VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK
k zákazke
podľa § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov organizácie:
Staromestská, a.s.
Sídlo organizácie:
Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
IČO:
35 804 092
IČ DPH:
SK2020281846
Štatutárny orgán:
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová , PhD., predsedníčka predstavenstva
Mgr. Kamil Homoľa, člen predstavenstva
V zastúpení:
Ing.Radovan Karkuš- na základe udelenej plnej moci
Bankové spojenie:
VÚB Banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu:
3100482856/0200
Kontaktná osoba:
Ing. Radovan Karkuš
Tel.:
0911 404464
E-mail:
[email protected]
2. Názov predmetu zákazky.
Technická realizácia odstraňovania prekážky cestnej premávky v zmysle § 43 zákona NR SR č.
8/2009 Z.z. - z miestnych komunikácií III. a IV. triedy a ich súčastiach vrátane chodníkov v správe
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto spoločnosťou Staromestská, a.s. na základe rozhodnutia
č.38/2013 starostky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.
3. Typ zmluvy.
Zmluva na poskytnutie služieb.
4. Miesto poskytnutia služieb.
Miestne komunikácie III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.
5. Stručný opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie technickej realizácie odstraňovania prekážky cestnej premávky v zmysle § 43 zákona
NR SR č. 8/2009 Z.z. - z miestnych komunikácií III. a IV. triedy a ich súčastiach vrátane chodníkov
v správe mestskej časti Bratislava- Staré Mesto spoločnosťou Staromestská, a.s. na základe
rozhodnutia č.38/2013 starostky mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. Predpokladané množstvo
odstránených vozidiel mesačne je 450 vozidiel. Predmetom zákazky je ich preprava na miesto
odstavenia, vyloženie a uskladnenie do ich odovzdania oprávnenej osobe (ďalej len „odtiahnutie“ ), na
základe rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo rozhodnutia inej osoby poverenej verejným
obstarávateľom o odstránení motorového vozidla, a to v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 8:00
do 22:00, inak na požiadanie správcu komunikácie 24 hodín denne.
Zabezpečenie ďalších činností súvisiacich s odťahovou službou podľa ďalších špecifikácií
uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy.
6. Rozsah predmetu zákazky.
Podľa prílohy č. 1. Opis predmetu zákazky.
7. Podmienky účasti v procese zadávania zákazky.
7.1 Aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) ZVO,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať službu – je
postačujúca obyčajná kópia dokladu.
7.2 Podľa § 28 ods. 1. písm. a) ZVO zoznam poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov za predchádzajúce 3 roky. Pod predchádzajúcimi tromi rokmi sa myslia
posledné tri roky predchádzajúce dátumu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ak odberateľom:
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz potvrdí tento verejný obstarávateľ
2.
bola iná osoba, ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásení uchádzača, alebo záujemcu o ich poskytnutí.
Dôkazové prostriedky:
- potvrdenie o uspokojivom poskytnutí minimálne jednej služby, rovnakého alebo
podobného predmetu zákazky, ktorá bola uskutočnená za predchádzajúce 3 roky, a
ktorej finančné plnenie predstavovalo minimálne 20 000,- EUR bez DPH. Toto
potvrdenie musí byť potvrdené osobou (osobami) odberateľa oprávnenými konať
v záväzkových vzťahoch, musí obsahovať obchodné meno odberateľa, jeho sídlo
alebo miesto podnikania, stručný opisu predmetu zmluvy, (názov poskytnutej
služby), zmluvnú cenu bez DPH, začiatok a koniec uskutočnenia dodávky,
zhodnotenie uskutočnených dodávok podľa obchodných podmienok s uvedením
mena, priezviska a čísla telefónu kontaktnej osoby odberateľa
Čestné vyhlásenie uchádzača, ako dôkaz o poskytnutí služby podľa tohto bodu je uchádzač oprávnený
použiť iba v prípade, keď z objektívnych dôvodov nemôže predložiť potvrdenie odberateľa, napríklad
v prípade zániku odberateľa bez právneho nástupcu a pod.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa bodu 7.2:
Verejný obstarávateľ chce zabezpečiť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického
a odborného postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí
si, či uchádzač má skúsenosti s poskytovaním služby predmetu zákazky. Podmienky sú primeraná a
ich potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné
záväzky.
7.3 Podľa §28 ods. 1 písm. j) ZVO údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby:
7.3.1. že disponuje minimálne jedným vozidlom na výkon odťahu s týmito
parametrami: nosnosť hydraulickej ruky minimálne 3,5 tony, celková nosnosť vozidla
minimálne 3,4 tony, úložná plocha v minimálnej dĺžke 4,8 metra a minimálnej šírke 2,5 metra,
možnosť nakládky vozidla v rozsahu 360° v okolí vozidla, stabilizácia vozidla z troch strán.
Dôkazový prostriedok:
- fotokópia technického preukazu vozidla, leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy
alebo iné doklady preukazujúce, že uchádzač bez obmedzení disponuje vozidlom
na výkon odťahovej služby s požadovanými parametrami
7.3.2. že disponuje pozemkom s odstavnou plochou s parametrami podľa prílohy č. 1.
Opis predmetu zákazky tejto výzvy
Dôkazový prostriedok:
- fotokópia listu vlastníctva, nájomnej zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho,
že uchádzač bez obmedzení disponuje pozemkom s odstavnou plochou v
požadovaných štandardoch
7.3.3. že disponuje platobným terminálom (POS terminál) v mieste vydávania vozidiel
prevádzkovateľom motorových vozidiel resp. osobám oprávnených prevziať motorové vozidlo
Dôkazový prostriedok
- fotokópia zmluvy o zriadení platobného terminálu resp. iný doklad, z ktorého bude
zrejmé, že uchádzač disponuje platobným terminálom (POS terminál) v mieste
vydávania vozidiel prevádzkovateľom motorových vozidiel resp. osobám
oprávnených prevziať motorové vozidlo
2
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa bodu 7.3:
Verejný obstarávateľ chce zabezpečiť, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované z pohľadu technického
a odborného postavenia spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite, preverí si,
či uchádzač má skúsenosti s poskytovaním služby predmetu zákazky. Podmienky sú primeraná a ich
potreba sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný riadne si plniť svoje zmluvné
záväzky.
8. Obsah ponuky: PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ:
a) doklady podľa bodu 7. tejto výzvy
b) návrh uchádzača – cenová ponuka – určenie ceny predmetu zákazky v zmysle bodu 11. a 12.
c) čestné vyhlásenie uchádzača, že:


súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
d) návrh zmluvných podmienok predložený-vypracovaný uchádzačom v zmysle prílohy č. 2.
Minimálne požiadavky na návrh zmluvy, podpísaný štatutárnym orgánom spoločnosti.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania
s označením:
SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ
„ODŤAHOVÁ SLUŽBA“
a) Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.11.2013 o 09:00 hod.
b) Ponuky musia byť doručené osobne, poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v bode 1. tejto
výzvy
c) Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku SR.
d) Mena ponuky je EURO (€)
e) Otváranie obálok sa uskutoční dňa 22.11.2013 o 10:00 hod. na adrese uvedenej v bode 1. tejto
výzvy
10. Podmienky financovania.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku. Platba sa uskutoční
na základe fakturácie formou bankového prevodu. Splatnosť faktúr sa požaduje min. 30 dní odo dňa
jej doručenia. Objednávateľ na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu. Uchádzač k cenám
uvedeným vo svojej predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné poplatky alebo príplatky.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk.
Kritériom je najnižšia cena.
Pod cenou sa rozumie cena za jedno odtiahnutie v EUR s DPH
Pravidlá na uplatnenie kritéria:
Kritérium sa vyhodnotí pridelením bodov v stupnici od 1 podľa počtu hodnotených ponúk s tým, že
uchádzač s najnižšou navrhovanou cenou bude ohodnotený počtom bodov 1, uchádzač s druhou
najnižšou cenou bude ohodnotený počtom bodov 2 atď.. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého
ponuka bude ohodnotená počtom bodov 1.
V prípade rovnosti počtu bodov u viacerých uchádzačov bude úspešná ponuka toho uchádzača, ktorý
na základe písomnej výzvy obstarávateľa ponúkne vyššiu zľavu.
3
Návrh na plnenie kritéria
Návrh uchádzača
na plnenie kritéria
bez DPH
Kritérium
DPH
(20%)
Návrh uchádzača na
plnenie kritéria
S DPH
Cena za jedno odtiahnutie
v EUR
V............................., dňa..........................
...........................................................
Meno, priezvisko štatutárneho orgánu
(podpis a odtlačok pečiatky)
12. Spôsob určenia ceny.
Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná ponuková zmluvná cena bude vyjadrená v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
13. Obhliadka miesta zákazky.
Nevyžaduje sa.
14. Možnosť predloženia ponuky.
Iba na celý predmet zákazky.
15. Variantné riešenie.
Neumožňuje sa.
16. Výška predpokladenej hodnoty zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená do 19 999,- EUR bez DPH.
17. Termín dodania služby:
Od 1.12.2013 do vyčerpania finančného limitu zákazky určeného v bode 16. tejto výzvy.
18. CPV kód.
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 50118110-9
Odťahovacia služba pre vozidlá
19. Doplňujúce informácie.
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa. V prípade
splnenia všetkých podmienok verejného obstarávateľa a akceptovania ponukovej ceny budú uchádzači
písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk. Výsledkom súťaže bude zmluva na
4
poskytnutie služieb na predmet zákazky uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom.
20. Vyhradenie práva.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup
zadávania zákazky zrušený.
21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk.
31.12.2013
V Bratislave, dňa 18.11.2013
............................................................
Ing. Radovan Karkuš
Riaditeľ
Staromestská a.s.
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Minimálne požiadavky na návrh zmluvy
5
Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky
Úspešný uchádzač musí vykonávať nasledovné činnosti:
1. Zabezpečenie technickej realizácie odstraňovania motorových vozidiel z miestnych komunikácií
v predpokladanom množstve 450 vozidiel mesačne, ich preprava na miesto odstavenia, vyloženie a
uskladnenie do ich odovzdania oprávnenej osobe ( ďalej len „odtiahnutie“ ), na základe rozhodnutia
obstarávateľa alebo rozhodnutia inej osoby poverenej obstarávateľom o odstránení motorového
vozidla, a to v pracovných dňoch a v sobotu v čase od 8:00 do 22:00, inak na požiadanie správcu
komunikácie 24 hodín denne.
2. Príjem úhrady nákladov na odstránenie motorového vozidla od prevádzkovateľov motorových
vozidiel resp. osôb oprávnených prevziať motorové vozidlo v mene obstarávateľa, a to v hotovosti
aj bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu (POS terminálu).
3. Vydávanie motorových vozidiel prevádzkovateľom motorových vozidiel resp. osobám
oprávneným prevziať motorové vozidlo, a to nepretržite.
4. Zabezpečenie nepretržitej ochrany vozidiel na oplotenej a nepretržite stráženej odstavnej ploche,
lokalizovanej na území mesta Bratislava
5. Monitorovanie procesu odtiahnutia kamerovým systémom a GPS zariadením a zabezpečenie
fotodokumentácie a inej dokumentácie zachytávajúcej proces odtiahnutia.
6. Vedenie a archivácia spisovej agendy týkajúcej sa zrealizovaných odtiahnutí.
6
Príloha č. 2: Minimálne požiadavky na návrh zmluvy na poskytnutie služby:
-
Určenie zmluvných strán
Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva na poskytnutie služby uzavrie
Predmet plnenia zmluvy + podrobná špecifikácia podľa ponuky uchádzača na poskytnutie
predmetu zákazky v zmysle časti „Podrobný opis predmetu zákazky“
Zm. cena (cena predmetu zákazky)
Možnosť a spôsob úpravy ceny
Termín plnenia predmetu zákazky
Platobné podmienky a fakturácia – splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry objednávateľovi na predmet zákazky
Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
Omeškanie
Záruky a zodpovednosť
Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Náhrada škody
Riešenie sporov
Upozornenie!
1. Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy na predmet zákazky, podpísaný
štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrený pečiatkou organizácie v jednom
vyhotovení.
2. Uchádzačom predložený návrh zmluvy musí byť v súlade s výzvou na predkladanie ponuky.
Ustanovenia tohto návrhu zmluvy sa nesmú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, nesmú byť
v rozpore s ustanoveniami návrhu obchodných podmienok uvedených v tejto časti výzvy a taktiež tieto
zmluvné podmienky nesmú znevýhodňovať verejného obstarávateľa/objednávateľa.
3. Verejný obstarávateľ bezpodmienečne požaduje, aby návrh zmluvy predložený uchádzačom
obsahoval údaje a náležitosti uvedené v tejto časti výzvy.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu v prípade, ak
by táto zmluva obsahovala ustanovenia zvlášť nevyhovujúce pre objednávateľa.
7
Download

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK k zákazke