PLÁN PRÁCE
koordinátora prevencie proti šikanovaniu
Koordinátor prevencie proti šikanovaniu:
Mgr. Petra Hojová
ZŠ Rajecké Teplice
školský rok 2013 / 2014
PLÁN PRÁCE
koordinátora prevencie proti šikanovaniu
na ZŠ Rajecké Teplice pre školský rok 2013 / 2014
Členovia tímu:
I.
Mgr.
Peter Knotek
riaditeľ školy
Mgr.
Petra Hojová
koordinátor prevencie proti šikanovaniuKPPŠ
Mgr.
Miloslav Tatarka
koordinátor protidrogovej prevencie- KPP
Mgr.
Zuzana Barčiaková
výchovná poradkyňa
Mgr.
Jana Paulínyová
školský špeciálny pedagóg
II. Hlavné úlohy a ciele:
Kľúčovou osobou v prevencii a boji proti šikanovaniu v škole je empatický,
odborne pripravený pedagóg, ktorý má všestrannú podporu zodpovedných školských
predstaviteľov.
Plán vychádza z Pedagogicko- organizačných pokynov na školský rok 2013/ 2014.
Rámec pre riešenie problému šikanovania v školskom prostredí na Slovensku
poskytuje základný dokument, vydaný MŠ SR: Národný program duševného zdravia na
roky 2011 – 2013, metodické usmernenie č. 7/ 2006- R z 28. marca 2006 k prevencii
a riešeniu
šikanovania
žiakov
v školách
a školských
zariadeniach,
v ktorom
sú
zosumarizované návrhy, spôsoby a opatrenia (legislatívne odkazy) na prevenciu a riešenie
šikanovania v školskom prostredí.
Plán práce koordinátora prevencie proti šikanovaniu bol zostavený na základe
Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, ďalej zo Štátneho vzdelávacieho
programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy a Vnútorného poriadku
školy.
Šikanovanie
V školách sme často svedkami násilia žiakov, ktoré je zamerané voči materiálnym
veciam, spolužiakom aj učiteľom.
Prieskumy ukazujú, že:
1
agresivita a šikanovanie žiakov má stúpajúcu tendenciu,
sa zvýšila agresia detí- verbálna aj fyzická (osočovanie, vulgarizmy, posmech,
zastrašovanie, bitky, fyzické ubližovanie a podobne),
známe sú dokonca aj prípady, kedy šikanovanie dohnalo žiakov až k samovražde.
Tieto skutočnosti, sú zrejme spôsobené:
 krízou v rodinách a v rodinnej výchove,
 celospoločenskou krízou hodnôt a morálky spoločnosti,
 vplyvom masmédií,
 existenciou intolerancie, diskriminácie, aj rasizmu v spoločnosti, v rodinách a školách.
Násilie v školách nie je nové. Ako spôsob riešenia konfliktov a sporov funguje vyvyšovanie
sa odkedy je škola školou. V každom kolektíve sa dejú spory o získanie moci. Žiaci si ju
medzi sebou vydobýjajú šikovnosťou alebo násilím. Bitkár, či zákerný vodca malej bandy má
rešpekt pred svojimi rovesníkmi. Súčasná doba znásobuje rizikové faktory násilia medzi
ľuďmi. Keď dospelého niekto udrie, kopne, nadáva mu, existuje na to celá rada pomenovaní:
ublíženie na zdraví, na cti utŕhanie, násilné napadnutie. Keď sa niečo také stane dieťaťu alebo
teenegerovi, väčšinou sa hovorí o šikanovaní.
Čo je vlastne šikanovanie?
ŠIKANOVANIE je:

úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky,

agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

opakované útoky,

nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,

zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie,
obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie,

je právne postihnuteľné.
Pre šikanujúce deti je typická túžba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa
presadzovať. Je to zámerné použitie sily jedným človekom alebo skupinou, väčšinou
2
opakovane voči slabšiemu dieťaťu. Môže ísť o fyzický útok, poškodzovanie vecí, nadávky a
ponižovanie, ohováranie, branie desiaty, pýtanie si peňazí atď., pričom zámienky na
šikanovanie sú rôzne: farba pleti, náboženstvo, okuliare, obezita, akákoľvek odlišnosť od
ostatných.
Šikanovanie môžeme odhaliť podľa určitých znakov, ktoré sú priame alebo nepriame.
Priame znaky šikanovania:
o
posmech a ponižovanie- nadávky, hanlivé prezývky, hrubé žarty,
o
kritika dieťaťa,
o
povýšenecké príkazy, ktoré dieťa dostáva od iných detí,
o
naháňanie, postrkovanie, kopance,
o
bitky, v ktorých je jeden z účastníkov viditeľne slabší.
Nepriame znaky šikanovania:
o
dieťa má odreniny, modriny, škrabance, rezné rany,
o
je osamotené,
o
pôsobí smutne až depresívne,
o
je neisté až vystrašené, nesústredené,
o
má poškodené, znečistené, rozhádzané veci,
o
zhorší sa jeho prospech, niekedy náhle.
Stupne šikanovania:
1. stupeň:
- šikanovanie sa začína „nevinným“ odstavovaním obete z nejakej činnosti, ktoré sa prejavuje
prevažne psychickými formami násilia – ignorovaním, prehliadaním obete, vylúčením zo
skupiny, neustálymi miernymi nadávkami, posmievaním, ohováraním a intrigovaním, braním
desiaty alebo iných vecí.
2. stupeň:
- postupne sa začína objavovať a stupňovať fyzická agresia – občasné alebo opakované
strkanie, potkýnanie, naťahovanie oblečenia, ťahanie za vlasy, podtrhávanie stoličky,
odstrkovanie, bitky, facky vyhliadnutej obete.
3
3. stupeň:
- v triede sa vytvorí jadro – k hlavnému agresorovi sa pridávajú ďalší, utvorí sa skupinka
dvoch alebo troch šikanovateľov, ktorí už postupujú systematicky a cieľavedome- s cieľom
upevňovať svoju moc a vplyv nielen na vybranú obeť, ale aj na ostatných spolužiakov.
4. stupeň:
k agresívnej skupinke sa pridávajú ďalší a zvyšok triedy začína obeť z rôznych dôvodov
ignorovať a úplne vylučovať zo svojej spoločnosti, dokonca sa aj zúčastňovať na šikanovaní.
Šikanovanie sa v „nakazenej“ triede v podstate akceptuje ako normálne správanie
(nepísaný zákon ), začína sa šíriť po celej škole a nadobúdať každodenný charakter.
5. stupeň:
- všetci rešpektujú normy „šikanovania“, agresori strácajú posledné zvyšky zábran,
šikanovanie u nich môže nadobudnúť charakter závislosti a v škole „malej epidémie“, ktorej
riešenie si vyžaduje veľa energie, pomoc odborníkov a navyše negatívne ovplyvní aj
povesť školy.
Postup pri riešení šikanovania:
1.
Zaistiť ochranu obetiam.
2.
Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo.
3.
Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo.
4.
Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania.
5.
Nájsť vhodných svedkov /nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!!!/.
6.
Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka.
7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, príčina,
závery, postihy. Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo srandy, bola to iba hra a
pod.
7.
Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia.
8.
Kontaktovať CPPPaP, príp. políciu.
9.
Naučiť dieťa obranné stratégie.
10. Využiť anonymný dotazník.
4
Opatrenia na riešenie situácie:
Pre obete:
a)
možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPPaP, vyhľadať odbornú
pomoc;
b)
zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s CPPPaP;
c)
zvýšiť informovanie rodičov.
Pre agresorov:
a) odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc;
b) výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy
zníženie známky zo správania, výchovná komisia;
c) preloženie žiaka do inej triedy;
d) odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre,
oznámenie na úrad práce oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania
priestupku alebo trestného činu.
Kontaktné adresy:
o Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie
Predmestská 1613, Žilina
o Súkromné
centrum
pedagogicko-
psychologického
poradenstva
a prevencie
Šoltésovej č. 5, Žilina
Telefonické kontakty:
o Občianske združenie Papilion: 055/6435577, 0903629359.
o Detská linka záchrany 0800 121 212, pondelok až piatok od 14. do 20.
hodiny (sídlo v Nitre, volať môžu ale deti z celého Slovenska),
o Linka detskej istoty
Linka detskej istoty UNICEF Bratislava – 0800 – 112 112
o Linka detskej dôvery združenia LIENKA Košice 0800- 112 878
5
o Linky Dôvery (väčšina funguje 24 hodín denne)
Bratislava 02 / 5249 5888
Nitra 037 / 523 222
Košice 055 / 622 2323
Humenné 057 / 775 4749
Prešov 051 / 773 1000
Linka nádeje – psychoterapeutická prvá pomoc
Košice 055 / 6441 155 (nonstop)
Košice 055 / 6440 781 (nonstop)
Prešov 051 / 7731 000 (nonstop)
Linky dôvery mládeže
Košice 055 / 622 2323 (nonstop)
1. Efektívna prevencia násilia a šikanovania
Efektívna prevencia násilia a šikanovania na školách je založená na kombinácii
overených existujúcich programov, efektívnych zložiek odvodených z úspešnej praxe
a vzdelávacieho procesu v efektívnej škole.
Vo všeobecnosti, za efektívny je považovaný akýkoľvek program, keď dosiahne
svoje ciele a úlohy s najnižšou investíciou času, ľudí a zdrojov. V snahe merať efektívnosť,
musia byť jasné ciele a úlohy, dopad aktivít musí byť merateľný a proces implementácie
transparentný.
Jedným z dôležitých logických faktorov pri efektívnej prevencii násilia a šikanovania
je samotná efektívnosť školy. Od škôl, ktoré nie sú efektívne pri normálnom každodennom
vzdelávaní, nemožno očakávať, že rozbehnú efektívny školský preventívny program proti
šikanovaniu.
Mnohé štúdie skúmali efektívnosť vzdelávania a efektívne vyučovanie. Prezentovanie
prehľadu týchto výskumov by bolo príliš vyčerpávajúce a presahovalo by to zameranie tohto
plánu. Avšak, vynikajúca štúdia školskej efektívnosti, zahrňujúca medzinárodné porovnania
pochádza zo Škótska. Mac Beat het al. (2001) identifikoval 11 významných faktorov, ktoré
ovplyvňujú školskú efektívnosť:
6
1. Profesionálne vedenie
2. Zdieľanie vízií a cieľov
3. Prostredie priaznivé pre učenie
4. Sústredenie sa na učenie a vzdelávanie
5. Vysoké očakávania
6. Pozitívne posilňovanie
7. Monitorovanie progresu
8. Práva a povinnosti žiakov
9. Cieľavedomé vyučovanie
10. Organizácia učenia sa
11. Partnerstvo školy a rodiny
Ak by sme premenili 11 faktorov, ktoré ovplyvňujú školskú efektívnosť na faktory,
ktoré vplývajú na efektívnu prevenciu, vyzeral by zoznam doplnkových kvalitatívnych kritérií
nasledovne (pozri tabuľku 1):
Tabuľka 1: Školská efektívnosť implementovaná na efektívnu prevenciu násilia
a šikanovania.
Školská efektívnosť
Profesionálne vedenie
Zdieľanie vízií a cieľov
Prostredie priaznivé na učenie
Sústredenie sa na učenie
Transformovaná na prevenciu násilia a šikanovania

Školy sú dobre vedené a manažment venuje pozornosť
potrebám a problémom všetkých zúčastnených.
 Školská politika má jasné nariadenia a pravidlá týkajúce sa
násilia.
 Pravidlá implementuje a presadzuje manažment školy.
 Škola sa správa sebavedome.
 Preventívny program má realistické ciele.
 Školský manažment uľahčuje vzdelávacíproces a poskytuje
dostatočné zdroje prevencie násilia (čas, zamestnancov,
participáciu).
 Celá školská komunita podporuje a akceptuje úlohy
prevencie.
Nevyskytujú sa žiadne nejasnosti posolstiev prevencie; žiadne
protichodné informácie alebo príklady (napr. učitelia vzdelávajúci
o násilí reagujúci fyzickým násilím voči žiakom)
 Dobrá a bezpečná sociálna atmosféra.
Moderné a interaktívne vzdelávacie metódy.
 Vzdelávací proces je prepojený so školskými aktivitami.
Rozdiel medzi tým, čo sa naučia žiaci a čo učia učitelia je
7
Vysoké očakávania
Pozitívne posilňovanie
Monitorovanie progresu
Práva a povinnosti žiakov
Cieľavedomé vyučovanie
Organizácia učenia sa
Partnerstvo školy a rodiny
zredukovaný na minimum.
Učitelia si zaznamenávajú, ako žiaci vnímajú výskyt násilia a jeho
prevenciu.
 Učitelia sú zaviazaní dosiahnuť úspech s každým žiakom
bez výnimky; žiaci „druhej triedy“ neexistujú.
 Pozitívny prístup k žiakom a ich vlastnostiam: orientovaný
na riešenia namiesto orientovaného na problém.
Pozitívne vzťahy a vzájomný rešpekt.
 Monitorovanie dopadu preventívneho snaženia.
V rámci školského preventívneho programu sú zadefinované
merateľné ciele.
 Participácia na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú
každodenného školského života.
 Zapojenie rovesníkov.
 Branie žiakov vážne.
Apelovanie na zodpovedné správanie.
 Učitelia sú motivovaní, dobre trénovaní a profesionálni.
Učitelia učia na základe jasných cieľov a úloh, ktoré chcú, aby žiaci
dosiahli.
 Škola sa učí zo svojich chýb a prípadov, ktoré sa objavili
v spojení s násilím; prispôsobuje nové trendy a vývoj, kam
patria aj moderné pohľady a názory v spoločnosti na
násilie.
 Zapojenie rodičov je dôležité pre komplexný preventívny
prístup.
2. Hlavné ciele činnosti na školský rok 2013/ 2014
a) odhaľovať známky a prejavy šikanovania, diagnostikovať ho už v počiatkoch
a nečakať na tragédiu.
b) eliminácia porúch správania žiakov s dôrazom na šikanovanie, agresiu, násilie medzi
žiakmi v škole, ale aj v správaní žiakov smerom k učiteľom školy.
c) prevencia šikanovania v škole.
d) rozvoj tolerancie medzi žiakmi a medzi učiteľom a žiakom.
e) spolupráca medzi učiteľmi jednotlivých predmetov.
f) nové formy práce- využitie voľného času žiakov.
g) zapojenie rodičov do diania školy.
h) spoločné akcie: škola- žiak + učiteľ + rodič.
8
3. Úlohy, kompetencie, osobné predpoklady a činnosť koordinátora prevencie
Verbovská (2007) uvádza úlohy, kompetencie, osobnostné predpoklady a činnosti
v práci koordinátora prevencie:
Úlohy koordinátora prevencie
o
poskytuje školské poradenstvo v oblasti prevencie sociálno- patologických
javov,
o
iniciuje preventívne aktivity (v spolupráci s vedením školy),
o
poskytuje informácie a konzultácie žiakom, rodičom a zamestnancom školy,
o
monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu výchovu,
o
sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými
odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,
o
venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou
patológiou,
o
úzko spolupracuje s výchovným poradcom a príslušným centrom výchovnej
a psychologickej prevencie a pedagogicko- psychologickou poradňou,
o
permanentne sa vzdeláva.
Kompetencie koordinátora prevencie
 koordinuje preventívne aktivity v škole,
 vykonáva túto činnosť na základe poverenia riaditeľom školy minimálne 1
školský rok,
 vypracúva plán prevencie (v spolupráci s riaditeľom školy a výchovným
poradcom).
Osobné predpoklady koordinátora prevencie
 vlastným príkladom prezentuje zdravý životný štýl,
 je komunikatívny, kooperujúci a má organizačné schopnosti,
 dokáže riešiť krízové situácie, hraničné životné momenty,

má vysokú mieru sebareflexie a predpoklady osobnostného i profesionálneho
rastu.
9
Činnosti koordinátora prevencie
iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti
edukačného procesu,
plní úlohy poradenstva v oblasti prevencie,
analyzuje a monitoruje situáciu na škole v oblasti výskytu sociálnopatologických javov,
všíma si žiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou,
poskytuje informácie a konzultácie žiakom, rodičom a zamestnancom školy,
spolupracuje s výchovným poradcom.
Hlavné metódy a formy práce:
-
rozhovory, besedy, ankety, dotazník,
-
vhodné využitie tém proti šikanovaniu vo všetkých vyučovacích
predmetoch,
-
práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo
vyučovania,
-
práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www
stránok s tematikou šikanovania,
-
modelové situácie, hranie rolí,
-
organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže
medzi triedami,
-
nástenky, plagáty, výstavky,
-
akcie organizované školou,
-
patronáty tried starších žiakov nad mladšími,
-
prosociálna činnosť,
-
monitorovanie správania žiakov,
-
rozhovory s rodičmi a pod.
Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a
záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.
10
III. Plán činnosti koordinátora boja proti šikanovaniu:
- účasť na pravidelných stretnutiach koordinátora s pracovníkmi Pedagogicko- psychologickej
poradne.
- konzultácie s vedením školy.
- pravidelné informovanie kolegov o nových poznatkoch v oblasti prevencie.
- poskytovať poradenstvo rodičom, žiakom a učiteľom.
September 2013

Vypracovanie plánu koordinátora boja proti šikanovaniu.

Slávnostné otvorenie školského roka- Vyhlásenie boja proti šikanovaniu.

Na triednických hodinách oboznámiť žiakov so školským poriadkom so
zvýraznením riešenia problematiky šikanovania.

Schránka dôvery- pomoc špeciálneho pedagóga.

Prieskum sociálnych vzťahov, sociálnej atmosféry a súdržnosti vo vybraných
triedach a ročníkoch prostredníctvom socioekonomického dotazníka.

Prieskum
šikanovania,
agresie
vo
vybraných
triedach
a ročníkoch
prostredníctvom dotazníka a rozhovoru s triednymi učiteľmi, výchovným
poradcom, koordinátorom prevencie a špeciálnym pedagógom na škole.

Prieskum postojov intolerancie a diskriminácie odlišností žiakov voči
spolužiakom a učiteľom školy v triedach 5. až 9. ročníka prostredníctvom
postojovej škály.

Štatistické spracovanie údajov, ich analýza a interpretácia a napísanie stručnej
správy z prieskumu vzhľadom na triedy, ročníky a celú školu.
Október 2013

1. október- Medzinárodný deň starších ľudí- na triednych aktívoch venovať
patričnú pozornosť zvyšovaniu úcty a pozornosti voči starším ľuďom.

„Šport zbližuje“- účelové cvičenie.

Plenárne rodičovské združenie- prednáška a anketa pre rodičov.

Na triednych aktívoch informovať rodičov o opatreniach proti šikanovaniu
(vnútorný poriadok školy).
11

Realizácia programu rozvíjania súdržnosti a tolerancie vo vybraných triedach
školy zakomponovaného do predmetov výchov jeden až dvakrát týždenne.

Vypracovávanie projektov na tému tolerancie, súdržnosti, akceptácie odlišností
vo vybraných vyučovacích predmetoch.
November 2013

Zavádzanie prvkov projektovej metódy a projektového vyučovania do
výchovných predmetov.

Využívanie práce s internetom (výtvarná výchova, hudobná výchova,
technická výchova, etická výchova, občianska náuka, dejepis, literatúra).

Relácia v školskom rozhlase- Násilie a trestný zákon.

Turnaj vo volejbale pod záštitou riaditeľa školy.
December 2013

Vernisáž projektov určená pre žiakov, ich rodičov a pozvaných hostí (z
výtvarnej výchovy, technickej výchovy, etickej výchovy, občianskej náuky,
dejepisu, literatúry, geografie).

„Čas pokoja“- vianočné zvyky, životné hodnoty, výzdoba tried.

Návšteva vianočného koncertu pri príležitosti blížiacich sa sviatkov pokoja,
mieru, tolerancie.

Vyvesenie vybraných projektov v škole a na webovej stránke školy.
Január 2014

Pokračovanie v realizácii projektu rozvíjania súdržnosti a tolerancie vo
vybraných triedach školy.

Besedy a panelové diskusie s ľuďmi- černoch, bezdomovec, Róm, emigrant a i.
na zvýšenie tolerancie detí k ľuďom s odlišnou národnosťou a etnickou
príslušnosťou, farbou pleti, socio- kultúrnym zázemím, postojmi, názormi,
náboženstvom a i.
Február 2014

Prednáška pre učiteľov na tému, ako rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu,
ktorej súčasťou je komunikácia, empatia, akceptácia a tolerancia.
12

Čítanie príbehov, pozeranie videa, DVD a CD na pokračovanie, zameraných
na prevenciu proti násiliu a šikane na školách.
Marec 2014

„Som na svete rád“ – životný štýl, záujmy, záľuby, škola- diskusia na
triednických hodinách.

Prednáška pre žiakov druhého stupňa na tému: „Sme škola, kde sa
šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“

Prednáška- šikanovanie pre žiakov I. aj II. stupňa (preventivár- Polícia Žilina).
Apríl 2014

„Dokonalá škola, kde nie je šikanovanie“ – diskusia na triednických
hodinách.

„Cesta k emocionálnej zrelosti“ Centrum pedagogicko- psychologického
poradenstva.

Rozhovory na tému: Zdravá a harmonická rodina- záruka pre optimálny
telesný a duševný vývin dieťaťa.
Máj 2014

Domáce násilie- prednáška pre žiakov.

„Šport zbližuje- účelové cvičenie.
Jún 2014

Súťaž o plagát „Boj proti šikanovaniu.“

Vyhodnotenie plánu práce boja proti šikanovaniu.
Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti
a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.
IV. Očakávané výsledky:
Koordinátor prevencie a prevenčný tím očakávajú, že pomocou navrhovaných aktivít
zvýšia pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečia aktívnu ochranu každého žiaka pred
psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomôžu
13
osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôžu prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do
praxe, pomôžu odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne
správanie a psychické týranie. Naučia žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných
a slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od šikanovania
a násilia medzi žiakmi.
Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie, ich aktívny
záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických
javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v
mimoškolskom prostredí. Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti,
v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní radám
odborníkov.
Smerom k žiakom a rodičom plánujeme pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených
odborníkov centier výchovnej a psychologickej prevencie, čo by malo zdôrazniť dôležitosť
prevencie proti šikanovaniu.
Plán koordinátora prevencie proti šikanovaniu je variabilný a v prípade potreby bude
upravený alebo doplnený.
Vypracovala: Mgr. Petra Hojová – koordinátor proti šikanovaniu .................................
Schválil:
Mgr. Peter Knotek – riaditeľ ZŠ
V Rajeckých Tepliciach 20.9. 2013.
14
Download

PLÁN PRÁCE koordinátora prevencie proti šikanovaniu