Fondy Archívu výtvarného umenia
Slovenskej národnej galérie
ANTON JASUSCH
(1882 – 1965)
Slovenská národná galéria v Bratislave
1990
I. OSOBNÉ DOKLADY
Odpis krstného listu
2 jd
1893, 1939
15 A 1
Krstné listy starých rodi!ov a otca odpisy
3 jd
1939
15 A 2
Osved!enie o !sl. štát. ob!ianstve
1jd
1949
15 A 3
Osved!enie o národnej, štát. a "ud.
dem. spo"ahlivosti
1 jd
1946
15 A 4
Domovské listy
3 jd
1921, 1930, 39
15 A 5
#lenský preukaz ROH
1 jd
1948
15 A 6
Vodi!ský preukaz
1 jd
1937
15 A 7
Potvrdenie o starobnom dôchodku
1 jd
1965
15 A 8
Úmrtný list
1 jd
1965
15 A 9
Výpis z knihy úmrtí
1 jd
1965
15 A 10
Aba-NovákV.
1 jd
b. d.
15 A 11
Alexy Janko
1 jd
1962
15 A 12
Bi"ak Vasil
1 jd
1962
15 A 13
Petrík Juraj
1 jd
1963
15 A 14
Reszö Károly
1 jd
1953
15 A 15
$udová škola umenia
1 jd
1962
15 A 16
Rada mestského nár. výboru
1 jd
1965
15 A 17
II. KOREŠPONDENCIA
a) prijatá od jednotlivcov
b) od inštitúcií
Sväz sloven. výtvar. umelcov
5 jd
1957 – 62
15 A 18
A szellem komédiáya
1 jd
b.d.
15 A 19
Lehulló levelek
1 jd
b. d.
15 A 20
III.
IV.
PÍSOMNOSTI
FOTODOKUMENTA!NÝ MATERIÁL
Osobné fotografie
21 jd b.d.
15 A 21
Fotografie výtvarných prác
8 jd
b. d.
15 A 22
Fotografie z výstavných siení
9 jd
b. d.
15 A 23
Fotografie – repro
38 jd b. d.
15 A 24
Novinové výstrižky
12 jd 1943 – 66
15 A 25
Výstavný katalóg
1 jd
1912
15 A 26
24 jd b. d.
15 A 27
V.
VI.
TLA!ENÉ MATERIÁLY
PRÁCE VÝTVARNÉHO CHARAKTERU
Kresby tuškou, akvarely
ANTON JASUSCH.
Inventár archívneho fondu.
Zostavila a úvod napísala Valéria Hrtánková, prom. hist.
Lektorovala PhDr. Klára Kubíková.
Obrázkovú prílohu prefotografovala: Jarmila U!níková.
Autor obálky: Milan Veselý.
Pre vnútornú potrebu vydalo v roku 1988 Odborové informa!né stredisko VTEI SNG (Archív výtvarného umenia).
Edícia: Archívne fondy !ís.: 15
Náklad: 250 exemplárov
Tla!: Západoslovenské tla!iarne, š. p. prevádzkáre% 41,
Cintorínska 21, Bratislava.
ISBN 80-85188-11-2
Download

Anton Jasusch