DTI
ČKO
1/
ČÍSLO:
2010
ROČNÍK: I. ZDARMA
ČASOPIS ŠTUDENTOV DUBNICKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INŠTITÚTU
NOV Ý
A JEDINEČNÝ
NA SLOVÍČKO,
PÁN REKTOR...
E-LEARNING
ŠKOLIČKA V ÚDOLÍ
Recept na šťastný život
MONAKO - BODKA NA MAPE
OBSAH ČÍSLA
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Vydáva:
Dubnický technologický
inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
Redakčný tím:
PaedDr. Dáša Porubčanová
Ing. Miriama Vojteková
Študenti DTI
Za Dubnický
technologický inštitút
v Dubnici nad Váhom:
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Mgr. Gabriela Sláviková
RNDr. Karol Korintuš
Grafická úprava:
Jozef Lengvarský
Miroslav Čongrády
Adresa:
Redakcia časopisu DTIčko
Dubnický technologický
inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
E-mail:
[email protected]
2
Editoriál, Celkom nový a jedinečný
3
Na slovíčko, pán rektor...
4
Školička v údolí
6
Zo zasadnutia Akademického senátu a Vedeckej rady DTI
7
ŠVOČ pre šikovných študentov
8
Medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií
8
Žiť študentský život naplno
9
Šikovní, menej šikovní a leniví
10
Recept na šťastný život
11
Maminy, nebojte sa študovať
12
Rozhovor s jedným z nás
13
E-learning – čo je a čo nie je
14
Dotyková Rubikova kocka
15
Prvé kilometre v Súľovských vrchoch
16
Monako – bodka na mape
17
Je dobré vedieť
17
Relax
18
Záver sa blíži
20
POZNÁMKY REDAKCIE
Pozn. 1: Redakcia sa ospravedlňuje za neúplne, prípadne
nepresne, uvedené mená autorov študentských príspevkov. Ide o prepis z odovzdaných návrhov študentských
časopisov, v ktorých mnohí študenti neuviedli celé svoje meno alebo sa nepodpísali vôbec. V takom prípade
udávame ako autora skupinu s menom človeka, ktorý bol
v návrhu uvedený ako šéfredaktor alebo riaditeľ.
Pozn. 2: Fotografie: študentské práce a archív DTI. Redakcia sa ospravedlňuje za nižšiu kvalitu niektorých fotografií. Pochádzajú z prác študentov, ktorí nepoužívali fotky
vo vysokej printovej kvalite.
Pozn. 3: Texty článkov prešli redakčnou úpravou.
1/2010
EDITORIÁL
P
ráve čítate časopis študentov neuniverzitnej
vysokej školy Dubnický
technologický inštitút
v Dubnici nad Váhom. Je to časopis o študentoch a pre študentov,
lebo práve oni patria k ústredným
aktérom tvorby jeho štruktúry aj
obsahu. Že si veľa z nich dalo záležať, uvidíte sami pri čítaní študentských príspevkov, ktoré sme
vybrali do prvého čísla. Jeden zo
študentských príspevkov dokonca uvádzame v editoriáli, pretože
presne vyjadruje, čo sme na úvod
sami chceli povedať (napríklad aj
to, že dvere k participácii na tejto
aktivite majú otvorené všetci, ktorí
chcú a majú čo povedať).
Každé číslo časopisu bude pozostávať z niekoľkých rubrík –
stálych a meniteľných. V prvom
čísle sa v stálych rubrikách „Na
slovíčko,...“ a „Školička v údolí“ dozviete bližšie informácie
o Dubnickom technologickom
inštitúte, jeho štruktúre, úlohách jednotlivých orgánov, podujatiach, ale aj o rektorovi školy,
prof. Dušanovi Repčíkovi, ktorý
v rozhovore prezradí napríklad aj
to, ktorú najvzdialenejšiu krajinu
navštívil a čo najradšej robieva
vo voľnom čase... V druhej časti
časopisu, v stálej rubrike „Náš
priestor“, nájdete články na tému
tohto čísla, ktorou je voľný čas
vysokoškolákov v externej forme
štúdia. So svojimi príspevkami
sa predstavia študenti rôznych
ročníkov a z rôznych regiónov
Slovenska, ktorí povedia o svojom voľnom čase, hlavne o jeho
nedostatku, a ponúknu pár tipov,
ako si ho tvoriť a najmä ako ho
efektívne tráviť. O svoje cestovateľské zážitky sa študenti podelia
v rubrike „Kde sme boli, čo sme
videli„ a zaujímavosti zo sveta
vedy a techniky prinesú v rubrike
„Technické správičky“. Príjemnou bodkou každého čísla je rubrika „Relax“ a praktické informácie nielen pre študentov.
Veríme, že Vás časopis zaujme,
zabaví a prinesie potrebné i zaujímavé informácie, a možno aj zopár
inšpirácií, ktoré využijete pri riešení študentských problémov. Za celý
redakčný tím Vám prajem príjemné čítanie a hlavne čo najviac a čo
najprínosnejšie stráveného voľného času.
[ Miriama Vojteková ]
Celkom nový a jedinečný...
T
oto je premiérové číslo nového a jedinečného časopisu našej školy. Predchádzala mu veľká túžba začať
tento projekt, hľadanie spolupracovníkov a veľa tvrdej práce. Keďže sa aj my len učíme, prosíme o
trpezlivosť a takisto spoluprácu zo strany čitateľov – študentov, bez ktorej sa vydávanie tohto časopisu
nezaobíde.
Chceme vytvoriť priestor pre študentov a učiteľov na výmenu informácií, postrehov a nápadov, vytváranie vzájomných vzťahov a motivácie. Vyzývame teda učiteľov aj študentov – využite tento časopis k tomu, aby sa stal
spoločným zdrojom motivácie a informácií, ktoré sú nevyhnutné k úspešnému štúdiu.
[ Michal Martinák, 3. ročník ]
1/2010
3
Na SLOVÍČKO pán rektor...
P
rof. Ing. Dušan Repčík, CSc., rektor Dubnického technologického
inštitútu v Dubnici nad Váhom, je mnohým študentom známy len
z oficiálnych podujatí školy. Pod slávnostným talárom, ktorý má
vždy pri takýchto príležitostiach oblečený, je to však tiež len človek
so svojimi radosťami i starosťami, dobrými i zlými vlastnosťami, skúsenosťami a želaniami... Ako hlavného predstaviteľa vysokej školy sme ho požiadali ako prvého o interview v stálej rubrike nového časopisu Na slovíčko,
ktorej cieľom je neformálne predstaviť jednotlivých pedagógov DTI. A čo
by nás zaujímalo? Je toho veľa. Vzhľadom na rektorov plný program asi ani
všetky zvedavé otázky nepoložíme, ale aspoň tie najzaujímavejšie. Takže
pán rektor, môžeme Vás poprosiť na slovíčko?
•O
DKIAĽ
POCHÁDZATE?
KOĽKO
MÁTE SÚRODENCOV?
Narodil som sa v Liptovskom Mikuláši, kde som prežil detstvo.
Mám jednu sestru.
•N
A ČO SI SPOMENIETE AKO PRVÉ,
„DETSTVO“ ?
Na hry s kamarátmi a na starú
mamu.
KEĎ SA POVIE
•P
AMÄTÁTE SI EŠTE NA SVOJU PRVÚ
LÁSKU?
PREZRADÍTE, KEDY A KDE
STE SA ZOZNÁMILI?
Pravdaže si pamätám. Keď som
chodil na tanečnú, mal som vtedy sedemnásť rokov. A pretože
som sa namiesto lekcií tanca venoval iným činnostiam, od tých
čias je zo mňa „parketový lev“.
•Č
ÍM STE CHCELI BYŤ AKO CHLAPEC?
Vojakom. Sen sa mi splnil – stal
som sa vojakom z povolania
a v uniforme som vydržal 30 rokov, 5 mesiacov a 20 dní.
•K
EDY A PREČO STE SA ROZHODLI
PRE UČITEĽSKÚ A NESKORŠIE REKTORSKÚ DRÁHU?
Po absolvovaní dôstojníckej školy, po niekoľkoročnom pôsobení
na rôznych vojenských funkciách v armáde som sa prihlásil
na Vysokú vojenskú technickú
školu v Liptovskom Mikuláši.
Školu som absolvoval s vyznamenaním. Potom som bol zaradený
na ďalšiu vojenskú funkciu, ale
v roku 1979 ma vedúci Katedry
4
technickej prípravy na VVTŠ
v Liptovskom Mikuláši vyzval,
aby som sa prihlásil do konkurzu na asistenta predmetu Teória elektrotechnických obvodov.
Počas štúdia som totiž pracoval
na tejto katedre ako pomocná vedecká sila, a tak si na mňa dobre
pamätal. Konkurz som vyhral.
Musím však povedať, že kým
dovtedy bolo pre mňa pôsobenie
v armáde hračka, skutočná práca
začala, keď som začal učiť. Predovšetkým som si doplnil vzdelanie – v roku 1988 som sa stal
kandidátom vied v odbore Teoretická elektrotechnika a v roku
1992 som habilitoval na docenta
v tom istom odbore. V roku 2002
ma prezident SR vymenoval za
univerzitného profesora v odbore Elektrotechnika a telekomunikačná technika. Od roku 1992
až do môjho odchodu z armády
v roku 2003 som na Vojenskej
akadémií vykonával funkciu
prodekana a dekana fakulty.
•Č
O SA
VÁM NA VAŠEJ PRÁCI PÁČI
A ČO NIE?
Páči sa mi na nej predovšetkým
to, že som medzi ľuďmi, ktorí sa
chcú vzdelávať. A čo sa mi nepáči? Napríklad skutočnosť, že
si študent na súkromnej vysokej
škole za štúdium zaplatí a potom
sa vyhýba plneniu svojich študijných povinností.
•K
TORÉ PREDMETY UČÍTE?
TE SI, ŽE STE PRÍSNY?
MYSLÍ-
Vyučujem predmety elektrotechnického zamerania. Či som
prísny? Nie, snažím sa byť objektívny pri hodnotení úrovne
vedomostí študentov. Nikdy sa
nesnažím zistiť čo študent nevie,
mňa zaujíma, čo vie, aby som ho
mohol ohodnotiť v stupnici od
A po E.
•P
OČAS
VAŠEJ
UČITEĽSKEJ PRAXE
STE URČITE ZAŽILI VEĽA VTIPNÝCH
A ZAUJÍMAVÝCH PRÍHOD.
PODELÍTE
SA ASPOŇ O JEDNU?
Skutočne ich bolo hodne. Ale aspoň jedna, ktorá sa stala môjmu
kolegovi, dnes jednému z najvyšších funkcionárov ozbrojených síl SR, počas prvého roka
pôsobenia na katedre Vojenskej
akadémie, kde ako vysokoškolský učiteľ vyučoval predmet Elektrické meranie. Na konci semestra bol zvedavý, ako ho študenti
vnímajú, ako si predstavujú jeho
prednášky, na ich návrhy, čomu
by sa mal venovať viac, prípadne menej, a podobne. Rozdal
teda študentom dotazník, aby
sa vyjadrili. Dotazník bol samozrejme anonymný. Študenti
popísali všeličo, ale jeden z nich
napísal takto: kedy bolo podľa
mňa, zrušil by som všetky otravné predmety, predovšetkým matematiku, fyziku, chémiu, teoretickú elektrotechniku, elektrické
meranie a v učebnom pláne by
som nechal len predmet telesná
výchova a streľba z ručných zbraní... Podpis: Čapajev.
1/2010
•V
ČOM VIDÍTE NAJVÄČŠIE ROZDIE-
LY MEDZI ŠTUDENTMI V MINULOSTI
(NAPRÍKLAD PRED 20-TIMI ROKMI)
A DNES?
V prístupe k plneniu študentských povinností. Musím objektívne konštatovať, že študenti
pred 20-timi rokmi, mali určite
zodpovednejší prístup ku štúdiu
ako dnešní študenti. Česť výnimkám.
•H
OVORÍ SA, ŽE KOĽKO REČÍ VIE-
ME, TOĽKO KRÁT SME ČLOVEKOM.
KTORÝMI CUDZÍMI JAZYKMI ROZPRÁVATE?
Plynule hovorím po rusky, dohovorím sa nemecky, pasívne ovládam angličtinu.
•V
OĽNÉHO ČASU ASI REKTOR VYSO-
KEJ ŠKOLY NEMÁ PRÍLIŠ VEĽA, ALE
AK SA TAKÝ NÁJDE, ČO NAJRADŠEJ ROBÍTE?
AKO RELAXUJETE?
Tým, že hodne cestujem, nahromadí sa v domácnosti veľa vecí,
ktoré treba vyriešiť. Preto sa
niekedy musím prinútiť robiť aj
rôzne domáce práce, ktoré nie sú
vhodné pre manželku.
•V
ENUJETE SA AJ NEJAKÉMU ŠPOR-
TU, POHYBOVEJ AKTIVITE?
KTORÝ
ŠPORT MÁTE NAJRADŠEJ?
V minulosti som lyžoval, neskôr
som sa venoval turistike predovšetkým v Nízkych, Vysokých
a Západných Tatrách. V súčasnosti som členom streleckého
oddielu Akadémie ozbrojených
síl v Liptovskom Mikuláši, ale
streľbe z ručných zbraní sa venujem len rekreačne. Zatiaľ mi zrak
slúži, strieľam celkom dobre.
•K
AM SA CHYSTÁTE NA LETNÚ DO-
VOLENKU?
S KÝM?
Zatiaľ som o tom neuvažoval.
Vzhľadom na zložité obdobie,
ktoré teraz prežívam – strata
blízkych, si musím dať do poriadku predovšetkým rodinné
záležitosti.
•K
TORÚ
NAJVZDIALENEJŠIU
KRA-
JINU STE NAVŠTÍVILI A PRI AKEJ
PRÍLEŽITOSTI?
PÁČILO?
1/2010
AKO
SA
VÁM
TAM
V rokoch 1995 a 2000 som bol
v USA na niektorých vojenských základniach. Navštívil
som niektoré južné štáty v USA,
ktorým sa slangovo hovorí „otrokárske“, napríklad Alabama,
Georgia, Lousiana. Amerika je
ohromná krajina. Hneď na letisku v Atlante, keď som vystúpil
z lietadla, ma ohromil „babylon“ rôznych rás a národností:
bielych, čiernych, žltých... Všetci
(najmä ženy) boli však akosi viac
„pri sebe“. Peknú ženu som tam
myslím ani nevidel, a ani sa nečudujem, najkrajšie sú aj tak
Slovenky. Správali sa voči mne
veľmi slušne, každý mi hovoril
„sir“. No predstavte si ma, ako
sa prechádzam v uniforme plukovníka Slovenskej armády po
ulici New Orleans... Inak, splnil sa mi detský sen – videl som
ústie rieky Mississippi, ktorá sa
vlieva do Mexického zálivu práve
v New Orleans. Pripomenulo mi
to Dobrodružstvá Huckleberyho Finna od spisovateľa Marka
Twaina, ktoré som čítal v detstve.
Dokonca som dostal ponuku
ostať v Amerike a prednášať na
jednej z ich univerzít. Odpoveď
znela: Nie. Nikdy a za žiadne
peniaze by som zo Slovenska neodišiel.
•K
TORÚ KNIHU MÁTE PRÁVE ROZČÍ-
TANÚ?
O ČOM JE?
Nechcem vyzerať ako knihomoľ,
ale prečítal som množstvo rôznych kníh. Úsmevne: v poslednej
dobe, keď sa nudím, pokúšam
sa prísť na koreň problému, ako
naši predkovia určili dĺžku času
jednej sekundy.
•A
KÝ ŽÁNER FILMOV SI RÁD PO-
ZRIETE?
KTO JE VÁŠ NAJOBĽÚBE-
NEJŠÍ HEREC, HEREČKA, PRÍPADNE
REŽISÉR?
Televíziu pozerám zriedkavo, aj
to len správy. Radšej nebudem
hovoriť, ktorý herec a herečka sú
mi mimoriadne nesympatickí.
•K
TO VARÍ VO
TI?
KTORÉMU
ODOLÁTE?
VAŠEJ
DOMÁCNOS-
Obyčajne manželka. Čo nikdy neodmietnem, sú zemiakové placky
a halušky s kyslou kapustou.
•B
YŤ REKTOROM SÚKROMNEJ VY-
SOKEJ ŠKOLY ZNAMENÁ SPOLOČENSKÚ PRESTÍŽ, ALE AJ VEĽA
POVINNOSTÍ A ČASU VENOVANÉHO
PRÁCI.
AKO TO VNÍMA VAŠA RODI-
NA?
Rodina moju prácu a povinnosti
s ňou spojené našťastie chápe. Rodina je pre mňa na prvom mieste
spolu s vysokou školou, v ktorej
som rektorom. Študenti iste vedia, že celý september a október
chodím po desiatich informačnokonzultačných centrách a otváram akademický rok. Teší ma záujem študentov o štúdium a taktiež som spokojný s kladnými
postojmi predstaviteľov miestnej
samosprávy k našim vzdelávacím
aktivitám. Spolupracujem a som
v kontakte zo všetkými primátormi v okrese, t.j. z Ilavy, Dubnice
nad Váhom a Novej Dubnice.
Snažím sa však, aby naša mladá súkromná vysoká škola mala
solídne postavenie aj za hranicami ilavského regiónu. Som rád,
že v rodine rektorov slovenských
vysokých škôl už berú našu školu
ako rovnocenného partnera pri
prerokovávaní rôznych otázok
akademického charakteru.
•A
KÉ MÁTE PLÁNY NA NAJBLIŽŠIE
OBDOBIE?
ČAKAJÚ
NA SVOJU RE-
ALIZÁCIU AJ NEJAKÉ
VAŠE
NESPL-
NENÉ SNY?
Plány na najbližšie obdobie?
Predovšetkým musíme na Dubnickom technologickom inštitúte
zvládnuť komplexnú akreditáciu
(takouto akreditáciou musí každých šesť rokov prejsť každá vysoká škola v SR), ktorá ho čaká v januári 2011 a chceme otvoriť ešte
aspoň jeden študijný program.
•N
ESPLNENÝ SEN?
Mám Vám povedať, že si prajem
aby sa študenti na našej škole
učili len na hodnotenie A? Aj tak
mi neuveríte!
JEDLU NIKDY NE-
[ Ďakujeme za rozhovor. ]
5
Poznáte svoju školu?
C
ieľom prezentácie je priblížiť školu súčasným a budúcim študentom, jej štruktúru, funkcie jednotlivých
orgánov, aktivity... Môže byť pre nich zaujímavé a užitočné dozvedieť sa, aké úlohy plní akademický senát, s akým zameraním zasadá vedecká rada, či a ako sú spokojní absolventi školy, koľko zahraničných
študentov na inštitúte študuje alebo aké sú jeho materiálovo-technické možnosti... Poskytnuté informácie im pomôžu zorientovať sa a byť v obraze, keď sa pri svojom štúdiu so spomenutými oblasťami stretnú. Na
tomto mieste chceme zároveň na študentov apelovať – posielajte nám svoje otázky o tom, čo Vás o škole a jej živote
ešte zaujíma. Odpovede na relevantné otázky budú pravidelne uverejňované práve v tejto rubrike.
Niekoľko základných
údajov
• neuniverzitná vysoká škola Dub•
•
•
nický technologický inštitút v
Dubnici nad Váhom poskytuje
vysokoškolské vzdelávanie od
akademického roka 2006/2007
vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v študijnom odbore
č. 1.1.2 Učiteľstvo profesijných
predmetov a praktickej prípravy
a to v trojročnom bakalárskom
študijnom programe Učiteľstvo
praktickej prípravy
okrem poskytovania, organizovania a zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania sa DTI
zameriava na tvorivé vedecké
bádanie a poskytovanie ďalšieho
vzdelávania
absolventi študijného programu
sa vďaka získanej kvalifikácii
môžu uplatniť ako učitelia odborného praktického výcviku – majstri odbornej výchovy, inštruktori
v mimoškolskej činnosti s mládežou alebo administratívno – technickí pracovníci pre zabezpečovanie praktického vyučovania v
odbornom vzdelávaní; zároveň sú
kompetentní pokračovať v štúdiu
v rámci druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania
Kto DTI riadi a spravuje
Správna rada
– predstavuje najvyšší riadiaci orgán vysokej školy, ktorý rieši všetky
6
jej administratívne záležitosti – od
ekonomických a finančných, cez
legislatívne a personálne až po materiálno-technické. Okrem piatich
riadnych členov, ktorých vymenováva a odvoláva valné zhromaždenie
spoločnosti Dubnický technologický
inštitút s.r.o., má správna rada DTI aj
čestných členov, ktorých vymenúva
a odvoláva predseda správnej rady.
Rokovania správnej rady sa uskutočňujú podľa potreby, minimálne však
raz za štvrťrok, a zvoláva ich predseda správnej rady. Aby bolo uznesenie
platné, musí za prijatie hlasovať nadpolovičná väčšina členov. Pri riešení
parciálnych problémov môže správna rada vytvárať dočasné pracovné
skupiny, ktoré vypracúvajú koncepčné materiály na rokovania.
Predseda správnej
rady
– je štatutárny orgán DTI, ktorý
koná v jeho mene a zastupuje ho
navonok. Predsedu správnej rady
vymenováva a odvoláva valné
zhromaždenie spoločnosti Dubnický technologický inštitút s.r.o.
Funkčné obdobie predsedu je na
dobu neurčitú a za svoju činnosť
zodpovedá správnej rade vysokej
školy, valnému zhromaždeniu a
vo veciach vymedzených zákonom
príslušnému ministerstvu.
Rektor
– je hlavným akademickým predstaviteľom vysokej školy, ktorý
riadi jej vzdelávacie, vedecko-výskumné a iné tvorivé a s tým súvisiace prevádzkové činnosti. Rektora menuje i odvoláva prezident
SR po predchádzajúcom schválení
v správnej rade a vyjadrení v akademickom senáte. Jeho funkčné
obdobie je štvorročné, svoju funkciu však môže vykonávať aj vo
viacerých po sebe nasledujúcich
funkčných obdobiach. Práve rektor
v rámci svojej pôsobnosti napríklad rozhoduje o prijatí či vylúčení
uchádzača na štúdium, o uznaní
diplomov zo zahraničných vysokých škôl, navrhuje počty prijatých
študentov, ale aj štruktúru a počet
pracovných miest na vysokej škole, schvaľuje harmonogram akademického roka a robí ďalšie dôležité rozhodnutia. Vystupuje ako
najvyšší akademický funkcionár a
reprezentant vysokej školy, ktorý v
rámci svojej pôsobnosti zastupuje
školu a koná v jej mene navonok.
Akademický senát
– patrí k orgánom akademickej samosprávy školy a jeho hlavnou úlohou je prerokovávať návrhy predsedu správnej rady, rektora alebo
predsedu akademického senátu a
vyjadrovať sa k nim. Akademický
senát pozostáva z desiatich členov
volených zo zamestnaneckej časti
akademickej obce na dva roky a piatich členov zo študentskej časti akademickej obce školy volených na jeden rok. Na čele senátu je predseda
a dvaja podpredsedovia. Zasadania
1/2010
senátu, na ktorých musí byť prítomná nadpolovičná väčšina členov, sú
verejné a konajú sa spravidla 4-krát
za akademický rok. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov akademického senátu.
Vedecká rada
– predstavuje koncepčný a iniciatívny orgán vysokej školy, ktorého hlavnou úlohou je hodnotiť
úroveň vzdelávacej a výskumnej
činnosti, schvaľovať program vedeckej činnosti, dávať podnety
na perspektívny rozvoj školy a
napomáhať tvorbe zahraničných
partnerstiev. Predsedom vedeckej
rady je rektor školy, členmi sú pro-
fesori, docenti a ďalší významní
odborníci z oblastí, v ktorých DTI
uskutočňuje svoju vzdelávaciu a
výskumnú činnosť. Vedecká rada
má pätnásť členov. Pre uznášanie
platia v akademickej rade podobné
podmienky ako v akademickom
senáte – na jej zasadnutí musí byť
prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov akademickej rady
a na platné uznesenie je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Disciplinárna komisia
– predstavuje hlavný disciplinárny orgán DTI. Jej primárnou úlohou je prerokovávať disciplinárne
priestupky študentov a predkladať
s tým súvisiace návrhy na rozhodnutie rektorovi. Disciplinárna
komisia má štyroch členov, z ktorých dvaja sú zo študentskej časti
akademickej obce vysokej školy a
dvaja z jej zamestnaneckej časti.
Predsedu, ktorým môže byť však
vždy len člen zamestnaneckej časti akademickej obce školy, i členov
disciplinárnej komisie vymenúva a
odvoláva rektor po schválení v akademickom senáte vysokej školy.
(Práva a povinnosti riadiacich orgánov DTI ako aj orgánov akademickej
samosprávy DTI upravuje Štatút DTI
v Dubnici nad Váhom. Pôsobnosť disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok vysokej školy.)
[ red. ]
ZASADNUTIE akademického senátu a vedeckej rady
DUBNICKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INŠTITÚTU V DUBNICI NAD VÁHOM
D
ňa 12. marca sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici
nad Váhom uskutočnilo zasadnutie akademického senátu a vedeckej rady vysokej školy. K hlavným bodom programu
oboch zasadnutí patrilo
prerokovanie výročnej
správy o činnosti Dubnického technologického
inštitútu v Dubnici nad
Váhom za rok 2009.
Dubnický technologický inštitút
organizovať v termíne 3. a 4. júna
2010 v Trenčíne.
Obe zasadnutia poskytli priestor
na stretnutie kompetentných zástupcov Dubnického technolo-
gického inštitútu v Dubnici nad
Váhom, diskusiu a spoločné riešenie dôležitých úloh, vyplývajúcich
z akademickej praxe vysokej školy.
Záverečné uznesenia zo zasadnutí
boli prijaté jednohlasne.
[ red. ]
Súčasťou zasadnutia akademického senátu bolo
okrem iného aj prediskutovanie organizačného
zabezpečenia blížiacich
sa štátnych skúšok, podmienok prijímania na
štúdium v akademickom
roku 2010/2011 a iných
závažných otázok. Na
vedeckej rade bola mimo
iného predstavená medzinárodná vedecká konferencia Dnešné Trendy Inovácií, ktorú bude
1/2010
7
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)
na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom
ŠVOČ pre šikovných
študentov
A
j v akademickom roku 2009/
2010 sa mohli študenti DTI zapojiť do súťaže Študentskej vedeckej
odbornej činnosti, ktorú rektor vyhlásil v nasledovných odboroch:
1. Elektrotechnika
2. Strojárstvo
3. Ekonomika
4. Drevárstvo
5. Odevníctvo
6. Pedagogika
7. Psychológia
8. Environmentalistika.
Súťažiť mohli študenti Dubnického
technologického inštitútu – jednotlivci alebo maximálne trojčlenné skupiny – so súťažnou prácou
na vybranú tému, ktorú si navrhli
sami v spolupráci so svojim konzultantom, spravidla učiteľom
DTI alebo odborníkom z praxe,
veľmi často v oblasti súvisiacej s
témou bakalárskej práce. Súťaž,
počas ktorej prezentovalo svoje
súťažné príspevky 13 študentov, sa
uskutočnila 14. mája 2010 na pôde
DTI, formou obhajoby práce pred
odbornou hodnotiacou komisiou
v zložení: Doc. Ing. Jozef Onde-
ra, PhD., PaedDr. Lívia Hasajová,
PhD., PaedDr. Dáša Porubčanová.
Študenti mali jedinečnú príležitosť
nielen získať informácie a skúsenosti využiteľné pri písaní a obhajobe bakalárskej práce, ale aj zmerať
si sily so spolužiakmi a ukázať, čo v
nich je. O výsledkoch a úspechoch
súťažiacich Vás budeme informovať v ďalšom čísle časopisu DTIčko
Všetky študentské práce na Dubnickom technologickom inštitúte
budú v plnom znení uverejnené v
zborníku ŠVOČ DTI 2009/2010.
[ Spracované podľa www.dti.sk ]
na medzinárodnú vedeckú konferenciu
Dnešné Trendy Inovácií 2010
P
od záštitou Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom sa v prvý júnový
štvrtok a piatok na pôde Dopravnej akadémie v Trenčíne uskutoční medzinárodná vedecká konferencia
Dnešné Trendy Inovácií 2010. Cieľom
konferencie je vytvoriť priestor na stretnutie predstaviteľov odborného vysokoškolského vzdelávania a na výmenu ich
poznatkov a skúseností z oblasti používania najmodernejších technológií a
trendov ich inovácií. Hlavným záberom
konferencie sú elektronické vzdelávanie
a informačné technológie.
Účastníci sa môžu tešiť nielen na
zaujímavé prednášky slovenských
odborníkov, ale aj na vystúpenia zahraničných vedeckých pracovníkov z
iného goralská hudba. Príspevky budú
uverejnené v medzinárodnom recenzovanom zborníku, ktorý si môže zakúpiť každý účastník konferencie.
Dôležité informácie
popredných univerzít napr. z Poľska,
Českej republiky, či Ukrajiny. Súčasťou konferencie je tiež spoločenský večer, počas ktorého hostí zabaví mimo
Hlavní partneri konferencie
8
Termín konania: 3. – 4. júna 2010
Miesto konania: Dopravná akadémia
Trenčín, Školská 66, 912 50 Trenčín
Vedecký garant konferencie: prof.
Ing. Ladislav Várkoly, CSc.
Viac informácií o programe
a podmienkach účasti môžete získať
na webovej stránke konferencie
www.dti.sk/konferencia2010
alebo požiadať na e-mailovej adrese
[email protected]
[ red. ]
Mediálni a mediálno-odborní partneri
1/2010
NÁŠ PRIESTOR
k šťastie je „muška jenom zlatá“, tak voľný čas je dnes hodnota nevyčísliteľnej
A
ceny. Je pre človeka dnešnej, rýchlo napredujúcej, doby naozaj také ťažké nájsť
si voľný čas, mať chvíľu na sebarealizáciu, oddych, relaxáciu?
Voľný čas, jeho zmysluplné využívanie, má spoločensko-historicky kontext. Faktory súčas-
nej spoločnosti do veľkej miery ovplyvňujú to, ako s ním jedinec nakladá, ako ho vníma.
Ako ho vnímate vy, naši študenti? Tu je Váš priestor...
ŽIŤ študentský život NAPLNO
„Študenti majú najviac voľného času“. Takýto nonsens som už počula toľkokrát, niet sa čo čudovať, že mám k tejto vete patričnú averziu. Súcit osôbkam, ktoré nevedia o tlaku tejto doby. Alebo je to
len môj mylný momentálny pocit?
P
ravda je taká, že tento výrok mi žiaľ príde
strašne nereálny. Ale
možno aj pri probléme s voľným časom platí – sto
ľudí, sto chutí. Môj bežný týždeň totiž vyzerá nasledovne: päť
dní v týždni, približne štyridsať
hodín, si odsedím v práci. Veľa
ľudí si myslí, že to je všetko –
neviem, či sa mám začať smiať
alebo plakať. Lebo to nie je len
o prítomnosti v danej budove,
ide o vykonávanie všetkých činností s cieľom splniť pracovné
úlohy, pozornosť každý okamih
pracovného dňa, a keď sa práca
nestihne dokončiť, treba si ju
vziať na dokončenie domov.
Okrem práce navštevujem súkromnú vysokú školu. To zaberie
dosť času – samotná výučba,
ale aj príprava. Keďže deň má
len dvadsaťštyri hodín a nemálo času zabijem len svojou prepravou z miesta na miesto, čas
v dopravných prostriedkoch
1/2010
využívam taktiež naplno. Či už
pchaním vedomostí do hlávky,
relaxom alebo cibrením svojho
písomného prejavu, prípadne
dopĺňaním živín do tela.
Popri tomto všetkom si chcem
užiť aj rodinku. S manželom,
deťmi, rodičmi a súrodencami
mi padne vhod sa porozprávať.
A treba si sem-tam aj pospať,
najesť sa, napiť...
Keďže niektoré veci človek
v šesťdesiatke neurobí, treba sa
v tomto období života tiež vyblázniť, tvoriť spomienky, ktoré
budeme rozprávať vnúčatám.
Hoci som často vyčerpaná plnením všetkých možných povinností, posedenia pri kávičke,
grilovačky, opekačky, koncerty
či návštevy divadla sa len tak neodmietajú. Keď už žiť, tak naplno. Oddych sa odsunie na vedľajšiu koľaj... Usmievavé chvíle
s kamarátmi dokážu vynikajúco
zresetovať.
Neustále prúdy myšlienok unavujú niekedy viac ako samotná činnosť. A ešte keď rozum
zaplaví omamná vôňa sladkej
eufórie z niekoho „maličkosti“,
totálne ošialenie sa len tak z ničoho nič usadí napevno v hlávke. Tak krásne rozplývanie, no
márne sústredenie.
Určite sa však nechcem rozhorčovať, ako študenti nemajú
čas, a že je to strašné obdobie.
Práve naopak. Za nič by som
ho nevymenila. Vždy tu budú
pozitíva aj negatíva. Čas plynie
a porovnávať obdobia života je
odvážne. Aj malé detičky majú
svoje problémiky, ktoré sú pre
nich tými najväčšími na svete.
Primerane veku... I keď časové
skĺbenie povinností a voľného
času často pripomína hlavolam,
myslím, že správna cestička sa
vždy nájde, keď sa chce...
[ Skupina Branislava Markoviča,
Dubnica nad Váhom, 3. ročník ]
9
Rozmýšľam, koľko majú asi voľného času a akým spôsobom
ho trávia externí študenti vysokých škôl...
K
aždý deň minimálne osem hodín v zamestnaní,
potom
rodina, dve alebo tri
deti, k tomu štúdium na vysokej škole – je to čo sa týka
voľného času nezávideniahodná situácia! Určite každý z nás
chápe, že si treba usporiadať
rebríček svojich hodnôt. Otázka však znie – ako?! V prípade,
že zanedbám svojho partnera,
môžem sa stať ľahko bezdomovcom... Ak svojim deťom
nebudem venovať dostatočnú
pozornosť, rýchlo zabudnú,
kto je ich otec, či mama... No
a zamestnanie v súčasnom období – mnohí sme radi, že vôbec nejaké máme. a keby sme
sa rozhodli flákať školu, to
by sa náš voľný čas zmenil na
sústavné odkladanie skúšok
a cestovanie do Dubnice nad
Váhom...
Hovorí sa, že šikovným patrí
svet a fantázii sa hranice nekladú, a preto som presvedčená,
že kto chce, voľný čas si nájde.
Niekto menej, niekto viac, podľa
svojich povinností a šikovnosti...
Podľa spôsobu trávenia voľných
chvíľ môžeme študentov externistov rozdeliť do troch skupín:
šikovní, menej šikovní a leniví.
Do prvej skupiny patria tí, ktorí
dokážu spojiť príjemné s užitočným a dokážu si nájsť aj popri
10
všetkých povinnostiach čas na
sebarealizáciu. Počas štúdia sa
napríklad stihnú vydať, oženiť, naplánovať rodinu, porodiť
dieťa a starať sa oň, a nevadí, že
namiesto uspávanky mu recitujú tézy všetkých možných predmetov. Alebo stihnú postaviť
dom, prípadne ho od základov
prerobiť... Niektorí zasa podnikajú ostošesť, prípadne dosiahnu rýchly postup v kariére
alebo veľké športové úspechy...
Iní stihnú vymeniť svojho životného partnera a zostane im
aj dostatok času niečo tvoriť,
hrať tenis, plávať, bicyklovať,
lyžovať, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, čítať knihy, ísť do
prírody a relaxovať...
K menej šikovným patria jedinci, ktorí dokážu zvládať
svoje povinnosti, ale času pre
seba im ostáva len veľmi málo
a to tiež s ťažkosťami. Napriek
tomu sa aspoň raz do roka odhodlajú ísť na prechádzku do
prírody alebo s rodinou na dovolenku, prípadne na športové
podujatie, na ples, do kina, do
divadla...
No a leniví sú zúfalci, ktorí trávia svoj voľný čas pri televízii
a hraním hier na PC!
[ Skupina Veroniky Smolkovej,
Čadca, 3. ročník ]
1/2010
RECEP T na
RECEPT
šťastný - bohatý - zdravý - dlhý život
D
enné pracovné zaťaženie, stres z nedostatku
času,
prispôsobenie
sa uponáhľanej dobe
a veľké nároky spôsobujú, že zabúdame na seba, svojich blízkych,
svoje záujmy, nedokážeme si nájsť
čas a všetku svoju energiu strácame v práci, pre prácu a kvôli práci.
Voľný čas a jeho správne využitie je
pre psychické ale i fyzické zdravie
človeka veľmi dôležité. Človek si
to najviac uvedomuje práve v obdobiach, keď mu voľný čas chýba
a pociťuje na sebe príznaky preťaženia, únavy, čo sa potom premieta
nielen do psychického prežívania
(napr. často vo forme znechutenia
z práce a povinností, poklese motivácie a pod.), ale i do fyzickej roviny na báze oslabenia imunitného
systému, bolesti hlavy, zažívacích
ťažkostí a pod. Dlhodobé preťažovanie s nedostatkom oddychu má
potom na človeka veľmi negatívny
dopad na úrovni psychickej i fyzickej, často i s trvalými následkami
ako zlyhanie životne dôležitých orgánov pod vplyvom preťaženia.
Recept na život Vám nepovieme,
lebo v skutočnosti žiadny neexistu-
1/2010
Je tu recept ako
sa neprepracovať
•
VEDIEŤ SPOJIŤ UŽITOČNÉ S PRÍJEMNÝM
•
VOĽNÝ ČAS NÁJSŤ AJ V NAPOHĽAD
NABITOM PROGRAME
a zarobiť, ako byť
úspešný a nebyť
workoholik, ako
byť šťastný a sám
sebou...
je. Recepty sú iba na koláče a jedlá.
V živote je potrebný cieľ, chuť a
sila. No ponúkame pár tipov, ako
žiť v tejto hektickej dobe a napriek
všetkým úskaliam zostať sám sebou a mať svoj voľný čas.
Pár tipov:
•
VEDIEŤ, ČO CHCEME, POZNAŤ SVOJ
REBRÍČEK HODNÔT
•
•
VOĽNÝ ČAS VEDIEŤ VYUŽIŤ NAPLNO
A TRIEZVO
Niekedy sa však stáva, že aj ak sme
si voľný čas konečne našli, zrazu
nevieme, čo s ním, a v konečnom
dôsledku nám voľné chvíle neprinesú čakaný oddych a odreagovanie... Vtedy je na mieste zmeniť
spôsob trávenia voľného času. Nebojme sa vyskúšať niečo nové, nepoznané... Čo tak zájsť do prírody,
ticho a čerstvý vzduch liečia rozochvenú dušu... Alebo vyčistiť si
hlavu adrenalínovou jazdou... (samozrejme bez ohrozenia zdravia
či života seba alebo niekoho iného)
Vypnúť hlavu a unaviť telo fyzickou aktivitou... Alebo sa vyžalovať
tomu, kto neodvráva a len počúva,
počúva a počúva...
MAŤ CHUŤ ÍSŤ ZA SVOJÍM CIEĽOM,
VYBRAŤ SI TÚ SPRÁVNU CESTU
•
VEDIEŤ SA UVOĽNIŤ, ODREAGOVAŤ,
VYČISTIŤ SI HLAVU
[ Skupina Jána Gacha,
Dubnica nad Váhom, 3. ročník ]
11
MAMINY, nebojte sa ŠTUDOVAŤ
M
ožno si kladiete otázku, prečo
by mala mamička na materskej
dovolenke študovať a prečo sa
radšej nevenuje svojmu práve narodenému dieťatku? A prečo nie? Je mamička na
materskej odpísaná a upísaná iba svojim každodenným povinnostiam? Ja si to nemyslím.
S
om jedna z tých, ktorá sa
počas materskej dovolenky
rozhodla študovať a okrem
toho, že som hrdá sama na
seba, som i nesmierne spokojná
a vôbec nič neľutujem. Onedlho
ukončím posledný semester a hurá
na štátnice.
Materstvo a externé štúdium ide
ruka v ruke, pretože si žena na
materskej popri všetkému frmolu
a stereotypu nájde aj nejakú novú
zmysluplnú činnosť, ktorá jej rozšíri obzor i vedomosti. Ideálne je,
ak mamička na materskej dotiahne
svoje predsavzatie „ísť študovať externe“ do konca a nevzdá sa pri prvých problémoch. Vždy treba dokončiť, čo sa začne – a to by malo
pri vzdelávaní platiť ešte viac.
Naša škola mi umožnila nielen
študovať a získať titul (o pár mesiacov), ale aj spoznať mnoho ľudí,
s ktorými som sa postupne spriatelila, čo si veľmi vážim. V normálnom živote a za normálnych okolností by som ich určite nespoznala,
lebo sme roztrúsení po celom Slovensku, Morave i Čechách. Dúfam,
že sa náš vzťah neskončí v momente, keď skončí naše štúdium.
Na otázku - Prečo som sa rozhodla študovať? - je jednoduchá odpoveď. Pretože nechcem len nečin-
12
ne sedieť doma a rozmýšľať, aké
by to bolo mať titul, a čo by bolo,
keby som ho mala. Ja som sa rozhodla preto niečo aj urobiť, rozhodla som sa titul Bc. aj získať. V
dnešnej dobe patrí kvalifikácia a
uplatnenie sa na pracovnom trhu
k najcennejšiemu, čo človek môže
v spoločnosti dosiahnuť. Všetky
firmy od nás žiadajú vyššie vzdelanie.
Moja mama mi vždy hovorievala:
„Dobre sa uč a budeš potom spokojná. Čím vyššie vzdelanie, tým
vyšší plat a lepší život“. A toto isté
chcem pre seba i svojho syna aj ja.
Snáď sa mi podarí dosiahnuť aj
lepší životný štýl, byť ekonomicky nezávislejšia, neobracať každé
euro v ruke trikrát. Dokonca som
taká náročná, že
som sa rozhodla
po ukončení bakalárskeho štúdia
siahnuť i po magisterskom titule. A prečo nie?
Chcem ho, a tým
mám pred sebou
ďalší
záväzok,
ďalší sen do budúcnosti, ktorý si
chcem splniť.
mička, a nie som ani jediná, ktorá
je na materskej. Nápad ísť študovať
počas materskej dovolenky má veľa
žien a pomaly sa štúdium mamičiek stáva trendom tejto doby. Za
seba i za svoje spolužiačky, ktoré
sú čerstvými maminami, môžem
len konštatovať, že sa nám v štúdiu
darí, čomu sa veľmi tešíme.
Preto odkazujem všetkým ženám,
ktoré sú na materskej dovolenke,
matkám a manželkám - choďte do
toho! Ak máte možnosť, využite
šancu zvýšiť si svoju kvalifikáciu.
Urobíte tým niečo pre seba. Veď
ako sa hovorí – každý je strojcom
vlastného šťastia...
[ Daniela Mihalíková,
Nové Mesto nad Váhom, 3. ročník ]
V našej triede nie
som jediná ma-
1/2010
ROZHOVOR s jedným z nás
P
redstavujeme Vám Paliho Kuhajdu, ktorý je nielen
hasičom ale zároveň aj aktívnym športovcom. Porozprával nám o tom, ako trávi voľný čas a ako sa dostal k
trénovaniu mladých ľudí na piešťanskej lodenici.
•A
KO SI SA DOSTAL K TRÉNOVANIU
MLÁDEŽE?
•A
KÝMI ÚSPECHMI SA MÔŽEŠ PO-
CHVÁLIŤ?
Predtým, ako som sa začal venovať trénovaniu mládeže, som bol
dlhoročným reprezentantom vo
veslovaní. Mládež som začal trénovať po ukončení aktívnej kariéry na základe nadobudnutých
skúseností z aktívnej činnosti.
Nemám zrátané všetky tituly majstra Slovenska, počnúc
mládežníckymi kategóriami až
po seniorské. Čo sa týka medzinárodnej scény, obsadil som 8.
miesto vo svetovom pohári a 16.
miesto na majstrovstvách sveta.
V súčasnej dobe už aktívne neveslujem, venujem sa mládeži
a hasičskému športu.
•V
ČOM SPOČÍVA HASIČSKÝ ŠPORT?
Hasičský šport má veľa disciplín,
ale ja sa venujem len veslovaniu
a extrémnym hasičským závodom na medzinárodnej úrovni.
•P
REDPOKLADÁM, ŽE VŠETOK SVOJ
VOĽNÝ
ČAS
ŠPORTOVANÍM.
TRÁVIŠ
AKTÍVNYM
ČO ŤA
BAVÍ NAJ-
VIAC?
Najviac ma baví cyklistika, futbal, in-line a plávanie.
•
VYSVETLI
NÁM, V ČOM SPOČÍVA
VESLÁRSKY TRÉNING?
Veslársky tréning je v prvom rade
o veslovaní na vode, ktoré v zimných mesiacoch nahrádzame
posilňovňou, behom, plávaním
a hlavne veslovaním na veslárskych trenažéroch.
•M
Donedávna som bol držiteľom
slovenského rekordu v závodení
na veslárskom trenažéri na 2 km.
•A
ČO OLYMPIÁDA?
Od olympijskej kvalifikácie do
Atén ma delila sekunda od postupového miesta.
•Č
OMU SA VENUJEŠ V SÚČASNOS-
TI?
1/2010
ÁŠ VEĽA ZÁUJMOV, VTESNÁŠ DO
SVOJHO VOĽNÉHO ČASU AJ PRIATEĽKU?
Popravde? Ani nie.
[ Skupina Zuzany Magovej,
Nové mesto nad Váhom, 3. ročník ]
Futbalový turnaj
O tom, že študenti Dubnického technologického inštitútu majú kladný vzťah
k pohybovým aktivitám svedčí aj ich
účasť na futbalovom turnaji o putovný
pohár rektora Katolíckej univerzity v
Ružomberku. Turnaj sa uskutoční pri
príležitosti 10. výročia vzniku Katolíckej univerzity dňa 13. mája 2010 a Dubnický technologický inštitút bude tento
krát reprezentovať družstvo prvákov.
Našim hráčom samozrejme držíme
päste a dúfame, že sa im pohár podarí
získať. Ako zápas skončil, si prečítate v
ďalšom čísle časopisu.
13
TECHNICKÉ SPRÁVIČKY
C
ieľom rubriky „Technické správičky“ je priniesť informácie zo sveta
vedy a techniky. Ide o aktuálne témy, ale aj kuriozity, ktoré študentov
z tejto oblasti zaujali, a chcú o nich informovať svojich spolužiakov. Zdá sa,
že nielen pre mužské redakčné skupiny je to vďačný námet na písanie. Na
technickom inštitúte jednoducho nemôžeme na technické novinky zabudnúť.
E-learning
S
pojmom e-learning sa stretávame čím ďalej tým viac... Vychádzajúc z angličtiny si vieme približne vyvodiť,
o čo v ňom asi ide, ale okrem tých, ktorí s ním už priamo prišli do kontaktu, si nevieme presne predstaviť, čo
znamená. Cieľom článku jednej zo študentiek Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
je bližšie vysvetliť, čo e-learning je a čo nie je, a takisto priblížiť výhody a nevýhody jeho používania. Keď sa
nabudúce s e-learningom v akejkoľvek forme stretnete, môže Vám padnúť vhod pár podrobnejších informácií.
Čo je a čo nie je
Termín e-learning označuje výučbu, ktorá využíva
elektronické prostriedky,
médiá a internet. E-learningom však nie je len
samotné uverejnenie študijného textu alebo videozáznamu na internete,
ale predovšetkým organizovaná forma výučby
prostredníctvom
informačných technológií, keď
študent postupuje podľa
stanoveného študijného
plánu. V priebehu štúdia
je sprevádzaný tútorom/
lektorom, ktorý zodpovedá
za organizačné záležitosti,
a pedagógom, ktorý študenta skúša a hodnotí jeho
znalosti. E-learning môže
byť aplikovaný ako podpora a rozšírenie štandardnej
formy prezenčného štúdia,
keď ponúka doplnkové
študijné materiály k prebe-
14
ranému učivu alebo umožňuje precvičovanie prebranej látky. Základným
poľom pôsobnosti e-learningu je však dištančné
štúdium, pretože e-kurz
môže klasickú formu výučby úplne nahradiť a študent fyzicky vôbec nemusí
navštíviť školu.
Všetko má svoje
pre a proti
Hlavnou výhodou pre
študentov je dostupnosť
všetkých študijných materiálov, a to v čase, kedy
im to vyhovuje. Odpadá
zháňanie kníh, článkov,
poznámok od spolužiakov, pretože všetko je prehľadne na jednom mieste.
Rovnako nie je nutné pravidelne navštevovať prednášky. Študujete, keď máte
čas a chuť. Sami si volíte
rýchlosť učenia a venujete
1/2010
štúdiu toľko času, koľko skutočne
potrebujete. Ale toto je práve aj najväčšia slabina e-learningu, pretože
sa očakáva motivácia študentov,
schopnosť študovať pravidelne samostatne a plniť včas zadané úlohy.
Ďalšou nevýhodou je odosobnenie
výučby – svojich spolužiakov možno nikdy ani nestretnete alebo ich
budete poznať len z diskusií na
webe. Odpadá taktiež možnosť jednoducho sa opýtať učiteľa na veci,
ktorým nerozumiete, čo môže mať
za následok zhoršenie celkového
prospechu. Každému taktiež nevyhovuje dlhé štúdium z obrazovky
počítača.
Zavedenie e-learningových kurzov je dôležité rozhodnutie aj pre
školu alebo vzdelávaciu inštitúciu. Implementácia prináša zníženie nákladov (prevádzka učební,
mzdové náklady na učiteľov), zabezpečenie vysokej úrovne odovzdávaných vedomostí (ku študijným materiálom majú prístup
všetci študenti v rovnaký čas),
študenti sú hodnotení podľa rov-
nakých pravidiel a majú okamžitý prístup ku svojím výsledkom.
E-learning umožňuje využívať
zábavné formy výučby, ktoré zvýšia motiváciu a chuť študentov
študovať. Druhou stranou mince
je nutnosť hardwarového a softwarového vybavenia na prevádzku kurzov, zaškolenie personálu
a pedagógov, ktorí musia zvládnuť
e-learningovú agendu, a účinné
motivovanie študentov.
Nové e-learningové
trendy
S rozvojom a rozširovaním e-learningu sa objavujú snahy prekonať
jeho nevýhody práve využívaním
moderných trendov v informačných technológiách. Stretnúť sa
môžete s výučbou „naživo“ na
Second Life, kam so svojim avatarom zájdete na prednášku alebo
skúšku, s vytváraním študentských komunít na Facebooku alebo tímovou tvorbou znalostných
wikipédií predmetov. V tvorbe
študijných materiálov je cieľom
interaktivita s dôrazom na hravosť a nápaditosť, aby kurz nebol
nudný a jednotvárny. Odporúča
sa napríklad používať oslovenie
„VY“, ktoré evokuje komunikáciu
autora kurzu so študentom, takisto spracovanie prehľadov najdôležitejšej látky, fráz na zapamätanie,
kľúčových slov a otázok... Pri tom
všetkom by mali e-learningové
kurzy obsahovať interaktívne prvky oživujúce text, ako napríklad
karikatúry, komiksy, videá, animácie alebo hovoriace postavičky
– sprievodcovia kurzom. Záujemcom dokonca môžu pravidelne
chodiť e-maily, sms alebo mms
s preberanou témou.
Virtuálny svet ponúka nespočetné možnosti vzdelávania. Je len na
študentovi, či si e-learning vyberie, a ak áno, čo a ako sa pomocou
neho bude učiť.
[ Radka Manišová,
Dubnica nad Váhom, 3. ročník ]
DOTYKOVÁ RUBIKOVA KOCKA
R
ubikova kocka sa
stala kultovým
hlavolamom 80.
rokov minulého
storočia. V súčasnosti sa
geniálny výtvor maďarského inžiniera a vynálezcu
dočkal elektronického znovuzrodenia. Dieliky z melej hmoty a farebné samolepky stále populárneho
hlavolamu vystriedala na
prahu 21. storočia moderná
dotyková technológia a vznikla
Touch Cube. Virtuálne kocôčky,
z ktorých je zložená, namiesto
presúvania z miesta na miesto
len menia farbu podsvietenia.
Princíp pohybu s otáčaním celých „poschodí“ kocky ale zostal
1/2010
rovnaký ako v pôvodnej Rubikovej kocke. K skladaniu však
stačí kĺzavý pohyb prstom po
príslušnej časti dotykovej časti.
Dotyky sprevádzajú voliteľné
zvukové efekty, vrátane zvuku,
ktorý vzniká pri používaní mechanickej kocky. Pri snímaní
pohybu pomáhajú tiež akcelerometry vnútri kocky a
vstavaná pamäť dovolí dosiahnutú pozíciu kedykoľvek uložiť a hlavolam vypnúť. Zabudovaný procesor
je schopný poradiť ďalší
krok alebo aj viac krokov,
čo ocenia začiatočníci, ktorí so stavaním Rubikovej
kocky nemajú toľko skúseností. Stojan slúži nielen na
odloženie kocky, ale aj ako
dobíjacie zariadenie pre napájací akumulátor. Touch Cube sa
dá kúpiť cez internet a stojí cca
50 USD.
[ Skupina Petra Havrana,
Dubnica nad Váhom, 3. ročník ]
15
rubrike „Kde sme boli, čo sme videli“ budeme pravidelne uverejňovať články o výletoch
a cestách študentov Dubnického technologického inštitútu. V cestovateľských
príspevkoch sa pravidelne podelia o svoje zážitky z ciest, skúsenosti, odporúčania a tipy
pre všetkých, ktorí si chcú urobiť výlet alebo aj dlhšiu dovolenku v zahraničí. No a kde boli
a čo videli? Všelikde a všeličo... Vymedzený priestor žiaľ nestačí na uverejnenie všetkých
príspevkov, tak vyberáme len zopár. Možno sa stanú inšpiratívne aj pre našich čitateľov.
V
Turistické kilometre v Súľovských vrchoch
S
pribúdajúcimi teplotnými stupňami nás to ťahá von užiť si slnečné lúče a prírodné krásy, na ktoré je Slovensko skutočne bohaté. Študentky Dubnického
technologického inštitútu odporúčajú ísť na túru do Súľovských vrchov, malebnej oblasti na Považí. Turistika je jeden z ich obľúbených spôsobov trávenia voľného času – nielenže si vyvetrajú hlavu, ale aj urobia niečo pre svoje zdravie.
Pridávajú niekoľ ko tipov a konkrétnych informácií pre tých, ktorí sa vydajú po
ich stopách.
Oblasť: Súľovské vrchy
Obtiažnosť: stredne náročná
Dĺžka trasy a čas pochodu: 5 km,
2 hodiny
Turistická značka: červená, zelená
Doprava do východzieho miesta:
1. vlakom z Dubnice nad Váhom
do Predmiera, pokračujeme autobusom do Súľova
2. autobusom z Považskej Bystrice do Predmiera alebo Bytče, odtiaľ autobusom do Súľova
3. peši z Považskej Bystrice cez
Vrchteplú po zelenej značke do
Súľova
Chodník sa začína v Tiesňavách
pri ústrednej turistickej orientácii úvodným panelom. Spoločne
s červeno značeným chodníkom
mierne stúpa ponad obec Súľov
až na lúku pri Kamennom hríbe,
zvanom tiež Smrček. Zastávka náučného chodníka upozorňuje na
charakteristické útvary Sovu a Sovičku. Trasa náučného chodníka
vedie centrálnou časťou Súľovských skál. Po celej ceste môžeme
pozorovať treťohorné zlepence,
z ktorých je budované celé územie.
16
vidieť hlavný hrebeň Javorníkov,
na západe Maníny, na juhu sa vypínajú Strážov, Kľak, Žibrid a Martinské hole. Po miernom zostupe
z hradu odbočíme ku Gotickej bráne, jednému z najkrajších útvarov
v Súľovských skalách. Od nej lesom
zbehneme späť do Tiesňav, kde náučný chodník končí.
Od smerovníka pokračujeme ďalej až na lúku pod Súľovským hradom. Tu opustíme červeno značený
chodník, zahneme vľavo a začneme stúpať podľa zelených značiek
na Súľovský hrad (652,4 m. n. m.).
Spočiatku mierne stúpajúci chodník prechádza postupne do žľabu,
ktorý prekonávame zabezpečenými serpentínami. Hrad pochádza
z XV. storočia. Jeho funkciou bolo
hlavne stráženie a pozorovanie
ciest. V roku 1550 ho zničil požiar
a od roku 1763, kedy ho poškodilo zemetrasenie, je v ruinách. Aj
vo zvyškoch múrov však môžeme
obdivovať zručnosť stredovekých
staviteľov, ktorí murivom pospájali
prírodnú skalu. Z vrcholu hradu je
krásny výhľad – na severe môžeme
V Súľovských vrchoch je možné
absolvovať ešte jednu z najkrajších
a najnavštevovanejších trás, ktorá
nás zavedie k trom zaujímavým
prírodným výtvorom tejto oblasti. Dĺžka trasy je 10 km, ktoré
prejdeme za 3,5 hod. Exkurziu začneme v Tiesňavách, pri ústrednej
orientácii, tam, kde je aj začiatok
náučného chodníka. Prvou z troch
atrakcií je nepravá jaskyňa Šarkania diera, druhou Obrovská brána
v Slopoch a treťou Hlubocký vodopád. Detailný popis cesty a potrebné informácie je možné nájsť na
webovej stránke TIK Žilina.
[ Helena Kameniarová,
Silvia Kresáňová,
Katarína Václavová,
Žilina, 3. ročník ]
1/2010
MONAKO
- bodka na mape
S
Pozor, nezamieňajme
si Monako s Monte
Carlom. Najznámejšie
v Monte Carle je slávne
kasíno.
kupina študentov z Čadce čitateľom odporúča
navštíviť bodku
na mape... Presne tak
totiž vyzerá miniatúrny
európsky štát Monako
na väčšej mape alebo
glóbuse. To však nič nemení na fakte, že stojí
za to ho navštíviť a na
vlastné oči sa presvedčiť, či je pravda, čo sa o
ňom hovorí...
Miniatúrny
štátik
Monako sa ničím neodlišuje od
obyčajného mesta vo Francúzsku,
ktoré ho obklopuje zo všetkých
strán, a okrem úradného jazyka a
niekoľkých ciest ich ani nič nespája. Monako je však, na rozdiel od
Francúzska, kniežatstvom.
Zaujímavý je pohľad na
prístav, nad ktorým sa
na skale vypína kráľovský palác.
V kaplnke niekoľko
krokov od paláca sú
hrobky kniežat, z ktorých posledná patrí
kniežaťu Rainerovi III.
Hovorí sa, že Monako je:
krajina bohatých,
krajina sedmospáčov,
krajina pre všetkých,
krajina ohľaduplnosti,
krajina turistov.
Šťastnú cestu!
•
•
•
•
•
[ Skupina Veroniky Smolkovej,
Čadca, 3. ročník ]
JE DOBRÉ VEDIEŤ
K
eďže veľa študentov prichádza do Dubnice nad Váhom zo vzdialenejších miest či obcí, môže im
padnúť vhod zopár praktických informácií ohľadne ubytovania, stravovania a spoločenského či
kultúrneho vyžitia v tomto meste. Rubrika „Je dobré vedieť“ je zameraná na poskytovanie presne takýchto informácií. Študenti v nej svojim spolužiakom, hlavne z nižších ročníkov, pomôžu
zorientovať sa a vybrať si vhodnú alternatívu.
Stravovacie zariadenia
V
iac informácií o stravovacích zariadení v Dubnici nad Váhom
nájdete na ich internetových stránkach. Stravovanie spravidla poskytujú
aj ubytovacie zariadenia v meste.
Pizzeria Gaudeamus
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
1/2010
Pizzeria Mama
Pod hájom, 018 41, Dubnica nad
Váhom
Reštaurácia v Parku
Ul. Školská, 018 41 Dubnica nad
Váhom
Good Mood pizzeria a reštaurácia
Školská 10, 018 41 Dubnica nad Váhom
Reštaurácia Gulla
Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Reštaurácia Fontána
Námestie
Matice
Slovenskej
1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom
Reštaurácia Fanúšik
Športovcov 1723/23, pri Zimnom štadióne, 018 41 Dubnica nad Váhom
17
Reštaurácia Šanghaj
Murgašova 873, 018 41 Dubnica
nad Váhom
Reštaurácia Perla
Prejtská, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ubytovacie kapacity
H
otely a iné ubytovacie kapacity v
Dubnici nad Váhom a jej okolí
majú spravidla svoje webové stránky,
na ktorých záujemcovia nájdu aktuálne informácie o vybavení a cenách.
Hotel Metal
Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 0908 888 111
Fax: 042 444 24 44
Hotel Chateau Mignon
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón/fax: 042 432 69 35
Ranč Lhota
Prejta 487, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042/445 00 00, 0902 964 195
Fax: 042/445 00 28
Hotel Kristína
Centrum II 88, 018 41 Dubnica nad
Váhom
Telefón: 042 442 03 22
Fax: 042 442 03 22
Hotel Dubnica
Námestie Matice Slovenskej 1712/7,
018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042 44 26 080
Fax: 042 44 40 360
www.dubnica.sk/stravovanie
www.minedu.sk – webová stránka
Ministerstva školstva SR
www.portalvs.sk – portál vysokých škôl a univerzít na Slovensku
www.srk.sk – webová stránka Slovenskej rektorskej konferencie
www.zbierka.sk – elektronická
zbierka zákonov SR
Stredná odborná škola, Domov
mládeže
Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
Telefón: 042 445 01 12, 042 445 01 12
www.zákon.sk – legislatíva, zákony, vestníky, odborná literatúra
Dôležité linky, adresy
a čísla
Lekárska služba prvej pomoci,
Nemocnica s poliklinikou Ilava
Telefón: 042 446 54 44
www.dubnica.sk – webová stránka mesta Dubnica nad Váhom poskytuje aj informácie o kultúrnom
vyžití a možnostiach ubytovania či
stravovania:
www.dubnica.sk/informacie-preturistov/kulturne-pamiatky
www.dubnica.sk/ubytovanie
Rýchla zdravotnícka pomoc,
Nemocnica s poliklinikou Ilava
Telefón: 155, 112
Mestská polícia Dubnica nad
Váhom
Adresa: J. Kalinčiaka 475/3, Dubnica nad Váhom
Telefón: 042 442 11 45
Tiesňové číslo: 159
[ Skupina Zdeňka Pichlera,
Dubnica nad Váhom, 3. ročník ]
RELAX
Ž
ivot bez humoru je ako koláč bez cukru a preto bude súčasťou každého čísla časopisu rubrika
Vypnime, celá venovaná voľnočasovým zábavkám a relaxu. Nájdete tu vtipy, výroky, rôzne
hry, sudoku, tajničky, osemsmerovky, komiksy a iné podnety na mentálny oddych a príjemné
strávenie voľných chvíľok. Budeme radi, keď priložíte ruku k dielu a pošlete nám do redakcie
svoje nápady do tejto rubriky. V prvom čísle časopisu uverejňujeme návrhy českej skupiny študentov
Dubnického technologického inštitútu, ktorí pripravili sudoku, osemsmerovku a pripojili aj niekoľko
vtipov. Veríme, že čitatelia nebudú mať problémy s českým jazykom.
Pár dobrých zo školského prostredia
Člověk se může šeredně přepočítat,
když nepočítá se vším.
Nejlepší cesta, jak předpovídat budoucnost, je vytvářet ji.
Učitel vyslýchá žáčka: "Pepíčku,
tvoje slohové cvičení 'Můj pes'
je úplně stejné jako práce tvého
bratra! Tys to opsal?" "Ne, ale je to
stejný pes“.
Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá žádné
znalosti. Otec připíše: Proto chodí
do školy.
Starý profesor má na praxi mladou
adeptku učitelské profese: "Brzy
zjistíte, že téměř v každé třídě se
18
najde nějaké děcko, které bude
chtít za každou cenu o všem diskutovat. Váš první krok bude snahou
umlčet ho. Ale radím vám, pečlivě
se nad tím zamyslete, protože tohle
děcko je pravděpodobně jediné,
které vás poslouchá."
Američtí novináři provádí průzkum, za jak dlouho se studenti
1/2010
naučí japonsky. Přijdou na Harvard a ptají se studentů. Studenti
jsou zaskočeni, nicméně prohlásí,
že japonština je opravdu těžký
jazyk a že potřebují minimálně
dva roky. Novináři zapíší výsledky a jedou se zeptat do Anglie.
Studenti sice kroutí hlavou, ale
nakonec řeknou, že by potřebovali nejméně rok. Novináři opět
zapíší výsledky a zamíří do Čech,
konkrétně se zastaví v Praze na
VŠE. Tam v počítačovém labu
náhodně odchytí pár studentů a zase se ptají, za jak dlouho
by se naučili japonsky. Tu se jeden ekonom s trochu červenýma
očima ptá: "Prosím vás, a jsou na
to skripta?" Oni říkají, že určitě,
anglická i česká by možná byla k
mání. A student odpovídá: "No, a
stačilo by to pozítří?"
ČESKÁ OSEMSMEROVKA
Sudoku
4 7 3
5
7
6
3
2
1
3
1 9
6 1
7 9
4 1
5
1
6
6
4
Novelizace ve školství pro posluchače vysokoškolského pedagogického studia:
Věkové stupně:
1. novorozenec
2. kojenec
3. batole
4. předškolák
5. mladší žák
6. hajzl jeden zasranej držkatej
2
6 1 5
1
aloe, annonce, balkón, batole, cukr, hlomoz, jazyk, kláda, klima,
klokan, kojot, kolektiv, kolt, korbel, Krkonoše, krmení, kužel, laso,
lhaní, lípa, makro, mapka, marmeláda, Maruška, mniška, mozol,
nevhodný, Norsko, ocelot, odklad, oheň, olovo, oves, ovoce, padák,
pampeliška, panák, pavouk, pedant, pikolín, pláz, podstata, podvod,
podzim, pohrobek, police, Polsko, popel, popis, povodeň, povoz,
Praha, rovina, sklo, srub, šelma, špejle, tíže, vize, zákon, zmetek,
zmrzlina, žížalka, žmolky
Budeme-li hledat to nejlepší v jiných, můžeme objevit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
A
L
E
P
O
P
K
D
E
T
P
O
A
Ý
N
Ň
L
L
L
V
O
U
O
L
E
J
I
Y
N
L
E
E
O
A
O
D
Ž
V
J
A
Z
Y
K
D
N
H
P
D
Z
L
Z
E
D
E
O
A
H
L
O
M
O
Z
O
O
O
I
L
O
P
K
T
Z
O
H
L
A
N
M
P
V
M
L
P
Š
Á
A
E
M
V
A
Í
R
C
R
I
O
A
M
K
D
T
Í
Ž
E
P
N
K
U
E
Z
S
P
P
Š
A
S
Í
Í
N
T
K
Í
K
Š
E
L
M
A
K
P
D
K
Ž
O
V
E
S
R
O
K
I
I
A
M
A
O
A
A
R
Z
B
K
M
N
L
A
B
N
R
P
P
O
L
S
K
O
Á
P
O
R
E
T
U
A
M
E
R
K
K
O
R
N
A
K
O
L
K
O
R
B
E
L
A
O
D
H
A
V
R
V
O
L
T
L
S
B
L
I
H
P
O
P
O
K
I
T
Á
N
I
E
I
A
Á
Š
A
P
Í
U
T
N
A
D
E
P
V
C
S
M
D
K
N
Ó
K
L
A
B
A
E
C
O
V
O
E
Ě
A
A
[ Skupina Romana Krystyníka, Dubnica nad Váhom, 3. ročník ]
1/2010
19
ZÁVER SA BLÍŽI
Č
as tak rýchlo letí... Ešte nedávno sme sedeli na zápise v Prievidzi
– ustrašení dospeláci, ktorí sa rozhodli zvýšiť svoju kvalifikáciu na vysokej škole. Plní nádeje a entuziazmu sme sa vrhli na
štúdium. Preskákali sme spolu prvý aj druhý ročník, rozlúčili
sme sa s odpadlíkmi, a to zdravé jadro z nás vstúpilo do letného semestra
tretieho ročníka. Prežili sme skúšky z matematiky, zabijáckej psychológie aj pedagogiky. Teraz makáme na záverečných bakalárskych prácach,
niektorí sa potíme, iní to zvládame ľavou zadnou. V týchto dňoch sa už
objavili tézy na štátnice, ktoré budeme mať od 13. júna 2010 v Dubnici nad
Váhom. Dúfame, že tak ako doteraz, všetci budeme pripravení a úspešne
absolvujeme záver. Potom nás čakajú už len slávnostné promócie – to bude
paráda!
Takže nám držte palce!!!
[ Tretiaci, Prievidza ]
Tigríča od stropkovských študentov
Dubnického technologického inštitútu
K
eď sme sa v redakcii dozvedeli o akcii stropkovských študentov DTI, mysleli sme si, že ide o žart. Darovať šelmu – tigra – hoci aj miestnej ZOO – nám prišlo minimálne nezvyčajné... Niekoľkokrát nám
však túto informáciu potvrdili – áno, stropkovskí študenti Dubnického technologického inštitútu v
rámci každoročnej sponzorskej akcie darujú tigríka miestnej ZOO, pričom jeho krstným otcom bude
sám rektor školy, prof. Dušan Repčík. Podujatie bolo naplánované na prvú polovicu apríla, ale vzhľadom na to, že
tiger je ešte malý a prevoz do Stropkova by sa mohol skomplikovať, slávnosť bola posunutá na najbližšie mesiace.
Zástupcovia redakcie si samozrejme udalosť nenechajú ujsť, aby mohli čitateľom v ďalšom čísle časopisu DTIčko
priniesť zaujímavú reportáž s fotkami a rozhovorom s hlavnými aktérmi tejto milej akcie. Dovtedy pripájame
aspoň tohto učenlivého tigríka na reprodukcii šeku, ktorý sa bude predstaviteľom stropkovskej ZOO počas podujatia symbolicky odovzdávať. Tigríča pozdravujeme a prajeme mu pevné zdravie a priateľskú povahu.
Download

DTIČKO - Dupres Group