CENNÍK
NEMOCNICE POPRAD, a.s.
platný od 01.01.2015
Poprad, 19.12.2014
Schválil:
Ing. Jozef Naščák, MPH
generálny riaditeľ
Nemocnica Poprad, a.s.
OBSAH
I.
PREAMBULA
2
II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
2-4
III.
ZDRAVOTNÁ ČASŤ
5-36
3.1 Ústavná zdravotná starostlivosť
5-30
3.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť
30-32
3.2.1
Ambulantná starostlivosť – služby administratívneho
charakteru
30-32
3.2.2
Špecializovaná ambulantná starostlivosť
32
3.2.3
Ambulantná zdravotná starostlivosť centrálneho príjmu
32
3.3 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
33
3.4 Lekárska služba prvej pomoci a ústavná pohotovostná služba
33
3.5 Doprava
34
3.6 Ostatné výkony a služby
34-35
3.7 Jednodňová zdravotná starostlivosť
35
3.8 Preventívne prehliadky
35-36
IV.
NEZDRAVOTNÁ ČASŤ
36-37
V.
EVIDENCIA POSKYTNUTÝCH VÝKONOV (SLUŽIEB)
38
VI.
PRÍLOHY
Príloha č. 1 – Žiadosť o vykonanie vyšetrenia, poskytnutie výkonu alebo služby
(fyzická osoba)
Príloha č. 2 – Vyúčtovanie výkonov a služieb
Príloha č. 3 – Objednávka (preventívne prehliadky)
Príloha č. 4 – Žiadosť o vykonanie vyšetrenia na oftalmologickej ambulancii
1
I. PREAMBULA
1.1
Účel vydania
Účelom vydania dokumentu je stanovenie cien za poskytovanú zdravotnú starostlivosť
v súlade s platnými právnymi predpismi.
1.2
Oblasť platnosti
Tento dokument je platný pre osoby, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť
v podmienkach Nemocnice Poprad, a.s..
II. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonmi NR SR:
● č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov,
● č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
● č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zdravotná starostlivosť, ktorú za pacienta uhrádza jeho zdravotná poisťovňa, je poskytovaná
bezplatne v zmysle citovaného zákona.
V cenníku sú uvedené ceny za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytované pre
pacientov, ktorí:
1. nemajú zmluvný vzťah so ZP, a to najmä:
1.1 cudzinci z krajín, s ktorými nemá SR podpísaný zmluvný vzťah na poskytovanie
základnej zdravotnej starostlivosti,
1.2 cudzinci z členských krajín EÚ bez potrebných dokladov (platí pre ambulantnú
zdravotnú starostlivosť. Lôžková zdravotná starostlivosť sa vykazuje do zdravotnej
poisťovne).
2. majú zmluvný vzťah so ZP, avšak požadujú:
2.1 poskytnúť službu na vlastnú žiadosť, pričom služba nie je vykázaná na zdravotnú
poisťovňu,
2.2 poskytnúť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, súvisiace nadštandardné služby,
alebo použitie materiálov, resp. pomôcok, ktoré nie sú zahrnuté v základnej
zdravotnej starostlivosti,
2.3 poskytnúť výkony, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou,
2.4 poskytnúť výkony, ktoré sú nad rámec uhrádzaných výkonov, alebo sú len
čiastočne, alebo obmedzene hradené zdravotnou poisťovňou.
Zodpovedný lekár, ktorý rozhodne o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v zmysle bodu 2, je
povinný oboznámiť pacienta s cenníkom Nemocnice Poprad, a.s. vopred a pacient je povinný
2
vypísať tlačivo Žiadosť o vykonanie vyšetrenia, poskytnutie výkonu alebo služby, ktoré tvorí
prílohu č. 1 cenníka. Po poskytnutí zdravotnej starostlivosti predloží pacientovi na podpis
tlačivo Vyúčtovanie výkonov a služieb (Príloha č. 2) vyplnené v zmysle aktuálne platného
cenníka Nemocnice Poprad, a.s., čím pacient prejaví súhlas s výškou platby za poskytnuté
výkony a služby a je povinný vyúčtovaný poplatok uhradiť.
Vystavenie tlačiva Vyúčtovanie výkonov a služieb nie je potrebné na oddeleniach, resp. v
ambulanciách, kde sa platba realizuje cez elektronickú registračnú pokladňu.
V Žiadosti o vykonanie vyšetrenia, poskytnutie výkonu alebo služby zodpovedný lekár,
ktorý rozhodne o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v zmysle bodu 2, uvedie presný popis
poskytnutých výkonov v zmysle aktuálne platného cenníka, a to:
a) číslo výkonu
b) názov výkonu (služby)
c) cenu výkonu (služby)
V prípade, že poskytnuté výkony nie sú uvedené v cenníku, je potrebné uviesť:
a)
b)
c)
d)
e)
kód výkonu *
názov výkonu *
počet bodov *
číslo výkonu - cena bodu z platného cenníka
celková cenu výkonu
*podľa Zoznamu výkonov a ich bodových hodnôt (Príloha k Opatreniu č. 07045-9/2005 Z.z.)
Vypísanie Žiadosti o vykonanie vyšetrenia, poskytnutie výkonu alebo služby nie je nutné
v týchto prípadoch:
- Poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby a lekárskej služby prvej pomoci, poskytnutie
zdravotnej starostlivosti na odd. centrálneho príjmu
- Poskytnutie dopravnej zdravotnej služby
- Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
- Prednostné poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle rozhodnutia VÚC
- Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie
- Potvrdenie o návšteve u lekára
Úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je možné realizovať:
1. v hotovosti na príslušnom oddelení, resp. v ambulancii, alebo v pokladni Nemocnice
Poprad, a.s. – 3. poschodie polikliniky,
2. bezhotovostne prevodom na účet Nemocnice Poprad, a.s.- č.ú.: 2127013051/0200
(SK10 0200 0000 0021 2701 3051).
3
Ceny výkonov a služieb uvedené v cenníku sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú tvorené dohodou.
Cenník je spracovaný v zmysle platnej legislatívy:
a) Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
b) Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
o cenách v platnom znení,
c) Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení
zákona č. 718/2004 Z.z.),
Vysvetlivky:
ZP – zdravotná poisťovňa, zdravotné poistenie
AS – ambulantná starostlivosť
ŠAS – špecializovaná ambulantná starostlivosť
SVaLZ – spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
LSPP – lekárska služba prvej pomoci
ÚPS – ústavná pohotovostná služba
CP – centrálny príjem
ŠZM – špeciálny zdravotnícky materiál
4
III. ZDRAVOTNÁ ČASŤ
3.1 ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
3.1.1 ODDELENIE VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA S JIS METABOLICKOU
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X004b
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X014
X240
X437
X356
X357
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Odd. vnútorného lekárstva
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Odd. vnútorného lekárstva
JIS metabolická
Odd. arytmií a koronárnej jednotky
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Nadštandardná izba typu B - cena za 1 deň
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Neakútne (plánované) kardiologické prvovyšetrenie do 2 týždňov –
na žiadosť fyzickej osoby
Neakútne (plánované) gastroenterologické prvovyšetrenie do 2
týždňov – na žiadosť fyzickej osoby
5
Cena
výkonu v €
153,00
863,00
863,00
1 500,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
10,00
7,00
10,00
15,00
15,00
3.1.2 NEUROLOGICKÉ ODDELENIE S JIS
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X240
X437
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Neurologické odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Neurologické odd.
JIS neurologická
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
6
Cena
výkonu v
€
110,00
752,00
752,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
7,00
10,00
3.1.3 PEDIATRICKÉ ODDELENIE S JIS
Číslo
výkonu
Popis výkonu/služby
X006
X006a
X006b
X006c
Cena za lôžkodeň
Pediatrické odd.
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN)
Neonatologické odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pediatrické odd.
JIS pediatrická
Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN)
Neonatologické odd.
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa do 6 mesiacov):
▪ Celodenné stravovanie
▪ Raňajky + desiata
▪ Obed + olovrant
▪ Večera
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa nad 6 mesiacov)
a nedojčiaca matka:
▪ Celodenné stravovanie
▪ Raňajky + desiata
▪ Obed + olovrant
▪ Večera
X007
Ústavná pohotovostná služba
X003
X003a
X003b
X004
X004a
X004b
X004c
X005
X221
X222
X223
X224
Cena
výkonu v €
205,00
137,00
132,00
870,00
870,00
2 000,00
570,00
3,32
4,87
1,22
2,19
1,46
9,73
2,43
4,38
2,92
1,99
Neonatologické oddelenie:
X025
X026
X027
X047
X240
X437
X358
Prepichnutie uší
Cena mlieka vydávaného (predávaného) - 1 liter
Cena mlieka prijímaného - 1 liter
Skríningové vyšetrenia vykonávané externým dodávateľom:
Skríningové vyšetrenie novorodenca pre samoplatiteľa:
a) skríningové vyšetrenie Phe, TSH a 17OHP u novorodenca
dry blood spot
b) Trypsín, vyšetrenie skríningu cystickej fybrózy
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Poplatok za naloženie a užívanie tlakového Holtera (24 hodinové
monitorovanie tlaku krvi) – na žiadosť fyzickej osoby
7
7,00
10,00
7,00
95,00
7,00
10,00
5,00
X362
X427
Vyšetrenie CRP na LSPP pre deti a dorast – na žiadosť fyzickej
osoby (zákonného zástupcu)
Vyšetrenie STREPS (na prítomnosť streptokoka v DC) na LSPP pre
deti a dorast – na žiadosť fyzickej osoby (zákonného zástupcu)
8
7,00
7,00
3.1.4 GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKE ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X007
X247
X248
X249
X250
X008
X432
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Ústavná pohotovostná služba
USG 3D/4D vyšetrenie – ultrazvuk u tehotných so záznamom na nosič
Podávanie ENTONOX-u pri pôrode (úľava bolesti inhaláciou)
Aplikácia DIANATAL gélu – na uľahčenie pôrodu
Výber lekára operatéra / lekára pôrodníka
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
Cena
výkonu v €
174,00
833,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
1,99
60,00
50,00
100,00
220,00
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X013
X016
X017
X018
X019
X020
X354
X021
X022
X023
X024
X311
X240
Operácie (v závislosti od dĺžky operačného času):
Operácie – do 1 hod.
Operácie – do 3 hod.
Operácie – nad 3 hod.
Nadštandardná izba typu A - cena za 1 deň
Prítomnosť otca, resp. inej blízkej osoby pri pôrode
Epidurálna analgézia pri pôrode
Prídavný operačný výkon realizovaný popri inom nutnom oper. výkone
Psychofyzická príprava na pôrod
(cena kurzu, t.j. 12 stretnutí - 6 tematických celkov a 6 cvičení)
Psychofyzická príprava na pôrod
(cena 1 cvičenia a 1 prednášky podľa vlastného výberu)
Psychofyzická príprava na pôrod
(cena samostatných prednášok – 6 tematických celkov alebo 6
samostatných cvičení)
Umelé prerušenie tehotnosti - bez zdravotnej indikácie
(pred 12. týždňom gravidity)
Sterilizácia - bez zdravotnej indikácie
(nejedná sa o výkon nevyhnutný na zachovanie zdravia osoby)
Fotografická snímka z USG (u tehotných) - cena za 1 ks
Videosekvencia z USG na dátový nosič (CD,USB,DVD) u tehotných
pacientiek - cena za 1 ks
Korekčná operácia labií minori – bez zdravotnej indikácie
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
9
398,00
564,00
863,00
20,00
20,00
209,00
83,00
26,00
5,00
13,00
248,95
250,00
4,00
10,00
250,00
7,00
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
X437
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
10
10,00
3.1.5 CHIRURGICKÉ ODDELENIE S JIS
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X008
X432
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Chirurgické odd.
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Chirurgické odd.
JIS chirurgická
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
Cena
výkonu v €
238,00
1 208,00
1 208,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X240
X437
Operácie (v závislosti od dĺžky operačného času):
Operácie – do 1 hod.
Operácie – do 3 hod.
Operácie – nad 3 hod.
Výber lekára - operatéra
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
11
398,00
564,00
863,00
200,00
7,00
10,00
3.1.6 ORTOPEDICKÉ ODDELENIE S JIS
Číslo
výkonu
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa do 6 mesiacov):
X221 ▪ Celodenné stravovanie
X222 ▪ Raňajky + desiata
X223 ▪ Obed + olovrant
X224 ▪ Večera
Dojčiaca matka (hospitalizované dieťa nad 6 mesiacov)
a nedojčiaca matka:
X006 ▪ Celodenné stravovanie
X006a ▪ Raňajky + desiata
X006b ▪ Obed + olovrant
X006c ▪ Večera
X246 Rehabilitácia na motodlahe ramena – cena za 1 cvičenie
Elektroliečba: (výkon musí byť indikovaný lekárom)
X237 a) likon - 1 aplikácia
X238 b) bioptronová lampa – 1 aplikácia
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
X008 ▪ celková anestézia – do 30 min.
X432 ▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
X003
X004
X005
Cena výkonu
v€
219,00
969,00
3,32
4,87
1,22
2,19
1,46
9,73
2,43
4,38
2,92
2,00
0,50
0,30
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X318
Operácie (v závislosti od dĺžky operačného času):
Operácie – do 1 hod.
Operácie – do 3 hod.
Operácie – nad 3 hod.
Výber lekára - operatéra
Vyšetrenie na ortopedickej ambulancii oddelenia
(bez predchádzajúceho ortopedického vyšetrenia)
Aplikácia prípravku Guna MD – jedno sedenie
X419
Nadštandardná izba typu C – cena za 1 deň
20,00
X399
Nadštandardná izba typu D – cena za 1 deň pri obsadení 1 pacientom
Nadštandardná izba typu D – cena za 1 deň a za 1 osobu pri obsadení 2
pacientami
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
20,00
X009
X010
X011
X012
X048
X400
X240
X437
12
398,00
564,00
863,00
200,00
17,00
3,00
10,00
7,00
10,00
3.1.7 ODDELENIE ÚRAZOVEJ CHIRURGIE S JIS
Číslo
výkonu
X003
X004
X004a
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X008
X432
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Odd. úrazovej chirurgie
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Odd. úrazovej chirurgie
JIS úrazovej chirurgie
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
Cena
výkonu v €
272,00
1 012,00
1 012,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X419
Operácie (v závislosti od dĺžky operačného času):
Operácie – do 1 hod.
Operácie – do 3 hod.
Operácie – nad 3 hod.
Výber lekára - operatéra
Nadštandardná izba typu C – cena za 1 deň
398,00
564,00
863,00
200,00
20,00
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
X240
X437
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
13
7,00
10,00
3.1.8 OTORINOLARYNGOLOGICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X007
X008
X432
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Ústavná pohotovostná služba
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
Cena výkonu
v€
229,00
904,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
1,99
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X025
X049
X050
X051
X391
X392
X359
X240
X437
Operácie (v závislosti od dĺžky operačného času):
Operácie – do 1 hod.
Operácie – do 3 hod.
Operácie – nad 3 hod.
Výber lekára - operatéra
Prepichnutie uší
Zhotovenie audiogramu - na žiadosť fyzickej, resp. právnickej osoby
Preventívne vyšetrenie sluchu pre pracujúcich v rizikovo-hlučnom
prostredí
Arikuloplastika jednostranná - bez zdravotnej indikácie
Arikuloplastika obojstranná - bez zdravotnej indikácie
Rinoplastika – bez zdravotnej indikácie
Odstránenie ušného mazu z vonkajšieho zvukovodu – na žiadosť
fyzickej osoby
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase
od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
14
398,00
564,00
863,00
200,00
7,00
10,00
15,00
250,00
400,00
450,00
15,00
7,00
10,00
3.1.9 OFTALMOLOGICKÉ ODDELENIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
Číslo
výkonu
X008
X432
Popis výkonu/služby
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
Cena
výkonu v
€
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X012
X052
X053
X054
X055
X056
X057
X058
X059
X347
X348
X349
X350
X240
X437
X458
Operácie – do 1 hod.
Výber lekára - operatéra
Vyšetrenie očného pozadia
Vyšetrenie očného tlaku
Vyšetrenie farbocitu
Komplexné očné vyšetrenie
Kozmetická operácia mihalníc (jedno oko)
Korektívne zákroky (jedno oko)
Lokálna anestézia
Xantelazma (jedno oko)
Operácia nádorov mihalníc
Operácia nádorov spojovky
Laserová koagulácia sietnice
Nadštandardná umelá vnútroočná šošovka
*Pacient dopláca rozdiel medzi zazmluvnenou cenou šošovky
s jednotlivými ZP a nákupnou cenou
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Paušálny poplatok za poskytnutie ambulantnej starostlivosti mimo
schválených ordinačných hodín (na žiadosť fyzickej osoby)
Pondelok-piatok: od 15:30 hod. – 22.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok: od 07:00 hod. – 19:00 hod.
15
398,00
200,00
15,00
4,00
6,00
20,00
100,00
3,50
4,00
17,00
200,00
260,00
80,00
*
7,00
10,00
10,00
3.1.10 STACIONÁR V ODBORE DERMATOVENEROLÓGIA
Číslo
výkonu
X058
X179
X180
X181
X182
X183
X184
X185
X186
X187
X188
X189
X190
X191
X192
X193
X194
X195
X196
X198
X199
X200
X201
X202
X203
X231
X405
X401
X204
X205
X206
X207
X208
X209
X211
Popis výkonu/služby
Lokálna anestézia
Lekárske vyšetrenie chorobného stavu kože s diagnostickým záverom
Kontrolné vyšetrenie, vypísanie receptu
Korektívne zákroky - elektroincízia (odstránenie elektrickou ihlou):
a) jedno ložisko na tvári, krku, alebo tele
b) do 4 ložísk
c) nad 4 ložiská
Elektrokoagulácia teleangiektácií (ošetrenie rozšírených cievok) na tvári
– do 5 min.
Kryomasáž tváre (tekutým dusíkom) - do 3 min.
Aplikácia kožných testov - cielených na kozmetické prípravky
(cena za 1 test)
Odčítanie kožných testov
Odstránenie milií inj. ihlou - do 5 min.
Podanie injekcie podkožnej a vnútrosvalovej bez ceny prípravku
Ošetrenie pleti použitím liečebných prípravkov:
a) krém
b) maska (ukľudňujúca, adstringentná)
c) maska (revitalizačná)
Ošetrenie kožných chorôb polarizovaným svetlom bioptron
Pigmentácia nízkopigmentovaného obočia a mihalníc
Konzultačné kozmetologické vyšetrenie
Digitálna dermatoskopia znamienok (opticko-elektronické vyšetrenie
s archiváciou a možnosťou opakovanej kontroly znamienok):
▪ vyšetrenie jedného znamienka
Ozonizér
Mikrodermabrázia (ošetrenie kože mikrokryštalickým pieskom):
a) celková tvár
b) časti tváre (čelo, brada,...)
Fotoliečba
Kryodeštrukcia útvarov:
a) do 3 ložísk
b) nad 3 ložiská
Chemický peeling GLYKO A - 1 aplikácia na tvár s kompletným ošetrením
tváre
Chemický peeling GLYKO A - 1 aplikácia na tvár s kompletným ošetrením
tváre – akcia - sezónna zľava 20%
Chemický peeling – ruky
Kompletné ošetrenie problematickej pleti
Základné ošetrenie pleti
Hĺbkové čistenie a ošetrenie pleti
Hĺbkové čistenie a ošetrenie chrbta alebo hrudníka
Liečebná masáž tváre a dekoltu
Liečebná masáž tváre - regeneračná
Chemický peeling BIODEMIC LHA (liečebný)
16
Cena
výkonu v €
4,00
10,30
4,30
4,30
8,60
18,00
8,60
4,60
0,60
3,30
6,60
1,90
4,30
4,30
5,00
1,50
3,30
2,60
8,60
4,30
35,20
17,60
3,30
2,70
5,00
30,00
24,00
20,00
29,00
20,00
24,00
21,00
21,00
18,00
34,00
Depilácia voskom - horná pera
Depilácia voskom - tvár
Depilácia voskom - predkolenie
Depilácia voskom – stehno (predná časť, zadná časť), inguiny, hrudník,
X215
horná končatina, brucho
X226 Mezoterapia (papulárna technika) – jedna oblasť
X227 Mezoterapia (napage technika) – tvár a krk
X228 Mezoterapia (napage technika) – tvár, krk a dekolt
IPL ošetrenie kože:
X319 ▪ základná cena
K základnej cene sa pripočíta cena pulzov (počet pulzov x cena 1 pulzu):
X319a ▪▪ cena 1 pulzu = 0,40 €
Aplikácia botulotoxínu na dočasnú redukciu vrások:
X320 ▪ 1 lokalita
X320a ▪ 2 lokality
X320b ▪ 3 lokality
Aplikácia botulotoxínu na korekciu nadmerného potenia - podpazušie
X242
(dlane)
X301 Mezoterapia – Viscoderm
X302 Mezoterapia – Juvaderm Hydrate
X303 Mezoterapia – Dermaheal SR
X304 Mezoterapia – Dermaheal HSR
X305 Mezoterapia – vlasová – Dermaheal HL
X306 Mezoterapia – kmeňové bunky – Stem C-rum SR
X307 Mezoterapia – Teosyal
Aplikácia výplňových materiálov:
X308 ▪ základná cena
X212
X213
X214
4,00
6,00
9,00
9,50
83,00
61,00
71,00
13,60
110,00
200,00
300,00
400,00
106,00
131,00
41,00
46,00
41,00
56,00
96,00
50,00
K základnej cene sa pripočíta cena použitého materiálu (podľa druhu materiálu)
X309
X310
X315
X402
X403
X404
X360
X361
X368
X369
X370
X423
X424
X443
X447
X450
X451
Dermabrázia – dekolt
Dermabrázia – ramená
Lymfodrenáž prístrojová
Hygienický návlek (nohavice k lymfodrenážnemu ošetreniu)
Prístrojová lymfodrenáž + kryomasáž tváre – akciový balík
Prístrojová lymfodrenáž – 10 ošetrení – akciový balík
Diamantová mikrodermabrázia – tvár
Diamantová mikrodermabrázia – dekolt a horná časť chrbta
SKIN SKRUBER – ultrazvukové hĺbkové čistenie pleti
Ultrazvuk tvárový
Kladivko (teplo, chlad)
Darčekový poukaz na lekársku kozmetiku a korektívnu dermatológiu
Darčekový poukaz na lekársku kozmetiku a korektívnu dermatológiu
Letná akcia (20% zľava)
Kozmetická masáž tváre, krku a dekoltu tekutým dusíkom – 10 ošetrení
Ošetrenie aknóznej pleti (20% zľava)
35,20
35,20
10,00
2,50
10,00
70,00
18,00
18,00
15,00
5,00
1,00
5,00
10,00
36,80
(čistenie, aplikácia liečivej masky, ozonoterapia)
19,20
Mezoterapia – Dermaheal SB (1 oblasť)
Mezoterapia – kmeňové bunky – vlasová (vlasatá časť hlavy)
45,00
61,00
17
X452
X453
X454
X455
X456
X457
X442
Povrchové odlíčenie pleti – 1 oblasť
Aplikácia gélu pod ultrazvuk
Aplikácia anticelulitídového gélu
Aplikácia kozmetického séra
Aplikácia séra Matricium
Aplikácia antiaging séra
Extirpácia névu pre iné ako terapeutické dôvody
2,50
3,50
7,00
4,00
3,00
2,50
40,00
Zimná ponuka služieb
platí do 31.03.2015
X459
X460
X461
X462
X463
X436
Zimné potešenie pre pleť (zľava 20%)
▪ Kryomasáž
▪ Revitalizačná maska
▪ Antiaging sérum
Jemná a hladká pleť II. (zľava 20%)
▪ 3x diamantová dermabrázia
▪ 3x aplikácia séra Matrícium
Ultrazvukové ošetrenie pleti
▪ 2x ultrazvuk tvárový
▪ 2x aplikácia gélu
▪ bonus zdarma: 1x kryomasáž tváre
Refresh pleti (zľava 20%)
▪ Diamantová dermabrázia
▪ Mezoterapia Dermaheal HSR
Fotoomladenie tváre
▪ 2x IPL ošetrenie tváre
▪ bonus zdarma: 1x IPL ošetrenie tváre
Unavené nohy – svieža pleť (zľava 20%)
▪ 10x lymfodrenáž + 10x kryomasáž tváre
9,68
50,40
17,00
51,20
110,00
80,00
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
X240
X437
7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
18
7,00
10,00
3.1.11 ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY
Číslo
výkonu
X003
X004
X008
X432
Popis výkonu/služby
Cena
výkonu v €
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
749,00
4 379,00
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X017
X234
X037
X240
X437
Epidurálna analgézia pri pôrode
Komplexné predoperačné vyšetrenie, vrátane zhodnotenia výsledkov
laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Súčasťou výkonu je aj
kompletná lekárska správa
Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné
vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
19
209,00
16,40
6,50
7,00
10,00
3.1.12 FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X425
X426
X077
X078
X079
X080
X081
X082
X083
X084
X085
X086
X087
X088
X089
X090
X091
X092
X093
X094
X095
X096
X097
X417
X418
X240
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Nadštandardná izba typu E – cena za 1 deň pri obsadení 1 pacientom
Nadštandardná izba typu E – cena za 1 deň a za 1 osobu pri obsadení 2
pacientami
Klasická masáž jednej časti tela - časová jednotka je 20 min.
a) dolných končatín
b) horných končatín
c) šije
d) drieku
e) chrbta
Klasická masáž celková - časová jednotka je 40 min.
Reflexná masáž chrbta - časová jednotka je 20 min.
(výkon musí byť indikovaný lekárom)
Reflexná masáž celková - časová jednotka je 40 min.
(výkon musí byť indikovaný lekárom)
Elektroliečba: (cena je vypočítaná v závislosti na dĺžke trvania výkonu)
a) diadynamické prúdy (výkon musí byť indikovaný lekárom)
b) ultrazvuk (výkon musí byť indikovaný lekárom)
c) bioptronová lampa
d) magnetoterapia (výkon musí byť indikovaný lekárom)
e) interferenčné prúdy (výkon musí byť indikovaný lekárom)
f) diatermia (výkon musí byť indikovaný lekárom)
g) solux
Lekárske rehabilitačné vyšetrenie
(súčasťou musí byť zdravotná dokumentácia)
Lekárske rehabilitačné vyšetrenie – kontrolné
Individuálna vodoliečba - vírivý kúpeľ (celotelový) - 20 min.
Individuálna vodoliečba - vírivý kúpeľ (čiastočný) - 8 min.
Laseroterapia (výkon musí byť indikovaný lekárom)
Manuálna drenáž lymfy - časová jednotka je 30-40 min.
(výkon musí byť indikovaný lekárom)
Mäkké a mobilizačné techniky - časová jednotka je 30 min.
(mobilizačné techniky musia byť indikované lekárom)
Povrchová aplikácia tepla - parafín, časová jednotka je 20 min.
Povrchová aplikácia tepla - termonosiče, časová jednotka je 20 min.
Povrchová aplikácia tepla - rašelina, časová jednotka je 20 min.
Aplikácia kineziotapu (tejpovacej pásky) na fyziatricko-rehabilit. účely:
*K základnej cene sa pripočíta cena aplikovanej pásky - 0,05€ / 1 cm pásky
Cena
výkonu v €
67,00
550,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
25,00
12,50
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
7,90
5,30
10,30
2,60
2,60
1,60
3,60
3,60
3,60
0,65
11,60
3,30
5,00
1,60
3,30
9,90
7,90
2,60
3,30
4,30
1,00*
Tejpovacia páska
0,05/1 cm
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
7,00
20
X437
7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
21
10,00
3.1.13 GERIATRICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X365
X240
X437
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Nadštandardná izba typu C – cena za 1 deň
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
22
Cena
výkonu v €
113,00
1 013,00
30,00
7,00
10,00
3.1.14 UROLOGICKÉ ODDELENIE
Číslo
výkonu
X003
X004
X005
X006
X006a
X006b
X006c
X008
X432
Popis výkonu/služby
Cena za lôžkodeň
Cena za ukončenú hospitalizáciu
Pobyt sprievodcu pacienta na lôžku
Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
Raňajky + desiata
Obed + olovrant
Večera
Celková anestézia (na žiadosť fyzickej osoby):
▪ celková anestézia – do 30 min.
▪ celková anestézia – za každú ďalšiu min.
Cena
výkonu v €
253,00
727,00
3,32
9,73
2,43
4,38
2,92
70,00
2,35
Pred realizáciou výkonov je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie.
X009
X010
X011
X012
X075
X178
X345
X346
X014
X419
X240
X437
Operácie (v závislosti od dĺžky operačného času):
Operácie – do 1 hod.
Operácie – do 3 hod.
Operácie – nad 3 hod.
Výber lekára - operatéra
Sterilizácia muža bez zdravotnej indikácie - na vlastnú žiadosť fyzickej
osoby
Zavedenie permanentného katétra so špeciálnym silikónovým povrchom
– na vlastnú žiadosť fyzickej osoby
Vyšetrenie spermiogramu – na vlastnú žiadosť fyzickej osoby
Synechiolýza v analgosedácii
Nadštandardná izba typu B - cena za 1 deň
Nadštandardná izba typu C - cena za 1 deň
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
23
398,00
564,00
863,00
200,00
300,00
10,00
20,00
12,00
10,00
20,00
7,00
10,00
3.1.15 ODDELENIE DIAGNOSTICKEJ A INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE A
NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY
Číslo
výkonu
X060
X061
X067
X069
X410
X071
X072
X001
X064
X412
X413
X073
X153
X235
X464
X255
X256
X257
X258
X259
X260
X261
X262
X263
X264
X265
X266
X267
X268
X269
X270
Popis výkonu/služby
Celková cena za zavedenie stentu s baloníkovou dilatáciou za výkony
a ŠZM
Celková cena za zavedenie stentu bez baloníkovej dilatácie za
výkony a ŠZM
Mamografia (na žiadosť fyzickej osoby, mimo výkonu hradeného ZP)
Sonografia prsníkov (na žiadosť fyzickej osoby, mimo výkonu
hradeného ZP)
Výber lekára pri poskytnutí vyšetrenia na ODIR (v čase od 07:30 do
14:45 hod.)
Osteodenzitometria (na žiadosť fyzickej osoby)
Periradikulárna terapia (PRT)
Ozónová periradikulárna terapia
Ozonoterapia kĺbových spojení (koleno, rameno,...)
Ozonoterapia (na žiadosť fyzickej osoby)
Každá ďalšia ozonoterapia v rámci jedného liečenia (na žiadosť
fyzickej osoby)
Vyšetrenie viscerálneho tuku
Zubný röntgen (na žiadosť fyzickej osoby)
Zubný röntgen – panoramatický (na žiadosť fyzickej osoby)
Úhrada za duplicitné (druhé a každé ďalšie) napaľovanie výsledkov
vyšetrenia na CD nosič (na žiadosť fyzickej osoby)
Rádiológia
Paranazálne dutiny + CD
Lebka, časti lebky v špeciálnych projekciách + CD
Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách +
CD
Hrudné orgány + CD
Štandardné vyšetrenie kostného hemithoraxu + CD
Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách + CD
Štandardné natívne vyšetrenie panvy + CD
Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice + CD
Sacroiliakálne zhyby + CD
Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii + CD
Časti skeletu v jednej rovine, každá rovina zobrazenia + CD
Kontrastné vyšetrenie močového traktu (vrátane kontrastnej látky a CD)
Skiaskopia na operačnej sále
Kontrastné vyšetrenie pažeráka (vrátane kontrastnej látky a CD)
Vyšetrenie horného úseku gastrointestinálneho traktu (vrátane
kontrastnej látky a CD)
Vyšetrenie tenkého čreva – enteroklýza (duedeno-jejunálne ústiacou
sondou) vrátane kontrastnej látky a CD
24
Cena výkonu
v€
1 910,00
1 520,00
24,00
24,00
15,00
86,00
160,00
20,00
20,00
10,00
3,00
20,00
2,50
3,50
2,00
7,00
11,00
11,00
7,00
7,00
9,00
7,00
10,00
6,00
7,00
4,00
31,00
10,00
31,00
63,00
87,00
X271
X272
X273
X274
X275
X276
X277
X278
X279
X280
X281
X282
X283
X444
X284
X285
X286
X287
X288
X289
X290
X291
X292
X293
X294
X367
X321
X322
X323
X324
X325
X326
X327
Vyšetrenie žlčových ciest po operácii po aplikácii kontrastnej látky
cez T dren (vrátane kontrastnej látky a CD)
Irigografické vyšetrenie dvojkontrastné (vrátane kontrastnej látky
a CD)
CT v y š e t r e n i a
CT angiografia (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT medzistavcových priestorov (do troch priestorov) + CD
CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy (v jednom sedení) vrátane
kontrastnej látky a CD
CT u polytraumatického pacienta alebo pri stagingu nádorových
ochorení (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti brucha (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti hlavy (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti hrudníka (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti hrudníka, brucha (v jednom sedení) vrátane kontrastnej
látky a CD
CT v oblasti krku (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti malej panvy (vrátane kontrastnej látky a CD)
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému (vrátane kontrastnej látky
a CD)
Perkutánna terapia hernie discu pomocou implantátu – DISCOGEL-u
USG v y š e t r e n i a
Duplexné vyšetrenie artérií končatín
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií
Duplexné vyšetrenie žíl končatín
Ultrazvukové vyšetrenie mäkkých častí krku (štítna žľaza a jej okolie,
slinné žľazy a regionálne LU)
Ultrazvukové vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych
lymfatických uzlín
USG skróta, semenníkov a nadsemenníkov
USG vyšetrenie hornej časti brucha (pečeň, žlčník, žlčové cesty,
pankreas, obličky, slezina)
USG vyšetrenie kĺbov, svalov a mäkkých tkanív
USG vyšetrenie oka alebo orbity
Drenáž pod USG kontrolou + 100€ ŠZM
Punkcia alebo biopsia pod USG kontrolou + 100€ ŠZM
Nukleárna medicína
DaTSCAN – zobrazenia bazálnych ganglií mozgu
Scintigrafia skeletu
Scintigrafia mäkkých častí kĺbov
Perfúzna scintigrafia pľúc
Perfúzno-ventilačná scintigrafia pľúc
Fleboscintigrafia + perfúzna scintigrafia pľúc
Dynamická scintigrafia obličiek (99mTc-MAG3)
Dynamická scintigrafia obličiek (99mTc-DTPA)
25
11,00
80,00
282,00
183,00
762,00
565,00
254,00
212,00
254,00
254,00
198,00
226,00
141,00
1 347,00
31,00
28,00
31,00
16,00
24,00
14,00
24,00
14,00
17,00
156,00
171,00
1 118,00
178,00
92,00
100,00
447,00
136,00
85,00
90,00
X328
X329
X330
X331
X332
X333
X334
X335
X336
X337
X338
X339
X340
X341
X342
X343
X344
X431
+ farmakologický test
+ nepriama rádionuklidová cystografia
Statická scintigrafia obličiek
Scintigrafia štítnej žľazy
Scintigrafia príštitných teliesok
Scintigrafické vyšetrenie slinných žliaz
Dynamická cholescintigrafia
Scintigrafické vyšetrenie Meckelovho divertikla
Scintigrafické zobrazenie lokalizácie krvácania do GITu
Lymfoscintigrafia dolných končatín
Vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny pri malígnom melanóme
alebo karcinóme prsníka + peroperačná detekcia
Mammoscintigrafia (scintigrafické zobrazenia nádorov prsníka)
Scintigrafické vyšetrenie nadobličiek a extraadrenálneho tkaniva
pomocou 1231-MIBG
Perfúzna scintigrafia mozgu
SPECT
SPECT/CT
Rádionuklidová synovektómia (rádiosynoviortéza) kolenných kĺbov
LeukoScan – dg. zápalu kostí, zápalového uvoľnenia TEP ( na
žiadosť fyzickej osoby)
26
3,20
33,00
83,00
74,00
220,00
67,00
117,00
76,00
192,00
103,00
121,00
213,00
735,00
275,00
26,00
183,00
180,00
430,00
3.1.16 ODDELENIE HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE
Číslo
výkonu
X100
X101
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X414
X415
X416
X240
Popis výkonu/služby
Krvná skupina + Rh faktor
Krvný obraz
Krvný obraz + diferenciálny rozpočet Le (náter na sklíčku)
Krvný obraz + diferenciálny rozpočet Le (náter na sklíčku)
+ absolútny počet eozinofilov
Krvný obraz + absolútny počet eozinofilov
Čas krvácania
Tromboplastínový čas (Quick)
Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas
Fibrinogén
Hemokoagulačný skríning
Trombínový čas
Antitrombín III
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Cena
výkonu v €
20,00
7,00
13,00
16,00
10,00
3,00
6,00
8,00
24,00
103,00
5,00
60,00
7,00
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
X437
v čase od 14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
27
10,00
3.1.17 ODDELENIE KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE
Číslo
výkonu
X371
X372
X373
X374
X375
X376
X377
X378
X379
X380
X381
X382
X383
X384
X385
X386
X387
X388
X389
X390
Popis výkonu/služby
Cena
výkonu v €
Konfirmácia pozitivity HBsAg
Kvantitatívne alebo kvalitatívne určenie protilátok proti hepatitíde B
imunologickou metódou Anti HBs
Nesériové
individuálne
vyšetrenia
vírusového
antigénu
imunoenzýmovým testom alebo podobnou technikou, za každý
antigén s uvedením druhu vyšetrenia:
Adenovirus + Rotavirus test
Norovirus test
Anti – EBV IgM
Anti – EBNA
Anti – HSV IgG
Anti – HSV IgM
Anti – Rubeola virus IgG
Anti – Rubeola virus IgM
Anti – Varicella virus IgG
Anti – Varicella virus IgM
Anti – Toxoplazmóza IgG
Anti – Toxacara canis IgG
Anti – Toxoplazmóza IgM
Anti – Toxoplazmóza IgA
Anti – Borelióza IgG
Anti – KE (kliešť.encef.) – IgG
Anti – Borelióza IgM
Anti – KE (kliešť.encef.) – IgM
18,00
19,00
39,00
19,00
19,00
28,00
18,00
24,00
22,00
30,00
20,00
22,00
24,00
24,00
31,00
32,00
24,00
24,00
30,00
30,00
3.1.18 TOXIKOLOGICKÉ VYŠETRENIA VYKONÁVANÉ EXTERNÝM
DODÁVATEĽOM
Číslo
výkonu
X355
Popis výkonu/služby
Toxikologické vyšetrenia vykonávané externým dodávateľom
* platí cena v zmysle Cenníka výkonov a služieb externého dodávateľa (ÚDZS)
28
Cena
výkonu
v€
*
Ceny za ústavnú zdravotnú starostlivosť sú kalkulované na 1 lôžkodeň, resp. na ukončenú
hospitalizáciu.
Cena zahŕňa:
►
základné vyšetrenia, bežný zdravotnícky materiál, štandardné ubytovanie, štandardnú
stravnú dennú jednotku podľa predpísaného dietetického režimu, pitný režim a starostlivosť
zo strany zdravotného personálu – ošetrovací proces
Cena nezahŕňa:
►
výkony ŠAS, SVaLZ, ŠZM, RLP, RZP, lieky, zdravotné pomôcky, náklady na
sekundárnu a následnú zdravotnú starostlivosť
►
operácie
V prípade, že hospitalizácia cudzinca trvá od 0 do 24 hodín, pri vyúčtovaní sa uplatní
výpočet ceny cez lôžkodeň. Uvedené neplatí, ak je pacient hospitalizovaný na JIS, OAaKJ.
Vtedy sa uplatní cena za ukončenú hospitalizáciu.
Sprievodca pacienta na lôžku uhrádza poplatok za jeden deň pobytu na lôžku pri
poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 38 ods.3 písm. f) zákona č. 577/2004
Z.z. v platnom znení, ak nie je oslobodený od povinnosti úhrady v zmysle § 38 ods. 8 písm. f)
zákona 577/2004 Z.z. v platnom znení. Ak je sprievodca pacienta oslobodený od povinnosti
úhrady za pobyt, uhrádza (v prípade záujmu) len poplatok za stravu.
Nadštandardná izba typu A (so samostatným sociálnym zariadením) na gynekologickopôrodníckom oddelení zahŕňa: posteľ, detskú postieľku, vaničku, prebaľovací kútik, skrine
na osobné veci, televízor, chladničku, vešiakovú stenu, samostatnú sprchu a WC. Prvý
a posledný deň pobytu v nadštandardnej izbe typu A sa počíta ako 1 deň.
Nadštandardná izba typu B (bez samostatného sociálneho zariadenia) zahŕňa: posteľ,
nočný stolík, skriňu vešiakovú, skrinku malú, servírovací stolík, jedálenský stolík, stoličku,
kreslo, chladničku, televízor, varnú kanvicu, umývadlo, zrkadlo s odkladacím priestorom.
Prvý a posledný deň pobytu v nadštandardnej izbe typu B sa počíta ako 1 deň.
Nadštandardná izba typu C (so samostatným sociálnym zariadením) zahŕňa: posteľ,
nočný stolík, televízor, chladničku, konferenčný stolík, dve kreslá, šatníkovú skriňu, prípojku
na internet, samostatné sociálne zariadenie (sprchovací kút, WC). Prvý a posledný deň pobytu
v nadštandardnej izbe typu C sa počíta ako 1 deň.
Nadštandardná izba typu D (dvojposteľová) zahŕňa: samostatný sprchovací kút
s umývadlom, 2 postele, 2 nočné stolíky, konferenčný stolík, 2 kreslá, 2 šatníkové skrine, 2
servírovacie stolíky, rýchlovarnú kanvicu, prípojku na internet, televízor. Prvý a posledný deň
pobytu v nadštandardnej izbe typu D sa počíta ako 1 deň.
Nadštandardná izba typu E (dvojposteľová, bezbariérová, so samostatným sociálnym zariadením)
zahŕňa: samostatné sociálne zariadenie, 2 polohovateľné postele, 2 nočné stolíky, 2 skrine,
konferenčný stolík a 2 kreslá, stôl a 2 stoličky, chladničku, televízor a prípojku na internet.
Prvý a posledný deň pobytu v nadštandardnej izbe typu E sa počíta ako 1 deň.
V prípade záujmu pacienta o nadštandardnú izbu, prípadne o iné nadštandardné služby, je
potrebné túto skutočnosť oznámiť na príslušnom oddelení (v príjmovej ambulancii), kde bude
pacient informovaný o ďalších postupoch (úhradách, zmluvách a pod.).
29
Epidurálna analgézia pri pôrode sa vykonáva na žiadosť pacientky. Pred samotným
výkonom je nutné absolvovať konzultáciu v anestéziologickej ambulancii.
OPERÁCIE
Pacient zaplatí za operáciu, v cene ktorej je zohľadnený odborný výkon operácie, režijné
náklady operačnej sály, lieky a ŠZM. K operácii vykonávanej v anestézii – celkovej resp.
lokálnej, sa pripočítava cena anestézie.
Operácie – do 1 hod.
Zahŕňajú: operačné výkony s operačným časom v trvaní do 1 hod., napr. appendicitis,
hemoroidy, hernia, resekcia močového mechúra, zákroky na prednom segmente oka,
zlomeniny jednoduché, abtorsia ev. extirpácia cer. polypov, kyretáž endocervixu, kyretáž
dutiny uteru, extractio IUD v celkovej anestézii, vaginálne incísie, excísie, extirpácie verúk
a névov, chirurg. abrázia condylomat, cerclage, resekcia vaginál. septa, hysteroskopia,
konizácia, lapar. sterilizácia, rozsiahle ruptury po pôrode.
Operácie – do 3 hod.
Zahŕňajú: operačné výkony s operačným časom v trvaní do 3 hod., napr. operácie
odlúpenej sietnice, osteosyntézy, črevo tenké a hrubé, črevná nepriechodnosť, sutury tepien,
nervov, šliach, zlomeniny menej zložité, nefrektómia, žlčník nekomplikovaný, jednoduchá
abdomin. hysterectomia, supravag. amput. uteru, adnexectomia jednostranná, obojstranná,
salpingectomia, laparoskop. operácie, intaktná EU gravid., extirpácia uterinných myómov,
sectio caesarea, sectio caesarea minor, vagin. plastiky, rekonštrukčné operácie, pôrod.
Operácie – nad 3 hod.
Zahŕňajú: operačné výkony s operačným časom dlhším ako 3 hod., napr. otvorené úrazy
hrudníka, úraz brucha s komplikáciami, žalúdok, žlčník komplikovaný, zlomeniny zložité,
rozšírená hysterectomia + adnexectomia, operácie malig. nádorov, ruptura EU gravid.,
hysterectomia pri DIC, vaginal. hysterectomia + plastika.
3.2 AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
3.2.1 Ambulantná starostlivosť – služby administratívneho charakteru
Výkony a nadštandardné služby ambulantnej zdravotnej starostlivosti – služby
administratívneho charakteru sú ocenené dohodou o cene v zmysle zákona o cenách č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Číslo
výkonu
X028
X029
X030
X031
X032
Popis výkonu/služby
Potvrdenie o návšteve u lekára
Prehliadky študentov a pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je
ohrozenie chorobou z povolania, priemyselnou otravou alebo iným
poškodením zdravia (riziková práca) – na žiadosť zamestnávateľa
Prehliadky študentov a pracovníkov, u ktorých sa vyžaduje osobitná
zdravotná starostlivosť – na žiadosť zamestnávateľa
Prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí vykonávajú epidemiologicky
závažné činnosti – na žiadosť zamestnávateľa
Prehliadky pracujúcich, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie
spolupracovníkov alebo obyvateľstva – na žiadosť zamestnávateľa
30
Cena
výkonu v
€
1,00
12,80
12,80
12,80
12,80
X033
X034
X035
X036
X037
X038
X039
X040
X041
X042
X043
X044
X045
Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, Hlásenie profesiálnej
otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení
choroby z povolania, potvrdenia o návšteve lekára, u klinického logopéda,
alebo klinického psychológa a iné jednoduché potvrdenia, vystavenie
potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie preukazu o
trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o potrebe
ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o potrebe
preradenia na inú prácu, vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,
regresné hlásenie, správa alebo hlásenie o úraze
Vystavenie lekárskeho nálezu, alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na
účely:
a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov
podľa osobitného predpisu. Vystavenie bodového ohodnotenia
pracovného úrazu, alebo vystavenie bodového ohodnotenia sťaženého
spoločenského uplatnenia,
b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,
c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,
d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.
Prerokovanie vývoja obnovy pracovnej schopnosti
Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí,
potvrdenia pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný
štatút utečenca alebo sú na území SR na základe medzinárodných dohôd
Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému – kontrolné
vyšetrenie. Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia,
objektívny nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné
vyšetrenie – vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver,
vypísanie receptu/ov, poučenie pacienta
Štandardné vyšetrenie dvoch, alebo viacerých orgánových systémov.
Súčasťou výkonu je anamnéza, popis terajšieho ochorenia, objektívny
nález, odoslanie na laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenie vypísanie žiadaniek, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, záver, vypísanie
receptu/ov, poučenie pacienta
Vyšetrenie na vodičský preukaz
Vyšetrenie pred a po ceste do cudziny
Vyšetrenie pre žiadateľa o zbrojný pas
Vyšetrenie pre poisťovňu (nie zdravotnú, ale komerčnú)
Iné vyšetrenie na administratívne účely (potvrdenie pre VŠ a pod.)
Vydávanie lekárskych potvrdení (potvrdenia na žiadosť fyzickej osoby)
Vypracovanie lekárskeho posudku podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z.z.
Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4 zákona č.
1,00
6,97
12,50
8,20
6,50
8,20
6,60
19,70
16,60
16,60
9,90
3,30
16,60
X046
576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 38a ods. 2 písm. g zákona č.
577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
5,94
X233
X312
Overenie poistného vzťahu pacienta bez preukazu poistenca
Vystavenie duplikátu (kópie) lekárskej správy - na žiadosť fyzickej osoby
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti do 15:30
hod. (v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)
Výber lekára pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti po 15:30
hod. (v rámci schválených ordinačných hodín príslušnej ambulancie)
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
1,00
1,00
X316
X317
X240
7,00 hod. do 14,00 hod.
31
15,00
30,00
7,00
X437
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti v čase od
14,00 hod. do 15,30 hod.
Stanovenú výšku úhrady je možné vyberať iba v rámci na to vyhradených
ordinačných hodín (v zmysle rozhodnutia PSK č. 2662/2014/OZ-002).
10,00
Výkony zdravotnej starostlivosti poskytované na sociálne účely sa ohodnocujú počtom bodov
uvedených v časti C – Zoznam výkonov a ich bodové hodnoty (Opatrenie MZ SR č. 0704525/2008-OL z 08.10.2008).
Cena bodu za výkon poskytovaný na sociálne účely je 0,023236 eura.
Cena bodu za výkon vystavenia potvrdenia a hlásenia o dočasnej pracovnej neschopnosti
a o potrebe ošetrovania je 0,028547 eura.
3.2.2 Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť
Výkony ŠAS, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v
zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich
bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení
neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod.
Číslo
výkonu
X098
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
Cena
výkonu v €
0,032862
3.2.3 Ambulantná zdravotná starostlivosť centrálneho príjmu
Výkony ambulantnej starostlivosti centrálneho príjmu, ktoré nie sú v cenníku služieb
uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú
počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich bodových hodnôt, korý tvorí prílohu Opatrenia
MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku
výkonu, t.j. 1 bod.
Číslo
výkonu
X137
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
32
Cena
výkonu v €
0,059404
3.3 SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
Výkony SVaLZ, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o cene v
zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a ich
bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení
neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod.
Číslo
výkonu
X099
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
Cena
výkonu v €
0,032862
3.4 LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI A ÚSTAVNÁ
POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
Číslo
výkonu
X098
X007
X139
X140
X141
X142
Popis výkonu/služby
Cena za jednotku výkonu , t.j. 1 bod
Úhrada za poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby
Úhrada za poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci
Paušálna úhrada - LSPP - ambulantná
Paušálna úhrada - LSPP – návštevná služba
Doprava lekára pri návštevnej službe - za 1 km jazdy
Cena
výkonu v €
0,032862
1,99
1,99
20,00
37,00
0,50
Výkony LSPP a ÚPS, ktoré nie sú v cenníku služieb uvedené (t.j. nie sú tvorené dohodou o
cene v zmysle platnej legislatívy), sa ohodnocujú počtom bodov (podľa Zoznamu výkonov a
ich bodových hodnôt, ktorý tvorí prílohu Opatrenia MZ SR č. 07045/2003 – OAP v znení
neskorších predpisov) vynásobených cenou za jednotku výkonu, t.j. 1 bod.
Pacient platí úhradu 1,99 EUR pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej
služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ak pacient nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8
písm. c) zákona č. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade následnej
hospitalizácie sa úhrada neplatí.
V prípade poskytnutia návštevnej LSPP sa k cene výkonu pripočíta cena za dopravu
lekára. Cena sa účtuje pacientom, ktorí nie sú defnovaní ako samoplatitelia. Cena je
stanovená na 1 km jazdy.
33
3.5 DOPRAVA
A. CENY DOPRAVY PRE EXTERNÝCH ODBERATEĽOV
Číslo
výkonu
X146
X147
Popis výkonu/služby
Priemerná cena za 1 km jazdy motorových vozidlom:
a) hospodárska doprava
b) dopravná zdravotná služba
Cena
výkonu v €
0,84
0,87
Cena sa uplatňuje na žiadosť fyzickej, resp. právnickej osoby.
B. ÚHRADA ZA DOPRAVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU
Číslo
výkonu
X148
Popis výkonu/služby
Úhrada pacienta (sprievodcu) za dopravnú zdravotnú službu za 1
km jazdy
Cena
výkonu v €
0,07
Výška úhrady za dopravnú zdravotnú službu sa stanovuje v zmysle zákona NR SR č.
577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti, ako aj nariadením vlády SR č. 722/2007 Z.z. o výške úhrady za
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Za osobu sa považuje každá prepravovaná osoba v sanitnom vozidle (aj sprievodca pacienta).
Ak sa v sanitnom vozidle prepravuje súčasne viac osôb, každá z nich uhrádza stanovený
poplatok, ak nie je oslobodená od povinnosti úhrady za poskytnutú službu podľa § 38 ods. 8
písm. g) zákona č. 577/2004 Z.z. v platnom znení.
3.6 OSTATNÉ VÝKONY A SLUŽBY
Číslo
výkonu
Popis výkonu/služby
Sterilizácia zdravotného materiálu (podľa sterilizačného obalu):
X149 Jednorázový sterilizačný obal s objemom 1 cSJ
X150 Jednorázový sterilizačný obal s objemom 4 cSJ
X151 Jednorázový sterilizačný obal s objemom 20 cSJ
X152 Jednorázový sterilizačný obal s objemom 15 cSJ
Centrálny príjem
X225 Vyšetrenie alkoholu v krvi externým dodávateľom
Syntetické ovínadlo na fixáciu zlomenín:
X428 ▪ ruka, zápästie
X429 ▪ predlaktie, lakeť, členok
X430 ▪ predkolenie, koleno
X006 Stravovanie sprievodcu na lôžku (celodenné)
X006a Raňajky + desiata
X006b Obed + olovrant
X006c Večera
34
Cena
výkonu v €
0,45
0,75
1,20
1,00
50,00
10,00
14,00
18,00
9,73
2,43
4,38
2,92
Pracovná zdravotná služba
Výkony pracovnej zdravotnej služby sú uvedené v Cenníku
pracovnej zdravotnej služby.
3.7 JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (JZS)
Na vlastnú žiadosť pacienta (t.j. aj ak si to zdravotný stav pacienta nevyžaduje) je možné
po výkone jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytnúť ubytovanie nasledovne:
Číslo
výkonu
X254
Popis výkonu / služby
Cena za ubytovanie po výkone JZS na žiadosť pacienta (fyzickej
osoby) - bez stravy – cena za 1 deň
Cena výkonu
v€
20,00
3.8 PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Výkon
Popis výkonu / služby
Cena
výkonu v €
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
(nad rámec verejného zdravotného poistenia pre samoplatcov)
X406
Program GENTLEMAN do 40 rokov – cena balíka služieb
320,00
Program GENTLEMAN je určený pre pracovne zaťažené osoby, u ktorých je vyššie
riziko infarktu či iného vážneho poškodenia zdravia. Program ponúka celú škálu
diagnosticko-preventívnych vyšetrení, vrátane kardiovaskulárnej prehliadky
a ultrazvukových vyšetrení. Jeho účastníkom sa poskytuje aj poradenstvo o rizikových
faktoroch vzniku ischemickej choroby srdca.
Balík obsahuje:
▪ interné vyšetrenie
▪ vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, EKG, echoKG
▪ vyšetrenie dychovej kapacity pľúc
▪ biochemické a hematologické vyšetrenia
▪ sonografické vyšetrenie brušných orgánov
▪ urologické vyšetrenie
▪ ušno-nosno-krčné vyšetrenie
▪ očné vyšetrenie
▪ kožné vyšetrenie
▪ záverečná správa
X407
Program GENTLEMAN nad 40 rokov – cena balíka služieb
350,00
Balík obsahuje navyše:
▪ vyšetrenie onkomarkerov – prítomnosti rakovinových buniek v krvi
▪ ergometrické vyšetrenie – EKG počas fyzickej záťaže
▪ sonografické vyšetrenie prostaty
X408
Program LADY do 40 rokov – cena balíka služieb
Program LADY je určený pre pracovne zaťažené ženy, u ktorých je vyššie riziko
infarktu či iného vážneho poškodenia zdravia. Program ponúka celú škálu
diagnosticko-preventívnych vyšetrení, vrátane kardiovaskulárnej prehliadky
a ultrazvukových vyšetrení.
Balík obsahuje:
▪ interné vyšetrenie
35
320,00
▪ vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, EKG, echoKG
▪ vyšetrenie dychovej kapacity pľúc
▪ biochemické a hematologické vyšetrenia
▪ sonografické vyšetrenie brušných orgánov
▪ sonografické vyšetrenie prsníkov
▪ gynekologické vyšetrenie
▪ urologické vyšetrenie
▪ ušno-nosno-krčné vyšetrenie
▪ očné vyšetrenie
▪ kožné vyšetrenie
▪ záverečná správa
X409
Program LADY nad 40 rokov – cena balíka služieb
350,00
Balík obsahuje navyše:
▪ vyšetrenie onkomarkerov – prítomnosti rakovinových buniek v krvi
▪ ergometrické vyšetrenie – EKG počas fyzickej záťaže
▪ mamografia
▪ denzitometria
IV. NEZDRAVOTNÁ ČASŤ
Číslo
výkonu
X160
X161
X178
X162
X163
X164
X165
X166
X251
X167
X168
X169
X170
X171
X172
X252
Popis výkonu/služby
Cena za ubytovanie v ubytovni Nemocnice Poprad, a.s.:
Jednolôžková izba v bunke – mesačne
Dvojlôžková izba v bunke – mesačne
1 osoba v dvojlôžkovej izbe – mesačne
(cena platí len pre zamestnanca Nemocnice Poprad, a.s.)
Celá bunka – mesačne
Ceny údržbárskych prác (za každú začatú hodinu práce):
Vodoinštalačné práce – cena za 1 hod.
Elektroinštalačné práce – cena za 1 hod.
Zámočnícke práce – cena za 1 hod.
Kúrenárske práce – cena za 1 hod.
Práce dvorných robotníkov – cena za 1 hod.
Oprava prádla – cena za 1 hod.
(cena sa stanovuje za každú začatú hodinu práce)
Pranie prádla – cena za 1 kg
Cena kopírovania:
a) formát A4
b) formát A3
Prenájom:
Prenájom zasadacej miestnosti – cena za 1 hod. prenájmu
Prenájom zobrazovacieho zariadenia (meotár, resp. notebook)
- cena za 1 hod. prenájmu
Prenájom vysokozdvižného vozíka zn. RAK pre externé firmy
s obsluhou – cena za 1 hod. prenájmu
36
Cena výkonu v €
95,00
130,00
130,00
200,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
3,30
1,20
0,10
0,15
10,00
3,50
12,00
X253
X393
X394
X216
Prenájom vysokozdvižného vozíka zn. RAK pre externé firmy
bez obsluhy – cena za 1 hod. prenájmu
Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve prenajímateľa
Prenájom časti oplotenia a pozemku vo vlastníctve prenajímateľa
Odborná zdravotnícka prax:
Krátkodobá odborná prax - v trvaní do 1 mesiaca – cena za 1 deň
Uvedený poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú vyslané na odbornú
prax vysielajúcou organizáciou, ktorá je zmluvným partnerom Nemocnice
Poprad, a.s. a študentov predgraduálneho štúdia v odbore všeobecné lekárstvo.
X217
Dlhodobá odborná prax - v trvaní viac ako 1 mesiac – cena za 1 deň
Uvedený poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sú vyslané na odbornú
prax vysielajúcou organizáciou, ktorá je zmluvným partnerom Nemocnice
Poprad, a.s. a študentov predgraduálneho štúdia v odbore všeobecné lekárstvo.
X232
Jednorázový poplatok za parkovanie vozidla hospitalizovaného
pacienta
Parkovanie pre zmluvných partnerov (nájomcov prenajímateľa):
■ S vyhradeným parkovaním
Ročná parkovacia karta
Polročná parkovacia karta
X397
X398
Ročná parkovacia karta
Polročná parkovacia karta
Parkovné (platené parkovisko) – v zmysle prevádzkového
poriadku parkoviska :
■ do 1 hod. - bezplatne
■ do 2,5 hod.
■ nad 2,5 hod.
Cena za parkovanie pri strate parkovacieho lístka
Poplatok za uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí lehoty
48 hodín od úmrtia osoby (v zmysle zák. č.131/2010 o pohrebníctve,
§ 5, ods. 2, písm. b) – za 1 deň
X422
X245
79,67/m²/rok
108,00/m²/rok
7,00
2,00
5,00
200,00
120,00
X395
X396
X420
X421
9,00
■ Bez vyhradeného parkovania
100,00
60,00
0,50
+0,50/hod.
15,00
10,80
Okrem úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť cudzinec, resp. samoplatca zaplatí za
služby, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou.
Ostatné poplatky a príplatky:
Číslo
výkonu
X177
X138
Popis výkonu/služby
Príplatok za administratívu:
- za vystavenie dokladu a vypísanie príslušných tlačív
Paušálna úhrada za poskytnuté telefónne a faxové služby
Cena
výkonu v €
12,00
5,00
Príplatok za administratívu sa inkasuje v prípade zložitejšej administratívy, ktorá súvisí s
vystavovaním rôznych dokumentov, tlačív a listín pre komerčné poisťovne. (Môže ísť o
administratívu, ktorá zahŕňa napr. vypísanie tlačív pre komerčné poisťovne, overovanie
dokladov a listín, ich následné kopírovanie, faxovanie, atď. …)
Poplatok za poskytnuté telefónne a faxové služby sa inkasuje v prípade realizácie
zahraničných telefónnych a faxových služieb na žiadosť fyzickej osoby (samoplatcu) a pod..
37
V. EVIDENCIA POSKYTNUTÝCH VÝKONOV (SLUŽIEB)
1. Zodpovedný úsek samostatne vedie evidenciu poskytnutých výkonov neuhrádzaných z
verejného zdravotného poistenia, a to s uvedením konkrétneho výkonu, ktorý bol
poskytnutý, ako aj výšky úhrady za poskytnutý výkon (službu).
2. Zodpovedný zamestnanec je povinný vydať pacientovi originál príjmového
pokladničného dokladu, resp. potvrdenia o zaplatení a kópiu dokladu o úhrade s
prijatou hotovosťou odovzdať do pokladne Nemocnice Poprad, a.s., ak už nebola
úhrada za poskytnutú službu priamo realizovaná v pokladni Nemocnice Poprad,a.s..
38
Príloha č. 1
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
Žiadosť
o vykonanie vyšetrenia, poskytnutie výkonu alebo služby
v zmysle platného cenníka Nemocnice Poprad, a.s.
(fyzická osoba)
Dole podpísaný/á:
Meno a priezvisko:
.......................................................
Trvale bytom:
.......................................................
Rodné číslo:
.......................................................
/ďalej len „žiadateľ“/
žiadam o vykonanie nasledujúcich vyšetrení, resp. poskytnutie nasledovných
výkonov a služieb:
Číslo výkonu, popis výkonu (služby), cena výkonu :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
POUČENIE:
Ako žiadateľ prehlasujem, že som si vedomý a uzrozumený s tým, že zdravotná starostlivosť poskytnutá v zmysle tejto
žiadosti nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, resp. je realizovaná na vlastnú žiadosť
fyzickej osoby. Svojím podpisom súhlasím s hotovostnou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle aktuálne
platného Cenníka Nemocnice Poprad, a.s., resp. s úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť prevodom na účet
Nemocnice Poprad, a.s.. Zároveň súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Nemocnicou Poprad, a.s. pre potreby
spracovania databázy Nemocnice Poprad, a.s. podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V Poprade dňa ..............................
.......................................
Podpis žiadateľa
Príloha č. 2
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
VYÚČTOVANIE VÝKONOV A SLUŽIEB
Meno a priezvisko pacienta
Rodné číslo
Trvalé bydlisko
Poisťovňa
Číslo poistenia
Oddelenie
Ošetr. Lekár
Diagnóza (kód)
Poznámka
Sestra
1. Odborná ambulantná starostlivosť a LSPP
Kód výkonu
Počet výkonov
Body za výkon
Body celkom
Cena v €
Množstvo
Cena v €
Body celkom
Cena v €
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
2. Liečivá, ŠZM
Kód
Názov
1.
2.
3.
Spolu
3. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
Kód výkonu
1.
2.
3.
4.
5.
Spolu
Počet výkonov
Body za výkon
Príloha č. 2
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
4. Dopravná zdravotná služba
Použité vozidlo
Odkiaľ - kam
Počet km
Cena
Cena v €
za 1 km
1.
2.
3.
Spolu
5. Lôžková časť
Počet dní
Cena za 1 deň v €
Cena spolu v €
6. Ostatné služby
Rekapitulácia
Vyúčtovanie
Suma v €
1. OAS a LSPP
2. Liečivá, ŠZM
3. SVALZ
4. DZS
5. Lôžková starostlivosť
6. Ostatné služby
Spolu k úhrade
Dátum:
..............................
....................................
podpis pacienta
podpis a pečiatka
zodpovedného lekára
Príloha č. 3
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
OBJEDNÁVKA
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka č. 803/28, 058 45 Poprad
Meno a priezvisko/názov:
.........................................................................................................................................................
Bydlisko/sídlo:
........................................................................................................................................................
Rodné číslo/IČO:
........................................................................................................................................................
Bankové spojenie, č.ú. :
............................................................................................................................................ ............
(ďalej len „objednávateľ“)
týmto objednávam u horeuvedeného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vykonanie preventívnej
prehliadky zdravotného stavu vykonávanej nad rámec verejného zdravotného poistenia:
a/ Gentleman do 40 rokov*
v hodnote 320 €
pre .................... osoby /uviesť počet osôb/
b/ Gentleman nad 40 rokov*
v hodnote 350 €
pre ..................... osoby
c/ Lady do 40 rokov*
v hodnote 320 €
pre ..................... osoby
d/ Lady nad 40 rokov*
v hodnote 350 €
pre ..................... osoby
Zároveň podľa § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení svojím vlastnoručným
podpisom tejto objednávky potvrdzujem, že súhlasím s úhradou za vykonanie preventívnej prehliadky
zdravotného stavu - čo do dôvodu a výšky podľa platného Cenníka Nemocnice Poprad, a.s., zaväzujem sa
túto sumu uhradiť v stanovenej výške, a to v hotovosti v pokladni nemocnice alebo na účet vedený vo
VÚB, a.s. pobočka Poprad, č.ú.: 2127013051/0200.
Svojím podpisom potvrdzujem vyššie uvedené skutočnosti a to, že som sa rozhodol slobodne, bez nátlaku,
pri plnom vedomí. Zároveň prehlasujem, že nie som pozbavený spôsobilosti na právne úkony a že moja
spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.
V Poprade dňa ................................
___________________________
vlastnoručný podpis objednávateľa
(alebo osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa)
Pozn.:
*Nehodiace sa preškrtnúť
Príloha č. 4
Banícka 803/28, 058 45 Poprad
OR OS Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10322/P
IČO: 36513458
DIČ: 2022127657
IČ DPH: SK2022127657
Žiadosť o vykonanie vyšetrenia
na oftalmologickej ambulancii
(fyzická osoba)
Dole podpísaný/á:
Meno a priezvisko:
.......................................................
Trvale bytom:
.......................................................
Rodné číslo:
.......................................................
/ďalej len ako „žiadateľ“/
žiadam o vykonanie nasledujúcich vyšetrení:
Popis vyšetrenia:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
POUČENIE:
Ako žiadateľ prehlasujem, že som si vedomý a uzrozumený s tým, že zdravotná starostlivosť poskytnutá v zmysle tejto
žiadosti je poskytovaná mimo ordinačných hodín a nie je hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Svojím podpisom súhlasím s priamou úhradou za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zmysle aktuálne platného Cenníka
Nemocnice Poprad, a.s. Zároveň súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Nemocnicou Poprad, a.s. v rámci
spracovania databázy Nemocnice Poprad, a.s. podľa zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V Poprade dňa .............................. o .................... hod.
.......................................
Podpis žiadateľa
Download

Cenník 2015