SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Správa o činnosti Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti
za rok 2013
Členská základňa
Slovenská elektrotechnická spoločnosť mala k 31. 12. 2013: 107 individuálnych členov,
jedného kolektívneho člena (Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica), 5 pobočiek
(Pobočka SES pri VÚS, n. o. Banská Bystrica; Pobočka SES na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity Košice; Pobočka SES pri Katedre telekomunikácií Žilinskej
univerzity v Žiline a Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši; Pobočka SES
pri Dubnickom
technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom) a Odbornú skupinu Informatika. Sídlom SES je
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20 (v budove Výskumného ústavu spojov). SES je členom
Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.
Riadiace orgány a ich činnosť
Činnosť SES riadi predsedníctvo, ktoré tvorí sedemčlenná Rada SES a dvojčlenná Revízna
komisia. Zoznam členov predsedníctva je uvedený v prílohe A.
Rada SES zasadala v roku 2013 dvakrát v Banskej Bystrici 13. 2. 2013 a 21. 11. 2013. Zaoberala
sa hodnotením plnenia odbornej činnosti SES, hospodárením, prípravou plánov na nasledujúce
obdobie a ďalšími aktuálnymi otázkami. Vo februári bol schválený rozpočet na rok 2013
a v novembri plán činnosti na rok 2014.
O aktuálnom dianí v organizácii a pripravovaných podujatiach informuje SES svojich členov
prostredníctvom internetovej stránky SES1.
1
http://www.vus.sk/ses
1
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Spolupráca v rámci SR
SES spolupracuje vo svojej činnosti najmä s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR (MDVRR SR), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR),
Zväzom elektrotechnického priemyslu, Fórom pre komunikačné technológie (CTF), Občianskym
združením Partnerstvá pre prosperitu (PPP), Slovenskou asociáciou pre káblové telekomunikácie
(SAKT), Technickými univerzitami v Bratislave (STU), v Košiciach (TU), v Žiline (ŽU) a
s Dubnickým technologickým inštitútom v Dubnici nad Váhom (DTI).
SES má podpísanú dohodu o spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Fórom pre komunikačné technológie, Slovenskou asociáciou pre káblové
telekomunikácie, Občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu a s Národnou agentúrou pre
rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).
SES je členom Spoločnej platformy elektrotechnických, elektronických a IT združení (SPEEIZ).
Medzinárodná spolupráca
SES spolupracuje na základe dvojstrannej dohody s odborne príbuznou
Českou vedecko-technickou spoločnosťou spojov ČVTSS, ktorá je
členom Českého zväzu vedecko-technických spoločností. Každoročne
obe spoločnosti organizujú odbornú konferenciu striedavo v Prahe
a v Banskej
Bystrici
pod
názvom
„Nová
technika
a služby
v telekomunikáciách SR a ČR (NoTeS)“.
Pobočky SES spolupracujú so svojimi zahraničnými partnermi pri organizovaní medzinárodných
konferencií.
Odborné podujatia a iné aktivity
V roku 2013 SES, jej pobočky a odborná skupina organizovali celkom 21 odborných podujatí,
jednu súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, vydali 7 zborníkov a ďalšie 3 odborné publikácie
a prevádzkovali webové stránky. Úplný zoznam podujatí a publikácií je uvedený v prílohe C.
Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili:
-
Odborný seminár, 21. ročník „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických
zariadeniach: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, v Liptovskom Mikuláši, 28. februára
2013.
2
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
-
Vedecká konferencia mladých výskumníkov SCYR 2013, v Herľanoch, 14. mája 2013.
-
Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené
so slávnostným odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2012, na Ústave telekomunikácií
FEI STU v Bratislave, 16. mája 2013.
-
Medzinárodná konferencia „Digital Technologies 2013“ v Žiline 29. – 31. 5. 2013.
-
Medzinárodná konferencia, VII. ročník „Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a
SR NoTeS 2013“ organizovaná v spolupráci Českou vědeckotechnickou společností spojů
členom ČSVTS v Prahe, 19.-20. júna 2013.
-
Odborný seminár "Telekomunikačné stavby VI" organizovaný v spolupráci s Fórom pre
komunikačné technológie CTF a Občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu PPP,
v Banskej Bystrici, 10. októbra 2013.
-
Vedecká konferencia „ALER 2013 – Alternatívne zdroje energie“, v Liptovskom Jáne, 2. – 4.
októbra 2013.
-
Odborný seminár „Terminologické fórum“ o príprave terminológie pre oblasť elektronických
komunikácií vo Výskumnom ústave spojov, n. o. v Banskej Bystrici, 15. novembra 2013.
Odborné publikácie
Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši vydala v júni 2013 Aperiodikum
slovenských prírodovedcov a technikov „Myšlienky a fakty“ oneskorené
číslo 1-2/2012, ISBN 978-80-89456-12-3 a špeciálne číslo 1/2013 venované
20. výročiu účasti Slovenska v centre jadrového výskumu CERN, ISBN 97880-89456-13-0.
Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov, n. o. v Banskej Bystrici vydala v roku 2013
aktualizované vydanie „Výkladového terminologického slovníka elektronických komunikácií
(anglicko-slovenský)“, ISBN 978-80-970852-2-3.
Súťaž o Cenu Jozefa Murgaša
SES a MDVRR SR udeľujú každoročne na podporu rozvoja telekomunikácií na Slovensku a
tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v telekomunikáciách „Cenu
Jozefa Murgaša“ spojenú s finančným ohodnotením. Cena sa udeľuje za publikovanie pôvodného
3
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
teoretického príspevku, využitie pôvodného teoretického príspevku alebo využitie nových
poznatkov zo zahraničia podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií a ich aplikácií
v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku. Cena sa
odovzdáva vždy
pri príležitosti osláv „Svetového dňa telekomunikácií a informačnej
spoločnosti“.
Podľa rozhodnutia odbornej komisie v zložení: p. V.
Podhorský - MDVRR SR, p. V. Murín - SES, p. J.
Jančík - SES, p. A. Ščehovič - SES, p. I. Baroňák –
Ústav telekomunikácií, FEI STU, p. J. Šebo - Fórum
pre komunikačné technológie
bola Cena Jozefa
Murgaša za rok 2012 udelená Ing. Tiborovi Mišuthovi,
PhD. z Ústavu telekomunikácií FEI STU v Bratislave
za publikovanie pôvodného teoretického príspevku
podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií a
ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky,
energetiky a informatiky na Slovensku s názvom
"Aplikácia systémov hromadnej obsluhy v sieťach IP".
Organizáciu súťaže a podujatia, pri ktorom bola Cena
Jozefa Murgaša slávnostne odovzdaná, podporila
spoločnosť Towercom, a. s.
Ocenenia SES a jej členov
Predsedníctvo ZSVTS udelilo ocenenia členovi SES:
− Ing. Jozefovi Wallovi - čestné uznanie ZSVTS.
Ocenenie bolo odovzdané na Fóre ZSVTS v Bratislave 23. 5. 20132.
2
http://www.zsvts.sk/nezaradene/forum-zsvts-2013
4
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Plán činnosti na rok 2014
V roku 2014 je plánovaných osemnásť odborných podujatí a vydávanie populárnovedeckých
časopisov. Podrobnejšie informácie o plánovaných podujatiach a vydávaných časopisoch sú
uvedené v prílohe B a uverejnené na internetových stránkach SES a ZSVTS3.
Hlavné programové ciele SES v roku 2014
− podporovať odborné činnosti ako sú odborné konferencie, semináre, prednášky, odborné
exkurzie, školenia a kurzy;
− usilovať sa o prenos poznatkov vedy a techniky do praxe elektrotechnického
a telekomunikačného priemyslu na Slovensku, poznávať požiadavky praxe a pomáhať ich
plniť formou spoločných projektov v najmä spolupráci so ZEP, CTF, PPP a SAKT;
− pokračovať v práci s mládežou účasťou pri organizovaní súťaží ŠVOČ;
− pokračovať v udeľovaní Ceny Jozefa Murgaša v spolupráci s MDVRR SR;
− udržiavať medzinárodnú spoluprácu s ČVTSS;
− podporovať publikačnú činnosť svojich členov a prispievať k popularizácii vedy
a techniky v oblasti elektrotechniky, energetiky, telekomunikácií a ďalších súvisiacich
odboroch.
Banská Bystrica 13. 2. 2014
3
Ing. Vladimír Murín, predseda SES
http://www.zsvts.sk/
5
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Príloha A
PREDSTAVENSTVO SLOVENSKEJ ELEKTROTECHNICKEJ SPOLOČNOSTI
Rada SES
Ing. Vladimír Murín - predseda
Ing. Jozef Jančík - podpredseda
doc. Ing. Dáša Tichá, PhD.
Ing. Cyril Francisci
doc. Ing. Jozef Ondera, CSc.
Ing. Emil Vido
Ing. Jozef Walla
Revízna komisia SES
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. - predseda
Ing. Dezider Judt
Sekretariát SES
Anna Jenisová
Kontaktné adresy
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ (SES)
Slovak Electrotechnical Society
SES
VÚS, Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Predseda:
Ing. Vladimír MURÍN
Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
048/ 4324 157
[email protected]
www.vus.sk/ses
Tajomník:
Anna JENISOVÁ
Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
048/ 4324 134
[email protected]
6
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Pobočky a odborná skupina
Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši
Predseda:
prof. Ing. Dušan REPČÍK, CSc.
ul. kpt. Nálepku 1390, P.O.Box 62
031 01 Liptovský Mikuláš 1
[email protected]
Pobočka SES pri Dubnickom technolo-gickom
inštitúte v Dubnici nad Váhom
Predseda:
prof. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
Ul. Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
[email protected]
Pobočka SES pri FEI TU Košice
Predseda:
Ing. Jaroslav DŽMURA, PhD.
KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice
[email protected]
Tajomník:
doc. Ing. Jozef ONDERA, CSc.
KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice
[email protected]
Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov
Banská Bystrica
Predseda:
Ing. Cyril FRANCISCI
Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
[email protected]
Pobočka SES pri Katedre telekomunikácií EF
Žilinská univerzita
Predseda:
doc. Ing. Dáša TICHÁ, PhD.
Pekná 48/17, 010 04 Žilina
ŽU, EF, Katedra telekomunikácií,
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
[email protected]
Odborná skupina Informatika
Predseda:
Ing. Jozef JANČÍK
922 01 Ostrov 206
[email protected]
7
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Príloha B
Odborný program SES na rok 2014
http://www.vus.sk/ses
305-01-2014
Populárno-vedecká prednáška
„Názory na vznik bleskov a ochrana proti nim“ – prednášajúci: prof. Ing. Karol Marton, DrSc.
Garant:
Organizátor:
Ing. Džmura
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: 12. 2. 2014
Miesto: Košice, FEI TU
305-02-2014
Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a
elektrických zariadeniach – Výchova a vzdelávanie
elektrotechnikov
Odborný seminár je určený odbornej elektrotechnickej verejnosti, vedecko-pedagogickým
pracovníkom a študentom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
pracovníkom Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR.
Garanti:
Organizátor:
Ing. Vido, Ing. Huna
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka v Liptovskom Mikuláši
[email protected]
Termín: 27. 2. 2014
Miesto: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
305-03-2014
Exkurzia do STM – Sieň elektrických výbojov
Exkurzia je určená najmä pre študentov a pedagogických pracovníkov Fakulty elektrotechniky a
informatiky TU v Košiciach.
Garant:
Organizátor:
prof. Marton
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: apríl 2014
Miesto: Slovenské technické muzeum v Košiciach
305-04-2014
Exkurzia do PVE Dobšiná (príp. Ružín)
Exkurzia je určená najmä pre študentov a pedagogických pracovníkov Fakulty elektrotechniky a
informatiky TU v Košiciach.
Garant:
Organizátor:
Ing. Džmura
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: apríl, máj 2014
Miesto: Vodná elektráreň Dobšiná (Ružín)
305-05-2014
ŠVOČ 2014
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, je
realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.
Garanti:
Organizátori:
Ing. Vido, Ing. Dostál,
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka v Liptovskom Mikuláši
[email protected]
IAS EF ŽU v L. Mikuláši
AOS Liptovský Mikuláš
Termín: apríl 2014
Miesto: inštitút Aurela Stodolu EF ŽU v L. Mikuláši
Termín: 21. – 23. 5. 2014
Miesto: Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Detašované
pracovisko
8
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
305-06-2014
ŠVOČ 2014
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, je
realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.
Garanti:
Organizátori:
doc. Lengyelfalusy,
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka v Dubnici nad Váhom
prof. Grega, [email protected]
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Termín: máj 2014
Miesto: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
305-07-2014
SCYR 2014 – Vedecká konferencia mladých
výskumníkov
Cieľom konferencie je vytváranie prepojení medzi akademickými komunitami a výmena informácií
týkajúcich sa experimentálnych a teoretických prác v oblastiach elektroniky, informatiky,
telekomunikácií a elektrotechniky.
Garant:
Organizátori:
Ing. Džmura
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; Slovenská elektrotechnická
[email protected]
spoločnosť pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: máj 2014
Miesto: Hermany
305-08-2014
Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií
a informačnej společnosti
Sympózium je súčasťou osláv Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Pri tejto
príležitosti je každoročne udeľovaná Cena Jozefa Murgaša spojená s finančným ohodnotením
určeným na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v sektore
telekomunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky.
Garant:
Organizátori:
Ing. Francisci
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka SES pri VÚS, Ústav
[email protected]
telekomunikácií FEI STU v Bratislave
Termín: 15. 5. 2014
Miesto: Bratislava
305-09-2014
Digital Technologies 2014
Desiaty ročník medzinárodnej konferencie tradične usporiadaný na Žilinskej univerzite v Žiline.
Cieľom konferencie je spoločné stretnutie výskumníkov, vývojárov a učiteľov z akademického
prostredia a z priemyslu vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Podujatie je zvlášť určené
pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov.
Garant:
Organizátori:
doc. Tichá
Fakulta riadenia a informatiky ŽU, pobočka SES pri Katedre
[email protected]
telekomunikácií EF Žilinská univerzita
Termín: 9. – 11.7.2014
Miesto: Žilina
305-10-2014
Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
Česko-slovenská konferencia určená pre investorov, prevádzkovateľov sietí, projektantov, ako aj
zástupcov verejnej správy, užívateľov telekomunikačných služieb a ostatnú odbornú verejnosť z
obidvoch republík, cieľom ktorej je zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi v oblasti elektronických
komunikácií.
Garant:
Organizátori:
Ing. Vladimír Murín
SES, pobočka SES pri VÚS, Česká vědeckotechnická společnost
[email protected]
spojů
Termín: jún 2014
Miesto: Banská Bystrica
9
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
305-11-2014
Detská univerzita 2014
Školenie (prednášková činnosť) je určená pre žiakov ZŠ, ktorí budú mať ukončený 2. až 4. ročník
ZŠ
Garanti:
Organizátor:
Ing. Vido, doc. Müllerová
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka v Liptovskom Mikuláši
[email protected]
IAS EF ŽU v L. Mikuláši
Termín: júl 2014
Miesto: Liptovský Mikuláš, IAS EF ŽU v L. Mikuláši
305-12-2014
Telekomunikačné stavby VII
Seminár je určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú
infraštruktúru prístupových sietí.
Garant:
Organizátori:
Ing. Vladimír Murín
SES, pobočka SES pri VÚS, Fórum pre komunikačné technológie,
[email protected]
Partnerstvá pre prosperitu
Termín: október 2014
Miesto: Bratislava
305-13-2014
New Trends in Signal Processing 2014
( NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ SIGNÁLOV XII)
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je sprostredkovanie najnovších poznatkov a výmena
skúseností z oblasti spracovania signálov ako i prezentácia výsledkov výskumnej činnosti z oblasti
analógového, diskrétneho a číslicového spracovania signálov. Konferencia vytvára priestor na
výmenu najnovších poznatkov medzi pracovníkmi výskumných ústavov, vysokých škôl a pracovísk
elektrotechnického a elektronického priemyslu.
Garanti:
Organizátori:
Ing. Vido, doc. Puttera
SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, AOS Liptovský Mikuláš
[email protected],
[email protected]
Termín: 14. – 16.10.2014
Miesto: Hotel a klimatické kúpele Tatranské Zruby
305-14-2014
ALER 2014 - Alternatívne zdroje energie
Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre všetkých záujemcov o využitie alternatívnych
zdrojov energie.
Garanti:
Organizátori:
Ing. Vido, Ing. Dostál
SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, IAS EF ŽU v L. Mikuláši
[email protected],
[email protected]
Termín: október 2014
Miesto: Liptovský Ján – Penzión UNA
305-15-2014
Terminologické fórum 2014
Seminár určený pre členov dobrovoľného združenia odborníkov z oblasti prevádzky pevných a
mobilných komunikačných sietí, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedeckovýskumných pracovísk príbuzných odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, ktorí pracujú
pod názvom Terminologické fórum predstavuje základnú konzultačnú platformu na rozširovanie
odborného slovenského jazyka o nové termíny z oblasti elektronických komunikácií.
Garant: Ing. Francisci
Organizátori:
[email protected]
SES, pobočka SES pri VÚS
Termín: november 2014
Miesto: Banská Bystrica
10
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
305-16-2014
Diagnostika káblových vedení
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov.
Garant:
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach,
odborná skupina TVN
prof. Kolcunová
[email protected]
Termín: november 2014
Miesto: Rozvodňa VSE, Elektrická stanica Lemešany
305-17-2014
Vyhľadávanie poruchy na káblovom vedení
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov.
Garant: prof. Kolcunová
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach,
[email protected]
odborná skupina TVN
Termín: november 2014
Miesto: VSE, Elektrická stanica Lemešany
305-18-2014
Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov
„Myšlienky a fakty“
Časopis je určený pre záujemcov o informácie z oblasti prírodných vied a techniky. Dáva možnosť
publikovania a prezentovania výsledkov z vedeckých, výskumných a odborných činností pre
odborníkov z vysokých škôl, výskumných ústavov a odborných inštitúcií.
Garanti:
Organizátori:
Ing. Vido, Ing. Šebesta
SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši
[email protected],
[email protected]
Termín: jún; december
Miesto: Liptovský Mikuláš
2014
305-19-2014
Časopis „DTIčko“
Je to časopis o študentoch a pre študentov, ktorý prináša aj zaujímavosti zo sveta vedy a techniky
a propaguje študentskú vedecko-odbornú činnosť.
Garanti:
Organizátori:
PaedDr. D. Porubčanová
SES, pobočka v Dubnici nad Váhom
Mgr. M. Gregová
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Termín: apríl, august 2014
Miesto: Dubnica nad Váhom
11
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Príloha C
Odborné aktivity SES v roku 2013
P.č.
1
2
Názov podujatia
Súťaž "Cena Jozefa Murgaša"
udeľovaná za publikovanie
pôvodného teoretického
príspevku pri rozvoji
elektronických komunikácií
Svetový deň telekomunikácií a
informačnej spoločnosti 2013
Dátum
Miesto
Pôsobnosť
Druh
Počet
16. 5. 2013
SR
D
diplom +
finančná
odmena
4
16. 5. 2013
Bratislava
D
sympózium
18
91
3
Nová technika a služby v
telekomunikáciách ČR a SR
19. - 20. 6.
2013
Praha
M
konferencia
zborník
ISBN 978-8002-2470-5
4
Telekomunikačné stavby VI
10. 10. 2013
Banská Bystrica
D
seminár
61
5
Prednáška
"Automatické tiesňové volanie
z vozidla", Ing. Ján Tuška
19. 2. 2013
Banská Bystrica
D
prednáška
22
6
Prednáška
"Fotoalbumy v klaude",
Ing. Arpád Takács, CSc.
22. 4. 2013
Banská Bystrica
D
prednáška
11
7
Prednáška
"Klaud kompjúting"
Ing. Arpád Takács, CSc.
28. 10. 2013
Banská Bystrica
D
prednáška
11
8
Terminologické fórum 2013
15. 11. 2013
Banská Bystrica
D
seminár
16
odborná
publikácia
ISBN 978-80970852-2-3
x
web
x
9
10
Odborná publikácia
"Výkladový terminologický
slovník elektronických
komunikácií - 2013"
Prevádzka a správa webovej
stránky OS
2013
x
x
2013
Internet
x
http://www.vus.sk/ses/
konferencia
zborník
ISBN 978-14799-0922-3
70
11
Digital Technologies 2013
29.-31. 5. 2013
Žilina
12
Elektrina a magnetizmus v
období baroka a rokoka
9. 1. 2013
Košice
D
prednáška
23
13
Exkurzia do VE Ružín
26.4.2013
Ružín
D
exkurzia
33
14
SCYR 2013 – Ved. konferencia
mladých výskumníkov
(spolupráca pobočky SES)
D
konferencia
zborník
ISBN 978-80553-1422-8
130
14.5.2013
Herľany
12
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
P.č.
Názov podujatia
Dátum
Miesto
15
AEI 2013 – International
Conference on Applied Electrical
Engineering and Informatics
31. 8.-11. 9.
2013
16
Diagnostika káblových vedení
17
18
19
20
Vyhľadávanie poruchy na
káblovom vedení
Termovízia a jej využitie
v elektroenergetike
Bezpečnosť práce na
elektrických inštaláciách a
elektrických zariadeniach Výchova a vzdelávanie
elektrotechnikov - 21.ročník
Študentská vedecká odborná
činnosť
Pôsobnosť
Druh
Počet
Janov,
Taliansko
Z
konferencia
zborník
ISBN 978-80553-1459-4
22
21.10. 2013
Lemešany
D
odborný
seminár
20
28. 10. 2013
Lemešany
D
odborný
seminár
18
9. 12. 2013
Košice
D
prednáška
36
28. 2. 2013
Dom kultúry
Liptovský
Mikuláš
D
180
30. 5. 2013
Akadémia
ozbrojených síl
Liptovský
Mikuláš
D
odborný
seminár
zborník
ISBN 978-8089456-11-6
konferencia
zborník
ISBN 978-808040-463-5
Inštitút Aurela
Stodolu
EF Žilinskej
univerzity v
Liptovskom
Mikuláši
Inštitút Aurela
Stodolu
EF Žilinskej
univerzity v
Liptovskom
Mikuláši
Liptovský Ján
D
konferencia
6
D
vzdelávanie
31
M
konferencia
zborník
ISBN 978-8089456-15-4
36
36
21
Študentská vedecká odborná
činnosť
22. 4. 2013
22
Detská univerzita
1. 7. - 4. 7.
2013
23
ALER 2013 – ALTERNATÍVNE
ZDROJE ENERGIE (Alternative
energy resources)
24
Aperiodikum slovenských
prírodovedcov a technikov
„Myšlienky a fakty“
jún 2013
Liptovský
Mikuláš
D
časopis
100 ks,
1 - 2/2012
44 str.
ISBN 978-8089456-12-3
25
Aperiodikum slovenských
prírodovedcov a technikov
„Myšlienky a fakty“
júl 2013
Liptovský
Mikuláš
D
časopis
150 ks,
1/2013
52 str.
(špeciálne
číslo CERN
20)
ISBN 978-8089456-13-0
2. 10. - 4. 10.
2013
13
Download

Výročná správa SES za rok 2013