej
rady títo študenti:
Predseda
Adriana Tyrpáková
IV. A
Podpredseda
Jozef Osvald
IV. B
Členovia
Igor Dopirák
Klaudia Brotková
Jozef Šidlovský
Lukáš Knapík
Ján Staš
Mária Thyriová
Jakub Jurák
Adriána Tyrpáková
Jozef Osvald
František Matfiak
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
koordinátorka
činnosti ŽR
Mgr. Anna Bobulská
Cieľom žiackej rady je organizovať kultúrnu a inú záujmovú činnosť
mládeže, zastupovať študentov a vyjadrovať požiadavky a záujmy,
6
ktoré sa týkajú študentov v škole a podporovať rozvoj školy.
Členovia žiackej rady spolupracujú s vedením školy a učiteľmi
školy, reprezentujú OA za účelom podpory rozvoja školy.
Činnosť žiackej rady
v školskom roku 2010/2011
-
Deň študentstva – 17. november, krátky dokument v rozhlase
pomoc pri organizovaní aktivít CVČ a Mládežníckeho
parlamentu pri CVČ
Mikuláš – 6. december – rozdávanie sladkostí
Vianočná pošta
Vianočné koledovanie po triedach
Charitatívna zbierka hračiek pre Detský domov v Podolínci
Deň s Mikulášom pre deti zamestnancov
Medziročníkový turnaj vo futbale
Príprava mládežníckeho plesu v Mládežníckom parlamente
pri CVČ
Deň Sv. Valentína – relácia v rozhlase
Valentínska pošta
Valentínska kvapka krvi
Mesiac knihy – návšteva knižnice
Deň učiteľov – relácia v rozhlase
Životné prostredie a jeho ochrana – úprava školy
Športové podujatie – volejbal v regióne
Mesiac lásky – mesiac bez vulgarizmov
Výlet do okolia
Ďalšie aktivity:
- Deň otvorených dverí na škole
- Hudobné pondelky – v čase obedňajšej prestávky pesničky na
želanie, venovania
7
-
Školské relácie – Pamiatka zosnulých, Deň Študentstva,
Mikuláš, Vianoce, Apríl – ochrana životného prostredia
Žiaci III. – IV. ročníka sa pod patronátom Rady mládeže
Prešovského krája zapojili do jedinečného projektu
Simulovaných elektronických komunálnych volieb mladých
2010.
Naša žiacka školská rada sa stala v septembri 2010 členom
Stredoškolského parlamentu PSK, v rámci toho sa 2 členovia –
Mária Thyriová a Jakub Jurák zúčastnili školenia pre členov ŽSR
v Poprade.
Členovia sa aktívne zapojili do súťaže organizovanej v rámci
programu EUROSCOLA, spravili prieskum o dobrovoľníctve
v rámci mesta Stará Ľubovňa.
Za aktívnu činnosť v ŽSR bola A. Tyrpákovej udelená cena
riaditeľky školy.
Združenie rodičov
pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni
Por. číslo
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Meno a priezvisko
Michal Nestorik
Mária Ráczová
Andreas Hakszer
Anna Štucková
Ján Staš
Peter Foľvarský
Milada Mackovičová – revízna komisia
Mária Cimbalistová – revízna komisia
Jaroslav Bittner – podpredseda
Ing. Vladimír Gladiš – predseda
Ján Blaško
8
Trieda
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
IV. C
Záujmové útvary
Študenti pracovali v týchto záujmových útvaroch:
P. č.
Názov záujmového útvaru
Vedúci útvaru
1.
ABC nemeckého jazyka
Mgr. Sekulová Mária
2.
Mgr. Venglíková Zuzana
4.
5.
Bojím sa angličtiny
Krúžok rýchlostného písania na
PC
Matematický krúžok
Turistický krúžok
PaedDr. Kolumberová Mária
Mgr. Bobuľská Anna
6.
Volejbal
Mgr. Lampartová Svetlana
7.
Anglický jazyk pre každého
Mgr. Konkoľ Kamil
8.
Futbalový krúžok
PaedDr. Kmeč Pavol
9.
Kultúrno-spoločenský krúžok
10.
Radosť z účtovania
Ing. Gburová Dana
Ing. Takáčová Mária,
Ing. Gburová Dana
11.
Tvorba školského časopisu
„Akademik“
3.
Mgr. Knapíková Dana
Mgr. Figurová Daniela
Odborná prax študentov
Predmet odborná prax je povinným vyučovacím
predmetom
s integrujúcou funkciou pre študentov III. a IV. ročníka v rozsahu 2 –
3 týždňov. V našej škole sa prax realizuje v obidvoch ročníkoch
v dvoch formách: a) priebežná prax,
b) súvislá prax.
Jej úlohou je pripraviť študentov tak, aby po ukončení štúdia vedeli
prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.
Počas priebežnej praxe študent vykonáva prax vo funkcii asistent
sekretariátu školy. Súvislá prax sa realizuje v rozsahu 10 pracovných
dní v každom ročníku na vybraných pracoviskách v okrese Stará
9
Ľubovňa. Študenti si počas praxe vedú denné záznamy, na konci
praxe vypracovávajú súhrnnú správu o priebehu a výsledkoch praxe.
Táto správa je súčasťou maturitnej dokumentácie a môže byť pri
maturitnej skúške predmetom diskusie.
Škola zabezpečila prax na vybraných pracoviskách v okrese Stará
Ľubovňa.
Súvislá prax
Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na
výchove a vzdelávaní v škole:
Forma
Trieda Obdobie
Právnické a fyzické osoby
III. A
III. B
III. C
18. – 20.
apríl 2011
a
16. – 24.
máj 2011
IV. A
IV. B
IV. C
27. apríl –
10. máj
2011
Priebežná
prax
10
Strachan autodoprava, AGC Tatry,
a. s., Katastrálny úrad, Gascentrum,
s. r. o., Ľubovnianska knižnica,
Mesto Podolínec, Rímskokatolícky
farský úrad, Materská škola
Tatranská ulica, Stará Ľubovňa,
Regionálna veterinárna potravinová
správa Stará Ľubovňa, Centrum
voľného času Stará Ľubovňa, Obec
Jarabina, Pienstav, a. s., Základná
škola Za vodou, Salaš u Franka,
Ekos, s. r. o., Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, SOŠ technická,
SLOBYTERM, s. r. o., Mesto Stará
Ľubovňa,
Sociálna
poisťovňa,
Obvodný úrad, Základná škola
Levočská, Daňový úrad, Základná
škola Komenského, Všeobecná
zdravotná
poisťovňa,
a.
s.,
Obchodná akadémia, zahraničná
stáž na vybraných pracoviskách
v Nemecku, Poľsku a Španielsku
sekretariát Obchodnej akadémie
v Starej Ľubovni
Štátna skúška z kancelárskeho písania na
počítači a korešpondencie
V dňoch 10. decembra 2010 a 10. júna 2011 sa na našej škole
uskutočnila štátna skúška z kancelárskeho písania na počítači a
korešpondencie. Zúčastnilo sa jej 73 žiakov štvrtého ročníka a 54
žiakov tretieho ročníka. Komisárkou, vyslanou Ekonomickou
univerzitou v Bratislave, bola Ing. Magdaléna Zavacká, ktorá štátnu
skúšku koordinovala a viedla. Štátna skúška pozostávala z dvoch
častí – desaťminútového odpisu na rýchlosť a presnosť a z
korešpondenčnej časti.
Minimálna rýchlosť pre splnenie podmienok je 200 čistých úderov za
minútu pri presnosti maximálne do percenta chýb 0,50.
V korešpondenčnej časti bolo potrebné vyhotoviť obchodný list
podľa zadania v súlade s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy
písomností a vyhotoviť tabuľku vo worde alebo v exceli.
Blokové vyučovanie
Blokové vyučovanie v IV. ročníku sa uskutočnilo v dvoch termínoch.
V dňoch 30. – 31. marca 2011 pod názvom Hospodársky deň
študenti IV. A a IV. B triedy riešili po vylosovaní témy z odborných
ekonomických predmetov konkrétne zadania, ktoré pred komisiou
prezentovali. Študenti IV. C v uvedený deň obhajovali svoje vopred
zostavené podnikateľské plány.
Dňa 7. apríla 2011 žiaci IV. C triedy získali zručnosti pre prácu
s týmito programami:
- ALFA – účtovný program pre jednoduché účtovníctvo,
- OLYMP – mzdový program.
Blokové vyučovanie bolo veľmi dobrou systematizáciou odborných
poznatkov.
11
Účelové cvičenia ochrany človeka a prírody
Termín: 08.10.2010
Prvé účelové cvičenie ochrany života a zdravia (I. ročník)
Termín: 05.10.2010
Tretie účelové cvičenie ochrany života a zdravia (II. ročník)
Termín: 17.05.2011
Druhé účelové cvičenie ochrany života a zdravia (I. ročník)
Termín: 19.05.2011
Štvrté účelové cvičenie ochrany života a zdravia (II. ročník)
Termín: 15. – 17. 06. 2011 (III. C)
20. – 22. 06. 2011 (III. A, III. B)
Kurz ochrany života a zdravia
Miesto: Jarabinský prielom, Poprad – Aquacity
Termín: 14. – 23. 06. 2011
Kurz pohybových aktivít v prírode
Miesto: Chorvátsko – Biograd
Účastníci: žiaci 1. – 3. ročníkov
Lyžiarsky kurz
Lyžiarsky kurz sa konal v dňoch 07.03.2011 – 11.03.2011 vo
Vyšných Ružbachoch. Zúčastnilo sa ho 19 študentov prvého a
druhého ročníka, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín.
Pracovali podľa plánu lyžiarskeho kurzu, zvládli zjazdiť strmší
terén na lyžiach oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pohybovo
nadanejší žiaci základný carvingový oblúk. Vedeli pomenovať,
12
roztriediť a usporiadať podľa náročnosti prvky základnej lyžiarskej
techniky a preukázali snahu o sebazdokonaľovanie a vytrvalosť.
Absolvovali preteky, ktoré boli vyhodnotené a ocenené v dvoch
kategóriách.
Dievčatá:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Regrutová Nikola
Dlugolinská Andrea
Nemergutová Daniela
I. A
I. A
II. A
Chlapci:
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
Lajčák Peter
Mišenko Marek
Nestorik Radovan
II. A
I. B
I. A
Lyžiarsky výcvik prispel k rozvoju pohybových schopností a žiaci si
doplnili potrebné poznatky o lyžovaní
Stužková slávnosť
„Aká bola? Veselá, jedinečná, neopakovateľná, výnimočná... Presne
taká, ako sme my.
Deň, o ktorom sme hovorili „raz to príde“, prišiel. Možno sme
neverili, že aj my raz budeme stáť na hranici dospelosti,
v nádherných šatách a oblekoch s mysľou plnou nevšedných predstáv
o dospelosti, budúcnosti s pohľadom dieťaťa. Bol to deň, na ktorý
nikto z nás NIKDY nezabudne.“
IV. A – 13.11.2010 (Hala Marianna, Stará Ľubovňa)
IV. B – 06.11.2010 (Hala Marianna, Stará Ľubovňa)
IV. C – 20.11.2010 (Hala Marianna, Stará Ľubovňa)
13
Realizácia projektu
Mobilita na európskom pracovnom trhu
Obchodná akadémia v Starej Ľubovni v rokoch 2009 – 2011
realizuje projekt MOBILITA NA EURÓPSKOM PRACOVNOM
TRHU, ktorý je financovaný Programom celoživotného
vzdelávania Leonardo da Vinci.
V podmienkach rozvíjajúcej sa Európskej únie a otvorených
pracovných trhov je výrazná potreba kvalifikovaných odborníkov
s dobrou úrovňou jazykových zručností. Preto Obchodná akadémia
v Starej Ľubovni realizuje projekt Mobilita na európskom pracovnom
trhu, v rámci ktorého spolupracuje s partnerskými organizáciami
v zahraničí, v ktorých vybraní študenti III. a IV. ročníka realizujú
zahraničnú odbornú stáž.
Zahraniční partneri:
Zespół Szkół Ekonomicznych v Gorliciach – Poľsko;
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Weiβenburg –
Nemecko;
Academia Cordoba – Španielsko.
Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť študentov na
európskom trhu práce. Prostredníctvom pobytu v iných európskych
krajinách študenti získajú nové vedomosti a zlepšia si svoje jazykové
komunikačné zručnosti. To v budúcnosti podporí mobilitu pracovnej
sily v rámci regiónu a do krajín EU a znásobí pravdepodobnosť
uplatnenia sa žiakov na pracovnom trhu európskych krajín. Zároveň
sa posilní motivácia žiakov pre efektívnejšie jazykové vzdelávanie.
14
Realizované odborné stáže
v školskom roku 2010/2011
Prijímajúca organizácia
Academia Cordoba,
Španielsko
Zespół Szkół
Ekonomicznych im. Jana
Pawła II w Gorliciach,
Poľsko
Staatliche Fachoberschule
und Berufsoberschule
Weiβenburg i. Bay,
Nemecko
Termín realizácie
odbornej stáže
Počet
študentov
26.04.2011 – 08.05.2011
12
03.05.2011 – 18.05.2011
14
01.05.2011 – 15.05.2011
12
Študenti počas zahraničnej odbornej stáže boli začlenení priamo do
pracovného procesu na pracoviská tak, aby boli súčasťou pracovných
tímov, učili sa efektívne komunikovať a adaptovať sa na existujúce
pracovné podmienky. Vo voľnom čase poznávali historické
pamiatky, kultúru a zvyky hosťujúcej krajiny. Nadviazali nové
kontakty a priateľstvá.
Študenti získali Osvedčenie o absolvovaní zahraničnej odbornej stáže
a Europass Mobilita.
Europass – Mobilita je štandardný európsky dokument, ktorý
zaznamenáva obsah a výsledky týkajúce sa získaných vedomostí
a zručností, ktoré osoba akéhokoľvek veku, úrovne vzdelania
a postavenia v zamestnaní strávila v inej európskej krajine za účelom
vzdelávania sa (viac informácií o Europasse, vrátane dokumentov
Europass – Životopis a Europass – Jazykový pas, nájdete na
http://europass.cedefop.eu.int)
15
Cestujeme do Štrasburgu
(projekt EUROSCOLA 2011)
Naša škola získala 6. miesto z 27 stredných škôl, ktoré sa na
Slovensku do projektu EUROSCOLA 2011 zapojili. V roku 2006
sme získali ocenenie Európska značka v jazykovom vzdelávaní,
ktorú nám udelil eurokomisár Ján Figeľ a minister školstva SR. Toto
druhé ocenenie nám umožnilo aktívnu účasť vo finále súťaže –
návštevu sídla Európskeho parlamentu (EP). Žiaci získali nový a iný
pohľad na prácu a fungovanie nadnárodnej inštitúcie, overili si svoje
vedomosti i komunikačné zručnosti v anglickom, nemeckom i
vo francúzskom jazyku v živom prostredí. Škola získala spätnú
väzbu svojej práce, priniesla si novú inšpiráciu, možno i nové
partnerstvá pre budúce spoločné projekty.
Projekt podala žiacka rada pod vedením jej koordinátorky.
Realizované aktivity napĺňali témy dvoch zo 7 okruhov: Európsky
rok dobrovoľníctva a končiaci rok boja proti chudobe a Zvýšené
právomoci európskeho parlamentu vo svetle vstúpenia Lisabonskej
zmluvy do platnosti. Medzi nosné aktivity patrili prezentácie žiakov
III. ročníka o 27 krajinách EÚ, beseda s bývalou poslankyňou EP –
Ing. Zitou Pleščinskou o Lisabonskej zmluve, prieskum našich
žiakov v meste Stará Ľubovňa na tému dobrovoľníctvo a besedy
s dobrovoľníkmi z Nemecka, Španielska a Lotyšska, ktorí pôsobia
v našom meste.
EP v Štrasburgu sme navštívili 17. marca tohto roku. Výber žiakov
sa realizoval na základe výsledkov vedomostných testov o EÚ
v anglickom jazyku a najúspešnejší študenti v sprievode dvoch
pedagógov tak mali možnosť vycestovať do Štrasburgu.
16
Písomné maturitné skúšky
Písomné maturitné skúšky (MS) vykonalo 101 študentov IV. ročníka.
→ 15. marec 2011 – externá časť a písomná forma internej časti
MS zo slovenského jazyka a literatúry
Témy PFIČ:
1. Blogeri sú obrazom spoločnosti (Diskusný príspevok)
2. „Máme dosť ľudí, čo vravia, aké to je – no zišli by sa takí,
čo by povedali, aké to môže byť.“ Robert Orben (Úvaha)
3. Táto ulica mi je známa ... (Umelecký opis)
4. Gaudeamus
igitur
(Rozprávanie
o mojej
ceste
k dospelosti)
→
16. marec 2011 – externá časť a písomná forma internej časti
MS z anglického jazyka (85 študentov – úroveň B1)
Téma PFIČ (úroveň B1):
The Life of a Teenager
Write a letter (160 – 180 words) to a British friend describing
teenagers‘ lives in Slovakia. Include the following points:
young people and education,
free time activities,
fashion,
lifestyle,
relationships.
Život tínedžera
Napíšte list anglickému priateľovi opisujúci život tínedžerov na
Slovensku. Vyjadrite sa k nasledujúcim bodom:
mladí ľudia a vzdelávanie,
voľnočasové aktivity,
móda,
životný štýl,
medziľudské vzťahy.
17
→
16. marec 2011 – externá časť a písomná forma internej časti
MS z nemeckého jazyka (16 študentov – úroveň B1)
Téma PFIČ (úroveň B1):
Jung sein
Schreiben Sie einen Aufsatz (160 – 180 Wörter) über die
Jungendzeit, also über ihr Leben und über das Leben ihrer
Generation. Gehen Sie dabei folgende Punkte ein:
Wie könnte man die Jugend charakterisieren?
Wer gehört in Ihrer Familie zu Ihrer Generation?
Wie unterscheidet sich die Generation der Eltern und
Kinder? (Aussehen, Kleidung, Sprache, Freizeit, usw.)
Wie sind die jungen Menschen in Ihrer Umgebung?
Welche Träume haben Sie im Leben?
Byť mladým
Napíšte krátky príspevok (160 – 180 slov) o mladosti, teda
o Vašom živote a o živote Vašej generácie. Vyjadrite sa k
nasledujúcim bodom:
Ako by sa dala charakterizovať mladosť?
Kto z Vašej rodiny patrí do Vašej generácie?
Ako sa odlišujú generácie rodičov a detí? (výzor,
oblečenie, reč, voľný čas, atď.)
Akí sú mladí ľudia vo Vašom okolí?
O čom v živote snívate?
→
17. marec 2011 – externá časť MS z matematiky (dobrovoľná
MS) – 4 študenti
Výsledky externej časti MS
Maturitný predmet
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Úroveň
B1
B1
–
–
18
Úspešnosť v %
49,18
56,56
62,99
62,50
Ústne maturitné skúšky
Ústne maturitné skúšky sa uskutočnili v dňoch 23.05. – 27.05.2011.
Praktická časť odbornej zložky sa uskutočnila 18.04. – 20.04.2011.
Dosiahnuté výsledky z internej časti MS v IV. A, IV. B, IV. C
triede:
Maturitný
predmet
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Matematika
Teoretická časť
odbornej zložky
Praktická časť
odbornej zložky
Úroveň
–
B1
B1
–
Písomná forma
internej časti
počet
priemer
101
70,75
85
58,18
16
71,88
–
–
Ústna forma
internej časti
počet
priemer
101
1,95
85
2,46
16
2,06
4
1,50
–
–
–
101
2,14
–
–
–
101
2,05
Prijímacie skúšky
V dňoch 9. a 12. mája 2011 sa uskutočnil 1. a 2. termín 1. kola
prijímacích pohovorov. Na študijné odbory obchodná akadémia
a škola podnikania si podalo prihlášku do 1. kola 99 uchádzačov. Do
2. kola 21. júna 2011 si podali prihlášky 2 uchádzači.
Z nich do I. ročníka v školskom roku 2011/2012 bolo prijatých 35
žiakov na štúdium študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia
a 5 žiakov na štúdium študijného odboru 6341 600 škola
podnikania, ktorí požiadali o zmenu odboru na odbor 6317 600
obchodná akadémia.
V školskom roku 2011/2012 bude študovať v dvoch triedach
študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia 40 študentov.
19
Priezvisko, meno
Trieda
Prehľad umiestnení žiakov
v súťažiach v školskom roku 2010/2011
Barbora Čurová
Filip Buxár
Simona Sýkorová
IV. A
III. A
III. B
Michal Saloň
III.C
Jakub Jurák
Patrik Gabrielli
Michaela Musalová
III.C
III.C
III.C
Adriana Tyrpáková
IV. A
Šimon Šlosár
IV. A
Zuzana Kupčíková
Pavlína Vrábľová
II. A
II. A
Ľudmila Rybovičová
Martin Matfiak
Marek Petriľák
Martin Kalanín
III. A
III. A
III. A
III. A
Mária Thyriová
Marta Suchá
III.B
II.B
Barbora Repková
IV. A
Barbora Repková
IV. A
Barbora Repková
IV. A
Barbora Kotuličová
IV. C
Radovan Nestorik
Nikola Mikitová
I. A
I. A
Umiestnenie v kole
Súťaž
Kategória
Súťaž
v spracovaní
informácií na
PC
Stredoškolská
odborná činnosť
okresnom/
obvodnom/
regionálnom
krajskom/
celoslovenskom
2. miesto
3. miesto
21. miesto
23. miesto
12. miesto
-
4. miesto
regionálne kolo
2. miesto
krajské kolo
Stredoškolská
odborná činnosť
2. miesto
regionálne kolo
Olympiáda
Mladý účtovník
Olympiáda
Mladý účtovník
Celoslovenská
súťaž „Otázniky
histórie“
2. miesto
regionálne kolo
3. miesto
regionálne kolo
bez umiestnenia
celoslovenské
kolo
6. miesto
celoštátne kolo
6. miesto
celoštátne kolo
postup do
krajského kola
1. miesto
5. miesto
5. miesto
10. miesto
Šachový turnaj
Okresné kolo
Olympiáda
v nemeckom
jazyku
Literárna súťaž
– Európa v škole
Literárna súťaž
– Hodžova esej
Výtvarná súťaž
s protidrogovou
tematikou
Festival
záujmovo
umeleckej
činnosti SŠ
Festival
záujmovo
umeleckej
činnosti SŠ
20
II. B
II. A
1.miesto
2. miesto
4. miesto
bez umiestnenia
Reprezentácia
školy
Reprezentácia
školy
Reprezentácia
školy
Ocenenie
riaditeľa ĽOS
Reprezentácia
školy
Michal Mrug
Miriam Hakszerová
IV.C
II. A
Daniela Obrochtová
Mária Kovalčíková
Soňa Hudáková
Barbora Repková
Ľudmila Rybovičová
Ján Staš
Jakub Brunovský
Slavo Arendáč
Martin Kalanin
Kristína Konkoľová
Miriam Hakszerová
Jozef Osvald
Michaela
Štefaňáková
Šlosár Šimon
Jaroslav Foľvarský
Katarína Regrutová
Martina Tallárová
Martina Zamišková
Anna Tallárová
Ivana Stašenková
Katarína Veselovská
Mária Hutníková
Štefan Rybovič
Jaroslav Foľvarský
Ján Fecko
Marek Mišenko
Marek Mišenko
Damián Stolár
Milan Musala
Ján Fecko
Peter Lajčák
Denis Joppa
Tomáš Furtkevič
Igor Olchovyk
Mikuláš Micaľuk
Dominik Palčo
Gabriel Mačuga
Igor Dopirák
Slavomír Sýkora
David Haľama
Marek Mišenko
Miriam Pokrivčáková
Petronela Imrichová
Adriana Sýkorová
Martina Havranová
III. B
III. A
I. B
IV. A
III. A
III. A
III. A
III. A
III. A
III. A
II. A
II. A
IV. B
IV. A
III. B
III. B
III. B
IV.C
IV.C
III.A
II.A
II.A
IV. A
III. B
II. A
I. B
I. B
II. A
II. A
II. A
II. A
II. A
II. A
II. B
II. B
II. B
II. B
I. A
I. A
I. A
I. B
I. B
IV. C
IV. C
IV. B
Olympiáda
v anglickom
jazyku
II. B
II. A
5. miesto
6. miesto
Hviezdoslavov
Kubín
bez umiestnenia
bez umiestnenia
bez umiestnenia
3. miesto
DPP – družstvo
prvej pomoci
2. miesto
36. miesto
celoslovenské
kolo
Košický matboj
5. miesto
regionálne kolo
Súťaž „Mladý
Európan“
Cezpoľný beh
Dievčenské
družstvo
2. miesto
Cezpoľný beh
Chlapčenské
družstvo
3. miesto
Cezpoľný beh
jednotlivci
Futbal študentov
stredných škôl
družstvo
chlapcov
4. miesto
Stolný tenis
družstvo
dievčat
1. miesto
21
bez umiestnenia
Kamil Gladiš
Tomáš Furtkevič
Dávid Foľvarský
Jozef Osvald
Filip Buxár
Ľubomír Štefko
Pavol Štelmach
Ján Staš
Jozef Jendrichovský
Tomáš Senko
Jakub Jurák
Peter Raslavský
Štefan Rybovič
Ľubomír Štefko
Peter Lajčák
Denis Joppa
Ján Fecko
Igor Dopirák
Dávid Haľama
Tomáš Zavodjančík
Milan Musala
Slavomír Sýkora
Mária Budzáková
Mária Smoleňáková
Adriana Kormošová
Denisa Regešová
Michaela Jušíková
Svetlana Šmijovská
Soňa Hriňáková
Michaela
Štefaňáková
Adriana Tyrpáková
Kristína Krettová
Monika Stašenková
Ivana Stašenková
Lucia Sýkorová
Anna Štucková
Mária Štucková
Sabina Zielinská
Beáta Štinčíková
Tomáš Senko
Jakub Jurák
Peter Sivuľka
Pavol Štelmach
Branislav Nemergut
Ján Fecko
Jozef Jendrichovský
František Matfiak
Jozef Knapík
Igor Dopirák
IV. C
II. A
II. A
IV. B
III. A
I. A
IV. C
III.A
III. B
III.C
III. C
IV. B
IV. A
I. A
II. A
II. A
II.A
I.A
I. A
I. A
II. A
I.A
I. B
I. B
I. B
II. A
I. A
I. B
I. B
IV. A
IV. A
II. B
III. A
III. A
IV. C
IV. A
II. B
III. C
III. C
III. C
III. C
III. C
IV. C
IV. C
II. A
III. B
IV. C
IV. C
I. A
Stolný tenis
družstvo
chlapcov
4. miesto
Basketbal
družstvo
chlapcov
2. miesto
okresné kolo
Basketbal
mladších
študentov SŠ
družstvo
chlapcov
2. miesto
Basketbal
ml. dorastenky
družstvo
dievčat
2. miesto
Volejbal
družstvo
dievčat
1. miesto
Volejbal
družstvo
chlapcov
2. miesto
22
bez umiestnenia
Anna Pawelec
I. A
Peter Lajčák
II. A
Nikolas Devera
II. A
Plávanie
(kraul)
Plávanie
(kraul)
Plávanie
(kraul)
jednotlivci
3. miesto
jednotlivci
2. miesto
jednotlivci
3. miesto
Úspešní riešitelia
matematického Klokana 2010
P. č.
1.
2.
3.
4.
Meno
Miriam
Hakszerová
Michaela
Štefaňáková
Šimon Šlosár
Jozef Osvald
Koľko %
žiakov
malo
menej
bodov
Trieda
Kategória
Úspešnosť
(počet %
z max. počtu
bodov)
2. A
Kadet O12
76,7%
85,5%
4. A
Junior O34
72,5%
95,1%
4. A
4. B
Junior O34
Junior O34
70,8%
61,7%
93,8%
82,5%
Mikulášske sudoku
Umiestnenie
1.
2.
3.
Meno
Adriana Tyrpáková
Michaela Frencková
Patrícia Osvaldová
Trieda
IV.A
IV.B
IV.A
Vianočný tangram
Umiestnenie
1.
2.
3.
Meno
Dominik Chovanec
Štefan Hrebík – Katarína Šoltísiková
Mária Galliková – Monika Salamonová
Radovan Nestorik – Tomáš Zavodjančík
Michaela Jušíková
Klaudia Brotková – Katarína Šmidová
23
Trieda
I. B
I. A
I. A
I. A
I. A
I. B
Školské kolo v plávaní dievčat
50 m prsia
Umiestnenie
1.
2.
3.
Meno
Ľudmila Rybovičová
Andrea Dlugolinská
Z. Bajaková
Trieda
III. A
I. A
III. B
50 m kraul
Umiestnenie
1.
2.
3.
Meno
Anna Pawelec
Michaela Jušíková
Ľudmila Rybovičová
Trieda
I. A
I. A
III. A
Školské kolo v plávaní chlapcov
50 m prsia
Umiestnenie
1.
2.
3.
Meno
Martin Kalanin
Ján Staš
Slavomír Arendáč
Trieda
III. A
III. A
III. A
50 m kraul
Umiestnenie
1.
2.
3.
Meno
Martin Kalanin
Jakub Jurák
Ján Staš
Trieda
III. A
III. C
III. A
50 m znak
Umiestnenie
1.
Meno
Martin Kalanin
24
Trieda
III. A
Školské kolo v stolnom tenise
Umiestnenie
1.
2.
3.
Dievčatá
Meno
Miriam Pokrivčáková
A Sykorová
P Imrichová
Trieda
I. B
IV. C
IV. C
Umiestnenie
1.
2.
3.
Chlapci
Meno
Tomáš Furtkevič
Dávid Foľvarský
Kamil Gladiš
Trieda
II. A
II. A
IV. C
Víťazi reprezentovali Obchodnú akadémiu na okresnom kole
v stolnom tenise.
Školské kolo v rýchlostnom písaní
na počítačoch
I. ročník
Výkon
Poradie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko
Ľubomír Štefko
Kravčáková Michaela
Fiamčíková Ľudmila
Trieda
I. A
I. B
I. B
Počet
chýb
2
3
5
% chýb
ČÚ/min
0,07
0,10
0,22
272,8
269,6
194,1
II. ročník
Poradie
Meno a
priezvisko
Trieda
1.
2.
3.
Micaľuk Mikuláš
Devera Nikolas
Knapik Lukáš
II. B
II. A
II. B
25
Hrubé
údery
2982
2956
2815
Výkon
Počet
%
chýb chýb
3
3
0,10
1
0,04
ČÚ/min
283,20
280,60
276,50
III. – IV. ročník
Poradie
Meno a
priezvisko
Trieda
1.
2.
3.
Čurová Barbora
Sýkorová Simona
Buxár Filip
IV.A
III.B
III.A
Hrubé
údery
3793
3729
3645
Výkon
Počet
%
chýb chýb
0
0,00
0
0,00
3
0,08
ČÚ/min
379,30
372,90
349,50
Na krajskom kole súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní
informácií na počítači reprezentovali školu Barbora Čurová (IV.A),
ktorá sa umiestnila na 2. mieste s výkonom 354,4 ČÚ/min (percento
chýb 0,20), Filip Buxár (III. A), ktorý sa umiestnil na 3. mieste s
výkonom 352,9 ČÚ/min, Simona Sýkorová (III. B), ktorá skončila
na 21. mieste s výkonom 301,2 ČÚ/min (percento chýb 0,18).
Barbora Čurová a Filip Buxár reprezentovali našu školu na 45.
ročníku celoštátnej súťaže v spracovaní informácií na PC. Filip sa
umiestnil na 12. mieste (357,4 ČÚ/min), Barbora na 23. mieste
(328,2 ČÚ/min).
Olympiáda mladý účtovník
Dňa 29. marca 2011 Adriana Tyrpáková (IV. A) a Šimon Šlosár
(IV. A), víťazi školského kola, reprezentovali našu školu na
regionálnom kole olympiády Mladý účtovník 2011 v Košiciach,
ktorú organizovala Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a
spoločnosť KROS a. s. Cieľom súťaže je zvyšovanie prestíže
účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov
pri štúdiu účtovnej problematiky. Súťažilo 61 študentov. Adriana sa
umiestnila na 2. mieste a Šimon na 3. mieste. Obaja študenti
postúpili do celoslovenského kola, ktoré prebehlo 28. apríla 2011 v
Žiline. Súťažilo tam 16 najlepších študentov účtovníctva z celého
Slovenska.
26
Business Schoolgames
Dňa 22. 09. 2010 sa uskutočnil na našej škole školský turnaj
Business Schoolgames.
Projekt Business Schoolgames predstavuje inovatívny, hravý
prístup k vzdelávaciemu procesu. Cieľom projektu je zážitkovou
formou vzbudiť u študentov záujem o vzdelávanie, rozvíjať ich
podnikateľské zručnosti a ekonomické myslenie. Na školskom
turnaji súťažilo 32 študentov v spoločenskej hre Business Master,
ktorá je vytvorená špeciálne pre potreby vyučovania ekonomických
predmetov. Študenti si zakladali firmy, investovali do nich a
vstupovali s nimi na burzu.
Víťazmi školského turnaja sú: Jozef Nadžady (IV. C), Mário
Malina (IV. B), Filip Buxár (III. A), Lukáš Nemergut (III. C),
Monika Zamišková (III. B) a Beáta Pavelčáková (IV. A).
Celoslovenská súťaž "Otázniky histórie"
Dňa 23. novembra 2010 sme sa zúčastnili vyhodnotenia
celoslovenskej súťaže "Otázniky histórie" na Mestskom úrade v
Starej Ľubovni. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia primátorov a
starostov a organizátori sú samosprávne kraje a mestá Slovenska.
Súťaž prebiehala v mesiacoch október – november 2010 a mala tri
súťažné kolá. Z našej školy sa zúčastnilo tejto celoslovenskej súťaže
93 študentov.
Do krajského kola postúpili Zuzana Kupčíková (II. A) a Pavlína
Vrábľová (II. A).
27
Prednášky, besedy a exkurzie uskutočnené
v uplynulom školskom roku na našej škole
P. č.
1.
2.
3.
Názov prednášky, besedy,
exkurzie
Exkurzia LKW Walter spojená
s prehliadkou Viedne (Rakúsko)
Prednáška – Trestná zodpovednosť
mladistvých
Prednáška – Prečo som na svete
rád/rada
Lektor, miesto
Zúčastnení
študenti
p. Gass a p. Kyselova (PR)
LKW Walter Wien
Mgr. Hlinková, ÚPSVaR
Dr. Ševčík, PZ SR
Celoslovenský protidrogový
výtvarný projekt, Dom kultúry,
Stará Ľubovňa
III. – IV.
ročník
Bratislava
IV. ročník
III.C
III. B
IV. B
Exkurzia – Veľtrh vzdelávania
a vysokých škôl
Prednáška – Náhradná starostlivosť
o deti
Exkurzia – návšteva mestského
úradu v Starej Ľubovni
Exkurzia v štátnom archíve
Exkurzia – Návšteva u hasičov a
záchranárov
Filmové predstavenie – Román pro
muže
Protidrogový koncert – Schody do
seba
Štátny archív Levoča
IV. ročník
OR HaZZ v Starej Ľubovni
III. ročník
11.
Exkurzia na hemotológii
MUDr. V. Redajová, primárka
OKBHaT, Ľubovnianska
nemocnica, n.o.
I. ročník
12.
Divadelné predstavenie – Vorvaň
Divadlo J. Záborského, Prešov
I. ročník
IV.A
13.
Prednáška – Aktívna mládež Európy
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Výchovný koncert – Opereta,
muzikál
Divadelné predstavenie – Sen noci
svätojánskej
Divadelné predstavenie – Všetko
najlepšie
Filmové predstavenie – Chlapec
v pruhovanom pyžame
Exkurzia v Ľubovnianskej knižnici
Filmové predstavenie – Harry Potter
a dary smrti I.
Beseda s českou spisovateľkou
Mgr. Hlinková, ÚPSVaR
p. Grešová, MÚ Stará Ľubovňa
Kino MAX, Poprad
Dom kultúry, Stará Ľubovňa
M. Hanečáková – IUVENTA
M. Prevuzňáková – EURES
P. Litavec – Europe Direct
Poprad
Mgr. Art. Juraj Havaj, Dom
kultúry Stará Ľubovňa
Divadlo J. Záborského, Prešov
Divadlo J. Záborského, Prešov
Kino Tatra, Stará Ľubovňa
Ľubovnianska knižnica
Kino MAX, Poprad
Iva Pekárková
28
III.C
III.C
I. ročník,
II. A, IV. B
II., III., IV.
ročník
II. ročník
III. ročník
I. – IV.
ročník
I.A
IV.C
III. B, III. C
I. – IV.
ročník
I. ročník
I. A, II. A, II.
B, III. C
III. A
IV. B
21.
22.
23.
24.
25.
Ľubovnianska knižnica
Beseda – EuroScola –
dobrovoľníctvo
PhDr. M. Hanečáková, CVČ
Ing. arch. Z. Pleštinská, SR
Clement Mesling, Nemecko
Rasa Zarina, Lotyšsko
Antonio Doran Velasa,
Španielsko
I. – IV.
ročník
M. Čolláková
I. ročník
Mgr. Edita Vavreková
II. ročník
S tebou o tebe – prednáška
o dospievaní a o reprodukčnom
zdraví
Sociálne a psychologické aspekty
výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Divadelné predstavenie – Mária
Antoinetta
Divadlo J. Záborského, Prešov
26.
EURES mladým
MÚ Stará Ľubovňa
27.
Deň holokaustu a rasového násilia –
Návšteva židovského cintorína
PaedDr. Pavol Kmeč
28.
Historická exkurzia
29.
Historická exkurzia
30.
Produkty pre mladých – OTP banka
31.
Bezhotovostný platobný styk – VÚB VÚB banka
32.
Beseda s matrikárkou
Vianočná predajná výstava
zahraničnej literatúry
Prehliadka záujmovo-umeleckej
činnosti SŠ
Beseda – Partnerské vzťahy
Beseda – poruchy správania sa
Beseda – obchod s bielym mäsom
Testovanie „Zdravé srdce“
Testovanie „Škodlivosť fajčenia“
Beseda – Sexuálne poruchy
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
II. A
II. B
Výstava na počesť K. H. Máchu
PaedDr. Pavol Kmeč, Drevený
artikulárny evanjelický kostol
Kežmarok, Kežmarský hrad
PaedDr. Pavol Kmeč, Spišský
hrad, Levoča, Žehra, Spišské
Podhradie
OTP banka
Mestský úrad Stará Ľubovňa
OA
Dom kultúry Stará Ľubovňa
p. Orlovský
p. Paraličová
p. Matfiak
p. Salamonová
p. Zahoviaková
p. Paraličová
I. A
IV.B
30 študentov
OA
I. – IV.
ročník
I. ročník
II. C
I. ročník
II. C
I. A
IV. A
IV. B
III. C
I. – IV.
ročník
I. – IV.
ročník
I. ročník
II. ročník
III. ročník
IV. A
II. ročník
I. ročník
Deň narcisov
15. apríla ulice miest a obcí Slovenska opäť rozkvitli v žltej farbe.
Kvietok narcisu – symbol spolupatričnosti so všetkými, ktorí sa
vyrovnávajú s onkologickým ochorením, ste si mohli pripnúť na svoj
29
odev už po 15-krát. Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojila aj
naša škola prostredníctvom dobrovoľníkov z radov študentov II.
ročníka. Vďaka štedrosti našich žiakov a spoluobčanov vyzbierali
spolu 236,47 €.
Divadelné predstavenie
v anglickom jazyku
Dňa 11.05.2011 sa 34 študentov z II. A a II. B zúčastnilo
divadelného predstavenie v anglickom jazyku Jack and Joe v podaní
Divadelnej spoločnosti zo Žiliny. Predstavenie sa vtipnou formou
dotýkalo aktuálnych spoločenských otázok. Študenti rozvíjali svoju
schopnosť porozumieť anglickému textu v hovorenom prejave.
Poznávací zájazd do Londýna
V dňoch 04.04. – 09.04.2011 sa 26 študentov našej školy pod
vedením 3 pedagógov zúčastnilo poznávacieho zájazdu do Londýna.
Cieľom zájazdu bolo oboznámiť sa s kultúrno-historickými
pamätihodnosťami hlavného mesta Veľkej Británie a vyskúšať si
jazykové zručnosti v bežných komunikačných situáciách.
Študenti navštívili hrad Tower, zámok Windsor, národnú galériu
a múzeum, videli Big Ben a parlament, ako aj množstvo čarovných
londýnskych ulíc.
Vianočná výstava kníh
v cudzích jazykoch
V decembri 2010 sa už po druhýkrát v našej škole konala výstava
kníh v cudzích jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky, ruský).
Tituly zahŕňali jazykovednú literatúru ale aj beletriu. Záujem
študentov o knihy bol veľký, lákali ich najmä zjednodušené verzie
svetoznámych literárnych diel a slovníky.
30
Trieda
Zber papiera
Množstvo
papiera
(kg)
Priemer
na žiaka
(kg)
Umiestnenie
I. A
I. B
II. A
II. B
317
221
464
159
10,57
7,89
15,47
5,13
2.
3.
1.
4.
Najviac papiera nazbieral Jozef Šidlovský z II. A triedy.
Darcovia krvi
V školskom roku 2010/2011 na Oddelení klinickej biochémie
a hematológie Ľubovnianskej nemocnice, n.o., darovali krv títo naši
študenti:
III. B: Slavomíra Šimkovičová, Daniela Kaletová, Ľubomír
Orlovský, Filip Dlugoš, Jaroslav Foľvarský
IV. A: Ján Bartkovský, Daša Billíková, Jana Bjalončíková, Miriama
Budajová, Lýdia Cimbalistová, Ivana Drobňáková, Viera
Folvarčíková, Oxana Gogoľová, Štefan Rybovič, Nikola
Smreková, Anna Šľachtovská, Šimon Šlosár, Michaela
Štefaňáková, Mária Štelmachová, Anna Štucková, Dávid
Živčák
IV. B: Blanka Zemianková, Denisa Osvaldová, Natália Bittnerová,
Mária Bučorová, Kristína Šestáková, Michaela Hlinková,
Martin Štefančík, Mária Tomečková, Mário Malina, Ján
Mrug, Iveta Dzubriaková, Martin Vandžura, Jozef Osvald
IV. C: Mária Cenká, Kamil Gladiš, Petronela Imrichová, Juraj
Janoščík, Mária Kmečová, Dominika Mahefková, František
Matfiak, Michal Mrug, Juraj Roman, Pavol Štelmach, Nikola
Šulíková
31
Zoznam absolventov školy
v školskom roku 2010/2011
IV. A
Triedny profesor:
PaedDr. Mária Kolumberová
1. Bartkovský Ján
2. Billíková Daša
3. Bjalončíková Jana
4. Budajová Miriama
5. Cimbalistová Lýdia
6. Compeľová Andrea
7. Compeľová Mária
8. Čurová Barbora
9. Drobňáková Ivana
10. Folvarčíková Viera
11. Furtkevičová Miroslava
12. Gogoľová Oxana
13. Grechová Antónia
14. Kohútova Martina
15. Kuzmiaková Lenka
16. Mačugová Emília
17. Maslejáková Michaela
18. Nadžadyová Mária
19. Osvaldová Patrícia
20. Pavelčáková Beáta
21. Petriľáková Jarmila
22. Pribiš Emil
23. Pribišová Jana
24. Repková Barbora
25. Rybovič Štefan
26. Smreková Nikola
27. Šedlárová Mária
28. Šlachtovská Anna
29. Šlosár Šimon
30. Štefaňáková Michaela
31. Štelmachová Mária
32. Štucková Anna
33. Tyrpáková Adriana
34. Živčák Dávid
IV. B
Triedny profesor:
Mgr. Dana Knapíková
1. Bernátová Ľubomíra
2. Beskydová Eva
3. Bialková Dominika
4. Bittnerová Natália
5. Bučorová Mária
6. Čerkala Ján
7. Česelková Alžbeta
8. Dzubriaková Iveta
9. Ferencková Michaela
10. Gancarčíková Miriama
11. Havranová Martina
12. Hlinková Michaela
13. Kolendová Tatiana
14. Kupčíková Ivana
15. Lompartová Soňa
16. Malina Mário
17. Mrug Ján
18. Osvald Jozef
19. Osvaldová Denisa
20. Perháčová Barbora
21. Raslavský Peter
22. Reznická Radka
23. Sitárová Jana
24. Struk Jozef
25. Šestáková Kristína
26. Štefančík Martin
27. Tomečková Mária
28. Vandžura Radoslav
29. Virová Lenka
30. Vislocká Mária
31. Vyrostek Marek
32. Zemianková Blanka
32
IV. C
Triedny profesor:
Mgr. Viera Mušková
1. Borovská Dominika
2. Cenká Mária
3. Čanda Patrik
4. Figura Tomáš
5. Folvarčík Martin
6. Gladiš Kamil
7. Hardoň Peter
8. Imrichová Petronela
9. Janoščík Juraj
10. Kmečová Mária
11. Knapik Jozef
12. Kotuličová Barbora
13. Kunáková Michaela
14. Lukáčová Jana
15. Mačeková Marcela
16. Mačugová Veronika
17. Marhefková Dominika
18. Matfiak František
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Melkovič Jozef
Mrug Michal
Nadžady Jozef
Nemergut Branislav
Nestoriková Michaela
Nováková Monika
Roman Juraj
Suchanovská Klaudia
Sykorová Adriana
Sykorová Lucia
Štelmach Pavol
Šulíková Nikola
Talárová Anna
Zálešová Ivana
Zamišková Martina
Zimová Dominika
Opinová Anna
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci školského roka
prospeli s vyznamenaním.
33
Zoznam žiakov
v školskom roku 2010/2011
I.A
Triedny profesor:
Ing. Gburová Dana
1. Bakošová Zuzana
2. Dlugolinská Andrea
3. Dopirák Igor
4. Galliková Mária
5. Haľama Dávid
6. Hrebík Štefan
7. Jendrichovská Eva
8. Jušíková Michaela
9. Kolláriková Adriána
10. Kravčáková Viera
11. Kuľandová Ivana
(do 31.01.2011)
12. Kuščáková Nikola
13. Labantová Anna
14. Mikitová Nikola
15. Nestorik Radovan
16. Pawelec Anna
17. Petrušová Dominika
18. Plavčanová Júlia
19. Pružinská Ivana
20. Regrutová Nikola
21. Salamonová Monika
22. Sykora Slavomír
23. Šoltísiková Katarína
24. Štefániková Mariana
25. Štefko Ľubomír
26. Šujetová Dominika
27. Turáková Simona
28. Valigurská Denisa
29. Zavodjančík Tomáš
30. Zemanová Alena
I. B
Triedny profesor:
Mgr. Sekulová Mária
1. Brotková Klaudia
2. Budzáková Mária
3. Dudziková Denisa
4. Fiamčíková Ľudmila
5. Grechová Michaela
6. Horníková Alena
7. Hriňáková Soňa
8. Hudáková Soňa
9. Chovanec Dominik
10. Jasňáková Kristína
11. Kormošová Andrea
12. Koščák Dominik
13. Krafčík Patrik
14. Kravčáková Michaela
15. Majerčáková Jaroslava
16. Matavová Adriána
17. Mišenko Marek
18. Novák Matúš
19. Pokrivčáková Miriama
20. Ráczová Nikola
21. Repka Ján
22. Sekelská Patrícia
23. Smoleňáková Mária
24. Sokol Peter
25. Starosundecká Daniela
26. Šmidová Katarína
27. Šmijovská Svetlana
28. Šulík Peter
34
II. A
Triedny profesor:
Ing. Mária Takáčová
1. Barlíková Zuzana
2. Bilovecká Slávka
3. Devera Nikolas
4. Fecko Ján
5. Folvarčíková Klaudia
6. Foľvarský Dávid
7. Furtkevič Tomáš
8. Hakszerová Miriam
9. Hlinka Martin
10. Hudáková Monika
11. Hutníková Mária
12. Joppa Denis
13. Kovalčík Jozef
14. Krutková Anna
15. Kupčíková Zuzana
16. Lajčák Peter
17. Michňová Simona
18. Miškovičová Lucia
19. Musala Milan
20. Nemergutová Daniela
21. Regešová Denisa
22. Sčensná Katarína
23. Sekelská Ivana
24. Stolár Damián
25. Šalamonová Gabriela
26. Šalapková Daniela
27. Šidlovský Jozef
28. Turlíková Klára
29. Veselovská Katarína
30. Vrabľová Pavlína
II. B
Triedny profesor:
Mgr. Svetlana Lampartová
1. Bernátová Mária
2. Budzáková Jana
3. Duláková Viera
4. Dvorčáková Lenka
5. Foľvarská Vladimíra
6. Fuchsová Lenka
7. Girgošková Martina
8. Knapik Lukáš
9. Kováčová Karina
10. Krettová Kristína
11. Mačuga Gabriel
12. Micaľuk Mikuláš
13. Michňová Monika
14. Olchovyk Igor
15. Palčo Dominik
16. Petríková Michaela
17. Sekelská Jana
18. Sivuľková Slavomíra
19. Suchá Marta
20. Šelepová Monika
21. Štucková Mária
22. Trembáčová Veronika
23. Víra Marián
24. Vojteková Katarína
25. Vorobeľová Tatiana
26. Zamišková Zuzana
27. Živčák Ivan
28. Živčáková Alica
29. Gontkovič Štefan
35
III. B
Triedny profesor:
PaedDr. Pavol Kmeč
1. Badovská Mária
2. Bajaková Zuzana
3. Budzáková Júlia
4. Dlugoš Filip
5. Dufalová Katarína
6. Foľvarský Jaroslav
7. Guľašová Viera
8. Halčinová Anna
9. Jendrichovský Jozef
10. Kaletová Daniela
11. Kališ Martin
12. Kališová Zuzana
13. Knapiková Mariana
14. Kopčáková Martina
15. Krafčiková Gabriela
16. Kundľová Mária
17. Kuzmiaková Emília
18. Kyšelová Dominika
19. Lapšanská Dominika
20. Mosorjaková Stela
21. Moščovičová Monika
22. Neupauerová Viktória
23. Obrochtová Daniela
24. Orlovský Ľuboš
25. Pastočiková Ivana
26. Regrutová Katarína
27. Repka Jozef
28. Sýkorová Simona
29. Šimkovičová Slavomíra
30. Šťastná Lucia
31. Talárová Martina
32. Thyriová Mária
33. Zamišková Marta
34. Zamišková Monika
III. A
Triedny profesor:
Ing. Miroslav Sekelský
1. Arendáč Richard
2. Arendáč Slavomír
3. Bondrová Daniela
4. Borovská Veronika
5. Brunovský Jakub
6. Buxár Filip
7. Čarnogurská Martina
8. Duchová Paulína
9. Gallová Lívia
10. Gorelová Michaela
11. Grib Stanislav
12. Gurka Jakub
13. Hirková Martina
14. Kalanin Martin
15. Konkoľová Kristína
16. Kovalčíková Mária
17. Kučmová Natália
18. Leškovská Ľudmila
19. Matfiak Martin
20. Mytník Jaroslav
21. Petriľák Marek
22. Pištej-Šnajder Mário
23. Repková Ľudmila
24. Rybovičová Ľudmila
25. Staš Ján
26. Stašenková Ivana
27. Stašenková Monika
28. Šašala Miloš
29. Zvolinská Sylvia
36
III. C
Triedny profesor:
Ing. Iveta Nováková
1. Fedorková Michaela
2. Gabrielli Patrik
3. Halčišáková Lucia
4. Hanzesová Martina
5. Hlinková Miroslava
6. Hnatová Barbora
7. Jurák Jakub
8. Kolcun Tomáš
9. Kseňák Lukáš
10. Kyšeľová Karolína
11. Mackovčin Marek
12. Musalová Michala
13. Nemergut Lukáš
14. Pavlovský Róbert
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Petrusová Zuzana
Ploščica Dávid
Saloň Michal
Senko Tomáš
Senková Michaela
Sitárová Emília
Sivuľka Peter
Šalamon Henrich
Šimská Eva
Štinčíková Beáta
Valčák Maroš
Záleš Peter
Zielinská Sabina
Legenda: absolventi, ktorých mená sú podčiarknuté, na konci školského roka
prospeli s vyznamenaním.
37
Výsledky klasifikácie
v školskom roku 2010/2011
1. polrok
Priemerný
prospech
Počet vymeškaných hodín
spolu
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
30
28
30
29
29
34
27
34
32
35
5
2
2
1
5
5
2
13
6
6
8
5
10
9
12
14
1
10
9
7
17
21
18
19
9
14
22
11
17
19
0
0
0
0
3
1
2
0
0
3
2,05
2,31
2,2
2,31
1,94
1,99
2,48
1,73
1,98
2,2
860
935
1036
1351
1246
1504
1171
1488
1421
1777
26,67
33,39
34,53
46,59
42,97
44,24
43,37
43,76
44,41
50,77
5
1
0
2
1
9
2
0
4
10
Spolu
308
47
85
167
9
2,11
12789
41,52
34
Trieda
Počet
žiakov
PsV
PVD
P
N
osprav.
neosp.
priemer
na žiaka
spolu
2. polrok
Priemerný
prospech
Počet vymeškaných hodín
spolu
6
1
10
6
10
8
2
9
4
4
9
9
8
9
10
11
6
13
13
8
14
18
12
14
8
15
19
12
15
23
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1,93
2,21
1,91
1,95
1,75
1,90
2,29
1,78
1,96
2,22
1406
1442
1480
1906
1750
1861
1492
1312
1092
1379
48,48
50,93
49,33
65,66
60,34
54,53
55,19
38,59
34,13
38,71
0
16
0
2
0
7
2
0
0
24
Spolu
307
60
údaj platí k 30. 06. 2011
96
150
0
1,99
15069
49,08
51
Trieda
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C
Počet
žiakov
29
28
30
29
29
34
27
34
32
35
PsV
PVD
P
N
38
osprav.
neosp.
priemer
na žiaka
spolu
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík ocenil
Plaketou SOPHISTA PRO REGIONE – UČITEĽ
MÚDROSTI PRE REGIÓN
(mimoriadnym ocenením činnosti najaktívnejším
a najúspešnejším pedagógom PSK)
RNDr. Vieru Mikulovú, riaditeľku školy
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík ocenil
úspešnejšiu žiačku PSK
Adriánu Tyrpákovú, žiačku IV. A triedy
Riaditeľka školy odmenila finančnou odmenou z fondu občianskeho
združenia AMOS za výborný prospech a reprezentáciu školy
Barboru Repkovú, žiačku IV. A triedy
Riaditeľka školy odmenila finančnou odmenou z fondu združenia
rodičov za výborný prospech a reprezentáciu školy
Jozefa Osvalda, žiaka IV. B triedy
39
Školský rok 2010/2011 vo fotografii
Štátna skúška
Obchodná akadémia v Štrasburgu
40
Olympiáda mladý účtovník
Lyžiarsky kurz
41
Stretnutie so zástupcami firmy LKW Walter
Okresné kolo v basketbale dievčat
42
Okresné kolo v basketbale chlapcov
Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači
43
Návšteva Viedne
Dobrovoľníctvo - Euroscola
44
Download

Ročenka 2010/2011 - Obchodná akadémia Stará Ľubovňa