25P 69/2011-21
1411205161
ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Okresný súd Bratislava IV v Bratislave, v konaní pred samosudkyňou Mgr. Evou
Suchovou, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa: A., meno neurčené, nar. xxxx, zastúpené
kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A,
Bratislava, dieťa rodičov: matka – M., trvale bytom Z., t.č. U. a otec – O., t.č. V.,
o vyslovenie osvojiteľnosti maloletého dieťaťa a o pozbavenie rodičov výkonu
rodičovských práv a povinností takto
rozhodol:
Súd vyslovuje osvojiteľnosť maloletého: A., meno neurčené, nar. xxxx.
Súd pozbavuje rodičov M., nar. xxxx a O., nar. xxxx výkonu rodičovských práv
a povinností k maloletému A. meno neurčené, nar. xxxx.
Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.
Odôvodnenie:
Návrhom doručeným Okresnému súdu Bratislava IV dňa 28.4.2011 žiadal Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave o vyslovenie osvojiteľnosti maloletého a o pozbavenie
rodičov výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému. Návrh odôvodnil tým, že
matka dňa 13.4.2011 podpísala vyhlásenie o privolenie na osvojenie dieťaťa a otec rovnaké
vyhlásenie podpísal dňa 15.4.2011.
Uznesením Okresného súdu Bratislava IV č.k. 25P 69/2011-9 zo dňa 20.4.2011 súd
nariadil predbežné opatrenie, ktorým nariadil ústavnú starostlivosť nad maloletým a zároveň
zaviazal oboch rodičov prispievať na výživu maloletého vo výške 30% zo sumy životného
minima na neplnoleté nezaopatrené dieťa na adresu Detského domova H.. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 4.6.2011.
2
25P 69/2011
Podľa § 102 ods. 1 písmeno a), b), c) Zákona o rodine, na osvojenie nie je potrebný
súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého
dieťaťa ak počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťa
najmä tým, že ho nenavštevovali, neplnili si pravidelne a dobrovoľne vyživovaciu povinnosť
k maloletému dieťaťu a nevynaložili úsilie upraviť si svoje rodinné a sociálne pomery tak, aby
mohli osobne vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa, ak im v prejavení záujmu nebránila
závažná prekážka, alebo počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavili
o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, alebo ak dajú
súhlas na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.
Podľa § 102 ods. 4 Zákona o rodine, o splnení podmienok osvojiteľnosti maloletého
dieťaťa uvedených v odseku 1 rozhoduje súd na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany alebo
aj bez návrhu.
Podľa § 113 ods.3 O.s.p. s konaním o osvojiteľnosti je spojené konanie o priznaní,
obmedzení alebo o pozbavení rodičovských práv a povinností alebo o pozastavení ich
výkonu, ak už skôr nebolo rozhodnuté o priznaní, obmedzení alebo o pozbavení rodičovských
práv a povinností alebo o pozastavení ich výkonu.
Podľa § 180a ods. 1 O.s.p. ak súd zistí, že sú splnené predpoklady na osvojenie podľa
osobitného predpisu, môže začať aj bez návrhu konanie o osvojiteľnosti.
Vzhľadom k tomu, že na pojednávaní súdu konanom dňa 11.7.2011, kde bol
vyhlásený rozsudok a všetci účastníci sa vzdali práva podať odvolanie voči rozsudku, tento
rozsudok neobsahuje odôvodnenie v zmysle § 157 ods. 3 O.s.p.
O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p. nakoľko konanie sa
mohlo začať i bez návrhu.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné, nakoľko sa účastníci tohto
práva výslovne vzdali do zápisnice súdu po vyhlásení rozsudku.
V Bratislave dňa 11. júla 2011
Za správnosť vyhotovenia:
Vladimíra Donnerová
Mgr. Eva Suchová
samosudkyňa
Download

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY