AUKCE
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
STAROŽITNOSTI
DESIGN
VEřEjNá DObROVOlNá SpOlEčNá DRAŽbA
A ANTIQUE
U C T& DESIGN
ION
English version available at
www.sypka.cz
20. 2. 2011 ve 13.30 hod.
PALÁC ŽOFÍN – PRAHA 1
SLOVANSKÝ OSTROV 226
VýsTAVA dRAŽeNýCH PředměTů
ExHIbITION Of AUcTIONED ITEMS
předměty nabízené do aukce, uvedené v tomto katalogu, budou vystaveny v prostorách těchto galerií
BRNO
Aukční dům sýpka, Alfa Pasáž, galerie
Poštovská 4, Brno
7.–10. 2. 2011
9.00–17.00 hod.
11. 2. 2011
9.00–16.00 hod.
nábytek po tel. dohodě
PRAHA
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8
13.–18. 2. 2011
10.00–18.00 hod.
19. 2. 2011
10.00–16.00 hod.
Žofín, slovanský ostrov, Praha 1
20. 2. 2011
12.30–13.30 hod.
AUKCE
VýTVARNÉ UměNÍ
sTAROŽITNOsTI A desIGN
proběhne
V NeděLI 20. 2. 2011 Ve 13.30 HOd.
PALÁC ŽOFÍN – PRAHA 1
sLOVANský OsTROV 226
INFORmACe
MOb. (+420) 608 958 322
TEl. (+420) 542 210 973
fAx (+420) 543 245 280
AdResA
Aukční dům sýpka, Poštovská 4, Brno, 602 00
po–pá: 9–12 hod. a 13–17 hod.
Galerie U Betlemské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00
po–ne: 10–18 hod.
e-mail: [email protected]
www.sypka.cz
jMENNÝ REjSTřÍK
OBRAZY
Adamíček josef 72
Alex j 136
Anderle jiří 52
balcar jiří 30
bartovský Václav 116
beran Rudolf 151
bílek františek 171
bílý Miloš 127
bocian (bohumír Strohalm) 61
brázda pavel 10, 12, 41, 55
brünning Max 128
bubeníček Václav 67
černý-Klatovský jan 93, 94
Dokoupil jiří Georg 53
Dvořáková Květoslava 65
Dvorský bohumír 71
filla Emil 27
fišerová Kvěchová Marie 92
foll Dobroslav 54
Gilles jean 131, 132
Gross františek 64
Holub josef 125
Hühnell 135
Hůrka Otakar 133
jambor josef 117
janoušková Věra 49
jaroněk bohumír 172, 173
jaroš libor 37
jíra josef 66
Kaifosz jiří 40
Kalvoda Alois 120
Kobliha františek 167, 168
Kokolia Vladimír 1, 15, 17, 18
Kolář jiří 78, 81, 82, 83
Konečný josef 70
Konečný josef 123
Konůpek jan 163, 164, 165, 166
Koreček Miloš 84
Koudelka josef 112
Kovanic jiří (Georg) 7
Kraus františek josef 9, 16
Kuba ludvík 87
Kubín Otakar 130
Kulhánek Oldřich 51
Kupka františek 25, 26, 28, 29, 89,
100, 105, 106
lacinová-jílková Sylva 76
lichtenstein Roy 90
lolek Stanislav 124
Macoun Gustav 118, 118, 137
Marková cecilie 45, 46, 47
Matal bohumír 24
Max františek 121
Merignac Ernersta Robert 101
Míčko Vladimír 62, 77
Mikulka Alois 95, 96
Milkov Stefan 14, 44, 56
Načeradský jiří 11, 38
Němec Rudolf 5, 21
Neprakta (Winter jiří) 97, 98
Nepraš Karel 13, 59, 60
Nikl petr 32, 33, 39
Novák ladislav 31
Novosad Karel 4
Ovčáček Eduard 3, 42
panuška jaroslav 126
petrovan bedřich 74
písařík petr 22, 23, 43
preissig Vojtěch 99, 110, 111
procházka Antonín 73
procházková linka 69
Róna jaroslav 57, 58
Schück Antonín 122
Sedláková Vladimíra 2, 8
Shotei Takahashi 144
Sládek jan 68
Slanský j. 115
Souček Karel 63
Souček V., Mayer A. 137
Sozanský jiří 50
Stretti-Zamponi jaromír 155, 156,
157, 158, 159, 161, 162
Sucharda Stanislav 103, 104
Sýkora Zdeněk 6
Stano Tono 85, 86
Šíma josef 109
Šimon Tavík františek 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 152, 153, 154, 160
Španiel Otakar 102
Špála Václav 88
Štolfa Miroslav 48
Štursa 169
Terš August 114
Tříska jan 113
Úprka joža 91
Urban františek 129
Vaca Karel 19, 20
Váchal josef 170
Vasarely Victor 34, 35, 36
Vožniak jaroslav 79
Zábranský Vlastimil 75
Zrzavý jan 107, 108
Zykmund Václav 80
jMENNÝ A fIREMNÍ REjSTřÍK
sTAROŽITNOsTI A desIGN
AEG 199
KOVONA, Karviná 348
Amsterodamská škola 301
Kramer friso 366
Anýž františek 185
Kunichika 296
berndorf 239
Lang Anton 297
bibus františek, Moravská Třebová 284
loos Adolf 207, 213
chocholatý františek 360
Metelák Milan 354
Dell christian 313
Moser, Karlovy Vary 368
Dupoma, Duchcov 293
Muller fréres lunevill, francie 248
Erhard & Söhne 230
Napako, čechy 307, 326, 327
fa Osolsobě, Rousínov u brna 353, 358, 359
Nová Role, čechy 290
frank josef 212
pelantová jindra – připsáno 302, 303
Goerz berlin, fa 211
Sandrik, československo 283
Goldscheider, Vídeň 317
Schrötter Rudolf 329
Grunt jaroslav 334, 336
Serves cristal, francie 356
Halabala jindřch
Sutnar ladislav 338, 339, 341, 345
349, 350
Hegelmann Richard 183
Tatra Nábytok 251
Honzík Karel 324
Thonet 210, 228, 250
jacobsen Arne 367
Vulkania, prostějov 234
jaroněk bohumír 260
Wedgwood, Anglie 282
ježek jaroslav 378, 379
Witt p. – okruh 340
Kienzle 192
WMf, (Württembergische Metallwarenfabrik), Německo 249
Kohn j. & j. 203
Žák ladislav 352
Kovařík Hubert 198, 311, 316
AUkčNÍ řÁd
AUkčNÍHO dOmU sýPkA, s.r.o.
1. Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje uměleckých děl aukčním domem AUkčNÍ
dům sýPkA, s.r.o. formou aukcí. Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle
mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a v souladu s právními normami české republiky.
Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukční síně a další osoby se souhlasem aukční síně. Aukční
síní se rozumí společnost AUkčNÍ dům sýPkA, s.r.o., se sídlem poštovská 657/4, 602 00 brno, Ič
277 52 682, která provádí dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů: 20. 2. 2011 ve 13.30 hodin,
Praha 1, Palác Žofín, slovanský ostrov 226. Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné
na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat.
2. Dražební předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího podání (vyvolávací cena)
v dražebním katalogu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dražebního řádu. předměty budou
draženy v pořadí uvedeném v katalogu. Společnost zajistí při dražbě vzvolání předmětu jeho pořadovým
číslem. po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba
předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy.
Za příhozy se přitom považuje:
a) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 Kč, ale méně než 10 000 Kč
b) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč, ale méně než 20 000 Kč
c) 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 20 000 Kč, ale méně než 50 000 Kč
d) 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč, ale méně než 100 000 Kč
e/ 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč, ale méně než 500 000 Kč
f) 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 500 000 Kč a více.
g) 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 5 000 000 Kč a více.
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
3. Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.
Vydražiteli je účtována k ceně paušální náhrada nákladů ve výši 18% (není-li uvedeno jinak). Tato částka
obsahuje DpH a je konečná. při platbě platební kartou činí provize 21 %. po dohodě s dražebníkem
je možno zaplatit celkovou částku bankovní převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři
dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak.
4. Dražitel může dražit kteroukoli věc i bez osobní přítomnosti na dražbě:
– Vyhotoví-li ověřenou plnou moc na společnost AUkčNÍ dům sýPkA, s.r.o. k zastoupení
na dražbě.
– Určí-li věci, které za něho má Aukční dům Sýpka dražit
– Určí-li limit, do kterého za něho Aukční dům Sýpka má přihazovat, a to pro každou věc zvlášť
– Dražit po telefonu lze po písemné dohodě
5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „potvrzení
o zaplacení ceny“ v galeriích Aukční dům Sýpka, poštovská 657/4, 602 00 brno nebo Galerie u betlémské
kaple, betlémské nám. 8, 110 00 praha 1, nejpozději do deseti dnů ode dne konání dražby.
Pokud není uvedeno jinak, je stav předmětů úměrný jejich věku.
If not stated otherwise, the condition of each lot corresponds with its age.
U původní i nepůvodní elektrifikace je nutno provést revizi.
U hodin i hodinek není záruka chodu
Vyvolávací ceny – nejnižší podání (uvedené v katalogu tučně) jsou uvedeny v CZk, ceny v eUR (uvedené v katalogu
nezdůrazněně) jsou zaokrouhleny, slouží pouze pro informaci (kurz čNB ze dne 14. 1. 2011).
The lowest bid (in katalogue printed in bold font) are in cZK, prices in Euro (in katalogue printed in normal font) are rorented off,
are only for the purpose of information (čNb exchange rate as 21th September 2010).
PROGRAm AUkCe
OBRAZY
OSObNOSTI SOUčASNÉ UMĚlEcKÉ ScÉNy A MODERNÍHO UMĚNÍ
MODERNÍ UMĚNÍ
fOTOGRAfIE
plAKáT
IlUSTRAcE
MAřáKOVcI A čEŠTÍ KRAjINářI
TRADIčNÍ HODNOTy čESKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
sTAROŽITNOsTI
NábyTEK
STřÍbRO
ŠpERKy
SKLO
pORcEláN A KERAMIKA
DESIGN
1.
1. kokolia Vladimír (1956)
Bez názvu 6
barevný linoryt, autorský tisk č. 3, papír
33 x 44,4 cm
sign. pD Kokolia, UD „bez názvu 6“
€ 123
3 000 kč
7
2.
2. sedláková Vladimíra (1952)
3. Ovčáček eduard (1933)
Bez názvu,1965
hlubotisk 12/15, papír
ø 29,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. UD ovčáček 65
€ 390
Bez názvu, 1989 – 3 ks
kombinovaná technika, plátno
20 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 20 cm
€ 492
dohromady 12 000 kč
9 500 kč
4. Novosad karel (1940)
strahlung-Radiation, 1979
barevná serigrafie 6/200, papír
49,8 x 25 cm
sign. pD Novosad 79
€ 82
5. Němec Rudolf (1936)
2 000 kč
Zpráva, 1964
kombinovaná technika, ruční papír
45 x 30,5 cm
sign. pD Rudolf Němec 64, UD „Zpráva“
€ 882
21 500 kč
3.
4.
5.
8
6. sýkora Zdeněk (1920)
černobílá struktura, 1964
čb. linořez, ruční papír
náklad 10 tisků
(INGRES) c.M fAbRIANO
vydavatel: autor
velikost tisku 61 x 95,5 cm,
velikost papíru 62,5 x 48 cm
Motiv použit na plakát výstavy
„Konstruktivní tendence“,
Galerie benedikta Rejta v lounech 1967.
Tři z tisků se nacházejí ve sbírkách galerií
(Gal. benedikta Rejta v lounech,
Východočeská gal. v pardubicích,
Muzeum umění v Olomouci)
Lit.: Uvedeno v monografii
Z. Sýkora, Grafika 2008, Gallery,
Lenka Sýkorová, s. 27.
€ 1 312
32 000 kč
7. kovanic Jiří (Georg) (1941)
€ 205
Bez názvu, 2005
obecný kov, polychromie
výška 35,5 cm
sign. Kovanic 2005
5 000 kč
6.
8. sedláková Vladimíra (1952)
€ 185
Bez názvu, 1989
kombinovaná technika, plátno
20 x 20 cm
sign. Vladimíra Sedláková 89
4 500 kč
9. kraus František Josef (1904–1976)
€ 225
8.
7.
9.
9
stély, 60. léta
černě polychromované dřevo
výška 48,5 cm
sign. j. KRAUS
5 500 kč
12.
10.
12. Brázda Pavel (1926)
stařec, kolem r. 1987
olej, plátno
60 x 50 cm, rám
€ 1 312
10. Brázda Pavel (1926)
Portét dívky
olej, plátno
60 x 35 cm, rám
€ 1 476
32 000 kč
13. Nepraš karel (1932–2002)
36 000 kč
knedlíky se zelím, 1968
lept 40/40, papír
53,5 x 67,5 cm, rám, paparta, sklo
sign. pD Karel Nepraš 1968.
€ 656
16 000 kč
14. milkov stefan (1955)
Velká matka
bronz
výška 35 cm
sign. na podstavě MIlKOV
€ 2 871
70 000 kč
13.
11. Načeradský Jiří (1939)
kudlanka, 1981
akryl, plátno
60,4 x 74,2 cm, rám
sign. pD 81 NAčERADSKÝ
€ 5 946
145 000 kč
11.
14.
10
15. kokolia Vladimír (1956)
místa Z, 2006
olej, plátno
120 x 90 cm
sign. Kokolia „MÍSTA Z“ 2006
€ 4 921
120 000 kč
16. kraus František Josef (1904–1976)
€ 123
Ruce, 60. léta
bíle polychromované dřevo
výška 34,5 cm
3 000 kč
15.
17. kokolia Vladimír (1956)
Portrét marie machalové, 1983
akryl, sololit
44,5 x 34,3 cm, rám
sign. na rubu Kokolia 83
€ 2 255
55 000 kč
18. kokolia Vladimír (1956)
€ 1 845
17.
16.
18.
11
eva, 1990
akryl, sololit
29,5 x 38,6 cm, rám
sign. na rubu Kokolia 90
45 000 kč
19.
20.
19. Vaca karel (1919–1989)
Bez názvu, 1967
litografie, 52/200, papír
36,8 x 25,5 cm, rám, sklo
sign. UD Vaca 67.
€ 185
4 500 kč
20. Vaca karel (1919–1989)
Pečené kuře, 1971
litografie 32/100, papír
50 x 35 cm, pasparta, sklo
sign. UD Vaca 71
€ 143
3 500 kč
21.
22.
23.
21. Němec Rudolf (1936)
Vibrace, 1965
monotyp, papír
39,5 x 49,6 cm, pasparta
sign. pD Rudolf Němec 65
€ 1 148
28 000 kč
22. Písařík Petr (1968)
Bez názvu, 1999
akryl, plátno
91 x 30 cm
€ 1 476
36 000 kč
23. Písařík Petr (1968)
Bez názvu, 1999
akryl, plátno
53 x 34 cm
€ 1 230
12
30 000 kč
24. matal Bohumír (1922–1988)
€ 4 921
Přítomnost člověka, 1969
olej, plátno
130 x 100 cm, autorská lišta
sign. na rubu MATAl 1969
přÍTOMNOST člOVĚKA
120 000 kč
25. kupka František (1871–1957)
Abstraktní kompozice
serigrafie, 14/150, 1973
(dodatečná vzácná edice 150 ks
vydaná Maxem billem v r. 1973
dle původní kresby f. K.)
51 x 50 cm
zn. pD Kupka, na rubu razítko Museé
National dárt Moderne paris
€ 984
24 000 kč
26. kupka František (1871–1957)
Cercle orangé, 1950
litografie 54/60, ruční papír Arches
(dodatečný tisk podle původní kresby
f. K. z počátku 30. let 20. století)
41 x 41 cm
sign. v tisku Kupka
Lit.: Christie´s, Collection de Madame
Darthea Speyer, Paris, 2010
(aukční katalog)
The Solomon R. Guggenheim Museum,
František Kupka 1871–1957, New York,
1975 (výstavní katalog), s. 297.
€ 984
24 000 kč
24.
26.
25.
13
27.
Filla emil
Díla tohoto období využívají výraznější,
kontrastní barevnou škálu a jejich celkové pojetí
je jednodušší, lapidárnější, bez rafinovaných
skladebných plánů. Zúročuje se v nich bolestná
válečná zkušenost, projevující se expresivnějším
výrazem.
Zátiší s pohárem
Téma zátiší je základním motivem fillovy
celoživotní tvorby.
pro fillu, stejně jako pro kubistickou tvorbu
picassa a braqua, bylo zátiší motivem, ve kterém
lze neomezeně zkoumat vztahy a proporce
kubistických forem.
V současné době je tato vyzrálá etapa fillovy
tvorby nově – výrazně kladně hodnocena
a posuzována v rámci celého autorova díla.
Obraz patří do skupiny zátiší ze 40. let, v nichž
filla navazuje na předválečnou tvorbu stejného
tématu z 20. a 30. let 20. stol., a v němž doznívají
rezidua kubistického tvarosloví.
jedná se o zralou a kvalitní práci umělce, jehož
poválečná tvorba dnes stojí v popředí pozornosti –
viz výstava „Roky ve dnech“ (Městská knihovna,
praha, 2010).
14
27.
27. Filla emil (1882–1953)
Zátiší s pohárem, 1947
olej, plátno, 24 x 34,5 cm, rám, sign. lD Emil filla 47
pravost potvrzení předním znalcem díla Emila filly.
provenience: Obraz pochází ze soukromé sbírky
známého českého umělce.
jeho rodina jej získala přímo od autora.
€ 1 148
1 020 000 kč
(1 500 000–2 000 000 Kč)
27.
28.
28. kupka František (1871–1957)
studie k obrazu, Plány podle barev – Velký akt,
1909
barevná litografie, papír, 43/100 (dodatečný tisk
podle původního pastelu f. K. z r. 1909)
45 x 57 cm
zn. v tisku pD Kupka
€ 697
17 000 kč
29.
29. kupka František (1871–1957)
Amorpha, 1913
barevná suchá jehla, papír
22,5 x 14,5 cm
sign. lD v tisku Kupka, sign. razítkem pD Kupka;
razítko na papíře Eau-forte Originale graves
par f. KUpKA datés de 1913
€ 656
16 000 kč
30. Balcar Jiří (1929–1968)
kompozice I, 1952
barevný linoryt, autorský tisk, papír
21,5 x 25 cm
sign. pD balcar
Poškozeno
€ 103
2 500 kč
31. Novák Ladislav (1925–1999)
Topologické kresby z let 1964–1976, 4 ks
tuž, papír
30 x 21 cm, rám, sklo
sign. pD ladislav Novák
€ 984
dohromady 24 000 kč
30.
31.
18
37.
37.
32. Nikl Petr (1960)
€ 143
37. Jaroš Libor (1960)
Barokní hřeby, 1992, 2 ks
akryl, plátno
30 x 30 cm
sign. na rubu l. jaroš 92
Bez názvu, 2006
litografie, autorský tisk, papír
69,5 x 49,5 cm, rám, plexisklo
sign. pD petr Nikl 06
3 500 kč
€ 143
dohromady 10 000 kč
€ 410
33. Nikl Petr (1960)
Bez názvu, 2008
litografie, autorský tisk, papír
49,5 x 37 cm, rám, plexisklo
sign. pD petr Nikl 2008
3 500 kč
34. Vasarely Victor (1908–1997)
€ 615
Bez názvu
serigrafie, 95/250, papír
50 x 48 cm, rám, sklo
sign. pD Vasarely
15 000 kč
35. Vasarely Victor (1908–1997)
€ 943
32.
Zebra
serigrafie 63/75, papír
43,5 x 63,5 cm
sign. pD Vasarely
23 000 kč
36. Vasarely Victor (1908–1997)
€ 615
Bez názvu
serigrafie, 46/250, papír
52 x 60 cm, rám, sklo
sign. pD Vasarely
15 000 kč
33.
36.
35.
19
34.
39. Nikl Petr (1960)
Bez názvu, 1998
litografie, autorský tisk, papír
49,5 x 34,8 cm, rám, plexisklo
sign. pD petr Nikl 1998
€ 82
2 000 kč
40. kaifosz Jiří (1954)
Buldoček
kolorovaná pálená hlína
výška 28 cm, délka 48,5 cm
sign. KAIfOSZ
Vystaveno v galerii Nová síň 2006
€ 738
18 000 kč
41. Brázda Pavel (1926)
Učitelka, 1987
olej, sololit
65,5 x 47,5 cm, lišta
sign. na rubu pavel brázda, Učitelka 87
€ 1 476
30 000 kč
38.
38. Načeradský Jiří (1939)
Vesele jen vesele, 1982
akryl, plátno
83 x 65 cm, rám
sign. pD NAčERADSKÝ 82
€ 4 306
105 000 kč
40.
42. Ovčáček eduard (1933)
křivé kolo, 1998
sítotisk 15/20, papír
61 x 61 cm
sign. pD E. Ovčáček 98
€ 205
5 000 kč
39.
41.
42.
20
43. Písařík Petr (1968)
Bez názvu, 1999
akryl, plátno
54 x 56 cm
35 000 kč
€ 1 435
44. milkov stefan (1955)
€ 2 666
Faun
bronz, 3. odlitek
výška 24,5 cm, šířka 17,5 cm,
hloubka 13,7 cm
sign. MIlKOV
65 000 kč
45. marková Cecilie (1911–1998)
€ 574
sen motýlů, 1967
pastel, papír
62,5 x 45 cm, rám, sklo
pD 3.9.67. SEN MOTÝlÍ
14 000 kč
46. marková Cecilie (1911–1998)
€ 615
43.
spiritismus, 1973
pastel, papír
57x 83 cm, rám, pasparta, sklo
sign. UD 22.6.1973 cE.
15 000 kč
47. marková Cecilie
(kyjov 1911–1998 kyjov)
Autoportrét, kolem r. 1969
olej, plátno, 45 x 35 cm
22 000 kč
€ 902
47.
45.
44.
46.
21
49.
49. Janoušková Věra (1922–2010)
Hlava
kombinovaná technika, autorský tisk,
papír
47,4 x 34,4 cm, rám, sklo
sign. pD V. janoušková
€ 246
6 000 kč
48.
48. Štolfa miroslav (1930)
stopy civilizace, 1970
asambláž, sololit
49,5 x 34,7 cm, adjustováno na desce
sign. pD M.Štolfa 70
€ 656
16 000 kč
50. sozanský Jiří (1964)
Z cyklu „suteren“, 1978
lept 4/50, papír
50 x 39,4 cm
sign. pD Sozanský 78
€ 185
4 500 kč
51. kulhánek Oldřich (1940)
Apoteóza Rudolfa II., 1989
barevná litografie 37/100, papír
83 x 52,7 cm
sign. pD Oldřich Kulhánek 89,
sign. v tisku „DElINEAVIT
ET ExScVlpSIT OlDřIcH
KUlHáNEK“
€ 410
10 000 kč
52. Anderle Jiří (1936)
Generatio Nostra, Perspectiva No. 8
Janu Třískovi
lept, kombinovaná technika 44/91,
papír 64 x 75,3 cm
sign. UD Andrle
€ 287
7 000 kč
50.
51.
52.
53.
22
53. dokoupil Jiří Georg (1954)
Polibek – Baisev
litografie 3/60, papír
48 x 38 cm
sign. pD dokoupilewa
6 000 kč
€ 246
54. Foll dobroslav (1922–1981)
Inženýři, 1963
olej, plátno
68,5 x 100 cm, rám
sign. pH 63 foll, na rubu D. fOll
„INŹENÝřI“
€ 2 009
49 000 kč
55. Brázda Pavel (1926)
strážce
olej, sololit
66,5 x 37,5 cm, rám
30 000 kč
€ 1 230
54.
56. milkov stefan (1955)
Jezdec, 2008
polychromovaná kamenina, 3. odlitek
výška 65 cm, 32 x 32 cm
€ 4 921
120 000 kč
55.
57. Róna Jaroslav (1957)
Padající anděl, 2002
litografie 61/100, papír
26,5 x 37 cm, rám, plexisklo
sign. pD Róna 02, UD „padající anděl“
€ 144
3 500 kč
58. Róna Jaroslav (1957)
56.
€ 123
58.
57.
23
Počátek, 1999
litografie 27/50, papír
29,5 x 32,5 cm, rám, plexisklo
sign. pD Róna 99 xII
3 000 kč
60.
59. Nepraš karel (1932–2002)
Pro pokušitelé sv. Antonína I, 1984
kombinovaná technika, papír
45 x 33 cm, rám, sklo
sign. pD 84 KN 23.1.
€ 390
9 500 kč
60. Nepraš karel (1932–2002)
59.
Bez názvu, 1986
kombinovaná technika, papír
41 x 43,5 cm, rám, sklo
sign. lD 86 KN 5.4.
€ 372
11 500 kč
61. Bocian (Bohumír strouhal)
(1913–2002)
Bez názvu, 1987
kombinovaná technika, papír
50,5 x 60 cm, rám, sklo
sign. lH bocian 87.
€ 615
62. míčko Vladimír (1941)
61.
krajina s řekou, 1964
olej, plátno
73 x 110 cm, autor. lišta
sign. na rubu MÍčKO Krajina s řekou 1964
Provenience: Z pozůstalosti autora.
€ 492
12 000 kč
62.
24
14 000 kč
63. souček karel (1915–1982)
€ 1 230
don Quijote, 1967
olej, plátno
54 x 71,5 cm, rám
sign. pD K Souček 63
30 000 kč
64. Gross František (1909–1985)
€ 246
Periferie, 1949
akvarel, uhel, papír
37 x 46,5 cm
sign. pD f. Gross 49
6 000 kč
63.
65. dvořáková-kopalová Růžena
(1903–1977)
město, 1964
olej, plátno
73 x 88 cm, rám
sign. pD DVOřáKOVá l. 64.
Studovala soukromou školu Ferdinanda
Engelműllera, prof. Poše, a Rud.
Vejrycha, Akademii výtvarných umění
v Praze (prof. Bukovanec, Nechleba)
a v Paříži u prof. Kupky.
€ 492
12 000 kč
66. Jíra Josef (1929–2005)
st. marco, 1993
kombinovaná technika, papír
43,5 x 49 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD j jÍRA 93
€ 533
13 000 kč
64.
65.
66.
25
67. Bubeníček Václav (1913)
Zátiší, 1969
olej, plátno
50,5 x 70 cm, rám
sign. pD V. bubeníček 69
€ 820
20 000 kč
67.
68. sládek Jan (1906–1982)
68.
Bez názvu, 1936
olej, plátno, překližka
57 x 84 cm, rám
sign. pD j. Sládek 36
€ 1 886
46 000 kč
69. Procházková Linka (1884–1960)
Zátiší, 1923
olej, plátno
70 x 87,8 cm, rám
sign. pD liN. procházková 23
€ 2 050
50 000 kč
69.
26
70. konečný Josef (1919–1989)
kytice
olej, karton
68 x 48 cm, rám
sign. pD Konečný j.
15 000 kč
€ 615
71. dvorský Bohumír (1902–1976)
€ 1 517
doma
akvarel, papír
72 x 101 cm, rám, sklo
sign. pD nečitelně
37 000 kč
72. Adamíček Josef (1904–1979)
€ 615
Akt, 1940
olej, karton
50,5 x 65,5 cm, rám, sklo
sign. pH ADAMÍčEK j. 1940
15 000 kč
70.
71.
73. Procházka Antonín (1882–1945)
Portrét
lavírovaná tuš, papír
21 x 15,5 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD tužkou Ap
€ 287
7 000 kč
73.
72.
27
75. Zábranský Vlastimil (1936)
Bez názvu, 1994
kombinovaná technika, papír
41 x 31 cm, rám,sklo
sign. UD ZábRANSKÝ, na rubu
autorem VlASTIMIl ZábRANSKÝ
1994 bEZ NáZVU
€ 779
19 000 kč
76. Lacinová-Jílková sylva (1923)
Návrh sousoší
dřevo, sádra
délka 34 cm, hloubka 12,5 cm,
výška 30 cm
sign. S. lAcINOVá-jÍlKOVá
€ 492
12 000 kč
74.
74. Petrovan Bedřich (1908–1986)
77. míčko Vladimír (1941)
kameny, 1965
olej, plátno
60,5 x 77,5 cm, autorská lišta
sign. vzadu na rámu Vl. MÍčKO
Provenience: Z pozůstalosti autora.
Míčko studoval na Výtvarné škole
v Praze (1955–1959) a u profesorů
V. Tittelbacha, V. Rady a F. Jiroutka
na AVU (1959–1965). Od pol. 60. let
se zabývá restaurováním nástěnných
maleb. Ve volné tvorbě se věnuje malbě,
kresbě a fotografii.
€ 410
10 000 kč
město, 1948
akvarel, papír
16 x 25,2 cm, rám, pasparta, sklo
sign. lD b.p.48
€ 492
12 000 kč
75.
76.
77.
28
78. kolář Jiří (1914–2002)
Bez názvu, 1985
kombinovaná technika, dřevo
34,5 x 49,5 cm, rám, sklo
sign. na rubu „j. Kolář 85, p.“,
razítko: jiří Kolář, ateliér, 1102“ a r. 1985
€ 1 968
48 000 kč
79. Vožniak Jaroslav (1933–2005)
78.
Portrét
koláž, papír
24 x 19 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD tužkou jaroslav vožniak
€ 164
4 000 kč
80. Zykmund Václav (1914–1984)
Bez názvu, 1976
hlubotisk 40/50, papír
30,5 x 25,5 cm, rám, sklo
sign. na rubu pD V, Zykmund, 76
€ 144
3 500 kč
81. kolář Jiří (1914–2002)
Bez názvu, 1995
proláž, papír (6 volných listů + 1)
27 x 23,5 cm (29,5 x 11,2 cm,
27 x 15 cm, 20,2 x 14,4 cm,
21 x 14,8 cm, 19,2 x 11,9 cm,
11,3 x 9 cm), adjustováno na desce, rám
sign. pD jK 95, na rubu jKolář p. 95
€ 902
22 000 kč
79.
81.
80.
81.
29
82.
83.
83. kolář Jiří (1914–2002)
Bez názvu, 1995
koláž, papír
24,8 x 22 cm, adjustováno na desce, rám
sign. pD jK 95, sign. Na rubu j. Kolář 28. 7. 95 p.
€ 820
20 000 kč
82. kolář Jiří (1914–2002)
Bez názvu, 60. léta
koláž, papír
27,5 x 22 cm, sklo, pasparta, rám, sklo
poškozeno
€ 820
20 000 kč
Foto
84. koreček miloš (1906–1989)
Fokalk, 12 ks, 1944–1974
fokalk, lepeno na listech v prešpánové složce
23,6 x 17,5 cm, složka 28,8 x 21,2 cm
sign. Miloš Koreček
Jedna fotografie poškozena.
dohromady 9 500 kč
€ 390
84.
84.
30
85.
€ 595
86.
85. stano Tono (1960)
Petra I, 1999
fotografie
30 x 25 cm, rám, pasparta, sklo
14 500 kč
86. stano Tono (1960)
€ 595
Petra II, 1999
fotografie
30 x 25 cm, rám, pasparta, sklo
14 500 kč
Plakáty
88. Špála Václav (1885–1946)
87. kuba Ludvík (1864–1956)
€ 21
Plakát
tisk, papír
46 x 31,2 cm
600 kč
Plakát mánes, 1930
litografie, papír
51 x 39,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD V. Špála, lD nápis „S.V.U.
Mánes svým členům na rok 1930“
€ 205
5 000 kč
89. kupka František (1871–1957)
87.
€ 656
88.
31
89.
Plakát
litografie, papír
65 x 48 cm, rám, sklo
sign. v tisku Kupka
16 000 kč
91. Úprka Joža (1861–1940)
Plakát Výstava slovácká, 1914
litografie, papír
122,5 x 63,5 cm, rám, sklo
sign. v tisku jU 14
€ 225
5 500 kč
90.
90. Lichtenstein Roy (1923–1997)
Plakát, 1968
tisk, papír
76,1 x 50,6 cm
značeno v tisku ROy lIcHTENSTEIN
€ 554
13 500 kč
91.
Ilustrace
92.
92. Fišerová kvěchová marie
(1892–1984)
madona s dítětem
litografie, papír
48 x 41 cm, rám, sklo
€ 62
1 500 kč
93. černý-klatovský Jan (1919)
Bez názvu
rozmývaná tuš, běloba, papír
43,5 x 30 cm
sign. pD j.černý-Klatovský
€ 143
3 500 kč
94. černý-klatovský Jan (1919)
Bez názvu
rozmývaná tuš, běloba, papír
43,5 x 30 cm
sign. lD j.černý-Klatovský
€ 143
3 500 kč
32
Ilustrace
93.
94.
96. mikulka Alois (1933)
skicák Nom: CXVII., 2010
tisk, papír, kroužková vazba
30,5 x 22,5 cm
sign. Na posledním listě A. MIKUlKA
2010
€ 41
1 000 kč
97. Neprakta (Winter Jiří) (1924)
95.
Ve zdravém těle zdravý duch,
Nadváha, kuřačka
tuž, akvarel, papír
43,2 x 32,9, 43,2 x 32,9, 43,2 x 32,9
na rubu razítko NEpRAKTA, Kuřačka –
sign. UD Neprakta,
na rubu razítko NEpRAKTA
€ 472
dohromady 11 500 kč
96.
95. mikulka Alois (1933)
dopisy Pepuši, 2010
30 listů, kresba tuží, akvarel, tisk,
25/60 papír
29,7 x 21,5 cm
sign. na různých místech A. MIKUlKA
2010
€ 41
1 000 kč
98. Neprakta (Winter Jiří) (1924)
€ 143
97.
97.
33
skicy – 7 ks
kresba – 7 ks, papír
33 x 24 cm
dohromady 3 500 kč
98.
102. Španiel Otakar (1881–1955)
Úmrtní medaile, 1937
měď
ø 8 cm
avers: busta T.G.M. s opisem pRESIDENT
OSVObODITEl, revers: smuteční motiv v drapérii
zahalené postavy s opisem IN MEMORIAM
a nápisem McMxxxVII xIV–Ix, původní etuje
€ 123
3 000 kč
103. sucharda stanislav (1866–1916)
kristus
patinovaná sádra
rozměry 36 x 36 cm
na rubu rytá zn. 659
Přiloženo dobrozdání PhDr. Bedřicha Slavíka.
€ 390
9 500 kč
99.
99. Preissig Vojtěch (1873–1944)
Aucassin and Nicolete, 1931
kniha s barevnými ilustracemi, číslo výtisku 1284
rozměry knihy 29,7 x 20,5 cm
sign. Vojtěch preisig
€ 205
5 000 kč
104. sucharda stanislav (1866–1916)
krok
bronz, dřevěná deska
5,4 x 4,8 cm
sign. SUcHARDA
€ 123
3 000 kč
102.
100.
100. kupka František (1871–1957)
103.
Pohlednice – Lístky osvobozených střelců
dřevoryt, papír ručně tištěná pohlednice
13,9 x 9,3 cm
Lit.: Ludmila Vachtová: František Kupka, 1968, s. 24.
€ 62
1 500 kč
101. merignac ernersta Robert
Plaketa saintongeaise
bronz, původní etuje
6 x 5 cm
sign. lN ERNESTA RObERT MERIGNAc
€ 82
2 000 kč
101.
105.
105.
34
104.
106.
108.
107.
105. kupka František (1871–1957)
Píseň písní (Le cantiqve des
Cantiqves), 1905
kniha s originálními ilustracemi
rozměry knihy 39 x 29,4 cm
sign. v tisku Kupka, vydáno 1905
€ 779
19 000 kč
106. kupka František (1871–1957)
109.
dieu d´Israël, dieux Japonais
litografie, oboustanný tisk, papír
31,5 x 24,2 cm
sign. v tisku Kupka, z cyklu Religions
(l´assiette au beurre No. 162)
Lit.: Pavel Chalupa, A bas lem onde
ancien!, 2001, s. 58.
€ 62
1 500 kč
108. Zrzavý Jan (1890–1977)
Il de sein, 1935
suchá jehla, papír
5,7 x 10,3 cm, rám, sklo, pasparta
Uvedeno v soupisu: Dvořák Fr.:
Jan Zrzavý, grafické dílo
€ 492
12 000 kč
107. Zrzavý Jan (1890–1977)
109. Šíma Josef (1891–1971)
Palma, 1902–1920
litografie, papír
9,5 x 6,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD jan Zrzavý, pD v tisku 1902..20
€ 328
8 000 kč
111.
110.
€ 1 184
Bez názvu, 1930
tuž, papír
21,5 x 14 cm, pasparta
sign. pD Šíma 1930
29 000 kč
110. Preissig Vojtěch (1873–1944)
Hradčany, 1916
barevná akvatinta, papír
34,5 x 21,5 cm
ruční papír s vodoznaky
na rubu razítko Waldesova obrazárna
č. 955 g, razítko NGGS praha,
GSp, tužkou DR 5084
€ 1 845
45 000 kč
111. Preissig Vojtěch (1873–1944)
Hradčany, 1916
barevná akvatinta, papír
34,5 x 21,5 cm
sign. pD Vojt preissig 1916,
ruční papír s vodoznaky,
na rubu razítko Waldesova obrazárna
č. 955 b, razítko NGGS praha,
GSp, tužkou DR 5038
€ 2 082
50 000 kč
35
112.
112. koudelka Josef (1877–1960)
Šuhaj, 1942
olej, plátno
70 x 55 cm, rám
sign. lD j. Koudelka – 42.
€ 678
113.
18 000 kč
114. Terš August (1870–1928)
113. Tříska Jan (1904–1976)
masaryk
bronz
výška 32 cm
sign. TřÍSKA
€ 328
Loďky
olej, plátno
50 x 65 cm, rám
sign. pD A. Terš
€ 246
8 000 kč
114.
6 000 kč
115. slánský J.
krajina
olej, plátno
68 x 97 cm, rám
znač. j. Slanský
€ 205
5 000 kč
116. Bartovský Václav (1903–1961)
Březový háj
olej, plátno
50 x 70 cm, rám
sign. lD V. bartovský
Posouzeno PhDr. Zachařem.
€ 492
12 000 kč
115.
116.
36
117.
117. Jambor Josef (1887–1964)
Ve dvoře, 1924
olej, sololit
49 x 69 cm, rám, sklo
sign. pD jambor Žinkovice 1924
Posouzeno PhDr. Zachařem.
€ 1 845
45 000 kč
118. macoun Gustav (1892–1934)
Prácheň, 1920
olej, karton
40 x 54,5 cm, rám
sign. lD tužkou Gustav Macoun 20
prácheň
Posouzeno PhDr. Zachařem.
€ 779
19 000 kč
118.
119. macoun Gustav (1892–1934)
€ 820
Šumava,1926
36 x 65 cm
Posouzeno PhDr. Zachařem.
20 000 kč
120. kalvoda Alois (1875–1934)
Břízy, 1908
litografie, papír
31 x 37 cm, rám, sklo, pasparta
sign. lD Al. Kalvoda- 1908, zn. v tisku
pD Al. Kalvoda
€ 372
11 500 kč
120.
119.
37
121.
121. max František (1895–1969)
Pole s vlčími máky
olej, překližka
195 x 125 cm
sign. lD f. MAx
€ 738
122.
18 000 kč
122. schück Antonín (1880)
krajina – Cesta lesem, 1940
olej, tempera, překližka
55 x 63,5 cm
sign. lD ScHÜcK
€ 144
3 500 kč
123. konečný Josef (1909–1989)
Bříza
olej, plátno
64 x 74 cm, rám
sign. lD j Konečný
€ 328
123.
124.
38
8 000 kč
124. Lolek stanislav (1873–1936)
krajina u Hodonína, 1926
tužka, papír
11 x 15,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD lolek H., lD Hodonín 26.
Posouzeno PhDr. Zachařem.
€ 103
2 500 kč
125.
125.
126.
125. Holub Josef (1870–1957)
€ 574
krajina
olej, sololit
28,5 x 36,5 cm, rám
sign. pD j. HOlUb.
Posouzeno PhDr. Zachařem.
14 000 kč
126. Panuška Jaroslav (1872–1958)
€ 513
Na hradě Zahrádce, 1944
olej, karton
18 x 26,5 cm, rám, sklo
sign. pD panuška
Posouzeno PhDr. Zachařem.
12 500 kč
127. Bílý miloš (1906–1959)
€ 246
Z večera v lukách, 1941
olej, překližka
50 x 60 cm, rám
sign. lD MIlOŠ bÍlÝ 41
6 000 kč
127.
39
128. Brünning max (1887–1968)
Žena
akvatinta, papír
33 x 26,3 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD Max brünning.
€ 531
13 000 kč
129. Urban František (1868–1919)
Návrh na stropní fresku
Vinohradského divadla
kombinovaná technika, papír
62,4 x 78,8 cm, pasparta
sign. pD f.U.
€ 694
17 000 kč
130. kubín Otakar (1883–1969)
Bez názvu, 10.–20. léta
tuž, papír
29,5 x 23 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD coubine
na rubu dedikce: Darováno Osuskému
k padesátinám (paříž).
€ 327
8 000 kč
128.
131. Gilles Jean
dívka
kolorovaná suchá jehla, lept, papír
32,5 x 15,3 cm, rám, sklo
sign. pD jean Gilles
€ 62
1 500 kč
132. Gilles Jean
dívka
kolorovaná suchá jehla, lept, papír
32,5 x 15,3 cm, rám, sklo
sign. pD jean Gilles
€ 62
1 500 kč
129.
130.
131.
40
132.
133.
134.
133. Hůrka Otakar (1889–1966)
€ 287
Chalupa
olej, karton
34,9 x 34,9 cm, rám, sklo
sign. pD OTAKAR HŮRKA
Posouzeno PhDr. Zachařem.
7 000 kč
134. macoun Gustav (1892–1934)
€ 902
staroměstské náměstí
olej, plátno
63 x 45 cm, rám
sign. lD G. MAcOUN
Posouzeno PhDr. Zachařem.
22 000 kč
135.
135. Hühnell
€ 246
Toblino – see
olej, tempera, lepenka
32 x 39,5 cm, rám
sign. lD HÜHNEll
6 000 kč
136. Alex J. Vejrek
dušní kostel
olej, překližka
44 x 54,2, rám
sign. pD Dušní kostel Alex j. Vejrek
€ 653
16 000 kč
136.
41
137.
137.
137. souček V., mayer A. Praha matka měst –
konvolut 9 volných listů v obálce
lept, papír
rozměry archu 43,7 x 29,9 cm
sign. pD V. Souček. (Hradčany, Schönbornova
zahrada, Týnská ulička, Mostecké věže, Zlatá ulička,
Karlův most), sign. pD V. Souček (Svatý Mikuláš),
sign. pD Souček. (čertovka), sign. pD parafou Mayer
(Národní divadlo)
€ 327
dohromady 8 000 kč
138. Šimon Tavík František (1877–1942)
Benátský kanál
suchá jehla, papír
26,3 x 16,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD T.f.Šimon, zn. lD razítkem TfŠ
€ 205
5 000 kč
139. Šimon Tavík František (1877–1942)
Rujny Remeše
lept, papír
35 x 31 cm, pasparta
sign. pD T.f. Šimon, lD razítko TfŠ
€ 163
4 000 kč
140. Šimon Tavík František (1877–1942)
Remeš – Pozůstatek staré krásy, 1919
lept, papír
32 x 20 cm, pasparta
sign. pD T.f.Šimon 1919, lD razítko TfŠ
€ 143
3 500 kč
138.
139.
140.
42
141.
141. Šimon Tavík František (1877–1942)
€ 5 741
Pobřeží Normandie
olej, plátno
54,5 x 65,5 cm, rám
sign. lD T.f.ŠIMON
140 000 kč
142. Šimon Tavík František (1877–1942)
Indické dívky – Ceylon, 1931
suchá jehla, papír
19,7 x 14,7 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD T.f.Šimon, zn. lD razítkem TfŠ, zn. v tisku
pN TfŠ
€ 164
4 000 kč
143. Šimon Tavík František (1877–1942)
Chrám sv. Víta
suchá jehla, papír
32,5 x 25,5 cm
sign. pD T.f. Šimon, ruční papír s vodoznakem
€ 225
5 500 kč
142.
144. shotei Takahashi
€ 492
144.
143.
43
Hora Fuji, 30. léta 20. stol.
akvatinta, papír
24 x 37 cm
značeno, poškozeno
12 000 kč
145.
146.
147.
145. Šimon Tavík František (1877–1942)
číňani (Žebráci)
lept, papír
19,7 x 14,3 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD T.f.Šimon, zn. lD razítkem TfŠ, zn. v tisku
lN TfŠ
€ 144
3 500 kč
146. Šimon Tavík František (1877–1942)
Ceylonští žebráci
suchá jehla, papír
15,3 x 11,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD T.f.Šimon, zn. lD razítkem TfŠ, zn. v tisku
pN TfŠ
€ 123
3 000 kč
148.
147. Šimon Tavík František (1877–1942)
Indové s turbanem
suchá jehla, papír
19,5 x 14 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD T.f.Šimon, zn. lD razítkem TfŠ, zn. v tisku
pD TfŠ
€ 123
3 000 kč
148. Šimon Tavík František (1877–1942)
Trh ve Zvolenu – slovensko
akvatinta, papír
34,8 x 36,8 cm
sign. pD T.f.Šimon, lD zn. razítkem TfŠ, uvedeno
v soupisu Novák
€ 492
12 000 kč
149.
149. Šimon Tavík František (1877–1942)
Zámecké schody
lept, papír
20,8 x 14,6 cm, rám, pasparta, sklo
sign pD T.f.Šimon
€ 144
3 500 kč
150. Šimon Tavík František (1877–1942)
Hradčany nad řekou
akvatinta, papír
30,5 x 31,5 cm, pasparta
sign. pD T.f. Šimon, lD razítko TfŠ
€ 369
150.
44
9 000 kč
151. Beran Rudolf (1882)
€ 1 025
dáma s broží, 1907
olej, plátno
72 x 56,5 cm, rám, pasparta
sign. pD beran 1907
25 000 kč
152. Šimon Tavík František (1877–1942)
€ 144
Ceylonské dívky s ovocem
suchá jehla, papír
18,3 x 13,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. pD T.f.Šimin, zn. v tisku lD TfŠ
3 500 kč
153. Šimon Tavík František (1877–1942)
€ 492
„Vzácný květ“
mezzotinta, papír
35 x 30,5 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD T.f.Šimon
12 000 kč
151.
152.
154. Šimon Tavík František (1877–1942)
€ 492
Bukinisté
akvatinta, papír
29 x 33,1 cm
sign. pD T.f.Šimon, razítko v tisku,
uvedeno v soupisu
12 000 kč
154.
153.
45
155.
156.
156. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
Paříž – Trh
barevná akvatinta, papír
36,5 x 32 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD j. Stretti-Zamponi, zn. v tisku pD jAR.
STRETTI-ZAMpONI
€ 410
10 000 kč
157. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
Zimní Praha
barevná akvatinta, papír
37,5 x 31,5 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD jar. Stretti-Zamponi, zn. v tisku jAR.
STRETTI-ZAMpONI
€ 410
10 000 kč
158. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
Podloubí
barevná akvatinta, papír
36,5 x 32 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD jar. Stretti-Zamponi
€ 369
157.
155. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
Bukinisté před Notre dame
barevná akvatinta, papír
36,7 x 32,7 cm, sklo, pasparta
sign. pD j. Stretti-Zamponi, zn. v tisku lD jAR.
STRETTI-ZAMpONI
€ 451
11 000 kč
9 000 kč
159. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
Zimní Praha
barevná akvatinta, papír
31,5 x 37 cm, rám, pasparta, sklo
sign pD jan Stretti-Zamponi
€ 410
158.
10 000 kč
159.
46
160. Šimon Tavík František (1877–1942)
€ 636
Boulevard st. denis
akvatinta, měkký kryt, papír
30,5 x 26 cm
sign pD T.f.Šimon, razítko v tisku TfŠ,
uvedeno v soupisu
15 500 kč
160.
161. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
mariánský sloup na staroměstském náměstí
v Praze
barevná akvatinta, papír
36 x 31,5 cm, rám, sklo, pasparta
sign. pD jar. Stretti-Zamponi,
zn. v tisku lD j STRETT-ZAMpONI
€ 410
10 000 kč
162. stretti-Zamponi Jaromír (1882–1959)
Židovský hřbitov
barevná akvatinta, papír
35,5 x 31,5 cm, rám, sklo. pasparta
sign. pD jar. Stretti-Zamponi, zn. v tisku lD jAR.
STRETTI-ZAMpONI
€ 410
10 000 kč
161.
162.
47
163. konůpek Jan (1883–1950)
Idoly Velikonočního ostrova
pastel, papír
39,5 x 27,8 cm
sign. pD KpK
€ 656
16 000 kč
164. konůpek Jan (1883–1950)
Rybolov
akvarel, papír
69,8 x 59,9 cm, pasparta
sign. pD KpK
€ 939
23 000 kč
165. konůpek Jan (1883–1950)
163.
164.
stíny, 20.–30. léta 20. stol.
uhel, papír
49,9 x 40,3 cm, pasparta, sklo, rám
sign. pD KpK
€ 574
14 000 kč
166. konůpek Jan (1883–1950)
Šimon stylita a anděl, 1932
lavírovaná tuž, papír
62,1 x 43,8 cm
sign. pN KONŮpEK 32.
€ 205
5 000 kč
167. kobliha František (1877–1962)
moře
dřevořez, papír
35,8 x 26,6 cm
sign. lD v tisku f.K, pD f.Kobliha
€ 82
2 000 kč
165.
168. kobliha František (1877–1962)
muž a břízy, 1909
dřevořez, papír
23 x 28,8, pasparta
sign. pD v tisku fK 09
€ 205
5 000 kč
169. Štursa Jan (1880–1925)
Žena, 1915
litografie, ruční papír, 19 x 11,5 cm,
sign. pD jŠtursa 1915
na rubu razítko NGGS praha,
tužkou R12793, razítko Waldesovy
obrazárny 764, res.59
€ 205
5 000 kč
166.
167.
168.
169.
48
170.
170.
170. Váchal Josef (1884–1969)
dřevoryty k mystikům a vizionářům, 1913 – 5 ks
dřevoryt, papír
21 x 21 cm
pD razítkem jV, tři listy sign. v tisku lD Váchal
€ 656
16 000 kč
171.
171. František Bílek (1872–1841)
Proroctví, 1924
litografie, papír
50,3 x 66,3 cm, rám, sklo
sign. lD v tisku -f. b.-1924-, pD tužkou f-bIlEK
€ 328
8 000 kč
172. Jaroněk Bohumír (1866–1933)
€ 369
Horská vesnice
dřevoryt, papír
sign. pD bjaroněk, sign. pD v tisku fj 09
9 000 kč
173. Jaroněk Bohumír (1866–1933)
€ 554
173.
172.
49
Podhradí, 1923
osmibarevný dřevoryt, papír
40,5 x 53,6 cm
sign. pD bjaroněk
13 500 kč
174. Špillar karel (1871–1939)
Jinoch
pastel, papír, lepenka
50,7 x 35,8 cm
sign. pD K. Špillar
€ 551
13 500 kč
175. Hollar Václav (1607–1677)
Of the swan & sharts, 1666
rytina, papír
28,7 x 20,7 cm
sign. v desce lD Whollar fecit 1666
€ 144
3 500 kč
176. Neznámý autor
kováři
olej, plátno
34,5 x 43, rám
restaurováno; na zadní straně rámu
pečeť olomouckého biskupa
€ 720
18 000 kč
177. machek Antonín (1775–1844)
174.
Portrét J. Wartera
olej, plátno
77,5 x 59,5 cm, rám
odborně restaurováno
Přiložen znalecký posudek
PhDr. Jána Abelovského.
€ 4 921
120 000 kč
178. machek Antonín (1775–1844)
Portrét manželky J. Wartera
olej, plátno
77,5 x 60,5 cm, rám
odborně restaurováno
Přiložen znalecký posudek
PhDr. Jána Abelovského.
€ 4 921
120 000 kč
175.
176.
176.
50
177.
178.
51
179.
kok
dimí
179. Vondrouš Jan kristián
(1884–1970)
stavba slapské přehrady, 1953
olej, plátno
101 x 137 cm, rám
sign. pD j.c.Vondrouš 1953
€ 492
12 000 kč
180. Vondrouš Jan kristián
(1884–1970)
Práce – stavíme dálnici, 1939
olej, plátno
105 x 141 cm, rám
sign. pD j.c.Vondrouš 1939
€ 492
12 000 kč
181. Vondrouš Jan kristián
(1884–1970)
Výstavba výzkumného ústavu, 1934
olej, plátno
98 x 137 cm
sign. lD Vondrouš, na rubu papír.
nálepka
€ 410
10 000 kč
sedl
Vlad
Ovčá
edua
Novo
kare
Něm
sýko
něk
kova
(Geo
sedl
Vlad
krau
šek J
Bráz
Nače
Jiří
Bráz
Nepr
milk
kok
dimí
180.
krau
šek J
kok
dimí
kok
dimí
Vaca
Vaca
Něm
Písař
Písař
mata
mír
kup
tišek
181.
52
182. Hrací automat
plechový štítek Ainsworth consolidated industries PTY
LTD, Anglie, 60. léta 20. stol., lakovaný obecný kov,
skleněná okýnka, plastové štítky s barevnými nápisy,
výška 63 cm, délka 39,5 cm, hloubka 40,5 cm,
chybí klíček, bez záruky chodu
12 000 kč
€ 492
Hegelmann Richard
183. Reklamní svítidlo
Německo, erfurt, 2. čtvrtina 20. stol.,
návrh R. Hegelmann, výroba fa RIHe, bakelit,
kruhová zářivka, výška 70 cm, původní elektrifikace
3 500 kč
€ 144
182.
184. samovar
Rusko, 2. pol. 20. stol., niklovaný obecný kov, plasty,
kulovitá nádoba, výška 44 cm
2 000 kč
€ 82
183.
184.
53
185.
185.
Anýž František (1876–1934)
185. kazeta
186. kubistické sklenice – 6 ks
kovový štítek FRANTA ANýŽ PRAGUe VII. 1079,
čechy, 1. čtvrtina 20. stol., výroba fa Anýž Franta,
lakovaná dýha, mosaz, masivní dóza s víkem na stěžejce,
vnitřek vyložen dřevem, dekorováno perlovcem,
šířka 16 cm, hloubka 9,5 cm, výška 7,5 cm
čechy, 10.–20. léta 20. stol., čiré sklo, žlutá lazura,
6 ks, kónický pohárek na čtvercové základně, broušený
geometrický dekor, výška 10 cm, cca 2 min. oťuky
€ 123
dohromady 3 000 kč
9 500 kč
€ 390
186.
187. stolní lampa
Nizozemí, Rotterdam?, 30. léta 20. stol., patinovaná
a částečně stříkaná mosaz, varianta návrhu J. J. P. Ouda
z r. 1928, trojdílná stupňovaná noha nese 1 štíhlé zhraněné
rameno s kulovou aplikací a polohovatelným stínidlem,
max. výška 20 cm, délka 35 cm, nově elektrifikováno
10 500 kč
€ 431
188. kazeta
střední evropa, 1. třetina 20. stol., mosaz částečně
stříbřená, dřevo, perleť, zhranělá schránka na 4 nohou,
víčko na stěžejce zdobeno řezaným poloplastickým
dekorem kvetoucího keře, vykládáno dřevem,
výška 11,5 cm, délka 24,5 cm
187.
16 000 kč
€ 656
188.
54
189.
189.
189. kubistické elektrické hodiny
čechy, 10.–20. léta 20. stol., dřevo, lakovaná dýha, mosaz,
fazetované sklo, nástěnné hodiny s původní elektrifikací,
vysoké polygonální tělo, výrazně kubisticky tvarované,
skleněný malovaný ciferník s arabskými číslicemi
(1 prasklina), šířka 30 cm, výška 16 cm, bez záruky chodu
190. kubistická křesla – 4 ks
čechy, 10./20. léta 20. stol., 4 ks, lakované a mořené
dřevo, polstrovaný sedák i opěrák, subtilní křesílka
v kubistickém tvarosloví, výška 80 cm, šířka 50 cm,
hloubka 50 cm, pozdější potah
50 000 kč
€ 2 050
dohromady 40 000 kč
€ 1 640
190.
190.
55
191.
191.
191. Rondokubistické lampičky se stínítkem – 2 ks
čechy, 20./30. léta 20. stol., mosaz, strohé geometricky
tvarované tělo, původní pergamenové stínidlo,
výška 32,5 cm, neúplná elektrifikace
€ 164
dohromady 4 000 kč
kienzle
192. Hodiny
zn. kienzle, Německo, Hamburk, 20. léta 20. stol.,
dřevo, fazetované čiré sklo, čtvercové tělo hodin s velkým
kruhovým ciferníkem, arabské číslice, pružinový stroj
(nefunkční), klíček, kyvadlo, rozměr 46 x 46 cm
5 000 kč
€ 205
192.
194. Osvětlovací těleso
střední evropa, 1. čtvrtina 20. stol., patinovaná litina,
mramor, schránka se zhraněným plasticky dekorovaným
pláštěm na kamenném podstavci, nově elektrifikováno,
výška 22 cm, sklo nepůvodní
3 000 kč
€ 123
193.
193. stolky hnízdo – 3 ks
střední evropa, 1. třetina 20. stol., lakované mořené
dřevo, horní odkladní deska vyložena sametem
(nepůvodní), výška 60 cm, 40 x 60 cm
€ 267
dohromady 6 500 kč
194.
56
195.
195. krbová zástěna
střední evropa, 1. třetina 20. stol., litá, leštěná
mosaz částečně patinovaná, obecný kov, obdélná
konstrukce upevněna ve dvou masivních nohách,
v horní části dvě kruhové aplikace, rozevírací dvířka
zástěny tvořeny zhranělým rámem a drátěnou mřížkou,
výška 90 cm, šířka 70 cm
197. Lodní signální lampa
plechový štítek zn. FRANCIs seARCHLAmPs LTd.,
Bolton, Lancs, england, sériová výrobní čísla, Anglie,
Bolton, 40. léta 20. stol., mosaz, bronz, obecný kov – části
niklovány, vypouklé zrcadlo, čiré sklo, polohovatelná
válcová signální lampa nesena dvěmi rameny, kruhová
podstava s otvory k upevnění, výška cca 69 cm,
ø osvětlení 30,5 cm, 1 nepůvodí elektrifikace –
upravena pro interiérové užití?
8 000 kč
€ 328
196. Lodní signální lampa
plechový štítek zn. FRANCIs seARCHLAmPs
LTD., Bolton, Lancs, england, sériová výrobní čísla,
Anglie, Bolton, 40. léta 20. stol., bronz, mosaz, čiré sklo,
zrcadlo, polohovatelná válcová signální lampa nesena
dvěmi rameny, kruhová podstava s otvory pro upevnění,
výška cca 9 cm, ø osvětlení 30,5 cm, původní elektrifikace
22 000 kč
€ 902
22 000 kč
€ 902
197.
196.
57
198.
kovařík Hubert (1888–1958)
198. kávová souprava – 7 ks
zn. mAde IN CZeCHOsLOVAkIA, kk, čechy,
kunštát, 20. léta 20. stol., autorský návrh H. kovařík,
kamenina, podglazurní malovaný květinový dekor
a nápis pOpRADSKÉ plESO, 7 ks: konvička s víčkem
(výška 19,5 cm), 6 šálků s podšálky (ø10,4 cm), 1 šálek
s opravovaným ouškem
€ 185
dohromady 4 500 kč
AEG
199. Větrák, typ Novu 2
mosazný firemní štítek AEG, Nr. 113068, Německo, 30.
léta 20. stol., výroba fa AEG, mosaz, lakovaný obecný kov,
bakelit, stolní větrák s listovou vrtulí, regulovatelný výkon,
možnost automatického otáčení, nastavitelná výška, 220 V,
výška 43 cm, funkční – původní elektrifikace, drátěný kryt
drobně poškozen
€ 267
6 500 kč
199.
200. madla – 2 ks
čechy, 20./30. léta 20. stol., leštěná mosaz, postranní
otvory na upevnění, délka 112,5 cm
€ 123
dohromady 3 000 kč
200.
58
201. Pánské křeslo
čechy, 20. léta 20. stol., mořené a leštěné dřevo,
polstrovaný a čalouněný sedák (původní polstrování), nový
rotangový výplet na opěráku, výška 89 cm, výška sedáku
41 cm, hloubka sedáku 43 cm
25 000 kč
€ 1 025
201.
mrázek Josef (1889–1959)
202. Nápojová souprava Art deco – 9 ks
vtlač. zn. Jmrázek PeAsANT ART INdUsTRY, MADE
IN cZEcHOSlOVAKIA, černá podglaz.zn. BU 833,
československo, Letovice, výroba fa J. mrázek,
20. léta 20. stol., keramika, 9 ks: konvice s víčkem
(výška 10,7 cm), dóza s víčkem (výška 13,8 cm), cukřenka
s víčkem (výška 10,7 cm), mléčenka, 5 šálků s podšálky
(plus 1 podšálek navíc), malé oťuky na glazuře
201.
Keramika firmy Josefa Mrázka patří mezi oblíbené
sběratelské kousky na celém světě. Ve svých sbírkách ji má
například Museum of Art v Dallasu.
€ 1 312
202.
59
dohromady 32 000 kč
203.
kohn J. & J.
203. stolek
Vídeň, po r. 1900, výroba fa J. & J. kohn, lakované
dřevo, mramor, stolek se čtyřmi ohýbanými nohami
a mramorovou deskou, ø 65 cm, výška 78,5 cm
Tento stolek použil Adolf Loos ve své legendární kavárně
Café Museum.
45 000 kč
€ 1 845
204. Nástropní lampa
střední evropa, počátek 20. stol., mosaz, mléčné sklo,
projmuté tělo na centrální tyči, zdobeno textilními třásněmi
a dřevěnou soustruženou aplikací, půlkulovité stínidlo,
výška 72,5 cm, elektrifikace chybí
204.
205. Pojízdná etažerka
4 500 kč
€ 185
střední evropa, počátek 20. stol., mosazný plech,
kolečka z bílého kovu, výška 100,5 cm, šířka 29 cm,
hloubka 44,50 cm
€ 103
2 500 kč
206. stolní hodiny
hodiny zn. eW, IAS, střední evropa,1. třetina 20. stol.,
mramor, mosazný, lakovaný a niklovaný obecný kov,
celuloid, žlábkovaná schránka nesena dvěma sloupky,
bezčíselný ciferník zdoben subtilním dekorem pavučiny,
výška 20,5 cm, délka 35 cm, nefunkční
€ 267
206.
205.
60
6 500 kč
Adolf Loos
207.
Loos Adolf
(Brno 1870–1933 kalksburg u Vídně)
207. Židle s područkami
Rakousko-Uhersko, Vídeň, návrh A. Loos původní
návrh židle pro interiér jídelny eugene stössler v r. 1899,
výroba po r. 1900, provedení Wiener mobelfabrik
F.O.schmidt, lakované mahagonové dřevo,
soustružené nožky opatřeny mosaznými hříbkovými
kopítky, profilovaný polstrovaný sedák potažen kůží,
uchycen mosaznými cvočky, max. výška 74,5 cm,
šířka 56 cm, hloubka 49 cm
Tato židle je variantou tzv. Stösslerovy židle.
Lit.: E. Ottilinger – Adolf Loos – Salzburg 1994, s. 41,
obr. 30. S Wichmann – Jugendstil.Floral.Funktional –
Munchen 1984, s. 168.
€ 2 255
55 000 kč
208. erotická plastika
Vídeň, přelom 19./20. stol., vídeňský bronz, původní
polychromie (částečně poškozena), erotická plastika sedící
tanečnice, výška 4,5 cm
€ 164
208.
4 000 kč
61
209.
210.
Goerz Berlin, fa
209. masivní mísa
211. sloupová lampa s regulovatelnou
intenzitou osvětlení
střední evropa, 30. léta 20. stol., mosaz, plochá kruhová
mísa nesena třemi masivními kulovitými nožkami,
výška 8 cm, ø 31 cm
na skle leptaná zn. Goerz Berlin, Německo, Berlín,
2. čtvrtina 20. stol., leštěná mosaz, původní skleněné
stínidlo – spodní díl s původní zrcadlovou úpravou, horní
matovaný, válcová klenutá noha, čočkovité dělené stínidlo
uchyceno v kovové montáži na stěžejce, možnost nastavení
intenzity osvětlení, výška 36,5 cm, elektrifikace pozdější
1 500 kč
€ 62
Thonet
210. Příruční stolek
pap. nálepka Thonet, Rakousko-Uhersko, Vídeň,
počátek 20. stol., výroba fa Thonet, mořené dřevo,
kruhová deska s tvarovaným lemem, 4 projmuté nohy,
výška 45,5 cm, ø 44 cm
Frank Josef – varianta
(Rakousko 1885–1967 Švédsko)
212. stolička
2 500 kč
€ 103
12 000 kč
€ 492
střední evropa, varianta návrhu J. Franka, 1. třetina
20. stol., lakované dřevo, stolička na třech nohou,
výška 39,5 cm, šířka sedáku 42 cm, hloubka sedáku 39 cm
6 000 kč
€ 246
211.
212.
62
Adolf Loos
Z archívu autora
213.
Loos Adolf– připsáno
(Brno 1870–1933 kalksburg u Vídně)
213. Polohovatelné křeslo
forem a vlastní krásy použitého materiálu. Jeho významné
stavby – obchodní dům Goldman & Salatch ve Vídni
z r. 1910 a Müllerova vila v Praze z let 1928 – 1930 – byly
předznamenáním éry funkcionalismu v celé Evropě.
Vizionářský postup tvorby A. Loose je v současnosti
doceňován stále více a více, neboť jeho myšlení a tvorba
je velmi blízké přístupům postmoderních umělců. Adolf
Loos navrhoval všechny jednotlivé prvky interiéru, ale
rád využíval osvědčených typů jednotlivých nábytkových
kusů nejrůznějších stylů (například egyptských sedátek či
trojnožek), které tvarově a materiálově upravoval. Pouze
ojediněle přidával solitérní kusy dle vlastního návrhu.
Hlavním kritériem jeho tvorby bylo přiznání charakteru
a vlastností použitého materiálu a snaha o sladění formy
a funkce každého prostoru.
Rakousko, návrh kolem r. 1907 Adolf Loos – připsáno,
křeslo z vídeňského interiéru Rudolfa krause,
tmavě mořené dubové dřevo, původní polstrování
od následovníka Viktora Tepsera, volně ložené
polštáře, polohovatelný opěrák s kovovými zarážkami,
výška 104 cm, šířka 71 cm, hloubka 86 cm
Lit.: Adolf Loos Wohnungen, Album Verlag 2001, s. 63.
A. Loos (1870 – 1933) brněnský rodák, mimořádně
významný architekt, teoretik, působil ve Vídni a v Čechách.
Jeho tvorba je charakteristická racionálním přístupem
s absencí dekoru a ornamentu. Byl zastáncem funkčních
€ 2 871
63
70 000 kč
214.
216. Průmyslová lampa
214. Taburet
TYP 1300.27, československo, hliník, ocel, mohutné
svítidlo, ø 51 cm, výška 50 cm, elektrifikace chybí
československo, 30. léta 20. stol., chromovaný obecný
kov, polstrováno, nově přečalouněno kravskou kůží
s vlasem, vypálená značka skotu,
rozměr sedáku 97 x 97 cm, výška 48 cm
3 500 kč
€ 143
12 000 kč
€ 492
215. Židle – 2 ks
papírové nálepky kovona, n., p., provoz 02 Bystřice
p. Hostýnem, československo, Lysá n. Labem, 70. léta
20. stol., chromovaný obecný kov, polstrování a koženkové
čalounění, umělá hmota, rozměr 77 x 50 x 42 cm
Historie závodu se datuje od r. 1913, kdy tehdejší majitel
Petr Vichr hledal vhodné místo pro rozšíření závodu.
R. 1946 byl podnik znárodněn a byl utvořen národní
podnik KOVONA . Od r.1960 jsou datovány změny, které
byly zakončeny reorganizací: KOVONA národní podnik,
podnikové ředitelství Lysá nad Labem, provoz 01 Lysá
n.L. – dílna Stříbro, provoz 02 Bystřice p.Hostýnem
s provozovnou Lichnov a závod 03 Zábřeh na Moravě.
€ 82
220.
dohromady 2 000 kč
215.
216.
64
217. klubové křeslo s podnožkou
evropa, 70. léta 20. stol., křeslo tvořeno dvěmi
tvarovanými dýhovanými skořepinami, plně polstrováno
s koženým čalouněním, litá chromovaná otočná noha,
výška 81 cm, šířka 86 cm, hloubka 97 cm, podnožka
z jednoho kusu skořepiny, polstrováno, otočná chromovaná
noha, výška 42 cm, šířka 67 cm, hloubka 63 cm
€ 267
dohromady 38 000 kč
217.
218. svítidlo nástěnné – 2 ks
čechy, 20./30. léta 20. stol., chromovaný obecný kov,
mléčné sklo, nástěnné svítidlo s otočným válcem pro
nastavení intenzity osvětlení, délka 39, šířka 6,4 cm,
hloubka 10,5 cm, nově elektrifikováno
217.
dohromady 5 000 kč
€ 205
219. sedák
československo, 70. léta 20. stol., otočný sedák
z tvarované překližkové skořepiny, polstrováno, koženkové
čalounění, litá chromovaná noha, plastová kopýtka,
výška 52 cm, šířka 85 cm, hloubka 50 cm
11 500 kč
€ 372
220. sedák
československo, 70. léta 20. stol., otočný sedák
z tvarované překližkové skořepiny, polstrováno, koženkové
čalounění, litá chromovaná noha, plastová kopýtka,
výška 52 cm, šířka 85 cm, hloubka 50 cm
218.
11 500 kč
€ 372
219.
65
221. Funkcionalistická svítidla – 2 ks
221.
čechy, 20./30. léta 20. stol., niklovaná mosaz a obecný
kov, párové nástěnné konzoly obdélného pravoúhelného
profilu, kalichovité kryty objímky, výška 12,50 cm,
hloubka 16 cm, původní elektrifikace
221.
223. Brož, náušnice s českými granáty – 3 ks
dohromady 3 000 kč
€ 123
punc, československo, 40.–50. léta 20. stol., stříbro,
ryzost 900/1000, tombak, granáty uchyceny zrnkovou
technikou, délka brože 3,8 cm, náušnice se zaklapovací
pojistkou, ø 1,5 cm
dohromady 4 500 kč
€ 185
223.
223.
223.
224. Funkcionalistická nábytková lampa
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., chromovaný
obecný kov, původní oválná Osram žárovka, podlouhlé
svítidlo, délka 36 cm
€ 82
2 000 kč
225. Funkcionalistický lustr
čechy, 30. léta 20. stol., hliník, chromovaný obecný kov,
trojplamenný lustr s kruhovým vypouklým stínidlem,
výška 45 cm, ø 68 cm
222.
€ 185
222. svícen
4 500 kč
střední evropa, 1. pol. 20. stol., chromovaný obecný kov,
mohutný svícen ve tvaru sloupu s profilovanou podstavou,
kanelovaným tělem a odsazenou miskou, výška 47,5 cm
€ 103
2 500 kč
224.
225.
66
227. Prsten, náušnice s českými granáty – 3 ks
punc, československo, náušnice 40.–50. léta 20. stol.
stříbro, ryzost 835/1000, granáty uchyceny do krapen, typ
puzeta se šroubovací zarážkou, ø 0,8 cm, prsten 20./30. léta
20. stol., stříbro, ryzost 900/1000
€ 185
dohromady 4 500 kč
227.
227.
226.
Thonet
228. Židle typ B 55 – 2 ks
Rakousko-Uhersko, Vídeň, 20./30. léta 20. stol.,
výroba fa Thonet, chromovaný obecný kov, lakované
dřevo, nepůvodní plátěný potah, ohýbaná chromovaná
trubková konstrukce, výška 89 cm, 54 x 63 cm
226. stolní lampa
střední evropa, 30. léta 20. stol., niklovaný obecný kov,
pískované sklo stínidla, nastavitelná poloha osvětlení,
výška 43 cm, elektrifikace pozdější
Firma Thonet proslavená zejména svým ohýbaným
dřevěným nábytkem, se na konci 20. let zapojila
do pokrokové výroby ohýbaného nábytku z trubkové oceli.
Aktuální požadavky na funkčnost a modernost interiéru
a nábytku propagované Le Corbusierem a Marcelem
Breuerem reflektoval Thonet zavedením nové řady
invenčních návrhů, spojujících nadčasový, odlehčený
a výsostně moderní design.
2 500 kč
€ 103
€ 492
dohromady 12 000 kč
228.
228.
229. Náramek s českými granáty
Rakousko-Uhersko, Praha, 1866–1868, tombak,
oválný dámský náramek se třemi řadami českých granátů
vsazených zrnkovou technikou, opatřeno zámkem
a pojistným řetízkem – stříbro, ø 6,8 cm
€ 328
229.
67
8 000 kč
230.
230.
erhard & söhne
233. secesní aplikace – 2 ks
230. Psací souprava – 2 ks
střední evropa, počátek 20. stol., 2 ks, mosazný plech
s perforovanými otvory pro upevnění, prolamovaný dekor
bobulí, výška 39 cm, délka 70 cm
vtlač. zn., Německo, 1. třetina 20. stol., výroba
fa erhard & söhne, mosaz, dřevo, skleněná vložka, bohatě
zdobeno ornamentální intarzií, 2 ks, podnos s upevněným
kalamářem s víčkem na stěžejce, kolébka se savým
papírem, délka podnosu 29 cm, šířka podnosu 18 cm
€ 697
€ 185
dohromady 4 500 kč
dohromady 17 000 kč
233.
231.
231. Nástěnná aplikace s psí hlavou
střední evropa, 19. stol., litina, černě polychromováno,
aplikace s projmutým ramenem zakončeným psí hlavou,
uvnitř trubka pro technické účely, výška 35,5 cm,
šířka 12 cm, hloubka 39,5 cm
€ 103
dohromady 2 500 kč
232. Popelník
Rakousko-Uhersko, konec 19. stol., bronz, mělká miska
s centrální postavou ponocného, výška 13 cm
€ 287
7 000 kč
232.
68
234.
234.
235.
Vulkania, Prostějov
235. Podnos
234. Lustr
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., mořené a lakované
dřevo, překližka, chromovaný obecný kov, obdélný tác
se zkosenými rohy, délka 51 cm, šířka 36,5 cm
československo, Prostějov, kolem r. 1930,
výroba fa Vulkania, litá a leštěná patinovaná mosaz,
dřevěná kruhová patka, šestiplamenný lustr, členěné tělo
se strohým geometrickým tvaroslovím, rovná ramena
s válcovými profilovanými kryty objímek,
délka 117 cm, ø 68 cm
236. Topidlo Vulkán
Provenience: Funkcionalistická vila, Prostějov. Majitel
Bedřich Čížek byl do roku 1941 ředitelem Vulkanie.
VULkAN, střední evropa, počátek 20. stol., litina,
patinovaný obecný kov, mosaz, secesní plynové topidlo,
výška 80 cm, šířka 48 cm
17 500 kč
€ 718
2 000 kč
€ 82
5 500 kč
€ 226
237. květník
střední evropa, 1. třetina 20. stol., mosaz, kónicky
tvarované tělo s vypouklými prstenci, osazená patka,
výška 25 cm, min. oťuky
2 500 kč
€ 103
237.
236.
69
238. květník
střední evropa, počátek 20. stol., litý, mosazný plech,
baňaté tělo zdobeno kladívkovým a tlačeným dekorem,
po bocích mohutná ucha, výška 31 cm
5 500 kč
€ 226
239.
241. Pánská aktovka
238.
zn. made in Germany, Německo, 2. čtvrtina 20. stol.,
krokodýlí kůže, kožený vnitřek se čtyřmi kapsami,
jedna kapsa se zapínáním na zip, zámek, výška 28,5 cm,
šířka 43,5 cm, klíček chybí
Berndorf
239. Talíř s opicí
€ 246
rytá zn. Berndorf, Rakousko, počátek 20. stol.,
výroba fa Berndorf, mosaz, poloplastický dekor, kruhová
mísa na třech nízkých nožkách s japonským motivem opice
s mládětem a nápisem, ø 25 cm
6 000 kč
3 000 kč
€ 123
240. Rohové aplikace – 2 ks
střední evropa, počátek 20. stol., mosaz, měď, 2 ks,
secesní aplikace k ochraně rohů stěn v interiéru,
výška 161 cm, perforace po šroubování
dohromady 7 500 kč
€ 308
241.
242. secesní stojánek na láhev
zn. T, střední evropa, počátek 20. stol., měď, mosaz
s vnitřní původní patinou, tlačený dekor s motivy listů
a bobulí, výška 10 cm
€ 31
750 kč
242.
240.
70
244.
243.
243. secesní rám
střední evropa, počátek 20. stol., mořený dřevěný rám,
stylizovaný dekor z mosazných aplikací, na zadní straně
závěsné ocelové ouško, výška 91,8 cm, šířka 109,8 cm
12 000 kč
€ 492
244. secesní rám
střední evropa, počátek 20. stol., mořený dřevěný rám,
stylizovaný dekor z mosazných aplikací, na zadní straně
závěsné ocelové ouško, výška 91,8 cm, šířka 109,8 cm
12 000 kč
€ 492
245.
245. secesní zrcadlo
střední evropa, počátek 20. stol., mořené a lakované
dřevo, mosazné úchyty, původní zrcadlo, nástěnný rám
s prořezávaným dekorem, délka 42 cm
2 500 kč
€ 103
246. Uhlák
střední evropa, přelom 19./20. stol., mořené a lakované
dřevo, mosaz, obecný kov, schránka s řezbovanými
bočnicemi, víko na stěžejkách, svrchní a boční úchyt,
aplikace s prosekávaným dekorem, rozměr 32 x 42 x 32 cm,
některé části dříve opraveny
246.
5 000 kč
€ 205
145.
71
247.
247. Nástěnná lampička – 6 ks
střední evropa, přelom 19./20. stol., mosaz, dřevo,
oválná základna s projmutým ramenem, max výška 18 cm,
kompletně restaurováno, dřevěné části nové, nově
elektrifikováno
dohromady 9 500 kč
€ 390
WmF, (Württembergische
metallwarenfabrik), Německo
249. Váza
vtlač. zn. WmF, Německo, Geislingen, počátek 20. stol.,
bronz, rytý ornamentální dekor, výška 23 cm, 2 otluky
1 000 kč
€ 41
Thonet
250. Němý sluha
Rakousko-Uhersko, Vídeň, výroba fa Thonet, bukové,
ohýbané, mořené dřevo, výška 107 cm, rozměry podstavy
21 x 42 cm, restaurováno
249.
248. Vázička
Tatra Nábytok
251. Otočná stolička ke klavíru
sign. plasticky mULLeR, miller Fréres Lunevill,
Francie, 10./20. léta 20. stol., čiré sklo podjímané
mléčným a přejímané fialovým, azurovým a růžovým,
odleptávaný dekor s motivem borovic u jezera,
výška 9 cm, nejširší ø 9 cm
papírová nálepka, československo, výroba fa Tatra
Nábytok, ohýbané lakované bukové dřevo, šroub pro
nastavení výšky sedáku, ø 37 cm, restaurováno
3 500 kč
€ 143
10 000 kč
€ 410
3 500 kč
€ 143
muller Fréres Lunevill, Francie
248.
250.
251.
72
252. Lampa s buldočkem
střední evropa, počátek 20. stol., patinovaná měď,
obecný kov, kosočtvercová základna s hlavou buldočka
držícího kryt objímky, původní žárovka,
délka 32 cm, nově elektrifikováno
3 500 kč
€ 143
252.
254.
254. křeslo Art deco
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., ohýbaný dubový
masiv, semišové čalounění, mosaz, výška 76 cm,
šířka 2 cm, hloubka 103 cm, zachovalý stav
9 500 kč
€ 390
255.
252.
253. květník
střední evropa, počátek 20. stol., měděný plech, stlačená
kulovitá výduť, poloplastický rytý dekor s motivem vinné
révy, osazený tordovaný lem, výška 16,5 cm, ø 22,5 cm
1 500 kč
€ 62
255. dóza s intarzií
vypálená zn. RW, střední evropa, 10./20. léta 20. stol.,
lakované a mořené dřevo, čtvercová dóza se zhranělým
víčkem a válcovou úchytkou, zdobeno
ornamentální intarzií, výška 21 cm
253.
€ 615
73
15 000 kč
256.
258.
258. dáma v kadeřnickém saloně
256. secesní plakát Frühjahrs Ausstellung
Rakousko-Uhersko, přelom 19./20. stol., kombinovaná
technika, papír, 35,7 x 28,5 cm, rám, paspatra, sklo,
sign. LD ST.L.
Rakousko-Uhersko, přelom 19./20. stol., kombinovaná
technika papír, 53,5 x 36 cm, lehce poškozeno, rám,
pasparta, sklo
€ 267
9 500 kč
€ 390
6 500 kč
259. secesní zrcadlo
257. Nádoba na šampaňské
střední evropa, počátek 20. stol., stříbřený cín,
původní fasetované zrcadlo s figurálním rámem
výrazného secesního tvarosloví, výška 32, 5 cm, 1 trhlina,
stříbření poškozeno
vtlač. zn. A.k.& Cie, evropa, 1. čtvrtina 20. stol.,
obecný kov, rozšiřující se válcová nádoba se dvěma uchy
a poloplastickým ornamentálním secesním dekorem,
výška 28 cm
€ 144
8 000 kč
€ 328
3 500 kč
259.
257.
74
260.
Jaroněk Bohumír (Zlín 1866–1933 Zlín)
260. Pohádka
čechy, Rožnov pod Radhoštěm, 20./30. léta 20. stol.,
návrh B. Jaroněk, tkaný gobelín se zvířecími a krajinnými
motivy, výška 92 cm, šířka 177,50 cm
Konzultováno v Moravské gobelínové manufaktuře.
Stejný exemlápř ve sbírkce Muzea regionu Valašsko.
15 000 kč
€ 615
261. dezertní talířky – 2 ks
vtlačená firmení zn., zn. S, fA, střední evropa,
poč. 20. stol., 2 ks, bělnina, poloplastický
a malovaný dekor větví s listy a třešněmi, ø 17 cm,
min. otluky na glazuře
dohromady 1 000 kč
€ 41
262. kropenka s Pannou marií
puncováno, dovozový punc AV, evropa, stříbro,
hmotnost netto 85,00g, podglazurní malba na porcelánu,
kropenka s centrálním výjevem panny Marie, zdobeno
prořezávaným dekorem kříže a tlačeným spirálovým
motivem, výška 19,5 cm
262.
263. Prsten s diamanty
12 000 kč
€ 492
střední evropa, 1. pol. 20. stol., bílé zlato, ryzost
750/1000, hmotnost 4,00 g, prsten osazen 18ti karátovými
diamanty bagetového a briliantového výbrusu
12 000 kč
€ 492
261.
263.
75
265. Lékárenské láhve – 3 ks
střední evropa, 19. stol., čiré sklo, broušeno,
latinský nápis v centrálním medailonu, 3 ks,
láhve se zátkami, 21 cm, 1 masivní oťuk
dohromady 5 500 kč
€ 226
266. Lékárenské nádoby– 3 ks
porcelánová zn. královská manufaktura na výrobu
porcelánu, střední evropa, 1. pol. 19. stol., porcelán,
nadglaz. latinské nápisy, dózička s širokým víčkem,
výška 11 cm, skleněné 2 ks: střední evropa,
2. pol. 19. stol., broušené čiré sklo, lékárenská lahvička,
latinský nápis v medailonu, výška 11 cm, 1 hrdlo s oťukem
dohromady 2 500 kč
€ 103
267. Lékárenské váhy
264.
vyražené kalibrační zn., zn. rak.-uher. orlice,
Rakousko-Uhersko, konec 19. stol., litá mosaz, dřevo,
tordovaný sloup nese dvě ramena, mělké misky na řetězech,
výška 100 cm, misky s prasklinami
264. Lustr dvouplamenný
evropa, 2. polovina 20. stol., zlacená litá litina, slitiny
kovů, skleněná stínítka (nepůvodní), centrální tyč nese
dvě bohatě zdobená ramena s akantovým a rozvilinovým
dekorem, výška 113 cm, max. šířka 70 cm
19 000 kč
€ 779
12 000 kč
€ 492
265.
266.
267.
76
268.
268. Lékárenské váhy
střední evropa, počátek 20. stol., mosaz, mramorová
podstava, sloup nese dvě ramena zakončena lidskou hlavou,
půlkulovité misky zavěšeny na třech řetězech, výška 52 cm
5 000 kč
€ 205
269. Zahradní židle – 2 ks
střední evropa, konec 19. stol., bíle lakovaný obecný kov,
dřevo, skládací kostra s lať kovým opěrákem a sedákem,
výška 85 cm, základna 41 x 58 cm, původní i nepůvodní
nátěr poškozen
269.
dohromady 4 000 kč
€ 164
270. Lví hlava
střední evropa, přelom 19./20. stol., litina s původní
patinou, reliéfní hlava, výška 23 cm
6 000 kč
€ 246
271. stříbrný závěs
přepuncovací zn. z r. 1806, střední evropa, stříbro,
ryzost 800/1000, hmotnost 4,50 g, prolamovaný akantový
dekor, rozměry 3,5 cm x 2,2 cm
1 500 kč
€ 62
270.
272. svícen s orlicí – 2 ks
slezsko, kolem r. 1740, litá a tepaná mosaz, 2 ks,
čtyřplamenný svícen s lvíčkem a orlicí, prořezávané
ornamentální tělo, kruhová podstava nese vysokou
profilovanou nohu, výška 59 cm
271.
Posouzeno PhDr..., UMPRUM.
dohromady 40 000 kč
€ 1 640
272.
273. Lastura
střední evropa, 18. stol., dřevo, polychromováno,
zlaceno, řezaná dekorace ve tvaru lastury,
rozměry 43 x 51 cm, zlacení i polychromie částečně setřena
6 000 kč
€ 246
77
273.
272.
278. miska na kaviár ve tvaru lastury s úchytem
ve tvaru ryby
nečitelný punc, dopuncováno úředním čSR puncem
(po r. 1957), střední evropa/československo,
(po r. 1957), stříbro, ryzost 800/1000, hmotnost 20,10 g,
výška s úchytem 3 cm
2 000 kč
€ 82
274.
274. Jídelní souprava – 36 ks
279. Nástolec
mistrov zn. Jk (1 lžička zn. Fř), punc Tatry,
československo, 30./40. léta 20. stol., stříbro,
ryzost 800/1000, šestiosobní jídelní příborová souprava,
36 ks: 6 nožů s nerezovou čepelí zn. sandrik inoxicable
(délka 24,7 cm), 6 vidliček a lžic, 6 kávových a čajových
lžiček (1 čajová lžička nesourodá), 6 dezertních vidliček
punc, Německo, stříbro, ryzost 800/1000,
hmotnost 132,00 g, mělká kruhová miska na vysoké nožce
s kruhovou základnou, dva postranní úchyty, výška 10 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
2 000 kč
€ 82
17 000 kč
€ 697
275. miska s mincí
punc, vtlač. firemní zn., Německo, stříbro, ryzost 925/1000,
hmotnost 121,00 g, čtvercová miska s tordovaným
lemem, vsazená mince freie und Hansestadt Hamburg,
deutsches Reich 1908, ø 10,5 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
3 500 kč
€ 143
276. stříbrné misky – 6 ks
276.
zn. punc Tatry, československo, po r. 1929, stříbro,
ryzost 800/1000, hmotnost 93,00 g, 6 ks, kruhové misky
s vroubkovaným lemem, ø 5,7 cm
280. miska s aplikací vinného hroznu a listí
dohromady 3 000 kč
€ 123
čSR punc, československo, 40./50. léta 20. stol.,
stříbro, ryzost 925/1000, hmotnost 3,70 g, kruhová miska
na tordované patce, plastický dekor, výška 2 cm
277. miska s mincí
vtlač. firemní zn., německý punc, Německo, stříbro,
ryzost 800/1000, hmotnost 86 g, kruhová miska s vsazenou
mincí Wilhelm II deutscher kaiser Konig V. preusen,
Deutsches Reich 1910, ø 9 cm
2 000 kč
€ 82
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
3 000 kč
€ 123
277.
275.
279.
280.
278.
78
281. stolní rámeček
firemní zn. WJm&Co., anglický punc,
Anglie, Birmingham, stříbro, ryzost 925/1000, stříbrný
plech s tepaným dekorem v kovové schránce potažené
zeleným sametem, zaskleno, historizující provedení,
rozměry 15 x 15 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 205
5 000 kč
Wedgwood, Anglie
282. miska s intaglií – 2 ks
vtlač. zn. Wedgwood, made in england, Anglie,
po r. 1970, jaspisová kamenina tzv. „ Wedgwood blue“
s bílým reliéfem s figurálním mytologickým motivem, 2 ks,
kruhová miska se zvlněným lemem, ø 13,5 cm
Jaspisová kamenina (Jaspersware) s bílým reliéfem
patří k nejznámějším a nejvyhledávanějším produktům
světoznámé značky Wedgwood (založena v r. 1759).
Vyráběla se v různých barevných odstínech, přičemž
nejoblíbenější byl bleděmodrý podklad tzv. „Wedgwood
blue“. Označení jaspis pochází z názvu řeckého minerálu,
který je používán na její výrobu. Počátek její výroby sahá
před rok 1860 a velké oblibě se těší dodnes.
€ 82
281.
dohromady 2 000 kč
282.
sandrik, československo
283. Jídelní souprava – 44 ks
zn. sandrik, punc Tatry, československo, po r. 1928,
výroba fa sandrik, stříbro, ryzost 800/1000, zlaceno,
šestiosobní jídelní příborová souprava, 44 ks: 6 nožů
s nerez čepelí zn. sandrik inoxicable (délka 25,5 cm),
6 vidliček, 6 lžic, 6 čajových a kávových lžiček,
6 dezertních vidliček, kleště na cukr, lopatka, servírovací
lžíce a lžíce na salát, servírovací vidlička, naběračka malá
a velká, naběračka na omáčku, původní třípatrová kazeta
€ 1 394
34 000 kč
283.
79
283.
287. svícen – 2 ks
střední evropa, 2. třetina 20. stol., stříbřený obecný kov,
čiré sklo, 2 ks, skleněný válcový dřík vsazen do profilované
kruhové podstavy, klenutá miska pro jednu svíčku,
výška 21 cm
dohromady 1 500 kč
€ 62
284.
Bibus František, moravská Třebová
284. stolní souprava – 5 ks
zn. FB, československo, moravská Třebová,
1. třetina 20. stol., výroba fa F. Bibus, alpaka,
čiré broušené sklo, stolní souprava s jemným páskovým
rostlinným dekorem, skleněné nádobky volně loženy
v kovových miskách, 5 ks: podnos s uchem, 2 nádobky
na olej a ocet se zátkou, cukřenka, mléčenka,
délka podnosu 28 cm
287.
dohromady 2 500 kč
€ 103
285.
285. Tác
německý punc, firemní zn., Německo, 1. pol. 20. stol.,
stříbro, ryzost 800/1000, hmotnost 914,00 g, oválná mísa
s profilovaným lemem, ø 45,5 cm
8 500 kč
€ 349
286. dusítko na cigarety
288.
puncováno, vtlač. GVJA, T9, stříbro, ryzost 830/1000,
hmotnost 26,5 g, dusítko na cigarety s úchytem ve tvaru
putti s hadem, výška 6,5 cm
288. Rámeček
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
čSR punc, vtlač. zn. HI?, čechy, 1921–1928, stříbro,
ryzost 800/1000, hmotnost 357 g, obdélný rám s oválným
otvorem, výška 29 cm, šířka 20 cm
2 500 kč
€ 103
dohromady 4 500 kč
289. Japonská figurální plastika
papírová nálepka kHAUI, Japonsko, porcelán, malováno,
stříkaný dekor, výška 21 cm
€ 82
2 000 kč
Nová Role, čechy
290. moka souprava – 6 ks
zelená podglaz. zn. Nová Role, typ modern, červená
nadglaz. zn. Galerie českých výtvarníků v brně, čechy,
Nová Role, 40. léta 20. stol., porcelán, tištěný stylizovaný
květinový dekor, zlaceno, 6 ks: konvice s víčkem
(výška 19 cm), cukřenka s víčkem a dvěma uchy, 4 šálky
s podšálky
€ 103
286.
289.
80
dohromady 2 500 kč
290.
291.
291. dóza na bonbony
tištěná zn., Weimar, Německo, Výmar, 1924–1928,
porcelán, bílý fond s oranžovým a zlaceným dekorem,
výška 18 cm , úchyt víka odborně restaurován
3 000 kč
€ 123
292. čtyřplamenný svícen
střední evropa, 1. pol. 20. stol., niklovaný obecný kov,
kruhová základna s bohatě členěnou nohou se čtyřmi
půlkruhovými rameny, výška 20 cm
293.
294. Pierot a kolombína
1 500 kč
€ 62
ryté a malované výrobní zn., střední evropa,
20./30. léta 20. stol., 2 ks, malovaný porcelán,
barevný dekor ve stylu Art Deco, výška 30,5 cm,
odborně restaurováno
dohromady 8 000 kč
€ 328
292.
dupoma, duchcov
293. dóza
tlačená a tištěná zn. dUPOmA, made in Czechoslovakia,
československo, duchcov, 20.–30. léta 20. stol., pórovina,
zhraněné tělo s vypouklým víkem, plastický a malovaný
dekor, výška 9 cm, úchyt odborně restaurován
€ 103
2 500 kč
294.
81
295.
295. dóza
296.
zn. D.V.I., 15., střední evropa, 2. čtvrtina 20. stol.,
keramika, malovaný a zlacený rostlinný dekor, zhranělá
dóza s víčkem a válcovitou úchytkou, výška 10,5 cm,
min. oťuky na glazuře
kunichika (1835–1900)
296. divadlo kabuki – 3 ks
5 000 kč
€ 205
kunichika, Japonsko, kolem r. 1880, dřevoryt, papír, 3 ks,
rozměry 36 x 23 cm
dohromady 3 500 kč
€ 141
Lang Anton (1875–1938)
297. Talíř
vtlač. zn. Anton Lang, made in Germany, Německo,
Oberammergau, 20./30. léta 20. stol.,
návrh A. Lang, vyrobeno v Langově keramické dílně,
keramika, malovaný zhraněný a květinový dekor ø 37,5 cm
2 500 kč
€ 103
297.
298. Pudřenka Art deco
Rakousko-Uhersko, 1. třetina 20. stol., alpaka, obdélná
schránka s rytým a gravírovaným dekorem, víčko
na stěžejce, otvírací patent osazen modrým kamenem,
délka 7 cm, šířka 5,5 cm.
1 500 kč
€ 62
299. Nástěnná lampa Art deco – 2 ks
čechy, 20./30. léta 20. stol., mosaz, dřevo, původní
foukané a tvarované sklo s mléčným nádechem a růžovým
zbarvením, zhranělá deska nese projmuté rameno, svítidlo
ve tvaru květu, výška 27,5 cm, 1 min. oťuk
dohromady 10 000 kč
€ 410
298.
299.
82
300. Rondokubistická kazeta
čechy, 1. třetina 20. stol., polychromované dřevo,
čtvercová dóza v rondokubistickém tvarosloví,
víko s úchytem, boční půlkruhové aplikace,
pestré malované motivy, 28 x 28 cm
6 500 kč
€ 267
300.
Amsterodamská škola
301. Lustr Art deco
evropa, 20. léta 20. stol., Amsterodamská škola,
mosaz, čiré sklo malované ornamentálním dekorem
Art deco, textilní šňůry, lustr zvonovitého tvaru, zhranělý
do šestihranu, zdobeno třásněmi, výška 95 cm, ø 65 cm,
malba lehce poškozena
301.
Pelantová Jindra – připsáno
Obdobné kusy draženy v Sotheby‘s,
Amsterdam, 23. 11. 2006, č. 152, 153
303. dóza ve tvaru žaludu
17 500 kč
€ 718
čechy, 10./20. léta 20. stol., návrh J. Pelantová?,
malované soustružené dřevo, dóza na třech kulovitých
nožkách, bohatě dekorována rostlinnými a abstraktními
motivy, víčko s válcovou úchytkou, výška 20 cm
Pelantová Jindra – připsáno
302. dóza s motivem čtyřlístků
11 500 kč
€ 471
čechy, 10./20. léta 20. stol., návrh J. Pelantová?,
malované soustružené dřevo, dóza na třech kulovitých
nožkách, zdobena bohatým rostlinným a abstraktním
dekorem, víčko s kulovitou úchytkou, výška 16,50 cm
10 500 kč
€ 431
302.
303.
83
304.
304. Nápojová souprava s vázou – 8 ks
československo, 2. třetina 20. stol., topasové sklo
zdobeno zlaceným dekorem jemného rastru a linek,
8 ks: váza (výška 18 cm), karafa se zátkou (výška 25 cm),
6 likérek (výška 6 cm)
306. Velký flakon
zbytek pap. nálepky, československo, 30. léta 20. stol.,
čiré sklo, zlacená mosaz, textil, gumový balonek,
masivní oválné tělo s broušeným geometrickým dekorem,
výška 18 cm
dohromady 2 000 kč
€ 82
2 500 kč
€ 103
305.
307.
305. kubistická žardiniéra
čechy, 20./30. léta 20. stol., medově zbarvené sklo,
šestiúhelníková mísa s 12ti zhranělými pilíři, částečně
matované sklo, výška 9 cm, šířka 28 cm, 1 min. oťuk
Napako, českoslovesko
307. Lopatka na zmrzlinu
vtlač. zn. Napako, československo, 1. pol. 20. stol.,
niklovaná mosaz, délka 22,5 cm
11 000 kč
€ 451
500 kč
€ 21
308. Plastika leopard
zelená tištěná zn., střední evropa, 2. čtvrtina 20. stol.,
bělnina, malováno, výška 29 cm, délka 37 cm
6 000 kč
€ 246
306.
308.
84
309.
309. Rohová kubistická toaletka
čechy, 10.–20. léta 20. stol., z okruhu A. Procházky,
dubová a javorová mořená dýha, zrcadla, 2 otevírací křídla,
lištováno, výška 183 cm, max šířka. 137, nerestaurováno
35 000 kč
€ 1 435
310. Nástěnné svítidlo Art deco
střední evropa, 20./30. léta 20. stol., patinovaný bronz,
2 kulovitá stínidla z mléčného skla, základna ve tvaru květu
nese dvě projmutá ramena, délka 23 cm, výška 32 cm,
chybí šroubky
4 500 kč
€ 185
309.
310.
85
311.
kovařík Hubert (Břeclav 1888–1958)
311. čajová souprava – 5 ks
vtlač. zn. mAde IN CZeCHO-sLOVAk.,
československo, 20. léta 20. stol., návrh H. kovařík,
výroba fa kunštátská keramika, pórovina, zdobeno
černou podglazurní malbou se stylizovaným rostlinným
dekorem, 5 ks: konvice s víčkem (výška 20,5 cm),
4 šálky s podšálky, 1 min. oťuk na spodní straně šálku
dohromady 4 000 kč
€ 164
313.
312. stojánek na ubrousky Art deco
312.
vtlač. firemní zn. Qist, střední evropa, 1. třetina
20. stol., stříbřený obecný kov, stojánek na ubrousky
s prolamovaným geometrickým dekorem, výška 9,3 cm
€ 62
1 500 kč
dell Christian
313. stolní lampa, typ 2035
střední evropa, 40. léta 20. stol., návrh Ch. dell pro
fa kora Light, bíle lakovaný a chromovaný obecný kov,
lakované dřevo, kruhová základna, polohovatelná noha
na kloubu, široké stínidlo, výška 41 cm
€ 82
2 000 kč
314. Pojízdný stolek
čechy, 30. léta 20. stol., chromovaný a lakovaný obecný
kov s vrstvou původního i pozdějšího bílého laku, otočné
police z lakovaného dřeva, gumové části původní, členěný
systém polic, odkládacích a závěsných ploch a držáku
na lahve, výška 110 cm, šířka 111 cm, hloubka 45 cm
€ 205
314.
86
5 000 kč
315. Židle – 2 ks
čechy, 20. léta 20. stol., bukové dřevo, překližka, původní
bílý a černý nátěr, plný sedák, opěrák se šprušlemi,
výška 89 cm, výška sedáku 48 cm
€ 205
dohromady 5 000 kč
315.
Goldscheider, Vídeň
317. Nástolec s putti
kovařík Hubert (Břeclav 1888–1958)
tištěná a vtlač. zn. Goldscheider, Vídeň, 10./20. léta
20. stol., výroba fa Goldscheider, bělnina, malováno,
zdobeno poloplastickým květinovým dekorem, 3 putti
stojící na profilované podstavě nesou kruhovou mísu,
výška 28 cm, odborně restaurováno
316. dóza s putti
vtlač. č. modelu 508, čechy, 20. léta 20. stol.,
návrh H. kovařík, výroba fa kunštátská keramika,
pórovina, malovaný a poloplastický dekor, profilovaná
kruhová dóza, víko s úchytem ve tvaru putti hrajícího
na flétnu, výška 19 cm
€ 779
19 000 kč
5 000 kč
€ 205
317.
316.
87
319. kuřácká etue ve stylu Bauhaus
střední evropa, 1. třetina 20. stol., mořené dřevo,
chromovaný obecný kov, obdélný podnos s upevněnou
kazetou s víčkem na stěžejce, stojánek na sirky, výška 7 cm,
délka 25 cm, hloubka 13,5 cm
2 500 kč
€ 103
319.
318.
320. Rámeček
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., niklovaný obecný
kov, čiré sklo (1 ks chybí), polohovatelný rám v jednoduché
montáži, výška 19 cm, délka 32 cm
318. stolní lampa
střední evropa, 30./40. léta 20. stol., niklovaný obecný
kov, kruhová profilovaná podstava vyplněna litou výplní,
husí krk, porcelánový šroub, výška 46 cm, ve spoji letováno
€ 82
321. servírovací stolek na kolečkách
2 000 kč
€ 82
2 000 kč
Německo, chromovaný obecný kov, čiré sklo, lepenka,
gumová kolečka, rozměr 63 x 42 x 42 cm
€ 144
3 500 kč
322. Rámeček na fotografii
střední evropa, 30.–40. léta 20. stol., mramor, sklo,
chromovaný obecný kov, sklo broušené do fazet uchyceno
mezi dvěma skleněnými válci rozdílné výšky, max.
výška 28 cm
€ 82
2 000 kč
323. svícny – 2 ks
střední evropa, 30. léta 20. stol., alpaka, 2 ks, svícen
ve tvaru krychle, zapuštěný otvor pro jednu svíčku
s kruhovým vystupujícím lemem, výška 6 cm
320.
€ 62
321.
1 500 kč
322.
88
Vys
na
pre
fun
živ
náv
pri
půs
Honzík karel
(Le Croisic 1900–1966 Praha)
324. křeslo
čechy, 30. léta 20. stol., návrh arch. k. Honzík,
chromovaná trubková konstrukce,
čalouněný sedák, opěrák i potah původní, výška 73 cm
Vystudoval pozemní stavitelství a architekturu na české
technice v Praze. Svou tvorbou prezentuje tzv. „uměleckou“
či „poetickou“ větev funkcionalismu. Jeho teoretické
dílo Tvorba životní slohu získalo široký světový ohlas.
Jako návrhář nábytku vycházel z funkcionalistických
principů, přičemž dbal i na psychologické působení
architektury, vč. jejího interiéru.
25 000 kč
€ 1 025
324.
323.
325. Nástěnná lampa
čechy, 20./30. léta 20. stol., chromovaný obecný kov,
mléčné sklo, dřevěná soustružená patka, délka 32,5 cm,
nově elektrifikováno
325.
3 000 kč
€ 123
Napako, čechy
Napako, čechy
326. Lampa
327. stolní lampa
čechy, výroba fa Napako, chromovaný obecný kov,
mléčné sklo s bleděmodrým nádechem (nepůvodní?),
vysoká kruhová podstava nese válcový dřík, v němž
je usazeno kulovité žebrované stínidlo, výška 54 cm,
kompletně renovováno, nově elektrifikováno
čechy, výroba fa Napako, chromovaný obecný kov, čiré,
podjímané bledězelené sklo, výška 41 cm, kompletně
renovováno, nově elektrifikováno
7 000 kč
€ 287
4 000 kč
€ 164
326.
89
327.
328.
329.
330.
328. Nápojová souprava – 20 ks
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., čiré broušené
sklo, nápojová souprava, 20 ks: 6 šampusových sklenic
(výška 17,7 cm), 6 sklenic na víno, 6 likérek (2 náhradní),
kónické pohárky na štíhlých nožkách, kruhové patky,
broušený peckový dekor, několik menších oťuků
€ 185
dohromady 4 500 kč
schrötter Rudolf (1887)
331.
329. džbán
čechy, dubí u Teplic, 30. léta 20. stol.,
návrh R. schrötter, čiré lisované sklo, výška 25 cm
€ 41
1 000 kč
330. Váza
čechy, 2. čtvrtina 20. stol., čiré sklo, kónicky tvarovaná
masivní váza broušená do fazet, výška 18 cm,
1 nepatrný oťuk
€ 37
1 000 kč
331. Brož
vtlač. ryzostní číslo, střední evropa, stříbro, ryzost
835/1000, hmotnost 4,00 g, brož ve tvaru květinového
věnce, osázeno makrazity, ø 2,5 cm
332.
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 41
1 000 kč
332. stropní lampa
střední evropa, 1. třetina 20. stol., chromovaný obecný
kov, kruhová dřevěná základna z mořeného a lakovaného
dřeva, stínidlo z mléčného skla, stlačný kónický válec
s vypouklým dnem, výška 19 cm, ø 21 cm
€ 82
2 000 kč
333. Rámeček
mistrovská zn. EK, punc selka, československo,
20.–30. léta 20. stol., stříbro, ryzost 800/1000,
mahagonově mořené dřevo, sklo, stolní rámeček s dobovou
fotografií, rozměr 33 x 23 cm
€ 390
333.
90
9 500 kč
Grunt Jaroslav (Blatec 1893–1988 Brno)
334. křeslo
čechy, 1924, návrh J. Grunt, masiv dub, dřevěná kostra,
bočnice se třemi šprušlemi, vložený polstrovaný sedák
i opěrák, nově polstrováno, nově potaženo kůží, max.
výška 80 cm, 71 x 71 cm, odborně restaurováno
Provenience: Pánský pokoj z brněnské vily
(Brno, Stránice, ul. Krondlova).
Lit.: O nové Brno, Brněnská architektura 1919–1939).
60 000 kč
€ 2 461
336.
334.
Grunt Jaroslav (Blatec 1893–1988 Brno)
336. křeslo
čechy, 1924, návrh J. Grunt, masiv dub, dřevěná
kostra, bočnice se třemi šprušlemi, vložený polstrovaný
sedák i opěrák, nově polstrováno, nově potaženo kůží,
max. výška 80 cm, 71 x 71 cm, odborně restaurováno
335. Šejkr
střední evropa, 2. třetina 20. stol., čiré sklo, stříbřený
obecný kov, štíhlé tělo a zátka s pravidelným kanelováním,
odjímatelné sítko, výška 16,5 cm
Provenience: Pánský pokoj z brněnské vily
(Brno, Stránice, ul. Krondlova).
Lit.: O nové Brno, Brněnská architektura 1919–1939).
1 500 kč
€ 37
€ 2 461
60 000 kč
337. Nástolec
německý punc, zn. HB, 2, Německo, stříbro, ryzost
800/1000, hmotnost 453 g, hluboký nástolec s oválnou
patkou, žebrovaným tělem a široce rozevřeným lemem,
výška 9 cm, šířka 22,5 cm
€ 328
8 000 kč
337.
335.
91
338.
Witt P. – okruh
340. Přátelská čajová souprava – 5 ks
čechy, 30. léta 20. stol., varianta návrhu prof. P. Witta,
družstevní práce pro krásnou Jizbu, varné sklo,
5 ks: konvice s víčkem, konvička na mléko, cukřenka,
2 šálky s podšálky, výška konvice 14 cm
338.
€ 103
dohromady 2 500 kč
sutnar Ladislav (Plzeň 1897–1976)
341. moka souprava – 7 ks
podglaz. zn. Dp, čechy, návrh L. sutnar v r. 1928–1932,
družstevní práce pro krásnou jizbu, porcelán s červenou
linkou, 7 ks: 5 šálků s podšálky, konvice s víčkem,
cukřenka s víčkem, výška konvice 14 cm
Moka souprava byla navržena v celkovém počtu osmi
kusů, tedy konvice, cukřenka a šest šálků s podšálky.
Mléčenka nebyla součástí této soupravy.
340.
Lit.: Katalog Katalog Družstevní práce 1936. Panorama,
roč. 11, č. 8 (říjen 1933).
€ 246
sutnar Ladislav (Plzeň 1897–1976)
dohromady 6 000 kč
338. Nápojová souprava – 20 ks
čechy, návrh L. sutnar pro krásnou Jizbu,
kolem r. 1930, čiré tenké sklo, 20 ks: 6 sklenic na pivo,
4 sklenice na vodu, 4 sklenice na aperitiv (12,5 cm),
6 likérek (výška 10 cm)
Lit.: Panorama, roč. 11. č. 8 (říjen 1933).
€ 226
dohromady 5 500 kč
sutnar Ladislav (Plzeň 1897 – 1976)
341.
339. Jídelní souprava – 14 ks
čechy, návrh L. sutnar pro krásnou Jizbu, kolem r.
1930, čiré tenké sklo, 14 ks: hluboká mísa, mělká mísa,
6 kompotových misek, 6 talířků (ø 22,5 cm)
Lit.: Panorama, roč. 11. č. 8 /říjen 1933/, A. Adlerová,
České užité umění 1918–1938, Praha 1983, s. 124.
€ 390
9 500 kč
339.
92
342.
342. Příruční stolek
čechy, 20./30. léta 20. stol., dřevo, dýhováno, chromovaný
kov, výška 60 cm, délka 70 cm, hloubka 39,5 cm
6 000 kč
€
343. stojánek na mýdlo
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., porcelán,
chromovaný obecný kov, obdélná miska se štíhlým
projmutým držákem pro zavěšení,
rozměry misky 16,5 x 10 cm
2 000 kč
€ 82
344. stolní lampa
střední evropa, 30./40. léta 20. stol., stříkaný a částečně
chromovaný obecný kov, smaltovaný kov, husí krk,
temně zelené stínidlo, výška cca 67 cm,
343.
2 500 kč
€ 103
sutnar Ladislav (Plzeň 1897–1976)
345. čajová souprava – 6 ks
zn. DP, čechy, , návrh L. sutnar v r. 1928–1932 pro
krásnou Jizbu, porcelán, červený fond, 6 ks: konvice
s víčkem, mléčenka s víčkem, 4 šálky s podšálky,
výška konvice 15 cm
dohromady 4 500 kč
€ 185
345.
344.
93
346. Lustr „sputnik“
zn. dRUPOL 04 – TYP 21418-250V – 13 x 14W,
československo, fa drupol, 60./70. léta 20. stol.,
chromovaný obecný kov, třináctiplamenný lustr, ø 32 cm,
výška 98,5 cm
6 000 kč
€ 246
347. stolní pracovní lampa
střední evropa, 2. čtvrtina 20. stol., lakovaný obecný
kov (pozdější lak), bakelit, stolní lampa se dvěma
klouby pro nastavení polohy svítidla, výška 77 cm,
pozdější elektrifikace
1 500 kč
€ 62
346.
kOVONA, karviná
348. Němý sluha
pap. nálepka kovona karviná, čechy, karviná,
20.–30. léta 20. stol., výroba fa kovona, chromovaný
obecný kov, částečně lakováno, dřevo, umělá hmota,
výška 99,5 cm, šířka 35,5 cm, hloubka 40 cm
3 500 kč
€ 144
Halabala Jindřch
349. Pohovka modela s variabilní úpravou
na spaní
československo, 1928–1935, návrh pohovky J. Halabala,
výroba UP Závody, ohýbané lakované bukové dřevo,
chromovaná ocel, sklopné područky pro spací úpravu,
volně ložené sedáky – původní čalounění i potah
(pouze 1 polštář nepůvodní), výška 85 cm, 80 x 150 cm,
Lit.: Jindřich Chatrný, JINDŘICH HALABALA a Spojené
uměleckoprůmyslové závody v Brně, ERA group, Brno,
2003, s. 124.
348.
15 000 kč
€ 615
347.
94
349.
350.
350.
Halabala Jindřich a spojené UP Závody
Halabala Jindřich (koryčany 1903–1978 Brno)
350. kuchyňská kredenc
československo, 30. léta 20. stol., výroba UP Závody,
mořené dřevo, šířka 198 cm, výška 176 cm, hloubka 59 cm
Jeden ze sběratelsky nejzajímavějších výrobků firmy
UP Závody . Kredenc se liší od běžného dobového
kychyňského nábytku svou jasnou funkčností. Návrháři
UP Závodů zde vyřešili úložné kuchyňské prostory
moderním a inovativním způsobem. Místo typických
prosklených dvířek, šuplíků a kořenek je použita jednolitá
dřevěná roleta a otočné kruhové police.
€ 3 896
351.
Ladislav Žák (1900 Praha – 1973 tamtéž)
95 000 kč
352. Nápojová a jídelní souprava – 37 ks
351. mísa
čechy, 1. třetina 20. stol., návrh arch. L. Žák, čiré sklo
s probrušovaným figurálním dekorem, 37 ks: 3 sklenice
na pivo, 3 sklenice na vodu, 3 sklenice na šampaňské, 6
sklenic na aperitiv, 4 sklenice na víno, 2 likérky, 2 odlivky,
1 hluboká mísa, 1 servírovací talíř, 6 misek, 6 talířků
pap. nálepka Bohemia glass, made in Czechoslovakia,
čechy, 40./50. léta 20. stol., čiré matované sklo,
velká kruhová mísa, vnější stěny zdobeny plastickým
stylizovaným květinovým dekorem, ø 35 cm
€ 62
1 500 kč
€ 615
dohromady 12 000 kč
352.
95
metelák milan
354. Likérky – 6 ks
československo, 60./70. léta 20. stol., návrh m. metelák,
čiré sklo ve spodní části zeleně tónované, silnostěnné dno
s bublinkovým dekorem, výška 7 cm
1 000 kč
€ 41
354.
355. sklenice – 6 ks
československo, 60./70. léta 20. stol., kónické sklenice
z čirého tenkostěnného skla, kruhová patka z černě
zbarveného skla, kouřový nádech, výška 13,5 cm
1 000 kč
€ 41
serves Cristal, Francie
356. sova
leptaná zn. serves France, Francie, polovina 20. stol.,
výroba sevres Cristal, čiré sklo, masivní skulptura
ve tvaru sovy, výška 30 cm
353.
4 000 kč
€ 164
fa Osolsobě, Rousínov u Brna
353. Zrcadlo
357. sada odlivek Nehasit vodou – 6 ks
československo, Rousínov u Brna, 30.–40. léta 20. stol.,
výroba fa Osolsobě, dřevěná třešňová dýha, černé opakní
sklo, niklovaný obecný kov, výška 170 cm, šířka 60 cm
československo, kolem pol. 20. stol., porcelán, zlaceno,
souprava šesti odlivek z porcelánových izolátorů, nápis
Nehasit vodou!, výška odlivky 4,5 cm, kazeta
Konzultováno s Mgr. M. Lehmannovou, Moravská galerie:
„.....v pavilonu UMPRUM školy Praha na výstavě Soudobé
kultury v Brně se vystavoval psací stůl s podobně řešenými
„zásuvkami“, jeho autorem byl Jan Krupka (pod vedením
Pavla Janáka), nábytek realizovala firma Osolsobě
v Rousíně u Brna“.
dohromady 1 500 kč
€ 62
15 000 kč
€ 615
357.
356.
355.
96
358.
358.
358.
fa Osolsobě, Rousínov u Brna
361. mísa
358. stolek s výklopnými zásuvkami
evropa, 50./60. léta 20. stol., hutní sklo s bublinkami,
žlutě a mléčně tónované, výška 7,5 cm, max. ø 40,5 cm
československo, Rousínov u Brna, 30.–40. léta 20. stol.,
výroba fa Osolsobě, dřevěná třešňová dýha, opakní sklo,
niklovaný obecný kov, výška 50 cm, ø 40 cm
€ 164
4 000 kč
Viz pol. 156.
Konzultováno s Mgr.M. Lehmannovou, Moravská galerie.
€ 492
12 000 kč
fa Osolsobě, Rousínov u Brna
359. Noční stolek
československo, Rousínov u Brna, 30.–40. léta 20. stol.,
výroba fa Osolsobě, dřevěná třešňová dýha, niklovaný
obecný kov, výška 50 cm, šířka 50 cm, hloubka 50 cm
361.
Viz pol. 156, 158.
Konzultováno s Mgr. M. Lehmannovou, Moravská galerie.
€ 328
8 000 kč
Chocholatý František (1902–1973)
360. Fyziognomický bar moser,
moserovské obří číše – miniatura
leptané razítko, čechy, karlovy Vary,
návrh F. Chocholatý v r. 1957, výroba fa moser, čiré
foukané sklo, číše: Štíhlá dáma, Dlouhý pán, Dlouhá tvář,
Měsíční tvář, Tlouštík, Tlustá berta, max. výška 14 cm
€ 185
dohromady 4 500 kč
360.
359.
97
363.
363. Interiérové svítidlo
střední evropa, 60. léta 20. stol., chromovaný
obecný kov, vnitřek jednoplamenného svítidla bíle
lakován (lemováno páskem ze žlutého obecného kovu),
výška 71,5 cm, lakování poškozeno
362.
364. Váza – 2 ks
střední evropa, 60. léta 20. stol., chromovaný obecný
kov, prostorový lustr, ramena nesou tři horizontálně
a tři vertikálně uchycené válce se zkosenými okraji,
výška 97 cm
střední evropa, 60. léta 20. stol., 2 ks, čiré sklo
s pískovaným kruhovým dekorem, válcové, kónicky
tvarované tělo, výška 34,5 cm
8 500 kč
€ 349
4 500 kč
€ 185
362. dvanáctiplamenný lustr
dohromady 3 000 kč
€ 123
365. Židle – 2 ks
střední evropa, 20.–30. léta 20. stol., chromované
ocelové trubky, plný sedák a opěradlo s vysokým
polstrováním, čalouněno původní bílou koženkou,
výška 72 cm, šířka 53 cm, hloubka 44 cm
dohromady 4 000 kč
€ 164
364.
365.
98
366.
366.
kramer Friso (Nizozemí 1922)
moser, karlovy Vary
368. mísa
366. stolek, židle – 2 ks
na stolku pap. nálepka Ahrend, židle zn. Ahrend, R.I.B.,
Nizozemí, po r. 1967, návrh Friso kramer v r. 1954
pro holandskou firmu de Cirkel (po r. 1967 fa Ahrend
Group), lisovaná, ohýbaná překližka, lakovaná ocel,
sedák i opěrák ergonomicky tvarovaný,
rozměry stolek (výška 75 cm, 50 x 70 cm),
židle (výška 80 cm, šířka 44 cm, hloubka 46 cm)
€ 779
leptaná zn. moser, československo, karlovy Vary,
výroba fa moser, lehce tónované modrofialové silnostěnné
sklo, kruhová mísa s vybroušenými čočkami
na vnějších stěnách, výška 8,5 cm, ø 31,5 cm,
výrobní vada na lemu mísy
7 000 kč
€ 287
dohromady 19 000 kč
369. stolní lampa
střední evropa, 50./60. léta 20. stol., černě lakovaný
obecný kov, jednoduchá tyčková kostra, podstava tvarovaná
do trojúhelníku, bílé umělohmotné stínidlo, výška 51 cm,
původní elektrifikace
Jacobsen Arne (dánsko 1902–1971)
367. Židle „mravenec“
vtlač. zn. Fritz Hansen, made in denmark, poškozená
pap. nálepka jacobsen, dánsko, dle návrhu A. Jacobsena
z r. 1951, výroba Fritz Hansen v r. 2001, ohýbaná černě
lakovaná překližka, plast, výška 80 cm, 50 x 42 cm
2 000 kč
€ 82
Revoluční židli „Mravenec“ navrhl v roce 1951 Arne
Jacobsen. V následujícím roce ji začal vyrábět Fritz
Hansen a pro neutuchající popularitu ji vyrábí dodnes
(prodalo se již přes 6 mil. kusů). Mezi její hlavní přednosti
patří inovativní organický design, úsporné řešení a
stohovatelnost, čímž splnila nejnáročnější požadavky po
výrazném, ale současně nadčasovém, a funkčním designu.
2 500 kč
€ 103
368.
367.
369.
99
370.
370. Trpaslíci – 6 ks
firemní zn. F, československo, 50. léta 20. stol.,
čiré lisované sklo, barevně stříkáno a malováno,
černá bakelitová podstava – šroubovací víčko, 6 ks, flakony
původně naplněny parfémem, výška 10,5 cm, 2 figurky
s původním parfémem
dohromady 1 500 kč
€ 62
371. Plastové květináče – 4 ks
střední evropa, 60. léta 20. stol., 4 ks, umělá hmota,
papír, organicky tvarované květináče, vyztuženo,
prošíváno, max. výška 29 cm
372.
dohromady 3 500 kč
€ 144
373. stolek Brusel
československo, 60. léta 20. stol., černě lakovaná drátěná
konstrukce, lakované dřevo (nerestaurováno, lak poškozen),
čtyři odkladní trojúhelníkové plochy různých velikostí,
výška 62 cm
1 500 kč
€ 62
374. dětské houpací křeslo
československo, 60. léta 20. stol., černě lakovaný
obecný kov, bílý bužírkový výplet, max. výška 46,30 cm,
šířka 30 cm, hloubka 54,7 cm
1 000 kč
€ 41
371.
375. Polička
československo, 60. léta 20. stol., kostra z černě
lakovaného kovu, 3 poličky, výška 85 cm
372. Lustr
československo, 70. léta 20. stol., eloxovaný kov,
hnědě tónované sklo, tříplamenné nástropní svítidlo,
výška 63 cm
3 000 kč
€ 123
3 500 kč
€ 144
373.
374.
100
375.
376. konferenční stolek
československo, 60. léta 20. stol.,
světle mořené bukové dřevo, různobarevný umakart,
výška 60 cm, 81 x 50 cm
3 000 kč
€ 123
377. květinový stolek – 2 ks
československo, 60. léta 20. stol., 2 ks,
světle mořené bukové dřevo,
různobarevný umakart, výška 42 cm
dohromady 2 500 kč
€ 103
376.
380. Trojnožka na květiny
čechy, 20./30. léta 20. stol., polychromované dřevo,
trojúhelníkový stojan se třemi subtilními nožkami,
max. výška 23,5 cm, původní stav
1 000 kč
€ 41
377.
381. konvička
377.
tlačená firemní zn., střední evropa, 60. léta 20. stol.,
modrý a žlutý plast, konvička ve tvaru loutny,
výška 11 cm, délka 35,5 cm
Ježek Jaroslav (1923–2002)
378. Nápojová souprava – 8 ks
500 kč
€ 21
zn. CORNeLIA, Loučky, CARLsBAd
CZeCHOsLOVAkIA, čechy, Loučky,
60. léta 20. stol., návrh J. Ježek,
porcelán s černobílou grazurou, 8 ks: konvice s víčkem
(výška 18,5 cm), cukřenka s víčkem (výška 9,2 cm),
6 šálků s podšálky (ø 11,6 cm)
5 000 kč
€ 246
Ježek Jaroslav (Podlesí uPříbrami
1923–2002 karlovy Vary)
379. Nápojová souprava manon – 9 ks
zlatá podglaz. zn. L, Karlovarský porcelán, čechy, Lesov
u karlových Varů, návrh J. Ježek v r. 1959, porcelán,
tištěný a zlacený dekor, 9 ks: konvice s víčkem, mléčenka,
cukřenka s víčkem, 6 šálků s podšálky,
výška konvice cca 23 cm
380.
dohromady 6 000 kč
€ 246
381.
379.
101
378.
VýsLedkOVÁ LIsTINA
AUkCe 24. 10. 2010
1
2
8
10
12
15
16
18
19
24
25
28
29
38
39
41
42
43
48
51
52
53
55
56
58
59
60
61
66
67
72
74
78
79
80
81
83
86
6 400
11 000
120 000
3 500
3 500
250 000
26 000
65 000
3 600
50 000
64 000
10 500
24 000
6 700
4 700
1 500
5 000
13 500
3 500
6 700
29 000
10 000
7 800
13 000
16 500
35 000
10 000
3 900
35 000
15 000
16 000
9 000
5 000
5 000
14 000
6 000
5 500
8 500
79
80
81
83
86
87
88
89
90
92
95
97
98
103
108
109
118
119
121
122
123
124
139
141
145
148
150
151
152
153
155
160
162
166
168
170
172
175
5 000
14 000
6 000
5 500
8 500
3 300
16 000
60 000
2 700
18 500
4 000
12 000
5 500
5 500
5 100
30 000
8 200
6 000
9 000
28 000
4 500
5 000
36 000
3 000
4 000
55 000
9 500
1 500
44 000
1 500
26 000
45 000
1 500
650
4 500
500
8 500
4 500
166
168
170
172
175
177
180
181
183
184
186
187
188
189
192
196
197
201
204
207
208
210
211
212
214
218
220
222
223
230
231
234
235
239
240
242
245
247
650
4 500
500
8 500
4 500
1 000
2 500
2 500
1 500
1 500
2 500
6 000
12 000
15 000
4 000
6 000
15 000
750
2 000
5 700
4 500
6 100
8 100
3 700
17 500
7 200
1 000
12 000
17 000
2 500
8 000
2 500
1 500
6 200
6 000
13 000
2 500
6 000
239
240
242
245
247
248
251
255
259
263
264
266
268
269
272
274
275
279
282
283
284
285
286
287
289
290
291
293
294
296
297
301
303
304
305
309
311
312
6 200
6 000
13 000
2 500
6 000
19 000
1 000
2 500
15 100
4 500
2 500
3 500
3 500
11 500
4 000
120 000
8 000
1 000
4 500
18 000
2 000
2 500
4 000
18 000
7 100
2 000
6 000
3 000
11 000
2 500
10 000
5 600
3 000
5 700
2 800
15 000
3 000
3 000
přIjÍMáME přEDMĚTy DO KVĚTEN AUKcE 2011
PRAHA – ŽOFÍN
304
305
309
311
312
315
316
318
319
320
323
325
329
330
331
336
340
341
342
344
345
348
350
355
356
361
364
367
370
373
5 700
2 800
15 000
3 000
3 000
12 500
500
4 000
3 000
1 500
2 500
36 000
2 000
3 400
23 000
1 000
6 700
1 500
750
2 800
1 000
4 000
5 700
1 000
8 600
1 500
2 700
500
2 000
3 000
Databáze aukčních
výsledků
Index českého trhu s uměním
Pohodlný přístup prostřednictvím internetu
Propracovaná technologie vyhledávání
Snížení nákladů při nákupu uměleckého díla
Profesionální služby s inovativním rozměrem
www.artplus.cz
Partnery www.artplus.cz jsou aukční domy:
1. Art Consulting / Dorotheum / Galerie Art Praha / Kodl / Sýpka / Vltavín / Woxart / Zezula
dOVOLUJeme sI
VÁs POZVAT NA
PřÍŠTÍ JARNÍ AUkCI
22. kVěTeNA 2011
VýTVARNÉ UměNÍ
sTAROŽITNOsTI
desIGN
www.sypka.cz
foto: KIVA
Text: mgr. marika svobodová, Nora Velková
Tisk: metoda spol. s r. o.
Download

A U C T I O N - Aukční dům Sýpka