paleta
bohúňova paleta 2011
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
Poland
phone: +48 / 33 / 829 76 50
+48 / 33 / 812 23 88
e-mail: [email protected]
www.mdk.beskidy.pl
P. M. Bohúň Elementary School of Arts
Matúškova ul. 1632/5, 026 01 Dolný Kubín
Slovakia
phone: +421/43/586 2052
mobil: +421/911/940 348
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.talentsforeurope.sk
bohúňova
XIV. roèník medzinárodnej výtvarnej súťaže
11. október 2011, Dolný Kubín, Slovensko
2011
paleta
bohúňova
XIV. roèník medzinárodnej výtvarnej súťaže
2011
XIV. roèník medzinárodnej výtvarnej súťaže
bohúňova
2011 paleta
Dolný Kubín 2011, Slovensko
Vyhlasovate¾ súťaže
Ministerstvo školstva SR
Organizátor
Základná umelecká škola P. M. Bohúòa Dolný Kubín
V spolupráci
Mestský dom kultúry Bielsko-Biala
Riadite¾ka súťaže
Mgr. Anna Gajdošíková
Predseda poroty
Doc. Ján Kudlièka, akademický maliar
Èlenovia poroty
Doc. Pavol Rusko, akademický maliar
PaedDr. Marta Bošelová, akademická maliarka
Mgr. Barbara Jacyków
Mgr. Joanna Dadak
HLAVNÁ CENA
Benjamín Ostrihoò, 4 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Hlavná cena
Benjamín Ostrihoò, 4 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín
Súťaže sa zúèastnilo 173 škôl,
z toho 144 škôl zo Slovenska a 29 škôl z Po¾ska.
Prihlásených výtvarných prác bolo 2 076,
a ocenených porotou bolo 325 prác.
Vernisáž výstavy sa uskutoèní 8. novembra 2011
v MDK v Bielsko-Bialej v Po¾sku.
Foto reprodukcií
Mgr. Andrej Kakaèka
Grafická úprava, sadzba a tlaè
Martin Vojtek, Art AIR Center Dolný Kubín
3
ZLATÉ PÁSMO
Benjamín Ostrihoò, 4 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Andrea Antalová, 9 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Aneta Perbecká, 6 r.
MŠ Skalica, SR
Karolina Nocoñ, 19 r.
ZSP T. Kantora, DabrowaGórnicza, PL
KRESBA
Michaela Šmilòáková, 6 r.
ZUŠ P.M.Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Kristína Šabová, 8 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Soòa Staselová, 15 r.
ZUŠ Trstená, SR
Juraj Dudaško, 10 r.
ZUŠ Lendak, SR
Anna Belová, 9 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Ester Mladenková, 11 r., ZŠ Žilina, Jarná ul., SR
STRIEBORNÉ PÁSMO
Petra Kurtinová, 8 r.
ZUŠ Púchov, SR
Margaréta Chovancová, 5 r.
ZUŠ Žilina, Gaštanova, SR
Ján Klaèan, 9 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Fedor Štít, 5 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Paulina Wieczorek,7 r.
Siemianowickie CK, Siemianowice Ślaskie, PL
Emma Boleková, 6 r., ZUŠ Púchov, SR
¼udko Bielèik, 7 r.
ZUŠ Myjava, SR
Emma Boleková, 6 r.
ZUŠ Púchov, SR
Miroslav Konderla, 9 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul., SR
Alex Ïurian, 6 r., ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Monika Golabek, 19 r.
ZSP T. Kantora, DabrowaGórnicza, PL
4
5
Monika Golabek, 19 r., ZSP T. Kantora, DabrowaGórnicza, PL
6
Juraj Dudaško, 10 r., ZUŠ Lendak, SR
Soòa Staselová, 15 r., ZUŠ Trstená, SR
7
BRONZOVÉ PÁSMO
Paulina Bialas, 19 r.
Tomáš Hrivnák, 7 r.
Laura Mária Jedláková, 7 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín, SR
Eliška Poláková, 6 r.
Alexandra Kavcová, 9 r.
MŠ Skalica, SR
ZŠ Rajec, SR
Alexandra Rafajová, 7 r.
Katarína Bazalová, 10 r.
ZUŠ Púchov, SR
ZUŠ Púchov, SR
Kacper Burczyñski, 5 r.
Hana Dubovská, 10 r.
DK w Kamienicy, Bielsko-Biala, PL
ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica, SR
Barbara Kováèiková, 8 r.
Alex Ïurian, 6 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Adrián Chomistek, 6 r.
Ema Hrke¾ová, 5 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Matej Spišák, 8 r.
Ester Mladenková, 11 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZŠ Žilina, Jarná ul., SR
Jakub Mach, 12 r.
Tomáš Zálešák, 6 r.
ZUŠ Košice, Kováèska ul., SR
MŠ Skalica, SR
Justína Rosínska, 6 r.
Patrycja Wcislo, 16r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, SR
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Anna Belová, 9 r., ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Petra Kurtinová, 8 r., ZUŠ Púchov, SR
Hana Dubovská, 10 r.
ČESTNÉ UZNANIA
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Slávka Mareèková, 10 r.
ZUŠ Púchov, SR
Miroslava Crkoòová, 7 r.
ZUŠ Púchov, SR
Magdaléna Vandžáková, 8 r.
Eva Mikušová, 6 r.
ZUŠ Púchov, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa,Dolný Kubín, SR
Andrej Vrábel, 9 r.
Roman Benka, 6 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Ema Diežková, 5 r.
Mária Ostrienková, 6 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Olívia Gajdošová, 5 r.
ZUŠ Zlaté Moravce, SR
Jessica Kolèáková, 8 r.
Natália Javorková, 10 r.
ZUŠ Luèenec, SR
Michal Vávra, 6 r.
ZUŠ Holíè, SR
ZUŠ Martin, Mudroòova ul., SR
Stanislav Ripka, 6 r.
Martyna Muszyñska, 18 r.
ZUŠ Lendak, SR
ZSP T. Kantora, DabrowaGórnicza, PL
Jarka Gabrišová, 9 r.
Patrycja Solarz, 19 r.
ZUŠ Púchov, SR
Kacper Burczyñski, 5 r., DK w Kamienicy, Bielsko-Biala, PL
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Slávka Mareèková, 10 r., ZUŠ Púchov, SR
8
9
Mária Adamèáková, 9 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul., SR
Jozef Ïuriš, 7 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul.,SR
Sofia Kamenská, 5 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul., SR
Oliver Kuniak, 5 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul.,SR
Lesia Baloghová, 5 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Sebastián Kadlec, 6 r.
ZUŠ Púchov, SR
Alex Ïurian, 6 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Kristína Motyèáková, 7 r.
ZUŠ Trstená, SR
Magdaléna Vandžáková, 8 r., ZUŠ Púchov, SR
Andrea Antalová, 9 r., ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Michal Vávra, 6 r., ZUŠ Holíè, SR
10
11
ZLATÉ PÁSMO
Karin Bartáková, 4 r.
MŠ C II 72, Dubnica nad Váhom, SR
Marek Jankech, 16 r.
Spojená škola-Špeciálna ZŠ, Topo¾èany, SR
Terézia Hrdinová, 9 r.
ZUŠ Piešťany, SR
Karin Habláková, 4 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
MAĽBA
Nikola Èuboòová, 10 r.
ZUŠ J. Potoèára, Èadca, SR
Ivana Mojšová, 16 r.
SZUŠ Ružomberok, SR
Žaneta Štafenová, 9 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Dominik Bakowski, 7 r.
Centrum Kultury i Sztuki, Konin, PL
Ján Urbaník, 7 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Zuzia Susek, 8 r.
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
Matúš Bojnický, 6 r.
ZUŠ Martin, SR
Marián Tvarožek, 12 r.
ZUŠ Púchov, SR
Julia Wotniczka, 7 r.
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
Swietlica w Chalupkach, Chalupki, PL
STRIEBORNÉ PÁSMO
Marek Gútai, 8 r.
ŠZŠ Komárno, SR
Julia Kopeæ, 7 r.
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
Alicja Plust, 7 r.
SSPSE, Gorzów Wielkopolski, PL
12
Ivana Mojšová, 16 r., SZUŠ Ružomberok, SR
Laura Malcharek, 7 r.
13
Kamil Mužila, 8 r.
BRONZOVÉ PÁSMO
Ján Porubský, 7 r.
Adelka Srncová, 5 r.
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, SR
MŠ Sereï, SR
Malgosia Pyrek, 6 r.
Ola Watycha, 5 r.
Jessica Kolèáková
Magda Truty, 5 r.
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
PNZSS, Nowy Targ, PL
ZUŠ Martin, SR
PNZSS Nowy Targ, PL
Natália Valachovièová, 12 r.
Jozef Hrivòák, 11 r.
Bazyli Widawski, 7 r.
Ola Klamerus, 5 r.
ZUŠ Holiè, SR
Súkromná ZUŠ Kesel, Bardejov, SR
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
PNZSS Nowy Targ, PL
Barbora Horòáková, 9 r.
Ola Kosakowska, 6 r.
Wiktor Jeczminski, 7 r.
Szymon Sutor, 6 r.
ZŠ s MŠ Chocholná – Velèice, SR
Centrum Kultury i Sztuki, Konin, PL
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
PNZSS Nowy Targ, PL
Kinga Domanska, 5 r.
Marek Gútai, 9 r.
Rastík Krá¾, 6 r.
Ola Watycha, 6 r.
Mlodziezowy Dom Kultury, Tychy, PL
ŠZŠ Komárno, SR
ZUŠ Púchov, SR
PNZSS, Nowy Targ PL
Dominik Heldes, 14 r.
Adam Pankuch, 12 r.
Andrea Kršáková
Ola Klamerus, 5 r.
Špeciálna základná škola, Topo¾èany, SR
ZUŠ Košice, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
PNZSS, Nowy Targ, PL
Konrad Wolny, 6 r.
Nikolas Janák, 6 r.
Adam Lepieš, 7 r.
Tomek Truty, 6 r.
Przedszkole Niepubliczne, Katowice, PL
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
ZUŠ Martin, SR
PNZSS, Nowy Targ, PL
Klaudia Rafaelová, 8 r.
Klárka Krá¾ovièová, 8 r.
Julia Danielewska, 9 r.
Nina Kariková, 6 r.
ŠZŠ, Komárno, SR
ZŠ s MŠ Hrabušice, SR
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
ZUŠ Myjava, SR
Ivana Èerveòanová, 11 r.
Alžbeta Veèereková, 6 r.
Monika Tóbiszová, 11 r.
Nina Neupauerová, 7 r.
ZUŠ Nemšová, SR
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
ZUŠ Lendak, SR
Monika Majerèáková, 5 r.
Rebeka Csomorová, 5 r.
Adam Martiška, 7 r.
Richard Frátrik, 11 r.
ZUŠ Lendak, SR
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, SR
ZŠ J. Hollého, Topo¾èany, SR
ZUŠ Žilina, SR
Wiktoria Klimczak, 8 r.
Roberta Belánová, 12 r.
Zuzana Ranostajová
Bartek Jablonka, 4 r.
SCK, Siemianowice Slaskie, PL
ZUŠ Košice, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Dom Kultury w Kamienicy, Bielsko-Biala, PL
Alexandra Rafajová, 8 r.
Stanislav Gallik, 6 r.
Sára Bjalonèíková, 8 r.
Wladyslaw Nawara, 17 r.
ZUŠ Púchov, SR
ZUŠ Lendak, SR
ZUŠ Námestovo, SR
Szkola Specjalna, PMDK, Nowy Targ, PL
Leonard Bielik, 7 r.
Marcelina Hanzel, 10 r.
ZUŠ Púchov, SR
MZK-S, Górki Wielkie, PL
Olívia Kadlecová, 6 r.
Lenka Baranová, 16 r.
ZUŠ Púchov, SR
ZUŠ Žilina, SR
Samuel Polák, 12 r.
Dušan Kvasnièák, 9 r.
ZUŠ Senica, SR
ZUŠ Námestovo, SR
Alexandra Valašiková, 10 r.
Eliška Gafriková, 15 r.
ZUŠ, Hálkova 56, Bratislava, SR
ZUŠ Senica, SR
Sofia Gejdošová, 6 r.
Magdalena Kycler, 7 r.
ZUŠ Zlaté Moravce, SR
Palac Mlodziezy, Katowice, PL
Klaudia Náhla, 17 r.
Zuzia Derska, 10 r.
Spojená škola Nižná, SR
MDK Rybnik, PL
Alexandra Kvasnièáková, 8 r.
Katarína Mešková
ZUŠ Rabèa, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Dávid Katánik, 6 r.
Martin Perinaj, 5 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
ZUŠ Martin, SR
ZUŠ Martin, SR
14
¼ubomír Sudor, 11 r.
ČESTNÉ UZNANIE
Dávid Jurkulák, 7 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Ola Golebiowska, 5 r.
PNZSS Nowy Targ, PL
Julia Studniczek, 7 r.
Swietlica w Chalupkach, Chalupki, PL
Adam Tížik, 9 r.
ZUŠ Myjava, SR
Miroslava Gromanová, 13 r.
ZŠ s MŠ Hrabušice, SR
Viktória Muránska, 11 r.
ZŠ Kokava nad Rimavicou, SR
ZŠ Rajec, SR
Aneta Lipovská, 10 r.
ZŠ s MŠ Hrabušice, SR
Michal Šárfy, 6 r.
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, SR
Andrej Urban, 6 r.
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, SR
Anna Michalowska, 20 r.
ZSS Bielsko – Biala, PL
Alexander Dybala, 3 r.
Przedszkole Niepubliczne, Katowice, PL
Matej Halinár, 19 r.
ZUŠ Senica, SR
Antonia Snopek, 7 r.
MOK Czerwionka- Leszcyny, PL
15
Rastík Krá¾, 6 r., ZUŠ Púchov, SR
Ola Watycha, 5 r., PNZSS, Nowy Targ, PL
16
Terézia Hrdinová, 9 r., ZUŠ Piešťany, SR
17
Filip Lopeò, 8 r.
Marta Ściegienny, 6 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
PNZSS, Nowy Targ, PL
Zuzanna Kuta, 10 r.
Zuzana Binkowska, 7 r.
Palac Mlodziezy, Szczecin, PL
MOK, Czerwionka- Leszyny, PL
Hanka Trnkócyová, 14 r.
Zosia Gil, 6 r.
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, SR
PM Katowice, PL
Magda Czardybon, 5 r.
Paulina Król, 15 r.
MDK Tychy, PL
PMDK, Nowy Targ, PL
Julia Konopka, 5 r.
Adrián Maják, 4 r.
PN „Palacyk“,Katowice, PL
MŠ C II 72, Dubnica nad Váhom, SR
Roksana Kaminska, 4 r.
Olaf Kielesz, 10 r.
PMDK , Nowy Targ, PL
PM Katowice, PL
Mateusz Mikolajczyk
Zlatko Juriga, 7 r.
DK v Kamienicy, PL
ZUŠ Púchov, SR
Julia Tomczyk, 5 r.
Maximilián Uhrín, 6 r.
DK v Kamienicy, PL
ZUŠ Martin, SR
Wiktoria Wilk, 5 r.
Romana Záslavová
CWE im. W. Kubisz, Bielsko-Biala, PL
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Oliwia Rogowska, 5 r.
Anna Prietz, 7 r.
MDK Rybnik, PL
MDK Nr l, Tychy, PL
Iwo Zawodzinski, 4 r.
Vanda Valachová, 9 r.
PN „Palacyk“, Katowice, PL
ZUŠ Púchov, SR
Szymon Sutor, 6 r.
Magdalena Bondarenko, 8 r.
PMDK Nowy Targ, PL
Muzeum Z.K.S., Górky Wielkie, PL
Kornelia Olszewska, 5 r.
Katarzyna Wilczewska, 10 r.
DK v Kamienicy, PL
SSPSE, Górzow Wielkopolski, PL
Zuzia Wieczorek, 8 r.
Nikoletka Takácsová, 10 r.
MDK Rybnik, PL
ŠZŠ, Komárno, SR
Julia Kaczmarczyk, 7 r.
Táòa Zgútová, 5 r.
Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej, Górky Wielkie, PL
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Robert Michalak
Tomáš Grich, 6 r.
SSPSE, Gorzów Wielkopolski, PL
MŠ Dubovica, SR
Eva Mikušová, 5 r.
Viktória Dudová, 5 r.
ZUŠ P.M.Bohúòa, Dolný Kubín,SR
ZUŠ P: M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Barbora Belková, 7 r.
Wiktoria Friźlewicz, 4 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín,SR
PNZSS, Nowy Targ, PL
Lívia Škrovinová, 7 r.
Marcelka Lakatošová, 9 r.
ZUŠ, Gaštanová ul., Žilina, SR
ŠZŠ , Komárno, SR
Mária Strážovská, 7 r.
Petra Bobotová, 7 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
ZUŠ Púchov, SR
18
Miroslava Gromanová, 13 r., ZŠ s MŠ Hrabušice, SR
Zuzia Susek, 8 r., Palac Mlodziezy, Katowice, PL
Natália Valachovièová, 12 r., ZUŠ Holiè, SR
19
Rebeka Troppová, 9 r.
ZUŠ Námestovo, pob. Rabèa, SR
Diana Bencková, 15 r.
ZŠ Divín, SR
Liliana Szyndler
CWE im. V. Kubisz, Bielsko-Biala, PL
Julia Tomczyk, 5 r.
DK w Kamienicy, Bielsko-Biala, PL
Ania Krawczyk, 8 r.
MDK Tychy, PL
Alexandra Rafajová, 8 r.
ZUŠ Púch ov, SR
Agnieszka Dobrzyniecka, 14 r.
MDK l, Tychy, PL
Pavel Žiak, 12 r.
ZŠ Podzáhradná, Bratislava, SR
Kamila Gruchel, 6 r.
Klaudia Rafaelová, 8 r., ŠZŠ, Komárno, SR
PM Katowice, PL
Eva O¾hová, 7 r.
ZUŠ Martin, SR
Jakub Pawlaczyk, 9 r.
CKS, Konin, PL
Daniel Juráèik, 6 r.
ZUŠ Púchov, SR
Nina Janíková,7 r.
Ivana Èerveòanová, 11 r., ZUŠ Nemšová, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Natália Lacková, 10 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Vanessa Lukáèová, 7 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Samuel Polák, 12 r., ZUŠ Senica, SR
Žaneta Štafenová, 9 r., ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
20
ZLATÉ PÁSMO
Kamil Kvasòovský, 5 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Joanna Pogodzinska,19 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Agata Zastrzeźyñska, 20 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
GRAFIKA
Fabiola Lubecka, 17 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Lukáš Valach, 12 r.
ZUŠ Holíè, SR
STRIEBORNÉ PÁSMO
Eva Hrehová, 12 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Piotr Golonka, 20 r.
Fabiola Lubecka, 17 r., ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
David Paluga, 5.r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Dominika Feketeová, 13 r.
ZUŠ Košice, Irkutska ul., SR
Konrad Motloch, 17 r.
Lukáš Valach, 12 r., ZUŠ Holíè, SR
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Kristína Šabová, 8 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Lea Petrželková, 9 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Alexandra Gaòová, 7 r.
ZŠ, Jarná ul., Žilina, SR
Kristína Staníková, 7 r.
ZUŠ F.Špániho, Žilina, SR
Kevin Bálint, 6 r.
ZŠ, Jarná ul., Žilina, SR
Dominika Urbañczyk, 20 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
22
23
BRONZOVÉ PÁSMO
Adrián Tolmacsi, 12 r.
ZUŠ Košice, Irkutská ul.,SR
Eliška Petránová, 9 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Barbara Stoklosa, 20 r.
POP L.Konarzewskiego Seniora, Rydultowy, PL
Zuzana Lamaèková, 16 r.
ZUŠ, Gaštanova ul., Žilina, SR
ČESTNÉ UZNANIE
Lukasz Mrožek,13 r.
Eliška Šándorová, 13 r.
Powiatowy Mlodziezowy Dom Kultury, NowyTarg
Barbora Havelková, 10 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul.,SR
Kaja Utkowska, 20 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Leo Petrovský, 10 r.
ZUŠ Košice, Irkutská ul., SR
René Bešenyei, 10 r.
ZUŠ Košice, Irkutská ul., SR
Matúš Neupauer, 10 r.
ZUŠ Lendak, SR
Marcelina Sokol, 20 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Danka Lalíková, 9 r.
ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica, SR
Martin Galajda, 10 r.
ZUŠ Košice, Irkutská ul., SR
Agnieszka Snietka, 19 r.
ZSP T.Kantora,DabrowaGórnicza, PL
Andrej Frišèák, 14 r.
ZUŠ F.Špániho, Žilina, SR
Milan Šajgal, 14 r.
ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica, SR
JessikaTaligová, 14 r.
ZUŠ Fi¾akovo, SR
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Martyna Piatek, 18 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Agnieszka Swietek, 18 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Zuzia Wolna, 17 r.
POP L. Konarzewskiego Seniora, Rydultowy, PL
Paulina Krajczok, 17 r.
POP L. Konarzewskiego Seniora, Rydultowy, PL
24
Kaja Utkowska, 20 r., ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Julia Dyszy, 17 r.
25
26
Kristína Šabová, 8 r., ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Danka Lalíková, 9 r., ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica, SR
Alexandra Gaòová, 7 r., ZŠ, Jarná ul., Žilina, SR
Lukasz Mrožek,13 r., Powiatowy Mlodziezowy Dom Kultury, NowyTarg
27
ZLATÉ PÁSMO
Nikola Klejová, 6 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Andrej Troška, 10 r.
ZUŠ Púchov, SR
Peter Pastorek, 6 r.
ZUŠ Púchov, SR
Zuzana Ha¾ková, 15 r.
Súkromná ZUŠ, Vranov nad Top¾ou, SR
KOMBINOVANÁ
TECHNIKA
Laura Šamíková, 7 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Adriana Èavojska, 11 r.
ZUŠ Holíè, SR
Lenka Rybáriková, 14 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Samuel Beòo, 7 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Peter Sartoris, 8 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
Daniela Surovèíková, 8 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
STRIEBORNÉ PÁSMO
Dušan Maťko, 20 r.
ZUŠ Luèenec, SR
Patrik Bartoš, 11 r.
Špeciálna ZŠ, Brezno, SR
Lenka Rybáriková, 14 r., ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Tomáš Langer, 10 r.
ZUŠ Holíè, SR
Klára Mièíková, 7 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Andrej Urban, 6 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Peter Sartoris, 8 r., ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
28
29
BRONZOVÉ PÁSMO
ČESTNÉ UZNANIE
Jakub Lukáè, 6 r.
Karolína Pradeniaková, 11 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
ZUŠ, ul. Gaštanová, Žilina, SR
Natália Mosná, 11 r.
Ján Miške, 10 r.
ZUŠ Myjava, SR
ZUŠ, ul. Gaštanová, Žilina, SR
Filip Jarošèák, 6 r.
Juraj Ïuriš, 8 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ, ul. Gaštanová, Žilina, SR
Renáta Rácová, 12 r.
Barbora Koleèíková, 6 r.
Špeciálna ZŠ, Topo¾èany, SR
ZUŠ, ul. Gaštanová, Žilina, SR
Klára Rybárová, 8 r.
Klára Dinžíková, 8 r.
ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica, SR
ZUŠ Holíè, SR
Ivana Papánková, 13 r.
Natália Kamenistá, 9 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
ZUŠ Holíè, SR
Marta Milewska, 16 r.
Teona Mtibelašvili, 9 r.
Siemanowickie CK, Siemianowice Slaskie, PL
ZUŠ, ul. Gaštanová, Žilina, SR
Klára Smoleòová, 9 r.
Richard Bukna, 7 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Jaroslav Mieris, 8 r.
Tatiana Barnášová, 10 r.
ZUŠ, ul. Gaštanová, Žilina, SR
ZŠ s MŠ Hrabušice, SR
Tereza Boldizsarová, 8 r.
Jaroslava Mahová, 17 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
SOŠ obchodu a služieb, SR
Sandra Bartošová, 11 r.
Martin Olšiak, 11 r.
Špeciálna ZŠ, Brezno, SR
ZUŠ Hriòová, SR
Adam Zalèík, 11 r.
Mário Križalkoviè, 6 r.
ZŠ Hliny, Žilina, SR
MŠ Dubovica, SR
Dorota Juršláková, 5 r.
Miroslava Èunková, 15 r.
ZUŠ Púchov, SR
Špeciálna ZŠ Brezno, SR
Miška Šmilòáková, 7 r.
Terézia Bartošová, 15 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Špeciálna ZŠ Brezno, SR
Tania Faglicová, 9 r.
Martin Stecha, 6 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
ZUŠ I. Kolèáka, Námestovo, SR
Simona Piaterová, 7 r.
ZUŠ Luèenec, SR
Ondrej Barelides, 7 r.
ZŠ, ul.Jarná, Žilina, SR
Lea Petrželková, 9 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Henrieta Ondrejková, 12 r.
Adriana Èavojska, 11 r., ZUŠ Holíè, SR
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
30
31
Diana Pavlová, 11 r.
ZUŠ Luèenec, SR
Fernando Lakatos, 8 r.
Špeciálna ZŠ, Komárno, SR
Lucia Kyèinová, 5 r.
Daniel Krajèík, 7 r.
ZUŠ Púchov, SR
Michal Daniszewski, 19 r.
Zespól Sz. Specjalnych, ul. Wapienicka, Bielsko-Biala, PL
Marián Novikmec, 10 r.
Súkromná ZUŠ, Vranov nad Top¾ou, SR
Karina Kohutiarová, 8 r.
ZUŠ Námestovo, poboèka Rabèa, SR
Katarína Uhliariková, 10 r.
ZŠ, ul. Lipová, Rajec
Klára Mièíková, 7 r.
ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Lucyna Kakol, 14 r.
Zespól Sz., ul.Ks.Pojdy, Czerwionka – Leszczyny, PL
Nikola Klejová, 6 r., ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
ZUŠ Púchov, SR
Hana Ježíková, 8 r.
Ivana Papánková, 13 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Aneta Kurtišová, 7 r.
ZUŠ Nemšová, poboèka Trenèianska Turná, SR
Kristína Staníková, 7 r.
ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Patrycja Pietryszyn
Zespól Sz. Specjalnych, ul. Wapienicka, Bielsko-Biala, PL
B. Bartošová, T. Melichová, E. Zibek,
K. Tarabèíková, 15 r.
ZŠ Malonecpalská, Prievidza, SR
Viktória Jurášová, 6 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
Anna Mešková, 4 r.
ZUŠ P. M. Bohúòa, Dolný Kubín, SR
32
Lucyna Kakol, 14 r., Zespól Sz., ul.Ks.Pojdy, Czerwionka – Leszczyny, PL
ZUŠ Nemšová, poboèka Trenèianska Turná, SR
33
Renáta Rácová, 12 r., Špeciálna ZŠ, Topo¾èany, SR
Samuel Beòo, 7 r., ZUŠ F. Špániho, Žilina, SR
Michal Daniszewski, 19 r., Zespól Sz. Specjalnych,
ul. Wapienicka, Bielsko-Biala, PL
Filip Jarošèák, 6 r., ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
Andrej Urban, 6 r., ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, SR
34
35
STRIEBORNÉ PÁSMO
Laura Kašubová, 14 r.
ZUŠ Košice, Irkutska ul., SR
Lukáš Skaloš, 14 r.
ZUŠ Košice, Irkutska ul., SR
BRONZOVÉ PÁSMO
POČÍTAČOVÁ
GRAFIKA
Ondrej Špánik, 10 r.
ZUŠ Piešťany, SR
Andrej Polonec, 10 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul., SR
Katarína Štefániková, 13 r.
ZUŠ Martin, Mudroòova ul., SR
Martin Hiner, 12 r.
Ondrej Špánik, 10 r., ZUŠ Piešťany, SR
ZUŠ Piešťany, SR
Albert Varga, 8 r.
ZUŠ Piešťany, SR
Zuzana Murínová, 12 r.
ZUŠ Žilina, Gaštanova ul., SR
ČESTNÉ UZNANIE
Anna Borbála Mag, 6 r.
ZUŠ Fi¾akovo, SR
Oliver Bielik, 10 r.
ZUŠ I. W. Krá¾a, Považská Bystrica, SR
Laura Kašubová, 14 r., ZUŠ Košice, Irkutska ul., SR
36
37
ZLATÉ PÁSMO
Angelika Bielska, 19 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Aleksandra Jans, 20 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
STRIEBORNÉ PÁSMO
FOTOGRAFIA
Izabela Szmyla, 19 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Anna Gacik, 18 r.
ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
BRONZOVÉ PÁSMO
Zdena Šabová
ZUŠ Zlaté Moravce, SR
Adam Sloboda, 18 r.
Aleksandra Jans, 20 r., ZSP T. Kantora, Dabrowa Górnicza, PL
Gymnázium ¼. Štúra, Zvolen, SR
38
39
2011
bohúňova
XIV. roèník medzinárodnej výtvarnej súťaže
40
paleta
paleta
bohúňova paleta 2011
Miejski Dom Kultury
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała
Poland
phone: +48 / 33 / 829 76 50
+48 / 33 / 812 23 88
e-mail: [email protected]
www.mdk.beskidy.pl
P. M. Bohúň Elementary School of Arts
Matúškova ul. 1632/5, 026 01 Dolný Kubín
Slovakia
phone: +421/43/586 2052
mobil: +421/911/940 348
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.talentsforeurope.sk
bohúňova
XIV. roèník medzinárodnej výtvarnej súťaže
11. október 2011, Dolný Kubín, Slovensko
2011
Download

Bohúňova paleta 2011(pdf) - ZUŠ Petra Michala Bohúňa