SM-RIA-007
Strana 1/ 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Smernica
o postupe, spôsobe a výške platieb pri poskytovaní
služieb v
Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok–FN ( ďalej len ÚVN )
pre obyvateľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu
zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 363 / 2011 Z.
z. o rozsahu a o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Uvoľnil:
Spracoval (zodp. za obsah):
MUDr. Mgr. Ľubor Michňa
Funkcia:
Dátum:
Zástupca
námestníka pre ZS
11. 11. 2013
Ing. Jiří Schlachta
Schválil:
MUDr. Jozef Ježík
Funkcia: Manažér kvality
Funkcia: Riaditeľ nemocnice
Dátum:
Dátum:
11. 11. 2013
11. 11. 2013
Vyhotovenie č:
(výtlačok)
1
Skartačný
znak:
Verzia:
2
SM-RIA-007
Strana 2 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Skratky
Vysvetlenie / význam
ÚZS
ZS
ÚPS
FBLR
ŠZM
PZS
DDRS
VZP
Ústavná zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť
Ústavná pohotovostná služba
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Špecializovaný zdravotný materiál
Pracovná zdravotná služba
Denný detský rehabilitačný stacionár
Verejné zdravotné poistenie
Súvisiaca dokumentácia
Druh dokumentu
Externá
Názov dokumentu
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti , službách súvisiacich s poskytovavaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 363 / 2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych
pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 578 / 2044 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti , zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov
Opatrenie MZ SR č. 07045/2003 – OAP z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje
rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č. 247/2008 Z.z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie
podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva.
Interná
Záznamy
Zmeny
: k 1. novembru 2013
Zrušené : Cenník stomatologických výkonov – príloha č. 22
Zavedené : Platby za operačné ortopedické výkony – nová príloha č. 12, príloha ORL
a ďalšie sú
prečíslované od č. 13. Nová tabuľka platieb za prednostné poskytovanie amb. ZS- v príloha
č. 2. Platby za výkony radiačnej a klinickej onkológie – príloha č. 17
Pravidlá prerozdelenia platieb - príloha č. 30
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 3 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Zoznam dokumentov
por.
čís.
1.
2.
3.
4.
Názov dokumentu ( skratka kódu ),
platba za odbor / pracovisko
príloha
číslo
Úvodná strana
Strana evidencie zmien, skratiek , súvisiacej dok. a záznamov
Zoznam dokumentov
Smernica o postupe, spôsobe a výške úhrady za
nadštandardné služby
5
Číselník stredísk podľa zdrav. starostlivosti
6. Všeobecné zdravotné výkony – spoločné pre všetky
pracoviská ( VZV )
7. Platby na pracovisku kliniky vnútorného lekárstva ( KVL )
8. Platby na pracovisku infekčnej kliniky ( INF )
9. Platby na pracovisku neurologickej kliniky ( NEU )
10. Platby na pracovisku psychiatrického oddelenia ( PSO )
11. Platby na pracovisku
kliniky pracovného lekárstva
a toxikológie ( PLK ) a činnosť pracovnej zdrav. služby (
PZS )
12. Platby na pracovisku detskej kliniky ( PED )
13. Platby na pracovisku gynekologicko-pôrodníckej kliniky
( GPK )
14. Platby na pracovisku chirurgickej kliniky a hrudníkovej
chirurgie ( CHK )
15. Platby na pracovisku oddelenia cievnej chirurgie ( OCC )
16. Platby za operačné ortopedické výkony ( OOV )
17 . Platby na kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ( ORL )
18. Platby na pracovisku očnej kliniky ( OCN )
19. Platby za SVaLZové vyšetrenia * biochemické ( UKB )
* mikrobiologické (UKM )
20. Platby na prac. dermatovenerologického oddelenia ( DVE )
21. Platby na kliniky radiačnej a klinickej onkológie ( RKO )
22. Platby na pracovisku kliniky rádiológie ( RDG )
23. Platby na pracovisku ambulancie chronickej bolesti ( ACB
)
24. Platby na pracovisku psychologickej ambulancie ( LPO )
25
- Platby na pracovisku Ústavu klin. hematológie
a transfuziol. ÚKHaT ( HEM )
strana
1
2
3- 4
č. 1
č.
č.
č.
č.
č.
č.
2
3
4
5
6
7
5 - 10
11 – 15
16 - 19
20
21
21 - 22
22 – 23
23 – 29
č. 8
č. 9
č. 10
29
30
30
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
31
32
33
33
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
34 – 36
37
37– 39
č. 20
č. 21
40- 41
34
40
41
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 4 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
por.
čís.
26
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Názov dokumentu ( skratka kódu ),
platba za odbor / pracovisko
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
príloha
číslo
Platby na pracovisku odd. telovýchovného lekárstva ( TEL
)
Platby na pracovisku kliniky FBLR ( FYZ )
Platby na pracovisku neurochirurgickej kliniky ( NCK )
Platby na pracovisku plastickej chirurgie ( EPC )
Platby za výkony pre samoplatcov ( SMP )
Výber zdravotníckeho pracovníka - lekára ( VZP )
- vzor žiadosti o uzatvorenie zmluvy o výbere
ošetrujúceho
lekára, operatéra, anestéziológa a
pôrodníka
- vzor zmluvy o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a
anestéziológa
- vzor žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí ZS, ktorá
nie je hradená z VZP
- vzor zmluvy o poskytnutí ZS, ktorá nie je hradená z
VZP
č. 22
- vzor odstúpenie od zmluvy zo strany pacienta
- vzor odstúpenia od zmluvy zo strany ÚVN
- vzor rozhodcovskej zmluvy
Platby za dopravu ( DOP )
Čipová karta ( CKA ) na vjazd do objektov ÚVN
a povolenie parkovania ( PAR ) v objektoch ÚVN
Pravidlá prerozdelenia platieb za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť
č. 27 e
č. 27 f
č. 27 g
č. 28
č. 29
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27
strana
42
42
43-44
44- 46
46- 49
49
č. 27 a
50
č. 27 b
č. 27 c
52- 55
56- 57
č. 27 d
58- 61
č. 30
62- 63
64
65
67-68
69-70
70-72
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 5 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Smernica pre postup, spôsob a výšku platieb za nadštandardné služby
v ÚVN
Platené služby v ÚVN SNP Ružomberok – FN ( ďalej len ÚVN)
ÚVN v súlade s ustanovením § 8 a § 38 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu ZS uhrádzanej
na základe VZP a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších
predpisov, zákona č. 576/2004 Z. z. o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním ZS
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 363
/ 2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín
na základe VZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 18 /1996 Z. z. o
cenách
v znení neskorších predpisov, v y d á v a „ Smernicu, ktorou sa ustanovuje postup,
spôsob a výška platieb za poskytnuté služby v ÚVN Rbk. pre obyvateľstvo.... “
Na túto smernicu nadväzujú „Pokyny k Smernici č. SM –RIA -007, ktoré konkretizujú
postup a spôsob úhrady výkonov a služieb v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP
Ružomberok – FN. “
I. Vymedzenie základných pojmov
1. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú
zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej
života a zdravého vývoja budúcich generácií. ZS zahŕňa: prevenciu, dispenzarizáciu,
diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú
asistenciu.
2. Služby súvisiace s poskytovaním ZS sa plne alebo čiastočne uhrádzajú na
základe
VZP v rozsahu ustanovenom zákonom. Služby súvisiace s poskytovaním ZS sa plne alebo
čiastočne uhrádzajú z VZP len ak súvisia so ZS plne alebo čiastočne uhrádzanou na
základe VZP.
3. ZS, ktorá nie je hradená z VZP, je
indikovaná zo zdravotných dôvodov.
poskytovaná za plnú úhradu, lebo nie je
4. Iné služby sú služby, ktoré je možné zabezpečiť v súvislosti s poskytovaním ZS a
služieb súvisiacich s poskytovaním ZS.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 6 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
5. Samoplatca pre účely tejto smernice je fyzická osoba s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktorá nie je poistená na Slovensku ani v zahraničí, ďalej
pacienti mimo členských štátov EU , poistenci komerčných poisťovní, príslušníci
členských štátov EU, ktorí nemajú k dispozícii preukaz EU ani náhradný certifikát
EU.
6. Za nadštandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v 1-posteľovej, alebo
2-posteľovej izbe so samostatným sociálnym zariadením. Povolené sú návštevy s
minimálnym obmedzovaním rozsahu návštěv, pokiaľ to dovoľuje charakter
oddelenia.
7. Sprevádzajúca osoba pacienta v ÚZS je osoba, ktorá bola prijatá do ÚZS spolu
s osobou, ktorej sa poskytuje ÚZS. Sprevádzajúca osoba pacienta v ÚZS môže byť
len osoba plnoletá. To neplatí, ak je dieťa do troch rokov veku prijaté do ÚZS spolu s
rodičom, alebo maloletý rodič prijatý do ÚZS spolu s dieťaťom do jedného roku veku.
II. Služby súvisiace s poskytovaním ZS
Ak sa poistencovi poskytuje plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná ZS na základe
VZP, a ak nie je oslobodený od úhrady, poistenec uhrádza za:
1. Spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti
v rámci
UPS
2. Pobyt sprievodcu osoby v UZS
3. Vypracovanie lekárskeho posudku
4. Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie
5. Dopravu
Spôsob a forma úhrady:
Služby súvisiace s poskytovaním ZS uvedené v bode II. ods. 2., 3.,4. sa poskytujú na
základe žiadosti . Žiadosť podáva osoba:
a) ktorej sa príslušná služba poskytuje (bod II. ods. 2.),
b) ktorej sa posudzovanie týka, alebo právnická osoba, ktorej posudzovaná osoba udelila
súhlas (bod II. ods. 3.),
c) oprávnená v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o ZS (bod II. ods. 4).
Konkrétne úhrady sa realizujú podľa „Pokynov k Smernici ... ... Ružomberok –FN .
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 7 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Úhrady prijaté od samoplatcov sa vykonajú a realizujú podľa Pokynov k Smernici/
.... ... Ružomberok –FN.“
Ak sa ÚZS predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa,
poistenec za takýto čas predĺženia hospitalizácie neuhrádza za služby uvedené v bode II.
ods. 2. Ak si poistenec plne uhrádza ZS, úhrada za služby sa neplatí.
U pacientov / klientov/, ktorí pochádzajú z krajín, ktoré nie sú začlenené v EU
a EHP ( Nórsko, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko ) a nevzťahujú sa na nich
medzištátne, alebo obdobné zmluvy, v ktorých je zahrnuté aj poskytovanie ZS a
požiadajú o poskytnutie ZS,
postupuje sa ako u SAMOPLATCOV.
Od povinnosti úhrady je oslobodený poistenec:
1. podľa odseku II. bod 1. je oslobodený poistenec, ak po poskytnutí ambulantnej ZS
v rámci ÚPS nasleduje prijatie do ÚZS.
2. podľa odseku II. bod 2. je oslobodený poistenec:
a) do troch rokov veku, prijatý do ÚZS, ak jeho doprevádzajúcou osobou je jeho
zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté
dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v náhradnej starostlivosti,
osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa
pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti,
b) do 18 rokov veku, prijatý do ÚZS na onkologickú liečbu, ak jeho
doprevádzajúca osoba ako je jeho zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická
osoba ako rodič, osoba, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osoba,
ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa v pestúnskej
starostlivosti, alebo osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené
do starostlivosti
c) dojčiaca matka prijatá do ÚZS, ak jej doprevádzajúcou osobou je dojča,
d) dojča prijaté do ÚZS, ak jeho doprevádzajúcou osobou je dojčiaca matka.
3. podľa odseku II. bod 5 je oslobodený:
a) poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo transplantačného
programu,
b) poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 8 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
c) poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom
d) poistenec, ktorému sa poskytuje pri UZS preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami UZS objednaná poskytovateľom ZS
III. Zdravotná starostlivosť, ktorá nie je hradená z VZP (zákon č. 577 /
2004 Z. z. o rozsahu ZS uhrádzanej na základe VZP a úhradách za
služby súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov )
Z VZP sa neuhrádza ZS, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov. Uvedená
ZS sa poskytuje poistencovi na príslušnej klinike / oddelení / ambulancii na základe
žiadosti, po ktorej nasleduje poučenie a informovaný súhlas. Žiadosť o uzatvorenie
zmluvy o poskytnutí ZS, ktorá nie je hradená z VZP ( vzor : príloha č. 25 c ) podpisom
schváli prednosta / primár.
Žiadosť sa vyhotovuje v 2 výtlačkoch, výtlačok číslo 1 pre pacienta a výtlačok číslo 2 sa
založí do zdravotnej dokumentácie.
Úhrady za poskytnuté služby sú riešené v ,,Pokynoch k Smernici ... Ružomberok–
FN“
Na základe žiadosti pacienta ÚVN uzavrie s pacientom „ Zmluvu o poskytnutí ZS, ktorá
nie je hradená z VZP ( vzor: príloha č. 25 d ). Pacient berie na vedomie, že výkon je
možné poskytnúť po podpísaní informovaného súhlasu podľa § 6 zákona č. 576 / 2004 Z.
z. o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov.
Ak pacient odmietne udeliť informovaný súhlas, alebo súhlas odvolá, poskytovateľ
nemôže tento výkon resp. ZS poskytnúť.
Prednosta / primár alebo lekár je povinný určiť cenu za tento výkon vrátane poskytnutia
liekov a ŠZM.
Ak pacient resp. jeho zákonný zástupca cenu neuhradí, poskytovateľ nemá povinnosť
tento výkon poskytnúť.
Poskytovateľ však tak môže urobiť, ak už organizačne zabezpečil výkon ( ZS ).
Úhrady za poskytnuté služby sú riešené v ,,Pokynoch k Smernici ... Ružomberok–
FN.“
Cieľom je zabezpečenie dodržiavania jednotného postupu zdravotníckych pracovníkov pri
uzatváraní „ Zmluvy o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa ( vzor :
príloha č. 25 b ) a „ Zmluvy o poskytnutí ZS, ktorá nie je hradená z VZP “ ( vzor:
príloha
č. 25 d ).
V tejto súvislosti je cieľom tejto smernice aj zabezpečenie informovanosti a ochrany
práv pacienta.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 9 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Postup:
1. Ošetrujúci lekár oddelenia ( resp. operatér / ten, kto ZV vykoná ) je povinný
pacienta v celom rozsahu poučiť o uvedenej kategorizácii v súlade so zákonom č.
363 / 2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
a dietetických potravín na základe VZP, a to pred plánovanou operáciou a vzhľadom
na zdravotný stav pacienta mu odporučiť najvhodnejšiu kategorizovanú zdravotnícku
pomôcku.
2. V prípade, že si pacient vyberie kategorizovanú zdravotnícku pomôcku z účinného
„Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotných materiálov“ označenú
písmenom „S“, je pacient povinný uhradiť zdravotníckemu zariadeniu doplatok
poistenca za zdravotnícku pomôcku čiastočne uhrádzanú na základe VZP vo výške,
ktorú určuje účinný Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Rovnako
v prípade, že si pacient vyberie špecializovanú zdravotnícku pomôcku plne
uhrádzanú na základe VZP označenú v zozname písmenom „I“ a v priebehu
poskytovania ZS sa vzhľadom na zdravotný stav pacienta zistí, že bude nutné
poskytnúť tomuto pacientovi zdravotnícku pomôcku s doplatkom, je pacient povinný
tento doplatok následne uhradiť.
3. Ak si teda pacient vyberie liečbu, pri ktorej sa použije kategorizovaná zdravotnícka
pomôcka označená písmenom „S“, uzavrie zdravotnícke zariadenie s pacientom
„Zmluvu o poskytnutí ZS, ktorá nie je hradená z VZP “. Za presnú špecifikáciu,
označenie pomôcky a za výšku doplatku poistenca zodpovedá ošetrujúci lekár
oddelenia / operatér / ten, kto ZV vykoná .
4. Za organizáciu je zmluvu o úhrade doplatku za poskytnutie kategorizovaného
špeciálneho materiálu oprávnený podpísať štatutárny orgán organizácie.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží pacient, jedno si
ponechá finančné oddelenie a jedno bude založené do zdravotnej dokumentácie
pacienta.
IV. Oslobodenie zamestnancov ÚVN od povinnosti úhrady
Zamestnanci ÚVN, ktorí sú v pracovnom pomere v ÚVN s úväzkom 1,00 , sú
oslobodení
od platieb za služby:
a) nadštandardný pobyt na lôžku,
b) výber zdravotníckeho pracovníka – lekára
c) snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite
d) prítomnosť osoby pri pôrode
e) pobyt sprevádzajúcej osoby v UZS&
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 10 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
f) objednávanie pacienta / ky na určitú hodinu za účelom vyšetrenia
V. Záverečné ustanovenia
1. Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnym zástupcom a účinnosť
dňom jej zverejnenia na Internetovej stránke.
2. Túto smernicu je možné meniť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných
štatutárnym zástupcom organizácie.
3. Táto smernica je záväzná pre všetky kliniky, oddelenia, ambulancie a pracoviská
ÚVN.
Za dodržiavanie ustanovení tejto smernice sú zodpovední vedúci zamestnanci kliník,
oddelení, ambulancií a pracovísk.. Nedodržanie zásad tejto smernice sa považuje za
porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca.
4. Táto smernica ruší cenníky ÚVN zo dňa 24.08.2009, 1.4.2010 a Smernicu o postupe
pri poskytovaní ŠZM pri vnútrožilovej liečbe kŕčových žíl dolných končatín,
ambulantnej transkutánnej liečbe metličkových žiliek a viditeľných rozšírení malých
krvných ciev zo dňa 22.10.2012.
Výnimka :
Profesionálni vojaci v štátnej službe, ktorí sú odoslaní do ÚVN SNP Ružomberok - FN
zložkami MO SR, alebo na rozkaz nadriadeného veliteľa, za účelom poskytnutia ZS,
ktorá nie je hradená z VZP z dôvodu, že sú zaradení na špeciálne funkcie, ktoré si
vyžadujú absolvovať zdravotný výkon, ktorý nie je hradený z VZP, za takýto poskytnutý
zdravotný výkon v rámci ZS nehradenej z VZP, NEUHRÁDZAJÚ žiadnu finančnú
čiastku. Finančnú čiastku za profesionálnych vojakov v štátnej službe, ktorí
absolvovali zdravotné služby ( výkony ) ZS nehradenej z VZP , uhrádza útvar alebo
rezortné ministerstvo.
Príloha č. : 1
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 11 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Číselník hospodárskych stredísk podla typu ZS
Kód
strediska
Názovstrediska
0100100101 Odd.vnút.lekárstva-lôžka - A+B, + JZS-OHV ||
gastroenterologické
0100104901 Kardiologické odd.-lôžka - D
0100106001 Geriatrické odd.-lôžka - C
0109109801 JIS - geriatrická
0100119601 JIS - vnútorné lekárstvo
0100200201 Infektologické odd. - lôžka
0100400401 Oddelenie neurológie - lôžka
0100420101 JIS - neurológie
0100500601 Psychiatrické odd. - lôžka
0100700701 Detské oddelenie - lôžka
0100900301 Gynekologicko-pôr.odd.-lôžka + JZS-OHV gynekológia a
pôrodníctvo
0100960901 JIS - gynekologická
0101001001 Chirurgické odd. - lôžka + JZS-OHV chirurgické
0101301101 Odd.ortopédie - lôžka + JZS-OHV ortopedické
0101801301 Odd.úrazovej chirurgie - lôžka + JZS-OHV úrazové
0101361301 JIS - úrazová chirurgia
0101401401 Odd.ORL a chir.hl.a krku - lôžka + JZS-OHV ORL
0101501501 Oftalmologické odd. - lôžka + JZS-OHV oftalmológia
0101801801 Dermatovenerolog. odd. - lôžka
0101901901 Odd.klin.a radiač.onkol.- lôžka
0102502501 Odd. AIM - lôžka
0103703701 Neurochirurgia - lôžka + JZS-OHV neurochirurgia
0108105101 Novorodenecké odd. - lôžka
0106806801 Odd. cievnej chirurgie lôžka + JZS-OHV cievna 1
chirurgia
Medzisklad
10011
10491
10601
10981
11961
10021
10041
12011
10051
10071
10091
16091
10101
10111
10131
16131
10141
10151
10181
10191
10251
10371
10511
10681
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 12 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Kód
strediska
0118418401
0118462501
Názov strediska
Medzlsklad
Oddelenie urgentného príjmu
JIS centrálna (centralizované JIS chirurgická,
JIS cievnej chirurgie, JIS neurochirurgická)
Doliečovacie odd.-lôžka
Amb. vnútorného lekárstva l.-V.
Amb.imuno-alergo. KVL
Reumatologlcká amb. KVL
Gastroenterolog. amb. I.-II. - KVL
Kardiologická amb l.-lll. - KVL
Diabetologická amb. KVL
Angiologická ambulancia - KVL
Geriatrická ambulancia - KVL
Nefrologická amb. I.-II. KVL
Endokrinológ, amb. KVL
Infektologická amb I.-II.
Pneumologická amb 1.
Pneumologická amb II. (Poliklinika)
Neurologická amb l.-Vl.
Psychiatrická ambl.-lll.
nemá
62501
nemá
20012
0200600602
Amb.klinickej psychológie II.-III.
Amb. pracovného lekárstva + Amb.
vnútorného lekárstva VI.
Amb.špec. vnút.lek.,praciek.
0200700701
Pediatrická amb.
20071
0200710501
Amb.detskej psychiatrie
NEDOSTUPNÝ
0200715401
Amb.pediatr.gastroenterol.
NEDOSTUPNÝ
0200715501
Amb.pediatr.kardiológie
NEDOSTUPNÝ
0200900001
Gynekologická amb. I - II.
20091
Amb. pediatrickej gynekológie
20093
Chirurgické ambulancie l.-IV.
Chirurgická amb. V., Považská
Urologická ambulancia
Amb.onkológie v chirurgii -CHK
20101
20102
20121
23191
Ortopedická ambulancia l.-lll.
Amb.úrazovej chirurgie I.-II.
20111
20131
0119219201
0200100101
0200104001
0200104501
0200104801
0200104901
0200105001
0200105601
0200106001
0200106301
0200106401
0200200201
0200300301
0200300302
0200400401
0200500501
0200514402
0200600601
0200901701
0201001001
0201001005
0201001201
0201031901
0201301101
0801301301
0201501501
Amb. ORL l.-V. +
UPS + Amb. klin.
logopédie
Oftalmol. amb. I.-V.
Kód
Názovstrediska
0201401401
- ORL + Foniatrická
ambulancia
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
11921
20011
20401
20451
20481
20491
20501
20561
20601
20631
20641
20021
20031
20032
20041
20051
20602
20141
20151
Medzisklad
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 13 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
strediska
0201601601
0201617801
0201801801
0201804001
0201901901
0202002002
0202002003
0202502501
0202504601
0202602601
0202702701
0203103101
20161
20167
20181
20402
20191
20202
20203
20251
20461
20112
20271
20311
0203703701
0205105101
0206806801
0214414401
0219200101
0291100107
0291100906
0291101002
0291102029
Stomatologická amb. I.-VI.
LSPP - stomatológia
Dermatovenerologická amb. I.- IV.
Amb.klin.imunológie a alergológie
Amb. klinickej onkológie l.-lll.
Amb. všeob.lekárstva II.
Amb. všeob.lekárstva III. /Poliklinika/
Amb. anesteziologická I.-II.
Algeziologická ambulancia
Amb. telových. Lekárstva + Amb. ortopedická IV.
Ambulancia FBLR + Amb.špecial. chirurgická FBLR
Amb.klinickej hematológie I.-II. +
Amb.špec.vnút.lek. VI. na hem.
Neurochir.amb. I.-II.
Neonatologická amb.
Amb. cievnej chirurgie - OCCH
Amb.klinickej psychológie I.
Amb. špec. vnútor. lek.- DOL
BA amb. vnútorného lekárstva
BA gynekol.-pôrod. amb.
BA stomatológ, amb.
BA amb. všeobec.lek. I.-II.
0291104503
0291200105
BA reumatolog. amb.
TN amb. vnútor.lek. I.-II.
00911
00912
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
20371
20511
20681
21141
20013
00911
00911
00911
00911
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 14 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Kód
strediska
0291201503
Názovstrediska
Medzisklad
TN oftalmolog. amb.
00912
0291201803
TN dermatolog. amb.
00912
0291202025
TN amb. všeobec.lek. I.-V.
00912
0291202701
TN - ambulancia FBLR
00912
0291300103
SC amb.vnútor.lek.
00913
0291300402
SC neurologická amb.
00913
02013.00502
SC psychiatrická amb.
00913
0291301003
SC chirurgická amb. I.
00913
0291301103
SC ortopedická amb.
00913
0291301403
SC ORL amb.
00913
0291301502
0291301802
SC oftalmolog. amb.
SC dermatolog. amb.
00913
00913
0291302001
SC amb. všeobeclek.
00913
0291302701
SC - ambulancia FBLR
00913
0291304502
SC reumatolog.amb.
00913
0291305002
SC diabetologická amb.
00913
0291306402
SC endokrinologická amb.
00913
0291332901
SC amb. pediat. hematológie
00913
00914
0291402002
PA- Hlohovec -VÚ 4444
PA-Kuchyňa-VÚ 1201
0291402003
PA-Levice-VŠL
00914
029)1402004
00914
0294)402005
PA - L.Mikuláš - VŠL
PA - Martin I.- VÚ 5728,2370
02914020.06
PA- Martin II. - VÚ 1303
00914
029WO2007
PA - Michalovce - VŠL
00914
0291402008
PA-Nitra-VŠL
00914
0291402009
PA-Poprad-VŠL
00914
0291402010
PA-Prešov ľ-VÚ 1007,1172
00914
0291402011
PA - Prešov ll.letisko-VÚ 6335
00914
0291402012
PA-Rožňava-VÚ 7945
00914
0291402013
PA - Ružomberok VÚ 1732
pA-Sered-VÚ 1049
00914
PA - Topoľčany - VÚ2206
PA-Trebišov-VÚ1101
00914
O291402019
020:1402020
PA - Zem.Kostoľany -VÚ1039.104 - VOZ Nováky
00914
0291402021
00914
0300118701
PA - Žilina VÚ 2790-VŠL
Prac. funkčnej diagn. - KVL
0300120801
Dialyzačné pracovisko
32081
0300421201
USG - neurológie KN+EEG+EMG
30041
02914020.01
0291402014
0291402015
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
00914
00914
00914
00914
31871
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 15 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Kód
Strediska
0300721201
0300924701
0301617001
0303121801
0304704701
0391202704
0391302301
0391302702
0500104301
0501904301
0502302301
0502302302
0502357601
0502359301
0502402401
0502404001
0502702701
0502902901
0503103101
0503403401
0518618601
0600300301
0000400401
0600500501
0800702701
0601801801
0601804001
0718318302
0818418401
0900900901
0900900902
0901301101
0901301102
0901301301
Názovstrediska
Medzlsklad
USG - pediatria
USG - gynekológia
Zubná technika - protetika
Transf.služba+mob.služba OKHT
Pracovisko nukl. medicíny, KNM
TN - pracovisko FBLR
SC - RTG pracovisko
SC - pracovisko FBLR
Pracovisko ERCP - RDG gastroenterol.
Pracov. radiačnej onkol. I.-II.
Pracovisko RDG I., ÚVN
Pracovisko RDG II., Považská
CT - počítačová tomografia
Intervenčná rádiológia
Laboratórium klin.biochémie I.-II.
Laborat.klin.imun.a alergoi.
pracovisko FBLR
Patologická anatómia
Hematologická laboratórium I.
Laboratórium klin. mikrobiológ
Centrálna sterilizácia
Stacionár pneumol. a ftizeol.
Stacionár denný neurologický
Stacionár denný psychiatrický
Stacionár denný detský rehab.
Stacionár - dermatovenerológia
Stacionár - klin.imunol.a aler
Dopravná zdravotná služba + Dispečing DZS
URGENT- amb. urgent. prijmú
Operačné sály - gynekológia+pôrodnica
Anestézy - gynekolog.-pôrodnlcke
Operačný sál - ortopédia
Anestézy - ortopédia
Operačný sál - úrazová chir.
30071
30091
30161
32181
30471
00912
00913
00913
50881
50191
50231
50232
55761
50931
50241
50401
20271
50291
50311
50341
18601
60031
60041
60051
nemá
60181
60401
07831
nemá
90091
90093
90111
90112
90131
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 16 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 2
VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÉ VÝKONY ( VZV ) - Spoločné pre všetky pracoviská
Kód
VZV0
1
VZV0
2
VZV0
3
VZV0
4
VZV0
5
VZV0
6
VZV0
7
VZV0
8
VZV0
9
VZV1
0
VZV1
1
VZV1
2
VZV1
3
VZV1
4
VZV1
5
VZV1
6
VÝKON
Potvrdenie o návšteve lekára
Cena v €
1, 00
Prednostné poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
( podrobne uvedené zásady, ceny, prehľad po regiónoch SR, viď nižšie
rozhodnutie o konkrétnych platbách v ambulanciách detašovaných v tabuľke
pracovísk ÚVN )
Dohodnuté ambulantné vyšetrenie na konkrétny deň a hodinu
* po skončení ambulantných hodín v pracovné dni
50, 00
* počas soboty, nedele , štátneho sviatku
100,00
Ak sa uplatňuje výber ošetrujúceho lekára + ( plus )
vedenej sumy
Lekárska prehliadka na žiadosť zamestnávateľa
10, 00
Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta – klienta
15, 00
Lekárska prehliadka pre potreby komerčnej poisťovne
Spísanie správy pre komerčnú poisťovňu
Odber biologického materiálu na vlastnú žiadosť – bez ceny zdrav.
mat.
Poplatok- sankcia pre nenahlásenie zmeny zdrav. poisťovne, za
každý aj začatý mesiac
EKG vyšetrenie+ popis na vlastnú žiadosť, mimo rámec prev.
prehliadku
Denzitometrické vyšetrenie na žiadosť pacienta
20, 00
7, 50
4, 00
Vyšetrenie CRP
2, 50
10, 00
25, 00
5, 00
Prepichnutie ušníc a nasadenie náušníc
14, 50
Vykonanie nepravidelného očkovania, bez ceny očkovacej látky
5, 50
Predpis liekov mimo poradia, napr. telefonickou objednávkou
2, 00
Vyšetrenie testu na alkohol + spísanie správy orientačného
vyšetrenia
Lekárska prehliadka a potvrdenie pre účely zváračského kurzu
15, 00
16, 50
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 17 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
VZV1
7
VZV1
8
VZV1
9
VZV2
0
VZV2
1
VZV2
2
Kód
VZV2
3
VZV2
4
VZV2
5
VZV2
6
VZV2
7
VZV2
8
VZV2
9
VZV3
0
VZV3
1
VZV3
2
VZV3
3
VZV3
4
VZV3
5
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Lekárska prehliadka a potvrdenie
pre účely
vodičského
oprávnenia
Dtto pre dôchodcu ( osoby bez pravidelného príjmu )
Lekárska prehliadka a potvrdenie pre zbrojný pas
20, 50
10, 00
Výpis zo zdrav. dokumentácie pre orgány činné v občianskom,
právnom a trestnom konaní a pre potreby súdu
Výpis zo zdrav. dokumentácie pre poistenca aj právnickú osobu
17, 50
Výpis zo zdrav. dokumentácie pre Sociálnu poisťovňu
12, 00
Potvrdenie o zdravotnom stave v cudzom jazyku
50, 00
VÝKON
25, 00
20, 00
Cena v €
Vystavenie lekárskeho potvrdenia pre osobnú potrebu
8, 50
Vystavenie tlačiva pre Úrad práce, ( Soc. poisťovňu )
3, 00
Vystavenie náhradných hlásení , tlačív PN pri ich strate, storne ap.
5, 50
Vystavenie zdravotného preukazu
10, 00
Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby do zariadenia sociálnych
služieb
Vyšetrenie a potvrdenie pre : * prácu v zahraničí
* pobyt aj prácu v zahraničí
Lekárske vyšetrenie a spísanie správy pre potreby adopcie
dieťaťa
Vyšetrenie nekapitovaného pacienta
10, 80
Potvrdenie o zdravotnom stave ( k prihláške na VŠ, pre študentov k
posúdeniu telesnej prípravy) :
Vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou a spísanie formulára KL
Odoslanie doporučenej zásielky s výsledkami vyšetrení
Vyšetrenie aktívnych športovcov
17, 00
23, 00
7, 50
12, 50
4, 00
15, 00
3, 00
13, 50
Podanie intramdermálnej a subkutánnej injekcie na vlastnú žiadosť
pacienta, alebo indikovanej iným poskytovateľom ZS
1, 90
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 18 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
VZV3
6
VZV3
7
VZV3
8
VZV3
9
VZV4
0
VZV4
1
VZV4
2
N. B .
nie
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Podanie intramuskulárnej injekcie na vlastnú žiadosť pacienta,
alebo indikovanej iným poskytovateľom ZS
Podanie intravenóznej injekcie na vlastnú žiadosť žiadosť
pacienta, alebo indikovanej iným poskytovateľom ZS
Stravovanie sprevádzajúcej osoby pacienta, ktorý je v ÚZS
za
1 osobu a deň spolu,
z toho za: raňajky,
obed,
večeru
Kopírovanie zdravotnej dokumentácie , A4 jednostranne
2, 00
3, 00
7, 30
1, 75
3, 65
1, 90
0, 10
Ubytovanie ( pobyt ) samoplatcu v apartmmáne odb. prscoviska za
20, 00
1 os / deň
Ubytovanie ( pobyt ) samoplatcu v 1-posteľovej izbe odb.
15, 00
pracoviska za 1 os / deň
Ubytovanie ( pobyt ) samoplatcu v 2-posteľovej izbe, keď ju chce
10, 00
len sám, za 1 deň
Uvedené finančné čiastky účtovať vtedy, keď v prílohe konkrétneho pracoviska
sú uvedené takéto položky . Ak sú uvedené u pracoviska, majú prednosť vrátane
ceny pred týmito položkami VZV.. !!!
Podrobné informácie o poskytovaní prednostnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zásady,
intervaly platieb, prehľad po regiónoch a konkrétne platby v jednotlivých ambulanciách
vrátane detašovaných pracovísk ÚVN
schválený typ poskyt.
typ ambulancie miesto poskyt.
konkrétna platba za
samosprávny
interval
ZS
ZS
poskyt. prednostnej
kraj
platby
amb. ZS
ŠAS
ŽiSk
3, 32 až
25, 00 €
BaSK
3, 32 až
špecializované amb.
PAS
PAS
PAS
PAS
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
PAS
amb. VšLD.
ŠAS
špecializované amb.
ÚVNRužomberok
PoA – Žilina
PoA - Martin I.
PoA - Martin II.
PoA
Ružomberok
PoALipt.
Mikuláš
VPK - Bratislava
10, 00 €
10, 00 €
10, 00 €
10, 00 €
10, 00 €
10, 00 €
7, 00 €
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 19 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
9, 96 €
NrSK
6, 64 €
TtSK
TnSK
BbSK
PoSK
KeSK
Zásady: -
7,00- 9, 00
€
5, 00 €
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
PAS
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
amb. VšLD.
VPK - Bratislava
PoA - Kuchyňa.
PoA - Nitra
PoA - Topoľčany
PoA - Levice
PoA - Sereď
PoA - Hlohovec
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
7, 00 €
7, 00 €
6, 64 €
6, 64 €
6, 64 €
6, 64 €
6, 64 €
ŠAS
špecializované amb. VPK - Trenčín
5, 00 €
PAS
amb. VšLD.
VPK - Trenčín
5, 00 €
PAS
amb. VšLD
PoA–Zem. Kostoľan
5, 00 €
ŠAS
špecializované amb. VPK- Sliač
maximálne
10, 00 €
16 €
PAS
amb. VšLD
VPK- Sliač
10, 00 €
PAS
amb. VšLD
PoA- Poprad
7, 00 € +
10, 00 €
príplatky
PAS
amb. VšLD
PoA- Prešob I.
10, 00 €
PAS
amb. VšLD
PoA- Prešov II.
10, 00 €
PAS
amb. VšLD
PoA- Rožňava
7, 00 €
7,0 €
PAS
amb. VšLD
PoA- Trebišov
7, 00 €
PAS
amb. VšLD
PoA- Michalovce
7, 00 €
poskytnutie prednostnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
musí byť vyznačené
v ordinačných
ambulancie.
- takto vyznačené ordinačné hodiny musia byť schválené lekárom príslušného samosprávneho
kraja, vyvesené v ambulancii na viditeľne prístupnom mieste.
- ordinačné hodiny pre poskytovanie prednostnej ambulantnej zdrav. starostlivosti musia byť
osobitne vyznačené, nesmú denne presiahnuť 25 % dennej pracovnej doby
- kalkulačne sa ráta, že priemerná doba na vyšetrenie 1 pacienta trvá 15 minút. Po každom
prednostnom ambulantnom vyšetrení musí nasledovať 2- hodinový interval vyšetrovania
pacientov podľa naliehavosti zdravotného stavu resp. podľa poradia, alebo príchodu na odborné
vyšetrenie. Tento 2-hodinový interval nesmie byť prerušený prednostným vyšetrením
- pri jednom samostatnom prednostnom vyšetrení môže byť vyšetrený iba 1 pacient. Po 2 hodinách
môže byť vyšetrený ďalší prednostný pacient.
- Za 8- hodinovú dennú pracovnú zmenu možno vyšetriť najviac 4 prednostných pacientov.
Príloha č. 3
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 20 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
KLINIKA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA ( KVL )
Kód
KVL0
1
KVL0
2
KVL0
3
KVL0
4
KVL0
5
KVL0
6
KVL0
7
KVL0
8
KVL0
9
KVL1
0
KVL1
1
KVL1
2
VÝKON
Nadštandardný pobyt na lôžku za 1 osobu a deň vo veľkom
apartmáne na oddelení kardiológie , izba č. 36
Nadštandardný pobyt na lôžku za 1 osobu a deň v apartmáne
na oddelení kardiológie, izba č. 37
oddelení geriatrie, izba č. 30 A
na internom oddelení, izba č. 20 + 21
Nadštandardný pobyt na lôžku
za 1 osobu a deň
v jednoposteľovej izbe na oddelení geriatrie, izba č. 29
na internom oddelení, izba č. A 8 a izba č. B 19
Nadštandardný pobyt na lôžku
za 1 osobu a deň
v dvojposteľovej izbe na izbe č. A 1 až A 7 a na izbe B 12 až
B 18 s možnosťou prístupu na internet
Pobyt ( ubytovanie ) sprievodcu pacienta, za 1 osobu a deň, bez
stravy, na oddelení kardiológie v apartmáne č. 36,
Pobyt ( ubytovanie ) sprievodcu pacienta, za 1 osobu a deň, bez
stravy, v nadštandardnej izbe
Pobyt ( ubytovanie ) sprievodcu pacienta, za 1 osobu a deň, bez
stravy, v štandardnej izbe
Analgosedácia na vlastnú žiadosť pacienta pri výkonoch
gastroenterologických
Anestéza
na
vlastnú
žiadosť
pacienta
pri
gastroenterologických
výkonoch s účasťou anesteziológa
Prednostné endoskopické vyšetrenie v době od 07,30 - 08,00
hod. pred plánovaným programom, ak to denný program na
pracovisku endoskopie dovolí
Vyšetrenie vydychovaného dusíka NIOX
Cena v €
20, 00
10, 00
5, 00
2, 50
30, 00
15, 00
10, 00
20, 00
50, 00
20, 00
20, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 21 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 4
INFEKČNÁ KLINIKA ( INF )
Kód
INF01
INF02
VÝKON
Platba za vyšetrenie profesionálneho vojaka po návrate zo
zahraničnej
misie počas karantény v ŠLÚ Nová Polianka v celkovej sume
Podrobnejšie druhy vyšetrení sú uvedené v prílohe č. 7, položka
PLK02
Platba za vyšetrenie osoby v pôsobnosti ZVJS v rozsahu ako u
INF01
Cena v €
52, 00
52, 00
Príloha č. 5
NEUROLOGICKÁ KLINIKA ( NEU )
Kód
NEU0
1
NEU0
2
NEU0
3
NEU0
4
NEU0
5
NEU0
6
NEU0
7
NEU0
9
VÝKON
Nadštandardný pobyt na lôžku za 1 osobu a deň v 2posteľovej izbe pre manželský pár
Objednanie pacienta na ambulantné vyšetrenie v čase
stanovených hodín ambulancie ordinačných (na jednej
ambulancii možno vyšetriť 6 pacientov denne , tj. v súhrnnom
čase 2 hodín denne )
Objednanie pacienta na vopred určený čas, ktorý si stanovil
pacient
Objednanie pacienta na ambulantné vyšetrenie k lekárovi,
ktorého
si vybral pacient v čase stanovených ordinačných hodín
ambulancie
Objednanie pacienta na ambulantné vyšetrenie k lekárovi,
ktorého si vybral pacient, v čase stanovenom pacientom mimo
ordinačných hodín
Objednanie pacienta na ambulantné vyšetrenie k lekárovi,
ktorého si vybral pacient v čase stanovenom pacientom v
mimopracovnej dobe v pracovných dňoch
Objednanie pacienta na ambulantné vyšetrenie k lekárovi,
ktorého si vybral pacient v čase stanovenom pacientom
v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov
Objednanie pacienta k hospitalizácii z mimospádovej oblasti ,
na
vlastnú žiadosť pacienta v lehote * do 7 dní
Cena v €
7, 00
5, 00
10, 00
15, 00
20, 00
50, 00
100, 00
20, 00
15, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 22 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
* do 14 dní
Kód
NEU1
0
NEU1
1
NEU1
2
NEU1
3
NEU1
4
NEU1
5
VÝKON
Objednanie pacienta na EP vyšetrenie z
oblasti ÚVN v lehote do 7 dní
Cena v €
mimospádovej
Objednanie pacienta na neurosonologické vyšetrenie (
duplexná
sonografia prívodných mozgových ciev + TCCD vyšetrenie ) zo
spádovej oblasti ÚVN v lehote do 7 dní
Objednanie pacienta na neurosonologické vyšetrenie (
duplexná
sonografia prívodných mozgových ciev + TCCD vyšetrenie ) z
mimospádovej oblasti ÚVN v lehote do 7 dní
Periradikuloterapia + ozónoterapia s objednaním pacienta v lehote
do 10 dní
Periradikuloterapia + ozónoterapia s objednaním pacienta v lehote
do 15 dní
Cielený miniintervenčný výkon ( SI blokáda, PRT, kaudálna blokáda,
ozónoterapia,
facetová blokáda pod kontrolou USG, CT, alebo RTG prístrojom) na
žiadosť pacienta ambulantnou formou, prednostne do 1 mesiaca,
s výberom konkrétneho
lekára
Prednostné zaradenie pacienta do neurologického stacionára
s cieľom podávania
Infúznej liečby , na žiadosť pacienta, v termíne , ktorý si určí pacient
10, 00
10, 00
15, 00
50, 00
30, 00
25, 00
25, 00
Príloha č. 6
.
PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE ( PSO )
Kód
VÝKON
Nadštandardný pobyt na lôžku za 1 osobu a deň v 1-posteľovej,
alebo 2-posteľovej izbe so samostatným sociálnym zariadením
PSO02 Psychiatrické vyšetrenie pre potreby zamestnávateľa
PSO03 Vyjadrenie psychiatra o zdravotnom stave žiadateľa o
umiestnenie
žiadateľa o umiestnenie do DSS ( domov sociálnych služieb)
alebo DD ( domov dôchodcov )
PSO04 Odber krvi zo žily v rámci vyš. v zmysle Zákona NR SR 313/
2011 Z. z.
Cena v €
PSO01
3, 50
10, 00
10, 00
1, 66
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 23 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
PSO05
PSO06
PSO07
PSO08
Kód
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Vyšetrenie orientačného krvného obrazu
Vyšetrenie transaminázy ALT
Vyšetrenie transaminázy AST
Vyšetrenie parametru GMT
VÝKON
Vyšetrenie moča na prítomnosť metabolitov drog
Psychodiagnostika na vlastnú žiadosť
Vyšetrenie vodiča v zmysle Zákona NR SR č. 313/ 2011 Z. z. o
cestnej premávke ( psychiatrické a psychologické vyšetrenie
zamerané na závislosť )
PSO12 Psychologické poradenstvo vodiča v zmysle Zákona NR SR
č. 313 / 2011 Z. z. o cestnej premávke, za 4 sedenia v trvaní
180 min / 1 sedenie v priebehu 1 mesiaca
PSO09
PSO10
PSO11
1, 33
0, 66
0, 66
0, 66
Cena v €
5, 00
30, 00
60, 00
250, 00
Príloha č. 7
KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA ( PLK ) + VÝKONY PRACOVNEJ
ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ( PZS )
Kód
PLK0
1
PLK0
2 .
PLK0
3
VÝKON
Preventívna lekárska prehliadka profesionálneho vojaka pred
vyslaním, alebo po návrate zo zahraničnej misie ( na
vyšetrení
participujú viaceré odborné ambulancie a laboratóriá ÚVN )
Platba za vyšetrenie profesionálneho vojaka po návrate z misie
počas karantény v ŠLÚ Nová Polianka v celkovej sume.
Z toho vyšetrí
- Ústav klinickej biochémie, imunológie a alergológie
* moč na kanabinoidy
- Ústav klinickej mikrobiológie
* lues RRR, anti treponema
* HIV, HBsAg
* výter z tonzíl, výter z konečníka, opakovane stolica na
parazity
- Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
* cestovné ( SMV, 1 cesta pre 5-50 laboratórnych vyšetrení )
* odbery biologického materiálu, kontrola identity vzoriek,
podpisy vojakov ap.
Platba za vyšetrenie pre žiadateľa k Policajnému zboru SR ,
PZ SR ( Z02.9 )
Cena v €
400, 00
128, 00
20, 00
56, 00
52, 00
121, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 24 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
PLK0
4
PLK0
5
PLK0
6
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Platba za vyšetrenie pre žiadateľa k Zboru väzenskej
a justičnej
stráže SR, ZVJS SR ( Z02.9 )
Platba za vyšetrenie pre
žiadateľa
k Hasičskému
a záchrannému
zboru SR, HaZZ SR ( Z02.8 )
Platba za preventívnu lekársku prehliadku 1 rizikového
pracovníka
Kód
VÝKON
Platba za vyšetrenie popri zhodnotení zdravotného stavu 1
osoby
Platba za vyšetrenie enzýmu – cholinesterázy, suma celkom
* KPLaT vyšetrí parametre v sume
* ÚKB vyšetrí parametre v sume
Objednanie pacienta na ambulantné vyšetrenie v čase stanovených
ordinačných hodín ambulancie ( na 1 amb. možno vyšetriť 6 pac. /
denne
tj. v súhrnnom čase 2 hodín)
VÝKONY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ( PZS )
Komplexná lekárske správa + zhodnotenie
PZS14
PZS15
PZS16
ORL vyšetrenie
Očné vyšetrenie
Bilirubín celkový
RDG
140, 40
130, 00
Cena v €
150, 00
10, 00
4, 00
6, 00
5, 00
5, 40
11, 70
4, 50
10, 00
9, 00
15, 00
4, 50
2, 00
10, 00
5, 00
15, 00
9, 00
6, 00
6, 00
6, 00
B
i
o
c
h
é
m
i
a
PZS13
Vyšetrenie lekárom - špecialistom KPLaT
Vyšetrenie EKG u osôb starších ako 40 rokov
Chladový test – vyšetrenie u osôb v riziku vibrácie
Audiometria + zhodnotenie
Spirometrické vyšetrenie
Odber krvi do uzavretého systému ( jeden systém )
Vyšetrenie krvnej sedimentácie - FW
Vystavenie zdravotného preukazu
Vystavenie preukazu o spôsobilosti vodiča ( fólia )
RTG S + P
RTG skeletu( jedno vyšetrenie – napr. ruky, lakťa,
členka u fyzicky namáhavých prác
Kožné vyšetrenie
Konzíli
B á
i
o
c
h
.
PZS01
PZS02
PZS03
PZS04
PZS05
PZS06
PZS07
PZS08
PZS09
PZS10
PZS11
PZS12
Vyšetrí KPLaT
PLK0
7
PLK0
8
141, 60
5, 40
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 25 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Glukóza
Urea v sére
ALT
AST
AST
Porfyríny – pri expozícii olovom
Cholinesteráza – pri expozícii otravnými látkami
1, 20
1, 50
1, 80
1, 80
1, 80
0, 90
5, 40
PZS24
Prostatický antigén – PSA, u mužov nad 50 rokov
PZS25 Hem. Krvný obraz
PZS26
Austrálsky antigen - HbsAg
45, 00
2, 40
22, 50
S
e
r
o
l.
PZS17
PZS18
PZS19
PZS20
PZS21
PZS22
PZS23
PZS33
PZS34
PZS35
PZS36
PZS37
PZS38
PZS38
mikro
b.
PZS27
PZS28
PZS29
PZS30
PZS31
PZS32
VÝKONY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ( PZS )
HIV
Výter z konečníka – pri práci s biologickými faktormi
Výter z hrdla
Stolica na parazity
Odborné poradenstvo pre firmu
Celkový audit firmy, vrátane písomného spracovania
* firma s počtom do 50 zamestnancov
* firma s počtom nad 50 zamestnancov
Audit dislokovaných prevádzok
* prevádzka do 50 zamestnancov
* prevádzka nad 50 zamestnancov
Prevádzkový poriadok
* do 50 zamestnancov
* od 51 do 100 zamestnancov
* nad 100 zamestnancov
Posudok o riziku, podľa rozsahu a druhu rizika
* jedno riziko, do 10 pracovníkov v riziku
* jedno riziko, nad 10 pracovníkov v riziku
Odborné školenie pracovníkov, pracovník / 1 vyučovacia
hodina ( napr. školenie 1. pomoci, školenie prevencie rizika
apod. )
Cestovné náklady, mimo města Ružomberok, taxa cena/ 1 km
Audit pracoviska, bez rizikových prác III. alebo IV.
kategorie, s počtom pracovníkov
* do 5 pracovníkov
* do 10 pracovníkov
9, 00
2, 40
2, 40
1, 80
20, 00
200, 00
330, 00
50, 00
100, 00
100, 00
150, 00
200, 00
165, 00
265, 00
20, 00
0, 50
100, 00
125, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 26 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
PZS39
PZS40
PZS41
PZS42
PZS43
PZS44
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
* do 20 pracovníkov
* nad 20 pracovníkov
Audit pracoviska s rizikovými prácami III. alebo IV.
kategórie
* do 5 pracovníkov
* do 10 pracovníkov
* do 20 pracovníkov
* nad 20 pracovníkov
Celkový audit firmy s rizikom, alebo bez rizika, počtom
pracov.
* do 50 pracovníkov bez rizikových prác
* do 50 pracovníkov s rizikovými prácami
* nad 50 pracovníkov bez rizikových prác
* nad 50 pracovníkov s rizikovými prácami
VÝKONY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ( PZS
)
Posúdenie rizika pracovnej psychickej záťaže a odborné
posúdenie
rekondičných pobytov podľa počtu pracovníkov
* rekondičné pobyty s počtom do 10 pracovníkov
* rekondičné pobyty s počtom nad 10 pracovníkov
* pracovná psychická záťaž s počtom do 10 pracovníkov
* pracovná psychická záťaž s počtom nad 10 zamestnancov
Vypracovanie
prevádzkového
poriadku
podľa počtu
pracovníkov
na pracovisku
* do 20 pracovníkov
* nad 20 pracovníkov
Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia, hluk
ako
fyzikálny faktor ( meranie, expertíza )
* jedno pracovné miesto vrátane expertízy
* za každé z viacerých pracovných miest
* meranie hluku počas celej pracovnej doby
Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia, ako
fyzikálny
faktor vibrácie ( meranie, expertíza )
* vibrácie prenášané na ruky
* vibrácie prenášané na celé telo
150, 00
175, 00
125, 00
150, 00
175, 00
200, 00
200, 00
250, 00
370, 00
400, 00
55, 00
100, 00
150, 00
200, 00
150, 00
250, 00
85, 00
80, 00
205, 00
150, 00
150, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 27 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
PZS45
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
( cena zahŕňa odber vzorky, meranie, vyhodnotenie –
expertíza a
vystavenie protokolu )
Fyzikálny faktor umelé osvetlenie ( podľa veľkosti prostoru,
bez
expertízy )
* malý prostor do 10 m2
* stredne velký prostor nad 10 m2 do 20 m2
nad 20 m2 do 50 m2
nad 50 m2 do 100 m2
* velké priestory
nad 100 m2 do 150 m2
od 150 m2 do 210 m2
VÝKONY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY ( PZS )
PZS46 Mikroklimatické podmínky ( bez expertízy )
* vlhkosť, teplota, tlak, prúdenie vzduchu / 1 meranie
* ako vyššie + sálavé teplo / 1 meranie za 1 hod.
( cena pre osvetlenie a mikroklimatické meranie zahŕňa
meranie na mieste. Podľa veľkosti plochy – prostoru a při
mikroklíme podľa počtu profesií sa účtuje hodnotenie –
expertíza a spracovanie protokolu )
PZS47 Prašnosť ( bez expertízy ) odber a spracovanie vzorky prachu
/ 1 hod.
alebo na jedno pracovné miesto
* odber, spracovanie vzorky prašnosti / 1 hod.
* odber a spracovanie vzorky / 1 prac. miesto
PZS48 Stanovenie azbestu
* odber vzorky / 1 profesia
* stan ovenie azbestu / 1 profesiu
PZS49 Chemické faktory ( chem. látky, karcinogeny, mutagény )
* odber vzorky / 1 hodina
*
spracovanie a hodnotenie
výsledkov jednoduchou
metódou
1 hod. spracovania
* komplexnou metódou / 1 hod. spracovania podľa
rozsahu
85, 00
155, 00
215, 00
265, 00
315, 00
410, 00
45, 00
210, 00
45, 00
95, 00
45, 00
315, 00
50, 00
40, 00
55, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 28 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
PZS50
PZS51
PZS52
PZS53
Kód
PZS54
PZS55
PZS56
PZS57
PZS58
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
1 – 7 hodín
Biologické faktory ( odber , analýza )
* odber vzorky / 1 odberné miesto
* analýza /1pracovisko podľa charakt. agens, 1 agens bežná
analýza
* špecifická, cielená analýza / 1 agens ( max. 2 )
Meranie a objektivizácia elektromagnetického poľa vrátane
spracovania, vystavenia protokolu a príloh * merania
Expertíza a vystavenie protokolu
* expertíza / 1 hod. ( max. 7 hodín )
* vystavenie protokolu - minimum
- maximum
Metóda a spôsob hodnotenia ( analýzy ) / 1 vzorku metódou
spektrofotometrie vo viditeľnej časti spektra / 1 vzorka
* stanovenie amoniaku
* stanovenie formaldehydu
* stanovenie izokyanidov
VÝKON
Metóda a spôsob hodnotenia ( analýzy ) / 1 vzorku metódou
stanovenia kovov spektrofotometriou / 1 vzorku ( metóda AAS
)
* stanovenie Mn, Cr, No, Pb, Hg,
* ostatné / cena za další kov vo vzorke
Metóda a spôsob hodnotenia ( analýzy ) / 1 vzorku metódou
chromatografie prchavých látok organických rozpúšťadiel / 1
vzorku
* alifatické a aromatické uhlovodíky, aldehydy, ketóny,
alkoholy,
estery, étery, chlorované uhlovodíky a iné – pri výskyte a
analýze jednej látky vo vzorke
* analýza každej ďaľšej látky vo vzorke0
Metóda a spôsob hodnotenia ( analýzy ) / 1 vzorky metódou
chromatografie glykolov / 1 vzorku
* výskyt jednej škodliviny / vzorku
* výskyt každej ďalšej látky vo vzorke
Metóda a spôsob hodnotenia ( analýzy ) / 1 vzorky metódou
stanovenia anorganických kyselín iónovou chromatografiou / 1
vzorku
105, 00
85, 00
160, 00
400, 08
75, 00
40, 00
360, 00
22, 00
23, 00
85, 00
Cena v €
20, 00
9, 00
30, 00
10, 00
30, 00
10, 00
30, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 29 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
PZS59
PZS60
4.
PZS61
PZS62
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
* kyselina chlorovodíková, dusičná, sírová
Odber vzoriek a meranie koncentrácií toxických plynov / 1
vzorku
* metán, NO, NO2, CO, CO2, SO2, H2S, chlór, ozón / 1
vzorku.
Pre zhodnotenie
pracovného prostredia je
predpokladaný počet
odobratých vzoriek 3-4 na jedno pracovné miesto
Spracovanie návrhu zaradenia prác do / z 3. a 4. kategórie
rizika
* 1 pracovisko
* každé ďalšie pracovisko v danej firme
Návrhy na rekondičné pobyty ( náplň a druh RP podľa druhu
rizika a podľa počtu pracovníkov )
* pracovisko do 10 pracovníkov
* pracovisko s 11 a viac pracovníkmi
Cena cestovných nákladov / 1 km ( platná pre výkony
uvedené v časti – výkony pracovnej zdrav. služby a v časti
meranie výkonov
35, 00
150, 00
100, 00
100, 00
150, 00
0, 40
Príloha č. 8
PEDIATRICKÁ KLINIKA
Kód
PED01
.
VÝKON
Pobyt v nadštandardnej izbe pre matku a dieťa, platba za 1
deň
Platby za pobyt sprevádzajúcej osoby ( doprovod) detského
pacienta
na 1 osobu a deň
* dieťa od 3 do 6 rokov fyzického veku
* dieťa nad 6 rokov fyzického veku
Od povinnosti úhrady sprievodcu dieťaťa sú oslobodené :
* dojčiace matky do 3 rokov fyzického veku dieťaťa
* matky detí do 3 rokov fyzického veku dieťaťa
* matky detí onkologickým ochorením
* matky detí, ktoré sú kriticky a ťažko choré
Cena
€
12, 00
5, 00
10, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
v
SM-RIA-007
Strana 30 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 9
.
KLINIKA GYNEKOLÓGIE a PÖRODNÍCTVA ( GPK )
Kód
GPK01
GPK02
GPK03
GPK04
GPK05
GPK06
VÝKON
Pobyt v nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením
,
 1 - posteľová izba, za 1 osobu a deň
 2 - posteľová izba, za 1 osobu a deň
Účasť otca ( rodinného príslušníka ) pri pôrode
Poskytnutie pôrodnej epidurálnej analgézie (PEDA )
lekárom - anestéziológom
Realizácia operačného výkonu - sterilizácie
Platba za ústavnú pohotovostnú službu ( ÚPS ), ktorá sa
poskytuje v mimopracovnej dobe
Vyžiadaná snímka plodu pri USG vyšetrení gravidnej
pacientky
Cena
€
v
20, 00
10, 00
20, 00
100, 00
200, 00
1, 99
2, 00
Príloha č. 10
.
CHIRURGICKÁ KLINIKA, HRUDNÍKOVÁ CHIRURGIA ( CHK ) a UROLÓGIA
( URO )
Kód
CHK01
CHK02
CHK03
CHK04
CHK05
VÝKON
Cena
€
Pobyt v nadštandardnej 1-posteľovej alebo 2-posteľovej izbe
za
15, 00
1 osobu a deň
Excízie kožných nádorov
realizované
u ambulantných
pacientov, platba za 1 výkon
28, 00
Prednostné
chirurgické
vyšetrenie
realizované
na
chirurgickej ambulancii v určený deň ( 2 krát týždenne )
20, 00
v presne stanovený čas
Operačný výkon metódou nanoknife ( IRE aktivačná ihla 3.588,00 € 4. 586, 40
a
IRE pracovná ihla 998, 40 € . Pri potrebe viac ihiel sa pripočíta 998,40 € )
Výber operatéra pre nasledovné výkony - prednosta kliniky
- primár oddelenia
- ostatní lekári
Struma, Varixy,
250, 00
175, 00
125, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
v
SM-RIA-007
Strana 31 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
CHK06
URO01
URO02
URO03
URO04
URO05
URO06
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Haemorrhoidy,
Hernie,
Cholecysta,
Pilonidálny sinus
Vyšetrenie a ošetrenie neakútnych stavov pacienta po pracovnej
dobe
Prednostné urologické vyšetrenie
Preventívne urologické vyšetrenie zamerané na prenosné
sexuálne ochorenie na žiadosť pacienta
Zavedenie, alebo výmena permanentného katétra v mieste
bydliska
Preklad urologickej správy z / do anglického jazyka
Vyšetrenie zahraničného pacienta v anglickom jazyku
Základné urologické vyšetrenie - samoplatca
20, 00
15, 00
20, 00
20, 00
20, 00
50, 00
50, 00
20, 00
100, 00
URO09
Konzultácia na inom pracovisku v zahraničí
Kompletné urologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta
mimo ordinačných hodín
Frenulotómia ( operácia uzdičky )na žiadosť pacienta
URO10
Obriezka chlapca z iných ako medicínskych dôvodov
280, 00
URO07
URO08
100, 00
Príloha č. 11
.
ODDELENIE CIEVNEJ CHIRURGIE
Kód
OCC01
OCC02
OCC03
OCC04
VÝKON
Pobyt v nadštandardnej 1-posteľovej alebo 2-posteľovej izbe
za 1 osobu a deň
Vnútrožilová liečba kmeňových kŕčových žíl dolných končatín
laserom
Ambulantná transkutánna liečba metličkových žíl laserom
Sklerotizácia kŕčových žíl injekčnou aplikácio sklerotizačného
roztoku (k cene zarátané 1 ks inj. Striekačka, 1 ks inzulínová
ihla, dezinf. prostriedok a 4 ml aetoxyscrelolu a to 3%, 2%,
1% podľa priemeru žily)
Cena v €
15, 00
300, 00
50, 00
40, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 32 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 12
Úhrady operačných ortopedických výkonov ( OOV ) v ústavnej zdravotnej
starostlivosti
Kód
Názov výkonu
Cena za výkon v €
OOV01
OOV02
OOV03
OOV04
OOV05
OOV06
Implantácia cementovanej TEP bedra, vrátane materiálu
Implantácia hybridnej TEP bedra, vrátane materiál
Implantácia necementovanej TEP bedra, vrátane
materiálu
Implantácia cementovanej TEP kolena, vrátane materiálu
Implantácia hybridnej TEP kolena, vrátane materiálu
Implantácia necementovanej TEP kolena , vrátane
materiálu
4. 200, 00
4. 700, 00
5. 700, 00
5. 000, 00
5. 500, 00
6. 000, 00
Príloha č. 13
KLINIKA ORL a CHIRURGIE HLAVY a KRKU ( ORL )
Kód
ORL0
1
ORL0
2
ORL0
3
ORL0
4
VÝKON
Cena v €
Pobyt v nadštandardnej izbe č. 10, platba za 1 osobu / noc
15, 00
Vykonanie audiometrie na žiadosť pacienta / klienta
10, 00
Výber operatéra ( konkrétne meno )
250, 00
Prednostné vyšetrenie pacienta v zmysle pokynov MZ SR
10, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 33 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 14
.
OČNÁ KLINIKA ( OCN )
Kód
OCN01
OCN02
OCN03
OCN04
OCN05
OCN06
OCN07
VÝKON
Cena v €
Pobyt v nadštandardnej 1-posteľovej alebo dvojposteľovej
15, 00
izbe, platba za 1 osobu a deň
Platba za skorší termín operácie, do 7 dní
100, 00
Prednostné
odborné
vyšetrenie realizované na očnej
ambulancii v dohodnutý určený deň v presne stanovený čas
10, 00
Poplatky za vykonanie kozmetických výkonov na žiadosť
pacienta
100, 00
* blefarochalázia
30, 00
* fibrómy, bradavice
30, 00
* névus, granulom ap.
Doplatok za umelú vnútroočnú šošovku podľa druhu šošovky
v zmysle Zákona NR SR č. 363 / 2012 na základe podpísanej
podľa
a schválenej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami ( Vestníka
pacient a ÚVN ). Výška doplatku sa uvádza vo Vestníku MZ MZ SR
SR, ktorý
aktualizuje cenu materiálu 4 krát ročne
Poplatok za kontrastnú látku Fluorescein pri FAG vyšetrení
v zmysle Zákona NR SR č. 363 / 2012 na základe podpísanej
podľa
a schválenej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami ( Vestníka
pacient a ÚVN ). Výška poplatku sa uvádza vo Vestníku MZ MZ SR
SR, ktorý
aktualizuje cenu preparátu 1 krát mesačne
Za zneužívanie urgentnej pohotovostnej služby zaviesť
sankčný poplatok
50, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 34 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha 15
ÚSTAV KLINICKEJ BIOCHÉMIE, IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE ( UKB )
A ÚSTAV KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE ( UKM )
Kód
UKB0
1
UKM0
1
VÝKON
Cena
€
Ústav klinickej biochémie vykoná všetky vyšetrenia podľa
sadzobníka MZ SR pri stanovenej cene SVaLZového bodu
Ústav klinickej mikrobiológie vykoná všetky vyšetrenia podľa
sadzobníka MZ SR pri stanovenej cene SVaLZového bodu
0,0351
0,0351
Príloha č. 16
KOŽNOVENERICKÉ ODDELENIE ( DVE )
Kód
DVE01
DVE02
DVE03
DVE04
DVE05
DVE06
DVE07
DVE08
DVE09
DVE10
DVE11
DVE12
DVE13
DVE14
DVE15
DVE16
DVE17
DVE18
VÝKON
Pobyt v nadštandardnej 1-posteľovej alebo dvojposteľovej
izbe,
platba za 1 osobu a deň
Platba za lekárske
vyšetrenie chorobného stavu
s diagnostickým záverom pre saamoplátcu
Kontrolné vyšetrenie , vypísanie receptu pre samoplátcu
Poskytnutie lokálnej anestézy
Základné ošetrenie pleti
Kompletné ošetrenie problematickej pleti
Hĺbkové čistenie a ošetrenie pleti
Liečebná masáž tváre a dekoltu
Liečebná masáž tváre -regeneračná
Depilácia voskom – horná pera
Depilácia voskom - tvár
Mezoterapia – základná cena
K základnej cene sa pripočítava cena použitého materiálu
( podľa druhu materiálu )
Mezoterapia ( napage technika )- tvár a krk
Mezoterapia ( napage technika )- tvár, krk a dekolt
Mezoterapia ( papulárna technika )- jedna oblasť
Aplikácia botulotoxínu, 1 medzinárodná jednotka
Hĺbkové čistenie a ošetrenie chrbta a hrudníka
Depilácia voskom - predkolenie
Cena v €
10,00
8, 30
3, 30
3, 30
17, 00
25, 00
20, 00
18, 00
15, 00
3, 00
5, 00
30, 00
55, 00
65, 00
80, 00
1, 60
18, 00
8, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
v
SM-RIA-007
Strana 35 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Depilácia voskom – stehno: predná časť, zadná časť,
slabiny,
horná končatina, hrudník, brucho
DVE20
Korektívne zákroky – elektroincízia / odstránenie
elektrickou ihlou * jedno ložisko na tvári, krku alebo tele
* 4 - 20 ložísk
* 20 – 40 ložísk
DVE21 Elektrokoagulácia teleangiektázií / ošetrenie rozšírených
cievok na tvári do 5 minút
DVE22 Kryomasáž tváre – do 3 minút
DVE19
Kód
DVE23
DVE24
DVE25
DVE26
DVE27
DVE28
DVE29
DVE30
DVE31
DVE32
DVE33
VÝKON
8, 50
3, 30
10, 00
20, 00
6, 60
2, 30
Cena v €
Aplikácia kožných testov - cielených na kozmetické
0, 60
prípravky
Odčítanče kožných testov
3, 32
Odstránenie milií inj. ihlou – do 5 minút
3, 32
Ošetrenie pleti použitím liečebných prípravkov
* krém
3, 32
* maska / ukľudňujúca, adstringentná /
3, 32
* maska / revitalizačná /
4, 00
Ošetrenie kožných chorôb polarizovaným svetlom bioptron,
1, 00
biostimul
Pigmentácia nízkopigmentovaného obočia a mihalníc
2, 30
Balneofototerapia – čiastočne hradené pacientom
5, 50
Fototerapia
2, 30
Kryodeštrukcia útvarov
* do 3 ložísk
1, 70
* nad 3 ložiská
3, 00
Chemický peeling
* GLYKO A
/ 1aplikácia na tvár s kompletným
25, 00
ošetrením
tváre /
30, 00
* TCA
/1 aplikácia na tvár s kompletným ošetrením
tváre /
Injekčná lipolýza:
* tvár, brada
70–100, 00
* brucho
165–270,00
* stehná , boky
100–200,00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 36 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
DVE34
Kód
DVE35
DVE36
DVE37
* sedacia časť
* kolená, lýtka
Uhrada za výkon cievnym
„CANDELA SPTL 1 b “
* vstupné vyšetrenie
* vstupné vyšetrenie dieťaťa
* kontrolné vyšetrenie
* 1 impulz
* Naevus araneus
* Haemangiom do 5 ks
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
100–200,00
100–200,00
farbivovým
laserom
10, 00
13, 00
2, 00
1, 50
10, 00
30, 00
VÝKON
Spoluúčasť pacienta pri ošetrení excimerovou lampou, za 1
sedenie
Vyšetrenie pacienta na pohlavne prenosné choroby, na
vlastnú žiadosť
Objednanie
pacienta
na
ambulantné
vyšetrenie
v ordinačných hodinách v čase, ktorý si pacient stanovil
dopredu
Cena v €
1,00
8,30
10,00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 37 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 17
.
KLINIKA RADIAČNEJ a KLINICKEJ ONKOLÓGIE ( RKO )
Kód
VÝKON
Cena v €
RKO01 Ubytovanie pacienta na lôžku v dvojposteľovej izbe, keď je
5, 00
takto ubytovaný
na vlastnú žiadosť ( platba za osobu / deň )
RKO02 Ubytovanie pacienta na lôžku na izbách č. 1, 4 a 5, keď je
2, 00
takto ubytovaný
na vlastnú žiadosť ( platba za osobu / deň )
RKO03 Ubytovanie sprievodcu pacienta na lôžku v štandardnej izbe (
10, 00
platba za osobu / deň )
RKO04 Vyšetrenie ( konzultácia ) v ambulancii mimo ordinačných
40, 00
hodín, po dohovore s lekárom
RKO05
Prednostné vyšetrenie v ambulancii – pacient objednaný
lekárom na presný čas:
- vstupné ( fyzikálne ) vyšetrenie
- kontrolné lekárske vyšetrenie
10, 00
7, 00
Pracovisko radiačnej onkológie
RKO06
RKO07
Objednanie pacienta na nenádorovú rádioterapiu do 3 dní
Objednanie pacienta na nenádorovú rádioterapiu na presný
čas
10, 00
10, 00
Príloha č. 18
.
RÁDIOLOGICKÁ KLINIKA ( RDG )
Kód
VÝKON
Cena v €
RDG01 Napaľovanie CD do 24 hod.*
2, 00
RDG02 Napaľovanie DVD do 24 hod. *
3, 00
RDG03 Opakované napaľovanie CD a DVD *
3, 50
* /pokiaľ nie je CD, DVD súčasťou povinne odosielanej
dokumentácie na vyššie resp. špecializované pracovisko/
RDG04 Zhotovenie opisu lekárskeho nálezu /na žiadosť fyzickej osoby/
3,00
RDG05 Popis prinesenej obrazovej dok. RDG, MMG /na žiadosť
2,00
fyzickej osoby /
RDG06 Popis prinesenej obrazovej dokumentácie CT /na žiadosť
6,00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 38 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
RDG07
RDG08
RDG09
RDG10
RDG11
RDG12
RDG13
RDG14
RDG15
RDG16
RDG17
RDG18
RDG19
RDG20
RDG21
RDG22
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
fyzickej osoby/
Príplatok za
prednostné CT vyšetrenie, mammografiu
a ultrasonografiu s vykonaním do 7 dní /na žiadosť fyzickej
osoby/
Príplatok za prednostné CT vyšetrenie, mammografiu
a ultrasonografiu s vykonaním do 3 dní /na žiadosť fyzickej
osoby/
Príplatok za prednostné CT vyšetrenie, mammografiu
a ultrasonografiu s vykonaním na počkanie /na žiadosť fyzickej
osoby/
Paranasálne dutiny + CD
Lebka, časti lebky v špeciálnych projekciách + CD
Zubný röntgen panoramatický + CD
Hrudník v jednej rovine + CD
Časti skeletu najmenej v dvoch rovinách /každá časť/ + CD
Časti skeletu v jednej rovine /každá rovina zobrazenia/ + CD
Kostný hemithorax + CD
Štandardné alebo dynamické vyšetrenie jedného úseku
chrbtice + CD
Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii + CD
Kontrastné vyšetrenie močového traktu vrátane kontrastnej
látky + CD
Vyšetrenie horného úseku GIT- pasáž / vrátane kontrastnej
látky/ + CD
Skiaskopia s punkciou, biopsia
Mammografia + CD
15,00
22,50
30,00
7,00
11,00
7,00
7,00
11,00
7,00
7,00
11,00
7,00
31,00
31,00
31,00
30,00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 39 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Kód
RDG23
DG24
RDG25
RDG26
RDG27
RDG28
RDG29
RDG30
RDG31
RDG32
RDG33
RDG34
RDG35
RDG36
RDG37
RDG38
RDG39
RDG40
RDG41
RDG42
RDG43
RDG44
RDG45
RDG46
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
VÝKON
CT medzistavcových priestorov /maximálne 3 priestory/ + CD
CT v oblasti hrudníka, brucha a panvy v jednom sedení /
vrátane podania k.l./ + CD
CT u polytraumatického pacienta, alebo pri stagingu
nádorových ochorení / vrátane podania k.l./ + CD
CT v oblasti hlavy /vrátane podania k.l. / + CD
CT v oblasti krku /vrátane podania k.l. / + CD
CT v oblasti hrudníka /vrátane podania k.l. / + CD
CT v oblasti brucha /vrátane podania k.l. / + CD
CT v oblasti hrudníka a brucha v 1 sedení /vrátane podania k.l.
/ + CD
CT v oblasti malej panvy /vrátane podania k.l. / + CD
CT v oblasti muskuloskeletálneho systému /vrátane podania k.l.
/ + CD
CT angiografia / vrátane podania k.l. / + CD
CT denzitometria
Virtuálne CT – doplatok k základnému vyšetreniu
Trojrovinová rekonštrukcia – doplatok k základnému
vyšetreniu
USG vyšetrenie hornej časti brucha / pečeň, žlčník, žlčové
cesty. pankreas, slezina, obličky/
USG vyšetrenie močového traktu a malej panvy
USG vyšetrenie skróta, semenníkov a nadsemenníkov
USG vyšetrenie mäkkých častí krku /štítna žľaza, slin. žľazy
a region. LU
USG vyšetrenie obidvoch prsníkov, axíl a regionálnych LU
Duplexné vyšetrenie artérií končatín
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérií
Duplexné vyšetrenie žíl končatín
Drenáž pod USG kontrolou + 100 € ŠZM
Punkcia , alebo biopsia pod USG kontrolou + 100 € ŠZM
Cena v €
180,00
750,00
560,00
210,00
196, 00
250,00
250,00
350,00
225,00
140,00
280,00
80,00
80,00
20,00
24,00
18,00
15,00
16,00
24,00
31,00
28,00
31,00
156,00
171,00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 40 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
INTERVENČNÉ VÝKONY
RDG47
RDG48
RDG49
Periradikulárna terapia
Ozónová periradikulárna terapia
Ozónová terapia kĺbových spojení a mäkkých tkanív
100,00
100,00
65,00
Príloha č. 19
AMBULANCIA CHRONICKEJ BOLESTI - ALGEZIOLÓGIA ACB )
Kód
ACB01
ACB02
ACB03
ACB04
ACB05
ACB06
VÝKON
Transforaminálna epidurálna blokáda, translaminárna
epidurálna blokáda
* pod kontrolu USG ( ultrazvuku )
* pod kontrolou RTG
Selektívne nervové blokády
* pod kontrolu USG ( ultrazvuku )
* pod kontrolou RTG
Denervačné
výkony,
rádiofrekvencia, termoregulačné
pulzácie
Analgosedácia pri kolonoskopii
Stomatologické ošetrenie v analgosedácii
Pôrodná epidurálna analgéza
Cena v
€
20, 00
40, 00
20, 00
20, 00
350, 00
50, 00
60, 00
100, 00
Príloha č. 20
PLATBA ZA PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE ( LPO )
Kód
LPO01
LPO02
LPO03
LPO04
LPO05
LPO06
VÝKON
Psychologické vyšetrenie vodiča skupiny C, D, E
Psychologické vyšetrenie vodiča prepravujúci nebezbečný
náklad
Psychologické vyšetrenie vodiča s právom prednosti v jazde
Psychologické vyšetrenie vodiča taxi služby, vodiča na
poskytovanie poštových služieb a na zasieľateľstvo
Psychologické vyšetrenie inštruktora autoškoly
Vyšetrenie vodiča po odobratí vodičského preukazu , resp.
po nariadení polície po 3 priestupkoch
Cena v €
60, 00
70, 00
70, 00
60, 00
80, 00
100, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 41 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
LPO07
LPO08
LPO09
LPO10
Kód
LPO11
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Rozšírenie vodičského oprávnenia v prípade platného
dokladu o psychickej spôsobilosti
Pri
hromadnej objednávke
vyšetrení uvedených
v položkách
1) až 8) s minimálnym počtom 3 osôb
poskytujeme žľavu z ceny
stanovenej dohodou
Psychologické vyšetrenie člena súkromnej bezpečnostnej
služby
* bez zbrane
* so zbraňou
Psychologické vyšetrenie držiteľa nositela zbrabe a streliva
VÝKON
Príplatok
za
psychologické
vyšetrenie
alebo
psychoterapeutické
sedenie
mimo ordinačních hodín ambulancie klinickej
psychológie
20, 00
30, 00
60, 00
60, 00
Cena v €
10, 00
Príloha č. 21
.
ÚSTAV KLINICKEJ HEMATOLÓGIE A TRANSFÚZIOLÓGIE - ÚKHaT
( HEM )
Kód
HEM01
HEM02
HEM03
HEM04
HEM05
HEM06
HEM07
HEM08
VÝKON
Vyšetrenie krvnej skupiny a Rh faktoru na vlastnú žiadosť
pacienta
Vyšetrenie krvného orientačného krvného obrazu - KO
Vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho rozpočtu
krviniek ,KO + diff.
Vyšetrenie tromboplastínového času ( Quick )
Screening trombofilného stavu
Platba za prednostné ambulantné vyšetrenie
Výdaj koncentrátu koagul. faktora pre hemofilika po
pracovnej dobe
Hematologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacient
Cena v €
17, 00
13, 00
6, 00
50, 00
7, 00
5, 00
10, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 42 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 22
ODDELENIE TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA ( TEL )
Kód
TEL01
TEL02
TEL03
TEL04
TEL05
TEL06
VÝKON
Spiroergometrické vyšetrenie osoby nad 18 rokov fyzického
veku ( VO2 max, preventívna prehliadka )
Preventívna prehliadka športovca do 18 rokov fyzického veku
( Zákon č. 578 / 2004 v znení neskorších predpisov )
Ergometrické vyšetrenie W 170 / kg, preventívna prehliadka
Spirometrické vyšetrenie
Vyšetrenie krvi ( základné parametre + minerály+krvný
obraz )
Potvrdenie k súťaži, ostaršenie, potvrdenie pre školy, výpis zo
zdravotnej dokumentácie
Cena v €
40, 00
25, 00
35, 00
15, 00
40, 00
20, 00
Príloha č. 23
.
KLINIKA FYZIATRIE BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIEKFBLR
( FYZ )
Kód
VÝKON
Cena v €
Akupunktúra, akupresúra, platba za 1 sedenie
10, 00
Platba za manipulačný výkon pri AO luxácii, subluxácii
12, 00
Infiltračné techniky, program DIHYLMA, obstrek
7, 00
Rázová vlna, platba za 1 sedenie
10, 00
Laseroterapia, 1 sedenie
3, 30
Celotelový vírivý kúpeľ, perličkový kúpeľ + zábal
10, 00
Prístrojová lymfodrenáž
6, 00
Manuálna lymfodrenáž v trvaní 45 minút
15, 00
Individuálne LTV – SM systém , v trvaní 30 minút
9, 00
Ostatné rehabilitačné výkony poskytované na žiadosť pacienta po vyčerpaní počtu
výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia sa ohodnocujú počtom
bodov podľa aktuálneho „ Zoznamu výkonov “ a oceňujú sa cenou bodu
v hodnote 0, 03 € !
FYZ01
FYZ02
FYZ03
FYZ04
FYZ05
FYZ06
FYZ07
FYZ08
FYZ09
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 43 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
.
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 24
KLINIKA NEUROCHIRURGIE ( NCK )
Kód
VÝKON
Ambulantné
vyšetrenie
NCK01
NCK02
NCK03
NCK04
výkony
-
lekárske
Cena
€
v
odborné
Odborná lekárska konzultácia mimo plánovaných objednaní
Odborné ambulantné vyšetrenie mimo ordinačných hodín
v NChir. amb.
Prvé lekárske vyšetrenie bez doporučenia iného špecialistu (
neurológa,
ortopéda, onkológa, traumatológa )
Potvrdenie o návšteve lekára
20, 00
20, 00
5, 00
1, 00
Ambulantné výkony – aplikácia injekcií
NCK05
NCK06
NCK07
Aplikácia intra-muskulárnej injekcie formou ambulantného
výkonu pri infúznej liečbe, celkom 5 inj. (cena lieku nie je
zarátaná )
Aplikácia infúzie, ambulantnou formou, 1 infúzia, ceny liekov
nie sú zarátané
Aplikácia infúznej liečby, celkom 5 krát, ceny liekov nie sú
zarátané
5, 00
10, 00
50, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 44 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Kód
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
VÝKON
Cena
€
v
Miniinvazívne neoperačné výkony
NCK08
NCK09
NCK10
NCK11
NCK12
NCK13
NCK14
Periradikulárny obstrek PRT, FB-ambulantnou formou,
cena liekov nie je zarátaná
Obstrek O2 / O3 ( ozónom ) , ambulantnou formou
Obstrek KTB -ambulantnou formou, cena liekov nie je
zarátaná
Lokálny obstrek S-I zhybov ( sakroiliak.) , cena liekov nie je
zarátaná
Kombinácia 2 typov obstrekov súčasne ( napr. ozón C
segmentu a PRT L / S segmentu )
Vykonanie akéhokoľvek obstreku mimo plánovaného
objednania, spojené s odborným vyšetrením
Vykonanie akéhokoľvek obstreku počas voľných dní, cez
víkend, počas štátnych sviatkov, podľa určenia pacienta
50, 00
50, 00
50, 00
15, 00
80, 00
70, 00
70, 00
Platby spojené s hospitalizáciou
NCK15
NCK16
Infúzna liečba spojená s hospitalizáciou ( 3 až 4 dni )
Infúzna liečba + akýkoľvek obstrek spojený s hospitalizáciou
( 3 až 4 dni )
100, 00
150, 00
Predoperačné vyšetrenie
NCK17
NCK18
NCK19
NCK20
Kompletné predoperačné vyšetrenie pred operačným
výkonom
( v rámci hospitalizácie ), keď pacient z rôznych príčin
prichádza
na operačný výkon bez predoperačného vyšetrenia a všetky
tieto predoperačné vyšetrenia sa realizujú v ÚVN
Kompletné predoperačné vyšetrenie pred operačným
výkonom (v rámci hospitalizácie )
Ostatné platby
Určenie termínu operácie pacientovi ( ak si sám pacient
vyberie dátum, kedy mu to vyhovuje )
Operácia karpálneho tunela ( OKT v lokálnej anestézii, mimo
poradia, pacient je samoplátca
100, 00
100, 00
150, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 45 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 25
ODBOR PLASTICKEJ CHIRURGIE ( EPC )
Kód
VÝKON
Cena v €
EPC01 Konzultácia u lekára – špecialistu při indikácie operácie
EPC02 Konzultácia u lekára – špecialistu bez indikácie operácie
EPC03 Zväčšovanie prsníkov silikónovými implantátmi ( v cene nie
13, 00
2, 00
je zahrnutá cena páru implantátov, ktorá závisí od typu a tvaru
implantátu )
Zdvihnutie ovinutých prsníkov
Redukcia – zmenšenie prsníkov
Vyhladenie vrások na tvári, facelifting
* vrásky na čele
* vrásky v strednej časti tváre a na krku
Operácia ovisnutých horných viečok – blepharoplastica
* bez extrakcie tukových prolapsov orbitálneho septa
* s extrakciou tukových prolapsov orbitálneho septa
Operácia ovisnutých dolných viečok
Operácia horných a dolných viečok v jednom sedení
Odstránenie odstávajúceho brucha
Liposukcia
* brucho
* boky
* stehná
* koleno
* brada
Transplantácia vlasov, za 1 cm2 : * prvé sedenie
* druhé sedenie
664, 00
EPC04
EPC05
EPC06
EPC07
EPC08
EPC09
EPC10
EPC11
EPC12
763, 00
963, 00
432, 00
830, 00
332, 00
398, 00
465, 00
763, 00
763, 00
599, 00
569, 00
559, 00
560, 00
489, 00
17, 00
10, 00
EPC13 Zväčšenie hornej pery :
. chirurgické riešenie
332, 00
. implantáciou kolagénových materiálov, cena je bez
133, 00
materiálu
156, 00
. Cena materiálu je :
EPC14 Odstránenie benígnych kožných tumrov kože – znamienka
* pri indikácii kožným lekárom a pri prednostnom ošetrení
7, 00
* bez indikácie od kožného lekára, prvý útvar - znamienko
27, 00
* bez indikácie od kožného lekára, druhý útvar - znamienko
20, 00
* bez indikácie od kožného lekára, ostatné útvary-znamienka
7, 00
* v poradí histologické vyšetrenie útvaru, bez indikácie
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 46 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
kožného
lekára
Kód
EPC15
EPC16
EPC17
EPC18
EPC19
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
27, 00
VÝKON
Cena v €
Korekcia jaziev , platba za cm2
17, 00
Piercing
17, 00
Úprava odstávajúcich ušníc
* do 15 rokov fyzického veku pacienta
329, 00
* nad 15 rokov fyzického veku pacienta
398, 00
Operácia deformít nosa a nosovej priehradky
498, 00
Syndrom karpálneho kanála - tŕpnutie prstov rúk
* bez indikácie špecialistom
166, 00
* pri indikácii lekárom – špecialistom, pri prednostnom
17, 00
ošetrení
EPC20 Dupuytrenova kontraktúra dlane – stiahnutie prstov
EPC21
EPC22
EPC23
EPC24
EPC25
* bez indikácie špecialistom
332 - 498
* pri indikácii lekárom – špecialistom, pri prednostnom
17, 00
ošetrení
Operácia šliach rúk po úraze – uvoľnenie hybnosti, při
indikácii
10, 00
lekárom – špecialistom, pri prednostnom ošetrení
Celková anestézia, na prianie pacienta a pri indikovaných
operačných výkonech
133 - 167
Lokálna anestézia je započítaná v cene operačných výkonov
0, 00
Aplikácia botulotoxinu
* práca za jednu oblasť
66, 00
* 1 jednotka
1, 00
Aplikácia výplňových materiálov
* základná cena
100, 00
* cena výplňového materiálu
od 156, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 47 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 26
Ceny výkonov pre samoplatcov
a) Cenník lôžkovej starostlivosti :
Výkony lôžkovej zdravotnej starostlivosti sa ohodnocujú cenou ukončenej
hospitalizácie určenej podľa ekonomicky oprávnených nákladov jednotlivých
medicínskych odborov
ÚVN Ružomberok – FN nasledovne:
Ceny ukončených hospitalizácii podľa odborností pre samoplatcov ( PUH )
Cena za
klinika / oddelenie / JIS
Kód
UH v €
PUH001
PUH002
PUH003
PUH004
PUH005
PUH006
PUH007
PUH008
PUH009
PUH010
PUH011
PUH012
PUH013
PUH014
PUH015
PUH016
PUH017
PUH018
PUH019
PUH020
Interná klinika, vrátane JIS
Klinika infektológie
Neurologická klinika, vrátane JIS
Psychiatrické oddelenie
Pediatrická klinika
G –P klinika, vrátane JIS
Chirurgická klinika, vrátane JIS
Ortopédia
Úraz. chirurgia, vrátane JIS
Klinika ORL a chir. H+K, vrátane JIS
Očná klinika
Dermatovenerologické odd.
Klinika radiačnej a klinickej onkológie
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny ( KAIM )
Neurochirurgická klinika, vrátane JIS
Kardiologické odd. – INT. kliniky
Oddelenie neonatológie
Geriatrické oddelenie-INT, vrátane JIS
Klinika cievnej chirurgie, vrátane JIS
Doliečovacie oddelenie
816, 00
565, 00
758, 00
1. 210, 00
708, 00
844, 00
1. 162, 00
1. 344, 00
1. 281, 00
1. 304, 00
772, 00
475, 00
1. 524, 00
4. 644, 00
1. 602, 00
1. 246, 00
622, 00
1. 020, 00
1. 450, 00
686, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 48 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
b) Cenník PAS ( v príloha č. 2 ) a ŠAS ( v ostatných prílohách ) :
Výkony ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykonané lekárom PAS a lekármi ŠAS –
špecializovaných pracovísk ÚVN Ružomberok – FN budú ohodnotené za 1 bod
cenou
0,0351 €. K cene ambulantných výkonov sa účtujú náklady za podané lieky.
c) Cenník SVaLZových výkonov ( SVL ):
Výkony SVaLZ vyšetrení budú ohodnotené cenou 0,0351 € /1 bod. K cene výkonu sa
pripočítajú náklady na snímky, lieky a kontrastné látky
d) Cenník za administratívne úkony a potvrdenia pre samoplatcov ( SMP ):
Všeobecné
Kód
SMP01
SMP02
SMP03
SMP04
SMP05
Kód
Cena v €
Stravovanie - vrátane DPH
Cena pre dôchodcov obed
Cena pre zamestnancov obed
Cena pre zamestnancov večera
Cena pre osoby v zmysle par.152 ods. 7c Zákonníka práce
Cena pre cudzích stravníkov obed
Údržbárske práce vrátane DPH
2,51
1,00
0,80
1,13
2,92
Cena v €
SMP06 Jednotková cena za 1 údržbársku hodinu
Kód
Spaľovanie odpadu vrátane DPH
7,65
Cena v €
SMP07 Jednotková cena za 1 kg
2, 62
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 49 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Etická komisia
Kód
SMP08
SMP09
SMP10
SMP11
SMP12
SMP13
SMP14
Poplatky pre etickú komisiu pri ÚVN Ružomberok - FN
( ceny sú uvedené bez DPH) za úkony
Agenda posúdenia žiadosti o súhlas so sponzorovanou klinickou štúdiou
Fáza II
Fáza III
Fáza IV
Príplatok ku klinickej štúdii za multicentrické stanovisko EK
Posudzovanie dodatkov, zmien v protokole
Posudzovanie nežiadúcich účinkov liekov (1 x ročne)
XEROX centrálna kopírka vrátane DPH
Kód
Cena výkonov podľa druhu materiálu pre zamestnancov
ÚVN Ružomberok - FN T
SMP15 a/ študijné materiály: 1 strana A4
A3
SMP16
SMP17 b/ súkromné materiály: 1 strana A4
A3
SMP18
Kód
SMP19
SMP20
SMP21
SMP22
SMP23
SMP24
SMP25
SMP26
SMP27
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Cena v €
800,00
600,00
400,00
200,00
200,00
200,00
Cena v €
0, 10
0, 15
0, 15
0, 20
Výkony pre cudzích odberateľov
Cena v €
1 strana A4
1 strana A3
Kópia listu A4
Kópia listu A3
Obálka malá C6
Obálka stredná C5
Obálka veľká C4
CD - nosič
Doporučené poštovné podľa cenníka pošty
0, 20
0, 25
0, 15
0, 20
0, 05
0, 10
0, 15
1, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 50 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27
Výber zdrav. pracovníka ( VZP ) – lekára, operatéra a anestéziológa
 Pacient(ka), alebo ich zákonný zástupca (ďalej len “pacient“), môže požiadať zdravotnícke
zariadenie o možnosť vybrať si na zdravotný výkon ošetrujúceho lekára, lekára – operatéra
a anestéziológa, ktorí sú zamestnancami ÚVN Ružomberok - FN. Nemocnica na základe
písomnej žiadosti pacienta organizačne zabezpečí výber lekára, čo sa považuje za službu
nehradenú z VZP.
Pre lekárov- špecialistov gynekológa a pôrodníka sa výber zdrav. pracovníka
NEUPLATŇUJE !
 Služba, ktorá nie je hradená z VZP sa týka pôrodov a tých operácií, ktoré sa vykonávajú v rámci
ústavnej starostlivosti.
 Ak lekár a jeho nadriadený (primár alebo prednosta) súhlasia z odborného hľadiska s podanou
žiadosťou, ÚVN Ružomberok – FN uzavrie s pacientom(kou) písomnú „ Zmluva o výbere
ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa (ďalej len „zmluva“).
Zmluva sa stáva súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.
 Obidve zmluvné strany – pacient(ka) aj ÚVN Ružomberok - FN – môžu od dohody
kedykoľvek odstúpiť.
Cena za dohodnutú nadštandardnú službu
Kód
VZP01
VZP02
VZP03
Nadštandardná služba, zdravotný výkon
výber ošetrujúceho lekára za účelom poskytnutia ZS
výber lekára - operatéra
výber lekára - anestéziológa
Cena v €
50, 00
250, 00
75, 00
Vzory žiadostí a zmlúv pre výber zdravotníckeho pracovníka a zdravotného výkonu sú
uvedené v prílohách 25 a) až 25 g).
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 51 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 a – vzor :
ŽIADOSŤ
o uzatvorenie zmluvy o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa
Pacient
titul, meno a priezvisko:
narodený:
trvale bytom:
číslo OP:
zastúpený zákonným zástupcom:
Týmto žiadam ÚVN SNP Ružomberok – FN, so sídlom na ul. gen. Miloša Vesela č. 21,
034 26 Ružomberok, IČO: 31 936 415 (ďalej len „poskytovateľ“), o možnosť výberu:
ošetrujúceho lekára, operatéra, anesteziológa
Klinika/oddelenie: ..............................................
Predpokladaný termín: ................................
Vybraný pracovník / kód výkonu: ................................................................ / .................
Beriem na vedomie, že táto žiadosť spĺňa všetky náležitosti len v prípade, ak s ňou
vysloví súhlas žiadaný pracovník a prednosta kliniky alebo oddelenia. Táto žiadosť bude
prílohou zmluvy o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa.
Beriem na vedomie, že vybraný pracovník môže žiadosť odmietnuť, ak by
uzatvorením dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, alebo ak jeho osobný
vzťah k pacientovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie
zdravotného stavu pacienta.
V Ružomberku, dňa ............................
........................................................
pacient / zákonný zástupca
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 52 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Podpisom súhlasím so žiadosťou:
vybraný pracovník ........................................................
dňa
.................................
Podpisom potvrdzujem, že vybraný pracovník je odborne spôsobilý na výkon podľa
horeuvedeného kódu, a že na vybranej klinike/oddelení je vytvorené nevyhnutné
materiálno – technické vybavenie na poskytnutie tohto výkonu:
prednosta kliniky/oddelenia ........................................................
dňa
.................................
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 53 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 b – vzor :
ZMLUVA
o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Pacient
meno a priezvisko:
trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
zastúpený zákonným zástupcom
meno a priezvisko:
adresa:
narodený:
číslo OP:
ďalej len ako „pacient“
a
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
názov:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
so sídlom:
gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
IČO:
31 936 415
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000177393/8180
zastúpená :
MUDr. Jozefom Ježíkom, riaditeľom
ďalej len ako „poskytovateľ“
uzatvárajú túto zmluvu:
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 54 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Čl. 1
Predmet zmluvy
1.
V zmysle
žiadosti
pacienta
sa
zmluvné
strany
dohodli
na
nasledovných
skutočnostiach:
pacient si vyberá:
vybraný pracovník:
................................................
ošetrujúceho lekára
klinika / oddelenie:
................................................
operatéra
predpokladaný termín:
...........................................
anesteziológa
výkon / kód výkonu:
............................................
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť
v zmysle bodu 1. tohto Čl. a umožniť mu výber ošetrujúceho lekára, operatéraa a
anesteziológa ako služby nehradenej z VZP (ďalej len „ ZS nehradená z VZP “).
2.
3.
Pacient sa zaväzuje uhradiť cenu za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP.
Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť materiálno - technické podmienky vyžadované
všeobecne záväznými právnymi predpismi na uskutočnenie výkonu v zmysle bodu 1.
tohto Čl.
Čl. 2
Cena a platobné podmienky
1.
2.
3.
Pacient si je vedomý, že výber ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa je
služba, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.
Cena za službu uvedenú v bode 1. tohto Čl. je určená vnútornou smernicou
poskytovateľa vo výške ................ EUR (ďalej len „cena za zdravotnú starostlivosť
nehradenú z VZP s“).
Pacient sa zaväzuje uhradiť cenu za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP pred
poskytnutím výkonu uvedeného v Čl. 1 zmluvy a to osobne do pokladne
poskytovateľa, alebo prevodom na účet poskytovateľa. Doklad preukazujúci túto
skutočnosť sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 55 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Čl. 3
Ďalšie podmienky
1.
2.
3.
4.
5.
Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti pacienta, v ktorej podpisom vyjadrili súhlas
s bodom 1. Čl. 1 zmluvy vybraný pracovník a prednosta kliniky alebo oddelenia.
Žiadosť pacienta je podmienkou platnosti tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou.
Zmluva o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa (ďalej len ako
„zmluva“) sa stáva súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.
Zmluva nemá vplyv na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
zodpovednostné vzťahy zmluvných strán pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
povinnosť poskytovateľa dodržiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
všeobecne záväzné právne predpisy a odborné postupy poskytovania zdravotnej
starostlivosti.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri napĺňaní predmetu tejto zmluvy si budú
poskytovať súčinnosť a informovať sa o okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na
plnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
1.
2.
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.
V prípade časovej tiesne je možné od zmluvy odstúpiť aj ústne pred aspoň dvoma
svedkami. Ústny prejav vôle bude dodatočne vyhotovený a doručený aj v písomnej
forme, inak nie je odstúpenie od zmluvy platné.
3. Pacient môže odstúpiť od zmluvy pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zmysle
Čl. 1 zmluvy a to aj bez udania dôvodu
4.
Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v primeranom časovom predstihu pred
poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zmysle Čl. 1 zmluvy a to aj bez udania dôvodu.
Poskytovateľ však pri svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prihliada na okolnosti
osobitého zreteľa a to na fyzický a psychický zdravotný stav pacienta.
5.
Pri odstúpení od zmluvy jednej zo strán má pacient právo na vrátenie uhradenej ceny
za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP do 30 dní od doručenia písomného prejavu
vôle odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane.
6.
Objektívnymi dôvodmi na odstúpenie poskytovateľa od zmluvy sú najmä
práceneschopnosť vybraného zdrav. pracovníka, nedostatky materiálno-technického,
neposkytovanie súčinnosti od pacienta a iné.
7.
V prípade odstúpenia od zmluvy jednej zo zmluvných strán, je poskytovateľ povinný
poskytovať zdravotnú starostlivosť ako keby zmluva nebola uzatvorená.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 56 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
8.
9.
10.
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Zmluva sa zrušuje smrťou pacienta, zánikom poskytovateľa, neočakávaným priebehom
ochorenia pacienta alebo v prípade zmeny liečby pacienta, ktoré vylučujú ďalej
postupovať v zmysle zmluvy, a to za podmienky, že skutočnosti uvedené v tomto bode
nastanú pred predpokladaným termínom v bode 1. Čl. 1.
V prípade nenaplnenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane pacienta bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy má poskytovateľ právo si ponechať uhradenú
finančnú čiastku za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP.
V prípade nenaplnenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane poskytovateľa bez
predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy má pacient právo na vrátenie uhradenej
finančnej čiastky za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP a to do 30 dní od
predpokladaného termínu v bode 1. Čl. 1 tejto zmluvy.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Po podpise zmluvy oboma zmluvnými
stranami obdrží jedno vyhotovenie pacient a dva vyhotovenia poskytovateľ.
2.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.
Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 40/1964
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
5.
Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
6.
Zmluvné strany svojim podpisom na tejto zmluve súhlasne potvrdzujú, že zmluva
nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
1.
V Ružomberku, dňa ............................
V Ružomberku, dňa ........................
............................................................
............................................................
pacient / zákonný zástupca
ÚVN SNP Ružomberok - FN
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 57 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 c – vzor :
ŽIADOSŤ
o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená
z verejného zdravotného poistenia
Pacient
titul, meno a priezvisko:
narodený:
trvale bytom:
číslo OP:
zastúpený zákonným zástupcom:
Týmto žiadam ÚVN SNP Ružomberok – FN, so sídlom na ul. gen. Miloša Vesela č. 21,
034 26 Ružomberok, IČO: 31 936 415 (ďalej len „poskytovateľ“), o poskytnutie
zdravotnej starostlivosti
nehradenej z VZP spočívajúcej v (uviesť názov / kód):

zdravotnom výkone ........................................................../ .....................

poskytnutí liekov, ŠZM,

dietetických potravín.................................................................../ .....................
Klinika / oddelenie: ............................................
Predpokladaný termín: .................................
V Ružomberku, dňa ............................
........................................................
pacient / zákonný zástupca
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 58 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Podpisom potvrdzujem, že klinika/oddelenie má vytvorené nevyhnutné materiálno –
technické vybavenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nehradenej z VZP, uvedenej
v tejto žiadosti v zmysle zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Horeuvedená zdravotná starostlivosť nie je hradená alebo je
hradená len z časti z verejného zdravotného poistenia.
prednosta kliniky / oddelenia ........................................................
dňa .....................................
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 59 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 d – vzor :
ZMLUVA
o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. ktorá nie je hradená z verejného zdravotného
poistenia
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Pacient
meno a priezvisko:
trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
zastúpený zákonným zástupcom
meno a priezvisko:
adresa:
narodený:
číslo OP:
ďalej len ako „pacient“
a
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
názov:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
so sídlom:
gen. Miloša Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok
IČO:
31 936 415
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000177393/8180
zastúpená :
MUDr. Jozefom Ježíkom, riaditeľom
ďalej len ako „poskytovateľ“
uzatvárajú túto zmluvu:
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 60 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Čl. 1
Predmet zmluvy
V zmysle žiadosti pacienta sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť pacientovi zdravotnú
starostlivosť, ktorá nie je hradená alebo je hradená len z časti z verejného
zdravotného
poistenia, a ktorá spočíva v poskytnutí (názov / kód):
 zdravotného výkonu .......................................................................
 liekov
...............................................................................................................
 ŠZM
.................................................................................................................
 dietetických potravín.......................................................................................
.......................................................................................................................
1.
ďalej len ako „ zdravotná starostlivosť VZP “
2.
Pacient sa zaväzuje uhradiť cenu zdravotnej starostlivosti nehradenej z VZP
uvedenej v tejto zmluve.
3.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť nehradenú
z VZP a vytvoriť materiálno - technické podmienky vyžadované všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Čl. 2
Cena a platobné podmienky
1.
Pacient si je vedomý, že zdravotná starostlivosť nehradená z VZP v zmysle bodu 1.
Čl. 1 nie je hradená alebo je hradená len z časti z verejného zdravotného poistenia.
2.
Cena za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP, alebo doplatok nad sumu
hradenú z verejného zdravotného poistenia, je určená vnútornou smernicou poskytovateľa
vo výške ....................... EUR (ďalej len „cena za službu nehradenú z VZP “ ).
3.
Pacient sa zaväzuje uhradiť cenu za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP pred
jej poskytnutím a to osobne do pokladne poskytovateľa, alebo prevodom na účet
poskytovateľa. Doklad preukazujúci túto skutočnosť sa stane neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 61 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Čl. 3
Ďalšie podmienky
1.
Zmluva sa uzatvára na základe žiadosti pacienta, v ktorej podpisom prednosta
kliniky alebo primár oddelenia potvrdil, že v žiadosti uvedená klinika / oddelenie na
ktorom sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť nehradená z VZP, má vytvorené
nevyhnutné materiálno - technické podmienky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti
nehradenej z VZP uvedenej v tejto žiadosti.
2. Žiadosť pacienta je podmienkou platnosti tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zmluva o poskytnutí zdravotnej starostlivosti nehradenej z VZP sa stáva súčasťou
zdravotnej dokumentácie pacienta.
4. Zmluva nemá vplyv na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zodpovednostné
vzťahy zmluvných strán pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, povinnosť
poskytovateľa dodržiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti všeobecne
záväzné právne predpisy a odborné postupy poskytovania zdravotnej starostlivosti.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri napĺňaní predmetu tejto zmluvy si budú
poskytovať súčinnosť a informovať sa o okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie si
povinností vyplývajúcich zo zmluvy.
Čl. 4
Odstúpenie od zmluvy
1.
2.
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.
V prípade časovej tiesne je možné od zmluvy odstúpiť aj ústne pred aspoň dvoma
svedkami. Ústny prejav vôle bude dodatočne vyhotovený a doručený aj v písomnej
forme, inak nie je odstúpenie od zmluvy platné.
3.
Pacient môže odstúpiť od zmluvy pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti
nehradenej z VZP a to aj bez udania dôvodu.
4.
Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v primeranom časovom predstihu pred
poskytnutím zdravotnej starostlivosti nehradenej z VZP a to aj bez udania dôvodu.
Poskytovateľ však pri svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prihliada na okolnosti
osobitého zreteľa a to na fyzický a psychický zdravotný stav pacienta.
5.
Pri odstúpení od zmluvy jednej zo strán má pacient právo na vrátenie uhradenej ceny
za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP do 30 dní od doručenia písomného prejavu
vôle odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane.
6.
Objektívnymi dôvodmi na odstúpenie poskytovateľa od zmluvy sú najmä
práceneschopnosť vybraného zdrav. pracovníka, nedostatky v materiálno technickom zabezpečení, neposkytovanie súčinnosti od pacienta a iné.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 62 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
7. V prípade odstúpenia od zmluvy jednej zo zmluvných strán, je poskytovateľ povinný
poskytovať zdravotnú starostlivosť ako keby zmluva nebola uzatvorená.
8. Zmluva sa zrušuje smrťou pacienta, zánikom poskytovateľa, neočakávaným priebehom
ochorenia pacienta alebo v prípade zmeny liečby pacienta, ktoré vylučujú ďalej
postupovať v zmysle zmluvy, to za podmienky, že skutočnosti uvedené v tomto bode
nastanú pred predpokladaným termínom v bode 1. Čl. 1.
9. V prípade nenaplnenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane pacienta bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy má poskytovateľ právo si ponechať uhradenú finančnú
čiastku za zdravotnú starostlivosť nehradenú z VZP.
10. V prípade nenaplnenia predmetu zmluvy z dôvodov na strane poskytovateľa bez
predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy má pacient právo na vrátenie uhradenej
finančnej čiastky za nadštandardnú zdravotnú starostlivosť a to do 30 dní od
predpokladaného termínu v bode 1. Čl. 1 tejto zmluvy.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami obdrží jedno vyhotovenie pacient a dva vyhotovenia poskytovateľ.
2.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3.
Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č.
40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších preedpisov.
4.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5.
Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a
na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
6.
Zmluvné strany svojim podpisom na tejto zmluve súhlasne potvrdzujú, že zmluva
nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
V Ružomberku, dňa
............................
............................................................
pacient / zákonný zástupca
V Ružomberku, dňa ...............
............................................................
ÚVN SNP Ružomberok – FN
riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 63 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 e – vzor :
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstupujúca zmluvná strana – PACIENT
meno a priezvisko:
SNP
trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
zastúpený zákonným zástupcom:
meno a priezvisko:
adresa:
narodený:
číslo OP:
Ústredná vojenská nemocnica
Ružomberok – FN
gen. Miloša Vesela č. 21
034 26 Ružomberok
Vec : Odstúpenie od zmluvy:
Vážený poskytovateľ, týmto Vám oznamujem že odstupujem od zmluvy:
 o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená z VZP
 o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa
(nehodiace sa prečiarkni)
Odstupujem od horeuvedenej zmluvy z dôvodu:
Peňažné nároky zmluvných strán sa budú riadiť Čl. 4 horeuvedenej zmluvy podpísanej dňa
.................... medzi mnou ako odstupujúcou zmluvnou stranou a ÚVN SNP Ružomberok FN.
V ............................, dňa ............................
............................................
pacient
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 64 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 f – vzor :
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, gen. Miloša Vesela č. 21,
034 26 Ružomberok
meno a priezvisko:
adresa:
narodený:
rodné číslo:
zastúpený zákonným zástupcom:
Vec : Odstúpenie od zmluvy:
Vážený pacient, týmto Vám oznamujeme, že ÚVN SNP Ružomberok – FN ako
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odstupuje od zmluvy:
 o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená z VZP
 o výbere ošetrujúceho lekára, operatéra a anestéziológa
(nehodiace sa prečiarkni)
Horeuvedená zmluva bola uzatvorená dňa .....................
Dôvod odstúpenia:
Peňažné nároky zmluvných strán sa budú riadiť Čl. 4 horeuvedenej zmluvy.
V Ružomberku, dňa .............................
............................
MUDr. Jozef Ježík
Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 65 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 27 g – vzor :
Rozhodcovská zmluva
uzavretá podľa § 3 a nasl. zákona č. 244/2002 Z .z. o rozhodcovskom konaní medzi zmluvnými stranami
Zmluvné strany:
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
obchodné meno:
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
sídlo:
Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
IČO:
31 936 415
IČ DPH:
SK 2020590187
konajúca:
MUDr. Jozefom Ježíkom, riaditeľom
ďalej len ako „poskytovateľ“
a
Pacient
meno a priezvisko:
trvale bytom:
narodený:
rodné číslo:
zastúpený zákonným zástupcom:
meno a priezvisko:
adresa:
narodený:
číslo OP:
ďalej len ako „pacient“
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Rozhodcovským súdom sa na účely tejto zmluvy rozumie Stály rozhodcovský súd
Tribunál zriadený pri Tribunál, s.r.o., IČO 47 231 751 (ďalej len "Rozhodcovský súd").
Rozhodcovským konaním sa na účely tejto zmluvy rozumie konanie pred horeuvedeným
Rozhodcovským súdom, vedené podľa procesných ustanovení Rokovacieho poriadku,
Štatútu a ostatných predpisov Rozhodcovského súdu, platných a účinných v čase začatia
rozhodcovského konania, za použitia príslušných ustanovení zákona č. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozhodcovskom
konaní“).
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to Zákon o rozhodcovskom
konaní výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 66 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
v súvislosti so zmluvou o ................................................................., podpísanou medzi
zmluvnými stranami dňa ...................., vrátane sporov o platnosť, trvanie a výklad tejto
zmluvy ako aj o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia na rozhodnutie
Rozhodcovskému súdu, ktorý bude v písomnom konaní pred jedným rozhodcom
vymenovaným Rozhodcovským súdom konať podľa slovenského právneho poriadku a
podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského súdu. Ak je zmluvnou stranou
fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená podať
žalobu nielen na Rozhodcovskom súde, ale aj na všeobecnom súde, to však iba do
doby, kým nebola niektorou zo
strán na Rozhodcovskom súde podaná akákoľvek žaloba, ktorej predmetom je spor
vymedzený v predchádzajúcej vete. Podaním takej žaloby na Rozhodcovskom súde
ktoroukoľvek stranou je daná výlučná právomoc Rozhodcovského súdu rozhodovať
všetky spory strán uvedené vyššie a právomoc všeobecného súdu je tým vylúčená.
Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona
o rozhodcovskom konaní, a že sa rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne
konečné, záväzné a vykonateľné, bez výhrad podriadia.
Čl. III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 42 Zákona o rozhodcovskom konaní vylučujú
zrušenie rozhodnutia Rozhodcovského súdu v rámci obnovy konania podľa zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť výlučne písomnou dohodou zmluvných strán
vyhotovenou vo forme dodatku k tejto zmluve.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Po podpise zmluvy oboma zmluvnými
stranami obdrží jedno vyhotovenie pacient a dva vyhotovenia poskytovateľ
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, alebo že sú zastúpené
osobami oprávnenými konať v ich mene, túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej
a vážnej vôle, s jej obsahom sa riadne oboznámili, jej ustanoveniam rozumejú a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Ružomberku, dňa ………………
................................................
ÚVN SNP Ružomberok – FN
...............................
Pacient
Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok - FN
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 67 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 28
Doprava ( DOP )
Doprava zabezpečovaná prostredníctvom vozidiel dopravnej zdravotnej služby -DZS je
služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Doprava ( DOP ) zahŕňa prepravu:
Kód
DOP01
DOP02
DOP03
DOP04
DOP05
Kód
DOP06
DOP07
Kategória poistenca a typ dopravy
Cena v €
osoba –poistenec, ak nie je oslobodená od úhrady, platba za 1 km
sprevádzajúca osoba poistenca, ak sprevádzajúca osoba nie je
oslobodená od povinnosti úhrady
samoplatca
doprava osoby- poistenca mimo miesta bydliska, platba za 1 km je
:
Pričom vodič sanitného vozidla započíta do celkovej sumy cestu
s pac. tam aj späť, počet najazdených kilometrov vynásobí
uvedenou
sumou a na takto vyčíslenú sumu vystaví potvrdenku.
Výjazd s lekárom LSPP pre dospelých k samoplatcovi. Platba za
1 km je: Výpočet rovnaký ako v v položke DOP04
Kategória poistenca a typ dopravy
0, 07
0, 07
0, 73
0, 73
0, 73
Cena v €
Výjazd s lekárom LSPP pre deti a dorast. Platba za 1 km je :
Výpočet rovnaký ako v položke DOP04.
Výška úhrady za pristavenie sanitného vozidla na určitú hodinu
0, 73
3, 32
Oslobodenie od povinnosti úhrady:
Od povinnosti úhrady je oslobodená osoba:
• poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo transplantačného
prpgramu
programu,
• poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
• poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu
prepravu
osobným motorovým vozidlom,
•
poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi
zdravotníckymi
zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
• sprevádzajúca osoba - poistenca, ktorá:
a) sprevádza maloleté dieťa do 18 rokov veku ,
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 68 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
b) sprevádza osobu – poistenca neschopnú samostatného pohybu ,
c) sprevádza osobu - samoplatcu, ktorý platí za prepravu 0,73 EUR/jeden km
jazdy,
d) sprevádza osobu - poistenca pri prevoze medzi zdravotníckymi zariadeniami,
ak to vyžaduje jeho zdravotný stav a bol o to požiadaný zdravotníckym
pracovníkom,
e) je pracovníkom vysielajúceho zdravotníckeho zariadenia..
Sprevádzajúcou osobou pacienta - poistenca môže byť okrem zdravotníckeho
pracovníka aj iná duševne a telesne spôsobilá osoba, na základe odôvodnenia ošetrujúceho
lekára. Osobe-poistencovi môže robiť sprievod len jeden sprievodca. Je neprípustné, aby
osobe - poistencovi robila sprievod zdravotne ťažko postihnutá osoba.
Vodič vozidla DZS pred uskutočnením prepravy osoby - poistenca upozorní na
skutočnosť, že preprava vozidlom DZS je spoplatňovaná. Oslobodenie od platenia
prepravy preukazuje osoba – poistenec pred prepravou originálom príslušného dokladu
(napr. Rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) , ktorý predkladá vodičovi
vozidla DZS. Po overení si vodič z dokladu opíše číslo rozhodnutia (potvrdenia).
Postup vodiča vozidla DZS pri výbere platby od osoby – poistenca a sprievodcu :
Po prijatí finančných prostriedkov vodič vozidla DZS vystaví príjmový doklad.
Originál odovzdá prepravovanej osobe, kópiu si ponechá.
Po skončení pracovnej zmeny vodič odovzdá kópie príjmových dokladov spolu
s finančnými prostriedkami na dopravnú zdravotnú službu / dispečing ( ďalej len DZS
/dispečing).
DZS / dispečing kontroluje minimálne raz týždenne, či výška finančných prostriedkov
zodpovedá počtu najazdených kilometrov.
DZS:
* odovzdáva denne prijaté finančné prostriedky do pokladne ÚVN SNP Ružomberok FN spolu s podrobným rozpisom osôb, ktoré za prepravu zaplatili (doklad obsahuje EČ
vozidla DZS, dátum prepravy, meno prepravovaných osôb, rodné číslo, zdravotnú
poisťovňu, počet najazdených kilometrov, počet osôb prepravovaných spolu, zaplatená
suma, atď.), odovzdáva sumár vybratých finančných prostriedkov od osôb podľa
jednotlivých
poisťovní na oddelenie pre zdravotné výkony v deň prepravy pacienta, alebo v najbližší
pracovný deň, najneskôr do 5 kalendárnych dní.
Ak vznikne potreba zaokrúhliť úhradu, výsledná suma sa zaokrúhli:
a) do 0,02 € vrátane smerom nadol
b) od 0,02 € smerom nahor.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 69 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Príloha č. 29
Čipová karta ( CKA ) a parkovanie (PAR) v objektoch ÚVN
Ružomberok
Kód
CKA01
CKA02
CKA03
CKA04
CKA05
CKA06
CKA07
ÚKON
Cena v €
Predaj čipovej karty zamestnancom ÚVN Ružomberok- FN
Predĺženie platnosti čipovej karty zamestnancom ÚVN
Predaj čipovej karty externému subjektu
Predĺženie platnosti čipovej karty externému subjektu
Ročný poplatok za zakúpenie čipovej karty
Mesačný poplatok majiteľov čipovej karty
Strata čipovej karty
10, 00
6, 50
16, 50
13, 50
120, 00
10, 00
10, 00
Oslobodenie od úhrady:
Pacienti ZŤP a ZŤP-S sú oslobodení od povinnosti úhrady.
Zakúpenie a evidencia čipovej karty sa vykonáva v pokladni ÚVN Ružomberok FN s platnosťou jedného roka od doby jej zakúpenia.
Parkovanie v areáli ÚVN SNP Ružomberok – FN sa upravuje
týmto cenníkom. V zmysle tohto cenníka sú platné
nasledovné ceny.
Cenník parkovania v areáli ÚVN SN Ružomberok – FN vrátane DPH
Kód
PAR01
PAR02
PAR03
PAR04
PAR05
PARKOVANIE
Cena v €
Prejazd areálom ÚVN ( gen. M. Vesela, alebo Považská ) do bez
30 minút
poplatku
Základný poplatok za 1 / 2 – hodinu parkovania počas
0, 50
24 hodín / 1 deň vrátane soboty, nedele a štátneho sviatku
Poplatok za každú ďalšiu začatú 1 / 2 - hodinu
0, 50
Maximálny poplatok za 1 deň
5, 00
Strata parkovacieho lístka
5, 00
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 70 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Prenájom konferenčnej miestnosti
PKM01 .... prenájom konferenčnej miestnosti, jednotková cena za 1 hod.
( podľa zákona č. 278 / 1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov )
Príloha č. 30
PRAVIDLÁ PREROZDELENIA PLATIEB ZA POSKYTNUTIE ZS
NEUHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VZP
Pravidlo I.
Úvodné ustanovenie
Riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok – FN schválil tieto Pravidlá prerozdeľovania platieb
za poskytnutú ZS, ktor nie je hradená z VZP v ÚVNSNP Ružomberok ( ďalej pravidlá
),
aby upresnil postup a praktickú realizáciu rozdeľovania platieb za poskytnutú ZS
neuhrádzanú ZS medzi zainteresované subjekty ( stránky ) v podmienkach
ÚVN SNP Ružomberok – FN
Pravidlo II.
Vymedzenie pôsobnosti
Tieto pravidlá riešia rozdelenie uhradenej platby medzi zainteresované 3 subjekty,
ktorými sú : zdravotnícky pracovník - ak bola platba adresovaná na konkrétne meno,
ďalej klinika / oddelenie / pracovisko a nakoniec nemocnica.
Výška platby za operačný výkon, anestézu alebo iný zdravotný výkon sú uvedené
v jednotlivých prílohách tejto Smernice SM RIA 007.
Platba za operáciu / zdravotný výkon sa hradí žiadateľom vtedy, keď zdravotná
poisťovňa ( ZP ) z verejného zdravotného poistenia ( VZP ) uhradí ÚVN Ružomberok –
FN len určitú, zmluvne dohodnutú finančnú čiastku, nie však v plnej výške.
Vtedy si žiadateľ rozdiel do plnej výšky operácie / zdrav. výkonu dopláca - je doplatca.
V prípade, že ZP operáciu / zdravotný výkon neuhrádza ÚVN vôbec, potom si žiadateľ
hradí za operáciu / zdravotný výkon plnú úhradu - je samoplátca.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
SM-RIA-007
Strana 71 z 71
Smernica
Stanovenie postupu, spôsobu a výšky platieb
Verzia č: 2
Platí od: 11. 11. 2013
Pravidlo III.
Prerozdelenie neadresnej platby
Platba za poskytnutie ZS, ktorá nie je uhrádzaná v VZP a ktorá nie je adresná na
konkrétne
konkrétne meno zdravotníckeho pracovníka, sa rozdelí medzi 2 subjekty takto :
50 % z platby pre nemocnicu
50 % z platby pre kliniku / oddelenie / pracovisko
Odbor ekonomiky a riadenia ( OER ) ÚVN SNP Ružomberok - FN pripíše uvedené
finančné čiastky na účty uvedených subjektov.
Pravidlo IV.
Prerozdelenie adresnej platby
Platba za poskytnutie ZS, ktorá nie je uhrádzaná z VZP, ktorá je adresná, je na konkrétne
meno zdravotníckeho pracovníka ÚVN SNP Ružomberok – FN, ktorého si žiadateľ
menovite vyžiadal na realizáciu operácie / zdrav. výkonu , sa rozdelí medzi 2 subjekty
takto :
60 % z platby pre konkrétneho zdrav. pracovníka
40 % z platby pre nemocnicu
Odbor ekonomiky a riadenia ( OER )Ekonomické oddelenie ÚVN Ružomberok - FN
pripíše uvedenú finančnú čiastku na účet
ÚVN SNP Ružomberok - FN. Odmena pre zdravotníckeho pracovníka podlieha zrážkam
– odvodom úhrnne 34, 95 % ( zdravotné poistenie ZP = 10%, sociálne poistenie SP =
14 %, invalidný poistenie IP= 3%, príspevok v nezamestnanosti PvN= 1%, nemocenské
poistenie NP = 1,4%, úrazové poistenie UP= 0,8%, rezervný fond solidarity RFS =
4,75% ). V prípade, že vybratý zdravotnícky pracovník je poberateľom starobného
dôchodku, neplatí odvody IP= 3% a PvN= 1%, jeho odvody sú v percentuálnom
vyjadrení 30, 95 %.
Pravidlo V.
Obmedzujúce ustanovenia
Výber konkrétneho zdravotníckeho pracovníka - ošetrujúceho lekára, anesteziológa a
operatéra, sa adresná platba na takéhoto zdrav. pracovníka môže vykonať, ak pracovník
má pracovnoprávny vzťah s ÚVN SNP Ružomberok ( so zamestnávateľom ) a klinika /
oddelenie / pracovisko splnili všetky ekonomické ukazovatele za predchádzajúci štvrťrok .
Pracovník na dohodu, stážista a zdravotnícky pracovník, ktorý má s ÚVN SNP RužomberokFN platnú mandátnu, alebo inú formu zmluvy, nemôže byť subjektom adresnej platby.
Po vytlačení zo siete je toto neriadená kópia dokumentu
Download

Smernica - Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok