PODLIMITNÁ ZÁKAZKA s použitím elektronickej aukcie
Tovary
Číslo VO: PZ-1/2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Predmet zákazky:
„Nákup elektrického čistiaceho stroja“
............................................................
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Staromestská, a.s.
Vypracovanie súťažných podkladov: január 2014
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A. Pokyny na vypracovanie ponuky
Časť I.
Všeobecné informácie
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
Časť III.
Príprava ponuky
Časť IV.
Predkladanie ponúk
Časť V.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Časť VI.
Prijatie zmluvy
B.
C.
D.
E.
F.
Priebeh Elektronickej aukcie
Opis predmetu zákazky
Spôsob určenia ceny
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky - Návrh zmluvy
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického
postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača
Príloha č. 1 SP - Návrh na plnenie kritérií
2
A. Pokyny na vypracovanie ponuky
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Staromestská a.s.
Sídlo organizácie:
Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
IČO:
358 040 92
IČ DPH:
SK2020281846
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava mesto
Číslo účtu:
3100482856/0200
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami:
Ing. Erik Zagyi
tel.:
02/59 246 332
e-mail:
[email protected]
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami vo veci plnenia zmluvy:
Ing. Radovan Karkuš
tel.: +421911404464
e-mail: [email protected]
URL:
www.staromestska.eu
2. Predmet zákazky
2.1
Nákup elektrického čistiaceho stroja
2.2
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník:
42995000-7 Rôzne čistiace stroje
2.3
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky, týchto
súťažných podkladov.
2.4
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 169 400,00 EUR bez DPH
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
3.1
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa.
5. Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu trvania 2 mesiace.
3
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Staromestská a.s. Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
7. Predloženie ponuky
7.1
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
7.2
Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na adresu
verejného obstarávateľa.
7.3
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky.
7.4
Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ
vráti neotvorenú uchádzačovi.
7.5
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie.
8. Variantné riešenie
Variantné riešenie nie je umožnené.
9. Viazanosť ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk
plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2014.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
10.1
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňuje v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý
zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť
sprostredkovaných informácií a je rovnako dostupný každému uchádzačovi alebo záujemcovi.
Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne (listinne) prostredníctvom pošty, elektronicky
alebo telefonicky, ako aj kombinovane.
10.2
Pri poskytnutí informácií napríklad telefonicky, ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah,
tieto informácie sa doručia verejnému obstarávateľovi aj poštou v písomnej forme, najneskôr
do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom
stanovených lehôt.
10.3
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
4
11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo Výzve alebo v Súťažných podkladoch
alebo inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie priamo u kontaktných osôb verejného obstarávateľa.
Žiadosť o vysvetlenie zároveň uchádzač zašle aj e-mailom .
11.2
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr 6 pracovných
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
11.3
Verejný obstarávateľ (resp. zástupca pre toto verejné obstarávanie) vo výnimočných
prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, v takomto prípade to preukázateľne oznámi súčasne všetkým
záujemcom, pričom tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou o vyhlásení verejného
obstarávania.
Časť III.
Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky
12.1
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
12.2
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
12.3
Uchádzač alebo záujemca vo svojej ponuke označí informácie, ktoré považuje za dôverné
v zmysle § 20 zákona o VO v platnom znení.
12.4
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „KRITERIÁ“ a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky označenú slovom „OSTATNÉ“.
13. Obsah ponuky - Splnenie podmienok účasti
Ponuka predložená uchádzačom v časti „OSTATNÉ“ musí obsahovať:
13.1
- Kontaktné údaje uchádzača.
- Kontaktnú osobu pre elektronickú aukciu a jeho e-mailovú adresu.
13.2
Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v
ponuke, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
5
13.3
Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami účasti.
13.4.
Vyplnený návrh zmluvy okrem ceny, ktorej vzor predložil verejný obstarávateľ na predmet
zákazky, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
13.5
Doklady potvrdzujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
uchádzačov, ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti
uchádzačov určené podľa časti F. súťažných podkladov.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj čestným vyhlásením uchádzačov,
pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až
tretom mieste, podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Ponuka predložená uchádzačom v časti „KRITERIÁ“ musí obsahovať:
13.7
Návrh na plnenie kritéria podľa Prílohy č.1 SP – Návrh na plnenie kritéria, podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
13.8
Uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe
a súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú
podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s
uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
14. Kritérium na hodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Cena bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta - navrhnutá cena bude predmetom e-aukcie.
15. Zábezpeka
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
16. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
16.1
Obhliadka miesta pre požadovaný predmet zákazky nie je potrebná.
17. Podklady v ponuke
17.1
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch,
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov
alebo dokumentov okrem potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov ktorý vedie
ÚVO podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6
Časť IV.
Predkladanie ponúk
18. Miesto predkladania ponúk
18.1
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou alebo osobne.
Pri doručení poštou, ponuky treba doručiť na adresu:
Staromestská a.s.
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Pri osobnom doručení, ponuku treba doručiť na adresu:
Staromestská a.s.
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Pracovný čas v podateľni:
8.00- 16.30 hod. pondelok - štvrtok
8.00- 14.00 hod. piatok
19. Označenie obalov ponúk
19.1
Vonkajší obal musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa
- adresu uchádzača
- označenie heslom verejného obstarávania:
„Nákup elektrického čistiaceho stroja - neotvárať. “
19.2
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
19.3
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky.
20. Lehota na predkladanie ponúk:
11. 02. 2014 do 08:00 hod.
21. Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky
21.1
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na
predkladanie ponúk v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača
alebo miesta podnikania, s označením „ súťaž “ a s heslom postupu verejného obstarávania.
21.2
Doplnenie, alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného
obstarávateľa doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
7
Časť V.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
22. Otváranie obálok s ponukami
22.1
Otváranie časti ponúk „OSTATNÉ“ sa uskutoční dňa: 11. 02. 2014 o 09.00 hod.
22.2
Pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk odborná komisia postupuje podľa § 41 zákona č.25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Otváranie časti ponúk „OSTATNÉ“ je neverejné.
23. Preskúmanie ponúk
23.1
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nepredložil požadované
doklady alebo informácie, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti alebo poskytol
nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie alebo zistil, že predložené doklady sú
neplatné.
23.2
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
24. Vyhodnotenie ponúk
24.1
Otváranie časti ponúk označené ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase, oznámenom uchádzačom ktorých ponuky
neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk, označených ako
„KRITÉRIÁ“ musí byť aspoň 5 pracovných dní.
24.2
Oprava chýb
Komisia opraví zrejmé chyby v písaní a počítaní, zistené pri vyhodnocovaní ponúk v časti
„KRITÉRIÁ“. V prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom,
bude platiť suma uvedená slovom.
25. Vysvetľovanie ponúk
25.1
Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponuky. Nesmie však vyzvať ani
prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
25.2
Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak sa pri zákazke objaví
mimoriadne nízka ponuka. Komisia vezme do úvahy vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a
dôkazy poskytnuté uchádzačom.
25.3
Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny má smerovať k podrobnostiam základných
charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje komisia za dôležité.
25.4
V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky
náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky, prípadne súvisiacich služieb, podľa § 2 a 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
8
25.5
Komisia vylúči ponuku uchádzača z procesu vyhodnocovania ak uchádzač nedoručí písomné
vysvetlenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčí dlhšiu lehotu.
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
26. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
26.1
Každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky účasti a ktorého ponuka bola vyhodnotená
bude zaslaná výzva na účasť do elektronickej aukcie.
27. Elektronická aukcia
27.1
Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti budú vyzvaní k elektronickej aukcii. Verejný
obstarávateľ použije na zostavenie poradia predložených ponúk elektronickú aukciu
podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní. V elektronickej aukcii budú môcť účastníci
aukcie (vyzvaní uchádzači) znižovať ceny, ktoré uvedú v cenovej ponuke doručenej
verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk v súlade s pokynmi verejného
obstarávateľa. Čas a pravidlá realizovania elektronickej aukcie budú uchádzačom oznámené
prostredníctvom Výzvy na účasť v elektronickej aukcii, zasielanej na e-mailové adresy
uvedené uchádzačmi. Ceny v elektronickej aukcii sa zadávajú na 2 desatinné miesta s
DPH.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp.
dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, informácie o
charakteristikách a výhodách jeho ponuky.
27.2
Priebeh elektronickej aukcie je uvedený v časti B.
Časť VI.
Prijatie zmluvy
28.Uzavretie zmluvy
28.1
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk a to
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnocovania ponúk, ak
neboli použité revízne postupy.
28.2
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
28.3
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené
s plnením predmetu zmluvy.
28.4.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia
9
lehoty podľa § 45. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ
môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač,
ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do
30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa
umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k ich
uzavretiu písomne vyzvaný.
10
B. Priebeh Elektronickej aukcie
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky a splnia podmienky účasti bude elektronickou
poštou zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
Elektronická aukcia zostaví poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, pričom
kritériom na vyhodnotenie je:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Verejný obstarávateľ po skončení EA uzavrie zmluvu na základe výsledku EA. Úspešný
uchádzač po skončení EA verejnému obstarávateľovi doručí 1x výsledkový protokol.
Výsledkový protokol musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
Elektronická aukcia
1. Všeobecné informácie
1.1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na
predkladanie nových cien.
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve a bližšie
špecifikovaný v opise súťažných podkladov.
Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie
vyzýva
uchádzačov na predkladanie nových cien.
Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na
určenej adrese v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny.
Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene
uchádzači oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie.
Aukčné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie
cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v
limitovanom čase.
Priebeh aukcie
E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete
Internet. Elektronická aukcia bude prebiehať na internetovej adrese:
aukcie.staremesto.sk.
Po určení poradia na základe predložených ponúk v listinnej podobe, verejný
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov,
ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť
v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe
určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z
uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej
osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred
konaním Aukčného kola.
11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia
a ukončenia Prípravného kola, dátum a čas začatia Aukčného kola, spôsob
ukončenia e-aukcie a minimálny krok zníženia nových cien. Súčasťou výzvy
bude prihláška do e-aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom pošle
elektronickými prostriedkami administrátorovi.
Kontakt na administrátora: Ing. Erik Zagyi 02/59246332
e-mail: [email protected]
Uchádzač po odoslaní vyplnenej prihlášky obdrží obratom prístupový kľúč,
s použitím ktorého bude môcť vstúpiť do e-aukčnej siene.
E – aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROe.biz a prebieha v dvoch
kolách:
- Prípravnom kole
- Aukčnom kole.
V Prípravnom kole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde si
skontrolujú správnosť vstupnej ponuky z dokumentu „Návrh na plnenie
kritérií“, ktorú do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ. Každý uchádzač
vidí iba svoju ponuku.
V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie.
Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny ponuky,
pravidlá predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov.
V Prípravnom kole uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.
V Aukčnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Aukčné kolo sa začne a skončí
v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku
Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia
 najnižšia celková cena v EUR s DPH,
 ich celková ponuková cena v EUR s DPH a
 ich priebežné umiestnenie (poradie).
Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude celková cena predmetu obstarávania
s DPH. Uchádzači budú upravovať cenu smerom nadol.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú
cenu (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).
Uchádzači budú mať možnosť upravovať hodnotu kritéria v ľubovoľnom počte krokov
smerom nadol a to v jednom kroku najmenej o 0,1 % oproti svojej aktuálnej cene
danej položky. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač
však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximálnom
znížení ceny sa viaže k aktuálnej jednotkovej cene v EUR s DPH daného uchádzača.
2.9
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová
cena musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný
v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk.
2.10 Počas Aukčného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované
informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
2.11 Aukčné kolo je nastavené na základný časový limit 15 minút.
2.12 Ak však dôjde v priebehu posledných 2 (dvoch) minút k akejkoľvek zmene ceny
spôsobom podľa bodu 2.9., Aukčné kolo sa vždy predĺži o ďalšie 2 (dve) minúty.
12
E-aukcia bude ukončená, ak žiaden z uchádzačov v predĺženom Aukčnom kole
neupravil cenu smerom nadol spôsobom podľa bodu 2.9.
Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení e-Aukcie už nebude možné
upravovať cenu. Výsledkom e-Aukcie bude zostavenie objektívneho poradia
ponúk podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny za predmet obstarávania
automatizovaným vyhodnotením.
2.13 Po ukončení Aukčného kola si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu eaukcie.
2.14 Lehota platnosti prístupových kľúčov bude uvedená vo výzve na účasť v e-aukcii
a po uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude môcť do e-akčnej siene prihlásiť.
3.
Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie
technického pripojenia
 počítač musí byť pripojený k Internetu,
 vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
 Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia,
 Mozilla Firefox 13.0 a vyššia,
 Google Chrome
nutné je mať v prehliadači zapnutý cookie a javascript; návod ako povoliť cookie vo
webovom prehliadači nájdete na http://support.proe.biz/ v sekcii
Podpora/Nastavenia.
Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na
účasť v elektronickej aukcii.
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii) verejný obstarávateľ odporúča
uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný
Internet (napr. notebook s mobilným Internetom). Verejný obstarávateľ nenesie
zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane verejného obstarávateľa.
Elektronická aukcia bude prebiehať na doméne Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
13
C. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup nového stroja na čistenie ulíc na elektrický pohon.
Minimálne požadované parametre stroja.
Pohon
Plne elektrický stroj s nulovými emisiami CO2
Zdroj pohonu
batérie
Prevádzková doba stroja
Nepretržite min. 8 hodín na jedno nabitie batérií
Typ čistenia
Sacie zametacie ústrojenstvo
Typ zametacieho ústrojenstva
2ks čelné rotačné kefy, nastaviteľné z miesta obsluhy
Pracovný záber zametacieho ústrojenstva
1,35 – 1,8 m
Materiál zberného zásobníka
Nerezová oceľ
Objem zberného zásobníka
min. 700 litrov
Filtrácia vzduchu
min. 3-stupňový systém filtrácie
Obslužná kabína
Vykurovaná, klimatizovaná
Maximálna šírka stroja
1,25 m
Prepravná rýchlosť stroja
min. 23 km/hod.
Povinné príslušenstvo
Ručná tlaková pištoľ na vodu
Klimatizácia
LCD monitor + spätná kamera
Centrálny systém mazania
Záruka 5 rokov na baterky
Záruka na stroj 24 mesiacov
Ak sa vo Výkaze uvádza konkrétny výrobok alebo výrobca materiálov alebo tovarov,
uchádzač môže oceniť výrobok, materiál alebo tovar ekvivalentných alebo rovnakých
vlastností.
14
D. Spôsob určenia ceny
Mena a ceny uvádzané v ponuke
1. Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na
dve desatinné miesta, musí zahrňovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky tak, ako je to uvedené v časti „C. Opis predmetu zákazky“ a za podmienok
uvedených v časti „E. Obchodné podmienky“ a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase,
v ktorom bola ponuka podaná.
3. Právo na vystavenie faktúry uchádzačovi vznikne
po ukončení a písomnom prevzatí
vykonaných služieb ktoré sú predmetom fakturácie.
4. Do zmluvne dohodnutej ceny predmetu zákazky bude prípustné premietnuť zmenu sadzby
DPH.
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
6. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je platcom DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a verejný obstarávateľ k nej pripočíta aktuálnu výšku
DPH stanovenú v súlade s platným právnym poriadkom SR.
15
E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
1. Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uviedol do
nižšie uvedených záväzných zmluvných podmienok.
2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú jej prílohy (cenová ponuka).
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
zmluvné podmienky uvedené v návrhu zmluvy predložené uchádzačmi budú v rozpore
s výzvou na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup
verejného obstarávania vyhlásený a týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať
obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
6. Ak počas plnenia zmluvy dôjde ku zmene subdodávateľa prác a služieb, tak subdodávateľ,
ktorého sa týka návrh na zmenu musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1. zákona
o verejnom obstarávaní.
16
Kúpna zmluva č. .........
Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
Mail:
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo :
IČO :
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Mail:
Staromestská, a.s.
Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava 1
35 804 092
SK2020281846
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová , PhD., predsedníčka
predstavenstva
Mgr. Kamil Homoľa, člen predstavenstva
Ing. Radovan Karkuš- riaditeľ,
na základe udelenej plnej moci
VUB Banka a.s., Bratislava
3100482856/0200
0911404464
[email protected]
(ďalej len „kupujúci“)
sa v zmysle § 09 a nasl. Obchodného zákonníka
dohodli
na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluvy“) za nasledovných podmienok:
zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania formou zadania podlimitnej
zákazky podľa Zákona č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní v platnom znení.
17
Čl. I.
Predmet zmluvy
1) Premetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: čistiaci stroj.
2) Technická špecifikácia predmetu tejto zmluvy je obsiahnutá v ponuke predloženej
v rámci zadávania podlimitnej zákazky na predmet zákazky: Súťažné podklady
z januára 2014 a tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3) Záväzku predávajúceho dodať predmet tejto zmluvy zodpovedá záväzok kupujúceho
zaplatiť za predmet tejto zmluvy dohodnutú kúpnu cenu.
Čl. II.
Miesto, čas a spôsob dodania
1) Predávajúci dodá predmet tejto zmluvy kupujúcemu najneskôr do jedného mesiaca
od dátumu účinnosti zmluvy do areálu kupujúceho.
2) O dodaní predmetu tejto zmluvy bude predávajúci informovať kupujúceho 3 dni vopred
telefonicky, písomne, mailom, prípadne faxom.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet tejto zmluvy bude dodaný spolu s dodacím listom,
s návodom na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručným listom a ďalšími
dokladmi nevyhnutnými pre používanie predmetu tejto zmluvy.
4) Odovzdanie a prevzatie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční písomným potvrdením
(podpisom každej zo zmluvných strán) odovzdávacieho protokolu vystaveného
predávajúcim.
5) Kupujúci má právo v prípade, že predmet tejto zmluvy má zjavné vady, odmietnuť jeho
prevzatie. Predávajúci je povinný v tomto prípade odstrániť tieto vady v najkratšom
možnom čase.
6) V prípade nedodržania zmluvného termínu dodávky predmetu tejto zmluvy je kupujúci
oprávnený uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu
tejto zmluvy bez DPH za každý deň omeškania.
Čl. III.
Kúpna cena
1) Cena za predmet tejto zmluvy je:
Bez DPH:
DPH 20 %:
Spolu s DPH:
Spolu s DPH slovom:
2) Cena za predmet tejto zmluvy je maximálna a pevná bez ohľadu na vývoj kurzu EUR
voči ostatným menám. V cene sú započítané všetky náklady predávajúceho, vrátane
dopravy na miesto.
3) Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry. Faktúra
bude vyhotovená a úhrada bude realizovaná po dodaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu.
4) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak
je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom
prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry kupujúcemu.
5) V prípade nedodržania splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho
úrok omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu tejto zmluvy s DPH za každý
18
deň z omeškania.
Čl. IV.
Vlastníctvo
1) Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia alebo
poškodenia prechádza na kupujúceho momentom pripísaním ceny predmetu na účet
predávajúceho.
Čl. V.
Záruka, zodpovednosť za vady
1) Predávajúci je povinný zrealizovať a dodať predmet zmluvy vo vysokej kvalite.
2) Predávajúci poskytuje na predmet tejto zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov na stroj a 60
mesiacov na baterky ako zdroj pohonu stroja. Záručný list tvorí Prílohu č.2 zmluvy.
Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpísaní preberacieho protokolu
kupujúcim. Pozáručný servis bude riešený vzájomnou dohodou oboch strán po skončení záručnej
doby predmetu zmluvy.
3) Predávajúci zodpovedá za vadu:
a. predmetu tejto zmluvy (množstvo, kvalita, vyhotovenie),
b. v dokladoch potrebných na jeho užívanie,
c. ktorú predmet tejto zmluvy má v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na
kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase,
d. ktorá je spôsobená porušením povinnosti predávajúceho aj ako dopravcu,
e. právnu.
4) Kupujúci je povinný dodaný predmet tejto zmluvy prezrieť do 10 dní a prípadné zjavné
vady uplatniť u predávajúceho do 15 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na
tovare.
5) Predávajúci je povinný v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky odstrániteľné vady
opravou veci. Predávajúci sa zaväzuje vykonať diagnostiku poruchy predmetu kúpy do
2 hod. od oznámenia vady kupujúcim písomnou formou (elektronickou formou, faxom ..).
6) Predávajúci je povinný v záručnej dobe vymeniť predmet tejto zmluvy v prípade, ak ide
o neodstrániteľnú vadu.
Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy
1) Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť do 30 kalendárnych dní od tohto oznámenia
v nasledujúcich prípadoch (podstatné porušenie tejto zmluvy predávajúcim):
a. ak predávajúci nedodá predmet tejto zmluvy riadne, včas a v lehote uvedenej v čl. II.
ods. 1 tejto zmluvy,
2) Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch (podstatné
porušenie zmluvy kupujúcim):
a. ak kupujúci, aj napriek oznámeniu o dodaní predmetu tejto zmluvy, tento
neprevezme do 30 dní od tohto oznámenia.
b. ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas - v lehote uvedenej
čl.III. ods.3 tejto zmluvy (do 30 kalendárnych dní od doručenia tovaru kupujúcemu)
3) Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej
strane. Pri neprebratí zásielky sa považuje písomné odstúpenie za doručené.
19
4) Túto zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
Čl. VII.
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho
1) Predávajúci je povinný v prípade poruchy stroja zabezpečiť jeho opravu do 24 hodín od nahlásenia
poruchy objednávateľom.
2) Predávajúci je povinný zabezpečiť náhradný zametací stroj rovnakých parametrov, v prípade
väčšieho rozsahu opravárenských prác ktorých doba trvania presiahne 24 hodín.
Náhradný stroj bude dodaný v lehote 24 hodín od začatia opravárenských prác na servisovanom
stroji bez odplatne počas celej doby opravy servisovaného stroja.
3) Všetky opravy spojené s uplatnením záruky budú vykonané Predávajúcim bez odplatne.
4) Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v mieste uskladnenia stroja bol dostupný príslušný zdroj
elektrickej energie umožňujúci nabíjanie stroja v súlade s návodom na obsluhu stroja
a/alebo pokynov udelených Predávajúcim.
5) Predávajúci je povinný zabezpečiť po dodaní stroja vyškolenie personálu Kupujúceho na riadnu
a odbornú obsluhu stroja.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1) Zmluvné strany sa dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou
platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
2) Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek
zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
3) Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých sú po dva pre každú zmluvnú
stranu.
4) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné iba v písomnej forme s podpismi oboch
zmluvných strán.
5) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení podľa zák. č. 56/2010 Z.z.
6) Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými
a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
za kupujúceho
za predávajúceho
V .............................dňa ....................
V.............................dňa ........................
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Staromestská a.s.
Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2: Záručný list čistiaceho stroja
20
F.
PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, FINANČNÉHO
A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA, TECHNICKEJ A ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČOV
1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2,
resp. ods. 4 a 5 zákona.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods.
11 zákona, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie: Požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva
priamo zo zákona.
2. Finančné a ekonomické postavenie
Uchádzač predloží podľa §27 ods.1, písm. a) a d) zákona:
 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub
banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Vo vyjadrení banka potvrdzuje schopnosť uchádzača plniť finančné záväzky, že
uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácanie úveru uchádzač dodržuje
splátkový kalendár.
K vyjadreniu banky uchádzač priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých,
ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani záväzky. Vyjadrenia banky
a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie.

Prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia:
Podmienky účasti sú stanovené v súlade s ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje prehľad o celkovom obrate a vyjadrenie banky z dôvodu
uistenia sa, že víťazný uchádzač, s ktorým bude podpísaná zmluva, je schopný zrealizovať
rozsah zákazky.
21
3 . Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti
Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 zákona :
3.1.
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti:
Verejný obstarávateľ chce dosiahnuť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu
technického a odborného postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom
rozsahu a kvalite, preverí si, či uchádzač má skúsenosti s uskutočňovaním predmetu zákazky.
Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je
schopný riadne si plniť svoje zmluvné záväzky.
4. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom
iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie
podmienok účasti.
22
Príloha č. 1 SP
Návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky: Nákup elektrického čistiaceho stroja
Identifikačné údaje uchádzača (doplní uchádzač):
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO :
IČ DPH:
DIČ :
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:
e-mail uchádzača:
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu a jej kontaktné údaje:
Kritérium: Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Navrhovaná cena za celý predmet zákazky
Predmet zákazky
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
Nákup elektrického čistiaceho stroja
V.................................. dňa..................
..................................................................
pečiatka, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
23
Download

pdf