Aukcia výtvarných
diel Art Bid
7. november 2013
1
2
3
Privátna aukcia
7. novembra 2013, 17:00 hod.
Divadlo Malá scéna STU
Dostojevského rad 7
811 08 Bratislava
Art Bid, s.r.o.
Námestie SNP 13
811 06 Bratislava
www.artbid.sk
Predaukčná výstava
Ponúkané diela si môžete prezrieť v mieste konania aukcie, od 03.11.2013 (nedeľa) do
06.11.2013 (streda) od 9:30 do 18:00 hod., v deň konania aukcie od 9:30 do 12:00 hod.
Budova Malej scény
Možnosti parkovania
(v okolí Malej scény
STU a v podzemnej
garáži Eurovea)
SND
UK
Eurovea
Starý most
Výdaj vydražených diel
Výdaj vydražených diel bude v priestoroch sídla spoločnosti Art Bid na Námestí SNP 13,
od 11.11.2013 (pondelok) do 29.11.2013 (piatok) od 9:00 hod. do 18:00 hod.
Sídlo spoločnosti Art Bid
Nám.
SNP
Hotel
Kyjev
Možnosti parkovania
(v okolí Kamenného
námestia a v podzemnej
garáži na Uršulínskej ulici)
OD
Tesco
5
www.citroen.sk
CITROËN C5 PRESVEDČIL
aj slovenských odborníkov z časopisu Auto magazín 10/2013
Obrázok vozidla je ilustračný. Kombinovaná spotreba: 4,8 – 7,3 l/100 km a emisie CO2: 120 – 189 g/km. Viac informácií u predajcov Citroën a na www.citroen.sk.
Po nemeckých novinároch Citroën C5 presvedčil aj slovenskú odbornú verejnosť.
Najčítanejší slovenský motoristický časopis Auto magazín* ocenil kvality najmä unikátneho
hydropneumatického pruženia, dynamických a výkonných motorov, pohodlie a komfort na
palube. Presvedčte sa aj vy počas testovacej jazdy u našich predajcov.
Rezervujte si testovaciu jazdu na www.citroen.sk.
UŽ OD 19 990 €.
* Podľa výsledkov čitateľského prieskumu agentúry MEDIAN SK, MML - TGI, 4. + 1./2013 je Auto magazín najčítanejším slovenským motoristickým časopisom a 5. najčítanejším mesačníkom na Slovensku.
Dražobný poriadok
Článok I.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Aukčná spoločnosť, spoločnosť Art
Bid, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 13,
811 06 Bratislava, IČO: 47 109 441,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 88627 / B (ďalej len „aukčná
spoločnosť“) oznamuje, že na základe
návrhu vlastníkov predmetov dražby
(ďalej len „dražené diela“ alebo len
„diela“), usporiada v štvrtok
7. novembra 2013 o 17.00 hod.
dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“),
ktorá sa uskutoční v priestoroch divadla
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7,
811 09 Bratislava.
Článok II.
Dražené diela
1.Dražené diela sú označené
a popísané, vrátane uvedenia
odhadovanej ceny a v aukčnom
katalógu. Diela budú dražené v poradí,
v akom sú uvedené v katalógu.
Článok III.
Predaukčná výstava
1.Aukčná spoločnosť uskutoční pred
konaním aukcie prehliadku dražených
diel (ďalej „predaukčná výstava“)
v priestoroch divadla Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7,
811 09 Bratislava, v termíne od
3. novembra 2013 do 7. novembra
2013 v čase od 9.30 hod do 18.00
hod. V deň konania aukcie od 9.30
hod. do 12.00 hod.
2.Návštevníci predaukčnej výstavy
nesmú bez súhlasu aukčnej
spoločnosti vyhotovovať obrazové
záznamy vystavených diel. Pri
prehliadke vystavených diel sú povinní
dodržiavať všetky opatrenia a pokyny
aukčnej spoločnosti.
3.Aukčná spoločnosť môže odmietnuť
vstup na predaukčnú výstavu
ktorejkoľvek osobe podľa vlastného
uváženia.
Článok IV.
Účastníci a návštevníci aukcie
IV.1. Všeobecné podmienky pre účasť
na aukcii
1.Účastníkom aukcie je fyzická osoba,
ktorá sa jej zúčastňuje s úmyslom
urobiť podanie. Účastníkom aukcie
môže byť len osoba, ktorá dovŕšila vek
18 rokov, je plne spôsobilá na právne
úkony a ktorá splnila ďalšie podmienky
pre účasť na aukcii uvedené v Zákone
527 / 2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a v tomto dražobnom
poriadku (ďalej len „dražiteľ“).
2.Dražiteľom diela nemôže byť osoba,
ktorá je vlastníkom draženého diela.
3.Dražiteľom nesmie byť osoba, ktorá
akýmkoľvek spôsobom narúša
pravidlá slušného správania počas
aukcie.
4.Vstupenkou na aukciu je osobitná
pozvánka.
IV.2. Osobne prítomní účastníci aukcie
1.Návštevníkom aukcie je fyzická
osoba so vstupenkou, ktorá sa aukcie
nezúčastňuje s úmyslom dražiť.
2.Každý návštevník s úmyslom dražiť,
ktorý spĺňa podmienky uvedené
v článku 4.1., stáva sa osobne
prítomným účastníkom aukcie
(dražiteľom).
3.Aukčná spoločnosť registruje
návštevníkov a dražiteľov, a to
overením ich totožnosti, pred
vstupom do priestorov konania
aukcie. Totožnosť osoby sa overuje
na základe predloženého platného
dokladu (občiansky preukaz alebo
cestovný pas). Aukčná spoločnosť je
povinná zabezpečiť ochranu osobných
údajov návštevníka alebo dražiteľa
v súlade s platnou legislatívou.
4.Na základe registrácie pred aukciou
alebo počas aukcie, môže každý
návštevník, ktorý spĺňa podmienky pre
účastníka aukcie, požiadať o vydanie
dražobného čísla.
5.Aukčná spoločnosť, pri žiadosti
o vydanie dražobného čísla,
vystavuje / prijíma Prehlásenie
dražiteľa, v ktorom sa dražiteľ svojim
podpisom zaväzuje konať v súlade
s dražobným poriadkom, najmä
riadne dražiť, zaplatiť a prevziať ním
vydražené diela.
6.Bez dražobného čísla nemôže dražiteľ
dražiť.
IV.3: Osobne neprítomní účastníci
aukcie
1.Dražiteľ môže dražiť ktorékoľvek
dielo aj na základe písomne udelenej
plnej moci k zastupovaniu na aukcii
splnomocnencovi, t.j. aukčnej
spoločnosti (ďalej „Plná moc“) alebo
na základe, s aukčnou spoločnosťou
písomne uzatvorenej, zmluvy
o účasti na dražbe prostredníctvom
telefonického spojenia (ďalej
„Zmluva“). Formuláre Plnej moci
i Zmluvy sú vypracované aukčnou
spoločnosťou. Dražiteľ musí
s podmienkami obsiahnutými v Plnej
moci alebo Zmluvy bezvýhradne
súhlasiť, čo potvrdzuje svojim
podpisom.
2.Dražiteľ musí podpísať Plnú moc, resp.
Zmluvu osobne, a to za prítomnosti
povereného pracovníka aukčnej
spoločnosti. Aukčná spoločnosť
nemôže prijať Plnú moc, resp.
Zmluvu bez vyplneného a dražiteľom
podpísaného Prehlásenia dražiteľa..
3.Dražiteľ v Plnej moci alebo Zmluve
nemôže na dražené dielo navrhnúť
nižšiu cenu ako 15 % pod spodnou
hranicou odhadovanej ceny diela
uvedenej v katalógu.
4.Dražiteľ musí Plnú moc alebo Zmluvu
s aukčnou spoločnosťou uzatvoriť
najneskôr do 12.00 hod. v deň konania
aukcie.
5.Dražiteľ, ktorý uzatvoril s aukčnou
spoločnosťou Plnú moc alebo Zmluvu,
získava pozvánku na aukciu ex offo.
6.Pri výkone Plnej moci postupuje
aukčná spoločnosť s odbornou
spôsobilosťou tak, aby to bolo pre
dražiteľa, ktorý sa nechal zastupovať,
čo najvýhodnejšie.
7
7.Pri výkone Zmluvy musí aukčná
spoločnosť vyvinúť maximálne úsilie
na zabezpečenie telefonického
spojenia s dražiteľom. Ak sa
telefonické spojenie s dražiteľom
nepodarí nadviazať, aukčná
spoločnosť je oprávnená dražiť na
účet dražiteľa maximálne do výšky
limitnej ceny, ktorú dražiteľ určil
v Zmluve, navýšenej o 10 %.
Článok V.
Aukcia a jej podmienky
1.Vstup na aukciu je povolený len
s osobitnou vstupenkou a je
limitovaný kapacitou priestorov,
v ktorých sa koná. Aukčná spoločnosť
si vyhradzuje právo odmietnuť vstup
na aukciu ktorejkoľvek osobe podľa
vlastného uváženia.
2.Dražitelia a návštevníci aukcie nesmú
bez súhlasu aukčnej spoločnosti
vyhotovovať obrazové záznamy
dražených diel, zvukové záznamy
priebehu dražby a sú povinní
rešpektovať všetky opatrenia a pokyny
aukčnej spoločnosti.
3.Aukčná spoločnosť umožní dražiteľom
a návštevníkom aukcie vstup do
priestorov, v ktorých bude prebiehať
aukcia, najneskôr 30 minút pred jej
začiatkom.
4.Aukčná spoločnosť si vyhradzuje
právo stanovenia vyvolávacej
ceny, ktorá môže byť nižšia ako
zaručená predajná cena. Pod
zaručenou predajnou cenou sa
rozumie cena dohodnutá medzi
majiteľom draženého diela a aukčnou
spoločnosťou, pod úroveň ktorej
licitátor dražiteľovi dielo nepriklepne.
5.Po skončení dražby každého diela,
licitátor oznámi, či vydražené dielo
dosiahlo limit zaručenej predajnej
ceny. V prípade, že vydražené dielo
nedosiahlo limit zaručenej predajnej
ceny, licitátor dielo vydražiteľovi
nepriklepne. Ktorýkoľvek dražiteľ môže
počas aukcie požiadať o opakovanie
dražby tohto diela za vyvolávaciu cenu
vo výške spodnej hranice odhadovanej
ceny.
6.Aukcia je ukončená po dražení
všetkých diel uvedených v katalógu.
8
Článok VI.
Priebeh aukcie
1.Aukcia sa otvára vyvolaním,
ktoré bude obsahovať označenie
draženého diela pozostávajúce z jeho
poradového čísla v katalógu, mena
autora, názvu diela a najnižšieho
podania (vyvolávacej ceny).
2.Po vyvolaní diela môžu dražitelia
zvýšiť vyvolávaciu cenu o najnižšie
prihodenie viditeľným zdvihnutím
prideleného dražobného čísla. Dražba
sa koná, pokiaľ dražitelia robia vyššie
podania. V takom prípade licitátor
pripočítava prihodenia k poslednému
najvyššiemu podaniu k cene
draženého diela.
Článok VII.
Zvyšovanie ceny
1.Licitátor pripočítava prihodenia
k poslednému najvyššiemu podaniu
(okamžitej kúpnej ceny diela)
nasledovne:
od 1 000 € do 2 999 € o 100 €
od 3 000 € do 9 999 € o 200 €
od 10 000 € do 19 999 € o 300 €
od 20 000 € do 49 999 € o 500 €
od 50 000 € do 99 999 € o 1 000 €
od100 000 € do199 999 € o 2 000 €
od200 000 € o 3 000 €
2.Každý dražiteľ však môže zreteľným
hlasovým prejavom a zdvihnutím
dražobného čísla zvýšiť dovtedy
najvyššie podanie draženého diela
aj samostatne, ak je jeho prihodenie
vyššie ako licitátorom stanovené
minimálne prihodenie.
3.Aukčná spoločnosť si vyhradzuje
právo zmeniť výšku zvýšenia podania
alebo výšku prihodenia aj v priebehu
aukcie draženého diela.
Článok VIII.
Vydražiteľ
1.Ak nebude na dvojitú výzvu licitátora
na vyššie podanie, ako bolo posledné,
reagovať žiadny z dražiteľov, licitátor
oznámi ešte raz posledné podanie
a po tretej výzve udelí príklep
dražiteľovi, ktorý urobil posledné
najvyššie podanie. Svojim podaním je
dražiteľ viazaný. Pre príklep licitátora
však bezpodmienečne platí článok
V.5 tohto Dražobného poriadku.
2.Ak urobí niekoľko osobne prítomných
dražiteľov rovnaké podanie v rámci
toho istého vyvolania a ak súčasne
nebolo urobené vyššie podanie,
rozhodne licitátor žrebom o tom,
komu z dražiteľov príklep pridelí.
V prípade rovnosti dražobnej
ceny medzi osobne prítomným
dražiteľom a osobne neprítomným
dražiteľom, licitátor priklepne dielo
osobne prítomnému dražiteľovi.
V prípade rovnosti dražobnej ceny
medzi neprítomnými dražiteľmi,
licitátor priklepne dielo jednému
z neprítomných dražiteľov na základe
žrebu. Licitátor príklep zrealizuje pred
dražbou ďalšieho diela. Pre príklep
licitátora však bezpodmienečne platí
článok V.5 tohto Dražobného poriadku.
3.Udelením príklepu je dražba
konkrétneho diela ukončená.
Dražiteľ, ktorému bolo dražené dielo
priklepnuté sa stáva vydražiteľom.
Nezaplatené dielo sa považuje za
nevydražené a dražba za zmarenú.
Článok IX.
Dražobná cena a spôsob jej platby
1.Cena, ktorá sa dosiahne ako najvyššie
podanie a pri ktorej bude dražiteľovi
udelený príklep licitátorom, stáva
sa pre vydražiteľa kúpnou cenou
draženého diela.
2.Provízia aukčnej spoločnosti, ak nie
je aukčnou spoločnosťou stanovené
inak, účtovaná na ťarchu dražiteľa,
je určená na 15 % z kúpnej ceny
(vrátane dane z pridanej hodnoty)
a zaokrúhľuje sa na najbližšie celé
1 (jedno) € smerom nahor. Provízia
sa znižuje na 12,5 % pre každého
dražiteľa, ktorý na aukcii vydražil diela
za viac ako 50 000,- EUR.
3.Celková dražobná cena (ďalej len
„dražobná cena“), ktorú vydražiteľ
musí uhradiť, zahŕňa kúpnu cenu
draženého diela (článok IX.1)
a províziu aukčnej spoločnosti
(článok IX.2). Vydražiteľ je povinný
uhradiť dražobnú cenu na základe
vystavenej faktúry aukčnej
spoločnosti.
4.Dražobnú cenu musí vydražiteľ uhradiť
do 14 dní od konania aukcie.
5.Ak vydražiteľ v lehote, podľa článku
IX.4, nezaplatí dražobnú cenu, aukčná
spoločnosť je oprávnená uplatniť si
voči vydražiteľovi zmluvnú pokutu vo
výške 20 % z kúpnej ceny draženého
diela. Pohľadávka aukčnej spoločnosti
na províziu od vydražiteľa tým nie je
dotknutá.
Článok X.
Prechod vlastníckeho práva
a odovzdanie diela vydražiteľovi
1.Vlastnícke právo k dielu a právo na
jeho prevzatie vzniká vydražiteľovi až
po uhradení dražobnej ceny.
2.Aukčná spoločnosť vydá vydražiteľovi
písomné potvrdenie o nadobudnutí
vydraženého diela. Potvrdenie
obsahuje katalógové číslo diela,
dražobné číslo dražiteľa, stručný popis
diela, počet kusov (len ak ide o súbor),
kúpnu cenu, dátum konania aukcie
a podpis oprávneného pracovníka
aukčnej spoločnosti.
3.Vydražené diela budú aukčnou
spoločnosťou dražiteľom, po zaplatení
dražobnej ceny, vydávané, ak nebude
dohodnuté inak, v priestoroch aukčnej
spoločnosti Námestie SNP 13, 811 06
Bratislava, najneskôr do 21 dní odo
dňa konania aukcie.
Článok XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.Aukčný katalóg môže byť doplnený
o dodatok v prípade, že sa po jeho
uzávierke podarí získať ďalšie diela,
ktoré sa aukčná spoločnosť rozhodne
zaradiť do dražby. Dodatok bude
záujemcom k dispozícii v priebehu
predaukčnej výstavy dražených diel.
2.Dražiteľ je povinný sa oboznámiť so
stavom každého draženého diela pred
konaním aukcie a je výhradne na jeho
uvážení, či dielo, ktoré má záujem
dražiť, zodpovedá popisu uvedenému
v katalógu.
Vyobrazenie a popis diela uvedeného
v katalógu má len informatívny
charakter a údaje v aukčnom katalógu
nemajú povahu znaleckých posudkov.
Poškodenie diela bežným časovým
znehodnotením sa v katalógu
neuvádza.
3.Aukčná spoločnosť, jej zástupcovia
alebo zamestnanci nenesú žiadnu
zodpovednosť za chybný popis alebo
pravosť dražených diel a neposkytujú
žiadnemu z vydražiteľov na
ktorékoľvek vydražené dielo žiadnu
záruku. Aukčná spoločnosť môže,
na základe reklamácie vydražiteľa
a podľa vlastného uváženia, odstúpiť
od dražobného predaja diela a vrátiť
všetky vyplatené peňažné čiastky,
avšak výlučne iba vtedy, ak nejde
o dielo, predaj ktorého sa už nedá
zrušiť a peniaze sa už nedajú vrátiť,
či požiadať o vrátenie peňazí.
4.Námietky proti konaniu aukcie,
proti najvyššiemu podaniu, proti
konaniu licitátora alebo iné
námietky súvisiace s dražením
vydraženého diela, musí dražiteľ
uplatniť u aukčnej spoločnosti ihneď
v sále. Na námietky uplatnené po
ukončení aukcie alebo pri platení
za vydražené dielo nie je aukčná
spoločnosť povinná prihliadať. Na
reklamácie diela draženého v aukcii
aukčná spoločnosť nemusí prihliadať.
Rozhodovanie o sporoch týkajúcich
sa priebehu a spôsobu aukcie je
vo výlučnej kompetencii aukčnej
spoločnosti.
Tento dražobný poriadok nadobúda
účinnosť dňa 15.10.2013.
9
Katalóg výtvarných diel
ponúkaných na privátnej
aukcii dňa 7. novembra
2013 v Bratislave
Register autorov
Antal, Eduard
95
Barčík, Andrej
50, 52, 55, 61
Krén, Matej
38
104, 105
Bartoš, Peter
100
Krivoš, Rudolf
48, 49, 56, 57, 64
Bartusz, Juraj
89
Laluha, Milan
44, 45, 51, 60
Bauernfreund, Jakub
6, 7
Bazovský, Miloš Alexander
8, 24
Bednár, Štefan
22
Benka, Martin
3, 12
Majerník, Cyprián
21, 29
Matejka, Peter
18
Miertušová, Anastázia
91
Monogramista, T.D.
84, 85
Binderová, Danuta
94
Mudroch, Ján
10, 15, 25
Brunovský, Albín
77
Nemes, Endre
26, 27
Cepka, Anton
99
Nevan, Eugen
14, 23
Čihánková, Jarmila
92, 93
Čunderlík, Marián
53, 58, 65, 88
Dobeš, Milan
97
Ovčáček, Eduard
Paštéka, Milan
Reichentál, František
98
47, 54, 62, 63
4
Fila, Rudolf
68, 69
Rudavský, Andrej
79
Filko, Stano
102, 103, 106, 107, 108
Sigetová, Agnesa
74, 75
Guderna, Ladislav
35, 36, 39
Hložník, Ferdinand
37
Hložník, Vincent
32, 33, 34, 40
Jakabčic, Michal
72, 73
Jakoby, Július
28
Sikora, Rudolf
101
Sokol, Koloman
Szabó, Július
16, 17
5
Šimerová-Martinčeková, Ester
11, 90
Uher, Rudolf
86, 87
Jankovič, Jozef
70, 71, 76
Urbásek, Miloš
83
Jasusch, Anton
1, 2
Vasarely, Victor
96
Klimo, Alojz
80, 81, 82
Weiner-Kráľ, Imro
Kočiš, Jaroslav
66, 67, 78
Zmeták, Ernest
Koller, Július
Kompánek, Vladimír
Dôležité upozornenie
109
Želibský, Ján
9, 13, 19
30, 31
20
41, 42, 43, 46, 59
Dražba bude realizovaná podľa
medzinárodných štandardov, v ktorých
nie je pre vydraženie aukčnej položky
rozhodujúca vyvolávacia cena,
ale dosiahnutie nezverejnenej tzv.
zaručenej predajnej ceny. Je to cena,
pod úroveň ktorej predávajúci nesúhlasí
s dražobným predajom. Zaručená
12
Kraicová, Viera
predajná cena môže byť predávajúcim
stanovená pod i nad úrovňou spodnej
úrovne odhadovaného cenového
rozpätia.
Po skončení dražby každej aukčnej
položky licitátor oznámi, či je / nie je
predaná. V prípade, že cena v dražbe
nedosiahla limit zaručenej predajnej
ceny, na požiadanie ktoréhokoľvek
dražiteľa je možné opakovať dražbu
s vyvolávacou cenou na úrovni spodnej
hranice odhadovaného cenového
rozpätia. Dražiteľ môže požiadať
o takúto dražbu najneskôr pred dražbou
poslednej aukčnej položky v katalógu.
1
Anton Jasusch (1882 – 1965)
Na brehu rieky
pred rokom 1914
pastel na papieri
43 × 60 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 8 000 – 12 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
13
2 Anton Jasusch (1882 – 1965)
Prvý sneh
40. roky
olej ne lepenke
60 × 80 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 20 000 – 25 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán. Dielo bolo
vystavené na súhrnej výstave autora vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v rokoch 2007 / 2008.
14
3 Martin Benka (1888 – 1971)
Zima vo Vlkolinci
30. roky
olej na sololite
56 × 48 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 25 000 – 35 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Kataríny Bajcurovej.
15
4 František Reichentál (1895 – 1971)
Montparnasse
1926
olej na plátne
41 × 51 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 14 000 – 17 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Jančár, I.: František Reichentál, GMB, Bratislava, 2013, str. 111.
Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy v roku 2013.
16
5 Július Szabó (1907 – 1972)
Kvetinárka
1958
olej na plátne
50 × 70 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 9 000 – 12 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Dielo bolo vystavené v Mission Art Galerii, Budapešť, 2007 a je reprodukované v katalógu výstavy.
17
6
Jakub Bauernfreund (1904 – 1976)
Biely čitateľ
1969
olej na plátne
50 × 101 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 11 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
18
7 Jakub Bauernfrend (1904 – 1976)
Čierna a hnedá
1962
olej na sololite
25,5 × 35,5 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 11 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Dielo bolo vystavené v Národní galerii Praha v rokoch 1976 / 1977.
19
8 Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968)
Stretnutie
1946
olej na lepenke
36 × 29,5 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 30 000 – 35 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu Miloš Alexander Bazovský, GMAB a SNG, Bratislava, 1999, číslo 124
a bolo vystavené v Slovenskej národnej galérii a Galérii Miloša Alexandra Bazovského v roku 1999.
20
9 Imro Weiner-Kráľ (1901 – 1978)
Nevinnosť
1939
olej na plátne
40 × 31 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 15 000 – 20 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Dielo bolo vystavené v Galérii - Z, Bratislava, v roku 2008.
21
10
Ján Mudroch (1909 – 1968)
Kytica II
1967
olej na plátne
52 × 42 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
22
11 Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005)
Kytica poniklecov
1960
olej na kartóne
26 × 36 cm
značené vľavo hore
Odhadovaná cena: 6 000 – 10 000 €
Originalita diela bola prekonzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Karola Maliňáka.
23
12 Martin Benka (1888 – 1971)
Žatva
30. roky
olej na kartóne
32 × 39,5 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 25 000 – 30 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Kataríny Bajcurovej.
24
13
Imro Weiner-Kráľ (1901 – 1978)
Ráno
1977
olej na plátne
30 × 25 cm
neznačené, vzadu popis diela a signatúra vlastnou rukou autora
Odhadovaná cena: 12 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
25
14 Eugen Nevan (1914 – 1967)
Žena pri okne
okolo 1940
olej na preglejke
26 × 36 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 8 000 – 10 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Jána Abelovského.
26
15
Ján Mudroch (1909 – 1968)
Žena v altánku
1967
olej na sololite
50 × 60 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 7 000 – 10 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
27
16
Koloman Sokol (1902 – 2003)
Náš psíček
1975 / 1976
kombinovaná technika
60 × 45 cm
značené vľavo hore
Odhadovaná cena: 8 000 – 10 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
28
17
Koloman Sokol (1902 – 2003)
Divadlo
1966
kombinovaná technika
60 × 45 cm
značené vľavo hore
Odhadovaná cena: 8 000 – 10 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
29
18 Peter Matejka (1913 – 1972)
Profil ženy
1946
olej na kartóne
45 × 37 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 20 000 – 30 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu Slovenská moderna očami zberateľov, GMB, 2010, str. 27.
Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy v roku 2010.
30
19 Imro Weiner-Kráľ (1901 – 1978)
Dievčatko
1947
olej na plátne
55 × 46 cm
značené vľavo hore
Odhadovaná cena: 45 000 – 55 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Srnenská, D.: Imro Weiner-Kráľ, vydavateľstvo Petrus,
Bratislava, 2001, str. 96.
31
20 Ján Želibský (1907 – 1997)
Na jarmoku
1937
olej na plátne
45 × 30 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 7 000 – 10 000 €
Originalita diela bola potvrdená dcérou autora. Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy
v rokoch 2007 / 2008.
32
21
Cyprián Majerník (1909 – 1945)
Traja králi
okolo roku 1931
olej na dublovanom plátne
40 × 30 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 27 000 – 32 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu Kiss-Szemán, Z: Cyprián Majerník, GMB, Bratislava, 2009. Dielo bolo
vystavenév Galérii mesta Bratislavy v rokoch 2009 – 2010. Na dielo je spracovaný znalecký posudok
PhDr. Kataríny Bajcurovej, v ktorom konštatuje, že: „...ide o dielo Cypriána Majerníka, ktoré vykazuje
reštaurátorský zásah formou retuší v rozsahu cca 30 %“.
33
22
Štefan Bednár (1909 – 1975)
Baletky
1941
olej na plátne
30,5 × 33,5 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 3 000 – 4 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
34
23
Eugen Nevan (1914 – 1967)
Sediaca žena s vejárom
40. roky
olej na plátne
41 × 35 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 9 000 – 10 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
35
24 Miloš Alexander Bazovský (1899 – 1968)
Snopy
1950
olej na kartóne
34 × 47 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 38 000 – 45 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu Miloš Alexander Bazovský, GMAB a SNG, Bratislava 1999, číslo 218.
Dielo bolo vystavené v Slovenskej národnej galérii a Galérii Miloša Alexandra Bazovského v roku 1999.
36
25 Ján Mudroch (1909 – 1968)
Kytica
okolo roku 1942 – 1944
olej na preglejke
37 × 28 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 15 000 – 22 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Kataríny Bajcurovej.
37
26
Endre Nemes (1909 – 1985)
Pole pamäti
1962
kombinovaná technika na plátne
104 × 83 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 15 000 – 20 000 €
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Ivanom Jančárom.
38
27 Endre Nemes (1909 – 1985)
Rodina
1932
olej na plátne
50 × 60 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 30 000 – 35 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Jančár, I.: Endre Nemes, GMB, Bratislava, 2007, str. 22.
Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy v roku 2007. Na dielo je spracovaný znalecký
posudok PhDr. Ivanom Jančárom.
39
28 Július Jakoby (1903 – 1985)
Na dvore
1962
olej na hobre
35 × 41 cm
značené vľavo dole a vpravo dole
Odhadovaná cena: 55 000 – 60 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Dielo bolo vystavené v Múzeu Vojtecha Löfflera v roku 2013.
40
29
Cyprián Majerník (1909 – 1945)
Španielska tanečnica
1940
kombinovaná technika
54 × 40 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 70 000 – 90 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Dielo bolo vystavené napr. v Umělecké besede v Prahe v roku 1940, v Umělecké besede v Zlíne
v roku 1940 a v Galérii Cypriána Majerníka v Bratislave v roku 1957.
41
30
Ernest Zmeták (1919 – 2004)
Piklov stav
1983
olej na plátne
48 × 60 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 5 000 – 6 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Gazdik, I.: Ernest Zmeták, Tatran, Bratislava, 1987, položka č. 48.
42
31 Ernest Zmeták (1919 – 2004)
Zima v Bratislave
1990
olej na plátne
90 × 95 cm
značené v strede dole
Odhadovaná cena: 7 000 – 10 000 €
Originalita diela bola potvrdená dcérou autora pani Uľjanou Zmetákovou.
Dielo bude reprodukované v pripravovanej monografii autora.
43
32
Vincent Hložník (1919 – 1997)
Ležiaca
40. roky
olej na kartóne
41 × 71 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 25 000 – 27 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
44
33 Vincent Hložník (1919 – 1997)
Clown
1947
olej na kartóne
30 × 22 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 6 000 – 9 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Jána Abelovského.
45
34
Vincent Hložník (1919 – 1997)
Leto
1949
olej na lepenke
50 × 32 cm
značené v strede dole
Odhadovaná cena: 15 000 – 20 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
46
35 Ladislav Guderna (1921 – 1999)
Hlava ženy
1963
tempera na kartóne
37 × 24 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu výstavy Ladislav Guderna - Lietajúca ryba, GMB, Bratislava 2011,
str. 86. Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy v rokoch 2011 / 2012.
47
36
Ladislav Guderna (1921 – 1999)
Zátišie s fľašou a rybičkami
1963
kombinovaná technika na papieri
29 × 50 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 5 000 – 6 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
48
37
Ferdinand Hložník (1921 – 2006)
Nočné mesto
1964
olej na plátne
110 × 148 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 8 000 – 10 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
49
38
Viera Kraicová (1920 – 2012)
Odhalené tajomstvo
1979
olej na plátne
54 × 45 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
50
39 Ladislav Guderna (1921 – 1999)
Portrét dievčaťa
40. roky
olej na preglejke
33,5 × 29 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 15 000 – 20 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu výstavy Ladislav Guderna – Lietajúca ryba, GMB, Bratislava, 2011,
str. 23. Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy v rokoch 2011 / 2012.
51
40
Vincent Hložník (1919 – 1997)
Harlekýn
1947
gvaš na papieri
56 × 34,5 cm
značené vľavo hore
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
52
41
Vladimír Kompánek (1927 – 2011)
Únos
1984
olej na plátne
78 × 55 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 18 000 – 20 000 €
Dielo je publikované v monografii Mojžiš, J.: Vladimír Kompánek, Q-Ex, Trenčín 2005, str. 190.
53
42
Vladimír Kompánek (1927 – 2011)
Zimný jarmok
70. roky
olej na sololite
69 × 89 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 5 000 – 10 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
54
43
Vladimír Kompánek (1927 – 2011)
Môj vidiek
1978
olej na plátne
100 × 70 cm
značené vpredu autorskou značkou
Odhadovaná cena: 7 500 – 11 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
55
44
Milan Laluha (1930)
Nočné mesto
1971
olej na plátne
65 × 45 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 40 000 – 45 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom.
56
45
Milan Laluha (1930)
Stará vŕba
70. roky
olej na plátne
64 × 44,5 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 25 000 – 30 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom.
57
46
Vladimír Kompánek (1927 – 2011)
Fašiangový turoň
1988
olej na sololite
87 × 72 cm
značené vpredu
Odhadovaná cena: 7 500 – 10 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
58
47
Milan Paštéka (1931 – 1998)
Pastier
1979
olej na sololite
52 × 85 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 28 000 – 35 000 €
Originalita diela bola potvrdená maželkou autora, pani Evou Paštékovou.
59
48
Rudolf Krivoš (1933)
Malý znak
1970
olej na preglejke
70 × 50 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 12 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s pani PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
60
49 Rudolf Krivoš (1933)
Štrajk
1961
kombinovaná technika na plátne
124 × 120 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 27 000 – 35 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófia Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Ivana Jančára.
61
50
Andrej Barčík (1928 – 2004)
Ružové zátišie
80. roky
olej na lepenke
30 × 39 cm
značené vzadu autorskou značkou
Odhadovaná cena: 12 000 – 15 000 €
Dielo bolo súčasným majiteľom kúpené od dedičov autora.
62
51
Milan Laluha (1930)
Zátišie s fľašami
70. roky
olej na plátne
55 × 47 cm
značené vľavo hore
Odhadovaná cena: 12 000 – 17 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom.
63
52
Andrej Barčík (1928 – 2004)
Červená figúra
1963
kombinovaná technika
60 × 43 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Mojžiš, J.: Galandovci, Q-Ex, Trenčín, 2003, str. 60.
64
53
Marián Čunderlík (1926 – 1983)
Rozkladaná figúra
1958
kombinovaná technika
85 × 59 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 8 000 – 12 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
65
54
Milan Paštéka (1931 – 1998)
Domy
okolo 1957
olej na plátne
40 × 55 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 8 000 – 12 000 €
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Jána Abelovského.
66
55
Andrej Barčík (1928 – 2004)
Prístav s bárkami
1957
pastel na lepenke
43 × 51 cm
značené vpravo v strede
Odhadovaná cena: 12 000 – 15 000 €
Dielo bolo súčasným majiteľom kúpené priamo od autora.
67
56 Rudolf Krivoš (1933)
Harlekýn
1986
olej na preglejke
60 × 40 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 12 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán. Dielo bolo
vystavené v Galérii SPP v Bratislave a reprodukované v katalógu, s úvodným slovom J. Abelovského.
68
57 Rudolf Krivoš (1933)
Sediaca
1962
olej na sololite
72 × 34,5 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 15 000 – 20 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Kubíková, K.: Rudolf Krivoš, SLOVENSKÝ TATRAN,
Bratislava, 1998, str. 22.
69
58 Marián Čunderlík (1926 – 1983)
Dievča s vrkočom
1957
tempera na papieri
75 × 50 cm
značené vpravo hore
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou, Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán
a PhDr. Jurajom Mojžišom.
70
59
Vladimír Kompánek (1927 – 2011)
Maliar a modelka
80. roky
olej na sololite
75 × 68 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 23 000 – 27 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
71
60
Milan Laluha (1930)
Mičinské humná
1966
olej na sololite
66 × 50 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
72
61
Andrej Barčík (1928 – 2004)
Terč na žltej osi
1971
kombinovaná technika
63 × 53 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 25 000 – 30 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Mojžiš, J: Galandovci II, Q-Ex, Trenčín, 2004, str. 51.
73
62 Milan Paštéka (1931 – 1998)
Torzo
okolo 1980
olej na dublovanom plátne
70 × 50 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Jána Abelovského.
74
63
Milan Paštéka (1931 – 1998)
Postava
1990
olej na dublovanom plátne
120 × 100 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 40 000 – 50 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
75
64
Rudolf Krivoš (1933)
Fragment
1963
olej na kartóne
80 × 120 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 45 000 – 55 000 €
Dielo bolo súčasným majiteľom kúpené priamo od autora.
76
65
Marián Čunderlík (1926 – 1983)
Rozkladaná postava II
1963
olej na sololite
92 × 62 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 18 000 – 20 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
77
66
Jaroslav Kočiš (1933 – 1990)
Kúpanie
1957
olej na lepenke
30 × 45 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 3 000 – 4 000 €
Súčasný majiteľ kúpil dielo od dedičov autora.
78
67
Jaroslav Kočiš (1933 – 1990)
Abstraktná kompozícia
1960
olej na kartóne
68 × 83 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Súčasný majiteľ kúpil dielo od dedičov autora.
79
68 Rudolf Fila (1932)
Premena
1961
olej na plátne
115 × 81 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 15 000 – 25 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM,
Bratislava, 2010, str. 178.
80
69
Rudolf Fila (1932)
Farebná kompozícia
1968
kombinovaná technika
40 × 58 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom.
81
70
Jozef Jankovič (1937)
Strojový muž
1960
bronzový odliatok 1 / 3
výška 46 cm
neznačené, vnútri sochy fixkou vyznačené číslo odliatku
Odhadovaná cena: 4 000 – 6 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. V zbierke SNG sa nachádza verzia diela z pálenej hliny.
82
71
Jozef Jankovič (1937)
Kórejský motív 4
2008
bronz a kameň (jeden zo štyroch odliatkov)
53 × 44 × 25 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 6 000 – 9 000 €
Dielo je reprodukované v katalógu Mojžiš, J.:
Jozef Jankovič, Svedectvo na okraji, Danubiana
Meulensteen Art Museum, Bratislava, 2010, str. 37.
83
72
Michal Jakabčic (1930 – 2001)
Krajina s chodcami
1964
olej na plátne
64 × 50 cm
značené vľavo dole
Odhadovaná cena: 22 000 – 25 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s PhDr. Katarínou Bajcurovou a Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
84
73
Michal Jakabčic (1930 – 2001)
Magický huslista
1975
olej na lepenke
30 × 40 cm, resp. 47 × 52 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 18 000 – 25 000 €
Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Ivana Jančára.
85
74
Agnesa Sigetová (1939 – 2004)
Schizofrénia
1993
koláž na preglejke
120 × 130 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 4 000 – 8 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Jančár, I.: Agnesa Sigetová, Q-Ex, Trenčín, 2007, str. 160.
86
75
Agnesa Sigetová (1939 – 2004)
Klaun
1978
olej na sololite
47 × 39 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 5 000 – 7 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Jančár, I.: Agnesa Sigetová, Q-Ex, Trenčín, 2007, str. 57.
87
76
Jozef Jankovič (1937)
Hlava s hviezdou
1990 – 2010
epoxid 2 / 2
80 × 70 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 4 000 – 6 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Dielo bolo vystavené v Žiline (1994), Bruseli (1995), Paríži (1996).
88
77 Albín Brunovský (1935 – 1997)
Sesternice z Foutainebleau
1971
kombinovaná technika
36,5 × 33,5 cm
značené v strede dole
Odhadovaná cena: 33 000 – 40 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Brunovský, D., Radziwill-Anoškinová, V., Vančo, M.:
Albín Brunovský – Maliarske dielo, Virvar, 2011, str. 46, číslo 20.
89
78 Jaroslav Kočiš (1933 – 1990)
Metamorfózy I
1963
drevo
výška 48 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 3 000 – 4 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Jankovičová, S., Mojžiš, J.: Bratislavské konfrontácie, PETUM,
Bratislava, 2010, str. 270.
90
79
Andrej Rudavský (1933)
Čierna madona
1962 – 1963
drevo, finálne spracované plameňom
výška 84 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 9 000 – 12 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom a J. Mojžišom.
91
80
Alojz Klimo (1922 – 2000)
Kruh
1967
tempera na papieri
80 × 54 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 3 000 – 4 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
92
81
Alojz Klimo (1922 – 2000)
Uhlopriečky
1972
tempera na papieri
70 × 55 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
93
82
Alojz Klimo (1922 – 2000)
Prázdny štvorec
1989
tempera na papieri a sololite
100 × 71 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora.
94
83 Miloš Urbásek (1932 – 1988)
Obraz
1986
akryl na sololite
84,5 × 59,5 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM,
Bratislava, 2009, str. 340.
95
84
Monogramista T.D. (1947)
Koberec k tajnej návšteve M.K.
2002
akryl na plátne
80 × 65 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Dielo je reprodukované v monografii. Dielo bolo vystavené vo Wannieck Gallery, 2011.
96
85
Monogramista – TD (1947)
Shelter for sleepers
2001
akryl na plátne
80 × 65 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Dielo bolo kúpené priamo od autora.
97
86 Rudolf Uher (1913 – 1987)
Stĺp II
1976
bronz 1 / 5
výška 61 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 10 000 – 15 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi a vystaveným certifikátom. Dielo je reprodukované v monografii
Rudolf Uher, Slovart, Bratislava, 1998, str. 98. Dielo bolo vystavené v Slovenskej národnej galérii v roku 1999.
98
87
Rudolf Uher (1913 – 1987)
Segment domu
okolo roku 1984
bronz 1 / 5 (zatiaľ je realizovaný jeden odliatok)
výška 44,5 cm
značené zo zadnej strany podstavy
Odhadovaná cena: 7 000 – 10 000 €
Originalita diela bola potvrdená dedičmi autora. Dielo bolo vystavené v Galérii mesta Bratislavy v roku 2013.
99
88 Marián Čunderlík (1926 – 1983)
Objekt
1963 – 1964
kombinovaná technika
34 × 34 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 3 000 – 6 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie PETUM,
Bratislava, 2009, str. 165.
100
89 Juraj Bartusz (1933)
Reflexný reliéf
1972
objekt z hliníka a dreva
68 × 62 ×12 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 5 000 – 10 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM,
Bratislava, 2009, str. 88.
101
90 Ester Šimerová-Martinčeková (1909 – 2005)
Konštruktivistická kompozícia
nedatované
tempera na papieri nalepená na kartóne
33 × 41 cm
značené vľavo dole (mimo zobrazenej plochy)
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Originalita diela bola potvrdená PhDr. Karolom Maliňákom, PhDr. Ivanom Jančárom
a PhDr. Ľ. Peterajovou. Na dielo je spracovaný znalecký posudok PhDr. Karola Maliňáka.
102
91 Anastázia Miertušová (1927 – 2002)
Kompozícia V
1964
nitrolak na sololite
84 × 55 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 5 000 – 8 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belorhradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM,
Bratislava, 2009, str. 257.
103
92
Jarmila Čihánková (1925)
Situácia IV
1995
olej na plátne
140 × 95 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 4 000 – 7 000 €
Súčasný majiteľ kúpil dielo priamo od autorky.
104
93
Jarmila Čihánková (1925)
Maľba číslo 7
1966
akryl na plátne
75 × 75 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Dielo bolo súčaným majiteľom kúpené priamo od autorky.
105
94 Danuta Binderová (1934 – 2009)
Štvorce v perspektíve
1980
olej na plátne
85 × 75 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 4 000 – 5 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belorhradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM,
Bratislava, 2009, str. 122.
106
95 Eduard Antal (1929 – 2011)
Rotácia
1967
olej na lepenke
81 × 81 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 4 000 – 6 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belorhradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie, PETUM,
Bratislava, 2009, str. 74.
107
96
Victor Vasarely (1906 – 1997)
HOLLD
1955 – 1989
serigrafia na plexiskle
46,3 × 40,3 × 6 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 6 000 – 10 000 €
K dielu je vystavený autorom signovaný certifikát.
108
97
Milan Dobeš (1929)
Optický objekt
1969
kombinácia techník
45 × 45 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 12 000 – 18 000 €
Súčasný majiteľ kúpil dielo priamo od autora.
109
98 Eduard Ovčáček (1933)
Architekton
1968 – 2008
bronz
výška 55 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 5 000 – 6 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belohradská,
Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie PETUM,
Bratislava, 2009, str. 43.
110
99 Anton Cepka (1936)
Model stropného svietidla
1995
oceľ
63 × 41 × 17,5 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 8 000 – 12 000 €
Dielo je reprodukované v monografii Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie PETUM,
Bratislava, 2009, str. 134. Dielo bolo vystavené v Dome umenia, Bratislava, v roku 2010.
111
100
Peter Bartoš (1938)
Stvorenie sveta
1966
olej na plátne
95 × 72 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Dielo bolo vystavené na EXPO 67 v Montreale.
112
101
Rudolf Sikora (1946)
Fázy pyramídy – civilizácií
1979 – 1983
kombinovaná technika
102 × 74,5 cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 4 000 – 6 000 €
Dielo bolo súčaným majiteľom kúpené priamo od autora.
113
102 Stano Filko (1937)
Ružové monštrum
1967
kov, polychrómia
výška 68 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 3 500 – 5 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Na
požiadanie bude vydaný certifikát autora.
114
103 Stano Filko (1937)
Ružový reliéf
1978 – 1983
olej na plátne
92 × 152 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 6 000 – 8 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Podpis Fylko začal autor používať po roku 1977.
Dielo je obojstranne maľované.
115
104
Matej Krén (1958)
Kangaroom (model)
1992
objekt, kombinovaná technika
41 × 41 × 41cm
značené vzadu
Odhadovaná cena: 5 000 – 10 000 €
Dielo bolo súčaným majiteľom kúpené priamo od autora.
116
105
Matej Krén (1958)
PCestopisy
2001
ilfoprint
170 × 150 cm
značené vpravo dole
Odhadovaná cena: 4 000 – 7 000 €
Dielo bolo súčaným majiteľom kúpené priamo od autora.
117
106
Stano Filko (1937)
Modrý objekt
1966 – 1967
kov, polychrómia
výška 73 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 7 500 – 10 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Na požiadanie bude vydaný certifikát autora.
118
107 Stano Filko (1937)
LOVE
1976 – 1979
olej na plátne
152 × 92 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 8 000 – 10 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Na požiadanie bude vydaný certifikát autora.
Dielo je obojstranne maľované.
119
108 Stano Filko (1937)
Silopolia Zeme
1978 – 1980
kombinovaná technika
122 × 92 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 4 500 – 6 000 €
Originalita diela je potvrdená autorom. Na požiadanie bude vydaný certifikát autora.
Dielo je obojstranne maľované.
120
109
Július Koller (1939 – 2007)
Akt pred zrkadlom
1964
olej na plátne
92 × 75 cm
neznačené
Odhadovaná cena: 3 000 – 5 000 €
Originalita diela bola konzultovaná s Mgr. Zsófiou Kiss-Szemán.
121
Art Bid, s.r.o.
Námestie SNP 13
811 06 Bratislava
www.artbid.sk
Download

Prevziať katalóg vo formáte PDF