MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Pribinova 2, 812 72 BRATISLAVA
Č. p.: USVRK-OKA-2013/000806-001
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 95/2013 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/
Kontaktná osoba: Eva Surovková
Telefón: +421-(0)2-50944960
E-mail: [email protected]
II. OPIS
Názov zákazky:
Tvorba, výroba súborného umeleckého diela a tvorba obsahu a grafickej a elektronickej podoby
periodickej tlače – mesačníka „Romane nevipena“, časopisu pre špecifické skupiny čitateľov .
Druh zákazky: Služba (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
Spoločný slovník obstarávania :
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 79552000-8
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník: 79822500-7, 79821000-5, 79821100-6,79530000-8, 92310000-7,
92311000-4, 92312210-6.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72
Bratislava
Termín splnenia zákazky: 1.8. 2014 do 31.12.2014
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výroba, tvorba obsahu, grafickej a jazykovej úpravy prvých 5- tich riadnych
čísiel a 5 mimoriadnych čísiel mesačníka „Romane nevipena“, časopisu pre špecifické skupiny
čitateľov, plniaci úlohu rómskych novín. Obsahové zameranie časopisu ako periodika novinového
formátu je sociálne, právne, hospodárske, kultúrne a politické. Časopis je cieľovo určený všetkým
vekový skupinám. Jazykom vydávania je slovenský jazyk a rómsky jazyk, časť každého čísla bude
vydávaná len v rómskom jazyku. Časopis bude obsahovať informácie z oblasti sociálneho,
hospodárskeho, kultúrneho, politického života Rómov a bude vytvárať komunikačnú platformu
celospoločenskej diskusie prointegračného procesu. Časopis súčasne bude prinášať informácie,
návody a postupy riešení celospoločenských a individuálnych problémov Rómov za účelom zlepšenia
ich postavenia. Časopis sa osobitne prístupnou formou bude zameriavať aj na deti a mládež, s cieľom
pozitívneho formovania všestranného rozvoja osobnosti a budovania národnostného uvedomenia.
Osobitnú pozornosť bude časopis venovať rozvoju rómskeho jazyka a prinášaniu nových informácií
o významných historických udalostiach dotýkajúcich sa Rómov. Súčasne bude prinášať informácie
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o významných osobnostiach, ich skutkoch a udalostiach, znamenajúcich prínos pre národnostný,
kultúrny, sociálny a hospodársky rozvoj Rómov. Časopis bude určený Rómom, pracovníkom štátnej
správy a miestnej samosprávy, členom neziskových mimovládnych organizácií a všetkým občanom,
zaujímajúcim sa o zlepšovania postavenia životných podmienok Rómov. Cieľom časopisu bude
formovanie pozitívneho vnímania Rómov a budovanie vzájomných pozitívnych vzťahov s väčšinovou
spoločnosťou.
Výstupom požadovanej služby je súborné dielo v digitálnej forme - autorsky, jazykovo a redakčne
pripravený obsah daného čísla, t.j. textovo a graficky upravený obsah novín po príslušnej korektúre, a
to v požadovanom konečnom formáte pre tlač a pre elektronické zverejnenie a šírenie.
Elektronická verzia periodika určeného pre tlač bude vyhotovená v elektronickom formáte
a v programe určenom verejným obstarávateľom. Formát tlače A 4. Rozsah strán jedného čísla 12.
Font písma a celková úprava formátu bežne používaná pre tlač novín. Periodikum v tlačenej forme
bude v čiernobielej úprave.
Elektronická verzia periodika na zverejnenie hromadne prístupným spôsobom na webovom sídle
verejného obstarávateľa musí byť plne funkčná, vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania,
kompatibilná s technickými parametrami webového sídla, a musí obsahovať plnotextové články a
vydavateľské údaje (názov vydavateľa a jeho sídlo, údaj o periodicite, aktualizácii, a minimálne mená
dvoch redaktorov) Elektronická verzia periodika na zverejnenie hromadne prístupným spôsobom bude
vyhotovená vo farebnej úprave. V prípade skenovania uložené skenované textové dokumenty nesmú
mať v zmysle štandardov podobu obrázkov, musia preto byť upravené príslušným softvérom na
rozoznávanie znakov (bežne označované ako aplikácie OCR = Optical Character Recognition).
Požiadavka „textovej rozoznateľnosti“ sa netýka takých obrázkov, ktorých primárny účel nie je
poskytovanie textových informácií ako napr. fotografií, kresieb.
Každú verzia periodika doručí zhotoviteľ na adresu verejného obstarávateľa, alebo na inú adresu
určenú verejným obstarávateľom v termíne určenom verejným obstarávateľom. Konečnú verziu pre
tlač zašle po odsúhlasení verejným obstarávateľom zhotoviteľ aj subjektu zabezpečujúcemu tlač.
Periodicita vydávania riadneho a mimoriadneho čísla sa bude uskutočňovať v intervaloch 14 dní.
Tlač, distribúciu, verejné rozširovanie, verejné vystavenie, verejné vykonanie, a verejný prenos
súborného diela zabezpečí verejný obstarávateľ, po odsúhlasení každého čísla.
Ponuka musí obsahovať:
1.
Návrh projektu periodika v rozsahu minimálne 12 strán formátu A4, návrh tiráže a návrh
titulného listu ( v listinnej aj elektronickej forme na nosiči CD/DVD).
2.
Cenovú ponuku, ktorá zahŕňa kompletnú realizáciu súborného diela - od tvorby jeho častí až
po dodávku, odovzdanie originálu hotového diela.
3.
Preukázanie schopnosti splnenia obsahových a informačných, technických, kultúrnych a
umeleckých parametrov pre tvorbu súborného diela ktoré bude šírené von verejnom záujme..
4.
Záväzok autora, spoluautorov alebo zhotoviteľa - výrobcu súborného diela o budúcom
udelení výhradnej a neobmedzenej licencie pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so súhlasom
prevodu pre tretiu osobu, a záväzok autora alebo zhotoviteľa súborného diela budúcom udelení
sublicencie a záväzok autora, alebo zhotoviteľa súborného diela o súhlase s použitím súborného diela
v celom rozsahu § 34 zákona č. 618/2003 Z. z. Uvedená podmienka sa vzťahuje aj na zamestnanecké
dielo.
5.
Záväzok autora, spoluautorov a zhotoviteľa - výrobcu súborného diela neudeliť licenciu tretej
osobe na použitie súborného diela, alebo jeho častí. Uvedená podmienka sa vzťahuje aj na
zamestnanecké dielo.
6.
Súhlas autora, spoluautorov a zhotoviteľa so zasahovaním do budúceho súborného diela
objednávateľom, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedená podmienka sa
vzťahuje aj na zamestnanecké dielo.
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
7.
Preukázanie výrobcu originálu súborného diela o budúcom vykonávaní majetkových práv
autora - autorov k súbornému dielu, v prípade ak autor a výrobca súborného diela sú rozdielne osoby.
8.
Záväzok autora postupovať pri tvorbe súborného diela – pri zhotovovaní obrazových snímok a
obrazových a zvukových záznamov, týkajúcich sa fyzických osôb alebo ich prejavov osobnej povahy
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, na základe privolenia alebo súhlasu
dotknutých osôb.
9.
Záväzok autora, spoluautorov a výrobcu súborného diela vysporiadať autorské práva osôb,
ktorých diela a príspevky zaradí do súborného diela a záväzok úhrady vzniknutej škody verejnému
obstarávateľovi, ktorá by vznikla v súvislosti s porušením tejto povinnosti.
10.
Záväzok autora, spoluautorov prijať za člena redakčnej rady aj osobu ustanovenú verejným
obstarávateľom.
11.
Záväzok súhlas autora, spoluautorov ako aj zhotoviteľa - výrobcu súborného diela, po
skončení a dodaní celého predmetu zákazky, alebo pri odstúpení od zmluvy, jej ukončení, alebo po jej
zániku z iných dôvodov, udeliť súhlas – licenciu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, na
použitie grafickej úpravy, výtvarného stvárnenia a štruktúry formy súborného diela pri vydávaní
nových čísiel periodika, aj v prípade, ak autor alebo zhotoviteľ ďalších čísiel periodika budú odlišné
osoby od osoby víťazného uchádzača.
12.
Záväzok autora a zhotoviteľa súborného diela vykonávať všetky opatrenia potrebné na
zabezpečenie pravdivého obsahu súborného diela, a záväzok úhrady vzniknutej škody verejnému
obstarávateľovi, ktorá by vznikla v súvislosti s porušením tejto povinnosti.
Záujemcovia predložia návrh tiráže mesačníka, návrh jeho titulného listu, návrh projektu mesačníka
a jeho tematickej štruktúry. Mesačník bude vydávaný vo farebnom elektronickom formáte a
v čiernobielom tlačovom vyhotovení s fotografiami a ilustráciami. Materiál víťazného uchádzača bude
použitý aj pre konanie podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických
publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel.
Súčasťou predloženia ponuky v rámci návrhu projektu mesačníka je aj informácia o zložení redakcie,
(šéfredaktor, zástupca šéfredaktora, editori, pomocní pracovníci) redakčnej rady, údaje o regionálnych
pracovníkov, prispievateľov, údaje o odbornej a technickej spôsobilosti, údaje o zabezpečení
jazykovej úpravy a prekladov, údaje o spôsobe zabezpečenia súladu redakčnej činnosti a umeleckej
a technickej činnosti pri tvorbe súborného diela s požiadavkami zákona č. 618/2003 Z. z. autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
s požiadavkami zákona č. 136/2014 Z. z. úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom č. 84/2014 Z. z., s požiadavkami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, najmä v oblasti zachovania autorských práv, práv výkonných umelcov a práv na
ochranu osobnosti.
III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky je 15.360 EUR bez DPH za celý predmet zákazky (priemerná cena za
jedno číslo 1.536.00 EUR bez DPH).
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie – emailom a
telefonicky . Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr.
písomne prostredníctvom pošty, faxom, telefonicky alebo ich kombináciou.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 21. 7. 2014
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Čas:
15. 00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: Formou elektronickej komunikácie na email [email protected]
alebo písomne (v uzatvorenej obálke).
V. PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1.
Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. V prípade,
že uchádzačom je občianske združenie, alebo nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva
vnútra SR o vedení v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu.
2.
Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky. Minimálne jedná zákazka bude do výšky predpokladanej hodnoty
zákazky.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedených
dokladov.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Ekonomický najvýhodnejšia ponuka:
1. Kvalita a originalita námetu a súboru diela (preloženého v literárnej podobe projektu a návrhu
titulného listu v grafickej podobe) - 60%
2. Cena za predmet zákazky – 40%.
členovia komisie:
Mgr. Peter Pollák, PhD. – splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Mgr. Eva Surovková
– riaditeľka Kancelárie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Ing. Ján Hero
riaditeľ odboru koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie ÚSVRK
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Trvanie v mesiacoch:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo objednávka objednávky na dodanie
požadovaného predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov
tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu.
VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa týka celého projektu.
Preddavok a zálohová platba môže byť poskytnutá vo výške 30 percent ceny za vyhotovenie jedného
čísla periodika.
Preddavková platba bude zúčtovaná pri prevzatí diela.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na
základe objednávky.
Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly(auditu) overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, a
to na to príslušnými orgánmi v čase a za podmienok, aké budú týmito orgánmi stanovené. Vyššie
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
uvedená kontrola bude vykonávaná verejným obstarávateľom alebo iným na to príslušným a
oprávneným orgánom. V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly verejným obstarávateľom
alebo iným príslušným a oprávneným orgánom dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu
zákazky ako neoprávnený výdavok, tzn. výdavok, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase
ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ak k tomuto dôjde v dôsledku zavinenia predávajúceho, bude ho
znášať dodávateľ - predávajúci.
Dátum odoslania výzvy:
16. júla 2014
.......................................................................
Mgr. Peter Pollák, PhD. v. r.
splnomocnenec vlády SR
pre rómske komunity
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
Download

celý text výzvy