A.
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
A6.
A7.
Identifikaèné údaje stavby a investora
Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku
Preh¾ad východiskových podkladov
Vecné a èasové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície
Preh¾ad užívate¾ov a prevádzkovate¾ov
Termíny zaèatia a dokonèenia stavby, lehota výstavby
Ekonomické hodnotenie stavby
A1.
Identifikaèné údaje stavby a investora
Názov stavby
:
Investor
:
Miesto stavby :
Okres
:
Kraj
:
Charakter stavby :
Autor projektu :
Stupeò
Dátum
:
:
Revitalizácia barokového objektu žrebèín–krídlo B- Kaštie¾
Obec Kopèany, Kollárova 218, 908 48 Kopèany
Kopèany p.è. 3384/1
Skalica
Trnavský
Kultúrna pamiatka evidenèné èíslo pod¾a štátneho zoznamu: 2132/1
Ing.arch. Michal Huèko, Bazovského 19, 841 01 Bratislava
Ing. Arch. Ondrej Trangoš
Projekt stavby – realizaèný projekt
máj 2010
Spracovatelia projektu
Autor ptojektu :
Ing.arch. Michal Huèko, Ing. Arch. Ondrej Trangoš
Statika
:
Ing. Ivan Holub
Zdravotechnika :
Ing. Libor Pìlucha
Elektroinštalácia :
Ing. Vladimír Kostelka
Prekládka el. vedenia NN: Ing. Erik Lukáè
Plynofikácia
:
Ing. Jozef Krajèoviè
STL prip. plynovod:
Ing. Jozef Krajèoviè
Kúrenie
:
Ing. Jozef Krajèoviè
Rozpoèet
:
Ing. Jozef Lukaèka
A2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku
Rozsah a kvalita historických pamiatok je v Kopèanoch mimoriadna. Bohužia¾, návštevník, ktorý v súèasnosti cez
obec prechádza, alebo sa v nej aj zastaví, sa o týchto hodnotách nedozvie, alebo dostane len èiastoèné
informácie.
Výsledky archeologických prieskumov potvrdzujú predpokladaný názor, že historické pamiatky, ktoré sa
zachovali na tomto území majú mimoriadnu historickú hodnotu. Žrebèín z obdobia baroka si pamätá obdobie
najväèšieho rozkvetu Rakúsko-Uhorskej monarchie v 17.storoèí. Významovo posúvajú aj ostatné historické
nálezy obec Kopèany do novej polohy.
Akýko¾vek projekt, ktorý ponúka pamiatkové alebo krajinárske objekty a chce prosperova•, musí zoh¾adòova• v
prvom rade zákonitosti cestovného ruchu. Snahou projektu revitalizácie objektu žrebèína je zosumarizova• všetky
doterajšie historické prieskumy a rozbory z celého dotknutého územia a da• ucelený názor na jeho komplexné
využitie.
A3. Preh¾ad východiskových podkladov
-
Územný plán sídla Kopèany /2004/
Kópia z pozemkovej mapy hranice Ochranného pásma a Národnej kultúrnej pamiatky z roku 1988
/lokalita žrebèína v Kopèanoch/
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
-
Hranice Ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky /zámok v Holíèi/
z roku 1992 , vyrobená na základe základnej mapy ÈSFR
Fotodokumentácia
Kópia z pozemkovej mapy 1 : 2880
Rozbory a prieskumy Žrebèína Kopèany
Domeranie jestvujúceho stavu
Vizuálna obhliadka dotknutého územia
Požiadavky obstarávate¾a, zástupcov OÚ Kopèany a zastupite¾stva obce Kopèany
Štúdia revitalizácie barokového objektu 2005
Statický prieskum-stupeò I. pod¾a Znaleckého štandardu 2007
Projekt revitalizácie barokového objektu 2007- projekt pre stavebné povolenie
A4. Vecné a èasové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície
Realizáciu stavby jej dokonèenie a danie do prevádzky podmieòuje èasové zabezpeèenie nasledovných
súvisiacich investícií:
zrealizovanie nových vonkajších inžinierských sietí, ich prípojok a obslužnej komunikácie.
A5. Preh¾ad užívate¾ov a prevádzkovate¾ov
Užívate¾om a prevádzkovate¾om stavby je JACK (Jazdecké a agroturistické centrum Kopèany)
A6.Termíny zaèatia a dokonèenia stavby, lehota výstavby
Projektová dokumentácia (realizaèný projekt):
Termín zaèatia stavby:
Termín dokonèenia stavby:
Lehota výstavby:
05.2010
06.2010
06.2011
12 mesiacov
A7. Plošné ukazovatele
Žrebèín objekt - stavebná èas•
Prízemie
Poschodie
:
:
Úžitková plocha
Zastavaná plocha
463,05 m2
426,85 m2
88,48+566,02= 654,50 m2
= 566,02 m2
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
B1. Charakteristika územia stavby
B1.1 Zdôvodnenie polohy a stavu staveniska
B1.2 Použité mapové a geodetické podklady
B1.3 Príprava na revitalizáciu objektu Žrebèín
B2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie
B2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby
1. Charakteristika a popis pamiatky z h¾adiska historického
2. Umelecko-historický rozbor
3. Charakteristika a popis pamiatky z h¾adiska architektonického
B2.1.1
Stavebno-technické riešenie
Program pamiatkových úprav kopèany- žrebèín
Stavebno-technické riešenie – nový stav
B2.2 Riešenie dopravy
B2.3 Starostlivos• o životné prostredie
B2.4 Starostlivos• o bezpeènos• práce
B2.5 Protipožiarne zabezpeèenie stavby
B2.6 Riešenie protikoróznej ochrany
B3. Technické vybavenie
B3.1 Zdravotechnika
B3.2 Vykurovanie
B3.3 Vonkajšie silnoprúdové rozvody – Prípojka NN
Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, slaboprúd
Prekládka NN vedenia
B3.4 STL pripojovací plynovod
Plynofikácia
B1. Charakteristika územia stavby
B1.1. Zdôvodnenie polohy a stavu staveniska
Rozsah a kvalita historických pamiatok je v Kopèanoch mimoriadna. Bohužia¾, návštevník, ktorý v súèasnosti cez
obec prechádza, alebo sa v nej aj zastaví, sa o týchto hodnotách nedozvie, alebo dostane len èiastoèné
informácie.
Výsledky archeologických prieskumov potvrdzujú predpokladaný názor, že historické pamiatky, ktoré sa
zachovali na tomto území majú mimoriadnu historickú hodnotu. Napríklad kostol sv. Margity Antiochijskej, v
Kopèanoch bol postavený už v období Ve¾kej Moravy a patrí do kontextu archeologických nálezov v mikulèickej
lokalite Valy. Žrebèín z obdobia baroka si zase pamätá obdobie najväèšieho rozkvetu Rakúsko-Uhorskej
monarchie v 17.storoèí. Významovo posúvajú aj ostatné historické nálezy obec Kopèany do novej polohy.
Akýko¾vek projekt. ktorý ponúka pamiatkové alebo krajinárske objekty a chce prosperova•, musí zoh¾adòova• v
prvom rade zákonitosti cestovného ruchu. Žrebèín aj s pri¾ahlým územím sme rozdelili v projekte do viacerých
samostatných no vzájomne prepojených a fungujúcich èastí. Tento projekt rieši revitalizáciu krídla B – kaštielok.
B1.2. Použité mapové a geodetické podklady
Ako východiskové podklady boli použité:
Územný plán sídla Kopèany /2004/
Kópia z pozemkovej mapy hranice Ochranného pásma a Národnej kultúrnej pamiatky z roku 1988
/lokalita žrebèína v Kopèanoch/
Hranice Ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky /zámok v Holíèi/
z roku 1992 , vyrobená na základe základnej mapy ÈSFR
Fotodokumentácia
Kópia z pozemkovej mapy 1 : 2880
Rozbory a prieskumy Žrebèína Kopèany
Domeranie jestvujúceho stavu
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
-
Vizuálna obhliadka dotknutého územia
Požiadavky obstarávate¾a, zástupcov OÚ Kopèany a zastupite¾stva obce Kopèany
Štúdia revitalizácie barokového objektu 2005, ppsp 2007.
B1.3. Príprava na revitalizáciu objektu kaštielik
Technická èas•
Búracie práce
V rámci realizácie tejto stavby sa uvažuje v prvej etape s búracími prácami pod¾a projektu „Návrh pamiatkovej
obnovy“. Po odstránení sute z búracích prác a kompletného vyèistenia objektu sa pristúpi k domurovaniu
rozpadnutých èastí objektu a zamurovaniu nevhodne za socializmu zrealizovaných otvorov.
Následne sa zníži terén okolo stavby vo vyznaèenom rozsahu na úroveò kóty +0,00=162,60 prízemia kaètie¾a
B2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie
B2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby
1. Charakteristika a popis pamiatky z h¾adiska historického
Žrebèín v Kopèanoch bol založený roku 1736 Františkom Štefanom vojvodom Lotrinským. Už roku 1736
sem zo svojho žrebèína v Saaralbe previedol chovné kone a založil žrebèín neïaleko obce Kopèany. Po jeho
smrti zdedil majetok Holíè, Hodonín a Gbely syn Jozef II, ale ešte roku 1765 v rámci dohody o delení štátneho
majetku od majetku panovníckej rodiny, prenechal otcove majetky svojej matke Márii Terézii. Kopèiansky žrebèín,
bol pri tomto rokovaní konštituovaný ako právne samostatná jednotka, nestal sa jednotkou odovzdávaných
majetkov Holíè a Hodonín a bol ponechaný v dvorskom majetku ako dvorský žrebèín. Samostatnos• žrebèína
pretrvala až do jeho zrušenia r.1828, kedy budovy a pozemky boli vrátené spä• panstvu Holíè.
Žrebèín bol vedený správcom žrebèína (Gestuttmeister) a jeho zástupcom - kontrolórom pod¾a
rovnakých zásad ako žrebèín v Kladruboch. Kontrolór i tu sídlil mimo správneho strediska v Hodoníne, kde mal
kopèiansky žrebèín menšiu poboèku a pastviny. Za posledných 60 rokov trvania žrebèína v Kopèanoch sa tu
vystriedali traja správcovia.
Kopèianský žrebèín so svojimi 10 žrebcami a necelým poètom 100 kobýl a asi 200 mladými žrebcami,
kobylkami a valachmi, bol žrebèínom menšieho typu. Plocha pozemkov užívaných žrebèínom mala výmeru asi
400 ha a z toho väèšinou boli lúky pri rieke Morave. Žrebèín bol zameraný na chov jazdeckých koní, mal znaèný
poèet cvièených žrebcov a pri jeho náhlom zrušení roku 1828 boli ¾ahšie kone prevedené do žrebèína Lipica a
•ažné kone do Kladrúb.
2. Umelecko-historický rozbor
Údaje k sledovanému objektu zo základného výskumu SUPSOP z roku 1956 hovoria: "Je to stavba
štvorcového pôdorysu, prízemná, v strede severného krídla je budova vyvýšená na jedno poschodie, oddelené
kordónovou rímsou, èlenená lizénami, ktoré sú bosované. Táto poschodová èas• (kaštie¾) má 5 okenných osí,
medzi nimi lizény. V strede budovy na streche volutový štít. Na prvom poschodí slávnostná sieò s rímsou
a neckovou klenbou so silne poškodeným nástropným freskom od J.Chamenta. Na východnej fasáde je na
streche poschodovej budovy tympanon. Slávnostná sieò sa otvára do dvora balkónom s peknou železnou
mrežou".
Po prvýkrát sa žrebèín spomína v archívnych dokladoch v tom zmysle, že gróf Adam Csobor v rokoch
1660-1680 vybudoval rozsiahly bohatý žrebèín (pozri historickú èas•). V archívnych dokladoch Slovenského
ústredného archívu sa zachovala správa z roku 1682 v ktorej brat talianskeho stavite¾a Johanusa Borsu má
poh¾adávku za kopèianske maštale. Avšak ani sondážnym ani archívnym výskumom sa nepodarilo
preukázate¾ne dokáza•, že existujúci žrebèín je v hmote totožný so žrebèínom založeným grófom Adamom
Csoborom.
Håbkovým a sondážnym výskumom v objekte boli vyhodnotené nasledovné stavebné etapy:
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
1. stavebná etapa 1736 – 1752
Túto etapu prezentuje štvorkrídlová stavba s ústredným štvorcovým dvorom, na vonkajších i vnútorných
fasádach èlenená priebežnými piliermi. Na strednú os krídel sú umiestnené prejazdy. Medzi osami pilierov sú
situované okenné a vstupné otvory. V strede severného krídla je reprezentaèná èas• žrebèína zv. "malý kaštie¾",
dvojpodlažná s trikrát odstupòovaným rizalitom, priebežnou pásovou bosážou, pilastrami, ktoré zväzujú I. a II.
podlažie, z vonkajšej strany ukonèená trojbokým štítom (tympanonom). Z dvorovej strany je štít segmentového
ukonèenia.
Aj napriek tomu, že reprezentaèná èas• žrebèína (situovaná v strede severného krídla) vtláèa objektu
umelecký výraz baroka, hmotové, architektonické vyznanie nám skôr pripomína niektorú zo svetských stavieb,
ktorá je poplatná vkusu ešte stále sa prikláòajúcemu k renesanènému umeniu z poslednej tretiny 17.storoèia.
Dispozièný jednotrakt objektu (okrem reprezentaènej èasti) ) je narušený v západnom krídle priebežnou
spojovacou chodbièkou, ktorá bola neskôr preèlenená. Obytné priestory sú situované po obidvoch stranách
prejazdu. Boli urèené pre vedúcich pracovníkov žrebèína.
Priestory východného, južného a západného krídla, vzh¾adom na ich úèelovos• a špecifickos• objektu sú
èlenené na väèšie haly, ktoré si v podstate zachovali svoju pôvodnú dispozíciu. Zaklenutie všetkých priestorov je
pruskými klenbami na pásoch
Reprezentaèná èas• objektu (kaštie¾) je vlastne dispozièný dvojtrakt v strede so vstupnou sieòou , z
ktorej vedie pohodlné široké schodisko na II. podlažie. Po stranách vstupnej siene sú po dva menšie priestory,
prepojené so vstupnou sieòou. V 19. storoèí bola jedna z nich uzavretá (zamurovaný dverový otvor). V tomto
období bola vstupná sieò preèlenená deliacou prieèkou a upravené aj priestory situované do ulice a obidva
vstupné otvory a okenné otvory.
Táto èas• objektu je 5 osá. Vstup je riešený na strednú os. Druhé podlažie "piano nobile" sleduje presne
dispozièné èlenenie I. podlažia. Ve¾ká reprezentaèná ústredná sieò bola pravdepodobne zaklenutá zrkadlovou
klenbou. Zachovala sa po nej iba priebežne obiehajúca rímsa s profiláciou, na nieko¾kých miestach prerušená.
Pravouhlé rozmerné okenné otvory sú situované na os komunikácie vedúcej do holièského kaštie¾a. Severnú
èas• objektu uzatvára (trojboký) štít. Vstupný portál osadený na strednú os prepája sieò s roz¾ahlým balkónom s
kovanou rokokovou mrežou. Piano nobile západnej dvorovej strany uzatvára segmentový štít s volutami. Z
architektonických èlánkov v tejto èasti objektu sa nám zachoval pravouhlý kamenný portál schodiska, s
obiehajúcou lištou (pravá strana doložená tehlou detail)
Na klenbe reprezentaènej siene žrebèína bola fresková výma¾ba od J.J.Chemnta-Belgièana, ktorý bol v
službách Františka l. Lotrinského, manžela Márie Terézie, majite¾a nami skúmaného objektu. Aj keï v roku 1956,
ako hovorí základný výskum prevádzaný SUPSOP v Bratislave, Chamantové freská ešte existovali, hoci silne
poškodené, dnes sú iba nenávratnou históriou.
•ažiskom umeleckého a architektonického výrazu objektu sú jeho prieèelia. Východná fasáda
reprezentaènej èasti objektu je pä•osá s trikrát odstupòovaným rizalitom. V jej strede je situovaný vstupný portál,
s draperkovo riešeným nadpražným oblúkom. Po jeho stranách sú dva vysoké okenné otvory ukonèené
polkruhovým oblúkom, ved¾a nich dva pravouhlé okenné otvory. Piano nobile sleduje ten istý osový rozvrh ako I.
podlažie. Jeho otvory sú vyššie, ako otvory podlažia. Plocha fasády je èlenená pilastrami a lizénami, ktoré fasádu
vertikalizujú. Pilastre stredného rizalitu sú èlenené priebežnou pásovou bosážou až k úrovni korunnej rímsy. Aj
keï murivo reprezentaèného objektu, je kameò, ploché pilastre sú z tehál a majú naznaèené èlenenie pásovou
bosážou. V neskoršom období je priebežná bosáž zvýraznená štukovým materiálom, z ktorého sú dekoratívne
prvky ako "štítky" pod úrovòou kordónovej rímsy, alebo vejárovito rozložené klenáky vo vrchole okenných
oblúkov. Prvé podlažie od piana nobile delí kordónová rímsa, ktorá je pokraèovaním priebežnej horizontálnej
rímsy objektu, tiež vyhotovená v tehle. Rímsa je v dåžke stredného rizalitu bohatšie riešená. Plochu fasády
dekoratívne dotvárajú lizény, ktoré spolu s ostatnými dekoratívnymi prvkami vytvárajú podmienky pre svetelné
dotvorenie a zvýraznenie fasády. Stredný rizalit uzatvára trojboký štít, dekorovaný jednoduchou ornamentikou
dynamických tvarov (puklice – pozri položkovú tabu¾ku ). Korunná rímsa ktorá ohranièuje aj tympanom je bohato
profilovaná.
Západná fasáda východného krídla B je honosnejšia, dekoratívnejšia. Jej osovos•, ktorá korešponduje
s osovos•ou severnej fasády je narušená na I. podlaží (v 19.storoèí). Na miesto zosekaného pilastra situovali
novy dverový otvor a ved¾a neho okennú os. Architektonicky bohatšie je riešený stredný rizalit, ktorý zväzuje
roz¾ahlý balkón s kovanou mrežou, nesený dvoma pármi konzol. Dve z nich sú volutové a dve pravouhlo
zakonèené. Pod volutovými konzolami je štylizovaná rokaj (v štuku). Nad obidvoma francúzskymi oknami je
dekoratívny prvok paprskovite rozložených klenákov (5). Nad postrannými okennými osami piana nobile sa
zachovali vystupujúce plochy lizén. Pilastre, ktoré tektonizujú stredný rizalit prechádzajú korunnou rímsou a tvoria
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
podnož pre volutový štít, ktorý architektonicky dotvára južnú èas• "malého kaštie¾a". Hodiny štítu sú orámované
vencom s festonmi. Zastrešenie valbovou strechou s vikiermi.
Resumé: Datova• založenia stavby a jej dohotovenie v rokoch 1736 - 1752 nás oprávòuje: vyvážená
dispozícia objektu, rozloženie suterénu, vnútorná dispozícia, dispozícia reprezentaènej èasti objektu, úzkostlivé
rešpektovanie osovosti na všetkých fasádach, klenutie priestorov hrebienkovými klenbami, valenými klenbami s
lunetami, pruskými klenbami. Toto datovanie je v súlade s literárnymi prameòmi archívnymi dokladmi, ktoré sa
zachovali v daòových knihách kopèianskeho žrebèína a holièského panstva. Jednotné použitie kamenného
materiálu, zlato okrového pojivového materiál na stavbu žrebèína, ako aj organická spätos• všetkých krídel a
vyvážená a pravidelná dispozícia nám napovedajú, že objekt bol založený naraz. (Sondami sa nepodarilo
dokáza• opak), po kúpe majetkov od posledného èlena rodu Csoborovcov, teda po roku 1736. Tento fakt
potvrdzuje aj archívna správa zo 4. apríla 1745, v ktorej píše cisársky úradník správcovi do Holíèa, že krá¾ žiada,
aby žrebèín bol ešte toho roku hotový. Cincík,J. v nami citovanom diele hovorí, že výma¾ba siene kopèianskeho
žrebèína bola hotová freskárom J.J.Chamantom v roku 1751. Zhodné údaje o ma¾ovaní fresiek sa zachovali v
daòových knihách SAZ v Prahe, kde sa uvádza výška mzdy pre J.J.Chamants a poplatky za farby pre kopèiansky
žrebèín. Z uvedeného vyplýva, že štvorkrídlová budova žrebèína, prízemná s kaštie¾om a kaplnkou bola
dohotovená do roku1752.
2. stavebná etapa, ktorá urèila koneèný vzh¾ad žrebèinca je ohranièená rokmi 1752-1773. V tomto období vzniká
nadstavba podkrovia (II. podlažia ) v rozsahu celého objektu, ako sa nám zachovala dodnes. Na kamennú hmotu
existujúceho telesa objektu stavite¾' dekomponoval ïalšie podlažie , ktoré v celom rozsahu objektu previazal
priebežno pásovou kordónovou rímsou. Napojenie sa podarilo zachyti• sondami na na dvorovej i vonkajšej. Silne
vystupujúce piliere, medzi ktorými boli situované okenné osi, uzavrel stlaèeným oblúkom, èím získal ilúziu
slepých arkád a uzavrel trojbokými štítmi s bohatou profilovanou rímsou. Stredné osi fasád zvýraznil štítmi
segmentového ukonèenia s konvexno-konkávnymi líniami, taktiež s bohatou profiláciou rímsy. Tieto štíty sú
formou príbuzné štítu, ktorý ukonèuje južnú fasádu reprezentaènej èasti objektu. V osiach podlažia osadil okenné
otvory s mierne segmentovým nadpražím. Všetky okenné osi II. podlažie (celého objektu) sú rovnakých rozmerov
a pôvodne boli uzavreté.
Podkrovie má lomenú klenbu vyklenutú z tehál. Je rozdelené na menšie priestory, ktoré sú medzi sebou
prepojené. Otvory sú situované na stred a opatrené kamennými šambránami a kovanými dvermi (detail). Strecha
je pokrytá malými bobrovkami, ukladanými na vyènievajúce plôšky tehál a kladená do bohatého lôžka malty.
Nárožia sa spevnili tehlovými piliermi. Nadstavba objektu v druhej stavebnej etape je tak harmonicky a
organicky pôsobiaca, že vzniká pocit akoby objekt vznikol v jednom èasovom úseku, bez akéhoko¾vek
prerušenia. Rozsah objektu (každé krídlo je dlhé 120-130, široké 13m), urèil stavite¾ vzh¾adom na úèelovos• a
vzh¾adom k tomu zvolil materiál a hmotnos•. Kompozíciou slepých arkád a štítov získava urèitého
vertikalizujúceho komponenta.
Architektonický výraz reprezentaènej èasti objektu pri použití plochých pilastrov (zväzujúcich dve
podlažia), lizén, trojbokého štítu dáva objektu triezvejší, racionálnejší výraz a symetriu, jasné usporiadanie
namiesto pohybu a kriviek typických pre barok, je tu k¾ud a pravidelnos•. Tieto výrazové prostriedky sú typické
pre prácu stavite¾ov viedenského okruhu z polovice 18. storoèia a neskôr, pracujúcich v Uhorskej stavebnej
komore.
Architektonické riešenie fasád reprezentaènej èasti ako ( pilastre a zrkadlá, rímsy i priebežná pásová
bosáž boli doriešené už v tomto období - èiže do roku 1752.
Môžeme pripusti•, že dostavbu objektu v II. etape riešil sám Hillebrand po odchode J.N.Jadota z
cisárskeho dvora r.1753. Dokladom toho by mohlo by• aj použitie motívu štítov, ak nárys na túto dostavbu
neexistoval už skôr.
Môžeme poveda•, že táto budova patrí do okruhu stavieb riešených na spôsob tereziánskych barokovo
klasicistických kaštie¾ov viedenského okruhu a že jej tvorcom bol niektorý zo stavite¾ov tohto okruhu pôsobiaci na
viedenskom cisárskom dvore v I. polovici 18. storoèia (do roku l 768) .
3. stavebná etapa prvá tretina 19.storoèia. V tejto stavebnej etape sa v priestore severného obytného krídla
upravil stredný suterén Vybudovali sa obytné priestory v jeho podkroví. Tieto rešpektujú dispozíciu I. podlažia tak
ako vznikla do roku 1752. Jednotlivé priestory sú radené za sebou a medzi sebou prepojené. Taktiež sú
prístupné zo spojovacej chodbièky. Aby sa priestory dali obýva• na II. podlaží sa vybudovali vykurovacie
zariadenia prístupné zo spojovacej chodbièky. V severnej èasti krídla sa zamuroval vstup na stred deliacej
prieèky, otvoril sa nový a v tej èasti sa vybudovalo nové schodisko na II. podlažie. V ïalších èastiach podkrovia
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
sa uzavreli prechody (otvory) situované na stred a utvorili sa nové bližšie k štvorcovému dvoru,.
4. stavebná etapa -posledná tretina 19.storoèia. Cisársky žrebèín bol zrušený roku 1828. Úèelová budova
zmenila využitie. V tomto období sa previedlo najviac nevhodných zásahov do vonkajšej i vnútornej dispozície
objektu. K južnému krídlu sa pristavali prevádzkové priestory, ktoré narušili pravidelnú a vyváženú kompozíciu a
osovos• vonkajšej èasti krídla. Na vnútornom dvore sa vybudovali prevádzkové priestory pre liehovar, ktorý sa
usadil v severnom krídle objektu. Jeho prevádzkou najviac utrpelela reprezentaèná èas• objektu. Vstupnú sieò na
I. podlaží preèlenili a rozdelili ešte na menšie priestory, vybudovali zariadenia cementové vane, rôzne destilaèné
zariadenia umiestnili, v reprezentaènej sieni, èím narušil jej obvodové múry, stropy a pod. Kaštie¾ sa dostal do
dezolátneho stavu, ktorý sa dodnes ešte zhoršil. Ïalej sa v severnom krídle preèlenili niektoré ve¾ké maštale,
upravili sa okenné otvory. V ostatných èastiach objektu sa vybudovali menšie deliace prieèky.
5. stavebná etapa dvadsiate storoèie. V tomto období objekt získali štátne majetky, ktoré previedli urèité úpravy
v západnom krídle objektu. Vybúrali staršie deliace prieèky, preèlenili spojovaciu chodbièku, upravili okenné
otvory aj na II. podlaží. Najväèším zásahom do dispozície tohto krídla bolo zrušenie kaplnky, jej prestropenie a
preèlenenie prieèkami. Okrem toho sa vybudovali nové sociálne zariadenia v interiéri a pribudovali sa sociálne
zariadenia k vonkajším pilierom na I. i II. Podlaží. Vybudovali sa niektoré nové okenné otvory, upravili sa
jestvujúce. Zmenil sa rytmus okenných osí, zrútili sa stropy v reprezentaènej èasti. Do dvora a okolia kaštie¾a
pribudli „moderné“ prevádzkové zariadenia, ktoré úplne narušili pôvodnú kompozíciu pod¾a barokovej zákonitosti.
3. Charakteristika a popis pamiatky z h¾adiska architektonického
Situácia -Žrebèín je situovaný na rovnom priestranstve medzi komunikáciou vedúcou do obce a riekou Moravou.
Východným krídlom, v strede ktorého je reprezentaèná èas• je situovaný na os komunikácie, ktorá vedie do
holíèského kaštie¾a. Objekt je dvojpodlažný (druhé podlažie je vlastne podkrovím).
Dispozícia - Objekt je dvojpodlažný (druhé podlažie tvorí vlastne podkrovie), štvorkrídlového pôdorysu s
vnútorným uzavretým dvorom. Jeho tri krídla sú jednotraktové. Severné krídlo tvorí dvojtrakt a je podpivnièené.
Vstupy do vnútorného dvora sú situované na strednú os krídla južného, východného a západného. Severné krídlo
administratívne je prístupné z prejazdu. V severnom a južnom krídle sú situované schodiská vedúce na II.
podlažie (do podkrovia). Miestnosti prízemia sú radené aditívne za sebou. Sú èiastoène priechodné a èiastoène
prístupné zo štvorcového dvora.
V strede východného krídla boli situované priestory. Táto èas• krídla je dvojpodlažná. Prevyšuje ostatné krídla
objektu. Je to dvojtrakt. Vo vstupnej sieni reprezentaènej èasti, je nástup na schodisko vedúce na II. podlažie.
Portál na II. podlaží tvorí kamenná pravouhlá šambrána s obiehajúcou lištou, na ¾avej strane doložená tehlou.
Schodisko na II. Podlažie je jednoramenné zalomené s kamennými stupòami Miestnosti na II. podlaží nie sú
zastropené (všetky stropy sú znièené).
Stavebný materiál je lomový kameò a tehla. Celý objekt, až na reprezentaènú èas•, je zastrešený sedlovou
strechou. V severnom krídle objektu sa zachovali staršie nadstrešené komínové telesá.
Fasády - Hlavná východná fasáda ktorú rieši tento projekt, v strede ktorej je "malý kaštie¾" -reprezentaèná èas•, je
dvojpodlažná, 5 osá s vystupujúcim rizalitom, ktorý má v úrovni I. poschodia (v šírke 3 osého rizalitu) otvorený
balkón. Rizalit uzatvára volutový štít so slneènými hodinami. Východná fasáda (reprezentaèná èas•) je vertikálne
èlenená rovnakým poètom okenných osí, ako jej dvorová èas•. Èlenia ju ploché bosované lizény a zrkadlá
farebne odlišené. Architektonické èlenenie tejto fasády je zhodné s jej južnou èas•ou.
V 19.storoèí sa podkrovia (II. podlažie) severného krídla situovali obytné priestory, ktoré však rešpektovali
vnútornú dispozíciu I. podlažia. Ostatné priestory podlažia si zachovali pôvodné dispozièné èlenenie. Upravili sa
iba vstupné otvory, ktoré boli situované na stred deliacej prieèky.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
B2.1.1 Stavebno-technické riešenie
1.Program pamiatkových úprav kopèany- žrebèín
1. Opis pamiatky
Žrebèín v Kopèanoch je architektonickou pamiatkou z polovice 18. storoèia. Založil ho ako úèelovú
stavbu k holíèskemu kaštie¾u, s ktorým bol prepojený stromoradím, František Štefan vojvoda Lotrinský ( manžel
Márie Terézie ) roku 1736. Žrebèín vlastnila cisárska rodina až do roku 1918. Pôvodne bol kaštie¾ v Holíèi
a žrebèín v Kopèanoch prepojený, z holíèskej strany parkom a zo strany Kopèian stromoradím. Komunikácia
vedúca stromoradím bola situovaná na stred južného krídla holíèského kaštie¾a. K žrebèínu patrili aj prevádzkové
budovy. Boli situované tak, aby nenarúšali kompozíciou objektu osadeného v strede vo¾nej prírody. Smerom k
rieke Morave bol vybudovaný rybník. Blízko kaplnky sv. Margaréty bol tiež rybník s voliérou pre chov divokých
kaèíc. (kaèenáreò)
1. stavebná etapa 1736 - 1752
Túto etapu prezentuje štvorkrídlová prízemná stavba s prejazdmi na os krídel, èlenená piliermi. V strede
východného krídla je reprezentaèný objekt s trikrát odstupòovaným rizalitom, z vonkajšej strany ukonèeným
trojbokým štítom, z dvorovej strany štítom segmentového zakonèenia. V severnom krídle po ¾avej strane prejazdu
je situovaná malá kaplnka priestorové riešená cez dve podlažia.
2. stavebná etapa 1752 - 1773.
V tomto období vzniká nadstavba podkrovia /II. podlažie/ v rozsahu celého objektu. Vystupujúce piliere sa
uzavreli stlaèeným oblúkom a ukonèili trojbokými štítmi. Nárožia sa spevnili piliermi. V osiach podlažia osadili
okenné otvory s mierne segmentovým nadpražím. Previedli sa malé úpravy vnútornej dispozície severného krídla
/ prieèky/.
3. etapa - prvá tretina 19.storoèia.
V tejto etape sa upravil suterén a vybudovali sa obytné priestory v podkroví severného krídla, ktoré rešpektujú
dispozíciu I. podlažia.
4. etapa - posledná tretina 19.storoèia.
Cisársky žrebèín bol zrušený roku 1828, budova zmenila využitie. V tomto období sa previedlo najviac
nevhodných zásahov do dispozície objektu. K južnému krídlu sa pristavali z vonkajšej strany prevádzkové
priestory, ktoré narušili vyváženú kompozíciu. Na dvore vybudovali prevádzkové priestory pre liehovar, ktorého
prevádzkou najviac utrpela reprezentaèná èas• objektu. Kaštie¾ sa dostal do dezolátneho stavu.
5. etapa - 20.storoèie.
V severnom krídle sa vybúrali staršie deliace prieèky, upravili okenné otvory na II. podlaží. Najväèším zásahom
do dispozície bolo zrušenie kaplnky, jej prestropenie a rozdelenie prieèkami. Vybudovali sa nové sociálne
zariadenia v interiéri aj z vonkajšej strany pilierov. Zmenil sa rytmus okenných osí na západnej fasáde
východného krídla.
Do dvora a okolia žrebèínu pribudli socialistické prevádzkové zariadenia, ktoré úplne narušili pôvodnú
kompozíciu. / Podrobnejší popis - viï Umelecko-historický výskum/.
2.Stavebno-technický stav
Stavebno-technický stav objektu je možno charakterizova• ako znaène narušený, prièom reprezentaèná
èas•, ktorú rieši tento projekt východného krídla je v stave havarijnom.
Horizontálne konštrukcie - prevažne klenby opticky nevykazujú poškodenie. Klenby nad II. podlažím vplyvom
zatekania sú prevlhnuté, na exponovaných miestach dochádza k postupnému opadávaniu omietky a odpájaniu
jednotlivých konštrukèných prvkov - tehál. Staticky narušená je aj klenba nad prejazdom v južnom krídle. Strop
nad I. podlažím reprezentaènej èasti severného krídla je zrútený, taktiež sekundárny strop nad II. podlažím / ktoré
bolo pôvodne zaklenuté zrkadlovou klenbou/. Reprezentaènej èasti chýba v súèasnej dobe zastrešenie.
Krytina - bobrovka s hrotitým ukonèením je narušená približne z 80 %, hlavne v úž¾abiach, kde je vidno odkryté
maltové lôžko a nevhodnú betónovú mazaninu. Krytinu narúšajú aj náletové dreviny, ktorými sú zarastené
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
úž¾abia nad celým objektom. Hrebene a väèšina komínových telies sú vo ve¾mi zlom stave. Omietky na
vonkajších aj dvorových fasádach sú všetky poškodené, opadávajú v celých kusoch, v podobnom stave sú aj
interiérové omietky. Niektoré priestory nie sú omietané.
Stolárske výrobky - stupeò poškodenia je rôzny. Okná sa zachovali prakticky iba v severnom krídle, bude
potrebná ich výmena.
Podlahy - palubové v severnom krídle na II. podlaží - v dobrom stave, tehlové - rôzny stupeò zachovania,
betónové v stajniach a v skladoch - v dobrom stave. Kamenná podlaha v prejazdoch je podmytá a sadnutá.
Inžinierske siete - rozvod vody, kanalizácia a povrchové elektrické vedenie sú nevyhovujúce, nezodpovedajú v
súèasnosti platným STN.
Celkový stavebno-technický stav svedèí o nedostatoènej, respektíve žiadnej údržbe.
3. Spresnené podmienky ochrany a uplatnenia kultúrno-spoloèenských hodnôt pamiatky.
3.1. Požiadavky na odstránenie rušivých zásahov do pamiatky a jej prostredia.
Návrh úprav.
Vertikálne konštrukcie - materiál - lomový kameò, tehla, pieskovec. Všetky narušené nosné konštrukcie / hlavne piliere krídla/ je potrebné domurova•, staticky zabezpeèi•.
Horizontálne konštrukcie.
Priestory žrebèína v I. poschodí sú vo väèšine zaklenuté pruskými klenbami na pásoch. II. podlažie je zaklenuté
valenými klenbami s lunetami, v reprezentaènej èasti na II. podlaží sa v prvej polovici 20. storoèia zrútila
zrkadlová klenba. Klenby sú v z èasti omietané, z èasti neomietané.
Návrh úprav.
Všetky klenby sa zachovávajú v plnom rozsahu. Narušené klenby sa vyspravia, v prípade potreby staticky
zabezpeèia. Klenby sa vypieskujú a opatria impregnaèným náterom.
V reprezentaènej èasti sa celé I. podlažie prekryje tehlovou stropnou konštrukciou na štvotici kamenných ståpoch,
ktorého výška sa urèí pod¾a zachovaných otlaèkov.
Nad II. podlažím reprezentaènej miestnosti sa uskutoèní rekonštrukcia zrkadlovej klenby.
Zastrešenie
Celý objekt je zastrešený zaujímavým spôsobom. Krytina bobrovka s hrotitým ukonèením je kladená priamo na
vyènievajúce plošky tehál klenby nad II. podlažím do bohatého lôžka malty. V súèasnosti je krytina z ve¾kej èasti
narušená, hlavne v úž¾abiach medzi štítmi, kde èasto chýba. Namiesto výmeny poškodenej krytiny sa niektoré
úž¾abia prekryli betónovou vrstvou. Komíny v západnom krídle sú znaène deštruované.
Reprezentaèná èas• nie je v súèasnej dobe zastrešená.
Návrh úprav.
Po vyspravení klenieb je potrebné vymeni• narušenú bobrovku, prièom je potrebné najskôr odstráni• betón v
niektorých úž¾abiach. Bobrovka musí mat' hrotité ukonèenie. Komíny sa domurujú, omietnu vápennou omietkou
bielej farby a opatria dobovými hlavicami. Šambrány komínových otvorov z pieskovca /II. podlažie/ sa ošetria,
otvory sa zakryjú kovanými dvierkami.
Reprezentaèná èas• sa prekryje valbovou strechou s vikiermi /krytina -bobrovka s hrotitým ukonèením/, výška
strechy a rozmiestnenie vikierov sa urèí pod¾a dobových kresieb a fotografií. Štíty sa omietnu a oplechujú. Na štít
zo západnej strany sa osadia hodiny. Objekt je potrebné opatri• bleskozvodmi.
Odvod dažïovej vody - riešený vytvarovanými medenými plechmi v úž¾abiach medzi štítmi s presahom cca 1m,
voda odteká volne do terénu. Plechy sú vo ve¾mi zlom stave, niekde chýbajú èo spôsobuje deštrukciu pilierov /
južné krídlo z dvorovej strany/. Vo východnom krídle z dvorovej strany je vidno nieko¾ko plechových nefunkèných
zvodov zapustených v pilieroch.
Návrh úprav
Rekonštruova• nové vytvarované plechy / materiál –meï/ do úž¾abí s dostatoèným presahom od pilierov, odvod
vody rieši• do kanalizácie. /obnovi• pôvodný systém odvodu dažïovej vody/
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Podlahy
Podlahy v objekte sú rôzne, hlavne dlažby tehlové / štvorcové, obdåžnikové tehly, aj obdåžnikové ukladané
diagonálne/, v západnom krídle okrem tehlových sú drevené palubové podlahy, na II. podlaží aj podlaha teracová
kombinovaná s cementovým poterom.
Návrh úprav
V II. podlaží sa prevedie rekonštrukcia zachovanej tehlovej podlahy, palubové drevené podlahy pod¾a potreby
rekonštruova•, alebo upravi• v zhode so slohovým výrazom barokového klasicizmu. Vo vstupnej sieni
reprezentaènej èasti a na II. podlaží reprezentaènej èasti položi• kvalitnú kamennú dlažbu. Dlažbu z prírodného
kameòa v prejazde je nutné rekonštruova• a doplni• chýbajúce èasti.
Okenné otvory
I. podlažie - okenné otvory v severnom obytnom krídle sú zachované v takmer neporušenom stave a v pôvodnej
ve¾kosti po pravej strana prejazdu.
Okenné otvory I. podlažia južného, východného a západného krídla / okrem reprezentaènej èasti/ sa èasovo
prispôsobovali potrebám, pôvodné sa zachovali na vonkajšej fasáde južného krídla.
Návrh úprav - všetky okenné otvory I. podlažia uvedených hospodárskych krídel prispôsobi• ve¾kos•ou
zachovaným pôvodným. Niektoré okenné otvory bude potrebné zaslepi• a otvori• nové pod¾a osovosti II. podlažia
Východné krídlo sa nebude využíva• na hospodárske úèely, preto možno uvažova• s ve¾kos•ou okenných otvorov
obdobnou ako na severnom krídle.
II. podlažie - okenne otvory II. podlažia v štítoch sú v súèasnosti rôznych ve¾kostí. Pôvodné rozmery otvorov so
segmentovým záklenkom sa zachovali v štítoch severného krídla.
Návrh úprav - všetky okenné otvory II. podlažia / okrem reprezentaènej èasti / ve¾kos•ou a tvarom prispôsobi•
zachovaným okenným otvorom severného krídla.
Okenné otvory reprezentaènej èasti.
Okenné otvory reprezentaènej èasti si na II. podlaží zachovali svoje pôvodné rozmery na východnej aj západnej
fasáde. Otvory na I. podlaží na východnej fasáde - na 1 a 5 osi boli zmenšené, 2,3 a 4 os – otvory boli
zamurované.
Otvory I. podlažia na západnej fasáde - v 1 osi otvor zaslepený a otvorené boli dva nové otvory, v 2 a 4 osi otvory
s polkruhovým ukonèením boli premurované na pravouhlé, otvor 3 osi- vstup bol zmenšený, taktiež aj otvor 5 osi.
Návrh úprav:
- previes• rekonštrukciu 1 a 5 okennej osi na západnej fasáde I. podlažia
- otvori• takmer k úrovni podlahy, otvorom v 2 a 4 osi da• polkruhové ukonèenie, vstup /3 os/ otvori• na pôvodnú
ve¾kos•
- na východnej fasáde otvori• zaslepené otvory v druhej, tretej a štvrtej osi, otvory v prvej a piatej osi
rekonštruova• zníži• takmer po zem
Okenné výplne
Reprezentaèná èas•- pôvodné výplne sa nezachovali
Návrh úprav – vyhotovenie výplní zodpovedajúcich obdobiu barokového klasicizmu a to pod¾a okenných otvorov
zachovaných z obdobia jeho vzniku / pravouhlé i s polkruhovým ukonèením/. Materiál - drevo.
Farebnos• - hnedý náter, alebo namorenie – tmavý odtieò.
I. podlažie / okrem reprezentaènej èasti/
Návrh úprav - v krídle sa výplne budú reprodukova• v pôvodnom materiáli - dreve, prièom sa zachová 6tábu¾kové èlenenie. Farebnos• - hnedý náter, alebo namorenie - tmavý odtieò farby dreva.
II. podlažie
V súèasnosti sú okenné otvory sa segmentovým zakonèením / všetky krídla okrem reprezentaènej èasti /
opatrené rôznymi druhmi výplne - drevené, oce¾ové, sklobetónové, sololitové, alebo bez výplne.
Návrh úprav – výplne vyhotovi• v pôvodnom materiáli - dreve, aby zodpovedali dobe vzniku nadstavby tohto
podlažia so 6 tabu¾kovým delením. Farebnos• – hnedý náter, alebo namorenie - tmavý odtieò.
Všetky okná na objekte okrem okien na I. podlaží hospodárskych objektov, rieši• ako dvojité.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Vstupy a prejazdy
Prejazdy do vnútorného dvora sú situované na strednú os krídla južného, severného, východného a na tretiu os
západného krídla.
Návrh úprav
Kamenný portál / žula / v prejazde západného krídla reštaurova•, ponecha• na mieste, v severnom krídle
reštaurova• pod¾a zachovaného. Portále opatri• bielou paspartou, tmavé plochy v nákrese predstavujú zlatý oker,
svetlé plochy bielu farbu.
Vytvorené otvory na vonkajšej a dvorovej strane budú upravené ako okenné, zhodné ve¾kos•ou a výplòou s
oknami na južnej fasáde.
Prejazdy vo východnom krídle v reprezentaènej èasti - z vonkajšej strany, zamurovaný, z dvorovej strany
zmenšený, sa otvoria na pôvodnú ve¾kos•. Konzolkové portále sa zreštaurujú.
Výplne
Výplne prejazdov a vstupov sa nezachovali.
Návrh úprav
Rieši• ich drevené, zodpovedajúce svojim tvarom a èlenitos•ou obdobiu vzniku žrebèína.
Otvory vo vnútornej dispozícii
Otvory vzniknuté v mladších stavebných etapách
Návrh úprav - možno ich zamurova•, alebo využi• v novej prevádzke objektu.
V reprezentaènej èasti - vo vstupnej sieni na I. podlaží sa nachádza kamenný portál z pol. 18. storoèia, na II.
podlaží portál do reprezentaènej siene je zmenšený.
Návrh úprav - portál na I. podlaží reštaurova•, chýbajúcu èas• doplni•, ponecha• na mieste.
Portál na II. podlaží rozšíri• na pôvodnú ve¾kos•.
V II. podlaží v strede deliacich prieèok sú umiestnené kamenné portály.
Návrh úprav - reštaurova•, zamurované tiež reštaurova• a ponecha• na mieste. Chýbajúce doplni• pod¾a
zachovaných.
Výplne otvorov - v èase výskumu sa v II. podlaží zachovali vyvesené poškodené dvere s kovaním, ktoré sú
zdokumentované . Takisto na II. podlaží sú osadené v strede deliacej prieèky kované dvere. Dvierke do
komínového otvoru v severnom krídle, existujúce ešte v èase konania výskumu, sa zachovali len v dokumentácii.
Návrh úprav - vyhotovi• pod¾a dokumentácie obsiahnutej v Pamiatkovom výskume nové výplne otvorov.
Kovania - zachovali sa len v dokumentácii.
Návrh úprav - vyhotovi• pod¾a zdokumentovaných kovaní nové, a adekvátne k ich tvaru navrhnú• aj kovania na
okná a okenice.
Mreže - na reprezentaènej èasti objektu sa nezachovala kovaná mreža balkóna a takisto kované prevliekané
mreže na oknách.
Návrh úprav – nové vyhotovi•, ruène kovanú mrežu balkóna. Pod¾a zachovaných prevliekaných okenných mreží
vyhotovi• kópie a osadi• medzi okenné krídla na vonkajšej aj vnútornej strane východného krídla / I. podlažie/.
Opatri• èiernym matným náterom. Odpovedajúce kópie osadi• aj do okenných otvorov ostatných krídel / I.
podlažie/.
Schodisko
Návrh úprav - schodisko v objekte ponecha•, vyspravi• a doplni• kamenné stupne, na schodisku v reprezentaènej
èasti previes• opravu parapetného múrika a vyhotovi• kópiu balustrády . Schodisko bude doplnené o stolièkový
vý•ah. Splní sa tým požiadavka bezbariérového vstupu
Omietky
Vnútorné aj vonkajšie omietky sú vo ve¾mi zlom stave. Pôvodné omietkové vrstvy sa zachovali na západnom
krídle.
Návrh úprav
Vnútorné omietky - poškodené plochy otåc•, všetky priestory I. podlažia a pod¾a potreby aj priestory na II.
podlaží omietnu• hladenou vápennou omietkou a natrie• bielym vápenným náterom.
Vonkajšie omietky - omietkové vrstvy dvorových a vonkajších fasád v celom rozsahu objektu rekonštruova•
pod¾a pôvodných, ktoré sa zachovali na západnom krídle objektu tak, ako sú vyznaèené v nákrese. Omietky budú
vápenné hladené.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Farebnos• - paspartovanie okenných otvorov, pilierov a stlaèených oblúkov je biele. Zrkadlá a èasti vyznaèené v
nákrese tmavšie, zlatý oker. Paspartovanie bude naznaèené nutou v omietke.
Inžinierske siete
V súèasnosti nevyhovujúce platným STN normám. Objekt bude napojený na novú vodovodnú prípojku,
kanalizaènú prípojku / zabespeèí sa odvod zrážkovej vody/, vykurovací systém je napojený na STL prípojku,
plynovým kotlom s oh¾adom na pamiatkovú podstatu objektu. Všetky zvody, stúpaèky budú zapustené do muriva,
elektroinštaláciu zasekaná pod omietku, výber osvet¾ovacích telies bude podriadený pamiatkovému charakteru
žrebèína. Odstráni sa vzdušné elektrické vedenie (preložka NN vedenia), hlavný prívod sa rieši zo stožiarovej trafostanice podzemným káblom.
3.2. Požiadavky na terénne a sadové úpravy.
Úprava vnútorného dvora a okolia žrebèína je v súèasnej doba nevyhovujúca. V ochrannom pásme žrebèína nesmie dôjs• k novej nevhodnej výstavbe. Èistièka obilia musí by• odstránená. Pretože došlo k dlhodobému nárastu
terénu vo dvore, ako aj v bezprostrednej blízkosti stavby, bude upravený na niveletu terénu do pôvodného stavu
(+0,00= 162,60) vo vyznaèenom rozsahu.
Z dvora okolo riešenej stavby sa musia odstráni• betónové panely, plocha sa zatrávni a v závislosti od
dispozièného riešenia priestorov sa rieši obslužná komunikácie.
3.3. Osobitné požiadavky na projektovú dokumentáciu, realizáciu, využitie a sprístupnenie priestorov
pamiatky.
Prípravná dokumentácia existujúca
- zameranie objektu v M 1: 50 /PÚK 1979/
- pamiatkový výskum /PÚK 1979/
- Zámer obnovy pamiatky / KÚŠPSOP 1987/
- Program pamiatkových úprav / KÚŠPSOP 1987/
- Štúdia revitalizácie cisárskeho barokového objektu – Žrebèín Kopèany /
ing.arch. Michal Huèko 2005
- statický prieskum a návrh statického zabezpeèenia objektu žrebèína 2007
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Michal Huèko 2007
Požiadavky na realizáciu
Pri revitalizácii objektu žrebèína je potrebné poèíta• s ve¾kým podielom atypických prác, technológii a klasických
materiálov. Kompletná stavba, ktorej finanèný objem sa predpokladá približne 1,6 mil. EUR, bude realizovaná na
etapy, v prvom rade sa realizuje reprezentaèná èas• - kaštielik, statické zabezpeèenie klenieb na I. podlaží ,
pilierov, klenieb a výmena krytiny v plnom rozsahu.
3.4. Požiadavky na reštaurátorské práce.
Charakter umelecko-remeselných prác bude ma• ošetrenie kamenných èlánkov /portálov, pilierov, šambrán/,
ozdobných mreží, kovaných dverí, výroba nových prvkov / dvere, kovania, mreže/ a vyspravenie omietok /rímsy,
lizény/.
3.5. Urbaniaticko-architektonické podmienky.
Plánovaná obnova reprezentaène èasti zvýrazní architektonické kvality objektu, sadovými a terénnymi úpravami
sa zvýši kvalita bezprostredného okolia žrebèína.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
2.Stavebno-technické riešenie – nový stav
2.1 Dispozièné riešenie a technické riešenie
Krídlo B – východné
Prízemie – Malým kaštie¾om umiestneným v strede krídla je rozdelené na tri samostatné èasti. Stavebné práce sa
zaènú zrealizovaním reprezentaènej èasti.
Poschodie - Stavebné práce sa zrealizujú pod¾a „Návrhu pamiatkovej obnovy“.
Na I. poschodí kaštielika sa budú nachádza• reprezentaèné priestory a informaèné centrum.
3. Statická obhliadka-stupeò I. Pod¾a znaleckého štandardu-vizuálna obhliadka
Ide o 270 roènú, èiastoène podpivnièenú murovanú stavbu s dvoma nadzemnými podlažiami. Historicky pôvodná
dvojpodlažná obytná èas• „Kaštielik“ sa nachádza v strede východného krídla. Prízemie krídla A je konštrukèný
trvojtrakt, B jedno, dvoj a trojtrakt na kamenných ståpoch , C jednotrakt, D jedno a trojtrakt na kemenných ståpoch.
Žrebèín je prestrešený unikátnou lomenou parabolickou klenbou s lunetami a pokrytý
keramickou krytinou. Exteriérové plochy strechy a vikierov nad lunetami sú vymurované ako rovinné plochy.
Úž¾abia strešných rovín sú oblé. Krytina – keramická bobrovka špicatá ukladaná do maltového lôžka dodnes
pokrýva väèšinu plochy strechy. Zrážkové vody zachytené na streche boli usmeròované plechovými chrlièmi.
Dažïová kanalizácia zberajúca vodu z chrlièov údajne existovala, ale týmto prieskumom zistená nebola. Ak by sa
nález potvrdil, terba zberaèe obnovi• v plnom rozsahu. Klenby nad prízemím sú typické barokové sférickéeliptické, vystužené kovanými •ahadlami so stredovým šponovacím zámkom a koncovými závlaèkami. Steny
prízemia sú vymurované zo zmiešaného kamenno-tehlového muriva. Klenby výluène z plných pálených tehál na
vápennú maltu.
Stavba je pravdepodobne založená na základových pásoch podopretých drevenými pilótami (vo vyššom stupni
projektu odporúèam sondou preveri•).
Základovú pôdu tvoria máloúnosné fluviálne piesèité a štrkopistèité zeminy. Na stavbe bolo použité minimum
dreva z dôvodu minimalizácie požiarneho rizika. Vo južnom krídle „C“ je to drevená podlaha II.NP (podkrovia).
Kaštielik umiestnený v strede východného krídla bol postavený ako baroková obytná stavba s nižším požiarnym
rizikom než hospodárska èas• žrebèína. Pri tejto stavbe bolo povolené použi• drevo na stropy a krov. Okrem
týchto dvoch prípadov na stavbe nebolo použité drevo z dôvodu prísnych protipožiarnych opatrení.
Použité stavebné materiály, požiarna odolnos•
Životnos• stavby je úmerná použitým stavebným materiálom, požiadavkám doby a stavite¾skému dôvtipu. Žrebèín
je 270 roèná stavba, ktorá okrem kaštielika dodnes prežila a zachovala si skromné úžitkové vlastnosti. Hoci je
objekt minimálne 100 rokov bez údržby, je stále schopný poskytnú• ustajnenie pre kone, kancelárie a skromné
ubytovanie, sezónne spoloèenské priestory, sklady, priestory pre podnikate¾ov.....
Základným stavebným materiálom je tehla, kameò, kované •ahadlá, keramická šrkrid¾a – všetko nehor¾avé
materiály. Jedinou výnimkou bol kaštielik a podlaha II.NP krídiel, kde bolo použité drevo. Stajne , maštale,
žrebèíny boli do 18.stor postavené väèšinou z dreva v ktorých sa uskladòujú ¾ahkohor¾avé krmivá (seno) a
podstielka (slama). Riziko vzniku požiaru bolo mimoriadne vysoké, zvláš• v 18.storoèí, keï sa svietilo lampášmi.
Rozhodnutiu o vybudovaní cisárskeho žrebèína v Kopèanoch predchádzal okrem iného aj požiar žrebèína v
èeských Kladruboch. Kone a konské záprahy boli v 18. storoèí jediným dopravným prostriedkom. Celé vtedajšie
hospodárstvo a armáda stála na konských kopytách. Žrebèín bol pod¾a dnešných kritérií „automobilkou“ ktorá
produkovala konské sily s ktorými bol život èloveka bytostne prepojený. Zadanie projektu stavby urèite
obsahovalo „najvyššiu možnú mieru požiarnej bezpeènosti“. Tradiène drevená strecha bola zamietnutá a
nahradená odvážnym typom konštrukcie - neho¾avou tehlovou parabolickou (zalomenou) klenbou pokrytou
pálenou keramickou krytinou ukladanou do vápennej malty. Ide o unikátnu konštrukciu bez kúska dreva, ktorá ctí
projektanta a stavite¾a.
Jedinú požiarnu výnimku dostal reprezentatívny kaštielik v ktorom sa však neuskladòovali hor¾avé materiály a bol
stavbou s nižším požiarnym rizikom. Pokia¾ by barbarsky z kašielika neurobili pálenicu v ktorej sa pod kotlom
kúrilo otvoreným ohòom, kaštielik by do tla nezhorel a zachoval by sa dodnes. Dôkazom vysokej požiarnej
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
bezpeènosti je aj požiar skladovaného materiálu v severnom krídle, po ktorom zostali iba „oèmudené“ steny, ale
inak ku žiadnemu hmotnému zániku nedošlo. Keby aj zhorelo všetko skladované seno a slama naraz, stavba by
sa nezrútila. V tom bol žrebèín dokonalou stavbou strategického významu v ktorej sa rodili uš¾achtilé kone.
Mnohé z nich však sám èlovek zabil v nezmyselných vojnách – najmä v 7-roènej vojne mladej Márie Terézie proti
pruskému krá¾ovi Fridrichovi II. (nazývanom aj Ve¾kým ?!) a ktorému Voltaire napísal, že je „posadnutý duchom
vojny“.
Klimatické deštrukèné èinitele a ich vplyv na stavbu
Všetky stavebné diela vytvorené èlovekom považuje „Zem“ za nieèo cudzie, èo sama nevytvorila, èo narúša
prirodzenú rovnováhu a usiluje aby ich zo seba „striasla“. Biblia o tom výstižne píše (Kaz. 1) „Príroda neustáva vo
svojom behu“ a ïalej „Jedno pokolenie prichádza, iné odchádza, Zem však stojí naveky“. Zem stojí naveky, nie
stavby – tie všetky raz spadnú a zem ich pochová. Žrebèín postupne zaniká od roku 1828, keï prestal by•
žrebèínom a stal sa súèas•ou Holíèskeho panstva.
Hlavnými deštrukènými èinite¾mi sú prírodné sily, živly ktoré èlovek nevie a nemôže ovláda• (klimatické vplyvy).
Voda, vietor, dážï, oheò, mráz, biotické èinitele, èas, zemetrasenie a samotný èlovek. V prípade nášho žrebèína
môžeme oheò vylúèi• – už nemá èo horie•, dokonca ani bleskom nemuselo nebo meta•, staèilo zopár pripitých
hláv a vidina rýchleho zisku z pálenky....èlovek spálil èo iný pred ním vybudoval.
Zemetrasenie je síce hrozbou, ale Kopèany stoja v oblasti s nízkym stupòom seizmického za•aženia. Z
deštrukèných èinite¾ov ostáva voda a znova ten nebezpeèný dvojnohý tvor - èlovek. Voda má 3 skupenstvá –
kvapalné, plynné a pevné. Každé z nich predstavuje špecifické nebezpeèenstvo pre stavbu. Zrážková voda
sústreïovaná do úž¾abí a chrlièov prúdom spláchla omietku a obnažila murivo. Doò sa v zimnom období
zahryzáva voda meniaca skupenstvo na ¾ad. Ak rátame za 1 zimné obdobie približne 20 zmrazovacích cyklov, pri
veku stavby 270 rokov ide spolu o rádovo 5400, teda tisícky cyklov !
Krytina sa doteraz držala skvele. Na väèšine plochy je stále funkèná, ale najkritickejšie miesta – úž¾abia a hlavne
chrlièe sú na konci životnosti. Dielo skazy krytiny umocòuje útok machov, lišajov a dokonca aj stromovej náletovej
zelene s rozsiahlym koreòovým systémom zahryznutým do muriva . Netesnosti umožòujú prienik zrážkovej vody
do lomených klenieb podkrovia. Sú miesta, kde „teèie ako cez rešeto“ skrz klenbu do priestorov podkrovia.
Hydroerózia vyplavuje maltu, ktorá je mäkšia než tehla, mráz vyhlodáva diery do všetkého, èo mu príde do cesty.
Tam, kde sú vlhkostné a svetelné podmienky, rastú zelené riasy, kde len vlhkostné rastú povlaky húb a lišajov.
Kapilárna vzlínavos• je fyzikálny zákon bez ktorého by nemohlo by• na Zemi niè živé. Ide o „abnormálny“ jav,
kedy voda môže prúdi• v tenkých kapilárach úplne nelogicky smerom nahor – proti zemskej gravitácii. Tak sa
dostáva zo zeme cez jemné cievy (kapiláry) do všetkých rastlín od centimetrovej trávy až po desiatky metrov
vysoké vrcholce stromov. Ak sa v zemi ocitne kamenný alebo kamenno-tehlový základ, rovnakým princípom
nasáva zemnú vlhkos•. Od maximálneho stupòa nasýtenia v zemi až po tzv. prirodzenú vlhkos• vo vrchole. Pre
èloveka a zvieratá je to nielen nepríjemné, ale aj zdraviu škodlivé. Najcitlivejšie reagujú ožrebené kobyly, ženy v
oèakávaní a po narodení malé žriebätká – jednoducho to, èo voláme „slabé jedince“.
Stupeò zavlhnutia je priamoúmerný prísunu vody. Zrážková voda žrebèína je usmernená mimo objekt chrlièmi –
oblým plechom v tvare vyplazeného jazyka. Prúdy vody dopadajú priamo na zem alebo stenu bez toho, že by boli
odvádzané dažïovým ž¾abom, alebo kanalizáciou mimo objekt. Údajne existoval zberný systém, ale niet po òom
vidite¾nej stopy. Takto môže sústreïovaná zrážková voda prenika• priamo do podložia odkia¾ ju „nasávajú“
základy a obvodové steny. Ak by sme napoèítali priemerné roèné zrážky ktoré dopadnú na strechu, prepoèítali na
1 chrliè a prenásobili rokmi, išlo by o závratné hektolitre vody, ktoré prenikli do podložia pod každým chrlièom.
Aby sme neostali len pri konštatovaní – skúsime urobi• prepoèet pod¾a informácii z SHMÚ.
Priemerný dlhodobý roèný úhrn zrážok v SR [zdroj SHMÚ] je cca 760 mm.
Plocha strechy pripadajúca na 1 chrliè je : 43.8 m2
43.8 m2 x 760 mm H2O = cca 33.333 litrov/1chrliè/1rok
slovom : tøitcetøitisícetøistatøicettøiti“ støíbrných.... litrov vody na 1 chrliè a rok.
Ak by sa jednalo o menej významnú stavbu pri ktorej sa šetrilo na základoch, stavba by po 270-tich rokoch
nejestvovala. Tak obrovské množstvo vody sústredené chrlièmi do podzákladia by spôsobilo sufóziu (vyplavenie
jemných èastíc piesèitých zemín), následne sadnutie základov, zmenu okrajových podmienok statického
pôsobenia klenieb a ich zrútenie. Štrko-piesèité zeminy podložia fluviálneho pôvodu majú pomerne nízku
únosnos•, u¾ahnutos• a vysokú stlaèite¾nos• (nízky deformaèný modul). Pod¾a súèasne platnej STN 731001
Základová pôda pod plošnými základmi sa na takýchto zeminách nesmie zaklada• bez zvláštnych opatrení.
Zároveò na stavbe s pôdorysnými rozmermi 122x132 m nie sú badate¾né významné statické poruchy – trhliny
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
ohrozujúce bezpeènos• stavby. Je teda správne domnieva• sa, že stavba je založená na drevených pilótach
podobne ako Bazilika sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne postavenej v rovnakom období.
Poznámka : [1736 - 16. júla posviacka základného kameòa baziliky v Šaštíne. Stavebné práce sa zaèali pod
vedením Jána Damianiho, stavite¾a z Viedne. Neskôr stavbu viedol Matej Vépy. 1748 - bola dokonèená stavba a
strecha nad kostolom a v roku 1751 bol zastrešený aj kláštor.] Je vysokopravdepodobné, že skúsenosti so
zakladaním baziliky sa preniesli aj na zakladanie žrebèína, ktorého výstavba zaèala o 2 roky neskôr v r.
1738.
Takže, projektantovi, stavite¾ovi a investorovi po 270 tich rokoch patrí obrovské uznanie za bezchybné založenie
objektu ! Záverom ku tejto kapitole – hlavným deštrukèným klimatickým èinite¾om pôsobiacim na stavbu je
dažïová voda, ktorá preteká cez poèetné diery v streche a nièí podkrovné klenby. Tá istá voda je sústreïovaná
chrlièmi priamo do podzákladia stavby. Podložie je nasycované, v zime premàza a poèas leta vysychá. Na
základe tejto diagnózy bude •ažisko stavebných zamerané na odstránenie tejto naïalej pretrvávajúcej príèiny
postupnej devastácie objektu. To znamená na obnovu strechy a odvedenie chrlièmi sústreïovaných zrážkových
vôd mimo objekt. Špecifické zavlhnutie objektu zhora aj zdola treba odstráni• dômysleným autonómnym
systémom
Objekt s havarijnou poruchou (èiastoèným hmotným zánikom) - bezpeènos• a úžitkové vlastnosti objektu ako
celku sú èastí vážne ohrozená.
Ostatné èasti objektu hodnotím stupòom : IV. t.j. Objekt s významnou poruchou - podstatne znižená
bezpeènos•, hospodárna životnos• a úžitkové vlastnosti, objekt nie je však po stránke bezpeènosti ohrozený.
Tak, ako zadåžené panstvo Jozefa Csobora kúpil v r.1786 František Lotrinský a v duchu doby dokázal vybudova•
z neho prosperujúci žrebèín, tak aj dnešná doba mieru a otvárania hraníc poskytuje priestor na naplnenie
životaschopného projektu revitalizácie žrebèína.
Ak bol v 18.storoèí business plánom prestížny a výnosný chov koní, v 19. a 20. storoèí pálenie pálenky a chov
dobytka, dnes to môže by• perspektívna agroturistika na slovenskoèesko-rakúskom pomedzí. Motívujúcim
faktorom obnovy je reálna možnos• záchrany a vzkriesenia vzácnych historických atribútov tejto unikátnej stavby
v kultúrnej krajine akou Slovensko je.
Technická správa – statika
Predmet projektu :
A. Drevená konštrukcia krovu
B. Železobetónové vence
C. Založenie kamenných ståpov vstupnej haly
D. Klenbový medzistrop kaštie¾a
E. Kamenné ståpy
F. Výkres tvaru a výstuže odvetrávacieho kanála
A. ,B Drevená konštrukcia krovu a železobetónové vence
V súèasnosti je objekt bývalého kaštielika v úplne dezolátnom stave. Nový drevený krov bude z výberového
smrekového reziva triedy S I.max. vlhkos• dreva : 25 %. Každý kus dreva sa pred zabudovaním ošetrí
namáèaním (nie natieraním) v ž¾abe prípravkom Protect BC. Použitie alternatívneho ochranného prípravku je
podmienené písomným súhlasom statika. Až po ošetrení reziva v ž¾abe sa môže zaèa• montáž krovu.
Odporúèaný postup :
- Kaštielik vyèisti• od stavebnej sute a náletovej zelene
- Realizova• montážne plošné priestorové lešenie po úroveò korunného muriva (dodávate¾ská dokumentácia)
- Jestvujúci krov asanova•
- Zvetralé koruny muriva rozobra• až po zdravé murivo
- Chýbajúce, zvetralé a rozobraté murivo domurova•
- Realizova• železobetónové vence pod¾a výkresov è. 09, 12 – výšky horných hrán vencov nie sú vo výkrese
zámerne uvedené – upresnia sa namieste pod¾a nálezu
- Osadi• pomúrnice
- Zaháji• postupnú montáž drevenej konštrukcie krovu pod¾a výkresov è. 1-8
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Upozornenie : tento projekt nenahrádza výrobnú – dodávate¾skú dokumentáciu !
C. , E. Založenie kamenných ståpov vstupnej haly a kamenné ståpy
Založenie kamenných ståpov medzistropu kaštie¾a realizova• pod¾a výkresu è.13. Kamenné ståpy budú
založené na betónových pätkách rozmeru 1500/1500/550 mm. Pod pätky je potrebné aby sa realizoval
makadamový podsyp frakcie 0-64 a dôkladne zhutnil vibraènou doskou s dynamickým tlakom min. 30 kN.
Výstuž základových pätiek : kari sie• KY 14 8/150-8/150 mm, krytie výstuže 50 mm pri obidvoch povrchoch.
Kamenné ståpy sa budú realizova• zo žuly – materiál a povrchová úprava musí by• schválená pamiatkovým
úradom a architektom. Generálne ståp bude pozostáva• z troch dielov – päta, driek a hlava. Kontaktné
plochy sa zlepia kamenárskym vysokopevnostným lepidlom Sikadur v kamenárskej dielni a tak sa prepravia
osadia na základové pätky ku ktorým sa tiež prilepia Sikadur-om.
Celkovo bude vyrobených 9 ks ståpov, prièom 4 z nich budú vnútorné, 4 sa rozpília pozdåžnym rezom na
polovice, èím vznikne 8 pilastrov a 1 sa rozpíli dvoma pozdåžnymi rezmi na 4 kusy, èím vzniknú rožné
pilastre. Tvar ståpov viï výkres è. 15.
D. Klenbový medzistrop kaštie¾a
Klenbový medzistrop kaštie¾a sa bude realizova• po osadení kamenných ståpov a po presnom zameraní
pôdorysu sa vytýèia klenbové oblúky. Šablóny pre derevené debnenie sa vytlaèia na plotri. Pod¾a tejto
šablóny sa vyrežú drevené ramenáty. Na samotnú realizáciu murovania medzistropu bude vyhotovený
kladaèský plán tehál. Murova• sa bude plná pálená tehla na murovaciu maltu MM50. Zásyp klenbových
oblúkov bude z penoskla. Po osadení ležatých zdravotechnických rozvodov a ostatných inštalácií bude na
penoskle vybetónovaná nosná železobetónová podlaha.
E. Odvetrávací kanál
Odvetrávací kanál sa bude realizova• pod¾a výkresu è. 16. Odvetrávací kanál bude plni• funkciu
prevetrávania muriva a to z exteriérovej aj interiérovej strany.
Návrh sanácie vlhkého muriva cisárskeho barokového objektu Žrebèín - èas• Kaštie¾
Cisársky barokový objekt Žrebèín v Kopèanoch je cennou pamiatkou barokovej architektúry a prvým dvorným
žrebèínom v rámci Uhorskej èasti K.K. monarchie. Budova žrebèína mala od zaèiatku problém s vlhkos•ou,
pretože je založená v oblasti s množstvom rybníkov a vysokou hladinou podzemnej vody v údolí rieky Moravy.
Cie¾om tohto príspevku je návrh riešenia sanácie vlhkého muriva kostola.
Pri revitalizácii žrebèína sa zistilo, že objekt je založený na kamenných základoch, ktoré sú stabilizované na
drevených pilótach. Základové konštrukcie sledovali prírodný terén. Z dôvodu ve¾kých navážok sa terén dostal
v niektorých miestach až do výšky 1,0 m nad pôvodný terén najmä na východnej strane kaštielika, ktorý tento
projekt rieši. Pôvodný sklon terénu bol zmenený a pôvodný odvod vody od objektu do odvodòovacích zberných
šácht vyús•ujúcich do priekopy (vyús•ovala do rieky Morava) vo vonkajšej západnej èasti objektu sa narušil
(zasypal, prerazil osadením žúmp a pod.) Prirodzená cesta odvodnenia jej znièenie a hlavne dlhodobé
neuvážené navážky v niektorých miestach do úrovne parapetov okien prízemia spôsobujú devastáciu muriva
v celom prízemí. Horná vrstva zeminy je vodopriepustná (piesèitá), èo pravdepodobne zachránilo objekt pred
hmotným zánikom.
Pri prieskume objektu bol objavený systém hlbinných studní . Tie boli vyhåbené v dvoch vnútorných rohoch
žrebèína v severovýchodnom a juhozápadnom. Jedna studòa sa nachádza na vonkajšej strane objektu
pri juhovýchdnom rohu, pravdepodobne realizovaná v èase prevádzky JRD.V súèasnosti je technický stav studní
narušený vzh¾adom na to, že údržba -èistenie a prehlbovanie nebolo vykonávané . Na základe nákresov z roku
1750 sa potvrdili miesta, kde sa nachádzajú historické studne. Pod¾a meraní sa odhaduje, že studne majú håbku
cca 6-10 m.
Ako ïalší prvok odvodnenia slúžila priekopa v západnej èasti objektu ústiaca do rieky Morava, ktorá odvodòovala
celý objekt a hlavne nádvorie o ploche cca 120 x 130 m.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Poèas 18. storoèia sa na severnej vonkajšej strane objektu vybudoval malý rybník. Jeho založenie
pravdepodobne ovplyvòovalo vodný režim v celom areáli žrebèína. Èas• dažïovej vody z nádvoria a severnej
èasti objektu bola zvedená do tohoto rybníka a ïalej cez stavidlo odvádzaná do priekopy ústiacej do Moravy.
Severná èas• žrebèína je z èasti podpivnièená a rybník nachádzajúci sa v nižšej polohe v smere svahu k rieke
Morava ovplyvòoval výšku hladiny spodnej vody a tým aj stav suterénu.
Výstavba barokového odvodnenia žrebèína zahàòala okrem iného realizáciu priekopy smerom k rieke Morava (z
èasti zachované) a k rybníku. Vvybudovaný bol systém odvodòovacích štôlní, ktorý odvádzal dažïovú vodu
z nádvoria žrebèína ako aj z plochy striech a pomáhal znižova• hladinu podzemnej vody okolo objektu svojou
prirodzenou drenážnou funkciou. Systém odvodòovacích štôlní vyžadoval dôkladnú údržbu na zabezpeèenie jeho
spo¾ahlivej funkcie – mal nieko¾ko revíznych šácht a pre jednoduchšiu údržbu bol pravdepodobne priechodný èo
naznaèuje aj prieskum odvetrávacích štôlní pod mašta¾ami a pravdepodobne celým objektom.
V polovici 20. storoèia, keï budova slúžila potrebám miestneho JRD ako kravín a sklady, bol celý systém
odvodnenia narušený necitlivou prestavbou a jazdením •ažkej mechanizácie. Dnes sú štôlne neudržiavané,
sèasti zasypané. Uzavreté sú aj niektoré vyústenia štôlní. V roku 2005 bola úplne zrušená priekopa odvodòujúca
nádvorie do rieky Morava.
Pri zriadení kravínov a technických priestorov v druhej polovici 20 storoèia sa stará kamenná, tehlová a drevená
dlažba vyrovnala betónovou mazaninou v niektorých miestach až 30 cm. Na povrchu vnútorných stien (kravínov)
sa zhotovil sokel vysoký približne 100 mm na asfaltový náter. Tieto nevhodné úpravy zabránili odvetrávaniu
vlhkosti z podložia a výrazne zhoršila vlhkostný režim celej stavby.
Narušením odvodòovacieho systému došlo k podmáèaniu základového muriva vzdutou podzemnou vodou.
Z toho dôvodu je dôležité pri sanácie vlhkého muriva obnovi• funkciu historických odvodòovacích konštrukcií,
ktoré sa v minulosti osvedèili.
Vlhkostný prieskum objektu
Opis porúch
Pri prieskume objektu sa zistilo, že vlhkos• muriva siaha do výšky približne 2 m. Na strane náporového dažïa je
murivo vlhké po celej výške objektu. Stav zhoršuje i zatekanie zo strechy. Na povrchu vnútorných omietok sú
vidite¾né výkvety a výskyt rias, na povrchu vonkajšieho muriva rastú lišajníky, machy a riasy.
Vlhkostný režim objektu
Na zistenie a overenie príèin vlhnutia muriva je nutné èo najskôr v obvodových konštrukciách vykona• sondy
a odobra• materiál na laboratórne vyhodnotenie vlhkosti. Hodnoty vlhkosti muriva sa stanovia gravimetricky a sú
v hmotnostných percentách wm (%).
Analýza zdrojov vlhkosti
Zistilo sa, že poruchy objektu sú vyvolané vlhkos•ou vzlínajúcou z podzákladia a zrážkovou vlhkos•ou
prenikajúcou do objektu. Vysoká relatívna vlhkos• vzduchu vytvára priaznivé podmienky na kondenzáciu vodnej
pary na povrchu chladných stien a následne rast plesní.
Vlhkos• žrebèína ovplyvòuje:
- hladina podzemnej vody, ktorá je v danej lokalite ve¾mi vysoká (blízkos• rieky Morava). Objekt nie je izolovaný
proti zemnej vlhkosti a historické odvodòovacie systémy zahàòajúce studne a štôlne sú v súèasnosti nefunkèné,
èím sa podzemná voda dostáva do priameho kontaktu so základovými konštrukciami;
- zemina, ktorá sa v minulých rokoch navážala okolo obvodových stien žrebèína. Objekt je takpovediac utopený
v nezhutnených násypoch, èo zvyšuje hranicu priameho pôsobenia vlhkosti na obvodové murivo;
- nepriepustná betónová podlaha, ktorá nahradila poèas prestavby od roku 1950 pôvodnú barokovú skladbu
dlažieb. Tým sa zabránilo prirodzenému odparovaniu vlhkosti podlahou a všetka vlhkos• z tohto priestoru zaèala
vnika• do obvodových stien;
- neúèinný systém odvodnenia konštrukcie zastrešenia. Dažïové zrážky sú hnané vetrom na obvodové steny
a voda steká po ich povrchu;
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
- nevhodný vlhkostný režim vnútorného priestoru, predovšetkým nesystematické a nepravidelné vetranie.
Správne vetranie by viedlo k zníženiu vlhkosti vnútorného vzduchu, a tým aj k zníženiu množstva vlhkosti, ktorá
difunduje v zimnom období obvodovými stenami smerom k ich vonkajšiemu povrchu, prípadne kondenzuje na
chladnom povrchu stien.
Návrh sanaèných opatrení
Na zlepšenie stavebnotechnického stavu objektu žrebèína treba prija• technické opatrenia, ktoré znížia vlhkostné
za•aženie obvodových stien a umožnia jednoduché odparovanie vlhkosti z týchto konštrukcií.
Dôležité je:
zabezpeèi• správne odvodnenie striech,
dorieši• spo¾ahlivý odtok dažïovej vody od objektu, zabráni• hromadeniu vody v okolí stavby,
upravi• terén v okolí žrebèína – t. j. odstráni• nezhutnené okolité násypy a prístavky v rozsahu celého objektu a
nádvoria a obnovi• pôvodnú niveletu,
odstráni• difúzne nepriepustné vonkajšie terénne úpravy,
nahradi• nepriedušnú betónovú podlahu v interiéri kópiou barokovej kamennej a tehlovej dlažby,
zabezpeèi• prirodzené vetranie interiéru,
ošetri• biocídnym prípravkom miesta napadnuté plesòami, riasami a lišajníkmi v interiéri i v exteriéri.
Vzh¾adom na historickú hodnotu pôvodného barokového muriva treba sanáciu vykona• mimoriadne citlivo. Na
základe vykonanej komplexnej analýzy sa navrhla kombinácia vzduchových metód s vnútornými a vonkajšími
odvetrávacími kanálikmi a aplikácia omietok bez obsahu cementu ako riešenie minimálne za•ažujúce historický
objekt.
Obnova pôvodného odvodòovacieho systému a úprava terénu v okolí žrebèína
Prvým krokom pri návrhu sanaèných opatrení je zváženie možnosti obnovy barokového odvodnenia systémom
studní a štôlní. Vyhåbením pôvodných studní sa zníži hladina podzemnej vody. Zásadný význam má aj rybník,
ktorá je dnes zasypaný. Jeho vyèistenie a prehåbenie by prispelo k upraveniu vzdutej hladiny podzemnej vody,
ktorá ohrozuje objekt v celom rozsahu.
Sanaèné omietky
Sanaèná omietka predstavuje vhodnú metódu obnovy omietok historických budov poškodených vlhkos•ou.
Aplikácia sanaèných omietok umožòuje lepšie odparovanie vlhkosti z muriva a súèasne zamedzuje tvorbe
nežiaducich výkvetov. Pri prieskume žrebèína sa zistil nízky stupeò zasolenia obvodových stien, èo zvyšuje
životnos• sanaèných omietok.
Sanácia pomocou odvetrávaných vzduchových kanálov pri vonkajšom a vnútornom líci obvodového
muriva
Okolo obvodovej steny objektu sa zhotoví vzduchový kanál (zaklopená, vymurovaná predstena), torého šírka
musí by• väèšia ako 0,4 m a håbka minimálne 0,8 m. Vonkajší vzduchový kanál tvorí zakrytý anglický dvorèek
s nasávacími a výdychovými rúrkami. Dažïové zvody zabezpeèia vetranie kanála a komínový efekt zvýši
rýchlos• pohybu vzduchu v kanáli.
Pri odkrývaní podlahy v interiéri sa pozdåž obvodového muriva vyhåbi a vymuruje vnútorný vetrací kanál. Håbka
kanála sa upresní po odkrytí podlahy, mala by však by• minimálne 0,5 m. Šírka kanála bude minimálne 0,4 m.
Predstena sa vymuruje z tehál pálených (alt. Prefabrikát). Dno kanála sa vyspáduje a drenážnou rúrkou sa vyrieši
odvod skondenzovanej vody. Kanál sa zakryje prefabrikovanými železobetónovými panelmi a na ne sa uloží nová
keramická dlažba, ktorá umožní odvetrávanie vlhkosti v podlahe. Vnútorný kanál bude vybavený núteným
odvetrávaním a osadí sa doò axiálny ventilátor, ktorý zabezpeèí odvod vzduchu nasýteného vlhkos•ou do
vonkajšieho prostredia. Použije sa ventilátor urèený na vlhkú prevádzku so snímaèom, ktorý bude mera• vlhkos•
vzduchu v priestore kanála. Vzduch sa musí nasáva• z vonkajšieho prostredia, rovnako ako nasýtený vzduch
treba odvádza• do exteriéru.
Ve¾kos• jednotlivých odvetrávaných úsekov, ktoré vzniknú pozdåž celého obvodového muriva, sa urèí pri realizácii
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
vonkajších kanálov. Pod¾a skutoèného rozmeru kanála a výpoètu výmeny vzduchu sa navrhne poèet nasávacích
otvorov, a tým aj samostatných úsekov.
Záver
Ochrana budov pred vodou a vlhkos•ou patrí k dôležitým opatreniam z h¾adiska zabezpeèenia ich životnosti
a funkènej spôsobilosti. V minulosti bol vlhkostný režim objektu žrebèína nepriaznivo ovplyvnený mnohými
nevhodnými zásahmi, ktoré ohrozili stav jeho konštrukcií. Navrhnutý postup sanácie vlhkého muriva je
neinvazívny, podporuje prirodzený pohyb vlhkosti z konštrukcie a plne rešpektuje význam tejto kultúrnej pamiatky
B2.2 Riešenie dopravy
Dopravné pripojenie objektu je priamo na jestvujúci dopravný systém obce Kopèany. Súèasná obslužná
komunikácia je zrealizovaná na dlhoroèných navážkach a v mieste kaštie¾a je oproti podlahe prízemia kaštie¾a
vyššia takmer o 1,4 m. Vzh¾adom na uvedené sa odstráni navážka v uvedenom rozsahu a niveleta sa upraví na
úroveò kaštie¾a. Terén sa upraví aj z dvorovej èasti v navrhnutom rozsahu na rovnakú niveletu. V rámci
dokonèovacích prác sa zrealizuje po celej dåžke reprezentaèného krídla nová obojsmerná obslužná komunikácia
B2.3 Starostlivos• o životné prostredie
Revitalizácia objektu a jeho prevádzka nebude ma• negatívny vplyv na životné prostredie. Stavba
nebude zdrojom škodlivín, exhalátov a hluku. Stavebné riešenie po priestorovej stránke má požadované
podmienky, dostatoèné prirodzené osvetlenie a vetranie.
B2.4 Starostlivos• o bezpeènos• práce
Realizované objekty nie sú zdrojom ohrozenia zdravia a rizikových vplyvov.
B2.5 Protipožiarne zabezpeèenie stavby
Protipožiarna bezpeènos• stavby je spracovaná v samostatnej èasti v zmysle vyhlášky MV SR è.94/2004 Z.z.,
STN 92 0201-1 až 4 a nadväzujúcich noriem.
Riešenie protipožiarnej bezpeènosti stavby „Žrebèín – krídlo B“ je vypracované pre zmenu úèelu
využitia z pôvodných miestností žrebèínu na reprezentaèné priestory so zázemím. Stavba sa nachádza na parc.
è. 3384/1, v katastrálnom území obce Kopèany.
Predmetom riešenia protipožiarnej bezpeènosti stavby je najmä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Požiarnotechnická charakteristika stavby
Urèenie požiarneho za•aženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov
Technické podmienky protipožiarnej bezpeènosti konštrukcií
Obsadenie stavby osobami
Riešenie únikových ciest a evakuácie osôb
Urèenie odstupových vzdialeností od stavby
Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
Zabezpeèenie stavby vodou na hasenie požiarov
Riešenie vykurovania a vetrania stavby
Urèenie požiadaviek na elektroinštaláciu stavby
Zhodnotenie zdrojov plynu a rozvodov plynu
Urèenie zariadení na protipožiarny zásah
Zariadenia pre protipožiarny zásah
Príjazd pre požiarne vozidlá je zabezpeèený zo všetkých strán príjazdovými komunikáciami obce Kopèany o
min. šírke 3m až ku vstupu do objektu, s únosnos•ou na za•aženie jednou nápravou vozidla je najmenej
80 kN, v zmysle § 82 vyhlášky MV SR è.94/2004 Z.z.
Požiarna voda pre žrebèín bude zabezpeèená z existujúcich vonkajších a vnútorných podzemných
požiarnych hydrantov DN80 na vodovodnom potrubí DN 100 na miestnej komunikácii vo vzdialenosti do
100m od objektu žrebèína Požiarna voda pre žrebèín bude zabezpeèená aj z požiarnej nádrže (bývalý
rybník) vo východnej èasti objektu
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
B3. Technické vybavenie
B3.1 Zdravotechnika viï projekt
Kanalizácia
Bilancia splaškových odpadových vôd
Zemné práce
Vodovod
Predpokladaná spotreba vody
Teplá voda
Zemné práce
Zariaïovacie predmety a armatúry
B3.2 Vykurovanie
Úvod:
Projekt stavby „Revitalizácia cisárskeho barokového objektu“ Žrebèín – krídlo „B“ – kaštie¾, v Kopèanoch, rieši
nový zdroj vykurovania – plynovú kotolòu, osadenie nových vykurovacích telies s potrubnými rozvodmi
a hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy. Vykurovanie objektu rieši teplovodným dvojtrubkovým
vykurovaním s teplotným spádom 70/50°C
Pre výpoèet tepelných strát objektu boli použité pôdorysy a rezy spracovanej stavebnej èasti.
Tepelné straty boli spoèítané pod¾a STN EN 12831 pre oblastnú najnižšiu teplotu te = -11°C pre krajinu veternú,
polohu chránenú.
92 600 W
Celkové tepelné straty objektu èinia – krídlo B
Výpoèet roènej potreby tepla:
Vstupné údaje:
Tepelné straty objektu
Vnútorná stredná teplota
Min. vonkajšia výpoètová teplota
Stredná teplota vo vykur. období
Poèet vykurovacích dní
Výhrevnos• plynu
Úèinnos•
Opravný súèinite¾ nesúèasnosti
Qc = 56 600 W
tis = 20°C
te = -12°C
tes = 3,7°C
n = 210
Hu = 0,034 GJ/m3
1,08
0,8
Výpoèet pre vykurovanie:
Qoa1 = 3,6.(Qc/( tis- te)).( tis- tes).24.n.0,000001 =
= 3,6.(92600/(20-(-12))).(20-3,7).0,8.24.210.0,000001 =684,65 GJ/rok
B1 18,60 tis.m3/rok
Celková roèná spotreba tepla bude 190,18 MWh
Celková roèná spotreba zemného plynu bude 18 600 Nm3
Zdroj tepla:
V miestnosti kotolne sú osadené dva plynové kondenzaèné kotle VIESSMANN VITODENS 200-W o menovitom
modulovanom výkone 17,0 – 45,0 kW, èiže celkového vloženého výkonu 17,0 – 90,0 kW. Každý kotol je osadený
plynovým horákom Matrix. Kotly budú napojené na spoloèný dymovod ø 125 mm, ktorý je napojený na komín 
180 a vzduch pre spa¾ovanie bude bra• z miestnosti, ktorá je vetraná prirodzene – pozri èas• plynofikácie.
Kotlové jednotky budú spojené spoloèným potrubím cez hydraulický vyrovnávaè dynamických tlakov, ktorý je
súèas•ou hydraulickej kaskády a napojené na rozde¾ovaè. Vo vratnom potrubí medzi anuloidom a kotlami bude
osadený filter. V kotolni ved¾a kotlov budú osadené dve tlakové expanzné nádoby typu Reflex N 50/6 o obsahu
50 l. Ved¾a kotlov bude osadený rozde¾ovaè a zberaè s tromi vykurovacími vetvami (2x vykurovanie a rezerva
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
VZT). Obe vykurovacie vetvy sú osadené rýchlomontážnou sadou so zmiešavaèom, èerpadlom a uzavieracími
ventilmi, rezerva pre VZT je osadená rýchlomontážnou sadou bez zmiešavaèa, èerpadlom a uzavieracími
ventilmi. Rýchlomontážne sady sú osadené teplomerom a tlakomerom. Regulácia viï èas• regulácia.
Kotolòa je vybavená zariadením s automatickým dopåòaním vody.
Na výstupe z kotla, na všetkých vetvách, budú osadené gu¾ové kohúty spätné ventily a filtre.
Rozvodné potrubie kotolne
Bude prevedené z èasti z oce¾ových rúr bezšvíkových èiernych hladkých akos• 11353.0, ktoré budú spájané
zváraním a z medených rúr spájaných lisovanými spojmi s tesnením. Potrubie bude vyvedené nad
rýchlomontážne sady a potom klesne do kanála. V najvyšších miestach rozvodu sú použité automatické
odvzdušòovacie ventily a v najnižších miestach sú vypúš•acie kohúty.
Rozvodné potrubie
V teplokanáloch, ktoré sú vedené pozdåž oboch obvodových stien ako aj v drážkach v stenách, budú rozvodné
potrubia prevedené z medených rúr, ktoré budú spájané lisovanými spojmi s tesnením. Stúpacie potrubia do
poschodia sú vedené v drážkach v stene. V najvyšších miestach rozvodu sú použité automatické
odvzdušòovacie ventily a v najnižších miestach sú vypúš•acie kohúty.
Celý vykurovací systém je rozdelený na dve samostatné vetvy s reguláciou.
Vykurovanie prízemia ako aj poschodia je samostatnou vetvou. Hlavné rozvodné potrubie je vedené v kanáli pod
podlahou prízemia na závesoch a sú naò napojené jednotlivé odberné miesta – vykurovacie telesá.
Vykurovacie telesá:
Pre vykurovanie sú použité vykurovacie telesá panelové typu Korad P 90, výšky 500 a 600 mm v prevedení 10,
11, 22 a 33, dåžky a prevedenie sú zrejmé z výkresovej èasti PD. Každé vykurovacie teleso je pripojené cez
termoregulaèný ventil HERZ TS 90, priamy s termostatickou hlavicou HERZ Mini a radiátorovú spojku regulaènú
HERZ RL – 5, priamu. Vykurovacie telesá sú osadené na typové závesy a konzoly. Na poschodí sú použité
podlahové vykurovacie konvektory Minib – Coil, ktoré sú pripojené radiátorovým ventilom HERZ P90 s ruènou
hlavicou a radiátorovou spojkou regulaènou HERZ RL – 5, priamou
Poistné zariadenie:
Poistný ventil DN 25 je súèas•ou každého kotla . Pre každý vykurovací kotol je navrhnutá tlaková expanzná
nádoba Reflex N 50/6 obsahu 50 l.
Hydraulické vyregulovanie:
Vykurovacia sústava bude hydraulicky vyregulovaná. Na prívodnom potrubí do radiátora bude osadený regulaèný
ventil Herz TS 90 v priamom prevedení s termoregulaènou hlavicou Herz Mini. V spätnom potrubí bude osadené
regulaèné uzatvárate¾né skrutkovanie s prednastavením Herz RL-5 priamy.
Vykurovacia sústava bude hydraulicky vyregulovaná tak, že regulaèné ventily na telesách budú prednastavené
tak, aby do každého vykurovacieho telesa zatekalo to¾ko vykurovacej vody, aby tlakové straty jednotlivých
vykurovacích telies boli rovnaké na prvom aj druhom poschodí.
Regulácia:
Reguláciu vykurovania bude zabezpeèova• kaskádový ekvitermický regulátor VIESSMANN VITOTRONIC 300-K
(typMW2), ktorý riadi kaskádu kotlov, vykurovacie okruhy a s doplnkovým regulátorom VITOTRONIC 200-H
HK1W pre okruh VZT. Doplnením môže by• dia¾kové ovládanie VITOTROL 200 pre každý vykurovací okruh.
Podrobnejšie viï výkres Schéma zapojenia kotolne.
Tepelné izolácie:
Rozvodné potrubie v kotolni a v objete – v teplokanáloch a v stenách, bude izolované tepelnou izoláciou trubice
PE (napr. Tubolit), hr. 3,0 cm.
Požiadavky na obsluhu
Vzh¾adom k vybavenosti kotolne bude obsluha spoèíva• len v odbornom dozore. Obsluhu kotolne môžu
vykonáva• len osoby staršie ako 18 rokov, zdravotne a duševne spôsobilé, riadne zaškolené a prakticky
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
zacvièené v obsluhu zariadenia. Pre školenie a preskúšanie pracovníkov obsluhy plynových zariadení kotolní
platí STN 38 6405 a predpisy výrobcu a dodávate¾a zariadenia.
Záver
Práce spojené s realizáciou výstavby novej kotolne a prác na rozvodoch môže vykonáva• len odborne spôsobilá
firma s príslušným oprávnením. Pri vykonávaní prác je nutné dodržiava• všetky bezpeènostné a protipožiarne
predpisy, ako aj súvisiace STN.
Po montáži sa prevedú tlakové a pevnostné skúšky a vykurovacia skúška v trvaní 72 hodín nepretržitej
prevádzky. O všetkých skúškach sa vystaví protokol.
Skalica, marec 2014
Vypracoval: Ing. Jozef Krajèoviè
B3.3 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, slaboprúd viï projekt
Technická správa
Názov a miesto stavby :
Druh projektu
:
rozvody,bleskozvod,slaboprúd,
Stupeò projektu
:
Zodpovedný projektant :
Dátum
:
1.
1.1
2.
3.
Revitalizácia cisárskeho barokového objektu, Žrebèín Kopèany
Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové
Projekt pre realizáciu stavby
Ing. Kostelka Vladimír
4. 2010
Predmet a rozsah projektu
Projekt rieši: Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod a slaboprúd, nn prípojka
Súèas•ou projektu nie je svetelnotechnický projekt
Projektové podklady
 podklady pre stavebnú èas•
 konzultácie s HIP
Základné technické údaje
Elektrická sie•: 3NPE ~ 50Hz 3x230/400V TN-S
3PEN ~ 50Hz 3x230/400V TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
pod¾a STN 33 2000-4-41
 ochrana izolovaním živých èastí
 ochrana zábranami alebo krytmi
 doplnková ochrana prúdovými chránièmi
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
pod¾a STN 33 2000-4-41
 ochrana samoèinným odpojením napájania
Inštalovaný výkon:
Výkonová bilancia na RS.Z
osvetlenie:
10kW
zásuvky:
15kW
technológia/rez./:
20kW
vzduchotechnika/klima/rez./
25kW
70kW
súèasnos• 0.4
súèasný výkon 28kW
inštalovaný výkon:
Prostredie pod¾a STN 33 0300/už neplatná- pre porovnanie/ a vonkajšie vplyvy pod¾a STN 33
2000-5-51
Druh prostredia je komisionálne stanovený pod¾a STN 33 0300/ už neplatná a vonkajšie vplyvy pod¾a
STN 33 20005-51. Súèas•ou projektovej dokumentácie je protokol o
stanovení prostredia.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Jedná sa o nasledovné prostredia a im odpovedajúce vplyvy: èl.3.1.1. jednoduché obyèajné základné
èl.4.1.1.zložité aktívne vonkajšie
Stupeò dôležitosti dodávky elektrickej energie
Z h¾adiska dodávky el. energie je dom zaradený do 3. stupòa dôležitosti pod¾a STN 34 1610 § 16107.
Zoznam použitých predpisov a noriem
Vyhláška 508/2009 Z.z., zákon è.264/99 Z.z., 33 0300, 33 2000-5-51, 33 2310, 33 2000-5-52, 33 2130, 36 0450,
36 0082, 38 0411, 38 1754, 34 1610, 33 2000-5-523, 33 2000-4-43, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701.
4.
Technický popis
Prípojka nn
Prípojka nn je pripojená na vonkajšie nn rozvody cez elektromerový rozvádzaè RE, ktorý je umiestnený
na pilieri pri objekte. Jedná sa o priame meranie s predradeným istením 40A- char.B. Kedže objekt nebude
pripojený na klimatizáciu a vzt a aj technológia je zatial vedená ako rezerva 40A istenie bude postaèova•.
Prípojka je dimenzovaná do budúcnosti na 63A /horizont 2 rokov/.
V existujúcej trafostanici 400kVA stožiarovej priehradovej je existujúci rozvádzaè RST. Poèet vývodov v
dokumentácii ako aj zapojenie rozvádzaèa je zakreslené symbolicky, pretože sa jedná o starší rozvádzaè a do
vnútra som sa nedostal. Podstatné je, že je potrebné prida• poistkový odpojovaè s istením 80a gG. Na tento
vývod bude pripojený kábel priameho merania ZSE. Kábel je typu NAYY-J 4x70.
Dovolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní sietí ako aj rezy výkopov viï príloha STN. Pri križovaní nn rozvodov
s inými inžinierskymi sie•ami je potrebné rozvody uloži• do chránièiek priem.100 presahujúcich kríženie cca 1m
na každú stranu.
Z elektromerového rozvádzaèa je káblom NAYY-J 4x70 mm2 pripojený hlavný rozvádzaè RS.Z situovaný
v prízemí objektu. Tento rozvádzaè slúži pre pripojenie rozvodov.
Zásuvková elektroinštalácia.
Zásuvková elektroinštalácia je riešená káblami CYKY 3C x 2,5mm2 uloženými pod omietkou, v podlahe v
trubkách a v podh¾ade. V rozvádzaèoch sú navrhnuté káble 1-CHKE-R/V a typ CYKY je potrebné použi• ak to
projekt požiarnej ochrany predpisuje/nebol k dispozícii/. Pri realizácii rozvodov je nutné dodržiava• normu STN 33
2000-5-52/Predpisy pre ukladanie silových el. vedení/.
V miestnostiach kúpelní sa nachádzajú zásuvky okruhov, ktoré sú samostatne istené. Sú uložené vo výške
min. 1200mm nad podlahou a musia sa nachádza• v zóne 3, tzn. musí by• 600mm od okraja vane alebo
sprchovacej vane a mimo umývací priestor /ak by sa variovalo s rozložením zariadenia kúpe¾ky, je potrebné toto
dodrža•/. Zásuvkové vývody v kúpe¾ni sú chránené prúdovým chránièom. Kolík zásuvky je pripojený na ochranné
pospojovanie pomocou vodièa CYY 4 mm2 zž. V kúpe¾ke je okrem základného stupòa ochrany pred neb.
dotykom vykonané ešte doplnkové pospojovanie všetkých vodivých predmetov, ktorých sa možno dotknú• /vaòe,
vodov. batérie, radiátory, armatúry a pod./ pomocou svoriek ZS16 beèov. Pri realizácii elektroinštalácie sa musí
postupova• v súlade s platnými normami STN hlavne s STN 33 2000-7-701. Ešte treba pripoji• na ochranné
pospojovanie radiátory a povrchové rozvody. Na pospojovanie preto treba vykona• až po inštalácii ÚK a ZT.
Praèka je istená samostatným istièom a prdovým chránièom.
Pri vedení rozvodov v hor¾avých príp. na hor¾avých materiáloch treba dodrža• normu STN 33 2312 a je potrebné
káble uloži• do samozhášavých trubiek. Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia ma• krytie IP44 a je potrebné
použi• typy ABB Tango. Zásuvky vonku musia by• chránené prúdovým chránièom.
Svetelná elektroinštalácia.
Svetelná elektroinštalácia je riešená káblami CYKY/1-CHKE-R 3C x 1,5 uloženými pod omietkou, v trubkách v
podlahe a v podh¾ade.
Ak je svietidlo umiestnené v umývacom priestore a je nižšie ako 1,8m musí ma• požadované krytie.
Konkrétne typy spínaèov vo vnútorných priestoroch objektu nie sú predpísané, záleží od výberu investora.
Svietidlá v kúpe¾niach musia by• z trvanlivého izolantu a s dvojitou izoláciou. Spodný okraj svietidla nad
umývadlom musí by• 1800mm nad podlahou. Krytie svietidiel je pod¾a prostredia /základné IP20,pod prístreškom
IP21min., vonkajšie IP23min./. Okruh osvetlenia v kúpe¾ke musí by• chránený prúdovým chránièom. Svietidlá
musia by• triedy II. Transformátory pre halogénové svietidlá musia by• umiestnené mimo inštalaèných zón 0,1,2,3
– v podhlade nad zónou 3 vo výške vyššej ako 2250mm.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Osvetlenie a zásuvky budú pripojené na bytovú rozvodnicu RS.1,2 a K. Pri realizácii svetelnej el.inšt. je
potrebné dodržiava• všetky platné normy STN. Pri vedení rozvodov v hor¾avých príp. na hor¾avých materiáloch
treba dodrža• normu STN 33 2312.
EPS a požiarny rozhlas
EPS a domáci rozhlas taktiež dodá špecializovaná firma aj s technologickým rozvádzaèom DT.R. Ak bude
požiadavka na zdroj UPS, v rozvádzaèi využijeme rezervný istiè a je potrebné vyrobi• rozvádzaè R.UPS, v ktorom
bude By-pass a istièe pre napojenie zásuviek a vývodov pre zálohované napájanie ako aj ústredne domáceho
rozhlasu. Je potrebné doda• aj UPS zdroj 5kVA 230/230V.
Rozvádzaè RS.Z a RS.Z-01
Rozvádzaè je popísaný v príslušnom výkrese. Je umiestnený v základnom prostredí a je zapustený a
skriòový. Z týchto rozvádzaèov sú pripojené svetelné a zásuvkové okruhy.
Uzemnenie
Uzemnenie je zrealizované pod¾a STN 33 2000-5-54 ako spoloèné uzemnenie elektrických zariadení a
bleskozvodu. Odpor uzemnenia musí by• preto menší/rovný ako 2 Ohmy. Na toto uzemnenie je potrebné napoji•
hlavnú uzemòovaciu prípojnicu E umiestnenú v rozvádzaèi RS.Z. S touto je potrebné prepoji• všetky èasti pod¾a
STN 33 2000-5-54. Uzemnenie bude zrealizované ako strojený zemniè vo výkope 35/80cm s vyvedenými
praporcami pre bleskozvod a rozvádzaè RS.Z. Vzdialenos• vedenia od objektu musí by• 2-5m.
Bleskozvod.
Bleskozvod pre objekt je riešený ako hrebeòová sústava keïže sa jedná o sedlovú strechu. Zberacie
zariadenie je realizované vodièom FeZn 8, ktorý ide na podperách vedenia. Spojenia vodièov sú realizované
svorkami SS a SK. Sústava sa pripojí na zvody. Zvody budú realizované ako skryté. Výška súšobnej svorky bude
0,6 až 1,8m.
Skrytý zvod musí by• vo¾ne uložený v netrieštivej nekovovej trubke svetlosti 29mm pod omietkou. Vzdialenos•
podpier vedenia musí by• max.1,5m na zberacom vedení a max.3m na zvodoch. Ak sa na streche nachádzajú
elektrické zariadenia je potrebné dodrža• doskokovú vzdialenos•. Pri realizácii dodržujte normu pre uzemnenie
musí plati• norma STN 33 2000-5-54.
Strecha je tvorená systémom sedlových striech v rôznych výškových úrovniach. Objekt bol zaradený v zmysle
skupiny STN EN 62305 do LPS triedy III.
Zachytávacia sústavy je tvorená hrebeòovou sústavou. Je navrhnutá tak, aby bol chránený celý objekt proti
zásahu úderom blesku. Pri návrhu sa použila metóda valivej gule ( polomer r=45 m ), ochranného uhla aj sústavy
zvodov( zvody každých 15m ).
Ak je nutné vyhotovi• vonkajšie zvody, budú vedené pod omietkou v ochranných netrieštivých PVC
hadiciach ø 29 mm. Ich poèet bude stanovený v zmysle STN EN 62305-3 èl.5.3. Vo výške 1,5 m nad terénom
bude zapustená do fasády skrinka KO 125, kde bude umiestnená skúšobná svorka SZ a kde bude zaústený
prepoj s uzemnením tvorený drôtom FeZn ø 8 mm ( da• rovnako do PVC hadice ). Zvody sa pripoja na zberaciu
sústavu pomocou normalizovaných svoriek.
Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové èasti stavby, inštalácií
a prepä•ovými ochrannými zariadeniami. Uvedené je zabezpeèené napríklad nasledovným spôsobom:
- armovacie drôty v základovej doske a doskách nad jednotlivými podlažiami sú vodivo prepojené tak,
aby vytvorili vodivú mrežovú sie•. Táto sie• je vodivo prepojená s náhodnými zvodmi v betónových ståpoch stavby
tvorí ekvipotencionálne pospájanie stavby
- v požadovaných priestoroch sú vyvedené prívody k prípojniciam na vyrovnanie potenciálov napojených
na ekvipotencionálne pospájanie stavby
- na ekvipotencionálne prípojnice sú pripojené vodivé èasti elektrických zariadení a inžinierskych sieti
pomocou vodièov CY
- prepä•ové ochranné zariadenia SPD príslušnej triedy sú umiestnené v hlavných a podružných
rozvádzaèoch a v blízkosti zásuviek napájajúcich elektronické zariadenia.
Káblová televízia a STA.
Pod¾a požiadaviek investora budú v jednotlivých priestoroch zriadené zásuvkové vývody pre káblovú televíziu
a STA. Rozvody budú realizované v PVC rúrkach 23 resp.29 uložených pod omietkou. Rozvod bude riešený
lúèovite z rozboèovacieho bodu na chodbe v suteréne. Do každého priestoru pôjde samostatná prípojka.
Jednotlivé káblové prípojky bude vykonáva• firma prevádzkujúca káblovú televíziu, resp. je potrebné pred
realizáciou dimenzie použité káble a pod. prekonzultova•. Pre rozvody sa pripraví trubkovanie, ktoré bude
zaústené v elektroinštalaèných krabiciach urèených ako rozboèovací bod. Takisto sa pripraví aj vodorovné
trubkovanie. V trubkách sa ponechá za•ahovací vodiè CY1,5.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Návrh možnej inštalácie vid výkr.è.1. Koaxiálne káble možno použi• buï od našich výrobcov VCCKY 75-4.8 alebo
dovozové RG6 75-4.8. Typy zásuviek urèí firma po vykonaných meraniach /útlm apod/.
Štátny telefón.
Do objektu bude privedená prípojka štátneho telefónu. Budú realizované vodièmi FTP resp. SYKFY uloženými
v PVC rúrkach pod omietkou, ktoré bude zaústené v krabici KRONE BOX I. resp. KT250. Táto krabica bude
slúži• ako zluèovací bod pre telefónne rozvody a zároveò televízne /môžu by• aj 2x – sólo pre kažbý systém/. Ak
budú použité vodièe typu FTP je to vyšší štandard s možnos•ou prenosu kategórie 5e /100MHz/. Pod¾a týchto
požiadaviek musia by• potom urèené aj zásuvky.
Domáci telefón.
Rozvody budú zrealizované káblami SYKFY a VCCKY. Rozboèenie bude realizované v rozvádzaèi R.DT, kde sa
nachádza aj zdroj resp. Pod týmto rozvádzaèom umiestni• malý rozvádzaè urèený pre videotelefón. Rozvody pre
domáci telefón budú uložené v rúrkach PVC. Rozvod pre tablá bude realizovaný káblom TCEKE v PVC rúrkach
uložených vo výkope 35/70cm. Zvonèek bude súèas•ou DTF.
Upozornenie – je potrebné dodrža• dovolené vzdialenosti od ostatných sietí.
Záver
Funkcia, prevádzková spolahlivos• a bezpeènos• technického zariadenia bude preverená predpísanými
prehliadkami a skúškami pod¾a Z.z. è.508/2009.
Prehliadky a skúšky elektrických zariadení budú vykonávané :
- poèas výroby a ich montáže a po ich dokonèení
- pred uvedením do prevádzky
Pri práci na rozvodných zariadeniach je nutné dodrža• zásady bezpeènej práce :
1. Všetky èasti, na ktorých sa má pracova•, musia by• odpojené.
2. Zariadenie musí by• zabezpeèené proti opätovnému zapnutiu
3. Vyskúša• beznapä•ový stav.
4. Zariadenie uzemni• a skratova•
5. Èasti, ktoré sú pod napätím, zakry• a odeli•, alebo inak zabezpeèi•.
1. Všetky èasti, na ktorých sa má pracova•, musia by• odpojené.
Pri elektrických zariadeniach do 1000 V sa vypne alebo vyberie najbližší predradený spínací alebo istiaci prvok
prúdového okruhu, zariadenia, na ktorom sa má pracova•.
Nožové poistky sa môžu vybera• len pomocou poistkovej rukoväti, prièom treba chráni• ruky a tvár.
2. Zariadenie musí by• zabezpeèené proti opätovnému zapnutiu
Tabu¾ku s nápisom “Nezapínaj - pracuje sa” musí sa spo¾ahlivo upevni• na vidite¾nom mieste. Tabu¾ka sa upevní
na rukovä• alebo pohon spínaèa.
Pri elektrických zariadeniach do 1000 V vyberieme poistkové vložky , alebo ich nahradíme nevodivými vložkami.
Ruène ovládané spínaèe uzamkneme zámkom, ktorý je na samostatnom spínaèi, alebo závesným zámkom.
3. Vyskúša• beznapä•ový stav.
Po odpojení zariadenia sa musí vyskúša• beznapä•ový stav na všetkých póloch elektrického zariadenia, na
ktorom sa má pracova•. Pri zariadení do 1000 V skúšame beznapä•ový stav najèastejšie jednopólovou alebo
dvojpólovou skúšaèkou alebo urèenými prístrojmi. Osobitnú pozornos• je potrebné venova• odpojeným káblom
alebo izolovaným vedeniam, ktoré musia by• jednoznaène identifikované a vysledované od vypínacieho miesta
až k pracovisku pomocou projektovej dokumentácie, oznaèenia alebo káblových detektorov.
4. Zariadenie uzemni• a skratova•
Zariadenia, na ktorých sa má pracova•, po vyskúšaní beznapä•ového stavu sa musia pred zaèiatkom prác
uzemni• na všetkých póloch/ okrem urèených výnimiek /. na uzemòovanie a skratovanie sa najèastejšie
používajú skratovacie súpravy, zemniace nože vyhovujúce z h¾adiska výšky prevádzkového napätia a
maximálneho skratového prúdu.
5. Èasti, ktoré sú pod napätím, zakry• a oddeli•, alebo inak zabezpeèi•.
Pri práci na elektrickom zariadení v blízkosti èasti pod napätím treba zabráni• náhodnému dotyku. Rozsah a
spôsob ochrany sa riadi výškou prevádzkového napätia /do 1000 V a nad 1000 V/. Ak z nejakých dôvodov
nemôžeme živé èasti, ktoré sú v blízkosti pracoviska, odpoji•, musia sa zakry• alebo ohradi•. Kryty a ohrady
musia by• dostatoène ve¾ké a oznaèené výstražnými tabu¾kami a musia by• z nevodivého materiálu.
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
PREKLÁDKA EL. VEDENIA NN
Zodp. projektant: Ing. Erik Lukáè
Dátum:
02/2014
TECHNICKÁ SPRÁVA
Rozsah projektu
Projekt rieši prekládku jestvujúceho NN vzdušného rozvodu v areále žrebèína v Kopèanoch, ktorá vznikne
z dôvodu rekonštrukcie èasti žrebèína – kaštielika.
Predpisy
Projektová dokumentácia bola spracovaná v súlade s platnými predpismi a normami STN, ktoré s navrhovaným
riešením elektroinštalácie súvisia. Sú to hlavne:
STN IEC 38/33 0120/ - Normalizované napätia IEC
STN 33 2000-3
El. inštalácie budov, Stanovenie zákl. charakteristík
STN 33 2000 Základné ustanovenia pre el. zariadenia
STN 33 2000-4-41
Všeob. predpisy pre ochranu pred nebezp. dotykovým napätím
STN 33 2000-6
Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
Základné technické údaje
Napä•ová sústava:
3NPE str. 50 Hz, 400 V /TN-CS
Ochrana pred nebezpeèným dotykovým napätím živých èastí elektrických predmetov v normálnej prevádzke je
prevedená krytím, zábranou, izoláciou a polohou. Základná ochrana proti NDN neživých èastí el. predmetov pri
poruche je navrhnutá samoèinným odpojeným napájania od zdroja. Doplnková ochrana pospojovaním.
Bilancia el. energie riešenej èasti:
Inštalovaný príkon
Predpokladaný súèinite¾ nároènosti
Výpoètové za•aženie
Výpoètový prúd
Pi = 25 kW
 = 0,5
Pp = 12,5 kW
Ip = 20 A
Technický popis
V súèasnosti je rozvod v areáli žrebèína riešený vonkajším vzdušným vedením po fasáde objektu. Nako¾ko je
rekonštruovaná èas• žrebèína – kaštielik, je nutné toto vzdušné vedenie úplne demontova• v celej èasti fasády
kaštielika. Zo vzdušného vedenia sú miestne pripájané jednotlivé podružné odbery.
Hlavný prívod pre vzdušné vedenie je jestvujúcim káblom AYKYz 4x25 z elektromerového rozvádzaèa RE2
osadeného z uliènej èasti žrebèína. Tento kábel je istený ITB 40A so samostatným 1-tarifným elektromerom.
Kábel AYKYz prechádza z RE v zemi do nevyužívanej susednej miestnosti kaštielika, kde je vedený pod stropom
v chránièke a cez fasádu prechádza ku konzole vzdušného vedenia, kde je kábel spojený svorkami so vzdušným
vedením AlFe 4x25. Z tejto konzoly sa vzdušné vedenie rozdvojuje na obe strany, z ktorých bude strana
smerujúca ku kaštieliku odpojená a vednie zdemontované až po poslednú rohovú konzolu.
V RE2 budú pridané zdvojené svorky kvôli pripojeniu nového vývodu za elektromerom, káblom AYKY 4x25.
Tento kábel bude vedený v zemi takisto cez nevyužívanú susednú miestnos• kaštielika avšak v CAD chránièke
ø50mm pod podlahovým poterom, v prípade, že sa tento nebude realizova•, tak kábel v chránièke zakopa• do
podkladovej zeminy v miestnosti a vyvies• cez základy do nového výkopu, ktorý bude 0,5m od základu pozdåž
celej riešenej trasy. V mieste poslednej konzoly bude inštalovaný rozvádzaè RP1, kde bude kábel AYKY 4x25
ukonèený na istièi ITB32A. Z RP1 bude prepoj AYKY 4x25 znova na vzdušné vedenie na jestvujúcu konzolu, kde
bude spojený svorkami s pôvodným vzdušným vedením AlFe 4x25.
Z RP1 bude ïalej vedený nový kábel CYKY 4Bx6v chránièke FXP32, vedený v èasti v spoloènom výkope
s novým prívodným káblom AYKY 4x25 a bude odboèova• v úrovni skladu k jestvujúcemu rozvádzaèu skladu –
Rs.
Výpoèet úbytku napätia k chlad. zariadeniu:
Menovitý príkon: 25 kW
Dåžka vedenia: 110 m
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Úèinník cos :
0,9
Prierez vodièa Al: 25mm2
Pod¾a grafu výpoètu úbytku napätia boli vypoèítané tieto hodnoty:
U = 7,9V = 1,98%
Nako¾ko sú úbytky napätia v akceptovate¾nej miere, nie je nutné žiadnych opatrení eliminujúcich úbytok napätia.
Bezpeènostné pokyny
Pre zabezpeèenie ochrany a zdravia pri práci na el. zariadeniach musia by• dodržané predpisy a zásady ochrany
zdravia pri práci pod¾a platnej legislatívy. El. zariadenie musí by• pred uvedením do prevádzky podrobené
východiskovej revízii v rozsahu STN 33 2000-6. Na revidované el. zariadenie pred uvedením do prevádzky musí
by• vystavená východisková revízna správa, ktorá nesmie obsahova• závady, ktoré by bránili uvedeniu el.
zariadenia do prevádzky.
Protokol o urèení vonkajších vplyvov è. 0206/2014
Vypracoval:
Ing. Erik Lukáè, elektrotechnik špecialista pre konštruovanie a projektovanie VTZ elektrického
Zloženie komisie:
Ing. E. Lukáè
Ing. arch. M. Huèko
p. Chaneèka
- predseda komisie, elektrotechnik špecialista – projektant elektro
- èlen komisie, hl. projektant stavby
- èlen komisie, zástupca investora
Podklady použité na vypracovanie protokolu: projektová dokumentácia stavby, popis využitia objektu
Názov objektu (stavby):
PREKLÁDKA EL. VEDENIA NN
Opis technologického procesu zariadenia: Elektrický prívod NN pre areálový rozvod el. energie vedený káblom
z rozvádzaèa RE2 na fasádnu konzolu vzdušného vedenia; prechádzajúci vonkajším aj vnútorným prostredím, vo
väèšej èasti trasy uloženým v zemi k chránièke, ukonèený v rozvádzaèi, pokraèovanie k jestvujúcemu vzdušnému
vedeniu.
Zaradenie technického zariadenia elektrického pod¾a vyhl. 508/2009 do skupiny B.
Rozhodnutie: pod¾a STN 33 2000-5-51 sa urèili vplyvy na ELI nasledovne:
Vonkajšia trasa prívodu a rozvádzaè RP1:
Prostredie – AA7, AB7, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU2
Využitie – BA4, BC1, BD1, BE1
Druh stavby: CA1, CB1
Vnútorná trasa prívodu v susediacej miestnosti kaštielika:
Prostredie – AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1
Využitie – BA4, BC1, BD1, BE1
Druh stavby: CA1, CB1
Požadované opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia – zvýšené požiadavky na uloženie vedení,
upevnenie ELZ, prístrojov, káble v chránièke.
Zdôvodnenie: komisia rozhodla na základe posúdenia prostredia zo všetkých prislúchajúcich h¾adísk.
B3.4 STL pripojovací plynovod
Realizaèný projekt STL pripojovacieho plynovodu, je spracovaný pre akciu Revitalizácia cisárskeho barokového
objektu, Žrebèín – krídlo „B“ – Kaštie¾ v Kopèanoch. Projekt stavby je spracovaný v súlade so TPP 702 01; TPP
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
702 02; TPP 702 12 a súvisiacimi STN normami a platnými vyhláškami, najmä zákon è. 2512012 a vyhl.
508/2009 Z.z. a v súlade s technickými podmienkami pripojenia, vydanými SPP – distribúcia a.s.
Základné technické údaje:
Médium:
zemný plyn
Plynovod z PE:
Prevádzkový tlak:
90 kPa
Priemer-dåžka:
D 32 – 30,0 m
Materiál:
PE 100, SDR 11
Ochranná rúra:
D 63 – 12,7 m
Spôsob vedenia potrubia: v zemi
Zemné práce
STL pripojovací plynovod PE 100, D 32, bude napojený na STL distribuèný plynovod DN 150 s prevádzkovým
tlakom 90 kPa, ktorý križuje miestnu komunikáciu na Kollárovej ulici v Kopèanoch. V mieste pripojenia, bude
vyhåbená šachta rozmerov 2,0x2,0x1,8 m. Po napojení pripojovacieho plynovodu bude montážna šachta
zasypaná po vrstvách, ktoré budú zhutnené a terén bude uvedený do pôvodného stavu. Potrubie bude vedené
v nespevnenej èasti v súbehu s miestnou komunikáciou na Kollárovej ulici a na konci bude križova• miestnu
asfaltovú komunikáciu, ktorá vedie v súbehu s pripojovaným objektom Žrebèína. STL pripojovací plynovod vyústi
v meracej a regulaènej stanici (MRS) objektu žrebèína na hranici pozemku v ochrannom zábradlí priekopy.
Håbka výkopu bude min. 0,9 m. Po prevedení pripojovacieho plynovodu a jeho zasypaní bude povrch uvedený do
pôvodného stavu.
Pred zapoèatím výkopových prác je nutné vytýèi• všetky podzemné vedenia, ktoré STL pripojovací plynovod
križuje.
STL plynovod
Napojenie na STL distribuèný plynovod DN 150, s prevádzkovým tlakom 90 kPa, bude v Kopèanoch na
Kollárovej ulici. Napojenie bude osadením a navarením T-kusa typ D-430 – DN 25, Manibs a elektrotvarovky –
prechod PE/oce¾ D 32/DN25. Plynovod bude realizovaný z rúr PE 100, SDR 11, D 32, ktoré budú uložené v min.
håbke 0,9 m do pieskového lôžka hr. 15 cm a krytie bude 20 cm pieskovým zásypom. Na potrubí bude upevnený
vyh¾adávací medený vodiè prierezu 4 mm2 s izoláciou do zeme (napr.HMPE). 20 cm nad pieskovým zásypom
bude uložená ochranná fólia žltej farby. Plynovod pod miestnou komunikáciou, ktorú bude križova•, bude
osadený v ochrannej rúre, ktorú tvorí potrubie PE 100 SDR 11 D63 v dåžke 12,7 m.
Plynovod vyústi v meracej a regulaènej stanici (MRS), kde bude min. 0,5 m od terénu osadený hlavný uzáver
plynu , gu¾ový kohút DN 25. Pred gu¾ovým kohútom bude osadená prechodová elektrotvarovka PE-oce¾ typ
USTR D32/ DN25. Zvislá èas• prípojky musí by• uložená v ochrannej rúrke. Detail uloženia viï výkresovú èas•
PD.
MRS bude v murovanom pilieri vo výklenku 600/600/350 mm – pozri výkres Pv 6.
Zostava meracej a regulaènej stanice (MRS)
STL plynovod D 32 vstupuje do priestoru MRS zdola. Celá zostava merania a regulácie plynu pozostáva:
- prechod PE/oce¾ D32/DN25
- gu¾ový kohút, PN 1,6 MPa, DN 25 – HUP
- STL – NTL regulátor plynu Tartarini R25/1
- gu¾ový kohút, PN 1,6 MPa, DN 32
- plynomer BK 6T, G6, DN 32, PN 1,6 MPa,
- vzorkovací gu¾ový kohút DN 8
- gu¾ový kohút, PN 1,6 MPa, DN 40
Regulátor je vybavený poistným uzáverom pri stúpnutí alebo poklese tlaku, bezpeènostným rýchlouzáverom.
Vstupné aj výstupné potrubie je nutné uzemni• v zmysle STN a všetky spoje vodivo prepoji•(prírubové spojevejárové podložky).
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Konštrukèné riešenie:
Materiál
Celý STL pripojovací plynovod bude prevedený z polyetylénových rúr PE 100 SDR 11 •ažkej rady pre
prevádzkový tlak 0,4 MPa. Rúry musia by• žltej farby. Neoznaèené rúry sa nesmú použi• na plynovod.
Montážne práce:
Uloženie plynovodu musí by• po celej dåžke oznaèené výstražnou fóliou žltej farby. Pre zistenie trasy plynovodu
LPE musí by• na potrubí upevnený signalizaèný vodiè. Najväèšia vzdialenos• vývodov signalizaèného vodièa a
spôsob zhotovenia vývodov musí zodpoveda• TPP 702 01 a pokynov výrobcu trubkového materiálu a
elektrotvaroviek. Pri krížení a súbehu plynovodov s ostatnými podzemnými vedeniami platí STN 73 6005. Všetky
armatúry musia by• zabezpeèené proti sadaniu. Potrubie bude v teréne oznaèené pod¾a TPP 702 01.
Skladovanie, príprava materiálu, doprava, montáž, kladenie potrubia a tiež jeho zváranie musí by• vykonávané v
zmysle TPP 702 01 a pokynov výrobcu trubkového materiálu a elektrotvaroviek. Poškodenie vonkajšieho povrchu
rúr nesmie presiahnu• 10 % hrúbky steny rúry. Zváranie potrubia môžu vykonáva• iba kvalifikovaní zváraèi s
platným oprávnením na zváranie polyetylénového potrubia.
Zváranie potrubia
Plynové potrubie z PE sa bude zvára• elektrotvarovkami. Zváranie elektrotvarovkami je možno vykonáva• len do
teploty ovzdušia 0°C. Bezprostredne pred zváraním sa zvarované plochy a pri¾ahlý vonkajší a vnútorný povrch
rúry poriadne oèistí od neèistôt, mastnôt a pod. v šírke aspoò 10 mm. Rúra musí by• zvnútra zbavená neèistôt.
Všetky zvary na potrubí musia by• nezmazate¾ne oznaèené. Oznaèuje sa èíslo zvaru, meno(znaèka) zváraèa,
dátum a èas zhotovenia zvaru. Pri elektrotvarovkách aj dåžka zváracieho èasu a èas chladnutia zvaru.
Kontrola zvarových spojov sa prevedie pod¾a TPP 702 01
Tlaková skúška v zmysle kap. 12 TPP 702 12
Bude realizovaná vzduchom o pretlaku 600 kPa. Tlaková skúška sa koná za prítomnosti poverených pracovníkov
investora, dodávate¾a a prevádzkovate¾a. Vo¾né konce skúšaného potrubia plynovodu sa uzatvoria. Všetky
ukonèenia musia vyhovova• skúšobnému tlaku. Zvyšovanie skúšobného tlaku sa musí vykonáva• plynulo.
V priebehu skúšky sa nesmú na plynovode vykonáva• žiadne práce alebo zásahy. O skúške sa napíše zápis, viï
príloha B.
Pred tlakovou skúškou je potrebné 24 – hodinové ustálenie pretlaku v plynovode. Kontrola pretlaku sa vykonáva
deformaèným tlakomerom s rozsahom od 0 MPa do 1 MPa, s triedou presnosti min. 2,5 % a s priemerom puzdra
160 mm. Tlakovú skúšku možno zaèa• až po ustálení pretlaku v plynovode.
Zmeny pretlaku pri tlakovej skúške možno sledova• deformaèným tlakomerom alebo U – tlakomerom s rozsahom
1 000 mm naplneným ortu•ou prípadne inými schválenými prístrojmi.
Èas trvania tlakovej skúšky je :
najmenej 4 hod. pri použití deformaèného tlakomeru. Po 4 hod. sa skúšobný pretlak zníži na 100 kPa a skúška
pokraèuje 1 hod. U – tlakomerom naplneným ortu•ou
najmenej 1 hod. pri použití diferenèného tlakomeru alebo inej schválenej meracej techniky
Tlaková skúška U – tlakomerom sa vykonáva za úèasti prevádzkovate¾a.
Tesnos• armatúr a rozoberate¾ných spojov sa overuje penotvorným roztokom alebo detektorom.
Tesnos• plynovodu je vyhovujúca, ak v priebehu tlakovej skúšky
nenastala zmena pretlaku vplyvom úniku skúšobného média
neboli zistené netesnosti na rozoberate¾ných spojoch, alebo tieto netesnosti boli odstránené
Platnos• tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy plynovod neuvedie do prevádzky, skúška sa musí
zopakova•.
Všetky práce musí vykonáva• firma, ktorá má oprávnenie na tento druh prác.
Po montáži STL plynovodu sa prevedú tlakové skúšky v zmysle TPP 702 12 a TPP 702 01 a geodetické
zameranie STL plynovodu, ktoré sa v digitálnej forme odovzdá na územne príslušné stredisko SPP a.s.
Bratislava.
Po úspešnej tlakovej skúške SPP a.s. zabezpeèí „ostrý“ prepoj.
Skalica, marec 2014
Vypracoval: Ing. Krajèoviè Jozef
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Plynofikácia
1. Preh¾ad základných ukazovate¾ov
Projektová dokumentácia plynofikácie kotolne objektu „Revitalizácia cisárskeho barokového objektu, Žrebèín –
krídlo „B“ – Kaštie¾ v Kopèanoch“, je spracovaná na základe požiadavky GP.
1.1 Rozsah projektovej dokumentácie
a) Vnútorný rozvod plynu - MRS pre kotolòu a rozvody plynu v objekte.
1.2 Médium, technické údaje
Menovitá svetlos•, dåžka, tlak :
Zemný plyn naftový -(STL rozvod) max. 100,0 kPa
min.
70,0 kPa
Prevádzkový tlak v objekte
max.
2,1 kPa
min.
1,8 kPa
Dåžky potrubia:
STL èas•
Oce¾ové potrubie bezošvé akos• 11.353.1 DN 25
1,0 m
NTL èas•
Oce¾ové potrubie
Oce¾ové potrubie
Oce¾ové potrubie
Oce¾ové potrubie
1,4 m
37,0 m
2,0 m
2,0 m
bezošvé akos• 11.353.1 DN 20
bezošvé akos• 11.353.1 - Bralen DN 40
bezošvé akos• 11.353.1 DN 40
bezošvé akos• 11.353.1 DN 80
Celková dåžka NTL plynovodu je 42,4 m
2. Èas• všeobecná
2.1 Napojenie
STL pripojovací plynovod D 32 bude napojený na vybudovaný STL distribuèný plynovod. Vybudovanie STL
pripojovacieho plynovodu rieši samostatná projektová dokumentácia. Plynovod D 32 je privedený až do MRS
a ukonèený hlavným uzáverom plynu, gu¾ovým kohútom DN 25.
2.2 Predpisy a normy
Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN noriem. Boli použité, 73 3050, 42 0022, 38 6442,
38 6405, STN EN 1775, 15001-1, TPP 704 01, TPP 702 01; TPP 702 02; TPP 702 12, STN EN 287-1. Ïalej boli
použité pokyny a vyhlášky è.508/2009 Z.z., 124/2006 Zb.,251/2012 Zb
3. Popis technického riešenia
3.1 STL pripojovací plynovod
Je súèas•ou riešenia samostatnou PD s napojením na STL distribuèný plynovod DN 150 a konèí vstupom do
meracej a regulaènej stanice (MRS) gu¾ovým kohútom DN 25. Pripojovací plynovod D 32 vyús•uje vo výklenku
MRS.
3.2 Vnútorný rozvod
Zaèína vstupom STL potrubia plynu do výklenku MRS.
3.2.1 Zostava meracej a regulaènej stanice (MRS)
STL plynovod D 32 vstupuje do priestoru MRS zdola. Celá zostava merania a regulácie plynu pozostáva:
- prechod PE/oce¾ D32/DN25
- gu¾ový kohút, PN 1,6 MPa, DN 25 – HUP
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
- STL – NTL regulátor plynu Tartarini R25/1
- gu¾ový kohút, PN 1,6 MPa, DN 32
- plynomer BK 6T, G6, DN 32, PN 1,6 MPa,
- vzorkovací gu¾ový kohút DN 8
- gu¾ový kohút, PN 1,6 MPa, DN 40
Regulátor je vybavený poistným uzáverom pri stúpnutí alebo poklese tlaku, bezpeènostným rýchlouzáverom.
Vstupné aj výstupné potrubie je nutné uzemni• v zmysle STN a všetky spoje vodivo prepoji•(prírubové spojevejárové podložky).
Pred plynomerom je osadený regulátor tlaku STL-NTL Tartarini R25/1. Za regulaènou radou a plynomerom je
potrubie DN 40, ktoré je vedené z MRS do kotolne. Vstupné aj výstupné potrubie je nutné uzemni• v zmysle STN
a všetky prírubové spoje vodivo prepoji•(vejárové podložky).
3.2.2 Vetranie miestnosti MRS
Vetranie priestoru MRS musí by• prirodzené, preto sú navrhnuté vetracie otvory v spodnej a v hornej èasti MRS.
Otvory sú opatrené neuzatvárate¾nými mriežkami.
3.2.3 Požiadavky na stavebné úpravy, bezpeènos•
Výklenok MRS je umiestnená vo výklenku v murovanom pilieri. Dvierka 600/600 mm sa otvárajú smerom von a
sú jednokrídlové a uzatvárate¾né elektrok¾úèom. Vstupné dvere musia by• z vonkajšej strany opatrené tabu¾kou s
nápismi: "Nebezpeèenstvo výbuchu!" "Zákaz fajèi•!" "Zákaz manipulácie s otvoreným ohòom!".
3.2.4 Vybavenie MRS
Vo výklenku MRS musia by• osadené:
-schéma zariadenia
-predpisy pre obsluhu vrátane bezpeènostných predpisov
-tabu¾ku s nastavením prevádzkových a bezpeènostných armatúr
-adresami a telefónnymi èíslami dodávate¾a plynu, požiarnikmi, pohotovos•, údržbárska èata, polícia
-nástenným teplomerom pre kontrolu teploty ovzdušia
3.2.5 Rozvodné potrubie a kotolne
Kotolòa UK:
Potrubie z MRS po vstupe potrubia DN 40 do objektu bude sprechodované na DN 80 po vstupe do kotolne a
bude vedené ku kotlovej zostave pod kotlami. V kotolni sú osadené dva plynové závesné kondenzaèné kotle
typu VIESSMANN VITODENS 200-W, výkonu 45 kW, ktoré majú osadené atmosferické plynové horáky. Celkový
výkon kotolne je 90 kW. Každý kotol je vybavený všetkými zabezpeèovacími a bezpeènostnými armatúrami.
Každý kotol bude napojený prívodným potrubím DN 20 a hlavným uzáverom kotla gu¾ovým kohútom DN 20.
Potrubie musí by• uzemnené.
Použité spotrebièe:
Plynový kondenzaèný kotol VIESSMANN VITODENS 200-W
Výkon
Celkový výkon
Tlak plynu pred spotrebièom
Maximálna hodinová spotreba plynu
- jeden kotol
Maximálna hodinová spotreba plynu
2 ks
45 kW
90 kW
2,1 kPa
4,50 m3/hod
9,0 m3/hod
3.2.6 Vetranie kotolne Vetranie kotolne je prirodzené.
Potreba vzduchu na spa¾ovanie
Lmin = 8,13 sm3/sm3
 = 1,6 – atmosferický horák
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
B = 9,0 m3/h
Vk = 102,0 m3
V1 = *Lmin * B = 1,6*8,13*9,0 = 117,07 m3/h = 0,033 m3/s
Potreba pre vetranie
V2 = n * Vk = 3*102 = 306,0 m3/h = 0,085 m3/s
Ve¾kos• prívodného otvoru
v = 1 m/s
0,033
S1 = --------------- = 0,033 m2
1,0
Volím rozmery 0,2 * 0,2 = 0,04 m2
Vo¾ný prierez 75 % z 0,04 je 0,028 m2
0,033
Skutoèná rýchlos• prúdenia v = --------------- = 1,18 m/s
0,028
Ve¾kos• odvodného otvoru
0,085
S2 = -------- = 0,085 m2
1,0
Volím rozmery 0,2*0,15 = 0,03 m2
Vo¾ný prierez 75 % z 0,0 je 0,023 m2
0,085
Skutoèná rýchlos• prúdenia v = -------- = 3,62 m/s
0,023
3.2.7 Stavebné úpravy kotolòa
Kotolòa UK je v zmysle TPP 70 1, kotolòa s upavretými spotrebièmi do 50 kW a vyhovuje svojim prevedením
vyhláške è.26/1984 a vyhl. è. 508/2009 Z.z. Elektrická inštalácia musí by• vybavená havarijným tlaèidlom, ktorým
sa odstavuje prívod el. energie ku kotlom. Havarijné tlaèidlo musí by• umiestnené pri vstupe do kotolne.
STL plynové zariadenie pre vykurovanie kotlov je zariadenie tesné bez ochranných priestorov. Vnútorný priestor
kotolne je priestorom bez nebezpeèenstva výbuchov pod¾a STN 33 2320. Vetranie kotolne bude prirodzené a
musí zaruèova• min. trojnásobnú výmenu vzduchu za hodinu a dokonalé spa¾ovanie. Prívod vzduchu musí by•
zaistený neuzatvárate¾nými otvormi. Odvod vzduchu z kotolne musí by• zaistený otvormi pod stropom kotolne.
Osvetlenie kotolne musí vyhovova• STN 36 0035 a STN 36 0064.
Núdzové osvetlenie kotolne nie je nutné. Všetky povrchy v kotolni teplejšie ako 60oC musia by• izolované. Dvere
do kotolne budú s požiarnou odolnos•ou min. 30 min, opatrené samozatváraèom, na dverách musí by• nápis
"Kotolòa - nepovolaným vstup zakázaný".
Kotolòa musí obsahova•:
-miestny prevádzkový predpis
-nástenný teplomer -10o +50oC
-hasiaci prístroj snehový S 6
-penotvorný roztok na kontrolu spojov
-lekárnièku na prvú pomoc
-baterku
-detektor na plyn, kyslièník uho¾natý
3.2.8 Vnútorný rozvod plynu
Vnútorné rozvody NTL plynu o pretlaku 2,1 kPa budú prevedené v zmysle TPP 704 1. Rozvody plynu budú
prevedené z oce¾ových rúr bezošvých èiernych a s povrchovou úpravou Bralen tr.11353.1. Potrubie bude spájané
zvarovaním, závitové spoje v najnutnejšom poète sa použijú pre napojenie spotrebièov a gu¾ových kohútov.
Potrubie na prechode cez steny sa vloží do chránièky, ktorá musí preènieva• cez líc muriva na obe strany min. o
50 mm. Svetlos• chránièky musí by• o 20 mm väèšia ako je vonkajší priemer chráneného potrubia. Potrubie pred
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
vložením do chránièky musí by• opatrené náterom a v chránièke sa nesmie vyskytova• spoj. Medzeru medzi
potrubím a chránièkou je nutné utesni•. Rozvodné potrubie je vedené v stenách a pod kotlami. Potrubie od MRS
k objektu je vedené v zemi a je z oce¾ových rúr Bralen . Potrubie vyús•uje vo výklenku v stene, kde je osadený
uzáver – gu¾ový kohút DN 40. Výklenok je chránený dvierkami 300/300 mm.
3.3 Ochrana potrubia, armatúr, predpisy
Rozvodné potrubia treba chráni• proti korózii základným náterom syntetickým S 2000,dokonèi• dvojnásobným
emailom syntetickým S 2029-odtieò è.6200-žltá chrómová stredná. Náter potrubia previes• po úspešných
skúškach tesnosti a pevnosti. Potrubie vedené po povrchu
oznaèi• nápisom "Zemný plyn". Hlavný uzáver
oznaèi• tabu¾kou ,ïalej nápismi o tlaku plynu a smere prúdenia.
3.4 Nastavené hodnoty otváracích pretlakov zabezpeèovacích zariadení
Výstupný pretlak NTL
2,1 kPa max
1,8 kPa min
Bezpeènostný rýchlouzáver
2,3 kPa
3.5 Tlakové skúšky
3.6.1 Vnútorný rozvod - NTL èas•
NTL èas• od uzáveru v MRS až po kotle sa skúša na pevnos• dvojnásobkom prevádzkového pretlaku, najmenej
však 10 kPa. Pred zaèatím skúšky musí by• plynovodná èas• pod pretlakom najmenej hodinu. Vlastná skúška
trvá 30 minút.
Pod¾a PS je prevádzkový tlak v potrubí 2,1 kPa. Plynovod bude zvarovaný, len v mieste pripojenia kohútov a
regulaènej rady plyn. horákov bude pripojenie závitovými alebo prírubovými spojmi.
Skúšky plynovodu pod¾a STN EN 1775 sa prevádzajú na pevnos• a tesnos• a to za ustáleného pretlaku v potrubí.
Pre meraniu pretlaku sa pri skúškach používajú U manometre s ortu•ou alebo manometre. Manometre musia
ma• priemer stupnice najmenej 160 mm, trieda presnosti aspoò 1 a merací rozsah musí by• približne 1,5násobok skúšobného pretlaku. Armatúry, meracie prístroje a pod., ktoré nie sú konštruované na skúšobný
pretlak, sa pred skúškou odpoja. Po prevedení kladných skúšok pevnosti a tesnosti vypracuje dodávate¾
plynovodu zápis o prevedených skúškach. Skúška pevnosti sa prevádza vzduchom. Skúšobný pretlak u NTL
plynovodu sa prevádza dvojnásobkom prevádzkového pretlaku, ktorý je 2,1 kPa minimálne 10 kPa. Pretlak sa
zvyšuje pomaly na 30 až 50 % skúšobného pretlaku, kedy sa zvyšovanie pretlaku preruší a prezrie sa skúšaný
úsek potrubia, aby sa zistili prípadné netesnosti a zmeny, ktoré by mohli ovplyvni• ïalší priebeh skúšky. Potom
sa zvyšuje pretlak až na skúšobný pretlak, ktorý sa udržuje najmenej jednu hodinu. Táto doba slúži k vyrovnaniu
teplôt a ustáleniu pretlaku v potrubí. Doba trvania vlastnej skúšky je jedna hodina. Skúšaný úsek plynovodu sa
považuje za vyhovujúci, ak poèa
tejto doby nedôjde u plynovodu k nevratným zmenám. Skúška tesnosti naväzuje na skúšku pevnosti. Skúšaný
úsek plynovodu sa pri pneumatickej skúške považuje za tesný, ak v òom nedôjde k poklesu pretlaku za dobu
jednej hodiny.
3.5.3 Obsluha kotolne
Doporuèujem obèasnú obsluhu jedným pracovníkom. Kuriè musí spåòa• podmienky vyhl.25 /84 a 508/2009 Z.z.,
riadi• sa prevádzkovým poriadkom a dodržova• povinnosti kurièov. Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky musia
by• pracovníci prevádzkovate¾a zaškolení. Zaškolenie sa prevádza za všetkých prevádzkových podmienok.
Osoba musí by• staršia ako 18 rokov a musí by• fyzicky a duševne spôsobilá pre výkon kurièa.
3.6.4 Elektrické zariadenie kotolne
Pre el. zariadenia a el. inštaláciu platí STN 332000554, 34 1390, 34 0350, 33 2030 a 07 0703. El. inštalácia musí
by• v kotolni vybavená havarijným tlaèidlom umiestneným pri dverách kotolne. V kotolni musí by• prenosné
svietidlo s možnos•ou pripojenia na bezpeèné napätie.
Všetky plynové potrubia v kotolni a armatúry musia by• vodivo prepojené a uzemnené (STN 34 1390 a
332000554).
3.6.5 Montáž
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Montáž plynového zariadenia sa môže prevádza• len na základe projektovej dokumentácie schválenej plyn.
organizáciou a stavebným úradom.
Montáž plyn. zariadení smie prevádza• len oprávnená organizácia pod¾a vyhl. 174/1968 Zb. v znení zákona SNR
è.575/1990 Zb. a è. 159/1992 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod è. 396/1992 Zb., ktorou sa urèujú vyhradené
plynové zariadenia a stanoví podmienky k zaisteniu ich bezpeènosti. Montáž musí by• prevedená v súlade
soSTN EN 15001-1, STN 07 0703, 38 6441 a vyhl. 74/96. Skúšku zariadenia zais•uje montážna organizácia
odbornými a oprávnenými pracovníkmi, ktorá musí by• prevedená pod¾a vyhl. 124/2006 Zb., 67/1960 Zb., vyhl.
175/1975 Zb., 18/1986 Zb., STN EN 1775, 38 6441 a 06 0310. Po kompletnom preskúšaní všetkých
regulaèných, ovládacích, zabezpeèovacích a meracích zariadení plynovodu sa musí vyhotovi• východzia revízia
el. inštalácie a plynového odberného zariadenia.
Všetky zváraèské práce môžu vykonáva• len pracovníci, ktorí majú skúšku pod¾a STN EN 287-1. Pri montáži sa
musia dodrža• predpisy pre zvarovanie pod¾a STN 05 0610.
Pokyny pre odvzdušnenie a spôsob kontroly (STN 38 6405, èl. 58)
Odvzdušnením sa vytlaèí zo zariadenia vzduch plynom. Všetky vývody potrubia sa uzavrú, otvorí sa
odvzdušòovací uzáver a prívodným uzáverom plynu sa pomaly púš•a plyn, ktorý vytláèa vzduch.
Kontrola odvzdušòovania zapálením prúdu plynu vytekajúceho zo vzorkovacieho kohúta je prísne zakázaná! Zo
vzorkovacieho kohúta sa odoberie vzorka a na bezpeènom mieste sa presvedèíme, èi je odvzdušnenie
prevedené.
Pokyny pre odplynenie a spôsob kontroly (STN 38 6405, èl. 57)
Odplynením sa vytláèa zo zariadenia plyn vzduchom. Bezpeènostné zásady a kontrola sú rovnaké ako u
odvzdušòovania.
Pokyny pre prezeranie netesností
Zis•ovanie netesností sa prevádza:
a) ihneï po príznakoch alebo informácii o úniku plynu
b) v termínoch urèených MPP
c) najmenej 1 x roène v rámci kontroly
Netesnosti sa vyh¾adávajú týmito spôsobmi: natieraním penotvorným roztokom alebo detekèným prístrojom.
Vyh¾adávanie netesností plameòom je prísne zakázané!
O prevedenom zis•ovaní netesností sa prevedie záznam do prevádzkového denníka.
Pokyny pre kontrolu ovzdušia
Kontroly je nutné prevádza• ihneï pri podozrení úniku plynu alebo spalín. Preventívne kontroly škodlivých plynov
a spalín sa prevádza pod¾a MPP, najmenej však 1 x roène. Kontrola sa prevádza napr. zariadením Universal typ
65 alebo kontrolou podtlaku v spotrebièi, kontrolou •ahu. Výsledky kontrol ovzdušia sa zapisujú do
prevádzkového denníka.
Pokyny pre uvedenie do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky podlieha zariadenie technickému preskúšaniu príslušným plynárenským podnikom.
Uvedenie do prevádzky sa prevedie v súlade s STN EN 15001-1, 38 6441, 38 6442, 07 0703, 06 0310, vyhl.
508/2009, noriem a vyhlášok na ne naväzujúcich.
Do doby spracovania MPP (prevádzkovate¾om) sa prevádzka riadi pod¾a pokynov výrobcu. MPP musí by•
spracovaný najneskôr do 1 mesiaca od zahájenia prevádzky.
Pokyny pre sledovanie prevádzky kotolne
Pri sledovaní prevádzky je obsluha povinná najmä:
a) zaisti•, aby nedošlo k prekroèeniu najvyšších hodnôt (teplota, tlak)
b) všetky uzávery otvára• pomaly, aby nedochádzalo k rázom
c) zakurovanie, prevádzka, odstavenie - postupova• pod¾a MPP
d) sledova• •ahové pomery kotlov, vetranie, stav a funkcia zabezpeèovacieho zariadenia bez zásahu do autom.
ovládania
Pokyny pre odstavenie kotolne z prevádzky
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Kotle musia by• ihneï odstavené z prevádzky:
a) ak nie je možné kotle dopåòa• vodou
b) pri vzniku trhlín, väèších netesností, deformácií výhrev. plôch
c) pri ohrození bezpeènosti osôb alebo zariadení
d) pri zlyhaní zabezpeèovacieho zariadenia
e) pri vadných •ahových pomeroch, nedostatoènom vetraní
f) pri situáciách, keï nie je možné zabezpeèi• spo¾ahlivú obsluhu
g) pri úniku plynu alebo živelnej pohrome
Termíny pre prevádzanie kontrol, revízií, opráv a èistenia
Odborná prehliadka zariadenia sa prevádza min. 1 x roène.
Ïalej odborné kontroly musí prevádzkovate¾ zaisti•:
a) pred uvedením kotolne do prevádzky
b) po každej GO a rekonštrukcii kotlov
c) pri zmene druhu paliva
d) u sezónnej prevádzky pred zahájením každej sezóny
Revízie sa prevádzajú 1 x za tri roky. Kontrola ovzdušia a zis•ovanie netesností min. 1 x mesaène.
Prevádzkovate¾ je povinný vypracova• harmonogram kontrol a revízií. Opravy a èistenie sa prevádza pod¾a
pokynov výrobcu alebo dodávate¾a zariadenia.
S plynovým zariadením je nutné doda• kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane podkladov pre vypracovanie
MPP pod¾a STN 38 6405.
Ochrana životného prostredia - ovzdušie:
Ochrana ovzdušia je posudzovaná pod¾a vyhlášky MŽP SR è. 410/2003 Zb., príloha è. 2, ktorou sa mení
a dopåòa vyhláška è. 706/2002 Zb.
V objekte Žrebèína sú použité dva plynové kondenzaèné kotle výkonu 45,0 kW a príkonu 41,7 kW spolu 83,4 kW
P = 0,0834 MW
Pod¾a prílohy è. 2 vyhlášky è. 410/2003 Zb. jedná sa o malý zdroj zneèistenia, nako¾ko príkon je menší ako 0,3
MW.
Vyústenie komína je vo výške 10,0 m nad terénom.
Navrhovaný kotol je šetrný voèi životnému prostrediu a má tichý chod. Emisie oxidu dusnatého sú nižšie ako 60
mg/kWh a majú obzvláš• tiché spa¾ovanie vïaka atmosferickému horáku s predzmiešavaním.
Skalica, marec 2014
Vypracoval: Ing. Krajèoviè Jozef
pdfMachine by Broadgun Software - Einfach genial, genial einfach!
Erstellen Sie in Sekundenschnelle qualitativ hochwertige PDF-Dokumente ohne vom Original-Dokument abzuweichen.
Die Anwendung von pdfMachine ist so einfach wie das Ausdrucken eines Windows-Dokumentes und kann aus fast
jeder beliebigen Software heraus angewandt werden.
Ein Muss für jeden Windows-User!
Download

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A1. Identifikačné údaje