POZVÁNKA A ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
NA 13. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
FINAL INVITATION AND REGISTRATION FORM
TO THE 13 th INTERNATIONAL CONFERENCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVAKIA
VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS
HORNÝ SMOKOVEC - HOTEL BELLEVUE
26. – 28. 09. 2012
ORGANIZUJE / ORGANIZER :
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA Ostrava, Česká republika
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava,
Czech Republic
V SPOLUPRÁCI / WITH THE ASSOCIATION :
FAKULTA BERG - TECHNICKÁ UNIVERZITA Košice, Slovenská republika
FACULTY BERG - TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
WYDZIAL GÓRNICTWA I GEOLOGII, POLITECHNIKA SLASKA Gliwice, Poľsko
TECHNICAL UNIVERSITY OF SILESIA, Gliwice, Poland
KATEDRA GEOTECHNIKY - STAVEBNÁ FAKULTA STU Bratislava, Slovenská republika
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
FAKULTA STAVEBNÍ VUT V Brně, Česká republika
TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO, Czech Republic
ÚSTAV GEOTECHNIKY SAV, Košice, Slovenská republika
INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES, Košice, Slovakia
ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava, Česká republika
INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES, Ostrava, Czech Republic
ARCADIS Geotechnika a.s., Organizačná zložka Slovensko, Slovakia
ZÁŠTITA / THE AUSPICES :
SLOVENSKÁ TUNELÁRSKA ASOCIÁCIA ITA/AITES, Žilina, Slovenská republika
SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES, Žilina, Slovakia
ČESKÁ TUNELÁŘSKA ASOCIACE ITA/AITES, Praha, Česká republika
CZECH TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES, Praha, Czech Republic
ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU ZEMÍN A GEOTECHNICKÉ INŽINIERSTVO ISSMGE,
Bratislava, Slovenská republika
CZECH & SLOVAK COMMITTEE FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING ISSMGE, Bratislava,
Slovakia
A AGENTÚRA / AND AGENCY
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB – TU OSTRAVA V SPOLUPRÁCI S AGENTÚROU ORGWARE, SI VÁS
DOVOĽUJÚ POZVAŤ NA MEDZINÁRODNÚ ODBORNÚ KONFERENCIU
„GEOTECHNIKA
2 0 1 2 “,
KTORÁ SA BUDE KONAŤ AKO 13. ROČNÍK CYKLICKÝCH ODBORNÝCH KONFERENCIÍ KONANÝCH PRAVIDELNE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, ČESKEJ REPUBLIKE A POĽSKU,
ZAMERANÝCH NA GEOTECHNICKÉ OTÁZKY PRI PRÍPRAVE A VÝSTAVBE PODZEMNÝCH A
POZEMNÝCH STAVIEB. HLAVNÝM TÉMATICKÝM ZAMERANÍM KONFERENCIE V ROKU 2012
BUDE :
KONŠTRUKCIE, TECHNOLÓGIE A RIZIKÁ GEOTECHNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ
CIEĽOM KONFERENCIE JE ZÍSKANIE NOVÝCH POZNATKOV PRI RIEŠENÍ VYBRANÝCH
GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMOV Z OBLASTI TEÓRIE, NAVRHOVANIA, REALIZÁCIE A
PREVÁDZKOVANIA POZEMNÝCH I PODZEMNÝCH STAVIEB, VÝMENA INFORMÁCIÍ O
PROGRESÍVNYCH TEORETICKÝCH A EXPERIMENTÁLNYCH METÓDACH, AKO AJ PRAKTICKÝCH
SKÚSENOSTIACH, PREZENTÁCIA GRANTOVÝCH PROGRAMOV ZÁKLADNÉHO VÝSKUMU,
INFORMÁCIE O MODERNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOCH POUŽÍVANÝCH PRI
NAVRHOVANÍ A RIEŠENÍ GEOTECHNICKÝCH PROBLÉMOV KONŠTRUKCIÍ, PREZENTÁCIA
VEDECKÝCH A AKADEMICKÝCH INŠTITÚCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV V ODBORE
ZAMERANIA KONFERENCIE.
VERÍME, ŽE KONFERENCIA ÚSPEŠNE NADVIAŽE NA PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY A ZÁROVEŇ
PRISPEJE K ROZVOJU OSOBNÝCH KONTAKTOV ODBORNÍKOV VEDECKÝCH, AKADEMICKÝCH,
PROJEKTOVÝCH A VÝROBNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV ZO
SLOVENSKA, ČESKEJ REPUBLIKY, AKO AJ ĎALŠÍCH KRAJÍN.
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING TECHNICAL UNIVERSITY, OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
AND THE AGENCY ORGWARE, ARE HONOURED TO INVITE THE INTERNATIONAL
GEOTECHNICAL COMMUNITY TO PARTICIPATE IN THE INTERNATIONAL CONFERENCE
“GEOTECHNICS
2012”
THE CONFERENCE WILL BE HELD AS THE 13 TH OF THE REGULAR PROFESSIONAL
CONFERENCES – IN SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC AND POLAND, CONCENTRATE ON THE
GEOTECHNICS ASPECTS OF THE CIVIL AND UNDERGROUND CONSTRUCTION.
THE MAIN TOPIC OF THE CONFERENCE GEOTECHNICS 2012 WILL BE:
TECHNIQUES, TECHNOLOGIES AND RISK OF THE GEOTECHNICAL CONSTRUCTION
THE OBJECTIVE OF THIS CONFERENCE IS TO PROVIDE FOR EXPERTS AND PROFESSIOANALS
NEW KNOWLEDGE´S OF SELECTED GEOTECHNICAL ISSUES OF DESIGNING, PERFORMANCE
AND OPERATION OF THE CIVIL AND UNDERGROUND BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS, AND
EXCHANGE OF CURRENT INFORMATIONS OF THE PROGRESSIVE THEORETICAL AND
EXPERIMENTAL METHODS AND PRACTICAL EXPERIENCES.
WE BELIEVE THAT THE CONFERENCE WOULD CONTRIBUTE TO MAKE PERSONAL RELATIONS
BETWEEN EXPERTS WORKING
IN SCIENTIFIC, DESIGNERS, PRODUCTIONS AND
INVESTMENT´S ORGANIZATIONS FROM SLOVAKIA, CZECH REPUBLIC AND OTHER
COUNTRIES.
MIESTO KONANIA KONFERENCIE - CONFERENCE SITE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA - VYSOKÉ TATRY - THE HIGH TATRAS - SLOVAKIA
GRAND HOTEL BELLEVUE – HORNÝ SMOKOVEC
Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 398 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v Slovenskej
republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských častí, pôvodne samostatných
osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku. Administratívnym centrom mesta je Starý
Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským Plesom patrí tiež medzi navýznamnejšie tatranské
strediská cestovného ruchu.
Mesto Vysoké Tatry je súčasťou Tatranského národného parku (TANAP), najväčšieho a najstašieho národného
parku v Slovenskej republike, ktorý sa rozkladá na ploche 74.111 ha. TANAP pokrýva rozsiahle územie Západných
Tatier, Vysokých Tatier a Belianských Tatier. Vznikol začiatkom roku 1949, ako výsledok dlhoročnej snahy ochrancov
prírody, zachovať jedno z najkrajších a najcennejších území v strednej Európe pre budúce generácie. Z
geomorfologického hľadiska sú Vysoké Tatry vzhľadom na počet štítov presahujúcich výšku 2500 m.n.m. (24),
jediným karpatským pohorím charakteru veľhôr.
Grand Hotel BELLEVUE je situovaný na úpätí Slavkovského štítu v Hornom Smokovci a je ľahko dopravne
prístupný autobusom, autom alebo železničnou dopravou. Je vzdialený 13 km od letiska v Poprade.
(www.hotelbellevue.sk)
The town of High Tatras was founded in 1947 and it has a population of 5,000 residents. The Administrative centre of
the town is Stary Smokovec, which together with Tatranska Lomnica and Strbske Pleso provides the focal point for
one of the three most important Tatra tourist resorts. High Tatras covers an area of 398 square km and is one of the
largest cities in the Slovak republic. It is located in the central part of the High Tatras mountain range and is comprised
of the original fifteen independent settlements that have gradually evolved into one integrated unit.
The town of High Tatras is a central part of The Tatra National Park (TANAP) which covers an area of 74,111
hectacres. It is the oldest and largest national park in the Slovak Republic. The National Park encompasses the three
mountain ranges of the region, The High Tatras, The Western Tatras and Belianske Tatras (The White Tatras). he
National Park was established in 1949 as a direct result of prolonged effort of leading Slovak enviromentalists who
strove to save one of most beautiful and most valuable natural resorts in central Europe for the future generations. In
terms of geomorphology, High Tatras with its 24 peaks higher than 2.500 m above sea level provide the only
mountains with an Alpine character in the whole of the 1.200 km length of the Carpathian Mountain range.
Grand Hotel BELLEVUE is located at the bottom hill of Slavkovský Peak in Horný Smokovec, easily accessible by air,
bus, car or train. (www.hotelbellevue.sk)
Hlavné témy konferencie :









NOVÉ TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY V GEOTECHNICKOM A BANSKOM
STAVITEĽSTVE
POKROKOVÉ METÓDY ZAKLADANIA STAVIEB A PROGRESÍVNE ZÁKLADOVÉ
KONŠTRUKCIE
AKTUÁLNE PROBLÉMY PODZEMNÉHO STAVITEĽSTVA
SVAHOVÉ PORUCHY A ICH SANÁCIA
GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY ZAPLAVOVANÝCH ÚZEMÍ
RIZIKOVÁ ANALÝZA V GEOTECHNIKE
GEOTECHNICKÝ MONITORING
VYBRANÉ PROBLÉMY GEOMECHANIKY A GEOFYZIKY V PODZEMNOM
STAVITEĽSTVE A BANÍCTVE
VÝUKA GEOTECHNIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Main topics of the conference :









NEW TECHNOLOGY AND MATERIALS IN GEOTECHNICAL AND MINING
STRUCTURAL ENGINEERING
ADVANCED METHODS OF STRUCTURE FOUNDATION AND PROGRESSIVE
FOUNDATION STRUCTURES
CURRENT ISSUES OF THE UNDERGROUND STRUCTURAL ENGINEERING
SLOPE FAILURES AND THEIR REDEVELOPMENT
GEOTECHNICAL PROBLEMS OF THE FLOODED TERRITORIES.
RISK ANALYSIS IN GEOTECHNICS
GEOTECHNICAL MONITORING
SELECTED PROBLEMS OF THE GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS IN THE
UNDERGROUND STRUCTURAL ENGINEERING AND MINING
EDUCATION OF GEOTECHNICS AT UNIVERSITIES
PRI PRÍLEŽITOSTI KONANIA
KONFERENCIE ORGANIZÁTORI PONÚKAJÚ ZÁUJEMCOM MOŽNOSŤ
PREDSTAVIŤ FIRMY A SPOLOČNOSTI, AKO AJ PRODUKTY ICH ČINNOSTÍ ZAMERANÉ NA VEDECKÚ,
PROJEKTOVÚ A INŽINIERSKU PRÍPRAVU A REALIZÁCIU Z OBLASTI ZAMERANIA KONFERENCIE, A TO
FORMOU SPOLUPRÁCE REKLAMNÝCH PARTNEROV KONFERENCIE,
PREZENTÁCIE
FORMOU
REKLAMNÝCH LISTOV
V ZBORNÍKU KONFERENCIE,
PRÍPADNE KOMERČNÝCH
PRÍSPEVKOV
ZARADENÝCH
DO PROGRAMU
KONFERENCIE
ALEBO
UVEREJNENÝCH V ZBORNÍKU, A
PREZENTAČNÝCH PANELOV VYSTAVOVANÝCH POČAS KONFERENCIE.
V PRÍPADE ZÁUJMU, KONTAKTUJTE SEKRETARIÁT KONFERENCIE, KDE VÁM POSKYTNEME PRÍPADNÉ
PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE E-MAILOM ALEBO FAXOM.
ADVERTISEMENT OF FIRMS AND COMPANIES IN PROCEEDING´S BOOK, THE COMMERCIAL POSTER AND
THE PERSONAL PRESENTATION DURING THE CONFERENCE WILL BE POSSIBLE.
SECRETARIAT OF THE CONFERENCE WILL BE GIVEN ACCOUNT OF FURTHER DETAILS BY E-MAIL OR BY
FAX.
Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Robert KOŘÍNEK, CSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prof. dr. hab. inž. Miroslaw CHUDEK
Politechnika Slaska Gliwice, Polska / TECHNICAL UNIVERSITY OF SILESIA, Gliwice, Poland
Prof. Ing. Jiří ŠKVARLA, CSc.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
Doc. Ing. Juraj ĎUROVE, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovakia
Ing. Pavol VAVREK, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Ing. Ivan SLÁVIK, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prof. Ing. Jozef HULLA, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prof. RNDr. František BALIAK, CSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Ing. Lumír MIČA, Ph.D.
Fakulta stavební VUT Brno, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY OF BRNO, Czech Republic
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc.
Ústav geotechniky SAV Košice, SR / INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES,
Košice, Slovakia
Prof. RNDr. Zdeněk KALÁB, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES,
OSTRAVA, Czech Republic
Doc. Ing. Richard ŠŇUPÁREK, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES,
OSTRAVA, Czech Republic
Ing. Karel HORTVÍK, CSc.
Ústav Geoniky AV ČR Ostrava, ČR / INSTITUT OF GEONICS OF CZECH ACADEMY OF SCIENCES,
OSTRAVA, Czech Republic
Doc. Ing. Alexander ROZSYPAL, CSc.
ARCADIS Geotechnika a.s. Praha, Czech Republic
Ing. Róbert TURANSKÝ
Slovenská tunelárska asociácia ITA/AITES Žilina, SR / Slovak Tunnelling Association ITA/AITES, Slovak
Republic
Ing. Ivan HRDINA
Česká tunelářská asociace ITA/AITES Praha, ČR / Czech Tunnelling Association ITA/AITES, Praha, Czech
Republic
Ing. Jana FRANKOVSKÁ, PhD.
ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU ZEMÍN A GEOTECHNICKÉ INŽINIERSTVO
ISSMGE, Bratislava, Slovenská republika / CZECH & SLOVAK COMMITTEE FOR SOIL MECHANICS AND
GEOTECHNICAL ENGINEERING ISSMGE, Bratislava, Slovakia
26. 09. 2012 - STREDA / WEDNESDAY
08,00 - 10,00 - REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
REGISTRATION OF THE CONFERENCE PARTICIPANTS
10,00 - 10,15 - OTVÁRACÍ CEREMONIÁL / OPENING CEREMONY
10,15 - 12,30 - SEKCIA Č. 1 / SECTION No 1
12,30 - 13,45 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
14,00 - 17,30 - SEKCIA Č. 2 / SECTION No 2
19,30
- SPOLOČENSKÝ VEČER / WELCOME PARTY
27. 09. 2012 - ŠTVRTOK / THURSDAY
09,00 - 12,30 - SEKCIA Č. 3 / SECTION No 3
12,30 - 13,45 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
14,00 - 18,30 - SEKCIA Č. 4 / SECTION No 4
19,00
- VEČERA / DINNER
28. 09. 2012 - PIATOK / FRIDAY
09,00 – 12,45 - SEKCIA Č. 2 - pokračovanie / SECTION No 2 – continue
12,45 – 13,00 - ZÁVER / CLOSING CEREMONY
13,00 - 14,00 - OBED / LUNCH
ROKOVACÍ JAZYK KONFERENCIE
CONFERENCE LANGUAGE
ROKOVACÍM JAZYKOM KONFERENCIE SÚ : JAZYK SLOVENSKÝ, ČESKÝ A ANGLICKÝ.
THE CONFERENCE LANGUAGES ARE SLOVAK, CZECH AND ENGLISH.
26. 09. 2012 - STREDA / WEDNESDAY
10,00 - 10,15 - OTVÁRACÍ CEREMONIÁL / OPENING CEREMONY
10,15 - 12,30 - SEKCIA Č. 1 / SECTION No 1
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Ing. Ivan SLÁVIK, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prednášajúci / Speakers :
E. Hrubešová, J. Aldorf (ČR)
Inovácia výuky geotechniky na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava
INNOVATION IN TEACHING GEOTECHNICS AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
VŠB – TU Ostrava
I. Slávik (SR)
Výuka geotechniky na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
GEOTECHNICAL EDUCATION AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING – STU
BRATISLAVA
E. Panulinová, S. Harabínová (SR)
Inovácia predmetu Základy geotechniky na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach
ELEMENTS OF GEOTECHNICS – SUBJEKT INNOVATION AT FAKULTY OF THE CIVIL
ENGINEERING, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
M. Bednarik, V. Greif, M. Matys (SR)
Výuka geotechniky v štúdijnom programe inžinierska geológia a hydrogeológia (IH) na PRIF UK
v Bratislave
EDUCATION OF GEOTECHNICS IN ENGINEERING GEOLOGY AND HYDRGEOLOGY STUDY
PROGRAMME AT DEPT. OF ENGINEERING GEOLOGY, PRIF UK IN BRATISLAVA
V. Živica, M.T. Palou, Ľ. Bágeľ (SR)
Cementové materiály v extrémne náročnom prostredí hlbokých geotermálnych vrtov
CEMENT MATERIALS IN EXTREMLY EXACTING ENVIRONMENT OF DEEP GEOTHERMAL
BOREHOLES
Ľ. Bágeľ, M.T. Palou, V. Živica (SR)
Vláknocementové kompozity pre aplikácie v hĺbkových geotermálnych vrtoch
FIBRECEMENT COMPOSITES FOR THE APPLICATIONS IN DEEP
BOREHOLES
GEOTHERMAL
M. Zámečník, V. Dohnálek (ČR)
Inovácia v podzemnom staviteľstve : Striekaná hydroizolačná membrána ako alternatíva fóliovej
hydroizolácie
INNOVATION IN UNDERGROUND ENGINEERING: SPRAY – APPLIED MEMBRANE AS AN
ALTERNATIVE WATERPROOFING SYSTEM
12,30 - 13,45 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
14,00 - 17,30 - SEKCIA Č. 2 / SECTION No 2
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Doc. Ing. Robert KOŘÍNEK, CSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prednášajúci / Speakers :
J. Smolík (ČR)
Fibrobetónové konštrukcie na stavbe železnice Crossrail v Londýne
FIBRE CONCRETE STRUCTURES AT THE LONDON´S CROSSRAIL
R. Šponar (ČR)
Skúsenosti z výstavby Zahradnického tunelu na akcii Modernizácia trate Votice – Benešov
u Prahy
THE EXPERIENCE
OF ZAHRADNICKY TUNNEL CONSTRUCTION FOR THE
MODERNIZATION OF VOTICE - BENEŠOV NEAR PRAGUE TRACK
B. Šebesta, P. Vítek, D. Cyroň (ČR)
Pražské metro – predĺženie trasy „A“ do Motola
PRAGUE METRO – LINE „ A“ EXTENSION TO MOTOL
V. Dohnálek (ČR)
Predĺženie trasy „A“ metra v Prahe – stanica Veleslavín: Prvá trojloďová stanica raziaca Novou
rakúskou tunelovacou metódou
EXTENSION OF THE PRAGUE METRO LINE „A“ – VELESLAVÍN STATION: THE FIRST
THREE – VAULT STATION ON PRAGUE METRTO DESIGNED TO DRIVEN BY THE NATM
L. Bohátková, J. Tlamsa (ČR)
Očakávané a skutočné geologické podmienky pri výstavbe Metra V.A v Prahe a ich vplyv na
projekt a realizáciu stavby
ESTIMATED AND ACTUAL GEOLOGICAL CONDITIONS IN PRAGUE METRO V.A
CONSTRUCTION AND THE IR INFLUENCE ON DESING AND REALIZATION
M. Dvořáková (ČR)
Aplikácia referenčného projektu hlbinného úložiska na konkrétnych lokalitách
APPLICATION REFERENCE DESIGN OF DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY FOR SPECIFIC
SITE
M. Hnilička, J. Svoboda (ČR)
Nové a pripravované predpisy tunelových stavieb v Českej republike
NEW AND FORTHCOMING LEGISLATION TUNNEL CONSTRUCTION IN THE CZECH
REPUBLIC
J. Svoboda (ČR)
Skúsenosti z prevádzky vybraných tunelov v Českej republike
EXPERIENCE FROM THE OPERATION OF THE SELECTED TUNNELS IN THE CZECH
REPUBLIC
M. Hnilička (ČR)
Diaľnica D8, tunel Prakovice, tunel Radejčín – České stredohorie
HIGHWAY D8 PRAKOVICE TUNNEL, TUNNEL RADEJČÍN - BOHEMIAN CENTRAL
HIGHLANDS
A. Butovič (ČR)
Zaujímavé výsledky geotechnického monitoringu pri realizácii tunelového komplexu Blanka
AN IMPORTANT RESULTS OF THE GEOTECHNICAL MONITORING DURING THE BLANKA
TUNNEL COMPLEX EXCAVATION
M. Krčík (SR)
Podzemný prepravný systém CARGO CAP a SWISS CARGO TUBE – malé automatické
nákladné metro v mikrotuneloch
UNDERGROUND TRANSPORT SYSTEM CARGO CAP AND SWISS CARGO TUBE - SMALL
AUTOMATIC TRUCK METRO IN MICRO TUNNEL
19,30 -
SPOLOČENSKÝ VEČER / WELCOME PARTY
27. 09. 2012 - ŠTVRTOK / THURSDAY
09,00 - 12,30 - SEKCIA Č. 3 / SECTION No 3
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc.
Ústav geotechniky SAV Košice, SR / INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES,
Košice, Slovakia
Prednášajúci / Speakers :
J. Pruška (ČR)
Systém rizikovej analýzy pri statickom návrhu podzemného diela
RISK ANALYSIS SYSTEM IN THE STRUCTURAL DESIGN OF THE UNDERGROUND
STRUCTURE
K. Vojtasík, E. Hrubešová, M. Mohyla (ČR)
Výpočet stavu napätia v dvojvrstvovom priereze oceľobetónového ostenia zo striekaného betónu
ESTIMATION OF THE STRESS DISTRIBUTION IN THE CROSS SECTION COMPOSED OF
TWO SHOTCRETE LAYERS REINFORCED WITH STEEL BARS
L. Ďuriš, J. Aldorf, M. Mohyla (ČR)
Vplyv tuhých líniových prvkov v primárnom ostení tunela
THE RIGID LINE ELEMENTS INFLUENCE IN THE PRIMARY TUNNEL LINING
L. Ďuriš, J. Aldorf, J. Géryk (ČR)
Chovanie ostenia tunelu Klimkovice v období extrémne nízkych teplôt
THE TUNNEL LINING BEHAVIOR DURING EXTREMELY LOW TEMPERATURES IN TUNNEL
KLIMKOVICE
J. Jerga (SR)
Objemové pretvorenie ako charakteristika porušenia tunelových ostení
VOLUMETRIC STRAIN AS A MEASURE OF DAMAGE IN TUNNEL LININGS
J. Jerga, M. Pokorný (SR)
Využitie vedených vĺn pre zisťovanie porušenia tunelových ostení
THE USE OF GUIDED WAVES FOR DAMAGE DETECTION OF TUNNEL LININGS
M. Stolárik (ČR)
Analýza koeficientov prenosu prostredia „K“ na troch vybraných tunelových stavbách
ANALYSIS OF TRANSFER CONSTANTS „K“ ON THE TREE SELECTED TUNNELS
E. Lazarová, V. Krúpa (SR)
Štúdium energií pri rozpojovaní horninového masívu plnoprofilovými raziacimi strojmi
STUDY OF ENERGY IN ROCK MASS EXCAVATION BY TUNNEL BORING MACHINES
V. Krúpa, E. Lazarová (SR)
Rozpojovací koeficient pri rozpojovaní hornín diskami v podmienkach in situ
CUTTING CEOFFICIENT IN ROCK CUTTING BY DISC CUTTERS UNDER IN - SITU
T. Petřík (ČR)
Vplyv charakteru horninového prostredia na šírenie siezmických vĺn
THE INFLUENCE OF THE NATURE OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT ON THE SPREAD
OF SEISMIC WAVES
M. Pinka (ČR)
Príspevok k interpretácii vibrácií v okolí hutneného priestoru
CONSTRIBUTION TO THE INTERPRETATION OF VIBRATION IN THE SURROUNDING
COMPACTED AREA
A. Patschová, K. Chalúpková, E. Kullman, D. Baroková (SR)
Využitie modelu TRIWACO pri návrhu riešenia vplyvu podzemných líniových stavieb na
podzemné vody
USE OF THE TRIWACO MODEL IN SOLUTION PROPOSAL OF THE LINE CONSTRUCTION
IMPACT ON GROUNDWATER
R. Hájovský, J. Lossmann (ČR)
Bezpečnostný monitoring stavebných objektov pri razení dopravných tunelov
SAFETY MONITORING OF BUILDING SITES DURING CONSTRUCTION OF TRAFFIC
TUNNELS
12,30 - 13,45 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
14,00 - 18,30 - SEKCIA Č. 4 / SECTION NO 4
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Prof. RNDr. František BALIAK, CSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prof. Ing. Jozef HULLA, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Slovakia
Prednášajúci / Speakers :
N. Badíková, L. Michalica (SR)
„PPP“ R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat z pohľadu nezávislého
dozoru
„PPP“ R1 NITRA – TEKOVSKÉ NEMCE AND BANSKÁ BYSTRICA – NORTHERN BYPASS
FROM THE VIEW OF INDEPENDENT ENGINEER
F. Baliak, V. Janták (SR)
Zosuvy na trase R1 Nitra, západ - Selenec – Beladice – Tekovské Nemce
LANDSLIDES ON THE LINE OF THE R1 NITRA, WEST – SELENEC - BELADICE –
TEKOVSKÉ NEMCE
J. Hulla, V. Janták (SR)
Sadanie vysokých násypov rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra, západ - Selenec – Beladice Tekovské Nemce
HIGH EMBANKMENTS SETTLEMENT OF EXPRESSWAY R1 IN THE SECTION NITRA, WEST
– SELENEC - BELADICE – TEKOVSKÉ NEMCE
J. Hulla, V. Janták (SR)
Sadanie niektorých podpier mosta na rýchlostnej ceste R1 v Nitre
SOME BRIDGE PIERS SETTLEMENT IN NITRA ON EXPRESSWAY R1
O. Mrvík, P. Fekeč, B. Vrábel (SR)
Príklady odvodnenia a stabilizácie územia pomocou sifónových drénov na Slovensku
EXPERIENCE WITH DRAINAGE AND GROUND STABILISATION BY SIPHON DRAINS IN
SLOVAKIA
R. Kezman (SR)
Sanácie zosuvných území ohrozujúcich dopravné stavby (cestné a železničné komunikácie)
REDEVELOPMENT OF LANDSLIDE ZONES THREATENING TRANSPORT STRUCTURES
(ROAD AND RAIL COMMUNICATIONS)
F. Indra (ČR)
Sanácia zosuvu v záreze pozemnej komunikácie na stavbe „Silnice I/58 Příbor – obchvat“,
stanovenie príčin, návrh sanácie, popis realizácie a priebehu sanačných prác
THE REHABILITATION OF THE LANDSLIDE IN THE GROOVE OF THE ROAD „I/58 PŘÍBOR –
BYPASS“, DETERMINATION OF REASONS, REHABILITATION PROJECT, REALIZATION
DESCRIPTION AND THE COURSE OF REHABILITATION WORKS
J. Vašina, J. Škvarka, H. Lahuta (ČR)
Problematika svahových pohybov zemného telesa železničnej trate na úseku Kamenica nad
Hronom – štátna hranica
THE ISSUE OF SLOPE MOVEMENTS OF NATURAL BODY OF RAILWAY TRACK IN THE
AREA OF KAMENICA NAD HRONOM - STATE BORDER
B. Prelovský, J. Sňahničan (SR)
Sanácia svahu postihnutého zosuvnou činnosťou nad železničnou traťou Košice – Žilina pri obci
Richnava
REDEVELOPMENT OF THE SLOPE IN A LANDSLIDE ZONE UPON THE RAILWAY KOŠICE –
ŽILINA CLOSE TO THE VILLAGE RICHNAVA
P. Antonínová, F. Indra (ČR)
Zosuv v km 15,7 – 16,0 v traťovom úseku Paskov – Lískovec, okres Frýdek – Místek
LANDSLIDE IN TRAIN LINE PASKOV – LÍSKOVEC, KM 15,7 – 16,0, DISTRICT AREA FRÝDEK
- MÍSTEK
M. Kopecký, A. Ilkanič (SR)
Aktívny zosuv v rómskej osade Varhaňovce
ACTIVE LANDSLIDE IN THE SLUM NEAR THE VILLAGE VARHAŇOVCE
R. Kořínek, J. Aldorf, E. Hrubešová, H. Lahuta, L. Ďuriš (ČR)
Stabilitná analýza nového návrhu záverných svahov Libouš II. – sever metódou konečných
prvkov
STABILITY ANALYSIS OF THE NEW PROPOSAL OF THE TERMINAL SLOPES LIBOUŠ II. NORTH BASED ON FINITE ELEMENT METHOD
I. Slávik, M. Masarovičová (SR)
Svahová porucha v hrádzovom systéme odkaliska
DAM FAILURE OF THE ASH IMPOUNDMENT
19,00 - VEČERA / DINNER
28. 09. 2012 - PIATOK / FRIDAY
09,00 – 12,30 - SEKCIA Č. 2 - pokračovanie / SECTION No 2 – continue
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Ing. Pavol VAVREK, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Doc. Dr. Ing. Hynek LAHUTA
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prednášajúci / Speakers :
J. Hulla, E. Bednárová (SR)
Ochranné hrádze a stabilita stavieb na zaplavovaných územiach
PROTECTION LEAVES AND STABILITY OF STRUCTURES
TERRITORIES
ON
THE
FLOODED
D. Hadačová (ČR)
Morava, Olomouc, zvýšenie kapacity koryta, II.B etapa – protipovodňové opatrenia
MORAVA, OLOMOUC, INCREASING THE RIVERBED CAPACITY, PHASE II B - ANTI-FLOOD
MEASURES
P. Černoch, J. Košťál, R. Malát (ČR)
Preukázanie minimálneho množstva zbytkových vôd z plaveného stabilizátu
PROOF OF THE MINIMUM AMOUNT OF RESIDUAL WATER FROM THE FLOAT ENERGY BY
- PRODUCTS
J. Lossmann, J. Maršálek, O. Krásny (ČR)
Geotechnický monitoring pri výstavbe retenčnej nádrže v Brne, Komárově
GEOTECHNICAL MONITORING DURING THE CONSTRUCTION
RESERVOIRS IN BRNO, KOMAROV
OF
RETENTION
M. Súľovská, P. Turček (SR)
Zabezpečenie hlbokej stavebnej jamy klincovaním
DESIGN OF DEEP EXCAVATION PIT USING SOIL NAILING
P. Velič, P. Mišove (SR)
Statické zaťažovacie skúšky delených pilót – efektívne overenie únosnosti pilót
STATIC LOAD TESTS OF DIVIDED PILES – EFFESTIVE VERIFICATION OF THE CARRYING
CAPACITY OF PILES
J. Hájovský, R. Sojka (ČR)
Vplyv termických procesov v banských odvaloch na stavebné objekty a možnosti zakladania
stavieb po útlme termických procesov
EFFECT OF THERMAL PROCESSES AT THE MINE DUMPS ON CONTRUCTION BUILDINGS
AND POSSIBILITIES OF CONSTRUCTION REVITALIZATION AFTER ATTENUATION OF
THERMAL PROCESSES
J. Hájovský, P. Jelínek (ČR)
Možnosti využitia starých banských záťaží k voľnočasovým aktivitám
POSSIBILITIES OF USE OLD MINE DUMPS BURDEN FOR LEISURE TIME ACTIVITIES
E. Hrubešová, R. Kořínek (ČR)
Dielčia modelová stabilitná analýza vplyvu plánovaných stavebných úprav v lokalite historického
Dolu Jeroným
PARTIAL MODEL STABILITY ANALYSIS OF THE IMPACT OF PLANNED CONSTRUCTION
WORK IN THE AREA OF HISTORIC MINE JEROME
Z. Kaláb, J. Knejzlík, M. Lednická (ČR)
Monitorovací systém v stredovekom Dole Jeroným s telemetrickým prenosom dát
MONITORING NETWORK WITH TELEMETRIC DATA TRANSFER IN MEDIEVAL JERONÝM
MINE
P. Vavrek (SR)
Meranie relatívnej napätosti in situ v podmienkach skalných hornín
IN SITU RELATIVE STRESS MEASUREMENTS IN ROCK MASSES
P. Vavrek (SR)
Triaxiálne skúšky magnezitu a ich využitie v praxi
TRIAXIAL TESTS OF MAGNESITE AND THEIR USE IN PRACTICE
H. Kleta, M. Jendrys (Poland)
Hodnotenie poškodenia ostenia hĺbených jám založené na numerickej kontrole
EVALUATION OF CAUSES OF DAMAGE IT THE CASING IN THE SUNK MINESHAFT BASED
HE NUMERICAL INSPECTIONS OF THE CASING
A. Heyduk, H. Kleta (Poland)
Rozšírená realita ako diagnostický nástroj monitoringu stability banských diel
AUGMENTED REALITY AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR MINESHAFT LINING STABILITY
MONITORING
12,45 – 13,00 - ZÁVER KONFERENCIE / CLOSING CEREMONY
13,00 - 14,00 - OBED / LUNCH
ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM V PRÍPADE ZÁUJMU RADI POSKYTNEME TELEFONICKY FAXOM ALEBO EMAILOM NA ADRESE ORGANIZAČNÉHO GARANTA KONFERENCIE A SEKRETARIÁTU KONFERENCIE :
SECRETARIAT OF THE CONFERENCE WILL BE GIVEN ACCOUNT OF FURTHER DETAILS BY E-MAIL,
PHONE OR BY FAX :
ORGWARE - Ing. Nora
Továrenská 12
P.O.Box 52
900 31 S T U P A V A
Slovak Republic
BADÍKOVÁ
Phone / FAX : ++421 - (0)2 – 502 44 475
MOBIL : ++421 - ( 0)905 - 586 542
E-MAIL : [email protected]
[email protected]
INFORMÁCIE A ORGANIZAČNÉ POKYNY
ORGANISATION AND INFORMATION
ZÁUJEMCOV O ÚČASŤ NA KONFERENCII
ZDVORILO ŽIADAME, ABY PRILOŽENÚ
ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU ZASLALI ČITATEĽNE VYPLNENÚ NA ADRESU SEKRETARIÁTU
KONFERENCIE E – MAILOM ALEBO FAXOM NAJNESKÔR DO :
24. 08. 2012
PO TOMTO TERMÍNE NEBUDE MOŽNÉ AKCEPTOVAŤ POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE
UBYTOVANIA POČAS KONFERENCIE !!!
V PRÍPADE VIACERÝCH ZÁUJEMCOV POUŽITE FOTOKÓPIU PRILOŽENEJ ZÁVÄZNEJ
PRIHLÁŠKY. V PRÍPADE ZÁUJMU O DODATOČNÉ ZARADENIE VÁŠHO PRÍSPEVKU REFERÁTU DO ODBORNÉHO PROGRAMU KONFERENCIE, RESP. O FIREMNÚ
PREZENTÁCIU,
INFORMUJTE SA,
PROSÍME,
OBRATOM
NA SEKRETARIÁTE
KONFERENCIE.
PRI
PREZENTÁCII NA KONFERENCII
PREDLOŽTE
DOKLAD
O
ÚHRADE
ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU ZA ÚČELOM IDENTIFIKÁCIE PLATBY.
PLATBA V HOTOVOSTI PRI PREZENTÁCII NA KONFERENCII JE VYLÚČENÁ!
ÚČASTNÍCKY POPLATOK UHRAĎTE AKO ZÁLOHOVÚ PLATBU, FAKTÚRU - DAŇOVÝ
DOKLAD OBDRŽÍTE POŠTOU ALEBO PRI PREZENTÁCII NA KONFERENCII.
V ÚČASTNÍCKOM POPLATKU NIE SÚ ZAHRNUTÉ POPLATKY ZA UBYTOVANIE,
PARKOVNÉ A LOKALIZAČNÝ POPLATOK.
ÚČASTNÍCKY POPLATOK HRADIA VŠETCI ÚČASTNÍCI.
V PRÍPADE NEÚČASTI SA ÚČASTNÍCKY POPLATOK NEVRACIA. NA VAŠU ADRESU BUDÚ
ZASLANÉ KONFERENČNÉ MATERIÁLY.
Termíny uskutočnenia platby nemusia korešpondovať s termínom zaslania prihlášky.
Zdvorilo žiadame, za účelom identifikácie plátcu, aby ste na záväznej prihláške uviedli
skutočný termín realizácie finančného prevodu a požadované identifikačné údaje
plátcu. Pri účasti viacerých účastníkov z jednej organizácie Vás prosíme, aby ste
platbu odviedli jednou položkou rovnajúcou sa počtu účastníkov x
výška
účastníckeho poplatku v danom termíne splatnosti, a túto skutočnosť uviedli na
záväznej prihláške niektorého účastníka z Vašej organizácie.
PERSONS INTERESTED ON THIS CONFERENCE ARE KINDLY REQUESTED TO FILL IN
AND RETURN THE ATTACHED REPLAY CARD TO THE CONFERENCE SECRETARIAT BY
MAIL OR FAX NOT LATER THAN :
AUGUST 24th, 2012
AFTER THIS TERM THE ACCOMODATION WILL BE NOT RESERVED !!!
NOTICE :
IN THE CASE OF INTEREST OF SUPPLEMENTARY INCLUDING YOUR PAPER IN THE
CONFERENCE AGENDA, PLEASE INFORM YOU THE CONFERENCE SECRETARIAT.
THE CONFERENCE FEE DOES´NT INCLUDE THE HOTEL ACCOMODATION AND THE
PRICE OF THE PARKING !
THE PAYMENT OF THE CONFERENCE FEE „IN CASH“ AFTER YOUR ARRIVE ON THE
CONFERENCE, IS NOT ACCEPTABLE !
UBYTOVANIE - ACCOMODATION
UBYTOVANIE PRE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE BUDE ZABEZPEČENÉ NA
ZÁKLADE
OBDRŽANIA ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY A
POŽIADAVKY NA
UBYTOVANIE
(ODOSLANEJ NA ADRESU SEKRETARIÁTU KONFERENCIE
NAJNESKÔR DO
24.8.2012) V
GRAND HOTELI BELLEVUE (SO
ZOHĽADŇOVANÍM KAPACITY HOTELA A TERMÍNU PRIHLÁŠKY).
POPLATKY
ZA
UBYTOVANIE
(VRÁTANE RAŇAJOK, LOKALIZAČNÉHO
POPLATKU A PARKOVNÉHO)
SI
HRADÍ KAŽDÝ ÚČASTNÍK SÁM
V
HOTOVOSTI. NEUHRÁDZAJTE, PROSÍME, POPLATOK ZA UBYTOVANIE NA
ÚČET ORGANIZÁTORA KONFERENCIE !!!
V PRÍPADE, ŽE SA KONFERENCIE ZÚČASTNÍTE S DOPREVÁDZAJÚCOU
OSOBOU, VYZNAČTE
ZRETEĽNE POŽIADAVKU NA UBYTOVANIE.
V
OPAČNOM PRÍPADE MÔŽETE BYŤ UBYTOVANÍ V DVOJLÔŽKOVEJ IZBE S
INÝM ÚČASTNÍKOM KONFERENCIE.
UBYTOVANIE JE ZABEZPEČENÉ V DVOJLÔŽKOVÝCH IZBÁCH.
Cena ubytovania : 45,00 EUR /noc/osoba /dvojlôžková izba/
75,00 EUR /noc/osoba /jednolôžková izba/
Upozorňujeme, že pri požiadavke na ubytovanie v jednolôžkovej izbe, bude Vaša požiadavka
na samostatné ubytovanie riešená len po úhrade celej dvojlôžkovej izby v hoteli BELLEVUE !!!
V prípade Vášho záujmu o zabezpečenie ubytovania v hoteli BELLEVUE aj na ďalšie dni mimo
konania konferencie, prosíme, aby ste sa obratom informovali na recepcii hotela.
(tel.: ++421 52 4762 111).
ACCOMODATION FOR THE PARTICIPANTS AND ACCOMPANYING PERSONS
WILL BE RESERVED ON RECEIPT OF YOUR REGISTRATION FORM / NOT
LATER THAN 24.8.2012 / IN THE HOTEL BELLEVUE, HORNÝ SMOKOVEC - THE
HIGH TATRAS, SLOVAKIA .
PLEASE, REMEMBER, THAT THE CONFERENCE FEE DOES NOT INCLUDE
THE HOTEL ACCOMODATION AND THE PRICE FOR PARKING !
THE PRICE FOR A SINGLE ROOM / 1 NIGHT/ 1 PERSON
: cca 75,00 EUR
A DOUBLE ROOM/ 1 NIGHT/ 1 PERSON
: cca 45,00 EUR
(INCLUSIVE THE BREAKFAST AND THE PRICE FOR PARKING)
CONFERENCE FEE
THE CONFERENCE FEE COVERS :
THE PARTICIPATIONS ON THE SESSIONS
THE CONFERENCE MATERIALS AND PROCEEDINGS
REFRESHMENTS DURING THE CONFERENCE
LUNCHES 26.9.2012, 27.9.2012 AND 28.9.2012
DINNER 26.9.2012 AND 27.9.2012
THE CONFERENCE FEE DOES´NT INCLUDE THE HOTEL ACCOMODATION
AND THE PRICE OF THE PARKING !
ACCOMMODATION FEE YOU WILL PAY IN CASH AT THE HOTEL RECEPTION.
PLEASE DO NOT CHARGE FOR ACCOMMODATION FEE ON ACCOUNT OF THE
CONFERENCE ORGANIZER !
THE CONFERENCE FEE FOR 1 PERSON IS :
Date
before 30.6.2012
Conference Fee
EUR
216,00
Base
EUR
180,00
VAT – 20 %
EUR
36,00
before 31.7.2012
240,00
200,00
40,00
after 31.7.2012
244,00
220,00
44,00
THE
CONFERENCE
FEE
SHOULD
BE
PAID NOT
LATER THAN :
AUGUST 24th, 2012
THE PAYMENT OF THE CONFERENCE FEE „IN CASH“ AFTER YOUR ARRIVE ON THE
CONFERENCE, IS NOT ACCEPTABLE !
PLEASE REMIT AMOUNT FOR CONFERENCE FEE IN EURO
(FREE OF ALL BANKCHARGES) TO THE :
Bank : ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, a.s.
Pobočka Lehockého 3, 815 63 BRATISLAVA, SLOVAKIA
BANK CODE :
ACCOUNT NUMBER:
IBAN CODE:
INDICATED :
SWIFT CODE OF THE BANK :
7500
4001411125
SK56 7500 0000 004001411125
Ing. Nora BADÍKOVÁ - O R G W A R E
CEKOSKBX
FINAL REGISTRATION AND HOTEL ACCOMODATION FORM
ON THE 13 th INTERNATIONAL CONFERENCE
GEOTECHNIKA - 2012 - GEOTECHNICS
THE HIGH TATRAS – GRAND HOTEL BELLEVUE - HORNÝ SMOKOVEC
SLOVAKIA
26. – 28. 9. 2012
PLEASE FILL IN CAREFULLY AND RETURN TO THE CONFERENCE SECRETARIAT :
ORGWARE - Ing. Nora BADÍKOVÁ
Továrenská 12, P.O.Box 52, 900 31 STUPAVA, Slovak Republic
BY FAX - NUMBER : ++421 - 2 – 502 44 475
OR BY E-MAIL
: [email protected] or [email protected]
NOT LATER THAN AUGUST 24 th, 2012
TITLE
FIRST NAME
NAME
ORGANISATION / COMPANY
STREET
POSTAL CODE
CITY
COUNTRY
PHONE
FAX
E- mail :
I REQUIRE THE ACCOMODATION IN THE HOTEL BELLEVUE
A SINGLE ROOM •
A DOUBLE ROOM
25.9.2012 •
DATE :
26.9.2012 •
•
27.9.2012 •
SIGNATURE
Download

POZVÁNKA A ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA