HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
VÝZVA
na poskytnutie nenávratného finančného príspevku hlavného mesta SR Bratislavy na podporu projektov
a programov subjektov (neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií) pracujúcich so
špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova zameraných na tvorbu, ochranu, udržiavanie a
zlepšovanie životného prostredia obyvateľov pre rok 2014
Výzva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) na predkladanie žiadostí na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku hlavného mesta na podporu projektov a programov subjektov
(neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií) pracujúcich so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi
bez domova zameraných na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov pre rok
2014 sa vyhlasuje na základe uznesenia č. 1393/2014 schváleného Mestským zastupiteľstvom hl. m. SR
Bratislavy zo dňa 30.1.2014 (z rozpočtovej položky: Program č. 13: Poslanecké priority, podprogram 13.4.
Životné prostredie vo výške 50.000 eur) a v súlade s Koncepciou riešenia problematiky ľudí bez domova
v hlavnom meste SR Bratislava. (uzn. č. 1157/2013) Gestorom tohto podporného programu je oddelenie ..........
Termín na predloženie žiadostí:
do 11. júla 2014
Postup pri podávaní žiadostí a podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú obdobné ako pri
poskytovaní dotácie, grantu. V tomto prípade ide o usmernenie na predkladanie žiadosti o poskytnutie
nenávratného príspevku na podporu integrácie ľudí bez domova na trhu práce a nadobudnutia ich pracovných
zručností a návykov (príloha č. 5).
1. Oblasti podpory, základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti a ich váha
Cieľom výzvy hlavného mesta na poskytnutie príspevku na podporu projektov a programov subjektov
(neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií) pracujúcich so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi
bez domova zameraných na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov pre rok
2014 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na podporu integrácie ľudí bez
domova na trh práce a nadobudnutia ich pracovných zručností a návykov.
Prioritné oblasti podpory verejnej výzvy pre rok 2014 sú:
- podpora aktivít zameraných na čistenie verejných priestranstiev
- podpora programov so zameraním na udržiavanie, obnovu pracovných návykov
- podpora aktivít súvisiacich s likvidáciou nelegálnych skládok
- podpora sociálnej práce s občanmi bez domova
- podpora spoločných aktivít orgánov samosprávy, mimovládnych organizácií v oblasti riešenia
nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova
1.2 Kritéria pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie:
Kritériá sú záväzné pre subjekty pracujúce s ľuďmi bez domova a zamestnancov oddelenia ......a komisiu
pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej len „komisia“).
Proces vyhodnotenia žiadostí o NFP pozostáva z:
a) formálnej kontroly
b) odborného hodnotenia
a) Formálnu kontrolu žiadostí vykonávajú zamestnanci sociálneho oddelenia. Formálna kontrola spočíva najmä
v kontrole dodržania formy a spôsobu doručenia žiadosti, doloženia všetkých povinných náležitostí k žiadosti,
overenie splnenia formálnych podmienok pre poskytnutie NFP a dodržania určených lehôt v súlade so zákonom.
b) Odborné hodnotenie vykonajú členovia komisie. Do odborného hodnotenia budú zaradené iba žiadosti
formálne spôsobilé na poskytnutie NFP.
Odborné hodnotenie žiadostí vykonávajú členovia komisie, bez identifikácie žiadateľa, podľa svojho najlepšieho
vedomia a odborných poznatkov z teórie a praxe. Hodnotenie sa zaznamenáva do hodnotiaceho hárku. Žiadosti
sa hodnotia pridelením bodov z daného rozpätia hodnotenia. Na odporúčacie stanovisko pre poskytnutie dotácie
je potrebné získať celkovo minimálne 50 bodov z možných 100 bodov.
VZOR hodnotiaceho hárku
HODNOTIACE KRITÉRIÁ
ROZPÄTIE
HODNOTENIA
1. Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu
0 – 40b
Zameranie projektu na ciele
0 – 20b
Prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového
harmonogramu.
0 – 10b
Štruktúra a popis plánovaných aktivít projektu.
0 – 5b
Jasnosť a zrozumiteľnosť cieľov, aktivít, výsledkov a
výstupov projektu
0 – 5b
2. Realizácia projektu a udržateľnosť
0 – 30b
Súlad projektových aktivít s cieľmi a výsledkami projektu
0 – 10b
Definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít
a plnenia projektových cieľov
0 – 10b
Použitie inovatívneho prístupu, kreatívnosti alebo
osvedčených postupov.
0 – 10b
3. Rozpočet a efektívnosť
0 – 30b
Vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od
plánovaných aktivít
0 – 10b
Nevyhnutnosť a reálnosť výdavkov na realizáciu projektu
0 – 10b
Úroveň spracovania dokumentácie projektu
a komplexnosť informácií potrebných pre posúdenie
obsahu projektu.
0 – 10b
POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM
BODOVÉ
HODNOTENIE
100
Termín rokovania komisie stanovuje gestor. Rokovanie komisie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. júla 2014
od predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Rokovanie komisie je neverejné
a riadi sa štatútom a rokovacím poriadkom komisie.
2.
Formulár žiadosti
Vzory povinných formulárov v elektronickej podobe, pre podanie žiadosti:
a) Žiadosť o poskytnutie NFP (neverejný subjekt)) - príloha č. 1 výzvy,
b) Popis projektu - príloha č. 2 výzvy,
c) Rozpočet - príloha č. 3 výzvy + podrobný komentár k rozpočtu, ktorý bližšie popisuje jednotlivé položky
v rozpočte (na komentár k rozpočtu nie je predpísaný formulár),
3.
Oprávnené subjekty
NFP možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
a) Neziskové organizácie
b) občianske združenie,
c) nadácia,
d) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,1) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
4.
Disponibilný objem zdrojov
Objem finančných prostriedkov alokovaných v rozpočte hlavného mesta SR Bratislava na Program č. 13
Poslanecké priority, podprogram Životné prostredie pre poskytnutie NFP v roku 2014 je 50.000 Eur.
5.
Najvyššia a najnižšia výška NFP
Pre poskytnutie príspevku v roku 2014 je určená minimálna výška na jeden NFP 5.000 EUR a maximálna výška
na jeden NFP 50.000,00 EUR. Každý oprávnený žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť
o poskytnutie NFP.
6.
Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadosti
Nedostatky zistené gestorom pri formálnej kontrole žiadosti a povinných náležitostí k nej:
a) ak sa zistí, že žiadateľ nie je oprávneným subjektom pre poskytnutie NFP, žiadosť bude
vyradená. Žiadateľovi to bude písomne oznámené.
b) ak sa zistia nedostatky (žiadosť podaná na inom ako predpísanom formulári, prípadne nepredložené povinné
prílohy k žiadosti), teda žiadosť nespĺňa podmienky stanovené touto výzvou, žiadateľ bude písomne vyzvaný,
aby v určenej lehote doplnil/prepracoval žiadosť/povinné prílohy k žiadosti. Ak tak žiadateľ neurobí, takáto
žiadosť nebude vyhodnocovaná komisiou, o čom bude žiadateľ písomne oboznámený.
7.
Termín postupu vyhodnocovania žiadostí
Projekty, žiadosti je možné predkladať do 11. júla 2014 a po termíne predkladania žiadostí budú prijaté žiadosti
administratívne spracované oddelením sociálnych vecí.
Po uplynutí lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitosti k žiadostiam, budú nekompletné žiadosti vyradené
z ďalšieho hodnotiaceho procesu.
Do 31. júla 2014 zasadne komisia. Žiadosti budú hodnotené v súlade s platnými predpismi a podľa záväznej
metodiky vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie NFP. Žiadateľom, ktorých žiadosti boli komisiou odporučené
pre poskytnutie NFP, bude elektronickou poštou zaslaná zmluva o poskytnutie NFP. Žiadateľ po kontrole
a podpise zmluvu a rozpočet zašle poštou (príp. doručí osobne) gestorovi podporného programu, ktorý
zabezpečí predbežnú kontrolu. Na konci procesu zmluvu o poskytnutí NFP schvaľuje podpisom primátor
hlavného mesta a NFP bude poskytnutý na bankový účet žiadateľa. Hlavné mesto doručí žiadateľovi dve
vyhotovenia zmluvy s rozpočtom. Na poskytnutie NFP pred podpisom oboch zmluvných strán nie je právny
nárok.
8.
Zloženie komisie
Komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie NFP je zriadená na základe rozhodnutia OPP a má 5 členov,
pričom predsedom komisie je jeden z námestníkov primátora, riaditeľ kancelárie primátora, vedúca sociálneho
oddelenia a dvaja poslanci mestského zastupiteľstva. Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a
vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom pri hodnotení musia byť
jednotlivé žiadosti očíslované a bez identifikácie žiadateľa. Člen komisie nesmie byť žiadateľom, ani zaujatý vo
vzťahu k žiadateľovi. Člen/členka komisie ani jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom.
9.
Návrh zmluvy o poskytnutí NFP
Návrh zmluvy na poskytnutie dotácie je uvedený v prílohe č. 4.
1
) Zákon č. 308/ 1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov.
Príloha č.1
Vzor
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Názov projektu
Žiadateľ (obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada
o NFP a bude realizátorom projektu)
Adresa žiadateľa ( mesto alebo obec, PSČ, ulica a číslo)
Právna forma žiadateľa
Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet
činnosti žiadateľa)*
Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo
registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby)
IČO žiadateľa
Štatutárny zástupca žiadateľa ( meno, priezvisko, titul, číslo
telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa )
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo účtu
a kód banky
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby
zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo
faxu, e-mailová adresa)
Stručné zdôvodnenie žiadosti
Výška požadovaného nenávratného finančného príspevku
v eurách
Podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so
spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov: názov žiadateľa, adresa, IČO, názov
projektu, celkový rozpočet projektu, požadovaný nenávratný finančný príspevok. Zároveň vyhlasujem, že údaje
uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V ...................................................
, dňa
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľ
Príloha č. 2
Vzor
Popis projektu
Názov projektu
Cieľ projektu
(definuje sa hlavný cieľ , alebo čiastkové ciele projektu, čo sa
má projektom dosiahnuť)
Stručný popis projektu
(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém, ktorý sa
má projektom vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné
faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu projektu,
formy a metódy riešenia)
Cieľová skupina
(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktoré
bude projekt realizovaný a odôvodní sa, prečo bude projekt
realizovaný práve pre uvedenú skupinu osôb)
Miesto realizácie a čas realizácie
(uvedie sa miesto alebo oblasť realizácie projektu a obdobie,
počas ktorého sa bude projekt realizovať)
Pôsobnosť projektu
(celoštátna, regionálna, miestna)
Udržateľnosť projektu
(stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po
skončení financovania projektu z rozpočtu hl. m. SR BA,
prípadne aké ďalšie aktivity budú nadväzovať na projekt, ako
budú využité výstupy z projektu v ďalších rokoch)
Celkové rozpočtové náklady v eurách
Vlastné zdroje financovania projektu v eurách
Iné zdroje financovania projektu v eurách
Výška požadovanej NFP v eurách (bežné výdavky )
V................................... , dňa
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
Odtlačok úradnej pečiatky žiadateľa
Príloha č. 3
Vzor
PROJEKT :
ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET
Bežné výdavky
Typ výdavku
Jednotka
Cena za jednotku v eurách
A. Požadovaný nenávratný finančný príspevok z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava
1. Výdavky na mzdy
Celkom
2. Výdavky na tovary a služby súvisiace s realizáciou projektu
Celkom
3. Administratívne výdavky (napr. kancelárske potreby, poštovné, výdavky za telekomunikačné služby, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu)
Celkom
Spolu bežné výdavky
B. Vlastné zdroje
SPOLU
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov
SPOLU
VÝDAVKY SPOLU (Hlavné mesto SR Bratislava, vlastné zdroje, prostriedky z iných finančných zdrojov.)
NÁZOV ORGANIZÁCIE:
MIESTO A DÁTUM :
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:
PODPIS:
Vysvetlivky:
V stĺpci jednotka sa uvádza napríklad, kus, merná jednotka, jednotka času a podobne. Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.
Počet jednotiek
Výdavky spolu v
eurách
Príloha č. 4
Vzor
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. .........../2014
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „hlavné mesto“)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Československá obchodná banka, a. s.
25829413/7500
00603481
202037259
a
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
(ďalej len „prijímateľ“)
(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
uzavreli
túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva“):
Článok I
Účel a predmet zmluvy
1.
2.
3.
Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí nenávratného finančného príspevku určeného na financovanie projektu s názvom
„XXXXXXXXXXXXXXXXXX“ (ďalej len „projekt“) za účelom podpory integrácie ľudí bez domova
na trh práce, nadobudnutia pracovných návykov a skvalitňovania života, schváleného v rámci verejnej
výzvy hlavného mesta na predkladanie žiadostí pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
podporu programov, projektov, iniciatív a aktivít v oblasti plnenia cieľov poslaneckých priorít.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok hlavného mesta poskytnúť prijímateľovi nenávratný finančný
príspevok z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
a zmluvného rozpočtu rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy v celkovej výške XXX. EUR
(slovom: ......eur) na bežné výdavky a záväzok prijímateľa použiť poskytnutý nenávratný finančný
príspevok v plnej výške v súlade s projektom.
Hlavné mesto poukáže finančné prostriedky vo výške uvedenej v čl. I ods. 2 tejto zmluvy
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, do 30 kalendárnych dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
4.
Prijímateľ prijíma finančný príspevok podľa odseku 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
5.
Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto zmluve a v jej prílohách a realizovať schválený projekt, na financovanie ktorého
bol nenávratný finančný príspevok poskytnutý.
Článok II
Účel a podmienky použitia nenávratného finančného príspevku
1.
Nenávratný finančný príspevok je účelovo viazaný. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný
príspevok len na účel uvedený v článku I ods. 1 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok uvedených
v zmluvnom rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
2.
Prijímateľ je oprávnený použiť nenávratný finančný príspevok do 31. decembra 2014.
3.
Prijímateľ sa zaväzuje:
a)
zodpovedá za efektívne a hospodárne použitie nenávratného finančného príspevku a realizuje
projektové aktivity na svoju vlastnú zodpovednosť.
b) viesť poskytnuté finančné prostriedky na osobitnom účte a viesť príslušné účtovníctvo v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov po odrátaní
poplatkov za vedenie účtu je občianske združenie povinné odviesť na účet hlavného mesta najneskôr
do 31. decembra 2014,
c)
nevyčerpaný nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť vrátiť hlavnému mestu najneskôr do 15.
decembra 2015.
4.
Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
5.
Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch a v mediálnych
výstupoch uskutočnených v súvislosti s projektom vrátane tých, ktoré sú poskytnuté na konferenciách
a seminároch informáciu, že projekt bol financovaný z prostriedkov hlavného mesta.
Článok III
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami do 31. 12.
2014.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a)
uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán,
c)
jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
3.
Hlavné mesto a prijímateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší
dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky
odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej
zmluvnej strane. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo hlavnému mestu vrátené
z dôvodu, že si ho prijímateľ v odbernej lehote nevyzdvihol, a to aj v prípade, ak sa o tom prijímateľ
nedozvedel. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky hlavného mesta vyplývajúce z porušenia
finančnej disciplíny ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Článok IV
Kontrola použitia poskytnutého nenávratného finančného príspevku
1.
Hlavné mesto je oprávnené kontrolovať účelnosť použitia poskytnutého finančného príspevku.
2.
Prijímateľ je povinný vrátiť hlavnému mestu poskytnutý finančný príspevok v plnom rozsahu v prípade,
že koná v rozpore s touto zmluvou, najmä ak:
a) nedodrží účel a podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku,
b) nedodrží podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo nevedie
účtovníctvo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) nepredloží vyúčtovanie finančného príspevku v termíne podľa tejto zmluvy alebo nereaguje na výzvu
hlavného mesta o predloženie vyúčtovania finančného príspevku, alebo ak hlavné mesto zistí
nedostatky v predloženom vyúčtovaní finančného príspevku, a tieto nedostatky prijímateľ neodstráni
ani v dodatočnej lehote určenej hlavným mestom,
d) neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na účet hlavného mesta.
Článok V
Kontaktné osoby
1.
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je ..................
Kontaktnou osobou za prijímateľa je ...............
2.
Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré
by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1.
Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, xyz a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
2.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
3.
Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho tri (3) vyhotovenia
obdrží hlavné mesto a dve (2) vyhotovenia prijímateľ.
4.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej
zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave dňa ............................
V Bratislave dňa ............................
Za hlavné mesto:
Za prijímateľa:
v. r.
.................................................
doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
v. r.
............................................
xyz
zmluvných strán.
Príloha č. 5
Metodické usmernenie žiadateľov o NFP
Žiadateľom o NFP môže byť:
• neziskové organizácie
• občianske združenie,
• nadácia,
• registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
a predkladá k žiadosti o NFP nasledovné prílohy:
a) popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 výzvy,
b) rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 výzvy,
c) komentár k rozpočtu projektu,
d) úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu žiadateľa, nie staršiu ako tri mesiace
(napr.: úradne overená kópia registrovaných stanov organizácie, zriaďovateľskej listiny, nadačnej
listiny atď.),
e) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nenávratný finančný príspevok na tento projekt nežiada aj od
iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu nenávratný finančný príspevok
poskytnutý; ak žiadateľ žiada na tento projekt nenávratný finančný príspevok aj od iného subjektu alebo
mu bol na tento projekt nenávratný finančný príspevok poskytnutý od iného subjektu, uvedie názov
a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutého nenávratného finančného príspevku,
f) kópiu dokladu o pridelení IČO,
g) kópiu dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa (napr. zápisnica o zvolení štatutára
alebo poverenie štatutára),
h) kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke,
Jeden žiadateľ môže predložiť úradu jednu žiadosť o poskytnutie NFP.
Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie NFP
1) Žiadosti je možné predkladať od dátumu zverejnenia výzvy na webovom sídle hlavného mesta SR
Bratislava www.bratislava.sk Dátum uzávierky predkladania žiadostí je uvedený vo výzve, t. j.
najneskôr do 11. júla 2014.
Kompletná dokumentácia ktorú predkladá žiadateľ, pozostáva z povinných náležitosti a to:
- žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
- popis projektu,
- rozpočet projektu s komentárom,
- povinné prílohy.
2) Za kompletnú žiadosť sa považuje vyplnená žiadosť spolu so všetkými požadovanými prílohami. Iba
kompletné žiadosti budú predložené komisii.
3) Požadované prílohy musia byť očíslované a ich zoznam uvedený na samostatnom kontrolnom liste
povinných príloh, potvrdenom štatutárnym zástupcom žiadateľa
4) Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v písomnej podobe, v slovenskom jazyku v tlačenej forme
5) Miestom doručenia kompletných žiadostí v požadovanej podobe je:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Žiadosť zasielaná poštou - za termín doručenia sa považuje dátum na poštovej pečiatke, ktorým môže
byť najneskôr dátum uzávierky verejnej výzvy, teda 11. júla 2014.
Žiadosť doručená osobne - do podateľne hlavného mesta SR Bratislava, najneskôr do dátumu
uzávierky verejnej výzvy, teda 10. júla 2014.
6) Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne
označený slovami: „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, NEOTVÁRAŤ!“
7) Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.
8) V prípade dôležitých oznamov zo strany žiadateľa, týkajúcich sa zmien v jeho predloženej žiadosti
počas hodnotiaceho procesu sa môže komunikácia realizovať výlučne písomnou formou. Žiadateľ vo
svojej korešpondencii musí uviesť pridelené registračné číslo projektu a adresuje ju na hodnotiacu
komisie.
Kritéria a spôsob hodnotenia predložených žiadostí
/1/ Nenávratný finančný príspevok možno poskytnúť iba oprávnenému žiadateľovi, ktorý spĺňa všetky
podmienky v zmysle zákona a ktorý predložil žiadosť spolu s prílohami v lehote stanovenej vo verejnej
výzve na predkladanie žiadostí.
/2/ V rámci hodnotenia predloženej žiadosti sa hodnotí formálna a odborná stránka žiadosti. Formálne a odborné
hodnotenie vykonáva hodnotiaca komisia podľa záväzných kritérií uvedených vo výzve.
/3/ Komisia sa v rámci svojho pôsobenia bude riadiť zásadami a kritériami pri rozhodovaní o poskytnutí NFP
(uvedené vo výzve). Úspešné môžu byť len žiadosti, ktoré dosiahli v hodnotení minimálne 50% bodov
z maximálneho počtu 100 bodov. Projekty, ktoré dosiahnu v celkovom hodnotení menej ako polovicu
z maximálneho počtu bodov v rámci hodnotiacich kritérií, budú vyhodnotené ako kvalitatívne
nevyhovujúce.
/4/ Výsledky hodnotenia komisie, zosumarizované v protokole, sú podkladom pre rozhodnutie hlavného mesta
o schválení a poskytnutí dotácií.
/5/ Úspešní žiadatelia budú zverejnení na webovom sídle hlavného mesta www.bratislava.sk do 4. augusta 2014.
Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti neboli schválené, bude zverejnený na webovom sídle hlavného mesta
www.bratislava.sk.
/6/ Na poskytnutie NFP, pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami, nie je právny
nárok.
Podmienky vyúčtovania dotácie
/1/ Aktivity projektu musia byť uskutočnené do konca roka 2014. Žiadateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie
v termíne a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí NFP.
/2/ Vyúčtovanie obsahuje vecné vyhodnotenie projektu (záverečná správa o výsledkoch projektu) a finančné
vyúčtovanie (záverečná správa o finančnom vyúčtovaní projektu).
/3/ Vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie sa predkladajú v 1 originále a ostatné prílohy 1 krát.
/4/ V prípade nedostatkov resp. nezrovnalostí v predloženom vecnom vyhodnotení a finančnom vyúčtovaní
projektu, prijímateľ dotácie je povinný odstrániť tieto v určenej lehote.
/5/ V prípade, že prijímateľ nepredloží v stanovenom termíne vecné vyhodnotenie projektu a finančné
vyúčtovanie dotácie, alebo zistené nedostatky v stanovenom termíne neodstráni, je poskytovateľ oprávnený
uplatniť sankcie podľa zmluvy.
Download

Výzva na poskytnutie nenávratného finančného