SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
Správa o činnosti Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti
za rok 2012
Členská základňa
Slovenská elektrotechnická spoločnosť mala k 31. 12. 2012: 102 individuálnych členov,
jedného kolektívneho člena (Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica), 5 pobočiek
(Pobočka SES pri VÚS, n. o. Banská Bystrica; Pobočka SES na Fakulte elektrotechniky a
informatiky Technickej univerzity Košice; Pobočka SES pri Katedre telekomunikácií Žilinskej
univerzity v Žiline a Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši; Pobočka SES
pri Dubnickom
technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom) a Odbornú skupinu Informatika. Sídlom SES je
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 20 (v budove Výskumného ústavu spojov). SES je členom
Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.
Riadiace orgány a ich činnosť
Činnosť SES riadi predsedníctvo, ktoré tvorí sedemčlenná Rada SES a dvojčlenná Revízna
komisia. Zoznam členov predsedníctva je uvedený v prílohe A.
Rada SES zasadala v roku 2012 dvakrát: v Liptovskom Mikuláši 22. 2. 2012 a v Banskej Bystrici
21. 11. 2012. Zaoberala sa hodnotením plnenia odbornej činnosti SES, hospodárením, prípravou
plánov na nasledujúce obdobie a ďalšími aktuálnymi otázkami. Vo februári bol schválený
rozpočet na rok 2012 a v novembri plán činnosti na rok 2013.
O aktuálnom dianí v organizácii a pripravovaných podujatiach informuje SES svojich členov
prostredníctvom internetovej stránky SES1.
1
http://www.vus.sk/ses
1
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Spolupráca v rámci SR
SES spolupracuje vo svojej činnosti najmä s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR (MDVRR SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR),
Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN), Zväzom elektrotechnického priemyslu,
Fórom pre komunikačné technológie (CTF), Občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu
(PPP), Slovenskou asociáciou pre káblové telekomunikácie (SAKT), Technickými univerzitami
v Bratislave (STU), v Košiciach (TU), v Žiline (ŽU) a s Dubnickým technologickým inštitútom v
Dubnici nad Váhom (DTI).
SES má podpísanú dohodu o spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Fórom pre komunikačné technológie, Slovenskou asociáciou pre káblové
telekomunikácie, Občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu a od roku 2012 aj
s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).
SES je členom Spoločnej platformy elektrotechnických, elektronických a IT združení (SPEEIZ).
Medzinárodná spolupráca
SES spolupracuje na základe dvojstrannej dohody s odborne príbuznou Českou vedeckotechnickou spoločnosťou spojov ČVTSS, ktorá je členom Českého zväzu vedecko-technických
spoločností. Každoročne obe spoločnosti organizujú odbornú konferenciu striedavo v Prahe
a v Banskej Bystrici pod názvom „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
(NoTeS)“.
Odborná podujatia
V roku 2012 organizovala SES, jej pobočky a odborná skupina celkom 24 odborných podujatí,
vydala 7 zborníkov a ďalšie 3 odborné publikácie a prevádzkovala webové stránky SES. Úplný
zoznam podujatí a publikácií je uvedený v prílohe C.
Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili:
-
Odborný seminár, 20. ročník „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických
zariadeniach: Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, v Liptovskom Mikuláši, 23. februára
2012.
-
Vedecká konferencia mladých výskumníkov SCYR 2012, na Fakulte elektrotechniky
a informatiky Technickej univerzity, v Košiciach, 15. mája 2012.
2
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
-
Vedecká konferencia „Nové smery v spracovaní signálov XI (New Trends in Signal
Processing 2012), v Tatranských Zruboch, 16. - 18. mája 2012.
-
Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené
so slávnostným odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2011, vo Výskumnom ústave
spojov v Banskej Bystrici, 23. mája 2012.
-
Medzinárodná konferencia, VI. ročník „Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR
NoTeS 2012“
organizovaná v spolupráci Českou vědeckotechnickou společností spojů
členom ČSVTS v Banskej Bystrici, 24. mája 2012.
-
Odborný seminár "Telekomunikačné stavby V" organizovaný v spolupráci s Fórom pre
komunikačné technológie CTF a Občianskym združením Partnerstvá pre prosperitu PPP,
v Bratislave, 4. októbra 2012.
-
Vedecká konferencia „ALER 2012 – Alternatívne zdroje energie“, v Liptovskom Jáne, 3. – 5.
októbra 2012.
-
Odborný seminár „Terminologické fórum“ o príprave terminológie pre oblasť elektronických
komunikácií vo Výskumnom ústave spojov, n. o. v Banskej Bystrici, 6. novembra 2012.
-
Celoštátne kolo súťaží Zenit - 28.ročník v mikroelektronike a v programovaní na Strednej
odbornej škole v Košiciach-Šaci, 9. – 11. februára 2012.
Odborné publikácie
Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši vydala v máji 2012 Aperiodikum slovenských
prírodovedcov a technikov „Myšlienky a fakty“, ISBN 978-80-89456-07-9 a v decembri 2012
odbornú publikáciu - učebnú pomôcku od autorov Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová
„REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ do 1000 V AC a 1500 V DC (mobilné prostriedky
elektrické/elektrické ručné náradie a spotrebiče)“, ISBN 978-80-89456-09-3.
Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov, n. o. v Banskej Bystrici vydala v roku 2012
aktualizované vydanie „Výkladového terminologického slovníka elektronických komunikácií
(anglicko-slovenský)“, ISBN 978-80-970852-0-9.
Súťaž o Cenu Jozefa Murgaša
SES a MDVRR SR udeľujú každoročne na podporu rozvoja telekomunikácií na Slovensku a
tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v telekomunikáciách „Cenu
3
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Jozefa Murgaša“ spojenú s finančným ohodnotením. Cena sa udeľuje za publikovanie pôvodného
teoretického príspevku, využitie pôvodného teoretického príspevku alebo využitie nových
poznatkov zo zahraničia podporujúceho rozvoj elektronických komunikácií a ich aplikácií
v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku. Cena sa
odovzdáva vždy pri príležitosti osláv „Svetového dňa telekomunikácií“.
Podľa rozhodnutia odbornej komisie v zložení: p. V. Podhorský - MDVRR SR, p. V. Murín SES, p. J. Jančík - SES, p. A. Ščehovič - SES, p. I. Baroňák – Ústav telekomunikácií, FEI STU,
p. J. Šebo - Fórum pre komunikačné technológie, p. V. Ondrovič, zástupca odbornej verejnosti.
Cena Jozefa Murgaša za rok 2011 bola udelená Ing. Petrovi Brídovi, PhD. z Katedry
telekomunikácií a multimédií, Elektrotechnickej fakulty na Žilinskej univerzite za publikovanie
pôvodného teoretického príspevku s názvom „Indoor Positioning System Designed for User
Adaptive Systems“. Organizáciu súťaže a podujatia, pri ktorom bola Cena Jozefa Murgaša
slávnostne odovzdaná, podporila spoločnosť Towercom, a. s.
Ocenenia SES a jej členov
Predsedníctvo ZSVTS udelilo ocenenia členom SES:
− Ing. Emilovi Vidovi - striebornú medailu ZSVTS;
− Ing. Jane Staroňovej - čestné uznanie ZSVTS;
− Ing. Rudolfovi Hunovi - čestné uznanie ZSVTS.
Ocenenia boli odovzdané na Fóre ZSVTS v Bratislave 21. 5. 20122.
Ing. Jana Staroňová a Ing. Rudolf Huna boli ocenení Ďakovným listom predsedu SES, ktorý im
odovzdal osobne predseda SES na seminári „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a
elektrických zariadeniach“ v Liptovskom Mikuláši 23. 2. 2012.
Plán činnosti na rok 2013
V roku 2013 je plánovaných 14 odborných podujatí. Podrobnejšie informácie o plánovaných
podujatiach sú uvedené v prílohe B a uverejnené na internetových stránkach SES a ZSVTS3.
2
3
http://www.zsvts.sk/aktuality/forum-zsvts
http://www.zsvts.sk/
4
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Hlavné programové ciele SES v roku 2013
− podporovať odborné činnosti ako sú odborné konferencie, semináre, prednášky, odborné
exkurzie, školenia a kurzy;
− usilovať sa o prenos poznatkov vedy a techniky do praxe elektrotechnického
a telekomunikačného priemyslu na Slovensku, poznávať požiadavky praxe a pomáhať ich
plniť formou spoločných projektov v najmä spolupráci so ZEP, CTF a členmi SPEEIZ;
− pokračovať v práci s mládežou účasťou pri organizovaní súťaží ŠVOČ a ZENIT;
− pokračovať v udeľovaní Ceny Jozefa Murgaša v spolupráci s MDVRR SR;
− udržiavať medzinárodnú spoluprácu s ČVTSS;
− podporovať publikačnú činnosť svojich členov a prispievať k popularizácii vedy
a techniky v oblasti elektrotechniky, energetiky, telekomunikácií a ďalších súvisiacich
odboroch.
Banská Bystrica 13. 2. 2013
Ing. Vladimír Murín, predseda SES
5
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Príloha A
PREDSTAVENSTVO SLOVENSKEJ ELEKTROTECHNICKEJ SPOLOČNOSTI
Rada SES
Ing. Vladimír Murín - predseda
Ing. Jozef Jančík - podpredseda
doc. Ing. Dáša Tichá, PhD.
Ing. Cyril Francisci
doc. Ing. Jozef Ondera, CSc.
Ing. Emil Vido
Ing. Jozef Walla
Revízna komisia SES
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. - predseda
Ing. Dezider Judt
Sekretariát SES
Anna Jenisová
Kontaktné adresy
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
http://www.vus.sk/ses
Predseda:
Ing. Vladimír MURÍN
Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20,
974 05 Banská Bystrica
048/ 4324 157
[email protected]
Tajomník:
Anna JENISOVÁ
Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20,
974 05 Banská Bystrica
048/ 4324 121
[email protected]
6
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Pobočky a odborné skupiny
Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši
Predseda:
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
ul. kpt. Nálepku 1390, P.O.Box 62
031 01 Liptovský Mikuláš 1
[email protected]
Pobočka SES pri Dubnickom technologickom
inštitúte v Dubnici nad Váhom
Predseda:
prof. Ing. Miroslav Grega, CSc.
Dukelská štvrť 1404/613
018 41 Dubnica nad Váhom
[email protected]
Pobočka SES pri FEI TU Košice
Predseda:
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
KEE FEI TU, Mäsiarska 74, 041 20 Košice
[email protected]
Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov
Banská Bystrica
Predseda:
Ing. Cyril Francisci
Výskumný ústav spojov, n. o.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica
[email protected]
Pobočka SES pri Katedre telekomunikácií EF
Žilinská univerzita
Predseda:
prof. Ing. Rudolf Volner, PhD.,
zastupujúca doc. Ing. Dáša Tichá, PhD.
Pekná 48/17, 010 04 Žilina
Žilinská univerzita EF, Katedra telekomunikácií,
Univerzitná 1, 010 26 Žilina
[email protected]
Odborná skupina Informatika
Predseda:
Ing. Jozef Jančík
922 01 Ostrov 206
[email protected]
Tajomník:
doc. Ing. Jozef ONDERA, CSc.
[email protected]
7
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Príloha B
Odborný program SES na rok 2013
http://www.vus.sk/ses
305-01-2013
Populárno-vedecká prednáška
Prednáška podľa vybranej témy určená pre širokú i odbornú verejnosť (téma prednášky bude
spresnená neskôr).
Garant:
Organizátor:
Ing. Džmura
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: február 2013
Miesto: Košice, FEI TU
305-02-2013
Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a
elektrických zariadeniach – Výchova a vzdelávanie
elektrotechnikov
Odborný seminár je určený odbornej elektrotechnickej verejnosti, vedecko-pedagogickým
pracovníkom a študentom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
pracovníkom Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR.
Garanti:
Organizátor:
Ing. Vido, Ing. Huna
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka v Liptovskom Mikuláši
[email protected]
Termín: 28. 2. 2013
Miesto: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
305-03-2013
Exkurzia do VE Dobšiná (príp. Ružín)
Exkurzia je určená najmä pre študentov a pedagogických pracovníkov Fakulty elektrotechniky a
informatiky TU v Košiciach.
Garant:
Organizátor:
Ing. Džmura
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
[email protected]
pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: apríl 2013
Miesto: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
305-04-2013
ŠVOČ 2013
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, je
realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.
Garanti:
Organizátori:
Ing. Vido, Ing. Dostál,
Slovenská elektrotechnická spoločnosť
prof. Repčík
pobočka v Liptovskom Mikuláši
[email protected]
AOS Liptovský Mikuláš
[email protected]
IAS EF ŽU v L. Mikuláši
[email protected]
Termín: apríl-máj 2013
Miesto: Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Detašované
pracovisko EF ŽU v L. Mikuláši
8
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
305-05-2013
SCYR 2013 – Vedecká konferencia mladých
výskumníkov
Cieľom konferencie je vytváranie prepojení medzi akademickými komunitami a výmena informácií
týkajúcich sa experimentálnych a teoretických prác v oblastiach elektroniky, informatiky,
telekomunikácií a elektrotechniky.
Garant:
Organizátori:
Ing. Džmura
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; Slovenská elektrotechnická
[email protected]
spoločnosť pobočka pri FEI TU v Košiciach
Termín: máj 2013
Miesto: Košice, FEI TU
305-06-20
Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií
a informačnej spoločnosti
Sympózium je súčasťou osláv Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti. Pri tejto
príležitosti je každoročne udeľovaná Cena Jozefa Murgaša spojená s finančným ohodnotením
určeným na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov v sektore
telekomunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky.
Garant:
Organizátori:
Ing. Francisci
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka SES pri VÚS
[email protected]
Termín: máj 2013
Miesto: Bratislava
305-07-2013
Digital Technologies 2013
Deviaty ročník medzinárodnej konferencie tradične usporiadaný na Žilinskej univerzite v Žiline.
Cieľom konferencie je spoločné stretnutie výskumníkov, vývojárov a učiteľov z akademického
prostredia a z priemyslu vo všetkých oblastiach digitálnych technológií. Podujatie je zvlášť určené
pre mladých výskumných pracovníkov a doktorandov.
Garant:
Organizátori:
doc. Tichá
Fakulta riadenia a informatiky ŽU, pobočka SES pri Katedre
[email protected]
telekomunikácií EF Žilinská univerzita
Termín: 29. – 31. máj 2013 Miesto: Bratislava
305-08-2013
Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR
Česko-slovenská konferencia určená pre investorov, prevádzkovateľov sietí, projektantov, ako aj
zástupcov verejnej správy, používateľov telekomunikačných služieb a ostatnú odbornú verejnosť z
obidvoch republík, cieľom ktorej je zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi v oblasti elektronických
komunikácií.
Garant:
Organizátori:
Ing. Francisci
SES, pobočka SES pri VÚS
[email protected]
Termín: 19. – 20. jún 2013
Miesto: Praha
305-09-2013
Inteligentný elektroinštalačný systém INELS
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov.
Garant:
Organizátor: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU; SES, pobočka
Ing. Džmura
pri FEI TU v Košiciach
[email protected]
Termín: september 2013
Miesto: Košice, FEI TU
305-10-2013
Telekomunikačné stavby VI
Seminár je určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú
infraštruktúru prístupových sietí.
Garant: Ing. Francisci
Organizátori:
[email protected]
SES, pobočka SES pri VÚS
Termín: september 2013
Miesto: Bratislava
9
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
305-11-2013
ALER 2013 - Alternatívne zdroje energie
Seminár je určený pre všetkých záujemcov o využitie alternatívnych zdrojov energie.
Garanti:
Organizátori:
Ing. Emil Vido, Ing. Dostál
SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, DP EF ŽU v L. Mikuláši
[email protected],
[email protected]
Termín: október 2013
Miesto: Liptovský Ján – Penzión UNA
305-12-2013
Terminologické fórum 2013
Seminár určený pre členov dobrovoľného združenia odborníkov z oblasti prevádzky pevných a
mobilných komunikačných sietí, poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, vedeckovýskumných pracovísk príbuzných odborov, prekladateľov úradných dokumentov EÚ, ktorí pracujú
pod názvom Terminologické fórum, predstavuje základnú konzultačnú platformu na rozširovanie
odborného slovenského jazyka o nové termíny z oblasti elektronických komunikácií.
Garant: Ing. Francisci
Organizátori:
[email protected]
SES, pobočka SES pri VÚS
Termín: november 2013
Miesto: Banská Bystrica
305-13-2013
Diagnostika 22kV káblových vedení
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov.
Garant: prof. Kolcunová
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach
[email protected]
Termín: november 2013
Miesto: VSE, Elektrická stanica Lemešany
305-14-2013
Vyhľadávanie poruchy na káblovom
Seminár je určený pre odbornú verejnosť a študentov.
Garant: prof. Kolcunová
Organizátor: SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach
[email protected]
Termín: november 2013
Miesto: VSE, Elektrická stanica Lemešany
10
vedení
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
Príloha C
Odborné aktivity SES v roku 2012
P.č.
1.
2.
Názov podujatia
"Cena Jozefa Murgaša"
udeľovaná za publikovanie
pôvodného teoretického
príspevku pri rozvoji
elektronických komunikácií
Svetový deň telekomunikácií a
informačnej spoločnosti 2012
Dátum
Miesto
Pôsobnosť
Druh
Počet
16. 5. 2012
(vyhodnotenie)
23. 5. 2012
(odovzdanie)
Banská Bystrica
D
súťaž
2
23.5.2012
Banská Bystrica
D
sympózium
24
4
konferencia
3.
Nová technika a služby v
telekomunikáciách ČR a SR
24.5.2012
Banská Bystrica
M
zborník ISBN
978_80970852-1-6
50
4.
Telekomunikačné stavby V
4.10.2012
Bratislava
D
seminár
31
5.
Prednáška
"Vlastné webové sídlo zdarma"
Ing. Arpád Takács, CSc.
5.11.2012
Banská Bystrica
D
prednáška
26
6.
Terminologické fórum 2012
6.11.2012
Banská Bystrica
D
seminár
16
7.
Prednáška
"Text, tabuľky a prezentácia v
klaude"
Ing. Arpád Takács, CSc.
27.11.2012
Banská Bystrica
D
prednáška
13
8.
Odborná publikácia
"Výkladový terminologický
slovník elektronických
komunikácií - 2012"
2012
Prevádzka a správa webovej
stránky OS
2012
Banská Bystrica
x
17.-19.1.2012
Herľany
Z
9.2.2012
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kolokvium pedagógov
elektrických strojov – KOPES
2012
Významní bádatelia v
elektrotechnike a sústava SI.
Inteligentná elektroinštalácia
INELS
Profylaktické merania
výkonových transformátorov
Sieň elektrických výbojov – nové
exponáty - Exkurzia do Slov.
technického múzea
5
odborná
publikácia
Banská Bystrica
x
x
ISBN 978-80970852-0-9
webová
stránka
x
6
kolokvium
20
Košice
D
prednáška
22
23.2.2012
Košice
D
seminár
9
29.3.2012
Košice
D
seminár
17
2.4.2012
Košice
D
exkurzia
14
4
domáca
medzinárodná
6
so zahraničnou účasťou
5
11
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
P.č.
Názov podujatia
15.
Exkurzia do PVE Dobšiná –
história a súčasnosť
16.
SCYR 2012 – Vedecká
konferencia mladých
výskumníkov
17.
AEI 2012 – International
Conference on Applied Electrical
Engineering and Informatics
Dátum
Miesto
Pôsobnosť
Druh
Počet
3.5.2012
Dobšiná
D
exkurzia
57
konferencia
18.
19.
Spoločné stretnutie odbočky
SEZ-KES v Košiciach a SES Informácia o Aktualizačných
odborných prípravách
elektrotechnikov $16 ZZ
124/2006
Diagnostika káblových vedení
15.5.2012
Košice
D
zborník ISBN
978-80-5530943-9
konferencia
110
26.8.-2.7.2012
Kiel (Nemecko)
M
zborník ISBN
978-80-5531030-5
50
12.9.2012
Košice
D
seminár
22
15.10.2012
Lemešany
D
seminár
12
20.
Vyhľadávanie poruchy na
káblovom vedení
5.11.2012
Lemešany
D
seminár
11
21.
Energetická sieň A. Stodolu Exkurzia do Slov. technického
múzea
5.12.2012
Košice
D
exkurzia
31
22.
BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA
ELEKTRICKÝCH
INŠTALÁCIÁCH A
ELEKTRICKÝCH
ZARIADENIACH - Výchova a
vzdelávanie elektrotechnikov 20.ročník
23.
NOVÉ SMERY V SPRACOVANÍ
SIGNÁLOV XI.
New Trends in Signal
Processing 2012
24.
odborný
seminár
23.2.2012
Dom kultúry
Liptovský
Mikuláš
16.-18.5.2012
Hotel a
klimatické
kúpele
Tatranské
Zruby
M
Študentská vedecká odborná
činnosť
17.5.2012
Akadémia
ozbrojených síl
LM
D
zborník ISBN
978-80-8040445-1
13
25.
Študentská vedecká odborná
činnosť
12.4.2012
Detašované
pracovisko ŽU
LM
D
konferencia
5
26.
ALER 2012 – ALTERNATÍVNE
ZDROJE ENERGIE (Alternative
energy resources)
27.
Aperiodikum slovenských
prírodovedcov a technikov
„Myšlienky a fakty“
D
zborník
ISBN 978-8089456-06-2
180
vedecká
konferencia
zborník ISBN
978-80-8040447-5
konferencia
75
konferencia
3.- 5.10.2012
Liptovský Ján
M
máj 2012
Liptovský
Mikuláš
x
12
zborník ISBN
978-8089456-08-6
časopis
ISBN 978-8089456-07-9
36
100 ks,
44 str.
SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT
SLOVAK ELECTROTECHNICAL SOCIETY
P.č.
28.
29.
Názov podujatia
Dátum
Miesto
Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana
Staroňová: "REVÍZIE
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
do 1000 V AC a 1500 V DC"
(mobilné prostriedky
elektrické/elektrické ručné
náradie a spotrebiče).
december 2012
Celoštátne kolo súťaží Zenit 28.ročník v mikroelektronike a v
programovaní
9. – 11. 2.
2012
Liptovský
Mikuláš
Pôsobnosť
x
Druh
kniha učebná
pomôcka
Počet
450 ks,
130 str.
ISBN 978-8089456-09-3
SPŠ Košice
13
D
odborná a
metodická
pomoc
135
Download

Výročná správa SES za rok 2012