Linka na pokovovanie
vo vysokom vákuu
Prezentácia technológie
LPH Vranov n/T, s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY
LPH Vranov n/T, s.r.o.
Pod dolami 838
Vranov nad Top¾ou
093 02 Slovakia
www.lph.sk
High Vacuum Coating System AM/KW 2DA2 1800/1800 IC MF
LPH Vranov n/T, s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY
LPH Vranov n/T, s.r.o. spustilo novú technológiu pre vákuové pokovovanie
Zariadenie
1800/1800
Komora
Vertikálna
Pokovovacia technológia
Glow discharge/etching
HMDSO základná vrstva
Teplotné pokovovanie
HMDSO vrchná vrstva
Stredná frekvencia
Polycold trap in chamber
Rozmery komory:
Priemer
1.800 mm
Výška
1.800 mm
Zavedenie dielov:
Poèet nástavcov/prípravkov
Priemer nástavcov/prípravk.
Úžitková výška
6-8
560 - 440 mm
1.500 mm
Odhadovaná dåžka cyklu
15 - 22 minút
Výrobca zariadenia: ARZUFFI S. r. l. , ITALY
LPH Vranov n/T, s.r.o., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Top¾ou, Slovakia
www.lph.sk
1
High Vacuum Coating System AM/KW 2DA2 1800/1800 IC MF
LPH Vranov n/T, s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY
Vysoko vákuové pokovovanie hliníkom
Popis procesu
Dielce upevníme na unášaèe, ktoré sú umiestnené v uzavretej
komore. Po vyèerpaní komory do hrubého vákua (cca 1,00e-1
mbar až 1,00e-2 mbar ) prebehnú na dielcoch èistiace výboje,
ktoré slúžia k príprave povrchu pre naparenie hliníka.
Následne je komora vyèerpaná do vysokého vákua (cca 1,00e4mbar až 1,00e-5mbar) kedy prebehne roztavenie hliníka na
wolfrámovej špirále, jeho odparenie a skondenzovanie na povrchu
dielca, èím sa vytvorí hliníková vrstva. Pre naparovaní hliníka sa
používa hliníkový drôt èistoty 99,95% až 99,99%.
V ïalšom procese cyklu je na hliníkovú vrstvu nanesený ochranný
film HMDSO (Hexametyldisiloxan – Silikon), ktorý chráni hliníkový
povrch voèi atmosferickej vlhkosti.
Hrúbka vrstvy
od 50 do 100 nanometra (0,05 až 0,1 mikrometra)
LPH Vranov n/T, s.r.o., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Top¾ou, Slovakia
www.lph.sk
2
High Vacuum Coating System AM/KW 2DA2 1800/1800 IC MF
LPH Vranov n/T, s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY
LPH Vranov n/T, s.r.o. - aplikácie
Estetický a funkèný úèel pre zlepšenie odrazivosti pokovovaných plôch. Pokovovanie odrazivej a vzh¾adovej plochy, ktorá
neprichádza do styku s agresívnym prostredím ( voda, olej, rozpúšadlá ).
Zariadenie pre vákuové pokovovanie hliníkom ( Al ) pre termoplastické materiály: ABS, PC, PMMA, PC+ABS, PC-HT základné
a pre všetky materiály spôsobilé pre vákuové pokovovanie.
Automotive - svetelné zariadenia pre automobily a motocykle ( hlavné svetlá, zadné svetlá , atï... )
- vnútorné a vonkajšie príslušenstvo
Osvetlenie - svetlá, priemyselné reflektory
reflektor
reflektor
LPH Vranov n/T, s.r.o., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Top¾ou, Slovakia
kruh
clona
www.lph.sk
3
Kontakt
LPH Vranov n/T, s.r.o.
PLASTIC PARTS & ASSEMBLY
Ïakujeme za Vašu pozornos...
LPH Vranov n/T, s.r.o.
Pod dolami 838
093 02 Vranov nad Top¾ou
Slovakia
Tel.:
+421 57 486 04 28
Fax:
+421 57 486 04 17
E-mail: [email protected]
http://www.lph.sk
LPH Vranov n/T, s.r.o., Pod dolami 838, 093 02 Vranov nad Top¾ou, Slovakia
4
Download

Prezentácia pokovovacia linka v LPH SVK