ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
LIETAVSKÁ SVINNÁ – BABKOV
v
Zriaďovateľ: Obec Lietavská Svinná – Babkov
MATERSKÁ ŠKOLA LIETAVSKÁ SVINNÁ
Zamestnanci - riaditeľka: Mgr. Anna Drncová
zástupkyňa pre MŠ: Jarmila Kasáková
učiteľka: Gabriela Súkeníková
vedúca ŠJ: Božena Šurabová
kuchárky: Helena Sedliaková, Darina Valášková
upratovačka: Eva Barčiaková
Združenie rodičov – predsedkyňa: Martina Štefániková
Rada školy – predsedkyňa: Mgr. Eva Hrtánková
Počet detí v školskom roku 2007-2008 je 25. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa naďalej
využívajú alternatívne spôsoby výuky podľa metodiky Krok za krokom.
Plnia sa aj úlohy projektu Škola podporujúca zdravie, ktoré sú rozpracované do dvoch okruhov:
1. Od Ondreja do Jána - deťom je vštepovaná úcta k ľudovej tvorivosti, kultúre a kultúrnemu
dedičstvu našich predkov. Deti navštívili stálu expozíciu historických predmetov v obci - Dom
spomienok, nacvičili pásma: Vynášanie Moreny, Od Ondreja do Lucie, Hráme sa na remeslá,
Vianočná rozprávka, Medovníkový domček, Hráme sa a spievame, s ktorými sa predstavili na oslave
Dňa matiek a Folklórnom festivale práce s deťmi a mládežou – BAMBIRIÁDA 2008 v Žiline.
Všetky pásma deti nacvičovali pod vedením p.učiteľky J. Kasákovej.
2. Príroda okolo nás – pozorovanie prírody v okolí svojho bydliska a školy. Všímanie si
zaujímavostí, súčasne i priestor na spontánny pohyb, tvorivosť, možnosť prejaviť radosť z
prirodzeného pohybu vo voľnej prírode. Na vychádzkach v prírode deti poznávajú flóru a faunu
regiónu. Vytvárajú herbáre kvitnúcich kvetov i album v lese žijúcuch zvierat.
MŠ je rodičom detí otvorená počas celého roka. Rodičia môžu do priestorov školy vstúpiť
každý deň a byť prítomní na výchovno-vzdelávacom procese a aktivitách detí počas celého dňa.
Môžu s deťmi v MŠ prežiť celý deň. Bližšie sa zoznámiť s prácou prdagogického kolektívu a
sledovať svoje deti v rôznych činnostiach a situáciách.
Noc v MŠ má u nás už niekoľkoročnú tradíciu a stáva sa čoraz obľúbenejšou. Tohto roku zostalo na
noc v MŠ 11 detí. K tradičným činnostiam patrí účasť detí na športovo - branných hrách
organizovaných Dobrovoľným hasičským zborom v Lietavskej Svinnej - „Svätý Florián“. Veľkú
radosť mali deti aj zo spoločného výletu s rodičmi. Navštívili Bratislavu - zoologickú záhradu,
spoznali trošku naše hlavné mesto a cestou späť poznávali našu históriu prehliadkou zámku
Červený Kameň.
Koniec školského roka prináša so sebou deň rozlúčky s deťmi, ktoré odchádzajú do základnej
školy. Lúčime sa s nimi malou „Maturitou škôlkára“. Deti odchádzajú s vedomosťami o sebe ako o
človeku, o rodine, škole, prostredí v ktorom žijú, o prírode, matematických a časových vzťahoch, o
kultúre a zvykoch regiónu. Svoje vedomosti uplatňujú v logických súvislostiach. Rozlúčku so
školou deťom pripomenie rozprávková kniha.
V MŠ počas roka pracujú krúžky: grafomotorický -pod vedením p.uč. J. Kasákovej
folklórny /Cibuľníček/ - pod vedením p.uč. J.Kasákovej
hudobno-pohybový - pod vedním p.Novákovej zo Žiliny
anglického jazyka - pod vedním Mgr.A.Drncovej
V tomto školskom roku boli vypracované projekty: Škola podporujúca zdravie, Edukačný
proces realizovaný projektovým plánovaním prvkami Škola dokorán, Projekt strategického
plánovania na obdobie 5 rokov.
Materská škola má veľmi dobrú spoluprácu s rodičovským združením a celým kolektívom
rodičov, Obecným úradom a Základnou školou v Lietavskej Svinnej – Babkove, ktorej je súčasťou.
Finančné príspevky od rodičov sú odvádzané na účet ZŠ, dve školské jedálne a dva kluby detí. Z
finančných prostriedkov od rodičov boli kúpené pomôcky na výchovno-vzdelávaciu činnosť,
kuchynku pre deti, bola zabezpečovaná drobná údržba, zakúpené belíčky na Mikuláša a knihy pre
predškolákov. Sponzorský príspevok od p.Rudolfa Becíka vo výške 10.000,- Sk bol využitý na
nákup hračiek, farebného papiera, záclon do triedy MŠ a drevených záclonových tyčí.
MATERSKÁ ŠKOLA BABKOV
Zamestnanci – riaditeľka: Mgr. Anna Drncová
učiteľky: Viera Mrmusová, Danica Gerešová
kuchárka: Ľubica Brezániová
školníčka: Emília Benková
kurič: Viliam Sedliak
Združenie rodičov - predsedkyňa: Katarína Chodelková
Rada školy – predsedkyňa: Mgr. Eva Hrtánková
Počet detí v školskom roku 2007 - 2008 je 22. Úlohy výchovno-vzdelávacej činnosti sú
plánované a realizované podľa Programu výchovy a vzdelávania pre deti materskej školy, pokynov
Ministerstva školstva, obohatené o niektoré alternatívne prístupy, doporučené metodikou Krok za
krokom, ktorá ponúka učiteľkám nové možnosti inovácie metód a foriem práce v predškolskej
pedagogike.
V rámci telesnej výchovy sú všetky pravidelné formy realizované v záujme zdravého telesného
a správneho psychomatického vývinu detí. Plánované aktivity sú zamrané na podporu zdravia. V
rannej relaxácii sú zaraďované jogové prvky. Deti využívajú školský dvor na relaxáciu telesnej
výchovy, hlavne rozcvičiek. Uskutočnili jesennú šarkaniádu, zimnú sánkovačku, súťaž o najkrajšiu
Snehulienku. Deti v MŠ sa zúčastnili poldenných výletov so športovo-ekologickým zameraním, s
rodičmi navštívili Ľadovú jaskyňu a Krásnu Hôrku, ZOO v Lešnej, Múzeum mautov v Martine,
absolvovali „Detskú olympiádu“ a trávili svoj čas v rozprávkovej záhrade.
Deťom v MŠ je zabezpečovaný primeraný poznatkový systém v osvojovaní základných
myšlienkových operáciách a starostlivosť o rozvoj reči. Získavajú nové poznatky a skúsenosti
prevažne vlastnou aktivitou. Detská hra Ja som hrnčiar bola zameraná na obohatenie ľudových a
regionálnych tradícií, spojených s návštevou Betlehema v Rajeckej Lesnej.
Výsledky pracovných a výtvarných zručností deti prezentujú na celoročných výstavách pre rodičov.
Pripravili výstavy: „V kráľovstve zemiakov, Jeseníčkovia, Deň jablka, Chrobáčiky stavajú domček v
lese“, šarkanov, najkrajších tekvíc a hračiek z odpadového materiálu. Pripravili aj výstavu
výtvarných prác „Moja najmilšia rozprávka“, prehliadku spevu a recitácie detí „Spievaj že si
spievaj“ a Posedenie so starou mamou. Deti so svoimi mamičkami pripravili adventné venčeky,
veľkonočné kraslice a iné dekorácie. Svoje výtvarné diela poslali aj do časopisov Včielka a
Vrabček. Ich práce zdobili priestory DM v Žiline /Kolovrátok/. Deti účinkujú i na kultúrnych
podujatiach v obci – Uvítanie do života, Úcta k starším, Deň matiek.
Download

základná škola s materskou školou lietavská svinná – babkov