2.3 Popis demografickej situácie
• počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy
Územie mikroregiónu Údolia Bodvy je možné z hľadiska celkového počtu obyvateľov
prirovnať k malým okresom Slovenskej republiky. V období rokov 2001-2008 počet
obyvateľov v údolí Bodvy vzrástol o 4%. Napriek tejto tendencii sa v 10 obciach údolia
Bodvy zaznamenal pokles počtu obyvateľov, pričom najvýraznejší pokles (21%) od roku
2001 sa zaznamenal v obci Chorváty.
K obciam kde sa v sledovanom období zvýšil počet obyvateľov vo všeobecnosti patria obce
s počtom obyvateľov nad 500, obce s výrazným zastúpením rómskej populácie (Buzica,
Drienovec Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Veľká Ida) a obce ležiace na hlavnom
cestnom ťahu. Najvýraznejší nárast počtu obyvateľov zaznamenala obec Veľká Ida, kde v
roku 2001 žilo v obci 2827 obyvateľov a ku koncu roka 2008 už tu žilo 3139 obyvateľov, čo
predstavuje nárast o 11%. Počet obyvateľov v meste Moldava nad Bodvou v tomto období
vzrástol o 6%.
31000
30500
30000
29500
29000
28500
2001
2002
rok
2001
počet obyvateľov 29325
2003
2002
29561
2004
2003
29763
2005
2004
29915
2006
2007
2005
30029
2008
2006
30167
2007
30393
2008
30607
Tabulka 1: Vývoj Počtu obyvateľov mikroregiónu Údolia Bodvy
•
štruktúru populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity
Podiel obyvateľov v produktívnom veku v období rokov 2001-2008 mierne vzrástol z 61,59%
v roku 2001 na 62,38% v roku 2008, mierne poklesol podiel obyvateľstva
v predproduktívnom veku z 21,39 % v roku 2001 na 19,73% v roku 2008, oproti tomu
zastúpenie obyvateľov v poproduktívnom veku mierne stúpol z 17,02% v roku 2001 na
17,89% v roku 2008. Mierny trend stárnutia populácie pokračuje aj napriek kladnému
prirodzenému prírastku obyvateľstva, čo dokazuje aj vývoj priemerného veku v mikroregióne
údolia Bodvy v období od roku 2001 do roku 2008
36
35,8
35,6
35,4
35,2
35
34,8
34,6
34,4
34,2
34
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Graf č..... vývoj priemerného veku v mikroegióne údolia Bodvy
Keď porovnávame populáciu podľa pohlavia, v produktívnom veku prevláda mužská zložka.
V poproduktívnom veku je vyšší podiel žien, čo súvisí s vyšším priemerným vekom žien
oproti mužom. V predproduktívnom veku dlhodobo mierne prevládajú muži.
Rok
Muži
3173
3154
3140
3128
3053
3061
3070
3087
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Predproduktívne
Ženy Spolu
3101 6274
3089 6243
3044 6184
3012 6140
2993 6046
2945 6006
2950 6020
2951 6038
%
Muži
21,39 9439
21,12 9548
20,78 9686
20,52 9763
20,13 9924
19,91 10005
19,81 10082
19,73 10135
Produktívne
Ženy Spolu
8622 18061
8720 18268
8796 18482
8832 18595
8879 18803
8892 18897
8925 19007
8957 19092
%
61,59
61,80
62,10
62,16
62,62
62,64
62,54
62,38
Muži
1690
1696
1696
1714
1678
1706
1755
1796
Poproduktívne
Ženy Spolu
3300 4990
3354 5050
3401 5097
3466 5180
3502 5180
3558 5264
3611 5366
3681 5477
Tabulka 2: Vývoj počtu obyvateľstva podľa pohlavia a produktívnosti
25000
20000
15000
predproduktívne
produktívne
poproduktívne
10000
5000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
%
17,02
17,08
17,13
17,32
17,25
17,45
17,66
17,89
Graf č.: Vývoj počtu obyvateľstva poľa produktívnosti
100%
90%
80%
70%
60%
50%
poproduktívne
40%
produktívne
predproduktívne
30%
20%
10%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
rok
Graf č.: Vývoj štruktúry obyvateľstva poľa produktívnosti
Na základe štatistických údajov bolo v údolí Bodvy z celkového počtu 29 325 obyvateľov
ekonomicky aktívnych 15201 čo predstavovalo 53,65% obyvateľstva. Z toho
bolo
nezamestnaných 4440 obyvateľov. Nepracujúci dôchodcovia predstavovali 17,52 % a deti
žiaci a študenti 28,83%
EAO
Na materskej dovolenke
Z toho Pracujúci dôchodcovia
Nezamestnaní
Nepracujúci dôchodcovia
Deti, žiaci, študenti
Počet
15201
757
543
4440
4964
8170
%
53,65
2,67
1,92
15,67
17,52
28,83
Tabulka 3: Štruktúra obyvateľstva mikroregiónu Údolia Bodvy podľa ekonomickej aktivity v roku 2001
• trendy vo vývoji jednotlivých vekových kategórií
Veková pyramída, ktorá zobrazuje počet obyvateľov v jednotlivých vekových kategóriách
vykazuje 3 maximá s odstupom 25 rokov. Najvýraznejšie je v kategórii 20-34 pričom
do kategórie 25-29 rokov patrí najviac obyvateľov údolia Bodvy (2572). Druhým vrcholom
je kategória 45-54 rokov kde v kategórii 50-54 rokov je spolu 2154 obyvateľov. Tretím
maximom je kategória 0-4 rokov kde je spolu 2147 obyvateľov. Jedná sa o prirodzený vývoj
kde sa odstup maxím 25 rokov dá považovať za jeden generačná dostup, ktorý začína po
druhej svetovej vojne.
100+
95 - 99
90 - 94
85 - 89
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
Ž e ny
50 - 54
Muži
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0–4
1500
1000
500
0
500
1000
1500
Obrázok č.... Veková štruktúra obyvyteľov údolia Bodvy
Vo vekovej štruktúre obyvateľstva v rámci mikroregiónu existujú výrazné rozdiely. Najhoršia
situácia je v obci Chorváty kde je priemerný vek obyvateľov 49,23 rokov a index vitality
24,92 čo predstavuje regresívnu populáciu Najpriaznivejší stav sa ukazje v obci Veľká Ida
kde je priemerný vek obyvyteľov 31,05 roka a index vitality je na úrovni 201,94 čo
predstavuje progresívnu populáciu
100+
100+
95 - 99
95 - 99
90 - 94
90 - 94
85 - 89
85 - 89
80 - 84
80 - 84
75 - 79
75 - 79
70 - 74
70 - 74
65 - 69
65 - 69
60 - 64
60 - 64
55 - 59
Ženy
50 - 54
Muži
55 - 59
Že ny
50 - 54
45 - 49
45 - 49
40 - 44
40 - 44
35 - 39
35 - 39
30 - 34
30 - 34
25 - 29
25 - 29
20 - 24
20 - 24
15 - 19
15 - 19
10 - 14
10 - 14
Muži
5-9
5-9
0 –4
0–4
Chorváty
Veľká Ida
Na základe indexu vitality bola v roku 2001 populácia údolia Bodvy ešte stabilizovaná (index
125,7) v roku 2004 klesla na stagnujúcu ( index 118,53) a naďalej má klesajúci trend. Tento
nepriaznivý trend, podobne ako trendy v štruktúre populácie podľa produktívnosti a trend vo
vývoji priemerného veku populácie údolia Bodvy bol spôsobený nízkym počtom narodených
detí v období rokov 1995-2005. Obrat nastal až po roku 2005, a momentálne vo vekovej
kategórii 0-4 je viac obyvateľov ako vo vekovej kategórii 5-9 a 10-14, takže sa
v nasledujúcich 5 až 10 rokov dá očakávať pozitívny zvrat v indexe vitality aj v štruktúre
obyvateľstva podľa produktívnosti.
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Graf č....vývoj indexu vitality obyvateľstva údolia Bodvy
1
2
3
4
5
6
Index vitality
nad 300
201-300
151-200
121-150
101-100
pod 100
Typ populácie
veľmi progresíva
progresívna
stabilizovane rastúca
stabilizovaná
stagnujúca
regresívna
Tabuľka č..... vývojové typy populácie na základe indexu vitality
Očakávané pozitívne zmeny v uvedených demografických ukazovateľoch však môžu
predstavovať pre rozvoj mikroregiónu údolia Bodvy a jeho ekonomiku vážne
nebezečenstvo
Ak porovnáme vekovú štruktúru obcí bez zastúpenia obyvateľov rómskej národnosti a obcí
výrazným podielom obyvateľov rómskej národnosti, vidíme, že v obciach bez zastúpenia
rómskej populácie buď chýba tretie maximum (0-4 roky) alebo je málo výrazné a naopak pri
obciach s výrazným zastúpením rómskeho obyvateľstva je práve toto maximum
najvýraznejšie. Na základe tohoto porovnania sa dá konštatovať, že na vysokom pomere
mladej gerácie sa výrane podieľa práve rómska populácia. Že sa jedná o dlhodobejší trend
potvrduje aj analýza vývoja počtu žiakov v základných školách, kde v obicach s výrazným
zastúpením rómskej populácie počet žiakov budˇrastie alebo stagnuje, pričom v obciah bez
výraznejšieho zastúpenia rómskej populácie klesá a tiež fakt, že počet žiakov špeciálnej
základnej školy,ktorú navštevujú prevažne deti z romskych rodín dlhodobu stúpa. ( Kapitola
2.4 časť školstvo)
Veková štruktúra obcí bez zastúpenia obyvateľov rómskej národnosti
100+
100+
100+
95 - 99
95 - 99
90 - 94
90 - 94
85 - 89
85 - 89
85 - 89
80 - 84
80 - 84
80 - 84
75 - 79
75 - 79
75 - 79
70 - 74
70 - 74
70 - 74
65 - 69
65 - 69
60 - 64
60 - 64
95 - 99
90 - 94
55 - 59
Ženy
65 - 69
60 - 64
55 - 59
Ž e ny
55 - 59
50 - 54
Muži 50 - 54
45 - 49
45 - 49
45 - 49
40 - 44
40 - 44
40 - 44
35 - 39
35 - 39
35 - 39
30 - 34
30 - 34
30 - 34
25 - 29
25 - 29
25 - 29
20 - 24
20 - 24
20 - 24
15 - 19
15 - 19
15 - 19
10 - 14
10 - 14
10 - 14
5-9
5-9
5-9
0–4
0–4
0–4
Muži
Chorváty
Ž e ny
50 - 54
Muži
Hosťovce
100+
100+
95 - 99
95 - 99
90 - 94
90 - 94
85 - 89
85 - 89
80 - 84
80 - 84
75 - 79
75 - 79
70 - 74
70 - 74
65 - 69
Komárovce
65 - 69
60 - 64
60 - 64
55 - 59
Ž e ny
50 - 54
Muži
55 - 59
Ž e ny
50 - 54
45 - 49
45 - 49
40 - 44
40 - 44
35 - 39
35 - 39
30 - 34
30 - 34
25 - 29
25 - 29
20 - 24
20 - 24
15 - 19
15 - 19
10 - 14
10 - 14
5-9
5-9
0–4
0–4
Muži
Janík
Paňovce
Veková štruktúra obcí s výrazným zastúpením obyvateľstva rómskej národnosti
100+
100+
100+
95 - 99
95 - 99
95 - 99
90 - 94
90 - 94
90 - 94
85 - 89
85 - 89
85 - 89
80 - 84
80 - 84
80 - 84
75 - 79
75 - 79
75 - 79
70 - 74
70 - 74
70 - 74
65 - 69
65 - 69
65 - 69
60 - 64
60 - 64
55 - 59
55 - 59
Ž e ny
50 - 54
Muži
60 - 64
Ž e ny
50 - 54
Muži
55 - 59
45 - 49
45 - 49
40 - 44
40 - 44
40 - 44
35 - 39
35 - 39
35 - 39
30 - 34
30 - 34
30 - 34
25 - 29
25 - 29
25 - 29
20 - 24
20 - 24
20 - 24
15 - 19
15 - 19
15 - 19
10 - 14
10 - 14
10 - 14
5-9
5-9
5-9
0–4
0–4
0–4
Veľká Ida
Ž e ny
50 - 54
45 - 49
Muži
Drienovec
100+
100+
95 - 99
95 - 99
90 - 94
90 - 94
85 - 89
85 - 89
80 - 84
80 - 84
75 - 79
75 - 79
70 - 74
70 - 74
65 - 69
65 - 69
Nižný Lánec
60 - 64
60 - 64
55 - 59
55 - 59
Ž e ny
50 - 54
Muži
45 - 49
40 - 44
40 - 44
35 - 39
35 - 39
30 - 34
30 - 34
25 - 29
25 - 29
20 - 24
20 - 24
15 - 19
15 - 19
10 - 14
10 - 14
5-9
5-9
0–4
0–4
Turňa nad Bodvou
Ž e ny
50 - 54
45 - 49
Muži
Moldava nad Bodvou
Vzhľadom na fakt že v tejto oblasti neexistujú relevantné oficiálne štatistické údaje toto
konštatovanie sa dá iba odvodiť, avšak samotný fakt že na výraznom podiele mladej
populácie sa podieľa rómska populácia, má pre budúci vývoj mikroegiónu a jeho ekonomiky
vážne dôsledky. Rómska populácia predstavuje najvyšší podiel sociálne slabšieho
obyvateľstva, má najnižšie dosiahnuté vzdelanie a najväčšou mierou sa podieľa na
nezamestnanosti v mikroregióne. Chýbajú jej pracovné návyky a sú prakticky nezmestnateľní.
V dôsledku toho na prvý pohľad priaznivý demografický vývoj ktorý by mal naznačovať
dostatok sociálneho potenciálu a pracovnej sily, v skutočnosti znamená zvýšené nároky na
sociálne zabezpečenie, rizko rastu nezamestnanosti a riziko zvyšovania chudoby a sociálneho
napätia v mikroregióne.
Z uvedených dôvodov je nevynutné do opatrení Integrovanej stratégie rozvoja územia
údolia Bodvy zahrnúť aj opatrenia na boj proti chudobe.
• trendy v demografických pohyboch, ich príčiny
Vývoj počtu obyvateľov v údolí Bodvy má v období rokov 2001 – 2008 mierne stúpajúcu
tendenciu aj keď vývoj v tomto období nepriebiehal lineárnym spôsobom, v roku 2001 bol
ročný celkový prírastok obyvateľstva 49 obyvateľov/rok, na konci sledovaného bodobia v
roku 2008 bol celkový prírastok na úrovni 217 obyvateľov/rok.
Na kladnom vývoji počtu obyvateľov mikroregiónu sa najviac podieľa prirodzený prírastok ,
ktorý síce tež neprebieha lineárnym spôsobom ale má v priemere stúpajúcu tendenciu.
Migračný prírastok sa dá hodnotiť ako nerovnomerný pričom v roku 2001 a 2006 dosahoval
záporné hodnoty. Za sledované obdobie rokov 2001-2008 však vykazuje stabilnú tendeciou s
priemerom 56 osôb/rok.
Vývoj demografických pohybov v
mikroregióne Údolia Bodvy
250
200
Počet
150
100
50
0
-50
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Rok
Prirodzený prírastok/ úby tok
Migračný prírastok / úby tok
.
•
národnostné a etnické zloženie obyvateľstva
Celkov ý prírastok
2008
Na národnostnom zložení obyvateľov mikroregiónu sa dominantne podieľajú dve národnosti
– slovenská a maďarská, pričom mierne prevažuje slovenská národnosť (47,94%) nad
maďarskou (44,07%) Treťou najvýraznejšou národnosťou je rómska národnosť ( 6,00%)
oficiálne údaje o nich však nezodpovedajú skutočnosti, lebo veľký počet rómskych
obyvateľov sa hlási k maďarskej prípadne slovenskej národnosti. Pomer dominujúcich
národností je v prevažnej väčšine obcí opačný ako je celkový pomer za mikroregión. V 14,
prevažne menších obciach mikroregionu, prevláda obyvateľstvo maďarskej národnosti.
Najviac (90%) obyvateľstva sa hlási k maďarskej národnosti v obci Turnianska Nová Ves,
najmenej v obci Paňovce.
Národnosť
počet
%
slovenská
14045
47,94
Maďarská
12911
44,07
Rómska
1758
6,00
Česká
107
0,37
ostatná a nezistená
475
1,62
slovenská
maďarská
rómska
česká
ostatná a nezistená
Obrázok č. 4: Národnostné zloženie obyvateľov mikroregiónu Údolia Bodvy, 2001 Zdroj: CD- nosič SODB SR,
2001
• vierovyznanie
Z hľadiska vierovyznania dominuje v údolí Bodvy rímskokatolícke vierovyznanie ku ktorej sa
hlási 76,56% obyvateľstva a je zároveň aj dominantnou skupinou v rámci jednotlivých obcí
mikroregiónu. Výnimkou sú iba obce Hačava a Chorváty. V obci Hačava je takmer 80%
obyvateľov gréckokatolíckeho vierovyznania a v obci Chorváty je to 47,4% obyvateľov.
Vierovyznanie
Počet
%
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Bez vyznania
Ostatné nezistené
22 428
76,56
1 154
74
182
1 111
4 347
3,94
0,25
0,62
3,79
14,84
Tabulka
5:
Náboženské
zloženie
obyvateľov
mikroregiónu
Údolia Bodvy,
2001 Zdroj: CD
- Nosič: SODB
SR, 2001
Obrázok 6: Náboženské zloženie obyvateľov mikroregiónu Údolia Bodvy, 2001
•
vzdelanostnú úroveň – stupeň aj druhy, vývojové trendy vo vzdelanosti
Vzdelanostná úroveň obyvateľstva mikroregiónu nie je priaznivá. Z celkového počtu
obyvateľov až 26% má ukončené iba základné vzdelanie, čo je oproti celoslovenskému
priemeru viac o 25,4%. Ženy tvoria z tejto kategórie 64,3%.
Ak sa berú do úvahy 3 stupne stredného vzdelania s maturitou ( úplne stredné učňovské
s maturitou, úplné stredné odborné s maturitou, úplné stredné všeobecné), skoro štvrtina
( 23%) obyvateľstva má ukončené vzdelanie s maturitou čo je o 2% menej ako je
celoslovenský priemer. V tejto kategórii tvoria ženy 54,2% (v rámci toho v kategórii úplné
stredné všeobecné vzdelanie je zastúpenie žien 75,3%)
Ukončené vysokoškolské vzdelanie má 3,1% obyvateľov údolia Bodvy(z toho 45% žien), čo je
iba 39,9% z celoslovenského priemeru
Najvyšší počet obyvateľov s ukončeným iba základným vzdelaním majú obce Buzica,
Drienovec, Turňa nad Bodvou a Veľká Ida. (Ide o obce s výrazným zastúpením obyvateľov
rómskej národnosti) Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov má mesto
Moldava nad Bodvou. V ostatných obciach dominantným najvyšším ukončeným vzdelaním
úplné stredné s maturitou a učňovské vzdelanie bez maturity.
Stupeň vzdelania
Muži Ženy Spolu
A Základné
2772
4996
7768
B Učňovské bez maturity
3090
1539
4629
C Stredné odborné (bez maturity)
1147
769
1916
D Úplné stredné učňovské (s maturitou)
798
320
1118
E Úplné stredné odborné (s maturitou)
1920
2206
4126
368
1126
1494
F Úplné stredné všeobecné
G Vyššie
43
53
96
H Vysokoškolské
502
414
919
I Ostatní bez udania školského vzdelania
228
249
477
68
96
164
3351
3238
6589
J Ostatní bez školského vzdelania
K Deti do 16 rokov
Spolu
14287 15006 29296
Tabulka 7: Štruktúra obyvateľov údolia Bodvy podľa vzdelania v roku 2001
Zdroj: CD - nosič: SODB SR 2001
Štruktúra obyvateľstva údolia Bodvy
podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
8000
7000
6000
počet
5000
Ženy
4000
Muži
3000
2000
1000
0
Ostatní bez školského
vzdelania
Ostatní bez udania
školského vzdelania
Vysokoškolské
Vyššie
Úplné stredné
všeobecné
Úplné stredné odborné
(s maturitou)
Úplné stredné
učňovské (s maturitou)
Stredné odborné (bez
maturity)
Učňovské bez maturity
Základné
30
25
%
20
15
10
5
0
Ostatní bez školského
vzdelania
Ostatní bez udania
školského vzdelania
Vysokoškolské
Vyššie
Úplné stredné
všeobecné
Úplné stredné odborné
(s maturitou)
•
Úplné stredné
učňovské (s maturitou)
Údolie Bodvy
Stredné odborné (bez
maturity)
Košice – okolie
Učňovské bez maturity
Základné
SR
prehľad zručností obyvateľstva.
Na území údolia Bodvy bolo k 31.9.2009 spolu 86 združení a spolkov v rámci ktorých môžu
obyvatelia rozvíjať svoje záujmy a zručnosti. Z nich 28 subjektov bolo zameraných na
športovú činnosť, 13 združení rodičov, 5 na poľovníctvo, 11 rómskych združení , 4 na
zachovanie tradícií a folklóru, 25 združení tvoria združenia a spolky zamerané na ekológiu,
rozvoj obcí a rôzne ďalšie činnosti. Rozvíjať zručnosti pomáha aj Základná umelecká škola
v Moldave nad Bodvou na ktorej je možné študovať hudobný, výtvarný ,tanečný a literárnodramatický odbor.
V oblasti športu vyniká Imrich Lyocsa ktorý je Paralympijský víťaz v lukostreľbe z Atén
v roku 2004, v roku 2000 v Sydney získal bronzovú medailu. Je tiež dvojnásobným majstrom
sveta telesne postihnutých v lukostreľbe ( 1998, 2003) . Ďalším sú otec a syn Bérešovci, ktorí
jazdia Relly a umiestňujú sa na popredných miestach v medzinárodných súťažiach.
Z hľadiska Integrovanej stratégie rozvoja územia údolia Bodvy sú zaujímavé predovšetkým
remeselné a umelecké zručnosti obyvateľstva prípadne zručnosti v súvislosti so zachovalými
tradíciami a gastronómiou, prostredníctvom ktorých sa dá budovať identita mikroregiónu
poskytujúca jedinečnosť a komparatívnu výhodu pre územie.
V obci Debraď sa už od 12 storočia pálilo vápno a tradícia sa zachovala dodnes ako atrakcia.
Podobne v obci Háj a Zádiel sa v minulosti vyrábali špeciálne hrable, ktorých zuby neboli
pevne upevnené aby sa nelámali pri práci na kamenistej krasovej pôde. Keďže zuby nie sú
pripevnené, pri práci hrkajú a tak dostali názov „čerkacie hrable“. Technológiu ich výroby
pozná už len pár starších ľudí. V meste Moldava nad Bodvou funguje klub paličkovej čipky
a v obci Veľká Ida známy folklórny súbor ILOSVAI. V mikroregióne je zachovalá tradícia
výroby prútených výrobkov a rezbárstvo. V tabuľke č... uvádzame zoznam identifikovaných
obyvateľov, ktorí sa venujú tradičným remeslám na nepodnikteľskej báze.
Katonová Mária
Ján Šandala
Turňa nad Bodvou
Čečejovce
Dančo Mikuláš
Háj
Jozef Bartók
Július Kalász
Dezider Páll
Háj
Háj
Zádiel
Béreš Ján
Hosťovce
Katarína Szaboóvá
Alžbeta Kotelešová
p. Vranayová
Terézia Stohlová
Jolana Ondová
Drienovec
Turnianska Nová Ves
Čečejovce
Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
vyšívané obrusy
výroba prútených košíkov tradičným
spôsobom
výroba prútených košíkov tradičným
spôsobom
Výroba porísk do kôs ručným spôsobom
Výroba tradičných tzv.“čerkacích hrablí“
Rezbár, malé plastiky, sošky, výroba zubov
do „čerkacích hrablí“
Drevorezbár – výroba modelov
poľnohospodárskych náradí a doplnkov
používaných na vidieku (modely sú
vystavené v budove MsÚ v Moldave nad
Bodvou
Výroba tradičných Drienovských praclíkov
Výroba zmenšenín krojov na bábikách
Výroba a zdobenie perníkov
Paličková čipka
Paličková čipka
Niektorí obyvatelia si na báze miestnych tradícii založili živnosti a tejto činnosti sa venujú na
podnikateľskej báze. Ide prevažne o umelecké spracovanie dreva ktoré má v mikroregióne
tradíciu.
Szitásová Henrieta
Turňa nad Bodvou
Ing. František Palenčár Čečejovce
Magdaléna
Palenčárová
Jozef a František Šnír
Čečejovce
Rácz Peter
Peder
Lukács Ján
Moldava nad Bodvou
Jozef Pekár
Moldava nad Bodvou
Emil Petrik
Paňovce
Čečejovce
Výroba keramiky, maľovanie na sklo,
porcelán
Drevené plastiky, soška a sochy
v nadživotnej veľkosti, Autor vyrezáveného
betlehemu v Čečejovciach
Drevené plastiky, sošky
výroba súdkov tradičným spôsobom,
podniká v tomto obore , výroba na
objednávku rôzne veľkosti a motívy
Umelecké kováčstvo ,kované oplotenia,
brány, ozdobné predmety
Kamenárstvo, sochy a plastiky z kameňa,
dreva a bronzu
Drevorezbár, drevené plastiky, brány,
bytové doplnky
Exkluzívne stolárske práce, točené
schodiská, nábytok na zákazku
Uvedený potenciál dáva základ pre rozvoj drobných remeselných prevádzok založených na
tradíciách a tradičných postupoch, ktoré môžu generovať vhodné doplnkové produkty
a služby v oblasti cestovného ruchu v údolí Bodvy.
Download

2_3_Demograficka_situacia.pdf