Politiky, prax a štatistiky o MBS v
SR: hlavné zistenia z národnej
štúdie EMN
JUDr. Miroslava Mittelmannová, advokátka
„Ochrana a starostlivosť o deti bez sprievodu“
10. december 2014
Hotel Mercure
Malá tematická štúdia Národného kontaktného bodu
Európskej migračnej siete v SR
 6 kapitol,
 Obsah: politika a prax SR vo vzťahu k MBS +
štatistické údaje,
 obdobie 2009 – 2013,
 stav k septembru 2014
Počet nájdených MBS v SR
(2009 - 2013)
693 (775)
Krajiny pôvodu MBS




Somálsko
Afganistan,
Moldavsko,
Pakistan
Motivácie odchodu MBS z krajín
pôvodu
vojenský konflikt
vyslanie rodinou
obchodovanie s ľuďmi
nedostatok bezpečia
porušovanie ľudských práv
zlá ekonomická situácia
...
Lekárske vyšetrenie na určenie veku
2 právne úpravy:
1. zákona o pobyte cudzincov (prezumpcia plnoletosti),
2. zákon o azyle (prezumpcia maloletosti)
Postupy po nájdení MBS
nájdenie MBS
↓
spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia
↓
lekárske vyšetrenie na určenie veku
↓
oznámenie o nájdení MBS orgánu SPODaSK
↓
návrh na vydanie predbežného opatrenia
↓
umiestnenie do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu
(detský domov)
Ubytovanie
 2009 – 2013 → Detský domov pre MBS v Hornom
Orechovom (chlapci), Detský domov v
Medzilaborciach (dievčatá)
 podanie žiadosti o azyl → Záchytný tábor v
Humennom/Pobytový tábor v Opatovskej novej Vsi
Ustanovenie opatrovníka/poručníka
2009
2010
2011
2012
2013
počet MBS
119
264
169
151
72
úrad opatrovníkom
115
145
75
71
32
2009
2010
2011
2012
2013
počet MBS
119
264
169
151
72
poručníci
0
1
1
3
2
Zdravotná starostlivosť
 MBS v detských domovoch – verejne zdravotne
poistení,
 MBS v azylových zariadeniach – neodkladná
zdravotná starostlivosť
Prístup k vzdelaniu
 článok 42 Ústavy SR: „Každé dieťa má právo na
vzdelanie.“
 MBS sa umiestňujú do základných škôl najneskôr do 3
mesiacov,
 kurzy slovenského jazyka v DD/azylových zariadeniach
Prístup k zamestnaniu
 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:
 MBS na tolerovanom pobyte nemôžu pracovať,
 MBS v konaní o udelenie azylu (po 1 roku) môžu
pracovať
Právna pomoc
 MBS v detských domovoch – Liga za ľudské práva,
 MBS v azylových zariadeniach – Slovenská humanitná
rada, Obec Rovné,
 MBS s udeleným azylom/poskytnutou doplnkovou
ochranou – Slovenská katolícka charita, Marginal
Právne možnosti pre MBS
 zlúčenie s rodinou,
 návrat do krajiny pôvodu,
 udelenie tolerovaného pobytu
 11 udelených tolerovaných pobytov,
 konanie o udelenie azylu
 57 podaných žiadostí o udelenie azylu:
 0 udelených azylov z dôvodu prenasledovania v krajine pôvodu (§
8 zákona o azyle/, článok 1/A/2 Ženevského dohovoru),
 4 udelené azyly z humanitných dôvodov (§ 9 zákona o azyle),
 10 poskytnutých doplnkových ochrán
Trvalé riešenia pre MBS
 1. udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas
 2. udelenie štátneho občianstva maloletému dieťaťu,
ktorého zákonným zástupcom je štátny občan SR
alebo právnická osoba a má nepretržitý pobyt na
území SR najmenej 2 roky bezprostredne
predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho
občianstva,
 3. udelenie azylu
Miznutie/úteky MBS
 z DD zmizlo/ušlo 522 MBS:
 DD pre MBS Horné Orechové: v priemere MBS zmizli/ušli
po 8 dňoch, najdlhší pobyt 3 mesiace, najkratší 5 dní
 DD Medzilaborce: v priemere MBS zmizli/ušli po 24
dňoch, najdlhší pobyt 76 dní, najkratší pobyt 3 dni,
 bližšie pozri: pozičný dokument Ligy za ľudské práva k
miznutiu MBS na www.hrl.sk
Opatrenia pre MBS po dosiahnutí
plnoletosti
 Plán prípravy na osamostatnenie sa,
 zrušenie tolerovaného pobytu
 právne možnosti (? Trvalý pobyt, štátne občianstvo,
návrat do krajiny pôvodu)
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!
Download

SPOLOČNÝ EURÓPSKY AZYLOVÝ SYSTÉM Common