5. AUKCIA VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROŽITNOSTÍ
AUKČNÝ KATALÓG
13. 11. 2010 o 14.00 hod.
CENTRUM GALLERY · KOŠICE · SLOVENSKO
HOTEL CENTRUM - KONGRESOVÁ HALA, JUŽNÁ TRIEDA 2/A
ENGLISH VERSION IS AVAILABLE AT
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
ZOZNAM AUTOROV V ABECEDNOM PORADÍ
Alexy Janko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krutek Juraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Barčík Andrej . . . . . . . . . . . . . . 74 - 85
Kuska Jozef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bazovský Miloš Alexander . . . . . . . 27
Laluha Milan . . . . 24, 26, 41, 112 - 114
Benka Martin . . . . . . . . . . . . . . 29, 118
Löffler Vojtech . . . . . . . . . . . . 123 - 131
Bielik Róbert . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61
Malý Václav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Boksay Jozef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Majatizov Ilja Oto . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brunovský Albín . . . . . . . . . . . 86 - 92
Mitrovský M.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Brezina Slavomír . . . . . . . . . . . . 65, 66
Mousson J. Teodor . . . . . . . . . . . . . . 16
Bukovinský Július . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mrázová Lea . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56
Čemický Ladislav . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nevan Eugen . . . . . . . . . . . . . . 20, 115
Collinásy Juraj . . . . . . . . . . . . . . . 7, 30
Pončák Dušan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Csordák Ľudovít . . . . . . . . . . . . 32, 10
Prichoďko Vjačeslav . . . . . . . . . 58, 59
Daňo Juraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Quinter Karol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Eder Julius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Roškoványi Štefan . . . . . . . . . . . . . . 36
Fabini Jozef . . . . . . . . . . . . . . . . 93 - 97
Synecký Ľuboš . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Flacher G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Siarkievič Jurij . . . . . . . . . . . . . . . 48, 50
Fulla Ľudovít . . . . . . . . . 101, 102, 103
Sirka Boris . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63
Galanda Mikuláš . . . . . . . . . . . . 98, 99
Sokol Koloman . . . . . . . . . . . . 116, 117
Hála Ján . . . . . . . . . . . . . 28, 33, 34, 100
Synecký Ľuboš . . . . . . . . . . . 49, 53, 64
Hložník Vincent . . . . . . . . . . 22, 23, 38
Schadt Karel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Holub Jozef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Šušková Ladislava . . . . . . . . . . . 69, 70
Jaroněk Bohumil . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Toman Václav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jassusch Anton . . . . . . . . . . . . . . 19, 44
Urban J. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kollár Jozef . . . . . . . . . . . . . . 12, 13, 14
Zmeták Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kráľ- Weiner Imrich . . . . . . . . . . . . . 21
Želibský Ján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PROGRAM AUKCIE
OBRAZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 9 . . . . . položky
1 - 71
KRESBA, GRAFIKA A OSTATNÉ TECHNIKY . . . strana 41 . . . . . položky 74 - 118
SKLO, PORCELÁN A KERAMIKA . . . . . . . . . . . strana 57 . . . . . položky 120 - 140
Kocka Andrej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kompánek Vladimír . . . . . . . . . . . . 68
Kotasz Karoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Krón Béla . . . . . . . . . . . . . . . . 105 - 111
Krón Eugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
2
3
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Výstava dražobných predmetov
Predmety ponúkane do aukcie a uvedené v tomto katalógu budú
vystavené v priestoroch Hotela centrum - Dom techniky, Južná
trieda 2/A, 043 23 Košice, Slovakia.
12. 11. 2010 od 11:00 hod. do 17:00 hod.,
v deň aukcie 13. 11. 2010 od 10:00 hod. do 12:00 hod.
Exhibition of works of art
Things offered for sale and presented in this auction catalogue will
be exhibited in the Hotel Centrum - Dom techniky, Južná trieda
2/A, 043 23 Košice, Slovakia.
12. 11. 2010 at 11:00 a.m. to 5:00 p.m,
day of auction 13. 11. 2010 at 10:00 a.m. to 12:00 a.m.
AUKCIA - AUKCION
Uskutoční sa v sobotu 13. 11. 2010 o 14:00 hod.
v priestoroch Hotela centrum - Dom techniky, Južná trieda 2/A, 043 23 Košice, Slovakia.
TABUĽKA PRIHADZOVANIA
Najnižšie podanie a ďalšie
podanie v rozmedzí v €
Minimálna výška navýšenia v €
20 – 200 €
5€
200 – 400 €
20 €
400 – 800 €
30 €
800 – 1.500 €
70 €
1.500 – 3.000 €
200 €
3.000 – 7.000 €
300 €
7.000 – 14.000 €
700 €
14.000 – 70.000 €
2.000 €
70.000 – viac €
4.000 €
S každým predmetom dražby, ktorý vydražiteľ vydražil je spojená povinnosť
vydražiteľa uhradiť dražobníkovi poplatok za účasť v dražbe
paušálne vo výške 19% + DPH (19%)
Informácie - Information:
+421 55/6 783 196
+421 903 841 923 alebo +421 903 630 604
z ceny vydraženej z predmetu dražby
e-mail: [email protected]
Upozornenie
www.centrumgallery.sk
U položiek označených ako samostatná dražba si dražobník vyhradzuje právo
na zloženie 10 % - nej zálohy, ak sa nedohodne inak. V prípade nevydraženia
danej položky sa dražiteľovi vráti uhradená záloha.
4
5
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
DRAŽOBNÝ PORIADOK
V zmysle zákona č. 527/2002 Z z. o dobrovoľných dražbách, vydáva dražobník tento
dražobný poriadok:
1. Centrum Gallery, s. r. o., Južná trieda 2/A, 043 23 Košice, IČO: 45577684 (ďalej len dražobník) oznamuje, že dňa 13. 11. 2010 o 14:00 hodine uskutoční na žiadosť vlastníkov
dražených predmetov dobrovoľnú verejnú dražbu v Hotel Centrum - Dom techniky,
Južná trieda 2/A, 043 23 Košice.
2. Dražobné predmet)‘ sú označené a popísané vrátane uvedenia najnižšieho podania
(vyvolávacej ceny) v aukčnom katalógu. Predmety budú dražené v poradí uvedenom
v tomto katalógu.
3. Aukčný dom si vyhradzuje právo odmietnuť vstup do aukčnej miestnosti ktorejkoľvek
osobe. Dražobník zaistí pri dražbe vyvolanie predmetu jeho poradovým číslom, stručným popisom a najnižším podaním. Po vyvolaní predmetu môžu záujemcovia (ďalej
len dražitelia) učiniť navýšenie viditeľným zdvihnutím prideleného dražobného čísla.
Dražba predmetu trvá, pokiaľ dražitelia činia vyššie ponuky, iným slovom, navyšujú.
4. Vydražiteľ je povinný vyrovnať svoje záväzky vzniknuté z dražby v najbližšej prestávke.
Pri platbe v hotovosti je k vydraženej cene vydražiteľovi účtovaná provízia o výške 19
%.+ DPH. Pri platbe kreditnou kartou si je účtovaná provízia 19% vrátane DPH + vzniknuté bankové poplatky. Táto čiastka je konečná. Aukčná provízia sa zaokrúhľuje na celé
1 euro. Iné spôsoby platby (prevodom, apod.) je potrebné dohodnúť dopredu. V takom
prípade je splatnosť 7 dní odo dňa konania aukcie.
5. Dražiteľ môže dražiť ktorúkoľvek vec aj bez osobnej prítomnosti na dražbe:
- ak vyhotoví overenú písomnú plnú moc pre dražiteľa o zastúpení na dražbe
- ak určí predmety, ktoré má dražiteľ dražiť
- ak určí limit, do ktorého za neho má dražiteľ navyšovať, a to pre každú vec zvlášť
dražiť cez telefón možno po písomnej dohode.
Dražobník sa zaväzuje zachovať údaje o dražiteľovi v tajnosti.
6. Vydražené predmety budú vydávané ihneď po úplnom zaplatení na mieste konania
dražby alebo na základe „potvrdenia o zaplatení ceny“ v priestoroch prevádzkového
úseku Centrum Gallery, najneskôr do 14 dní odo dňa konania dražby.
UPOZORNENIE
Registrácia záujemcov1 je možná aj v deň na mieste konania aukcie, najneskôr hodinu pred zahájením ako aj po celý čas jej konania. Prístup na aukciu je limitovaný len kapacitou miesta konania.
Aukčný katalóg a pozvánka platia ako vstupenka. Na aukciu nemajú prístup osoby, ktoré by svojim
správaním narúšali jej priebeh.
Dražobné číslo je možné získať zaplatením návratnej zálohy 50 EUR, Vrátiť naspäť číslo a nechať si
vyplatiť zálohu je možné kedykoľvek počas aukcie, avšak najneskôr hodinu po jej ukončení.
Aukčný katalóg môže byť doplnený o dodatok v prípade, že sa po jeho uzávierke podarí získať
ďalšie predmety, ktoré môžu obohatiť ponuku aukcie. Dodatok bude záujemcom k dispozícii
v priebehu výstavy dražených diel. Údaje v aukčnom katalógu nemajú povahu znaleckých
posudkov. Poškodenie diela bežným časovým znehodno­tením sa v katalógu neuvádza. Všetky
písomné dražobné ponuky je potrebné zaregistrovať najneskôr hodinu pred zahájením aukcie.
Položky označené za menom autora písmenom Z podliehajú zákazu vývozu. Tieto predmety
môže vydražiť len občan Slovenskej republiky, ktorý sa preukáže platným občianskym preu-
kazom. Reklamácie týkajúce sa ceny, stavu, kvality a funkčnosti vydražených predmetov sa po
príklepe neprijímajú.
Vydražené veci je nevyhnutné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou hneď v prvej
nasledujúcej platob­nej prestávke. Predmety nezaplatené počas platobnej prestávky - aspoň
zálohovo - budú opätovne zaradené do dražby a na pôvodného vydražiteľa budú vznesené
nároky na úhradu prípadnej vzniknutej škody. Iné spôsoby platenia, napríklad šekom či
bankovým prevodom, je potrebné dohodnúť v dostatočnom časovom predstihu.
Použité skratky a značenia:
PD, LD, SD (vpravo dole, vľavo dole, stred dole)
PH, LH, (vpravo hore, vľavo hore)
ct. - karát
Bankový účet: 2924837934/1100 - Tatrabanka
ZÁVEREČNÉ UPOZORNENIE
Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky
či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa mal
pred dražbou osobne zoznámit so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec
zodpovedá uvedenému popisu, svýnimkou záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani Aukčná Galéria a jeho zamestnanci alebo
obstarávatelia zodpovednost za chybný popis alebo pravost či autentickost žiadnej draženej
veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.
Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené.
Pokiaľ do 30 dní po konaní aukcie vydražitef predloží Aukčnej Galérii písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci a dátumu aukcie a relevantný súdno-znalecký
posudok o tom, že vydražená vec je falzifikát a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzalo v dobe aukcie, a potvrdí sa, že táto vec je skutočne vadná alebo falošná. Aukčná
Galéria odstúpi od dražobného predaja tejto veci a vráti všetky finančné čiastky za túto vec
vyplatené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedá
vrátiť či požadovať vrátenie peňazí t j. v prípade, ak:
- dielo je súčastou súboru
- predmetná vada je v danom katalógu uvedená
- dielo je uvedené ako „pripisované“
Vec môže reklamoval len a výlučne vydražitef a to maximálne do výšky čiastky za túto vec
zaplatenej. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny a odhadovanej konečnej ceny vyjadrujú iba názor Aukčnnej Galérie. Aukčná Galéria
si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzutovať s akýmikoľvek odborníkmi či
úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením, v podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí riadiť vlastným názorom a ani Aukčná Galéria, ani jeho zamestnanci či
obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť za správnosť takéhoto názoru.
Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Všetky transakcie upravené či vzniknuté
z tohto aukčného poriadku, ako aj všetky súvisiace skutočnosti sa riadia slovenským právom.
POZNÁMKA: v popisoch k draženým dielam je prvá cena uvádzaná ako cena vyvolávacia
(tučne) a druhá cena je cena odporúčacia.
6
7
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
OBRAZY
AUCTION NOTICE
Auction notice about a public voluntary auction organised as a common sale in wording
of the Act No. 527/2002 Z.z.
1. Mitrovský M.T. (1875-1943)
Pokušenie
Kópia podľa Tiziána 1516
Olej na preglejke, 40x29,5cm
Zn. PH Mit 1934
1.000,- EUR / 1.300,- EUR
1
1. Centrum Gallery, s.r.o., Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o., Juzna trieda 2/A, 043
23 Kosice, ICO: 45577684 (also known as auction manager) advertise, than on 13. 11. 2010
at about 14:00 organizes on request of owners of things, which were offered for public
sale, an auction which will take place at the Hotel Centrum, Juzna trieda 2/A, 043 23
Kosice.
2. Things offered for sales are marked and described in the auction catalogue including
the lowest offer (starting price); this catalogue is an integral part of this Auction Notice.
All works of art will be sold at auction in accor­dance with numbers presented in the
catalogues.
3. Auction company is reserving for yourself a right to deny the entrance to auction room
to any body. Auction manager will assure that all artworks will be sold at a public
outcry under their num­bers, concise account and lowest offer. After opening of bidding,
the bidders can bi dup in such a way that they rise their bidding numbers. Auction of
artwork ends when there will be no higher offer. The sequence of bids is controlled by
the person organizing this auction (auctioneer).
4. The bidder is obliged to pay the final price during the next break. The buyer shall pay the
final bid price plus 19% + VAT of the price as a lump fee covering for overhead expenses.
This is a final amount. After the agreement with the bidder, if is possible to do whole
payment by transfer to our bank account or in cash in our office, but within 7 days after
the end auction at the latest.
5. The bidder can participate in this public sale also in absentia provided that:
- he /she will prepare a Power of Attorney to represent him/her in this auction
- he /she will define things to be auctioned for him/her by auction manager
- he /she will set up the upper limit of bidding for each item required
basing on a written agreement, the bidder can also participate in the auction by-phone.
Auction manager oblige conserving indication about the bidder in the secrecy.
6. Sold Works of art will be handed over to bidder immediately after the payment in the
auction hall or on the base of a “Confirmation about the payment of auction price“in
company places within 7 days after the auction at the latest.
2
2. Neznámy autor
,,Krížová cesta“
prelom 18./19. stor.
23x31cm, olej na plátne
800,- EUR / 1.200,- EUR
8
9
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
3. Želibský Ján,
Pltníci na rieke 1947
Olej na plátne,
49,5x66cm,
zn. LD Želibský 47,
2.250,- EUR / 3.000,- EUR
3
4
4. Zmeták Ernest (1919-2004)
Hlava
40x30,5cm, olej na preglejke,
zn. PD Zmeták,
600,- EUR / 900,- EUR
5
6
6. Čemický Ladislav (1909-2000)
Na úteku
Olej na kartóne, 37x59cm
Zn. PD Čemický, okolo r. 1944
2.000,-EUR / 3.000,- EUR
7. Collinásy Juraj (1907-1963)
Hlava „klauna“
Olej na plátne, neznačené, 39x39 cm
Dielo pochádza z pozostalosti rodiny autora.
700,- EUR / 1.000,- EUR
7
5. Neznámy ruský autor
Portrét muža
Okolo 1920
30x20 cm, olej na plátne, nezn.,
80,- EUR / 150,- EUR
10
11
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
8
8. Bukovinský Július
(1903-1975)
Vyšívačka
Olej na plátne, 40x50 cm
Zn. LD
700,- EUR / 1.000,- EUR
9
9. Alexy Janko
(1894-1970)
Tatry
Pastel na papieri,
30x41 cm,
Zn. PD Alexy
800,- EUR / 1.200,- EUR
11
11. Majatizov Ilja Oto
V maštali
Olej na plátne, 45x52cm, zn. PD Majatizov 1941
1.150,- EUR / 1.600,- EUR
12
10
10. Csordák Ľudovít
(1864-1937)
Zimná krajina
Olej na plátne, 70x60 cm
Zn. LD Csordák 35
5.000,- EUR / 6.500,- EUR
12. Kollár Jozef
(1899-1982)
Pocta Bazovskému
1961
Olej na kartóne,
24,5x23,5 cm
Zn. PD Kollar 1961
Na zad. str. obr.
venovanie a popis.
1.150,- EUR /
1.500,- EUR
12
13
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
13
13. Kollár Jozef
(1899-1982)
Kytica
Olej na preglejke, 50x39
cm, Zn. PD
500,- EUR / 700,- EUR
16
14
14. Kollár Jozef
(1899-1982)
Pohľad do krajiny
Olej na kartóne,
45,5x31 cm, zn. PD
700,- EUR / 1.000,16. Mousson J. Teodor (1887-1946)
Motív z Talianska
Okolo r. 1912
Olej na kartóne, 50x52 cm
Zn. PH Mousson J.T.
9.500,- EUR / 13.000,- EUR
15
15. Synecký Ľuboš (1925)
Benátky
Olej na plátne, 50x70cm
Zn. PD Synecký
200,- EUR / 300,- EUR
14
15
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
17. Neznámy ruský
autor
Rozprávka
Olej na kartóne,
60x66 cm, zn. LD
nečitateľne azbukou
1.000,- EUR / 1.300,- EUR
17
18. Kotasz Karoly (1872-1941)
Tanečnice
Olej na plátne, 50x60cm, Zn. LD Kotász K.
1.900,- EUR/ 2.500,- EUR
18
19
19. Jassusch Anton (1882-1965)
Predavačka
Pastel na kartóne, 50x60 cm,
zn. PD Jassusch. Ponúkané dielo
A. Jassuscha pochádza z obdobia
30 r. 20. stor.
11.200,- EUR / 13.000,- EUR
20
20. Nevan Eugen (1914-1967)
Zátišie s kvetmi a ovocím 1960
Olej na kartóne, 73x55 cm, zn. PD
9.000,-EUR / 12.000,- EUR
16
17
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
21
21. Kráľ- Weiner Imrich
(1901-1978)
Považie
Olej na kartóne,
13x33,5cm
Okolo r. 1950
Zn. LD Weiner - Král
2.200,- EUR / 2.800,- EUR
23
22
23. Hložník Vincent (1919-1998)
Utečenci
Gvaš na kartóne, 70x90 cm
Zn. PD Hložník 44
15.000,-EUR / 18.000,- EUR
24
24. Laluha Milan (1930)
Hlava ženy
Olej na plátne, 38x30cm
Zn. LD M. Laluha
Dielo pochádza z konca
60 r., kedy jeho tvorba
vrcholí.
6.800,- EUR / 8.500,- EUR
22. Hložník Vincent
(1919-1997)
„Dravci“ - Z cyklu
Olej na lepenke, 100x70 cm
Zn. PD - V. H. 89
4.500,-EUR / 7.000,- EUR
18
19
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
25
25. Kuska Jozef
Muž s fajkou
Olej na plátne, 40x57cm
Zn. PD J. Kuska
450,- EUR/ 600,- EUR
26
26. Laluha Milan (1930)
Tetky 2005
Olej na kartóne, 22,4x29cm
Zn. PD
1.350,- EUR / 1.600,- EUR
28
28. Hála Ján
(1890-1959)
Žena vo vyšívanom kožuchu
Olej na plátne, 45x45 cm, zn.
PD J. Hála 42
7.500,- EUR / 9.000,- EUR
29. Benka Martin (1888-1971)
Kiripolec 38
Olej na kartóne, 16x24 cm, zn. LD
K dielu je priložený znalecký posudok
a tiež dobrozdanie od M. Oláhovej
z Múzea M. Benku v Martine.
5.900,-EUR / 7.500,- EUR
29
27
27. Bazovský Miloš Alexander
(1899-1968)
Krajina s chalupami
Tempera na kartóne, 27x35cm
Zn. PD M.A.B
1.250,- EUR / 1.700,- EUR
20
21
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
30
30. Collinásy Juraj
(1907-1963)
Košická ulička
Olej na plátne, 70x50 cm
Zn. LD Collinasy
2.900,- EUR / 3.800,-EUR
31
31. Eder Július (1875-1945)
Bakchus
Olej na plátne, 35x27cm
Zn.Eder G
1.200,- EUR / 1.800,- EUR
32
32. Csordák Ľudovít
(1864-1937)
Krajina od Slanca
Olej na plátne, 64x70 cm
Zn. PD Csordák 16
5.500,- EUR / 7.000,- EUR
33
33. Hála Ján (1890-1959)
Dievčatko
Olej na kartóne, 25x25 cm
Zn. PD J. Hála 48
K dielu je priložený
znalecký posudok.
4.800,- EUR / 6.000,- EUR
22
23
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
34
34. Hála Ján (1890-1959)
Kosci
Olej na kartóne, 25x27 cm, Zn. LD Hála 56, k dielu je priložený zn. posudok
5.500,- EUR / 7.500,-EUR
36
36. Roškoványi Štefan
(1946-2002)
Tri grácie
Olej na plátne,
70x60 cm
Zn. PD Roškovanyi 99
1.300,- EUR / 1.800,- EUR
37
37. Urban J. S.
Žena v krajine
Olej na plátne, 91x91cm
Zn. LD Urban J. S. 1943
1.600,- EUR / 2200,EUR
35
35. Holub Jozef
(1870-1957)
Pohľad do parku
Olej na kartóne,
28x36,5cm
Zn. LD Holub
2.000,- EUR /
2.700,- EUR
24
25
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
38. Hložník Vincent (1919-1998)
Bez názvu
Tempera na preglejke, 87x63cm
Zn. LD Hložník
5.400,- EUR / 6.500,- EUR
38
41
39
39. Daňo Juraj (1920-2007)
Dedina
Olej na kartóne, 45,5x47cm
Zn. PD Daňo
900,- EUR / 1.300,- EUR
41. Laluha Milan (1930)
Dvaja
olej na plátne, 75x65 cm
70 roky 20. stor.
zn. LD M. Laluha
9.000,-EUR / 12.000,-EUR
40
40. Malý Václav
(1874-1935)
Na trhu
Olej na preglejke,
24,5x32cm
Zn. PD V.Malý
500,- EUR / 700,- EUR
26
27
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
42
44
42. Quinter Karol
Zátišie s džbánmi
Olej na plátne 69x56 cm,
1.700,- EUR / 2.200,- EUR
43. Flacher G.
V šatni
Kombinovaná texhnika, 62x48 cm,
zn.PD Flacher G.
900,- EUR / 1.200,- EUR
43
44. Jassusch Anton
(1882-1965)
Na prechádzke
Olej na preglejke,
28x40 cm
Zn. LD Jassusch
Ponúkané dielo A. Jassuscha pochádza z jeho ranného obdobia r. 1908-1912.
Dielo možno hodnotiť ako
veľmi kvalitné.
6.500,- EUR / 8.500,- EUR
45
45. Toman Václav
Lesná krajina
Olej na plátne, 40x50cm
Zn. PD Václav Toman
500,- EUR/ 700,- EUR
28
29
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
46. Boksay Jozef
(1891-1975)
Nevesta zo Zakarpatia
Olej na plátne, 95x70 cm
Zn. VH Boksay
8.500,- EUR / 10.000,- EUR
46
48. Siarkievič Jurij
(1944)
Zima na Karpatoch
2008
Olej na plátne,
50x70cm, zn. PD
370,- EUR / 500,- EUR
48
49
47. Jaroněk Bohumil
(1866-1933)
Dedinská samota
Litografia, 44x59cm
Zn. LD J.B.
500,- EUR / 700,- EUR
47
49. Synecký Ľuboš (1925)
Labutie jazero
Olej na plátne, 72x90cm
Zn. PD Synecký
200,- EUR / 300,- EUR
50
50. Siarkievič Jurij (1944)
Zima - 2008
Olej na plátne, 50x70cm,
zn. PD
370,- EUR / 500,- EUR
30
31
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
51
51. Schadt Karel (1888-1955)
Zimná krajina
Olej na kartóne, 43x55 cm
Zn. LD K. Schadt
800,- EUR / 1.100,- EUR
52
52. Neznámy autor
Letný deň
Okolo r. 1900
Olej na plátne, 35x25cm
150,-EUR / 250,- EUR
54.Lipot Herman (1884-1972)
Kúpajúce sa ženy
Olej na plátne, 40x48,5cm
Zn. PD Lipot
500,- EUR / 700,- EUR
54
55
55. Mrázová Lea
(1906-1995)
Kytica I.
Olej na preglejke,
63x17,5 cm
Zn. LD nečitateľne
450,- EUR / 600,- EUR
56
53. Synecký Ľuboš (1925)
Zimná krajina
Olej na plátne, 35x70cm
Zn. LD Synecký
150,- EUR / 250,- EUR
53
56. Mrázová Lea
(1906-1995)
Kytica II.
Olej na preglejke,
29x66cm
Zn. LH nečitateľne
450,- EUR / 600,- EUR
32
33
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
57
57. Pončák Dušan (1941)
Ukrižovanie
Tempera, pastel na kartóne, 100x70cm
Zn. Pončák 2000
1.000,- EUR / 1.300,- EUR
58
58. Prichoďko Vjačeslav (1940)
Stará architektúra 2010
Olej na plátne, 50x70cm, zn. PD
680,-EUR / 800,- EUR
60
60. Bielik Róbert (1963)
Biela India
30x40 cm, zn.
500,- EUR / 700,- EUR
61
59. Prichoďko Vjačeslav (1940)
Na trhu 2010
Olej na plátne, 50x70cm, zn. PD
680,-EUR / 800,- EUR
59
61. Bielik Róbert (1963)
Cesta svetla
30x30 cm, zn.
500,- EUR / 700,- EUR
34
35
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
62
64. Synecký Ľuboš (1925)
Milenci
Olej na plátne, 80x110cm
Zn. PD Synecký
200,- EUR/ 300,- EUR
64
65. Brezina Slavomír (1944)
Dotyk 1994
Akryl, plátno na preglejke
80x55,5cm, zn.PD
450,-EUR / 550,- EUR
65
62. Sirka Boris
(1981)
The great satana
Akryl na plátne
150x150cm
zn. vzadu BS 2008
1.700,- EUR /
2.500,- EUR
63
66. Brezina Slavomír (1944)
Zlý sen 1992
Akryl na kartóne
40,5x83cm, zn. PD
450,-EUR / 550,- EUR
66
63. Sirka Boris
(1981)
Puppy
Akryl na plátne
120x120cm. Zn.
vzadu BS 2009
1.700,- EUR /
2.500,- EUR
36
37
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
67
69
67. Krutek Juraj (1904-1981)
Krajina okolo r. 1965
Olej na kartóne, 30x52 cm, zn. PD
450,- EUR / 550,- EUR
68. Kompánek Vladimír (1927)
Vianočný kostolík 95
Olej na preglejke, 31x26cm, zn. vzadu
2.000,- EUR / 2.500,- EUR
69. Šušková Ladislava (1982)
Mačka
Olej na plátne, 30x40 cm, zn.
160,- EUR / 250,- EUR
70. Šušková
Ladislava (1982)
Ulička
Olej na plátne,
40x30 cm, zn.
170,- EUR / 250,- EUR
70
68
Absolvovala
Školu úžitkového
výtvarníctva
v Košiciach,
Fakulta umenia
v Košiciach,
absolvent štúdia
na univerzite
Winsconsin v USA.
Pôsobí a žije
v Londýne.
38
39
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
71
KRESBA, GRAFIKA A OSTATNÉ TECHNIKY
74
71. Kocka Andrej (1911-1987)
Dedina zo Zakarpatia
Olej na plátne, 54x67,5 cm
Zn. PD Kocka
Obraz pochádza zo 60-tych rokov 20. stor.
5.950,- EUR / 7.500,- EUR
PLATOBNÁ PAUZA - PRESTÁVKA
75
74. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5 cm
Zn. PD A. Barčík
350,- EUR / 500,- EUR
75. Barčík Andrej (1928-2004)
Sediaci ženský akt
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5 cm
Zn. PD A. Barčík
350,- EUR / 500,- EUR
76. Barčík Andrej (1928-2004)
Sediaci ženský akt
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5 cm
Zn. PD A. Barčík 17.9.1959
350,- EUR / 500,- EUR
77. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt I
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5 cm
Zn. PD A. Barčík
350,- EUR / 500,- EUR
76
77
40
41
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
78
79
82
83
78. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt II
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5cm
Zn. PD A. Barčík
350,- EUR / 500,- EUR
79. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt III
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5cm
Zn. PD A. Barčík
350,- EUR / 500,- EUR
82. Barčík Andrej (1928-2004)
Sediaci ženský akt
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5cm
Zn. PD A. Barčík 25.10.1959
350,- EUR / 500,- EUR
83. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5cm
Zn. PD A. Barčík 5.9.1959
350,- EUR / 500,- EUR
80. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt IV.
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5cm
Zn. PD A. Barčík
350,- EUR / 500,- EUR
81. Barčík Andrej (1928-2004)
Sediaci ženský akt
Ceruzka akvarel, 32,8x22,5cm
Zn. PD A. Barčík 25.10.1959
350,- EUR / 500,- EUR
84. Barčík Andrej (1928-2004)
Stojaci ženský akt
Tuš, zn. PD A. Barčík
45x33cm
350,- EUR / 500,- EUR
85. Barčík Andrej (1928-2004)
Sediaci ženský akt
Tuš, zn. PD A.Barčík,
45x33cm
350,- EUR / 500,- EUR
80
81
84
85
42
43
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
86
87
86. Brunovský Albín (1935-1997)
Ex libris - František Pultr
Litografia, 98 / 200 ks
zn. LD A. Brunovský 1974
13,5x10,5 cm
180,- EUR / 250,- EUR
87. Brunovský Albín (1935-1997)
Ex libris - PhDr. Ivo Prokop
Litografia, 98 / 150 ks
zn. LD A. Brunovský 75
14x11,5 cm
180,- EUR / 250,- EUR
88
89
89. Brunovský Albín
(1935-1997)
Ex libris - Václav Krupka
Litografia, 98 / 200 ks
zn. LD A. Brunovský 74
13,5x10,5 cm
180,- EUR / 250,- EUR
90
90. Brunovský Albín
(1935-1997)
Ex libris - Ivan Panenka
Litografia, 98 / 200 ks
zn. v strede A. Brunovský 1974
13x10,5 cm
180,- EUR / 250,- EUR
88. Brunovský Albín (1935-1997)
Ex libris
Litografia, 98/150 ks
zn. v strede A. Brunovský 75
14x11 cm
180,- EUR / 250,- EUR
Z cyklu Litografický výlet Albína Brunovského.
Vydané v náklade 100 nepredajných exemplárov.
44
45
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
91. Brunovský Albín
(1935-1997)
Ex libris - Karel Tutsch
Litografia, 98 / 200 ks
zn. LD A. Brunovský 74
13,5x10,8 cm
180,- EUR / 250,- EUR
91
94
93
94. Fabini Jozef (1908-1984)
Sediaci ženský akt 40 r. 20. stor.
Kresba tušom, 62x45 cm
zn. PD Fabini
120,- EUR / 180,- EUR
93. Fabini Jozef (1908-1984)
Sediaca žena 40 r. 20. stor.
Hrudka,zn. PD Fabini 62x45cm
120,- EUR / 180,- EUR
92
92. Brunovský Albín
(1935-1997)
Ex libris - Jozef Dobijašovský
Litografia, 98 / 150 ks
zn. v strede A. Brunovský 75
13,5x10,5 cm
180,- EUR / 250,- EUR
95
96
95. Fabini Jozef (1908-1984)
Sediaci ženský akt I. 40 r. 20. stor.
Kresba tušom, 62x45 cm
zn. PD Fabini
120,- EUR / 180,- EUR
96. Fabini Jozef (1908-1984)
Sediaci ženský akt II. 40 r. 20. stor.
Kresba tušom, 62x45 cm
zn. PD Fabini
120,- EUR / 180,- EUR
46
47
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
97
98
97. Fabini Jozef (1908-1984)
Sediaci ženský akt III.
40 r. 20. stor.
Kresba tušom, 62x45 cm
zn. PD Fabini
120,- EUR / 180,- EUR
100
100. Hála Ján (1890-1959)
Matka s dieťaťom
Akvarel na kartóne, 15x21 cm
Zn. PD J.Hála 38
870,-EUR / 1.000,- EUR
101
101. Fulla Ľudovít (1902-1980)
Narodenie
Kolor. drevorez, 35x28cm
Zn. LD L.F.
500,- EUR / 700,- EUR
98. Galanda Mikuláš (1895-1938)
Kytica
ceruza na papieri, 14x17,8cm
zn. PD- G
500,- EUR / 650,- EUR
99. Galanda Mikuláš (1895-1938)
Ženský akt
Kresba ceruzou, zn. vzadu
470,-EUR / 600,- EUR
99
48
49
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
102
102. Fulla Ľudovít (1902-1980)
Pochod 1945-55
Litografia, nátlačok 83/100
18,5x23,5cm
zn. PD L. Fulla
70,- EUR / 120,- EUR
105. Krón Béla (1884-1965)
Siena
Lept, 22x18cm
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
105
103
103. Fulla Ľudovít (1902-1980)
Známky
20. výročie vydavateľstva Mladé Letá,
litografia, 34,5x20cm
70,- EUR / 120,- EUR
104. Krón Eugen (1882-1974)
Útek
Lept, 29x38cm, 20. r. 20 stor., zn. PD Kron Jeno
500,- EUR / 750,- EUR
106
106. Krón Béla (1884-1965)
Siena - Pohľad na mesto
Lept, 24,5x19,5 cm
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
104
50
51
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
107
109
107. Krón Béla (1884-1965)
Rimini
Lept, 17,5x27cm
108
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
109. Krón Béla (1884-1965)
Ponte Vechio - Firenze
Lept, 17x23cm
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
108. Krón Béla
(1884-1965)
Viarregio
Lept, 25x22cm
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
110
110. Krón Béla (1884-1965)
Firenze
Lept. 20,5x14,5cm
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
52
53
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
111
113
113. Laluha Milan (1930)
Bez názvu
Pastel na kartóne, 7x28 cm
zn. vzadu M. Laluha
200,-EUR / 300,- EUR
114
114. Laluha Milan (1930)
Bez názvu
Pastel na kartóne, 20x10 cm
zn. vzadu M. Laluha
200,-EUR / 300,- EUR
111. Krón Béla (1884-1965)
Siena - Katedrála
Lept, 22,5x22,5 cm
Zn. PD Kron Bela 1925
170,- EUR / 250,- EUR
112. Laluha Milan (1930)
Tetka a ujovia okolo r. 1970
Kresba mäkkou ceruzkou, uhľom na papieri
21x30cm, zn. PD
450,- EUR / 550,- EUR
115
112
115. Nevan Eugen
(1909-1963)
Žena v klobúku
Komb.technika, 17x19cm
Zn. PD E.Nevan 1952
1.200,- EUR / 1.800,- EUR
54
55
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
116
116. Sokol Koloman (1902-2003)
Ženy
70 roky 20. str.
Tuš, gvaš, 14,5x12,5 cm
Zn. vzadu
1.400,-EUR / 1.900,- EUR
SOCHY A PLASTIKY
120. Bechyně
Sediaca žena pred zrkadlom
Keramika
š. 60 cm, v. 52 cm
zn. vz. Bechyně
130,-EUR / 280,- EUR
120
117
121
118
121. Uprka - keramický ateliér
Džbán na víno
Keramika - glazovaná zel. farby s motívmi
vinnej révy okolo r.1920
výš. 33 cm, zn. zo spodu Uprka
250,- EUR / 350,- EUR
117. Sokol Koloman (1902-2003)
Ženské hlavy
Tuš, gvaš, 30x23cm
Zn. vzadu
1.500,-EUR / 2.000,- EUR
118. Benka Martin (1888-1971)
Kŕmenie havranov
Sucha ihla na papieri, 27x11cm
80,- EUR / 120,- EUR
122
122. Neznámy autor
Krčah na pivo-víno v tvare psa
Keramika, kon. 19 stor. Nemecko, výš. 26 cm
200,- EUR / 350,- EUR
56
57
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
123
123. Löffler Vojtech (1906-1990)
Madona
Hliniková plastika, výš.18,5cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
200,- EUR / 350,- EUR
126
126. Löffler Vojtech (1906-1990)
Žena I.
Hliníková plastika, výš.11cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
127
124
124. Löffler Vojtech
(1906-1990)
Žena s vlasmi
Hliníková plastika, výš.10cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
125
127. Löffler Vojtech (1906-1990)
Žena II.
Hliníková plastika, výš.12cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
128
125. Löffler Vojtech (1906-1990)
Žena IV.
Hliníková plastika, výš.9cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
128. Löffler Vojtech (1906-1990)
Žena III.
Hliníková plastika, výš.11cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
58
59
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
129
129. Löffler Vojtech (1906-1990)
Sediaca žena I.
Keram. plastika, výš. 9,5cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
132
130
130. Löffler Vojtech (1906-1990)
Sediaca žena II.
Keram. plastika, výš. 9,5cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
131
132. Nádoba na víno, alebo bowle
kon. 19. stor. Nemecko
obecný kov postriebrený
výš. 45cm
300,- EUR / 450,- EUR
133. Wine of world - neznámy autor
Reklamná presklenná skriňa
2 pol. 20. stor.
34x105 cm
200,- EUR / 400,- EUR
133
131. Löffler Vojtech (1906-1990)
Opálové ťažítko s hlavou klauna
Opál, hliník, výš. 7 cm
Zn. vzadu Loffler
60/70roky
170,- EUR / 280,- EUR
60
61
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
137
134
134. Neznámy autor
zrkadlo
Drevo, vyrezávané z motívmi vinnej révy
52x48 cm, zač. 20. stor.
180,- EUR / 250,- EUR
135
135. Neznámy autor
Vyrezávaná drevená plastika
trpaslíka so sklom, výš. 27 cm
200,- EUR / 350,- EUR
137. Meissen - Nemecko
váza s motívmi hadov
porcelán, ručne maľované kvety
výška 50 cm, zn. zospodu, publikované v knihe Meissen 20. stor.
550,- EUR / 800,- EUR
136
136. Neznámy autor
Plastika tigra
d. 36 cm, 60 r. 20. stor. ČSSR
50,- EUR / 80,- EUR
62
63
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
5. AUKCIA
VÝTVARNÉHO UMENIA A STAROITNOSTÍ
138
138. Goldscheider Fridrich - Wien
Ženský akt s kvetmi
Keramika, výška 25 cm, zn. zo spodu Goldscheider - Made in Germany
650,- EUR / 900,- EUR
139. Augarten - Wien
Foxteriér
Porcelán, výška 9 cm, zn. Augarten
80,- EUR / 130,- EUR
140. Rosenthal
Jašterica
Porcelán, dĺžka 9,5 cm, zn. zo spodu
Rosenthal
110,- EUR / 150,- EUR
140
139
64
65
13. 11. 2010 o 14.00 hod. - HOTEL CENTRUM KOICE - SLOVAKIA
www.centrumgallery.sk
Download

AUKČNÝ KATALÓG - centrumgallery.sk