RALLYE REJVÍZ 2010
14. ročník mezinárodní soutěže ZZS
®
BUPEX
HELPÍKŮV POHÁR
12. ročník dětské záchranářské soutěže
ZLATÉ SLUCHÁTKO
4. ročník soutěže operátorů ZOS
MUC. RR
0. ročník soutěže studentů lékařských fakult
Výsledková listina, úkoly
List of results and tasks
Mediální
partneři:
Pojistila:
Pátračka
D
D
D
Search
Časový limit pro splnění úkolu:
MUC. RR
RLP
RZP
INT
max. 5 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Veronika Chamrádová, Pavlína Chmárová
Veronika Chamrádová, Danica Pompošová
Karel Žatecký, Pavlína Chmárová
Radana Tichá, Jana Zazulová
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Vyšetriť pacienta bez možnosti anamnézy a bez známeho ochorenia, úrazu. Vyšetruje vedúci teamu
Vaším úkolem je:
• vykonať prvotné a druhotné vyšetrenie
• nájsť abnormality na tele pacienta
• zistené abnormality nahlásiť rozhodcovi
Situace:
Postihnutý v bezvedomí, dýcha, nie je potrebné merať vitálne funkcie. Leží na chrbte, na boku, na bruchu, poloha sa v priebehu súťaže strieda. Postihnutý má 2 veľké a 3 malé odchýľky od
normálneho somatického nálezu. Veľké odchýľky sú gaštany (veľké gombíky - podľa možností maskérov), malé odchýľky sú žalude (malé gombíky). Lokality upevnenia sa striedajú na zmarenie
úniku informácií. Lokality na gaštan - vždy 2: a) pravá axila, b) ľavá axila, c) umbilicus, d) pravá podkolenná jamka, e) ľavá podkolenná jamka, f) LS prechod v strede, g) Th 6. Malé odchýľky: a)
vlasatá časť hlavy, b) pod pravou klavikulou, c) pod ľavou klavikulou, d) hrot srdca, e) jeden zo 4 kvadrantov brucha striedať, f) stred stehna na vnútornej strane vľavo alebo vpravo
Klíčová slova:
Dôslednosť a systematickosť pri vyšetrení postihnutého
Hodnocené kroky posádky
1
2
3
"Gaštany"
"Žalude"
1
2
3
4
5
2/2
1/2
0/2
100
50
0
3/3
2/3
1/3
0/3
300
200
100
0
Max. bodů
500
100
300
100
Figurant
100
Správný postup
Prvotným a druhotným vyšetrením hlavne rukami,
pohľadom, pohmatom nájsť gaštany na tele, ohlásiť
ich počet a lokalizáciu, je možné použiť aj
fonendoskop. Tlakomer a iné nie je potrebné.
Prvotným a druhotným vyšetrením hlavne rukami,
pohľadom, pohmatom nájsť žalude na tele, ohlásiť
ich počet a lokalizáciu, je možné použiť aj
fonendoskop. Tlakomer a iné nie je potrebné.
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
Pátračka
Search
Time limit for task:
D
D
D
RLP
RZP
INT
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
max. 5 min.
Veronika Chamrádová, Danica Pompošová
Karel Žatecký, Pavlína Chmárová
Radana Tichá, Jana Zazulová
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story to the team:
Examinate thoroughly the patient (victim) without patient history obtainable and without known injuries or ilnesses. Exam provide the team leader.
Your tasks are:
• patient assesment by primary and secondary survey
• find out abnormal somatic findings
• abnormal findings report to judge
Situace:
Patient is unconscious, breathing regularly, not necessary to measute vital ff. - normal. Lying on the back-suppine, OR on the side OR on the abdomen - position are changed withi competition
randomly. Player has 2 large abnormal findings (chestnut or butons) AND 3 small abnormal findings (Acorns or small buttons). Places of placements: are changed after each crew to diminish leak of
informations: Chestnuts - everytime 2 pcs: a) right armpit, b) left armpit, c) umbilicus, d) right popliteal fossa, e) left popliteal fossa, f) LS region central, g) Th 6 back side. Small abnormalities: a) hairy
part of the head, b) under right collarbone, c) under left collarbone, d) apex of the heart, e) one of four quadrants of abdomen wall - change regularly, f) central part of thigh at medial side left or right change regularly
Key words:
thorough, systematic and detail examination of the whole body with unknown injury / abnormalities
Team scoring
1
"chestnuts"
2
"acorns"
3
player
1
2
3
4
5
2/2
1/2
0/2
100
50
0
3/3
2/3
1/3
0/3
300
200
100
0
100
Max. points
500
Correct performance
100
By examination of patient with eye, hands and touch
find out the chestnuts, report number and
localisation. Sthetoscope is not obligatory, BP meter
not necessary.
300
By examination of patient with eye, hands and touch
find out the acorns, report number and localisation.
Sthetoscope is not obligatory, BP meter not
necessary.
100
Evaluation according Rules of evaluation by player.
Premiéra
MUC. RR
RLP
RZP
INT
max. 10 min.
Premiere
Časový limit pro splnění úkolu:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Jaroslav Kratochvíl, Roman Skřipský
Roman Skřipský, Adriana Povinská
Jaroslav Kratochvíl, Monika Středová
Milana Pokorná, Andrea Smolková
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdržela s instrukcemi.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Muž 55 let, bezvědomí, chroptí, volala manželka, operátorka ZOS provádí TANR.
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
zhodnotit stav postiženého
poskytnout adekvátní terapii
stanovit pracovní diagnózu
připravit pacienta k transportu
Místní situace:
A Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, kardiocentrum, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
B Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
C Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace na místě události:
Muž, 55 let, gasping, cyanóza, puls na velkých tepnách nehmatný. Manželkou prováděna laická masáž hrudníku.
Anamnéza (na dotaz): st. p. TEP L kyčle 3/2009, hepatitis B, medikace: Warfarin, poslední INR 2,2 před týdnem
Klíčová slova:
refrakterní fibrilace komor, amiodaron, STEMI, terapeutická hypotermie
Hodnocené kroky posádky
1
Anamnéza
2
Výkony a monitorace
3
Terapie
4
Guidelines 2005
5
Diagnóza
6
Ukončení
7
1
Hepatitis B
50
i.v./i.o. vstup
50
2
3
st.p. TEP L kyčle
Warfarin
50
50
OTI
Jiné zajištění DC
50
25
Amiodaron 300mg Amiodaron 150mg
4
12-ti svodové
EKG
50
Trimekain
Adrenalin
100
50
25
100
Pokračování v
masáži ihned po
1. defibrilaci
110
Pokračování v
masáži ihned po
2. defibrilaci
110
Pokračování v
masáži ihned po
3. defibrilaci
110
Pokračování v
masáži ihned po
4. defibrilaci
110
STEMI přední stěny
AKS
PE
110
75
ROSC, chlazení
ROSC
100
75
50
Transport za
pokračující KPR
50
Figurant
100
5
etCO2
50
Max. bodů
1 300
Správný postup
150
Odběr anamnézy.
200
Zajištění pacienta, diagnostika.
200
Terapie refrakterní fibrilace komor.
440
Pokračování v masáži ihned po defibrilaci, bez
prodlevy pro kontrolu rytmu.
110
Určení správné dg (STEMI přední stěny).
100
Mírná terapeutická hypotermie po obnovení
spontánní cirkulace.
100
Subjektivní hodnocení figuranta, hodnocení
figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
Premiéra
RLP
RZP
INT
max. 10 min.
Premiere
Time limit for task:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Roman Skřipský, Adriana Povinská
Jaroslav Kratochvíl, Monika Středová
Milana Pokorná, Andrea Smolková
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team with instructions.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
55 years old man, unconsciouss, gasping, call by spouse, DSL by operator.
•
•
•
•
Your task:
patient assessment
adequate therapy
working diagnose
prepare to transport
Local situation:
A Nearsets hospital 20 km by ground: surgical, internal, anasethesia, neurological dept., cardiocentre, gynecological and obstetric, CT scan, biochemistry.
B Regional hospitaL. 42 kms by ground, as A + ED, ENT, oncologic dept., psychiatric, infectious and pediatric depts.
C Helicopter rescue available at 15 mins.
Situation:
Man, 55 years, gasping, cyanozis, no pulse on great vessels, CPR by spouse.
PH on demand: total hip replacement 3/2010, hepatitis B, medication: Warfarin, last INR 2,2 week ago
Key words:
refractory VF, amiodaron, STEMI, therapeutic hypotermia
Team scoring
1
2
3
Patient history
Care and monitoring
Therapy
4
Guidelines 2005
5
Diagnose
6
7
PostCPR care
1
2
3
Hepatitis B
Left hip
replacement
3/2010
Warfarin
4
5
50
50
50
i.v./i.o. line
tracheal
intubation
Other airway
management
12-lead ECG
etCO2
50
50
25
Trimecain lidocaine
25
Continual
compressions
after 3. shock
110
50
Adrenalin epinephrine
100
Continual
compressions
after 4. shock
110
50
Amiodaron 300mg Amiodaron 150mg
100
Continual
compressions
after 1. shock
110
50
Continual
compressions
after 2. shock
110
STEMI anterior
wall
Acute coronary
syndrome
110
75
ROSC, cooling
ROSC
100
75
Player
100
Pulm. embolism
50
Transport with
continual CPR
50
Max. points
1 300
Correct decision and performance
150
PH taking.
200
Care and monitoring.
200
Therapy of refractory VF.
440
Compressions immediately after shock without
break.
110
Diagnose: STEMI anterior wall.
100
Mild therapeutic hypotermia after ROSC.
100
Subjective player evaluation of crew tenderness,
empathy and sensitivity.
Limits: 0 - 100 points.
Házená
Handball
Časový limit pro splnění úkolu:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Daniel Csomor, Barbora Zuchová
Branislav Podhoranský, Dana Nosovská
Christoph Redelsteiner, Simona Slezáková
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Na KZOS o 15.35 hod. volala ustarostená matka, že Jurka/Katku nevie už polhodinu dostať z postele. Pacient jedenkrát vracal, potom spal, teraz leží v posteli, bráni sa manipulácii, dýcha
normálne. Operátor vysiela posádku na naliehanie matky, tá sa bojí, či v škole niečo nepojedol.
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
zhodnotit stav postiženého
vyšetřit pacienta
navrhnout další postup
určiť pracovnú diagnózu a diferenciálnu diagnózu, podať liečbu, v prípade nutnosti hospitalizácie pripraviť k pacienta transportu, určiť smerovanie a ďalší postup
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace:
8-ročný Jurko/8-ročná Katka, leží prikrytý/á v posteli. Na oslovenie nereaguje, na bolestivý podnet otvorí oči, ale ihneď ich zažmúri (svetloplachosť), nezrozumiteľne zamrmle, cielene sa motoricky bráni,
(GCS 10-11 bb.). Potom okamžite zaspáva. Teplota 37.2 °C, kočatiny chladné. Tlak 90/50, pulz 110/min., sat 96 %. Prítomná je izokória, mierna opozícia šije, petechie na vnútornej strane stehien. Na
nočnom stolíku rozložená krabička Paralenu, prázdne 2 blistre. Pri posteli fľaša minerálky. Po štrvtej minúte grand-mal kŕče 30 sec., potom bezvedomie, GCS 6-7 bb.
Matka udáva, že po príchode zo školy ho/ju bolela hlava, 1 x vracal/a, zdalo sa jej, že mal/a teplotu, ale nemerala. Na cielenú otázku povie, že Jurkovi/Katke podala 2 tbl Paralenu a na cielenú otázku
ubezpečí, že určite v krabičke nebolo viac. Bolo to pred 2 hodinami. Napil/a sa a zaspal/a. Na nič sa momentálne nelieči, hráva za obec hádzanú, preto ho/ju budila na tréning. Na cielenú anamnézu udá
febrilné kŕče v detstve.
Pri kŕčoch sa snaží nenásilne odhovárať posádku od intervencie, veď situáciu pozná, samo to odozneje a bude dobre, Jurko/Katka pôjde na tréning. Pri príjemnom prístupe pochopí, ďalej spolupracuje.
Správný postup:
Vyšetrenie pacienta aj s opozíciou šije a nájdením petechií, dôsledná anamnéza od matky, liečba kŕčov, určenie správnej diagnózy, dif dg. (otrava paracetamolom, epi paroxyzmus, tupý úraz hlavy a
následné krvácanie, spontánne subarachnoidálne krvácanie atď.), zabezpečenie pacienta (intubácia v medikácii, tekutinová liečba, antibiotiká, event. kortikoidy a ATB). Pripraviť k transportu t.j.
analgosedácia, monitoring, fólia. Psychologická podpora matky. Smerovanie do centra, aj letecky, 45 min. transport.
Hodnocené kroky posádky
1
2
3
4
5
6
Prvotné vyšetrenie
Anamnéza od matky
Diagnóza + diferenciálna
diagnóza
Terapia
Další postup
Figuranti
1
2
3
Vedomie (presne
GCS), dýchanie,
pulz, kapilárny
návrat
Teplota tela, sat
O2, krvný tlak
Opozícia šije, resp
iné mening.
príznaky, zrenice
Petechie
Glykémia
80
30
50
50
30
OA - febrilné kŕče
4
5
Očkovanie a
Množstvo požitého
epidemiologická Terajšie ochorenie
Paralenu
anamnéza
50
60
50
100
Meningitída
SAH
ICH
traumatologická
Intoxikácia
100
25
25
25
I.v. prístup, i.o.
prístup, kyslík,
terapia kŕčov
Lieky na intubáciu
Prevedenie
intubácie
Analgosedácia +
tekutiny
ATB + kortikoidy
50
50
50
50
50
Opätovné
vyšetrenie
pacienta po
intubácii
Príprava na
transport
Smerovanie do
centra
Profylaxia posádky
50
25
50
50
matka
Jurko/Katka
50
50
Max. bodů
1 200
Správný postup
240
Prvotné vyšetrenie pacienta v bezvedomí v snahe o
dif. dg príčiny. Zistenie úrovne vedomia, bodové
hodnotenie GCS, zhodnotenie základných vitálnych
funkcií vrátane glykémie, cielené vyšetrenie pacienta
na meningeálne príznaky. Kedže ide o febrilné
ochorenie dieťaťa podrobná inšpekcia celého tela.
260
Cielená a dostatočná anamnéza odobratá od matky,
zistenie febrilných kŕčov v osobnej anamnéze,
podrobné informácie o terajšom ochorení (čas
nástupu príznakov, vracanie, bolesť hlavy, porucha
vedomia, teplota). Vylúčenie otravy Paralenom. K
pediatrickej anamnéze febrilného pacienta patrí
odstup od posledného očkovania a epidemiologická
anamnéza.
175
Na základe vyšetrenia pacienta, jeho klinického stavu
a anamnézy odobratej od matky stanovenie pracovnej
diagnózy meningitída a možné stavy prichádzajúce
do úvahy v rámci dif. dg.
250
175
100
Základné terapeutické postupy v prípade
bezvedomia. Podanie kyslíka maskou, i.v. prístup,
ktorý sa nebude dariť zabezpečiť, preto aj vzhľadom
na zhoršujúci sa stav pacienta voľba alternatívneho
prístupu do cievneho riečiska - intraoseálny prístup.
Pacient upadne do hlbokého bezvedomia, preto
zabezpečenie dýchacích ciest intubáciou. Správny
postup - preoxygenácia, crush intubácia - rýchlo
účinkujúce hypnotikum, opiát, SCHJ, Selikov
manéver, intubačná kanyla 5.5 balóniková. Následne
pokračovanie v kontinuálnej analgosedácii - opiát +
hypnotikum. Tekutinová liečba - kryštaloidy alebo
koloidy 20 ml/kg. Zvážiť podanie ATB a kortikoidov
podľa dĺžky transportu.
Po intubácii kontrola správnej polohy endotracheálnej
kanyly pohľadom, auskultačne a pomocou EtCO2.
Pacient pred transportom zabezpečený
monitoringom: EKG, SatO2, meranie tlaku krvi
neinvazívne á 5 min., termofólia. Vzhľadom na vek a
závažnosť stavu by mal byť pacient smerovaný
priamo do detského centra, ohlásenie cez KOS.
Nezabudnúť na potrebnú profylaxiu posádky - na
adrese rukavice, rúšky, po výjazde hlásenie,
profylaxia užitím antibiotika.
Dôraz na komunikáciu s pacientom, upozornenie pred
manipuláciou, pred i.v. prístupom, predstavenie sa
matke, vhodná komunikácia, neustála psychologická
podpora.
Házená
Handball
Time limit for task:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Daniel Csomor, Barbora Zuchová
Branislav Podhoranský, Dana Nosovská
Christoph Redelsteiner, Simona Slezáková
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
Emergency call is received by the dispatcher at 15.35. The troubled mum of Juraj/Katka complains that she is not able to get her son/daughter from the bed. The patient vomited once earlier and
then went to sleep. At the moment the patient Is laying in the bed, breathing normally but refusing any bodily contact or any change in body position. The worried mother insists on immediate
medical help (she is worried that her child has eaten "something" in the school earlier that day). As the GP cannot come earlier than 30 minutes the dispatcher is sending out an ambulance with
a crew.
•
•
•
•
Your task:
examine and evaluate condition of patient
determine operative diagnosis and differential diagnosis,
administer the therapy,
when hospitalization needed, set up patient for a transport, define direction and next procedure
A
B
C
D
Local situation:
Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Helicopter rescue available at 15 mins.
Situation:
8-years-old Jurko/Katka is laying covered by his/her blanket on the bed. The patient is not responding to greetings, opens eyes in response to painful stimuli but closes them immediately afterwards
(photophobia). Patient's speech is slurred (words cannot be understood), physically defends and protects him/herself, (GCS 10-11 bb.) and falls straight to sleep. Body temperature is 37.2 °C(99F), limbs are
cold, blood pressure is 90/50, heart beat rate is 110/min, oxygen saturation is 96 %. Isocoria is present, moderate nuchal rigidity, ptechial rash at the inner side of the thighs. Box of opened Paracetamol with 2
empty blister packages is on the bedside table. Bottle of mineral water is standing next to the bed. After the 4th minute patient suffers grand-mal lasting 30 seconds followed by unconsciousness, GCS 6-7. The
mother tells the crew that after coming home from school Jurko/Katka had a headache, vomited once and had a fever which wasn't checked with thermometer. To a question if the patient have eaten all the
missing pills from the box the Mother answered that she gave him/her only two tablets which left from before and that these were the only pills left in the package. This was two hours ago. Then he/she had a drink and fell asleep.
He/she is not treated for any illnesses. However, in his/her childhood he/she used to suffer from Febrile Seizures. He/She plays Handball for a local village Handball club. Today he/she was supposed to have
training and this is why they are trying to get him/her from the bed. During the patient's seizures she non-aggressively tries to persuade the crew not to intervene because she knows this situation from before.
She thinks he/she will get better shortly, everything will be fine and Jurko/Katka can go to handball training. After crew's kind approach she understands and cooperates.
Correct decisions:
Examination the patient's condition with nuchal rigidity and with petechial rash, obtaining of consistent medical history from mother, treatment of seizures, estimation of correct diagnosis and differential diagnosis
(paracetamol intoxication, epileptic seizure, blunt head trauma (Handball) and consecutive bleeding, spontaneus subarachnoidal bleeding etc.), patients management (airway management in sedation, fluid
therapy, antibiotic and ev. corticosteroid treatment). Set up Patient for a transport - analgosedation, monitoring, thermo foil. Psychological support of mother. Transport into the pediatric ICU, if needed also by air
- transport time 45 min.
Team scoring
1
Primary survey
1
Consciousness
Body temperature,
(GCS), breathing,
oxygen saturation,
pulsation, capillary
blood pressure
refill
80
2
3
4
5
6
History from mother
Diagnose and differential dg
Therapy
Next procedures
Players
2
30
3
4
5
Nuchal rigidity or
other meningeal
signs, pupils
Petechial rash
glycemia
50
50
50
Past medical
history - febrile
seizures
amout of applied
požitého
Parcetamol
vaccination and
epidemiological
anamnesis
chief complaint
50
60
50
100
Meningitis
Subarachnoid
hemorrhage
Traumatic
intracranial
hemorrhage
Intoxication
100
25
25
25
i.v. access, i.o.
access, oxygen,
treatment of
seizures
Medication for
intubation
Correct airway
management
Analgosedation
and fluid
management
Antibiotic and
corticosteroid
treatment
50
50
50
50
50
Secondary survey
after intubation
Patient set up for
transport
Directing in to the
PICU
Antibiotic
prophylaxis of
crew/mother
50
25
50
50
Mother
Jurko/Katka
50
50
Max. points
1 200
Correct decision + performance
240
Primary survey of unconscious patient in attempt to find
out differential diagnosis and the cause of the present
condition. Assess level of consciousness , evaluate
and determine the GCS, evaluate basic vital bodily
functions including glycemia, Intentionally examine the
patient to find out if there are any meningeal signs.
Because this is the febrile child, detailed examination
of whole body is necessary.
260
Take detailed and sufficient patient's medical history by
questioning the mother. Determinate previous Febrile
Seizures in the patient anamnesis. Give detailed report
about patient's current condition (time when the
symptoms have begun, vomiting, headache, problems
with consciousness, fever). Eliminate possibility of
Paralen (Paracetamol) poisoning. Medical history of
febrile patient should also include date of the last
vaccination and epidemiological anamnesis.
175
On base of patient's examination, his/her clinical
condition and medical history provided by his/her
mother determine correct diagnoses. Establish
diagnoses as Meningitis and indicate possible
complications and conditions in differential diagnosis.
250
Basic therapeutic procedure in case of
Unconsciousness: Deliver Oxygen via Oxygen mask,
i.v. access,which will be not possible to successfully
secure and due to the patient’s deteriorating conditions
an alternative vascular access has to be chosen
(intraoseal access). Patient will fall into deep
unconsciousness, therefore his/her airways have to be
secured by intubation. - RSI (short-acting hypnotic
agent, SHCJ, Sellick's Maneuver, endotracheal tube
5,5, continue with analgosedation). Fluid therapy crystalloids or colloids 20ml/kg. Consider administration
of antibiotics and corticosteroids according to duration
of transport.
175
After intubation check visually, with auscultation and
with help of EtCO2 correct position of endotracheal
tube. Before transportation patient's vital functions are
monitored: EKG, oxygen saturation , Blood pressure
every 5 minutes (noninvasive), Patient is covered by
thermal foil blanket. Taking into account patient's age
he/she should be transported right in to the children's
centre (hospital). This has to be reported to dispatcher
. Personal protective equipment must be worn on the
site. Full report of the case and prophylaxis wit
antibiotic after returning to the base.
100
Accent on communication with the patient, warning
before any change of body position, polite introducing
of the crew to the mother, good manners and language
and permanent psychological reassurance.
Káča
MUC. RR
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Judy
Časový limit pro splnění úkolu:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
David Tuček, Kateřina Ningerová
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
David Tuček, Ladislava Budíková
Jiří Nový, Shawn Michael Cathcart (USA)
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Zprostředkovaná výzva od manželky: manžel je doma po noční a je po telefonu "nějaký divný", divně mluvil, neochotný. Při telefonickém ověření na domácí telefon - tento bez odezvy.
•
•
•
Vaším úkolem je:
zhodnotit stav postiženého
vyšetřit pacienta
navrhnout další postup
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace na místě události:
Zcela zdravý muž (50 let) byl na noční směně na dráze a když mu žena po telefonu dávala úkoly na den, zdál se jí, dle jejího vyjádření "nějaký divný", mumlal do telefonu, byl neochotný, poté
sluchátko zavěsil a na další výzvy již nereagoval. Při příjezdu na místo otevírá rozespalý muž, který popírá obtíže a reaguje dle posádky - agresi oplácí agresí, ochotu ochotou.
Klinicky: zdravý 50-letý muž s normálním fyzikálním nálezem, kuřák, jinak anamnéza negativní.
Cíl úkolu:
1) anamnéza a vyšetření; 2) profesionální přístup k pacientovi bez obtíží
HYPOTÉZY: více než polovina posádek RLP neprovede kompletní vyšetření. Více než čtvrtina RZP posádek neprovede kompletní vyšetření.
Hodnocené kroky posádky
1
Anamnéza
1
OA:FA:EA:OP:DO
100
Fyzikální
vyšetření
(hlava + krk,
hrudník,
2 Vyšetření + základní zajištění
břicho,končetiny,
orientace
5 x 30)
3
4
Přístup ke klientovi
2
3
Rodinná
anamnéza
75
Nynější
onemocnění
75
4
5
Alergie
Abúzus
25
25
Změření
neinvazivních
hodnot
(TK, TF, TT,
SpO2,
4 x 50)
Glykémie
12-ti svodové
EKG a jeho
vyhodnocení
(50+50)
Základní
neurologické
vyšetření
(zornice, mimika,
výpadky hybnosti
čití, mozečkové
příznaky, 4 x 50)
150
200
50
100
200
Navázání
kontaktu
Přesvědčení k
souhlasu s
vyšetřením
Poučení
(25+25)
25
25
50
Figurant
100
Max. bodů
1 200
Správný postup
300
Pečlivý a systematický odběr anamnézy.
700
Pečlivé vyšetření pacienta, stanovení glykémie,
EKG.
100
Komunikace s klientem, který nemá obtíže. Využít
času, který s pacientem tráví k objektivizaci jeho
tvrzení, že mu nic není (důkladné kompletní
vyšetření).
Poučení: postup při změně stavu, doporučení
pravidelných kontrol u praktického lékaře.
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
Káča
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Judy
Time limit for task:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
David Tuček, Ladislava Budíková
Jiří Nový, Shawn Michael Cathcart (USA)
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Emergency Dispatch Centre received emergency call and send you to:
Second hand call from wife: husband at home after hight shift, within phone call with spouse sounds "strange", unusual speech, reluctant. Repeated control phone home - no
•
•
•
Your tasks are:
to assess situation and patient
examinate patient
recommend care and treatment
A
B
C
D
Local situation:
Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Regional hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Helicopter rescue available at 15 mins.
Situation on the scene:
Healthy man 50 years after night shift at railway. Instructions given by spouse by phone: he sounds "strange", reluctant, dysarthric. suddenly finished phonecall. At Ambulance arrival somnolent
man open the door, no complains. Reacts according the crew - agressive to aggresive approach, polite to polite crew.
Objective: healthy 50 years old man with normal pfysical fiundings, smoker, otherwise negative PH.
Key words:
1) patient history and examination; 2) professional approach to patient without complains
HYPOTHESIS: more than 1/2 crew with physician do not examinate in detail. More than 1/4 of paramedics crew do not provide physical examination.
Team scoring
1
2
3
Patient history
Physical examination and
instrumental exam
Approach to patient
1
2
3
4
5
Drug, Operaton,
Epidemic,
Previous
Diseases
Family history
Current complains
Allergies
Misuse
75
25
25
100
75
Physical exam
(head + neck,
chest,
abdomen,
extremities
orientation) 5 x
30)
BP, HR, TT,
SpO2,
4 x 50)
Glycemia
150
200
50
convince to agree advice - instruction
Communication
with hospital exam
(25+25)
25
4
Player
100
25
Basic neurologic
exam: pupils, face
12-lead ECG and
mimics, change of
evaluation
sensitivity,
(50+50)
cerebellar signs (4
x 50)
100
Max. points
1 200
Correct decision + performance
300
Detailed and systematic history taking
700
Detailed exam of patient, glycemia, ECG
100
Communication with patient without complains.
Use the time spent with him to find objective
signs - detailed physical examination.
Advice: what to do after change, regular
controls at family physician
100
Subjective evaluation by player according
players rules: 0 - 100 points.
200
50
Čestmír
Chester
Časový limit pro splnění úkolu:
D
D
D
MUC. RR
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Jiří Danda, Marek Slabý
Jiří Danda, Renata Všetečková
Marek Slabý, Zora Kurajská
Sebastijan Piberl, Marek Przybylak
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Po úspěšné pátrací akci PČR a HS byl nalezen zraněný paraglidista. Dopad na zem zbrzdily koruny stromů. Na výzvu reaguje, stěžuje si na bolesti obou DK, PHK. Nezvěstný byl cca 8
hodin. Místo je v nepřístupném terénu. HS a PČR na místě.
Vaším úkolem je:
• zjistit situaci na místě
• zjistit zdravotní stav postiženého, provést potřebná léčebná opatření
• připravit postiženého k transportu, určit směrování
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 22 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, MR, OKB + H laboratoř.
Nemocnice 30 km pozemním transportem, vybavení jako A, navíc urgentní příjem, dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Traumacentrum, navíc KJ, ostatní jako A.
Doba příletu LZS na místo události je 10 min. LZS nemůže sednout v místě zásahu. Nutný transport vozem k LZS.
Situace na místě události:
Člen pátrací skupiny hlásí vysílačkou: ztracený paraglidista nalezen po 8 hodinách. Nachází se v lese, ležící na zemi, pád z výšky cca 3 m, pád zbrzdily větve stromů. Postižený při vědomí, orientovaný
přiměřeně místem i časem, na pád a chvíli po něm si nepamatuje, stěžuje si, že je mu zima, bolí ho PHK předloktí, oba kotníky. Chce se mu spát a má hlad a žízeň. Posádka ZZS se musí k místu
zásahu dostat pěšky, je to asi 150 metrů po lesní pěšině.
Klíčová slova:
Zraněný podchlazený paraglidista, pátrací akce v oblasti Jeseníků, nepřístupný terén, boj o čas.
Hodnocené kroky posádky
1
2
3
4
5
Anamnéza + popis události na
místě
Vitální funkce
Analgezie
Vyšetření
Zajištění pacienta
Max. bodů
1 200
Správný postup
160
Všechny informace posádka zjistí přímo od
postiženého, nepamatuje si pouze na krátký časový
úsek po pádu, jinak je orientovaný místem i
přiměřeně časem (pátrací akce trvala 8 hodin).
Lékovou anamnézu neguje, alergický na včelí
píchnutí, jinak zdráv. Stěžuje si na silnou bolest v
oblasti PHK - předloktí, oba kotníky.
110
Základní vyšetření vitálních funkcí, včetně glykémie,
teploty a frekvence dechů.
VF v normě: TK 120/60, P 95, SpO2 96 %, TT
34,8°C, RR 18 (hodnoty vitálních funkcí rozhodčí
ukáže na ceduli)
200
Farmakologická analgezie - dostatečná - opiát nebo
Ketamin, vše ostatní nedostatečná.
Bodový rozdíl analgezie před nebo po manipulaci s
postiženým.
Medici: říci, že analgezie je třeba, event. nabídka
výběru léků, které by podali, pokud sami nebudou
vědět.
200
Vyšetření stav vědomí (jak se jmenuje, kde je….),
stav zornic, H+B+P+končetiny, neurologie
orientačně.
180
Transport v leže, fixovaný na vakuové matraci, se
zajištěnou i. v. linkou, kontrola vitálních funkcí,
kompletní monitoring včetně saturace, prevence
podchlazení, použití fixačních prostředků předloktí +
oba kotníky.
100
Zajištění i. v. vstupu, dostatečná infuzní terapie
krystaloid/koloid 500 ml a více.
100
Směrování do nemocnice - C, kde je traumacentrum,
využití LZS nevhodné - nepřístupný terén, nutnost
přiblížení k vrtulníku pozemní cestou, dvojí
manipulace s poraněným. A+B nemají
specializované centrum.
100
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
50
50
Danda, Slabý, Všetečková si měřený úsek
vyběhnou, výsledný čas např. 2:50 min. Posádky s
časem pod 2:50 dostanou 50 bodů, posádky s
časem nad 2:50 dostanou 0 bodů. Časy všech
posádek řádně zaznamenáme a zvlášť uděláme
seznam, jak si kdo stál. První 3 nejrychlejší posádky
mohou být zveřejněny.
1
Léčba
8
9
Směrování
4
5
AA
FA
OA
40
40
40
40
TK
P
SpO2+DF (10+10)
TT
glykémie
20
20
20
30
20
Dostatečná
analgezie před
manipulací
Nedostatečná
analgezie před
manipulací
Dostatečná
analgezie po
manipulaci
Nedostatečná
analgezie po
manipulaci
200
25
50
0
Stav vědomí
Hlava + stav
zornic (25+25)
Hrudník + břicho +
pánev (25+25+25)
Horní a dolní
končetiny
Neurologie
25
50
75
25
25
Scoop rám
I. v. vstup
25
7
3
Popis události
získaný od
postiženého
30
6
2
Vakuová matrace,
fixace P+L kotník
krční límec
Izotermická fólie Fixace P předloktí
(25+25)
(25+25)
50
40
Krystaloid (event.
Druhý i. v. vstup krystaloid koloid
3:1)
10
50
10
Ohřátý roztok
15
A
B
C
D
50
75
100
0
Figurant
Měřený úsek -100 metrů do
mírného kopce
50
Čestmír
Chester
Time limit for task:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Jiří Danda, Renata Všetečková
Marek Slabý, Zora Kurajská
Sebastijan Piberl, Marek Przybylak
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Your task:
• assessment of situation on site
• victim examination and treatment
• transport preparedness, decide appropriate hospital
A
B
C
D
Local situation:
Nearest hospital 22 kms by ground: surgical, internal depts., anaesthesia and intensive care, neurological dept., gynecology and obstetric, CT, NMR, laboratory - biochemistry.
Hospital: 30 kms by ground, as A + ED, pediatric dept.
Specialized centre 55 kms by ground., as B + Traumacentre, coronary unit
Helicopter rescue arrival in 10 min, no space for landing, necessary transport by Ambulance to landing place
Situation:
Rescue team member report by radio: lost paraglider found after 8 hours in the forrest, lying on the ground, felt down from 3 m. Fall slow down by trees. Conscious, fully awake, short retrograde
amnesia around fall and after. Complains cold, pain in right upper extremity, both ankles. He wants sleep, hungry and thirsty. EMS crew have to go by feet 150 m by forrest aisle.
Key words:
Injured hypothermic paraglider, search and rescue in mountain pass, heavy terrain, fight for time
Team scoring
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PH and situation
Vital functions
Analgesia
Examination
Immobilisation, transport
Therapy
Direction
Max. points
1 200
Correct decision + performance
160
All necessary information obtainable from victim,
fully awake, do not remember just short time after
fall, slight problem with actual time after 8 hrs in the
forrest after fall. na krátký časový úsek po pádu,
jinak je orientovaný místem i přiměřeně časem
(pátrací akce trvala 8 hodin). Past medical history 0,
allergic to bee sting, healthy. Strong pain in upper
right extremity - forearm and in both ankles.
110
Basic VF, incl. glycemia, TT, RR.
BP 120/60, HR 95, SpO2 96 %, TT 34,8°C (94,6°F)
, RR 18 (values shown on paper)
200
Analgesia: opioid or ketamine, only efficient, all
other choices inadequate
Different points for immobilisation AFTER analgesia
Medical students: help with analgesic drugs.
200
Level of consciousness (name, time, place), pupils,
chest, abdomen, pelvis, extremities, short
neurological exam
180
Transport in lying position, vacuum matrace, IV line,
checking vital functions, monitoring incl. oximetry,
prevention of hypothermia, immobilisation of
forearm and both ankles.
100
IV line, crystaloids or colloids at least 500 ml and
more.
100
Hospital C with trauma centre, Air rescue not
optimal (double movement, heavy terrain, ground
transport to helicopter necessary)
100
100
Subjective player evaluation of crew tenderness,
empathy and sensitivity.
Limits: 0 - 100 points.
50
50
Danda, Slabý, Všetečková as judges run to the hill.
Crews with better time receive 50 pts, slower crews
0. List of crews necessary, first three crews may be
awarded.
1
2
3
4
5
Situation
assessment by
victim
Allergies
Past medical
hisotry
Current complains
40
40
40
40
BP
HR
SpO2+RR
(10+10)
TT
Glycemia
20
20
20
30
20
Effective
analgesia
BEFORE
immobilisation
Ineffective
Effective
analgesia before analgesia AFTER
immobilisation
immobil
200
25
LOC
Head + pupils
(25+25)
Ineffective
analgesia after
immobilisation
50
0
Chest + abdomen
Upper and lower
+ pelvis
extremities
(25+25+25)
75
25
25
50
Scoop
Vacuum matrace
+ cervical collar
(25+25)
30
50
IV line
second IV line
25
10
A
B
C
D
50
75
100
0
Player
Measured run 100 m uphill
Isotermic sheet
Right forearm
immobilisation
40
10
crystaloid OR
crystaloid:colloid Warmed infusion
3:1
50
15
Neurological
exam
25
Both ankles
immobilisation
(25+25)
50
Červená
D
D
D
Red
Časový limit pro splnění úkolu:
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Olga Marková, Hana Ralenovská
Monika Spálenská, Kateřina Nováková
Richard Baťa, David Rektořík
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Volal muž (žena) na tísňovou linku, že při cestě do práce našel u krajnice odstavené vozidlo a v něm dva muži, jeden zvrací.
Vaším úkolem je:
• zorientovat se na místě
• určit diagnózu
• provést režimová a následná opatření
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace na místě události:
Na malém odpočivadle zaparkovaný vůz, před vozem jeden muž, mává na sanitku. Ihned oznamuje, že při cestě do práce (je průvodčí ve vlaku) si všiml zaparkovaného vozu a v něm dva muži.
Jeden se třese zimou a zvrací, druhému je také špatně a kroutí se v bolestech. Snažil se jim nějak pomoci, dal jednomu napít, druhému půjčil svoje ubrousky. Zavolal ZZS, ale už musí jít spěchá.
Odchází. Jeden muž v sanitce oznamuje, že se vracejí s kolegou ze zahraniční cesty z Keni a již v letadle bylo kolegovi dost špatně a začal zvracet. Nyní je postižen i on.
Hodnocené kroky posádky
1
Příjezd
1
Orientace na
místě, určit
nebezpečí
50
2
3
OOP
Režimová a léčebná
opatření
4
Závěr
5
Figurant
Mají vlastní
50
Poučit
zúčastněné o
vysoké
nebezpenosti
50
Posádka zajistí
kontaminovaný
odpad a
dezinfekci rukou
100
2
3
4
Určit pracovní
diagnozu
Rozhodnutí o
OOP
nahlášení na
ZOS (1- přivolání
PČR a HZS, 2informace pro
OOVZ, 3-stupeň
BSL, 4požadavek
biovaku, 5požadavky na
směrování)
(5x20)
50
Polomaska
FFP 2-3
50
50
Dvoje rukavice
Medikace
Zastavit
kolemjdoucího a
nepustit jej dál
50
50
50
5
100
Brýle nebo
ochranný štít
50
Max. bodů
800
250
Při příjezdu na místo co nejrychleji rozpoznat
nebezpečí, určit diagnozu (pravděpodobnost
hemoragické horečky), okamžité rozhodnutí o
použití OOP a ihned situaci ohlásit na ZOS.
200
Použití vlastních OOP (polomasky, dvoje rukavice
/předpsány/, brýle nebo ochranný štít).
150
100
č.1
č.2
50
50
Správný postup
100
Je nutné všechny co jsou na místě poučit o vysoké
nebezpečnosti a zabránit rozšiřování, to znamená
stopnout nádražáka!
Pacientům podat parenterálně tekutiny (infuze),
změřit paraklinické hodnoty - viz níže.
Posádka je pravděpodobně taktéž napadená
(infikovaná), do označeného pytle zajistí veškerý
kontaminovaný odpad, ihned provedou dezinfekci
rukou a připraví se na transport do
specializovaného zdrav. zařízení ke sledování a do
izolace.
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
Doplňující otázky (mimo bodové hodnocení) - posádka vyplní dotazník:
1. Byli jste v rámci pravidelného školení BOZP a PO dostatečně informováni nebo poučeni o možnosti setkání s pacientem s biologickým postižením?
2. Máte k dispozici non stop ochranné osobní pomůcky?
3. Kde jsou v republice (ČR nebo SR, dle země posádky) specializovaná centra na příjem pacientů CBR?
Jako nebezpečné infekční postižení z řady biologického napadení byla vybrána Ebola (hemoragická horečka) - svoji infekčností spadá do 4. stupně nebezpečí spolu s antraxem a černými
neštovicemi. Tyto látky se také kromě přirozeného výskytu vyrábějí uměle pro možný bioterorismus. Na Ebolu není v současné době žádná vakcína, Tento virus je velmi odolný a přenáší se
zásadně dotykem (tělní tekutiny, povrch kůže) a také v menší míře i vzduchem. Procento úmrtnosti je velmi vysoké - dle skupiny a věku lidí to může však být až 90 %.
Klinické parametry:
1. pacient
2. pacient
GCS
3-3-4
4-5-6
TK
100/60
120/70
TF
140/min.
120/min.
SpO2
90%
95%
TT
39 st.C
38,5 st.C
Glykémie
4,1 mmol/l
5,2 mmol/l
Red
D
D
D
Red
Time limit for task:
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Olga Marková, Hana Ralenovská
Monika Spálenská, Kateřina Nováková
Richard Baťa, David Rektořík
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Dispatch Center Report:
Man called ambulance because on his way to work he found a parked car on the roadside. In the car he found two men, one vomiting.
Your task is:
• assess scene and assure security
• determine diagnosis
• consider safety and report measures
A
B
C
D
Local situation:
Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Helicopter rescue available at 15 mins.
Situation on task:
Vehicle at small stopping place, in front of the vehicle one man waving at the Ambulance car. He immediately announces that on his way to work (train conductor) he noticed the parked car and two
men inside. One is shaking from cold and vomiting, the other is also feeling very bad and has big pain. The train conductor tried to help them somehow, gave water to one and handkerchiefs to the
other. He called the Ambulance but has to hurry now and is leaving. One man from injured announces that they are returning with his colleague from Kenya and that his colleague was sick and
vomiting already in the airplane. Now they are both sick.
Team scoring
1
2
3
Arrival
1
4
Final steps
5
Player
3
4
determine
diagnosis
50
50
50
100
Own
Facesheets
FFP 2-3
two pairs of gloves
glasses or
protective shield
50
50
50
50
Medications
Stop people going
around and not
letting them go
50
Crew will collect
and secure all
contaminated
material and will
desinfect hands
100
50
50
No.1
No. 2
50
50
Inform everyone
about high level of
danger
5
Immediate report
to Dispatch Center
(1-calling of police
and fire brigade, 2information for
Public Health
Decision about
Authority, 3safety precautions
degree BSL, 4patient protective
bag necessary, 5direction of pts)
(5x20)
assess scene and
determine the
danger
Safety equipment
Regimen and teatment
2
Max.
Points
800
Correct performance
250
At arrival quickly recognize the danger, determine
diagnosis (probability of hemorrhagical temperature),
immediate decision about use of safety equipment
and immediate report to Dispatch Center.
200
Use of own safety equipment (face sheets), two pairs
of gloves /required/, glasses or protective shield).
150
It is required to inform all persons on site of accident
about the danger and secure the spreading of
infection by stopping everyone and not letting them
go, including the train conductor!
Parenteral infusions and repeat vital signs
measurement.
100
Crew is probably also infected, collecting of all
contaminated material in one marked bag, desinfect
hands and get ready for transport to specialised
centre for isolation.
100
Subjective rating of player.
0 - 100 points.
Additional questions (not scored) - crew will fill questionnaire:
1.Were you sufficiently informed on regular schooling by safety officer or FB about the possibility of meeting patient with biological disease?
2. Do you have safety equipment availaible at all times?
3. Where in your country are specialised centres for CBRNE patients admission?
Klinické parametry:
GCS
TK
TF
SpO2
TT
1. pacient
3-3-4
100/60
140/min.
90%
39 st.C
2. pacient
4-5-6
120/70
120/min.
95%
38,5 st.C
Glykémie
4,1
mmol/l
5,2
mmol/l
Plukovník
Colonel
Časový limit pro splnění úkolu:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Pavol Kačenga, Renata Bakošová, Stanislav Harviš
RALLYE REJVÍZ 2010
Juraj Povinský, Ludmila Neumannová, František Majerský
R. Okan Erol (TR), Matthew Edward Cheavers (USA), Katarína Lukačínová
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Dopravní nehoda 2 osobních automobilů, počet postižených neupřesněn. HZS a policie na cestě.
•
•
•
Úkoly pro posádku:
zjištění situace a organizace na místě události
vyšetření, zajištění postižených a příprava k transportu
určení priorit odsunu a směrování postižených
A
B
C
D
Místní situace
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min., aktuálně neletová.
Situace na místě události:
1. osobní auto s minimálním poškozením - 1 osoba - řidič nezraněn
2. osobní auto (starší) mírná deformace vnitřního prostoru - celkem 5 osob: 2 postižení uvnitř nejsou zaklíněni, 2 jsou venku, pátý sedí v nehavarovaném vozidle. Na místě hlídka PČR, HZS dojíždí vzápětí.
Postižení:
Řidič osobního auta 2, sedí za volantem, bezpečnostní pásy ano, dezorientovaný, stěžuje si na bolest hrudníku, břicha, levého kyčelního kloubu s omezenou pohyblivosti, GCS 4-4-6, TK 140/100,
F1
kapilární návrat >2sec., TF 110/min., DF 15/min., SpO2 90 %
F2
Nepřipoutaný spolujezdec vzadu vpravo (dítě-adolescent), stěžuje si na velkou bolest pravého stehna: fraktura stehenní kosti vpravo, povrchové poranění hlavy, GCS 4-4-6 , kapilární návrat >2 sec., TK
100/60, TF 120/min., DF 20/min., SpO2 85 %
F3
Chodící spolujezdec vzadu vlevo (dítě-adolescent), bezpečnostní pásy ne. Stěžuje si na mírnou bolest hlavy, drobné povrchové poranění hlavy a HKK, GCS 4-5-6, pulz na aa. Radiales plný, kapilární
návrat <2sec., TK 110/70, TF 110/min., DF 15/min., SpO2 98 %.
F4
Spolujezdec vzadu uprostřed (dítě adolescent), bezpečnostní pásy ne, t. č. v jiném osobním automobilu: stěžuje si na mírnou bolest hlavy, povrchové poranění hlavy frontálně obvázané obinadlem, pulz
na aa.radiales plný, jinak bez známek zranění, GCS 4-4-6, kapilární návrat <2 sec., TK 100/70, TF 120/min., DF 16/min., SpO2 95 %
Chodící spolujezdec vepředu, bezpečnostní pásy ano, t. č. venku, sám, k nehodě se nehlásí, až po opakovaném dotazu zda je účastníkem se přiznává, ale žádá upřednostnit ostatní zraněné, obtíže
F5 popírá až na opakovaný dotaz udává bolest hrudníku na levé straně, palpačně bolestivý levý hemithorax - fraktura žeber, jinak bez známek zranění, GCS 4-5-6, kapilární návrat <2 sec., TK 130/90, TF
100/min., DF 12/min., SpO2 97 %.
F6 Řidič osobního auta 1: bez zranění, obtíže popírá, GCS 4-5-6, TK 150/100, TF 105, SpO2 95 %
Cíl úkolu:
Prověrka základních záchranářských dovednosti u DN se zraněním více osob a bazální spolupráce v IZS s důrazem na správné třídění (RLP lékařské, RZP - START).
Hodnocené kroky posádky
1
2
Zhodnocení situace
F2
1
OOP
(3x10)
Zhodnocení
bezpečnosti
30
20
Vyšetření a
monitoring
160
3
F1
Vyšetření a
monitoring
160
4
F4
Vyšetření a
monitoring
160
5
F3
Vyšetření a
monitoring
150
6
F5
7
F6
6
Figuranti
2
3
4
Spolupráce se
složkami IZS: HZS
- kontaktování
velitele zásahu,
Nalezení všech
dotaz na
postižených
bezpečnost
(6 x 20),
prostoru,
použití třídících
spolupráce u
karet
vyproštění (3x10),
(5x20, ne pro F6)
PČR: uzávěra,
uvolněné
odsunové trasy
(2x10)
50
Vyproštění,
Zajištění,
příprava k
medikace:
transportu:
C fixace, 2xPŽL, vleže, extenční
analgezie,
dlaha, VM
inhal.O2
(backbord, scoop)
(5x20)
SpO2
(4x20)
220
Dg.: fraktura
stehenní kosti
vpravo,
v.s.komoce
mozková,
povrchové
poranění hlavy
směrování:
B
30
100
80
Vyproštění,
Zajištění,
příprava k
Dg.: v.s.
medikace:
transportu:
polytrauma
C fixace, 2xPŽL,
vleže, VM
(hrudník, břicho
analgezie,
(backbord, scoop) LDK), směrování:
inhal.O2
SpO2
C
(5x20)
(3x20)
100
60
30
Dg.:v.s. komoce
Zajištění,
Příprava k
mozková,
medikace:
transportu:
povrchové
C fixace, PŽL
transport v
poranění hlavy,
(2x20)
polosedě
směrování:
B (nebo A)
40
20
20
Dg.: povrchové
Zajištění,
poranění hlavy,
Příprava k
medikace:
v.s. fraktura
transportu:
C fixace, dlaha
předloktí,
transport v sedě
pravé předloktí
směrování:
A
20
20
30
Vyšetření a
monitoring
Zajištění,
medikace:
C fixace, PŽL,
analgezie
(3x20)
Příprava k
transportu:
transport v
polosedě, SpO2
(2x20)
Dg.: kontuze
hrudníku, v.s.
fraktura žeber,
směrování:
A
160
60
40
20
Vyšetření a
monitoring
Zajištění,
medikace:
Vyproštění,
příprava k
transportu:
bez dg., ponechán
na místě
150
0
0
20
5
Komunikace se
ZOS
METHANE
max bodů
2400
Správný postup
410
Při vystoupení z vozu ochranné pracovní prostředky
(bunda dlouhý rukáv, kalhoty s dlouhými nohavicemi,
rukavice) po domluvě s HZS bezpečná zóna,
domluva na dalších činnostech s ostatními složkami
(HZS, PČR), nalezení všech 6-ti účastníků DN při
první obhlídce, hlášení na ZOS:
M May call sign - můj volací znak, E Exact location přesná lokalizace, T Type of incident - druh nehody,
H Hazard, present and potential - riziko přítomné a
možné, A Access, rouds, landing, egress - přístupové
cesty, odjezd, N Number and severity of casualties počet a závažnost postižených, E Emergency
services presnet and requried - přítomné a potřebné
složky IZS
70
Třídění: RLP: IIb.
RZP: žlutý, pořadí
odsunu: 2
(20+20)
410
40
Třídění: RLP IIa,
RZP: žlutý, pořadí
odsunu: 1
(20+20)
390
40
Třídění: RLP: IIb,
RZP žlutý, pořadí
odsunu: 4
(20+20)
280
U triage pozitivních postižených ve vraku analgezie a
zajištění před vyproštěním.
40
Třídění: RLP III,
RZP zelený,
pořadí odsunu: 5
(20+20)
260
320
40
Třídění: bez
zranění (bez
karty), pořadí
odsunu:
neodsouvat
(20+20)
210
40
120
120
Šetrné vyproštění F1 a F2 za pomoci vyprošťovacích
pomůcek nebo chvatů v součinnosti s HZS pod
vedením člena posádky (Kendrikova vesta, scoop)
monitorace.
Transport v minimálně ve 3 sanitních vozech, triage
pozitivní F1, F2 směrování na TC.
40
Třídění: RLP IIb,
RZP žlutý, pořadí
odsunu:3
(20+20)
Pořadí vyšetřených zraněných F2 a F1 nejdříve, pak
ostatní. Při nedodržení priorit třídění body krátime o
50 % Za každého správně zatříděného 20 bodů, tj.
6x20, tedy max. 120 bodů. U všech zraněných
vyšetření od hlavy k patě: po 10 bodech: hlava,
zornice, krk, hrudník, břicho, pánev, HKK, DKK,
kapilární návrat, GCS,neurologický status - hybost a
senzitivita končetin, TF, TK, DF, SpO2, glykemie u
F2, F1, F4 ,
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
6x20 bodů.
Plukovník
Colonel
Time limit for task:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Pavol Kačenga, Renata Bakošová, Stanislav Harviš
Juraj Povinský, Ludmila Neumannová, František Majerský
R. Okan Erol (TR), Matthew Edward Cheavers (USA), Katarína Lukačínová
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
Accident of 2 vehicles, number of injured unknown, fire brigade and police on their way.
•
•
•
Your task:
assess scene and correct work management on site
examine, secure, treat and prepare patients for transport
triage and routing of patients
A
B
C
D
Local situation:
Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED, anaesthesia and General Intensive Care, ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Helicopter rescue not available.
Situation:
1. vehicle with minimal damage - 1 person - driver not injured
2. older vehicle minor deformation of interier - total of 5 persons: 2 injured inside (non trapped), 2 outside, 5th is sitting in the undamaged car. Police present, fire brigade arrives.
Injuries:
Driver of vehicle 2, sitting in dirver seat, fastened seatbelts, desoriented, complains about pain on chest, abdomen, left hip joint with restriced movability, GCS 4-4-6, BP 140/100, capillary refill > 2 sec.,
F1
HR 110/min., RR 15/min., SpO2 90 %
F2
passenger back right, seatbelts not fastened (child - teenager), complains about big pain on right femur: fracture of right femur, flesh wound on head, GCS 4-4-6 , capillary refill > 2 sec., BP 100/60, HR
120/min., RR 20/min., SpO2 85 %
F3
Walking passenger back left (child - teenaer), seatbelts not fastened. Complains about small headache, minor flesh wound of head and upper extremities, GCS 4-5-6, pulse on aa. Radialis full, capillary
refill < 2 sec., BP 110/70, HR 110/min., RR 15/min., SpO2 98 %.
F4
Passenger back mid (child - teenager), seatbelts not fastened, in this time in other vehicle: complains about small headache, flesh wound on front of head - treated, pulse na aa.radialis full, otherwise no
signs of injury, GCS 4-4-6, capillary refill < 2 sec., BP 100/70, HR 120/min., RR 16/min., SpO2 95 %
Walking co-driver, fastened seatbelts, in this time outside, alone, tries to look like a by-walker, on repeated questioning answers that he was in the car but asks the crew to prefer other patients, denies any
F5 injuries, after repeated questioning announces chest pain (left side), exam by palpation painfull left hemithorax - fracture of ribs, otherwise no signs of injury, GCS 4-5-6, capillary refill < 2 sec., BP 130/90,
HR 100/min., RR 12/min., SpO2 97 %.
F6 Vehicle 1 driver: no injuries, denies any complications, GCS 4-5-6, BP 150/100, HR 105, SpO2 95 %
Point of task:
To check basic rescuer experience at car accident with bigger number of injured and basic co-operation with Dispatch Center. Main point of task is correct triage.
Team scoring
1
2
3
4
Scene assessment
F2
F1
F4
1
F3
7
6
F5
F6
4
5
Co-operation with
FD and PD: fire
brigade contacting the
chief officer,
Finding of all
asking about the
injured
Communication
safety on accident
(6 x 20),
with Dispatch
site, co-operation
use of triage cards Center METHANE
during extrication
(5x20, no for F6)
(3x10), police:
closing of accident
site, cleared
leaving roads
(2x10)
Security
assessment
30
20
50
Examination and
monitoring
Treatment:
C fixation, 2 x IV
line, analgesia,
inhal. O2
(5x20)
Extrication,
preparation for
transport:
lying, extensive
splinter, vacuum
mattrace
(backboard,
scoop) SpO2
(4x20)
Dg.: fracture of
Triage: crew with
right femur,
physician: IIb.
v.s.brain
Paramedics crew:
commotion, flesh
yellow, transport
wound on head
priority: 2
routing:
(20+20)
B
160
100
80
Extrication,
preparation for
transport:
lying, VM
(backboard,
scoop) SpO2
(3x20)
60
Dg.: susp.
Triage: crew with
polytrauma (chest, physician IIa,
abdomen, left
paramedics crew:
lower extremity), yellow, transport
routing:
priority: 1
C
(20+20)
Examination and
monitoring
Treatment:
C fixation, 2 x IV
line, analgesia,
inhal. O2
(5x20)
160
100
Examination and
monitoring
preparation for
Treatment:
transport:
C fixation, IV line
transport in semi(2x20)
sitting position
40
20
220
30
30
Dg.: susp. Brain
concusion, flesh
wound on head,
routing:
B (or A)
20
20
20
Preparation for
Treatment:
transport:
Examination and C fixation, IV line, transport in semimonitoring
analgesia
sitting position,
(3x20)
SpO2
(2x20)
160
60
40
Examination and
monitoring
Treatment:
Extrication,
preparation for
transport:
150
0
0
Players
30
Dg.: chest
contusion, v.s.
Ribs fracture,
routing:
A
20
Correct decision + performance
410
At arrival safety equipment (uniform), after
communicating with fire brigade - safe zone,
communication with other branches (fire brigade,
police) about next procedures, finding of all 6 injured
at first check, reporting to dispatch center:
M My call sign, E Exact location, T Type of incident, H
Hazard, present and potential, A Access, routes,
landing, egress, N Number and severity of casualties,
E Emergency services present and required
410
40
40
Triage: crew with
physician: IIb,
paramedics crew
yellow, transport
priority: 4
(20+20)
40
40
Triage: crew with
physician IIb,
paramedics crew
yellow, transport
priority:3
(20+20)
40
Triage: without
injury (no card),
without dg., left at transport priority:
accident site
no transport
(20+20)
20
max points
2400
70
Triage: crew with
Dg.: flesh wound
Preparation for
physician III,
Treatment:
on head, susp.
Examination and
transport:
paramedics crew
Forearm fracture,
C fixation, Splinter
monitoring
transport in sitting
green, transport
right forearm
routing:
position
priority: 5
A
(20+20)
150
6
3
personal safety
(3x10)
160
5
2
390
280
At triage in car analgesia and securing before
extrication.
260
Gentle extrication F1 and F2 with the use of
extricational equipment or in co-operation with fire
brigade under lead of crew member (Kendrik's vest,
scoop) monitoring.
Transport in at least 3 ambulance cars, triage positive
F1, F2 routing to traumacentre.
320
210
40
120
120
Priority of injured F2 and F1 first, others after. If
otherwise, score is decreased by 50 %. For each
correctly triaged 20pts, means 6x20, max. 120 pts. All
injured complete secondary examination: each part of
body 10pts: head, pupils, nech, chest, abdomen,
pelvis, upper limbs, lower limbs, capillary return,
GCS,neurological status - movability and sensitivity
of limbs, HR, BP, breathing, SpO2, glycaemia at F2,
F1, F4 ,
Subjective rating of player.
6x20 points.
Jasánek
RLP
RZP
Časový limit pro splnění úkolu:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Ivo Tukinski
Rostislav Mach
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
max. 5 min.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
PČR hlásí na ZOS: Havárie nákladního cisternového vozu se zraněním řidiče, který je zaklíněn v kabině auta, na mostě přes řeku. HZS informován a je již na cestě k místu události.
•
•
Vaším úkolem je:
vyhodnotit situaci
navrhnout opatření k řešení situace dle priorit
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace na místě události:
Nákladní cisternové auto vezoucí Methyl-methakrylát, stabilizovaný , minometní a n – butylmethakrylát cca 30 t havaruje na mostě, přejezd přes řeku a vozidlo se položí na bok. Řidič je zaklíněn v
kabině a nedokáže se sám uvolnit z kabiny. Je při vědomí, komunikuje, stěžuje si na bolesti levého ramena, jiné poranění nemá (zlomený klíček) Cisterna je poškozená a obsah pomalu vytéká na
zem , částečně se odpařuje a částečně stéká do kanalizace. Technické řešení je přečerpat obsah do jiné cisterny.
Cíl úkolu:
Hodnocené kroky posádky
1
2
Vyproštění HZS a dovedení
do bezpečné vzdálenosti k
zdravotníkům.
Vyšetření
1
2
3
4
5
Provedeno
Max. bodů
105
Správný postup
4
Vše nebo nic.
Samostatná práce posádky = 0. Nutné požádat HZS
o vyproštění a přesun do bezečné vzdálenosti.
4
Základní
vyšetření (TK, P,
sat O2, orient.
Neurologie)
3
3
3
4
5
Ošetření
Spolupráce s HZS
i. .v linka
šátkový závěs
LHK
4
4
Dotaz na Kemler
a UN
kódy+Nákladové
listy
20+10
Specifikace
dopravovaných
látek na dotaz
Fyzikálně
chemické
vlastnosti
přepravované
látky
Účinky na
organismus
Iinformování ZOS
30
10
10
10
25
Figurant
8
85
5
5
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 5 bodů.
Tandem
Tandem
Časový limit pro splnění úkolu:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Štefan Liptay, Dáša Majerová
Lýdie Fehérová, Olga Sedláčková
Tomáš Vaňatka, Jiří Mašek
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko přijalo výzvu od HZS a vysílá vás k případu:
Volali hasiči, že probíhá evakuace gravidní pacientky ze zatopeného domku a ta má pravidelné kontrakce.
Vaším úkolem je:
• zorientovat se na místě, navázat kontakt
• instruktáž HZS vysílačkou
• vyšetření, ošetření,diagnoza a příprava pacientů k transportu
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: ARO,chirurgie, interna (neurolog ve službě 24 hod.), gynekologie a porodnice,dětské oddělení biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ARO, ORL, CT, neurologie s JIP, psychiatrie a infekční oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum,perinatologické centrum, popáleniny, kardiocentrum, onkocentrum, iktová jednotka a magnetická
Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace na místě události:
Během probíhajících povodní zasahující HZS v osamělé zatopené usedlosti evakují gravidní ženu v 37. týdnu gravidity. Při příjezdu zdravotnické posádky k "rozvodněné řece" jim situaci objasní velitel
zásahu HZS. K pacientce z technických důvodů není přístup, na druhém břehu jsou u pacientky dva hasiči, komunikace je možná jen vysílačkou a provizorní přemostění bude hotovo asi za 5 min. Řidič
se sanitkou může řeku objet po vzdáleném mostě, dojezd cca 15 min. (jízda zručnosti). Posádka si na lanovku může vzít sebou jen nezbytné vybavení do batůžku hasičů vzhledem k bezpečnosti (musí si
věci nachystat před odjezdem řidiče - záchranář, který nekomunikuje vysílačkou). Z vysilačky zjistí, že je porod v běhu a rodička musí porodit za asistence hasičů, kteří u porodu nikdy nebyli. Matka je
neklidná a je třeba zajistit zklidnění, vhodnou polohu k porodu, nezbytné věci k porodu a zjistit stručnou anamnesu. Porod dítěte i placenty proběhne bez komplikací. Po porodu je přemostění hotovo a
posádka může překonat řeku. Na místě porodu - rodička se cítí dobře, krvácí přiměřeně. Dítě je namodralé, nepravidelné dýchá, váha cca 2 800 g. Dle průkazky nebo po vyšetření posádka zjistí, že se
jedná o předčasný porod. Posádka by se měla rozdělit, vyšetřit a ošetřit dítě i matku. Řidič se sanitkou je již na místě a posádka musí nachystat dítě a matku k transportu.
Cíl úkolu:
Vyzkoušet schopnost komunikace na dálku, organizace vysílačkou, fyzickou zdatnost, teoretickou i praktickou znalost porodu, možné komplikace, základní ošetření matky a dítěte jen se základním
vybavením, jízda zručnosti.
Hodnocené kroky posádky
1
2
Komunikace
Porod
1
4
5
Matka (již na místě porodu)
3
Organizace
vysílačkou+
anamnesa
2x20
Zajištění věcí k
porodu + umytí
HKK HZS před
porodem
2x20
Jízda zručnosti
40
40
40
50
Vedení porodu
přes vysílačku:
zklidnění,
poloha,
dýchání,
tlačení
4x50
Podvázání
pupečníku,
Tepelný komfort,
kontrola
kontrola dýchání
dítěte (křik)
krvácení,instruktáž
masáže
2x25
3x20
60
60
Vyšetření (TK, P,
Sat, tonus,
krvácení)
5x10
Terapie
(i.v.linka,vložka)
2x20
Dg: předčasný
porod
Příprava na
transport,kontrola
Tk+P, transport
placenty
3x10
50
40
30
30
80
100
Velitel HZS
Matka
20
80
80
5
410
40
Transport::
zavinovačka +
Dg.Susp.apnoická
pleny + čepička +
pauza
oxymetr
4x20
80
Max. bodů
1 200
170
Vybavení do
batůžku:
Překonání řeky porodnický balíček
+ O2
2x20
50
Terapie:
Kontrola:
Vyšetření:
sat + pokožka +
odsátí +
sat + pokožka + P
Dítě (již na místě po porodu)
+ dýchání
prodechnutí ambu dýchání + pulz
4x20
2x50
4x20
Figuranti
4
Orientace a
organizace na
místě
2x20
200
3
2
Správný postup
Orientace: velitel zásahu HZS informuje - řeka
odděluje posádku od ženy, která má kontrakce. Asi
za 5 min. bude hotová lanovka přes řeku pro dva
členy posádky, řidič musí jet objížďkou (dojezd více
než 10 min.). Na lanovku je možné si vzít jen
nejnutnější vybavení do připraveného batohu. Na
druhém břehu jsou dva hasiči (rozhodčí úkolu),
kontakt je možný vysílačkou.
Organizace vysílačkou: režim komunikace,
diagnostika probíhajícího předčasného porodu
(průkazka), stručná anamnesa matky
(negativní),instrukce HZS k přípravě věcí k porodu ručníky, provázek, nůžky.Dotaz na možnost
rukavic,instrukce k umytí HKK HZS. Jízda zručnosti.
Vedení porodu: matka je neklidná, část hlavičky je
vidět mezi stydkými pysky - instruktáž hasiče.
Zklidnění matky, poloha při porodu, dýchání a tlačení
(instruktáž HZS). Porod postupuje i bez pomoci, po
porodu podvaz pupečníku - instruktáž. Dítě po
porodu křičí - kontrola přes vysílačku, tepelný komfort
dítěte. Kontrola matky - spont. porod placenty minutu
po porodu dítěte (tuto skutečnost sdělí posádkám
rozhodčí), kontrola krvácení, trošku silnější instruktáž masáže dělohy přes břicho, krvácení norm.
Překonání řeky lanovkou. Nutné vybavení do batohu
HZS: porodnický balíček, O2
150
Vyšetření: TK 110/70, P 100, Sat 98 %, GCS 4+5+6,
děloha tuhá, krvácení přiměřené.
Terapie: i. v.linka (vzhledem k předchozímu
krvácení), vata, vložka (matka má k dispozici).
Dg. předčasný porod.
Příprava na transport: kontrola TK 120/80, P 90,
placenta v sáčku (sáček k dispozici na dotaz)
370
Vyšetření: sat 87 %, pokožka modrá, P 100 min.,
nekřičí (neslyšitelné).
Terapie: odsátí, prodýchání ambu s rezerv. O2 (ústy
nebo bez O2 - 1/2 bodů) - 5 x.
Po zákl. terapii kontrola: růžové, dýchání norm. f, P
120, Sat 99 %.
Příprava na transport: zabalení (matka má
připravenou tašku do porodnice - zavinovačka, pleny,
čepička), prevence ztrát tepla, oxymetr.
Dg.:Suspektní apnoická pauza po porodu
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
30
Tandem
Tandem
Time limit for task:
D
D
D
RLP
RZP
INT
max. 15 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Lydie Fehérová, Olga Sedláčková
Štefan Liptay, Dáša Majerová
Tomáš Vaňatka, Jiří Mašek
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
Fire brigade called to evacuate from flooded house pregnant women which has regular contractions.
Your task is:
• assess scene, begin contact
• instructing of fire brigade by radio-communication
• examination, treatment and preparation of patients for transport
A
B
C
D
Local situation:
Nearest hospital is 20 km by ground transport with surgery, anaesthesia and General Intensive Care,internal medicine (neurologists on duty nonstop),gynecology and obstetric and biochemistry.
Higher level hospital 42 km by ground transport, dept. as A + ED,ENT, CT, neurologic dept. with ICU, psychiatry, infectious diseases and pediatric dept.
Specialized centre 55 km by ground. Depts. as B + traumacentre, burn unit, cardiocentre, stroke unit, NMR.
Helicopter rescue available at 15 mins.
Situation:
During floods in lone flooded house fire brigade evacuate pregnant women in 37th week of pregnancy. At crews arrival fire brigade chief officer informs the crew about the situation. It is not possible to get to
the patient because of technical reasons. On the other side of river with the patient are two firefighters, communication is possible only trough radio and provisional bridge will be ready in 5min. Driver can
drive around the river over a bridge cca 15min away. Crew can take only the essential equipment because of safety measures (they have to prepare it before the driver leaves). Through the radio they get to
know that birth has already started and that firefighters will have to deliver the child, even though they never did it before. Mother is nervous, it is necessary to calm her, provide correct positioning and
retrieve patients history. Childs birth ends withouth complications. After the birth the provisional bridge is complete and the crew can cross the river. Situation on birth site - mother is feeling good, bleeds
adequately. Child has a light blue skin color, breathes irregularly, weight cca 2800 g.
In her pregnacy records or after examination the crew finds out it was preterm birth. Crew should divide, examine and treat the child and mother. Driver with ambulance car is already in the place and the
crew has to prepare them for transport.
Point of task:
Check the ability to communicate in long distance, management trough radio, physical prowess, theoretical and practical knowledge of birth, possible complications, basic treatment of mother and child only
with basic equipment,trainig drive .
Team scoring
1
2
Communication
Birth
1
4
5
Mother (on site)
Child (on site)
Players
3
4
Orientation and
management on
site
2x20
Management
trough radiocommunication,
anamnesa
2x20
Securing of
equipment bor
childbirth (towels,
wire, scissors) +
washing
hands(firefighters)
20+20
training drive
40
40
40
50
Birth instructed
trough radiocommunication:
calming,
positioning,
breathing,
"pushing"
(4x50)
200
3
2
Thermal comfort,
clamp of umbilical
checking of
cord,checking of
breathing on child
bleeding,uterine
(yelling)
massage 3x20
(2x25)
60
Examination: BP,
HR,Sat,tonus of
uterus,bleeding
(5x10)
Therapy :i.v.line,
sanit.napkin
(2x20)
50
40
50
Max. Points
1 200
5
Crossing of the
river
equipment of bag:
orig.childbirth kit +
Oxygen
2x20
60
40
preparation for
transport, BP and
Dg: preterm birth HR, transport of
placenta
(3x10)
30
80
100
Fire brigade chief
officer
Mother
20
80
80
170
410
birth management: mother is nervous,small part of
child haed is between labias - instructing firefighters.
Calming of mother, positioning, breathing and pushing
(instructing firefighters). Birth continues also without
help, after birth -clamp a umbilical cord - instructing
firefighters. Child yells after birth - control via radiocommunication, thermal comfort of child. Control of
mother - delivery without any problem,expulsion of
placenta a minute after childbirth(judge inform a crew
about it), checking of bleeding, stronger bleeding instructing firefighlers -uterine massage to stimulate
contractions ,bleeding - adequately. Crossing of
river.Necessary equipment of bag:orig.childbirth kit +
Oxygen
150
30
Examination:
Therapy: suction
Control:
Transport:cover to
saturation+skin+H +asist ventilation sat+skin+breathing baby+napkin+baby Dg.Susp.apnoic
R+breathing
ambu-bag(O2)
+HR
ś cap+oximeter pause
(4x20)
(2x50)
(4x20)
(4x20)
80
Correct decision + performance
Orientation: fire brigade chief officer informs - on the
other side of rives is pregnant women, which has
contractions. cca in 5 mins there will be crossing
ready for two crew members, driver has to go around
(driving time around 15 min.). It´s possible to cross
only with the most essential equipment. On the other
side are 2 firefighters, contact possible by radiocommunication.
Management trough radio- communication: way of
communication, diagnostics of preterm birth (her
pregnancy records), simple patient history of mother
(negative), preparation of things for birth - towels,
wire, scissors ,enquire about a gloves,instructing
firefighters to wash their hands. preparation of
bag.Training drive.
370
30
100
Examination: BP 110/70, HR 100, Sat 98 %, GCS
4+5+6,tonus of uterus-adequately,bleeding adequately.
Therapy: i. v.line (according to former bleeding),
sanitary napkin(mother
Dg. Preterm childbirth.
Preparation for transport: check BP 120/80, HR 90,
transport of placenta - plastic sack(enquire about it
firefighters)
examination: sat 87 %, skin blue, HR 100 min.,
doesn´t yell (not possible to hear).
Therapy: suction of a baby,ambu-bag asist ventilation O2 reservoire(mouth to mouth breath or asist
ventilation without O2- 1/2 points) - 5 x - after basic
therapy control: pink, breathing normal, HR 120 Sat
99 %.
Preparation for transport by bundling up the child
(mother has prepared bag in case of childbirth - cover
to baby,napkin baby,cap to baby) - prevention of heat
loss,oximeter.Dg.Suspicion of a short apnoic pause.
Subjective player evaluation of crew tenderness,
empathy and sensitivity.
Limits: 0 - 100 points.
START
START
Časový limit pro splnění úkolu:
D
D
D
MUC. RR Rozhodčí:
RLP Rozhodčí:
RZP Rozhodčí:
INT
Judges:
max. 15 min.
Miroslav Ptáček
Miroslav Ptáček
Kateřina Kozová, Kateřina Nováková
Ilja Chocholouš
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
KOS ZZS Vás vysílá na místo mimořádné události - nehoda autobusu na vlakovém přejezdu, po dojezdu vaši skupinu řídící lékař určil k provádění třídění.
Vašim úkolem je:
•
• Vytřídění skupiny zraněných provedením prvotního třídění pomocí metody START - včetně označení a celkové evidence
• (červená = T1, žlutá = T2, zelená =T3, černá /bíláT4)
Praktické provedení: pacienti jsou na třídící stanoviště dopravování postupně
Údaje s typem postižení a a prima vista parametry mají figuranti na sobě.Ostatní potřebné klinické údaje zjistíte vlastním vyšetřením - údaj sdělí rozhodčí.
Cíl úkolu:
Prověřit znalost třídění dle START a schopnost rozhodování v zátěži
Hodnocené kroky posádky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Max. bodů
1 200
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
1 196
Správný postup
1
třídění správně
2
absence třídících karet
-200
Použití profi třídících karet
3
přehledný list evidence NE
-96
evidenční list i improvizovaný
4
ČAS - doba potřebná k
vytřídění , běží od pokynu
co nejrychlejší možný čas
START
START
Time limit for task:
D
D
D
RLP
Rozhodčí: Miroslav Ptáček
RZP
Rozhodčí: Kateřina Kozová, Kateřina Nováková
Ilja Chocholouš
INT
Judges:
max. 15 min.
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Legend of the task:
EMS dispatch center are sending your unit to a mass accident of a bus on railway crossing. After your arrival the incident commander orders your unit to triage
Your task is:
• to provide primary victim triage using START - including marking and keeping general overview
(red = T1, yellow = T2, green =T3, black/whitte=4)
Practical completion remark: the victims will be carried to triage post in sequence (no simultanously)
Statement including type of disablement and " a a prima vista " parameters will you find on victim´s body.Other neccessary clinical outcomes you detect by examination.
The judge advices the values to you.
Task target
To prove the practical triage - knowledge and use of START method.
Evaluated steps of the crew
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Max.points
1 200
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
1 196
Optimal procedure
1
Apropriate triage
2
triage tags absence
-200
Use of official marking tags
3
Overview sheet NOT USED
-96
Sheet even inprovised
4
TIME - period needed to triage
screening , starts from judge´s
direction.
Shortest time possible
Pitbull
Pitbull
Časový limit pro splnění úkolu:
N
N
N
MUC. RR
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Andrej Billy, Petr Černohorský
Andrej Billy, Libor Sobek,Jana Motyčková, Jaroslav Liška
Petr Černohorský, Lukáš Ludwig, Zdeňka Visurová
Berndt Schreiner (A), Lukáš Konečný, Monika Skalková
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Pes v bytě pokousal několik osob, volající je značně rozrušená, policie je na cestě.
•
•
•
•
Vaším úkolem je:
vyšetřit postižené
stanovit pracovní diagnózu
zajistit prvotního ošetření postižených na místě události
určit způsob transportu a směrování k definitivnímu ošetření
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min.
Situace:
Při příjezdu na místo za dveřmi štěká pes, komunikace přes zavřené dveře, nutno zajistit psa. Vstup jen po zajištění policií. Při vstupu do větší předsíně je na zemi spousta krve, je tam značně rozrušená
mladá žena, která brečí, má ruce od krve, jednu ruku drží v krvácející ráně na HK staršího muže, který stojí vedle ní. Obhlídka místa - v kuchyni sedí matka s krvácejícimi HK. Přivolání další posádky
RZP. Nutno hlídat místnost se psem. Uklidnění zraněných. Dcera chce podepsat negativní revers, nutno jí důkladně neurologicky vyšetřit.
Když posádka vstoupí hned - končí pro ní úkol - jsou pokousání pitbullem a mimo hru (v reálu musí zasáhnout další posádka).
Úkol také končí, když policajt není instruován o nutnosti hlídání místnosti se psem (vedoucí posádky musí řict, co po policajtovi potřebuje). V reálu jsem to zažil, když místnost hlídali dokonce 2 policisti, a
dcera - značně rozrušena a hysterická - se velkou silou dobývala do místnosti se psem, že "musí vidět svého pejska"... a málem by ho na nás pustila, nebýt policajtů. Takže když místnost nebude
hlídaná, dcera nepozorovaně otevře dveře a pustí psa, který členy posádky vydatně pokouše.
Fyzikální vyšetření:
Otec: GCS 14, TK 140/80, P 90, SpO2 97 %, glyk. 6,8, EKG norm., neurol. lehká ataxie, dých. norm 14/min., břicho a DKK norm.,
Matka: GCS 15, TK 120/80, P 96, SpO2 98 %, EKG – stp. IM st. Data, neurol. norm., dých. norm 16/min., břicho a DKK norm.
Dcera: GCS 15, TK 110/70, P 87, SpO2 97 %, EKG norm., neurol. norm., dých. norm 18/min., břicho a DKK norm.
Cíl úkolu:
Důkladně vyšetřit pacienty a poskytnout správnou PNP. Správné zhodnocení situace, dbát na vlastní bezpečnost, řádné odebrání anamnézy od všech pacientů, důkladné fyzikální vyšetření, správné
ošetření, léčba bolesti, úzkosti a neklidu. Odvaha nechat pacienta na místě + podpis negativního reversu - nutno neurologicky vyšetřit, pacientka musí být orientována.
Sledované faktory: - vlastní bezpečnost (pes, krev, opilý otec a opilá agitovaná dcera), pozornost - odběr glykémie u otce, nalezení pokousání hrudníku.
Hodnocené kroky posádky
1
Zajištění bezpečnosti
1
2
3
4
Dotaz přes
zavřené dveřekde se nachází
pes
Odvedení psa
majitelkou a
zavření do
místnosti
Vstup nejdříve
policie
Požadavek na
policejního
psovoda
30
30
20
30
Příkaz policií
hlídat místnost se
psem
Přivolání další
posádky RZP
Prvotní ošetření
obou rodičů a
zastavení
krvácení nad 2
min. (25+25)
25
20
50
Obhlídka bytu+ Prvotní ošetření
obou rodičů a
zjištění počtu
zastavení
zraněných. Dotaz
Obhlídka místa. Prvotní
2
krvácení do 2
na osoby v
vyšetření - zastavení krvácení
místnosti se psem min.od vstupu
(15+15)
(50+50)
30
3
4
5
Anamnéza
Druhotné vyšetření
Léčba
OTEC
MATKA:
DCERA:
OA+FA: DM na
OA+FA: ICHS,
OA+FA: hepatitis Dotaz na očkovací
inz. - s.c.
stp.IM – ANP; AA:
C. FA 0; AA: AMP; průkaz event.
HMR,HMN.; AA: 0; NO: objektivní
NO: co se stalo? očipování psa
0; NO: co se stalo
anamnéza
(3 x 15)
(3 x 15)
(3 x 15)
45
45
45
OTEC:
1. VIT.FUNKCE
2. CELKOVÉ
FYZIKÁLNÍ
VYŠETŘENÍ
(20+20)
MATKA:
1. VIT.FUNKCE
2. CELKOVÉ
FYZIKÁLNÍ
VYŠETŘENÍ
(20+20)
DCERA:
1. VIT.FUNKCE
2. CELKOVÉ
FYZIKÁLNÍ
VYŠETŘENÍ
(20+20)
40
40
40
7
8
Správná diagnóza
Transport
Figuranti
60
60
1. vulnera morsa 1. vulnera. morsa: 1. contusio capitis.
antebrachii bilat., antebracii l. dx., 2. 2. vulnus contuso
manus bilat., 2. v. morsa. manus l. lacerum capitis
sin.
ebrietas etylica
reg. Occipitale.
(20+20)
(20+20)
(20+20)
40
40
Otec: RZP do A
Matka: RZP do A
40
Max. bodů
1 200
Správný postup
110
Při příjezdu na místo za dveřmi štěká pes. Instruktáž
posádkou přes zavřené dveře - majitelka ať odvede
psa a zavře do místnosti. Vstup až po zajištění
bezpečnosti policií – riziko další agresivity otce.
175
Prohlídka celého bytu, nalezení manželky v kuchyni,
zastavení krvácení, tlak. obvaz, pověření PČR hlídat
místnost se psem. Přivolání další posádky RZP.
155
Anamnéza události: otec uhodil dceru, spadla,
poranila si hlavu, bezvědomí 0, následně pes zaútočil
na oba rodiče. Nutno od každého objektivní
anamnézu pro případ různých výpovědí. Základní
anamnéza osobní, farmakologická a alergická.
180
Celk. orient. vyšetření všech zraněných, změření
glykemie u otce - hypoglykémie by mohla být
příčinou zmatenosti a neadekvátního jednání.
Hodnocení EKG matky - je po IM.
260
U otce kanylace v. jug. ext, příp. intraoseál, protože
obě HK jsou pokousané, krystaloidy, analg. def. oš. a
fixace pokous. končetiny, dcera odmítá převoz do
nemocnice - neg. revers
180
Zjištění a správný popis poranění, důraz na důkladné
vyšetření otce – zjištění poranění hrudníku (jen
drobné trhlinky na košili po kousnutí psem).
20
EKG matky – stp.
Změření glykémie
anterosept. IM st.
otci
Data
30
30
1. kanylace v.
DCERA:
1. oš. rány hlavy,
jugularis externa 1. kanyla, kryst.
OTEC:
neg. revers krytí , 2. slovní
kanylace v.
nebo intraosseální 500 ml, 2. analg,
nutné vysvětlení a
zklidnění, 3.
jugularis externa
inzerce, kryst. 500 3. krytí a fixace
medik. zklidnění i. plná orientace +
ml, 2. analg., 3.
HK
prioritně místo
neurologické
m. Apaurin
krytí a fixace
(3x20)
intraoseálky
vyšetření
(3x20)
(3x20)
60
6
100
5
40
40
OTEC:
v. morsa thoracis
l.dx. 2. crush
poranění při
rozdrcení svalů
HKK.
(40+20)
60
40
20
20
Otec
Matka
Dcera
25
25
50
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
Pitbul
Pitbull
Time limit for task:
N
N
N
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judges:
Andrej Billy, Libor Sobek,Jana Motyčková
Petr Černohorský, Lukáš Ludwig, Jaroslav Liška
Berndt Schreiner (A), Lukáš Konečný, Monika Skalková
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
More persons have been bitten by dog in the appartement, caller is much excited. Police are on the way.
•
•
•
•
Your task:
to examine victims
to establish working diagnos
to provide primary exam on the site
to set up way of transport and direction to appropriate health care facility
A
B
C
D
Local situation:
The nearest hospital is 20 kms by ground:surgical, internal, gynecological + obstetric dept., laboratory, neurologist available 24 hrs.
Regional hospital: 42 kms by ground transport, as A + ED, ENT, CT, neurological dept. with ICU, psychiatric, infectious disease, pediatric dept.
University hospital: 55 kms by ground, as B + traumacentre, burn unit, cardiac centre, oncological dept., neurological dept. with ICU, NMR.
Helicopter rescue available at 15 mins.
Situation:
At arrival on the site behind the door is barking dog. Communication through the closed door. dog should be secured by Police. At the entrance hall large amount of blood on the floor, young excited and
crying woman present, hands and head with patches of blood. By one hand is keeping large bleeding wound on the forearm of standing older man. Site assessment: in th kitchen is sitting mother with bite
wounds on both hands. Call for other crew with PM. Necessary to keep the dog closed in the room. Calming victims. Daughter wish to sign refusal of examination and treatment. She have to be examined with
focus to neurological signs. When crew enter immediately into appartement - the task ends. They are bite by dog, another crew necessary in real situation.
The task ends also when policeman is NOT instructed explicitly about neccesity to keep the dog inside the room (team leader have to say to policeman what he needs). In real situation author experienced
room secured by 2 policemen and daughter excited and hysteric, try to enter the room to see her lovely litle dog. When the room will not be closed by police, daughter open the door and free the dog which
bite the crew members.
Physical exam:
Father: GCS 14, BP 140/80, HR 90, SpO2 97 %, glyc. 6,8, EKG norm., neurol. light ataxy, RR 14/min., abdomen and legs normal.
Mother: GCS 15, BP 120/80, HR 96, SpO2 98 %, EKG norm., neurol. norm., RR 16/min., abdomen, legs normal
Daughter: GCS 15, BP 110/70, HR 87, SpO2 97 %, EKG norm., neurol. norm., RR 18/min., abdomen, legs normal
Key issues:
Detailed examination and correct care and treatment. Correct evaluation of the situation, safety measures. Right patient history taking, thorough examination, correct treatment, treatment of pain, fear and
distress. Decision to leave the patient on the site with reverse signature, neurological exam recommended.
Features: scene safety (dog, drunked father and hysteric daughter), detail examination - glycemia and hidden serious chest injury at father .
Team scoring
1
Security measures
1
Security - ask from
behind the door
30
2
Situation assessment and
bleeding control
4
5
6
Patients history
Examination
Treatment
Correct diagnose
7
Players
8
Figuranti
30
100
Father:
OA: DM on insulin;
Mother:
Allerg: 0; PH: what
PH: CAD;
happened (fight, Allergies: 0; Event:
child abuse, fall,
objective signs
alcohol
(3 x 15)
(3 x 15)
45
Father:
1. VIT.FF
2. complete
examination
(20+20)
40
1. IV line v. jugul.
ext. OR intraosseal
line cryst. 500 ml,
2. analg., 3.
bandage and
immobilisation
(3x20)
3
4
5
Dog is eliminated
ask for police dog
and closed to Police enter as first
handler
room by owner
Whole
appartement
Primary
assessment,
assessment both
number of victims
parents and
including person in bleeding control in
the room with the
2 min (50+50)
dog (15+15)
30
3
2
45
Mother:
1. VIT.FF
2. complete
examination
(20+20)
40
20
30
Order to police
guard the room
with dog
next Ambulance
calling
Primary survey of
both parents and
treatment after 2
min (25+25)
25
20
50
Daughter:
PH: hepatitis C;
Allergies:
AMPicilin; PH:
event, alcohol?
(3 x 15)
Veterinary
documentation of
dog - vaccination
45
Daughter:
1. VIT.FF
2. complete
examination
(20+20)
40
Correct decision and performance
110
After arrival behind the door is barking dog.
Communication through close door. Owner should put
the dog securely into separate room.Entrance after
Police oficers - risk of continuing fathrer agresivity.
175
Situation assessment - whole appartment check.
Mother in the kitchen - control of bleeding, direct
pressure, press. Bandage.Order to Police guard the
room with dog. Other crew with PM necessary to call.
155
History of incident: fathet hit the daughter, she fellt
down, make a wound, without uncosnciousness. Next
dog striked the father and mother.
Basic personal and allergic history.
180
Physical exam of 3 victims, glycemia at father as
reason for aggressive behaviour. ECG of mother with
older AIM.
260
Father: IV line jugularis externa (forearms veins
damaged) OR I.O., crystaloids, analgesia, bandage
and immobilisation, daughter refuse transport to
hospital - sign neg. revers
180
Complete examination with stress on father exam
(only small damage on the shirt but larger under),
forearm muscle is rupured completely
20
EKG of mother,
glycaemia of father AIM anterosept.
years ago
30
30
1. head injury
Daughter:
1. IV line, cryst.
superficialis cover , neg. revers 500 ml, 2.
Father:
2. calming by
necessary
analgesia,
IV line into v.
words, 3. sedation explanation of
3.bandage and
jugularis externa
by drug IM,
head trauma
immobilisation
OR I.O. Access
diazepam
consequences +
(3x20)
(3x20)
neurological exam
60
60
60
1. vulnera morsa
antebrachii bilat.,
manus bilat.,(bites
wounds of
forearms and
hands) 2. ebrietas
etylica (alcohol
intoxication)
(20+20)
1. vulnera. morsa:
antebracii l.
dx.,(bites wounds
of right forearm) 2.
v. morsa. manus l.
sin. (bites wounds
of left hand)
(20+20)
1. contusio. capitis
et vulnus lacerum
capitis reg.
occipitale, head
wound 2. ebrietas
etylica (intxication
by alcohol)
(20+20)
Father:
v. morsa thoracis
dx., ruptura m.
brachioradialis l.
dx. (bite wounds of
chest, rupture of
forearm muscle)
(40+20)
40
60
40
40
Father: PM crew to Mother: PM crew
A
to A
20
20
Max. points
1 200
40
40
40
Father
Mother
Daughter
25
25
50
100
Subjective players evaluation acording rules
Points: 0 - 100.
Mrazík
Frost
Časový limit pro splnění úkolu:
N
N
N
MUC. RR
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judge:
Táňa Bulíková, Zdeněk Tlustý
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
Táňa Bulíková, Radka Hotovcová
Jozef Karaš, Markéta Javorková
RALLYE REJVÍZ 2010
Legendu posádka obdrží na startu úkolu.
Legenda pro posádku:
Zdravotnické operační středisko záchranné služby přijalo výzvu na tísňové lince 155 a vysílá vás k případu:
Partner našel přítelkyni s dítětem po návratu z práce, je jim zle, zvrací, bolí je hlava, "asi něco špatného snědli".
Vaším úkolem je:
• zjistit situaci, zajistit bezpečnost, vyšetřit postižené
• ošetřit postižené
• určit směrování postižených
A
B
C
D
Místní situace:
Nejbližší nemocnice je 20 km pozemním transportem. Vybavení: chirurgie, interna, ARO, neurologie, gynekologie a porodnice, CT, biochemická laboratoř.
Nemocnice vyššího typu je 42 km pozemním transportem. Vybavení jako A, navíc urgentní příjem, ORL, onkologie, psychiatrie, infekční a dětské oddělení.
Specializované centrum je 55 km pozemním transportem. Vybavení jako B, navíc traumacentrum, popáleniny, kardiocentrum, iktová jednotka a magnetická rezonance.
Doba příletu LZS na místo události je 15 min., aktuálně neletová.
Počasí: podzim, okolo 0 st.C, poryvy větru.
Situace na místě události:
Podzim, okolo 0 st, prudké poryvy větru. Byt nižší kategorie (garsonka), v něm trochu nepořádek, matka s dítětem (okolo 15 let). Oba styl "socka". Na stole zavřená konzerva (s neprošlou
trvanlivostí), pečivo, lahve se zbytky levné kořalky, bez sklenic. Někde v rohu místnosti viditelný plynový kotel.
Matka subj.: je jí hrozně špatně, tu konzervu nejedla, léky nebere, drogy taky ne, alkohol dneska nepila, jen včera.
Obj.: nauzea, zvracení (zvratky na oblečení), bolesti hlavy, palpitace, nejasné vidění. Fyzikální a orientační neurologický nález normální, TK 130/80, P 110/min., RR 20/min., SpO2 97 %, Cooxymetrií
změřeno 30 % COHb.
Dítě subj.: zpomaleně odpovídá na jednoduché otázky, apatické.
Obj.: zvracelo, bolest hlavy rovněž, hyperventilace s brněním rukou,nohou, ztuhlost končetin, třes. TK 110/65, P 120/min., RR 26/min., SpO2 98 %, Cooxymetrie 40 % COHb.
Partner: má o ně strach, podle toho se chová, při rozumném rozhovoru řekne, že už jim byla velká zima, tak ráno letos poprvé zatopil.
Postup: anamnéza, rozhovor s validně komunikujícím partnerem, vyšetření obou pacientů včetně základních hodnot a neurologie. Povolání HZS k analýze zamoření, ti potvrzují toxickou koncentraci
CO, otevření okna a/nebo vytažení pacientů. Zajištění pacientů, podávání kyslíku efektivně (lépe maska se zásobníkem, CPAP maska) dostatečný průtok O2.
Směrování: JIP nebo ARO nemocnice B (dětské odd. pro dítě) v souladu s doporučeným postupem. V případě objektivního průkazu intoxikace CO (hasiči nebo cooxymetrie) - správný i transport na HBO (
Klíčová slova:
Intoxikace CO, oxygenoterapie, správné vyšetření pacienta, vlastní bezpečnost
Hodnocené kroky posádky
1
Vyšetření ženy
1
Osobní a. (25),
farmakologická a.
(25) , alergie (25)
, abusus (25)
100
2
Vyšetření dítěte
Osobní a. (25),
farmakologická a.
(25) , alergie (25)
, abusus (25)
100
3
Pracovní diagnóza
Intoxikace CO:
žena (50), dítě
(50)
100
4
5
6
7
Léčba
Práce na na místě
Směřování
Hodnocení figurantů
2
3
Vyšetření plic TK (25), puls (25),
(25), srdce (25)
SpO2 (25)
50
75
Vyšetření plic TK (25), puls (25),
(25), srdce (25)
SpO2 (25)
50
Otrava jiná:
jídlem, léky,
drogy, alkohol
apod. žena (25),
dítě (25)
50
Kyslík maskou s Kyslík obyčejnou
polomaskou,
rezervoáem nebo
s CPAP alespoň u nebo brýlemi, 2
jednoho
sady (25+25)
75
4
5
Glykemie (25),
EKG /minim. 3
svod/ (25)
Neurologické
orientační
vyšetření
50
50
Glykemie (25),
EKG /minim. 3
svod/ (25)
Neurologické
orientační
vyšetření
50
50
Jiná
pravděpodobná
alespoň u
jednoho
Žádná uvedená
25
0
Dostatečný
I.v. (i.o.) linka,
průtok, minim. 8 infuze žena + dítě
l/min.
(15+15)
Nic
100
50
20
30
0
Vytažení obětí
ven, nebo
otevření okna do
5 min.
Vytažení obětí
ven, nebo
otevření okna
později
Zavolání HZS
Komunikace s
partnerem, jeho
uklidnění a
zvládnutí
Nic
75
25
25
25
0
Zařízení B - oba
(25+25)
Indikace HBO
Jinak
50
25
0
Žena
Dítě
Partner
40
40
20
Max. bodů
1 200
Správný postup
325
Odběr anamnezy, léky, alergie, alkohol a drogy,
vyšetření plic, srdce alespoň poslechem, základní
změžení vit. funkcí vč. glykemie, orientační
neurologické vyšetření
325
Odběr anamnezy, léky, alergie, alkohol a drogy,
vyšetření plic, srdce alespoň poslechem, základní
změžení vit. funkcí vč. glykemie, orientační
neurologické vyšetření
100
Správná diagnóz - otrava CO
Jiná pravděpodobná: gastritis, hyperventilace, CMP,
infekce - u obou pacientů
150
Zahájení a správné provedení oxygenoterapie, na
plné body nutno splnit ještě podmínku 2 sad na O2,
léčba obou pacientů
125
Technická PP, povolání HZS, komunikace s okolím
75
Správné směrování - oba, ohodnocení za návrh
směrování na HBO
100
Subjektivní hodnocení figuranta v roli pacienta,
hodnocení figurantů a účinkujících.
Bodové rozpětí: 0 - 100 bodů.
Mrazík
Frost
Time limit for task:
N
N
N
RLP
RZP
INT
max. 12 min.
Rozhodčí:
Rozhodčí:
Judge:
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
Táňa Bulíková, Radka Hotovcová
Jozef Karaš, Markéta Javorková
RALLYE REJVÍZ 2010
Story get to team at task start.
Story for team:
Dispatch centre received emergency call:
Partner found girlfriend with child at home after arrival from work, they are sick, both are vomiting, he suppose diet mistake.
Your task:
• evaluate situation, set up safety measures, examine victims
• treatment and care of patients
• decide appropriate health care facility
A
B
C
D
Local situation:
The nearest hospital is 20 kms by ground: surgical, internal, gynecological + obstetric dept., laboratory, neurologist available 24 hrs.
Regional hospital: 42 kms by ground transport, as A + ED, ENT, CT, neurological dept. with ICU, psychiatric, infectious disease, pediatric dept.
University hospital: 55 kms by ground, As B + traumacentre, burn unit, cardiac centre, oncological dept., neurological dept. with ICU, NMR.
Helicopter air rescue arrival in 15 min., currently unavailable
Weather: fall, around 0 degree C, gust wind
Situation:
Weather: fall, around zero, gust wind, law cost appartement with mess, mother with child 15 years, social deprived, on the table can before expiry date, bread, bottles with cheap destilate, without
glasses. In the room corner gas heater.
Mother: did not eat, feels very ill, without medication, drugs,alcohol drank yesterday.Signs: nausea, vomitus visible on the clothes, headache, palpitations, blurred vision, physical and neurological
exam normal,BP 130/80, HR 110/min., RR 20/min., SpO2 97 %, Cooxymetry 30 % COHb.
Child: apatic, slow reaction to questions, Signs: vomited, headache, hyperventilation with prickling hands and legs, stiffnes of extremities, tremor. BP 110/65, HR 120/min., RR 26/min., SpO2 98 %,
Cooxymetry 40 % COHb.
Partner: cares about them, nervous, if the crew accept him announce he maked a fire (switched on heater) before he left for work.
Performance: patient history, questions to partner, examination of victims incl. vital functions and neurologic exam. Call Firebrigade to measure CO, after toxic conc. found opening the windows
AND/OR extrication of pts.Treatment: oxygen with high flow, CPAP if available, or bag mask with reservoir.
Direction: ICU B hospital, event. directly to HBO.
Key words:
CO intoxication, oxygen therapy, correct examination, self security
Team scoring
1
woman exam
1
PH 25,
pharmacologic H
25, allergic 25,
drugs 25 p.
100
2
child exam
PH 25,
pharmacologic H
25, allergic 25,
drugs 25 p.
2
3
lung exam (25), BP (25), HR (25),
heart exam (25)
SpO2 (25)
50
75
lung exam (25), BP (25), HR (25),
heart exam (25)
SpO2 (25)
100
3
4
5
6
7
Working diagnose
Treatment
On site measures
direction
Players
50
75
Oher intox: food,
drugs,
Intoxication CO:
medication,
other reasonable
woman (50), child
at least one pts
alcohol etc.
(50)
woman (25), child
(25)
100
50
25
4
5
Glycemia (25),
ECG /minim 3
leads (25)
Neurological
exam
50
50
Glycemia (25),
ECG /minim. 3
leads (25)
Neurological
exam
50
50
nothing
50
extrication of
victims OR open
window after 5
min
25
25
child
40
Nothing
20
30
0
Fire Brigade
calling
communication
with partner,
calming down
Nothing
25
25
0
HBO indication
Correct decision and performance
325
Complete PH, exam of lungs, heart by auscultation,
basic vital signs, incl. glycaemia, neurological exam
325
Complete PH, exam of lungs, heart by auscultation,
basic vital signs, incl. glycaemia, neurological exam
100
Correct dg: CO intoxication. Other: gastritis,
hyperventilation, brain stroke, infection
150
Oxygen ASAP, correct flow, 2 sets for O2 therapy
for full points
125
Technical help by FB, communication with
surroundings
75
Correct direction for both, extra points for HBO
chamber
100
Subjective players evaluation acording rules.
0
02 by mask w 02 with mask only
I.v. line (i.o.),
high flow minim 8
reservoir or CPAP or into nose at
infusion woman +
l/min.
at one pts at least both (25+25)
child (15+15)
100
extrication of
victims OR open
window up to 5
min
75
Hospital B for
both (25+25)
50
woman
40
Max. bodů
1 200
other
0
men
20
Startovní listina - MUC. RR
1
1. LF Praha - MUC I
2
1. LF Praha - MUC II
3
2. LF Praha
4
LF MU Brno
5
LF UK Plzeň - LSS o.s.
6
LF UP Olomouc - MedOl
7
LF UP Olomouc - MUC I
8
LF UP Olomouc - MUC II
9
SZU Bratislava - MUC I
10
SZU Bratislava - MUC II
Simona
Alžběta
Iveta
Tereza
Jana
Lucie
Marek
Jan
Eva
Zuzana
Pavla
Martina
Kristýna
Michaela
Ilona
Veronika
Simona
Tomáš
Petra
Kateřina
Pavel
Hana
Viera
Anna
Jan
Ivana
Radvana
Sandro
Jakub
Alžbeta
Plačková
Svobodová
Urbanová
Nová
Selucká
Tomková
Dvořák
Gretz
Provazníková
Ďurišová
Filipcová
Kosinová
Krakorová
Miklíková
Velichová
Matušková
Mikolajová
Vychodil
Adamusová
Dvořáková
Honig
Knoppová
Oroszová
Vaverová
Dobiáš
Kanderová
Krížanová
Gregor
Hamšík
Pavlíková
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Pátračka
Veronika Chamrádová, Pavlína Chmárová
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hodnocené kroky
Body
2
Posádka
1
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
0
0
100
200
100
100
0
0
50
0
0
0
0
200
200
300
100
100
100
0
Čas
Sec.
300
3
50
60
100
80
100
100
70
90
100
80
Celkem
Body
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
60
200
480
400
500
170
190
250
80
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Premiéra
Roman Skřipský a kol.
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
2
150
150
150
100
100
150
100
150
100
100
3
75
100
200
100
100
50
150
100
100
100
Čas
4
100
0
200
200
200
100
200
200
200
200
5
220
0
440
330
440
0
440
330
440
0
Sec.
600
6
50
50
110
0
75
0
110
0
0
0
50
50
100
75
75
0
75
75
75
0
Celkem
Body
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
645
350
1 200
805
990
300
1 075
855
915
400
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Káča
David Tuček, Jiří Nový
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
2
175
175
175
150
175
150
250
125
150
175
Čas
3
650
200
650
550
560
560
540
340
520
670
Sec.
900
4
100
75
75
100
50
50
100
50
50
100
100
80
80
90
50
50
80
50
70
100
Celkem
Body
475
452
542
459
758
773
602
728
521
681
43
45
36
44
14
13
30
17
38
22
1 068
575
1 016
934
849
823
1 000
582
828
1 067
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Čestmír
Renáta Všetečková, Jiří Danda
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posádka
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
Hodnocené kroky
Body
1
755
820
890
775
425
1050
875
705
940
985
Čas
Sec.
900
Celkem
Body
566
668
591
423
567
862
622
860
561
498
33
23
31
48
33
4
28
4
34
40
788
843
921
823
458
1 054
903
709
974
1 025
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
START
Miroslav Ptáček
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
2
Čas
3
Sec.
900
4
1200
600
1200
500
800
1100
800
900
600
700
Celkem
Body
560
310
239
645
393
390
317
330
294
404
34
59
66
26
51
51
58
57
61
50
1 234
659
1 266
526
851
1 151
858
957
661
750
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Pitbul
Petr Černohorský, Andrej Billy
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
2
50
80
80
50
80
50
50
50
50
50
3
80
105
130
125
125
30
125
85
80
25
4
15
20
105
60
15
60
110
125
45
50
Čas
5
0
40
140
90
70
0
90
110
40
60
6
20
140
160
180
180
0
140
100
30
140
7
0
60
140
0
80
0
60
60
0
80
Sec.
720
8
0
0
0
40
40
0
40
40
0
20
55
70
95
60
85
25
100
55
50
75
Celkem
Body
225
651
720
629
720
107
720
720
207
649
50
7
0
9
0
61
0
0
51
7
270
522
850
614
675
226
715
625
346
507
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Mrazík
Táňa Bulíková, Zdeněk Tlustý
MUC.RR
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posádka
1
1. LF Praha - MUC I
1. LF Praha - MUC II
2. LF Praha
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
LF UP Olomouc - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
2
75
175
275
125
100
300
225
175
225
200
3
75
175
275
200
125
250
125
125
200
225
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Hodnocené kroky
Body
4
130
130
150
130
125
55
150
100
75
150
Čas
5
6
125
50
100
125
125
25
100
100
125
125
Sec.
720
7
25
75
75
25
25
50
75
25
25
25
30
60
85
40
65
35
60
40
60
65
Celkem
Body
644
720
720
503
407
720
455
528
720
720
8
0
0
22
31
0
27
19
0
0
568
765
1 060
767
696
815
862
684
810
890
MUC.RR
Startov
ní číslo
3
7
4
5
6
9
10
1
8
2
Posádka
2. LF Praha
LF UP Olomouc - MUC I
LF MU Brno
LF UK Plzeň - LSS o.s.
LF UP Olomouc - MedOl
SZU Bratislava - MUC I
SZU Bratislava - MUC II
1. LF Praha - MUC I
LF UP Olomouc - MUC II
1. LF Praha - MUC II
Výsledková listina - MUC. RR
D
D
D
D
D
D
D
Pátračka
Premiera
Káča
Čestmír
START
Pitbul
Mrazík
200
170
480
400
500
250
80
50
190
60
1200
1075
805
990
300
915
400
645
855
350
1016
1000
934
849
823
828
1067
1068
582
575
921
903
823
458
1054
974
1025
788
709
843
1266
858
526
851
1151
661
750
1234
957
659
850
715
614
675
226
346
507
270
625
522
1060
862
767
696
815
810
890
568
684
765
Celkem bodů
6 513
5 583
4 949
4 920
4 869
4 784
4 719
4 622
4 603
3 774
Umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ZS
START. ČÍSLO
4
23
19
28
9
11
14
16
26
10
25
24
20
1
3
22
21
32
2
5
31
15
27
8
7
18
13
12
17
6
POSÁDKA
Vsetín
Life Star Emg 1
Jesenice
VZŠ 5.května
Karviná
Blansko
Bratislava
Praha
Vyškov
Zlín
HS Krkonoše
Life Star Emg 2
ASSR
Trutnov
MILS
HZS V. Tatry
Jablonec n/N
OS SR 2
Uh. Hradiště
Tábor
OS SR 1
Jaroměř
Mělník
Košice
Martin
ÚVN
Prachatice
Vimperk
Plzeň
Velký Krtíš
DISKOTÉKA
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100
500
500
500
500
250
500
500
100
500
250
100
100
100
100
250
250
DVOJČATA
335
375
355
275
225
240
350
260
235
270
235
220
325
265
250
330
230
310
240
250
310
315
290
245
200
250
185
165
170
170
Výsledková listina - Zlaté sluchátko
CASINO
880
900
880
800
860
900
890
760
890
860
800
760
740
730
600
760
760
920
890
790
700
900
580
530
900
740
820
760
520
560
LETIŠTĚ
500
550
700
300
650
500
700
350
350
200
750
500
350
300
550
100
500
300
400
300
150
450
250
250
400
400
150
350
0
350
PÍSMENKA
690
370
640
560
340
600
530
580
570
680
380
480
630
670
530
460
470
435
670
560
435
530
380
590
470
430
620
190
510
340
RYSOVO OKO
175
150
100
50
0
175
200
150
150
50
200
0
0
100
175
150
0
0
200
0
0
200
200
75
0
125
150
150
0
75
JATKA
285
435
450
800
370
200
0
430
640
190
200
300
225
640
0
500
85
250
0
175
250
75
215
400
205
115
170
280
180
290
ŽIVÁK
600
680
330
550
870
660
570
680
310
810
380
680
610
480
630
370
520
320
330
280
510
280
410
410
380
410
370
550
530
100
CELKEM
3 965
3 960
3 955
3 835
3 815
3 775
3 740
3 710
3 645
3 560
3 445
3 440
3 380
3 285
3 235
3 170
3 065
3 035
2 980
2 855
2 855
2 850
2 825
2 750
2 655
2 570
2 565
2 545
2 160
2 135
Přepočet na 1 000 b
1000
999
997
967
962
952
943
936
919
898
869
868
852
828
816
799
773
765
752
720
720
719
712
694
670
648
647
642
545
538
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Startovní listina - národní soutěž RZP
1
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
Bc.
2
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
3
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
4
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
5
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
6
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
7
Falck Záchranná - RZP Martin
8
Falck Záchranná - RZP Košice
9
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
10
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
11
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
12
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
13
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
14
ZDZS Bratislava - RZP
15
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
16
ZZS hl. m. Prahy - RZP
17
ZZS Plzeňského kraje - RZP
18
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
19
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
20
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
Bc.
Bc.
Bc.
21
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
DiS
22
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
Bc.
Mgr.
Ing.
Bc.
Mgr.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
23
Life Star Emergency - RZP 1
Bc.
24
Life Star Emergency - RZP 2
25
Horská služba Krkonoše - RZP
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
Bc.
Bc.
Karel
Jaroslava
David
Jiří
Kristýna
Martin
Jiří
Otília
Petr
Robert
Dana
Josef
Luděk
Lukáš
Jaroslav
Judita
Milan
Vladimír
Michal
Mariana
Martin
Vladimír
Adriana
Marián
Helena
Ludvík
Tomáš
Zdeněk
Marcela
Stanislav
Petr
Antonín
Petr
Jan
Ludmila
Zdeňka
Jan
Pavla
Libor
Stanislav
Martin
Adam
Klára
Věra
Jaroslav
Viktor
Radek
Martin
Václav
Veronika
Filip
Petr
Radan
Pavel
Robert
Marie
Martin
Katarína
Lívia
Dana
Dagmar
Lubomír
David
Pavol
Juraj
Ján
Jaroslav
Róbert
Janka
Martin
Lucia
Boris
Josef
Jaroslav
Martin
Vlasta
Jana
Tomáš
Eva
Věra
Pavel
Ondřej
Jan
Vít
Kouba
Krenčíková
Skrbek
Valenta
Krysová
Dolina
Pospíšil
Orlovská
Růžička
Bednařík
Bejrová
Harenčák
Novotný
Král
Benda
Tutajová
Novotný
Šúth
Herle
Straňanková
Albert
Hosa
Rozmanová
Hudák
Holcmanová
Holcman
Literák
Kasala
Schorníková
Maček
Chlup
Barbořík
Kotek
Stach
Zlochová
Ritterová
Císař
Ženíšková
Habětín
Toma
Ballay
Antl
Hynková
Olexová
Zelený
Bažant
Stieranka
Trhlík
Ondra
Jindrová
Šimčík
Karmazín
Doubrava
Novák
Kamenik
Stránská
Šupka
Hricišáková
Vietorisová
Spišiaková
Barešová
Molnár
Horváth
Kuna
Janko
Kušnirák
Izák
Nádaský
Nosková
Deržák
Mesárošová
Palaščák
Matějec
Bánský
Messner
Vařeková
Šugárková
Látal
Dvořáková
Dandová
Gajdoš
Šedivka
Kučera
Dvořák
DiS.
DiS.
DiS
DiS.
DiS
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Pátračka
Karel Žatecký, Pavlína Chmárová
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
Life Star Emergency - RZP 1
24
Life Star Emergency - RZP 2
25
26
50
50
50
50
100
100
100
100
100
50
100
50
100
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
Hodnocené kroky
Body
2
300
200
200
100
100
200
300
200
200
100
100
100
300
100
200
300
300
0
0
200
300
300
Čas
Sec.
300
3
Celkem
Body
300
0
70
35
30
60
80
100
100
40
50
70
100
90
95
90
95
100
35
80
80
80
95
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
320
285
180
260
380
500
400
340
200
270
250
490
295
390
445
500
85
180
380
480
495
500
0
300
70
300
0
370
Horská služba Krkonoše - RZP
100
300
100
300
0
500
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
100
300
95
300
0
495
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
100
300
35
300
0
435
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
100
300
95
300
0
495
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Premiéra
Roman Skřipský, Monika Středová
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
Čas
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
150
150
100
100
0
0
100
50
100
150
150
150
150
50
75
75
75
125
75
75
75
125
75
175
125
75
75
75
200
100
200
100
50
100
200
200
100
100
100
100
100
200
0
0
0
440
330
440
330
330
330
220
0
220
0
330
75
50
0
110
75
0
0
110
0
110
50
50
50
0
15
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
100
125
100
220
110
16
17
18
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
100
50
100
125
75
75
200
100
100
440
220
440
110
0
0
Sec.
600
7
50
75
75
75
75
75
75
100
50
75
0
75
0
75
Celkem
Body
10
100
20
20
0
0
50
100
20
40
40
40
80
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560
550
470
970
605
690
830
1 015
675
870
465
710
455
820
75
40
0
770
100
75
75
100
30
10
0
0
0
1 175
550
800
19
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
150
75
100
440
50
75
100
0
990
20
21
22
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
150
150
100
75
75
75
200
200
200
440
330
330
75
50
50
75
75
75
20
40
40
0
0
0
1 035
920
870
23
Life Star Emergency - RZP 1
50
75
100
110
50
75
50
0
510
24
Life Star Emergency - RZP 2
100
75
100
110
75
75
10
0
545
25
Horská služba Krkonoše - RZP
150
75
100
220
50
75
40
0
710
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
150
75
150
0
75
50
30
0
530
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
150
75
150
330
50
75
100
0
930
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
150
125
100
330
110
75
40
0
930
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Házená
Branislav Podhoranský, Dana Nosovská
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
2
170
160
190
190
180
150
220
170
200
240
170
135
165
200
135
190
210
150
190
190
150
240
3
150
210
210
110
210
50
135
160
50
150
210
210
50
160
235
160
210
210
160
160
160
160
Čas
4
100
150
100
125
100
100
125
100
100
125
125
150
125
125
25
100
100
100
100
150
125
150
5
125
100
75
100
75
25
75
75
100
75
50
75
75
90
50
100
150
25
150
75
75
75
Sec.
720
6
150
175
100
75
50
25
75
175
150
100
75
75
75
75
50
110
125
0
125
75
125
125
100
100
100
100
100
75
100
100
75
100
100
100
50
75
100
100
100
50
100
25
75
75
Celkem
Body
540
561
550
671
530
507
685
545
483
605
578
510
504
485
521
478
551
375
445
651
504
670
18
16
17
5
19
21
4
18
24
12
14
21
22
24
20
24
17
35
28
7
22
5
813
911
792
705
734
446
734
798
699
802
744
766
562
749
615
784
912
570
853
682
732
830
23
Life Star Emergency - RZP 1
240
210
125
50
125
100
510
21
871
24
Life Star Emergency - RZP 2
220
210
100
75
175
100
631
9
889
25
Horská služba Krkonoše - RZP
130
110
100
50
125
50
589
13
578
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
130
160
100
75
100
50
518
20
635
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
135
210
50
50
125
100
720
0
670
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
190
220
100
75
175
100
555
17
877
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Káča
David Tuček, Ladislava Budíková
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
2
150
50
125
75
225
125
150
150
125
175
125
125
125
150
150
125
75
100
50
75
150
150
Čas
3
Sec.
900
4
260
400
300
330
410
400
460
560
410
550
590
350
200
460
280
310
460
300
510
430
430
460
100
25
25
100
100
50
75
100
100
25
75
100
75
50
100
100
25
50
100
100
50
100
75
50
60
75
75
70
85
95
80
70
70
60
50
60
65
65
60
40
90
80
70
65
Celkem
Body
596
900
640
874
818
412
900
900
554
900
678
495
501
875
545
679
615
767
787
900
900
880
30
0
26
3
8
49
0
0
35
0
22
41
40
3
36
22
29
13
11
0
0
2
615
525
536
583
818
694
770
905
750
820
882
676
490
723
631
622
649
503
761
685
700
777
23
Life Star Emergency - RZP 1
150
450
100
70
768
13
783
24
Life Star Emergency - RZP 2
150
430
25
75
520
38
718
25
Horská služba Krkonoše - RZP
150
430
75
80
784
12
747
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
125
300
50
0
785
12
487
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
150
380
50
0
900
0
580
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
125
200
100
80
851
5
510
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Čestmír
Marek Slabý, Zora Kurajská
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
40
110
60
80
60
40
60
110
60
90
60
80
60
110
60
60
60
60
60
60
70
110
200
200
50
200
25
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
25
200
200
200
200
175
175
150
200
200
175
200
200
200
200
200
125
150
200
200
200
200
100
200
150
125
175
Hodnocené kroky
Body
5
50
170
155
115
80
155
130
150
155
180
130
90
120
155
130
180
130
120
110
50
130
180
Posádka
1
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
2
40
40
40
80
120
40
160
160
120
120
40
120
40
160
40
80
40
40
80
80
80
160
3
4
Čas
6
7
8
Sec.
900
9
Celkem
Body
75
90
75
85
75
85
75
75
75
85
75
85
85
75
75
75
75
75
75
85
75
75
0
0
75
75
75
50
50
50
100
50
100
0
100
100
0
100
75
75
50
50
0
0
20
80
60
70
80
60
70
100
90
80
80
60
70
90
70
100
60
40
90
90
70
70
50
50
50
50
50
50
50
0
50
50
50
50
0
50
50
50
50
0
0
0
0
0
685
778
793
829
660
775
767
762
663
734
693
717
684
665
711
713
773
520
540
596
699
800
22
12
11
7
24
13
13
14
24
17
21
18
22
24
19
19
13
38
36
30
20
10
672
927
726
962
789
668
1 008
1 059
1 074
1 072
956
828
847
1 164
844
1 064
903
573
901
795
770
980
1 013
23
Life Star Emergency - RZP 1
120
90
200
175
155
75
50
70
50
617
28
24
Life Star Emergency - RZP 2
160
110
50
200
155
85
50
90
0
788
11
911
25
Horská služba Krkonoše - RZP
40
60
200
200
150
75
75
80
50
780
12
942
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
160
60
200
175
140
75
100
80
0
808
9
999
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
40
60
200
150
120
85
100
60
0
533
37
852
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
40
110
0
175
150
25
100
80
50
761
14
744
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Červená
Monika Spálenská, Kateřina Borková
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
50
75
75
200
75
50
125
25
100
125
75
100
50
25
50
50
175
50
50
75
75
75
Hodnocené kroky
Body
3
100
100
100
100
150
75
100
50
100
100
150
100
100
50
100
100
100
100
100
50
100
100
Čas
4
Sec.
720
5
100
0
100
0
0
0
0
50
0
100
100
0
100
0
0
0
100
0
100
0
0
50
45
74
60
60
63
72
60
66
60
78
53
58
62
35
65
69
50
45
69
90
48
67
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
120
160
210
170
170
50
170
190
170
210
210
170
210
50
170
140
210
170
230
140
140
160
430
500
333
533
389
426
473
513
433
601
475
698
453
720
489
485
616
510
573
600
380
713
29
22
39
19
33
29
25
21
29
12
25
2
27
0
23
24
10
21
15
12
34
1
444
431
584
549
491
276
480
402
459
625
613
430
549
160
408
383
645
386
564
367
397
453
23
Life Star Emergency - RZP 1
190
75
50
0
24
Life Star Emergency - RZP 2
250
150
100
100
73
420
30
418
50
630
9
659
25
Horská služba Krkonoše - RZP
140
75
100
0
63
583
14
392
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
190
125
150
100
76
470
25
666
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
70
50
100
0
62
443
28
310
140
155
150
0
70
519
20
535
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Plukovník
Juraj Povinský, Ludmila Neumannová, František Majerský
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
2
305
390
225
370
370
330
350
390
240
350
185
255
280
365
325
380
315
275
350
390
370
390
3
370
370
370
370
350
350
390
410
350
390
390
280
210
410
380
410
370
330
370
390
370
390
4
310
300
350
330
350
370
370
390
310
350
325
250
330
340
310
240
320
260
290
330
310
330
Čas
5
240
220
240
220
220
280
220
280
220
280
260
200
240
270
280
260
50
130
260
270
270
280
6
220
220
220
195
210
220
210
250
175
190
250
220
175
260
190
150
90
140
200
240
240
240
7
80
120
110
40
190
270
260
250
240
260
320
120
120
290
320
130
0
110
260
310
300
210
Sec.
900
8
130
130
110
130
130
130
130
150
130
130
0
0
0
0
210
110
0
0
135
180
20
200
92
87
61
82
90
65
92
106
57
94
120
87
44
90
98
97
60
27
109
90
97
91
Celkem
Body
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 747
1 837
1 686
1 737
1 910
2 015
2 022
2 226
1 722
2 044
1 850
1 412
1 399
2 025
2 113
1 777
1 205
1 272
1 974
2 200
1 977
2 131
23
Life Star Emergency - RZP 1
350
380
350
260
225
130
160
93
900
0
1 948
24
Life Star Emergency - RZP 2
370
400
350
270
250
300
180
110
900
0
2 230
25
Horská služba Krkonoše - RZP
335
380
300
20
220
20
20
77
900
0
1 372
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
290
390
370
240
210
130
180
91
900
0
1 901
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
360
410
350
260
230
220
130
96
900
0
2 056
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
370
390
330
240
240
300
150
107
900
0
2 127
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Jasánek
Ivo Tukinski, Rostislav Mach
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
Hodnocené kroky
Body
3
Čas
4
Sec.
300
5
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
95
75
52
46
36
50
79
81
43
30
66
36
30
46
40
64
36
66
20
75
76
60
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
246
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
75
52
46
36
50
79
81
43
30
66
36
35
46
40
64
36
66
20
75
76
60
23
Life Star Emergency - RZP 1
58
300
0
58
24
Life Star Emergency - RZP 2
80
300
0
80
25
Horská služba Krkonoše - RZP
70
300
0
70
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
60
300
0
60
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
56
272
3
59
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
60
300
0
60
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Tandem
Lýdie Fehérová, Olga Sedláčková
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
23
24
2
Hodnocené kroky
Body
3
90
95
80
70
80
50
110
80
80
70
90
100
90
20
90
80
80
70
80
80
80
75
Čas
4
Sec.
900
5
100
75
85
105
135
95
90
130
100
140
85
110
100
140
115
105
110
110
122
80
130
80
265
200
190
225
150
145
200
260
150
180
80
300
270
380
240
220
220
320
270
105
280
170
125
240
140
185
170
60
125
125
130
100
170
135
200
195
180
130
145
105
160
120
130
155
Life Star Emergency - RZP 1
90
175
80
90
Life Star Emergency - RZP 2
110
160
130
80
80
70
65
65
75
35
60
90
65
60
60
65
45
100
35
75
60
50
80
50
100
95
Celkem
Body
900
680
810
760
810
675
850
780
705
900
763
720
690
870
855
780
900
783
780
900
855
738
0
22
9
14
9
23
5
12
20
0
14
18
21
3
5
12
0
12
12
0
5
16
660
702
569
664
619
408
590
697
545
550
499
728
726
838
665
622
615
667
724
435
725
591
65
708
19
519
75
900
0
555
25
Horská služba Krkonoše - RZP
120
140
100
175
75
900
0
610
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
105
150
70
135
60
900
0
520
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
82
170
50
140
85
725
18
545
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
110
250
90
110
85
870
3
648
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
START
Ilja Chocholouš, Miroslav Ptáček
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
Čas
3
Sec.
900
4
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
628
732
460
828
736
548
1196
736
920
644
1012
368
1104
1012
736
1196
368
552
1104
920
644
644
249
199
289
404
231
250
408
471
468
510
266
500
645
374
511
429
439
113
282
402
213
237
65
70
61
50
67
65
49
43
43
39
63
40
26
53
39
47
46
79
62
50
69
66
693
802
521
878
803
613
1 245
779
963
683
1 075
408
1 130
1 065
775
1 243
414
631
1 166
970
713
710
23
Life Star Emergency - RZP 1
1104
380
52
1 156
24
Life Star Emergency - RZP 2
644
314
59
703
25
Horská služba Krkonoše - RZP
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
828
432
47
875
1012
390
51
1 063
736
142
76
812
1104
298
60
1 164
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Test
NAT RZP
Petr Vratislavský, Lenka Křížová
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
Hodnocené kroky
Body
1
10
9
11
11
10
11
10
10
11
12
13
10
10
11
9
12
10
13
12
10
10
10
Celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
Life Star Emergency - RZP 1
14
10
9
11
11
10
11
10
10
11
12
13
10
10
11
9
12
10
13
12
10
10
10
14
24
Life Star Emergency - RZP 2
10
10
25
Horská služba Krkonoše - RZP
7
7
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
14
14
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
11
11
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
9
9
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Pitbul
Petr Černohorský, Lukáš Ludwig, Zdeňka Visurová
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
4
45
80
80
90
140
65
95
110
80
95
95
30
45
95
100
65
110
70
65
125
85
45
Čas
5
60
70
90
100
100
40
140
90
100
110
100
0
40
100
110
20
110
70
45
120
70
0
6
160
80
120
110
130
60
150
120
180
180
160
30
130
120
170
100
140
100
180
110
190
40
7
Sec.
720
8
60
55
75
45
80
40
80
55
70
80
70
35
55
75
70
60
80
75
70
80
75
35
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
80
80
50
50
50
50
50
50
80
50
80
50
50
50
80
80
50
50
50
50
50
50
100
95
100
75
80
55
125
70
125
100
80
65
50
80
125
150
150
100
125
105
100
130
80
60
80
80
80
20
140
40
90
80
60
0
50
140
70
60
100
50
60
60
60
50
20
40
0
20
40
20
40
0
20
40
20
0
0
0
40
20
40
40
40
20
40
0
720
720
720
720
720
666
720
576
720
720
720
209
678
678
720
720
720
720
698
508
705
165
0
0
0
0
0
5
0
14
0
0
0
51
4
4
0
0
0
0
2
21
2
56
605
560
595
570
700
355
820
549
745
735
665
261
424
664
765
555
780
555
637
691
672
406
23
Life Star Emergency - RZP 1
50
50
95
70
24
Life Star Emergency - RZP 2
50
80
155
140
50
40
20
50
705
2
427
150
120
0
80
720
0
775
25
Horská služba Krkonoše - RZP
50
50
60
70
120
20
0
55
720
0
425
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
50
100
110
120
160
60
40
75
720
0
715
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
50
30
15
0
0
0
0
15
120
60
170
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
50
45
80
90
160
100
20
55
720
0
600
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Mrazík
Táňa Bulíková, Radka Hotovcová
NAT RZP
Výkaz rozhodčího
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
ZDZS Bratislava - RZP
150
200
175
100
75
175
275
275
75
250
225
250
100
325
50
150
175
50
75
125
225
200
100
225
150
225
100
250
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
25
50
Hodnocené kroky
Body
4
90
100
80
80
150
55
150
150
80
130
150
150
80
30
15
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
125
150
100
16
17
18
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Plzeňského kraje - RZP
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
150
225
100
175
125
75
100
100
100
19
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
200
175
100
150
125
75
90
633
9
924
20
21
22
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
175
175
300
175
150
225
100
100
100
90
80
100
125
125
100
75
75
75
85
75
85
642
500
720
8
22
0
833
802
985
Start.
číslo
Posádka
1
2
3
Čas
5
6
Sec.
720
7
Celkem
Body
75
50
75
125
75
50
75
125
100
125
125
50
100
0
75
75
50
75
75
0
50
50
50
75
75
75
50
25
50
90
85
70
60
35
50
90
45
85
85
85
70
45
720
697
650
588
423
626
720
720
473
720
556
720
507
701
0
2
7
13
30
9
0
0
25
0
16
0
21
2
590
767
747
613
640
499
925
990
575
990
926
935
546
727
130
125
75
85
713
1
791
80
80
130
75
125
125
75
75
50
95
85
70
709
619
720
1
10
0
751
825
650
23
Life Star Emergency - RZP 1
150
225
50
80
50
50
70
720
0
675
24
Life Star Emergency - RZP 2
275
275
100
80
125
75
95
699
2
1 027
650
25
Horská služba Krkonoše - RZP
175
75
100
100
75
75
50
720
0
26
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
225
150
100
150
125
75
80
641
8
913
27
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
125
200
100
30
125
75
75
532
19
749
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
150
150
100
100
125
50
95
569
15
785
NAT RZP
Startov
ní číslo
19
7
8
28
16
10
24
14
22
20
11
26
23
21
9
15
4
5
2
27
25
1
17
3
13
Posádka
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Jesenice
Falck Záchranná - RZP Martin
Falck Záchranná - RZP Košice
Výsledková listina - národní soutěž RZP
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
N
Pátračka
Premiera
Házená
Káča
Čestmír
Červená
Plukovník
Tandem
START
Test
Sluchátko
Pitbul
Mrazík
Celkem bodů
Umístění
Horská služba Krkonoše - RZP
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Trutnov
ZZS Plzeňského kraje - RZP
VOŠ a SZŠ MILLS - RZP
ZZS Jihočeského kraje - RZP Prachatice
180
500
400
495
445
200
370
295
495
380
270
495
500
480
340
390
180
260
320
435
500
350
500
285
490
990
830
1015
930
1175
870
545
820
870
1035
465
530
510
920
675
770
970
605
550
930
710
560
550
470
455
853
734
798
877
784
802
889
749
830
682
744
635
871
732
699
615
705
734
911
670
578
813
912
792
562
761
770
905
510
622
820
718
723
777
685
882
487
783
700
750
631
583
818
525
580
747
615
649
536
490
901
1008
1059
744
1064
1072
911
1164
980
795
956
999
1013
770
1074
844
962
789
927
852
942
672
903
726
847
564
480
402
535
383
625
659
160
453
367
613
666
418
397
459
408
549
491
431
310
392
444
645
584
549
1974
2022
2226
2127
1777
2044
2230
2025
2131
2200
1850
1901
1948
1977
1722
2113
1737
1910
1837
2056
1372
1747
1205
1686
1399
724
590
697
648
622
550
555
838
591
435
499
520
519
725
545
665
664
619
702
545
610
660
615
569
726
1166
1245
779
1164
1243
683
703
1065
710
970
1075
1063
1156
713
963
775
878
803
802
812
875
693
414
521
1130
12
10
10
9
12
12
10
11
10
10
13
14
14
10
11
9
11
10
9
11
7
10
10
11
10
997
670
694
967
936
898
868
943
799
852
952
919
999
773
962
719
1000
720
752
712
869
828
545
816
647
637
820
549
600
555
735
775
664
406
691
665
715
427
672
745
765
570
700
560
170
425
605
780
595
424
924
925
990
785
751
990
1027
727
985
833
926
913
675
802
575
791
613
640
767
749
650
590
825
747
546
10 683
10 604
10 524
10 391
10 369
10 300
10 260
10 183
10 037
9 936
9 911
9 857
9 834
9 670
9 519
9 494
9 422
9 099
9 094
8 831
8 677
8 587
8 553
8 338
8 274
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
12
ZZS Jihočeského kraje - RZP Vimperk
250
710
766
676
828
430
1412
728
408
10
642
261
935
8 057
26
6
Falck Záchranná - RZP Veľký Krtíš
380
690
446
694
668
276
2015
408
613
11
538
355
499
7 594
27
18
Ústřední vojenská nemocnice Praha - RZP
85
800
570
503
573
386
1272
667
631
13
648
555
650
7 353
28
SZŠ a VZŠ 5.května - RZP
ZZS hl. m. Prahy - RZP
ZZS Zlínského kraje - RZP Zlín
Life Star Emergency - RZP 2
ZDZS Bratislava - RZP
Horská záchranná služba Vysoké Tatry - RZP
Asociácia samaritánov Slovenskej Republiky - RZP
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Blansko
ZZS Jihomoravského kraje - RZP Vyškov
Life Star Emergency - RZP 1
ZZS Libereckého kraje - RZP Jablonec nad Nisou
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RZP Karviná
ZZS Královéhradeckého kraje - RZP Jaroměř
ZZS Zlínského kraje - RZP Vsetín
ZZS Jihočeského kraje - RZP Tábor
ZZS Zlínského kraje - RZP Uherské Hradiště
ÚSZS Středočeského kraje - RZP Mělník
Startovní listina - národní soutěž RLP
1
Falck Záchranná - RLP Bratislava
2
FNsP Nové Zámky - RLP
3
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
4
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
5
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
6
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
7
Moravští nadšení záchranáři - RLP
8
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
9
Košická záchranka - RLP
10
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
11
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
12
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
13
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
14
Falck Záchranná - RLP Humenné
15
ZZS hl. m. Prahy - RLP
16
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
17
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
18
Horská služba Jizerské hory - RLP
19
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
20
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
21
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
22
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
MUDr. Andreas
Bc.
Ivan
Marián
MUDr. Oľga
Mgr. Soňa
Andrej
Petr
MUDr. Ondřej
Václav
MUDr. Zuzana
Petr
Michal
MUDr. Jan
Lukáš
Miroslav
Bc.
Gabriel
MUDr. Patrícia
Bc.
Marek
Stanislav
Roman
MUDr. Martina
Martin
Jan
MUDr. Jaroslav
MUDr. Miroslav
Róbert
Robert
Bc.
Karel
Mgr. Lucie
MUDr. René
MUDr. Martina
Stanislava
Václav
MUDr. Patrícia
Bc.
Peter
Bc.
Martin
MUDr. Pavla
Dan
Žaneta
Marián
Ing.
Vladislav
MUDr. Volodymyr
Robert
MUDr. Robert
Jan
Bc.
Martin
Hynek
Eva
MUDr. Barbora
Michal
Bc.
Magdaléna
MUDr. Petr
MUDr. Jiří
Pavel
Pavel
MUDr. Eva
Renata
Jiří
MUDr. Pawel
Tomáš
Vlastimil
MUDr. Ladislav
Michal
Vladimír
Bc.
Michal
MUDr. Václav
Richard
MUDr. Lenka
Dušan
Matuš
Bc.
Peter
Bohumil
MUDr. Katarína
Milan
MUDr. Martin
Petr
Jusko
Lehoczký
Seriš
Deyerová
Lelovská
Soboňa
Gut
Novák
Sedláček
Gdovínová
Novák
Ticháček
Polách
Bača
Bláha
Tomko
Krajňáková
Žifčák
Popela
Remeš
Polanská
Mývalt
Gregor
Švára
Duraník
Gábor
Karen
Jandera
Dudková
Papoušek
Cedidlová
Kožíková
Janáč
Ďurovičová
Ďurovič
Kamenský
Formánková
Ditmar
Peigerová
Čornanič
Trembulák
Kizyma
Tomka
Pleskot
Pošmourný
Augusta
Úlehla
Kulhavá
Garajová
Sládek
Novotná
Bystřický
Chalupa
Horký
Hořejší
Tauchmanová
Koubková
Mlejnek
Folwarczny
Galuška
Zigo
Kleisl
Šlampa
Husárek
Drgoň
Kurej
Hainc
Žužova
Adamec
Gosiorovsky
Heczko
Fúska
Brštiaková
Sojka
Vavruša
Matějíčka
DiS.
DiS.
DiS
DiS
DiS.
DiS.
DiS.
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Pátračka
Veronika Chamrádová, Danica Pompošová
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
ZDZS Bratislava - RLP 1
100
100
100
50
100
100
50
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
Hodnocené kroky
Body
2
300
300
300
300
200
300
100
300
200
200
100
200
300
200
300
300
100
300
300
100
200
300
Čas
Sec.
300
3
Celkem
Body
300
25
25
100
35
75
100
80
50
50
45
40
65
80
10
40
85
25
85
70
45
100
50
60
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425
425
500
385
375
500
230
450
350
345
190
365
480
310
440
485
225
485
470
245
400
450
460
100
300
40
300
0
440
100
300
100
300
0
500
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Premiéra
Roman Skřipský, Adriana Povinská
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
100
150
100
150
150
150
150
150
100
100
100
100
150
50
150
200
150
75
200
150
150
150
100
200
150
150
150
100
200
100
200
100
200
200
200
200
200
200
50
200
200
200
Hodnocené kroky
Body
4
330
440
330
330
440
440
440
330
330
440
440
330
440
440
15
ZZS hl. m. Prahy - RLP
100
150
100
330
50
50
90
900
0
870
16
17
18
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
150
100
50
100
100
100
200
150
0
330
330
0
75
75
75
100
75
0
70
55
50
900
900
900
0
0
0
1 025
885
275
Start.
číslo
Posádka
1
2
3
Čas
5
6
0
110
75
50
110
75
50
110
50
110
75
110
110
0
Sec.
900
7
75
100
0
75
100
100
100
75
75
75
75
75
100
75
80
40
70
80
65
40
90
80
65
50
60
70
95
70
Celkem
Body
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
935
1 140
925
860
1 265
1 155
1 180
1 095
920
1 175
950
1 035
1 245
935
19
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
150
50
200
0
0
100
60
900
0
560
20
21
22
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
50
0
150
150
150
100
150
200
200
330
330
440
110
0
75
100
75
75
20
50
100
900
900
900
0
0
0
910
805
1 140
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
150
150
200
330
110
75
55
900
0
1 070
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
100
200
200
110
110
100
50
900
0
870
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
150
150
100
220
75
75
80
900
0
850
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Házená
Daniel Csomor, Barbora Zuchová
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
Čas
4
5
75
185
50
50
155
220
110
95
105
225
175
150
100
50
180
25
55
50
45
25
75
180
Sec.
720
6
75
155
50
25
65
80
50
80
75
50
25
100
100
110
100
50
50
25
80
50
25
80
25
0
75
25
75
75
100
100
50
100
25
100
100
25
100
75
50
50
50
35
75
75
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
165
195
205
170
115
220
150
175
140
190
150
140
200
135
170
180
125
115
165
110
170
175
160
185
160
100
235
175
235
260
160
170
125
235
235
160
235
125
170
195
100
100
150
235
25
175
100
25
135
100
50
150
150
125
150
150
175
125
125
75
125
25
125
175
100
100
428
387
490
447
566
670
720
720
624
658
720
648
488
580
720
420
415
505
473
292
513
720
29
33
23
27
15
5
0
0
10
6
0
7
23
14
0
30
31
22
25
43
21
0
554
928
663
422
795
875
695
860
690
866
650
882
933
619
910
560
606
482
590
538
616
845
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
140
115
100
75
65
0
474
25
520
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
220
220
100
260
140
20
579
14
974
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
165
235
25
50
65
75
649
7
622
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Káča
Kateřina Ningerová, Hana Vacková
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
2
150
100
175
250
200
125
250
175
100
225
125
150
150
150
125
125
175
125
125
125
200
225
Čas
3
Sec.
900
4
450
450
650
490
560
480
650
570
400
340
520
550
490
590
250
410
490
500
490
570
540
670
75
100
50
75
50
100
100
100
75
100
75
75
75
75
75
75
50
100
75
50
75
75
40
50
75
50
70
60
80
60
40
75
60
50
50
40
35
50
50
45
60
50
60
75
Celkem
Body
612
383
900
788
446
899
786
900
450
900
609
880
580
738
480
707
453
588
452
493
515
900
29
52
0
11
45
0
11
0
45
0
29
2
32
16
42
19
45
31
45
41
39
0
744
752
950
876
925
765
1 091
905
660
740
809
827
797
871
527
679
810
801
795
836
914
1 045
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
150
380
100
45
710
19
694
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
100
540
75
40
624
28
783
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
150
180
100
60
420
48
538
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Čestmír
Jiří Danda, Renata Všetečková
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Posádka
1
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
2
3
80
80
160
120
120
160
120
120
120
40
40
160
120
120
80
40
40
120
40
40
80
80
110
90
60
60
110
90
110
60
60
90
90
110
80
60
60
60
60
90
80
80
110
80
4
200
200
200
200
200
200
200
200
25
200
200
200
200
50
200
200
200
200
200
200
200
200
175
200
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
175
175
100
200
200
175
200
175
175
175
Hodnocené kroky
Body
5
130
165
90
50
130
180
180
90
80
100
130
180
100
140
80
90
130
100
150
150
125
180
Čas
6
7
8
90
85
25
75
90
100
75
75
25
90
85
75
85
85
85
85
75
75
75
75
75
85
0
0
75
50
0
100
0
50
100
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
Sec.
900
9
90
70
85
60
95
95
95
95
50
95
100
85
80
85
85
80
80
75
85
90
85
80
50
50
0
50
0
0
0
50
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
Body
642
510
750
855
701
681
900
780
660
603
760
815
663
630
770
484
818
709
662
559
782
832
26
39
15
5
20
22
0
12
24
30
14
9
24
27
13
42
8
19
24
34
12
7
951
979
885
870
965
1 147
980
952
734
845
909
1 019
864
742
703
797
893
854
854
844
862
987
780
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
120
110
25
150
155
80
50
80
0
803
10
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
160
80
200
175
115
100
0
75
0
900
0
905
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
40
60
200
175
180
75
0
100
50
717
18
898
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Červená
Olga Marková, Hana Ralenovská
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
Hodnocené kroky
Body
3
50
50
50
50
50
150
150
150
50
150
150
150
150
150
150
100
70
150
130
50
100
150
Čas
4
Sec.
720
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
170
200
160
120
100
200
200
220
125
200
200
180
250
100
180
180
120
90
120
50
200
220
200
100
150
50
150
180
200
150
50
200
150
200
200
150
150
200
100
100
150
50
200
180
80
100
80
80
80
100
80
80
80
80
80
80
100
80
60
80
100
0
70
40
100
100
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
110
100
50
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
200
100
150
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
220
150
150
80
Celkem
Body
60
85
75
90
70
100
90
95
75
100
90
85
80
90
90
80
60
70
60
70
95
90
632
255
375
397
365
390
400
335
385
362
365
445
375
347
463
370
403
409
340
358
380
329
9
47
35
32
36
33
32
39
34
36
36
28
35
37
26
35
32
31
38
36
34
39
569
582
550
422
486
763
752
734
414
766
706
723
815
607
656
675
482
441
568
296
729
779
80
70
343
38
448
80
55
390
33
618
95
425
30
725
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Plukovník
Pavol Kačenga, Renata Bakošová, Stanislav Harviš
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
2
3
4
Čas
5
6
140
100
120
90
170
110
240
90
240
220
230
210
100
140
110
120
140
120
110
130
110
210
7
190
50
10
50
190
50
200
60
0
80
40
110
20
100
30
120
30
0
110
30
20
240
Sec.
900
8
60
0
0
110
40
0
140
30
140
150
150
100
0
70
0
40
40
30
40
0
0
140
75
25
40
75
95
55
105
95
30
70
40
45
70
65
70
80
65
65
70
55
90
90
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
410
330
300
170
220
250
350
250
180
250
190
340
230
230
190
130
280
180
240
290
230
250
375
230
240
210
350
400
350
310
275
330
270
160
260
290
250
310
270
320
335
280
330
370
300
240
210
160
240
390
330
240
290
320
370
140
220
230
170
210
160
220
225
180
230
240
160
80
0
0
110
140
190
120
0
0
0
180
0
120
0
0
130
0
140
140
150
220
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 710
1 055
920
865
1 415
1 395
1 905
1 195
1 155
1 420
1 290
1 285
900
1 245
820
1 010
1 115
935
1 270
1 105
1 160
1 760
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
280
200
220
120
90
80
0
45
900
0
1 035
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
330
370
270
20
190
220
160
85
900
0
1 645
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
320
270
210
100
100
50
0
55
900
0
1 105
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Jasánek
Ivo Tukinski, Rostislav Mach
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
1
2
Hodnocené kroky
Body
3
Čas
4
Sec.
300
5
Celkem
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
70
35
80
66
76
30
87
60
40
75
36
26
60
41
75
40
56
18
60
40
66
56
300
272
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
292
300
300
300
294
271
293
300
281
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
1
0
2
70
38
80
66
76
30
87
60
40
75
36
26
60
42
75
40
56
19
63
41
66
58
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
26
300
0
26
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
40
300
0
40
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
70
300
0
70
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Tandem
Štefan Liptay, Dáša Majerová
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Posádka
1
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
2
129
108
103
140
130
145
137
115
135
134
123
98
125
133
119
112
125
117
110
88
105
75
305
300
340
340
270
330
300
330
260
350
330
320
340
320
350
305
280
270
220
240
360
235
Hodnocené kroky
Body
3
150
150
175
120
150
150
160
150
120
120
130
140
150
150
110
130
85
100
80
90
170
130
Čas
4
Sec.
900
5
230
210
145
205
255
190
250
240
170
225
280
250
315
290
170
205
230
125
155
220
250
320
Celkem
Body
95
100
95
55
80
90
100
70
50
55
60
35
100
65
70
95
95
120
35
70
90
100
787
637
900
900
900
844
900
870
830
868
890
900
900
865
856
775
900
900
808
761
773
900
11
26
0
0
0
6
0
3
7
3
1
0
0
4
4
13
0
0
9
14
13
0
920
894
858
860
885
911
947
908
742
887
924
843
1 030
962
823
860
815
732
609
722
988
860
842
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
112
310
135
220
65
900
0
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
115
300
150
220
95
900
0
880
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
102
315
145
320
100
900
0
982
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
START
Ilja Chocholouš, Miroslav Ptáček
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
23
24
25
2
Čas
3
Sec.
900
4
Celkem
Body
644
920
916
352
1012
828
1012
828
1008
1012
916
644
1012
828
920
736
716
1008
552
736
828
828
225
338
535
216
230
459
529
266
345
344
477
242
328
408
335
242
333
740
149
578
295
329
68
56
37
68
67
44
37
63
56
56
42
66
57
49
57
66
57
16
75
32
61
57
712
976
953
420
1 079
872
1 049
891
1 064
1 068
958
710
1 069
877
977
802
773
1 024
627
768
889
885
ZDZS Bratislava - RLP 1
532
255
65
597
ZDZS Bratislava - RLP 2
828
510
39
867
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
640
492
41
681
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Test
NAT RLP
Petr Vratislavský, Lenka Křížová
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Posádka
Hodnocené kroky
Body
1
Celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
ZDZS Bratislava - RLP 1
10
13
11
9
13
11
12
12
12
13
12
11
11
12
10
12
12
10
12
12
12
12
10
10
13
11
9
13
11
12
12
12
13
12
11
11
12
10
12
12
10
12
12
12
12
10
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
10
10
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
8
8
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Pitbul
Andrej Billy, Libor Sobek, Jana Motyčková, Jaroslav Liška
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
Hodnocené kroky
Body
Posádka
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
ZZS hl. m. Prahy - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
23
24
25
2
3
80
80
50
80
50
110
50
50
80
50
50
50
50
80
50
50
80
50
50
80
80
50
95
115
50
90
115
115
90
15
65
135
30
115
105
135
140
135
15
110
80
75
135
40
ZDZS Bratislava - RLP 1
80
ZDZS Bratislava - RLP 2
50
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
80
4
Čas
5
95
65
95
95
60
135
105
15
95
90
30
15
120
120
80
120
45
110
15
50
105
90
110
70
110
80
130
160
180
0
80
110
10
70
145
160
110
120
0
80
0
60
125
30
90
80
55
110
50
50
6
7
Sec.
720
8
110
140
150
110
120
140
120
0
90
170
0
0
110
200
80
200
0
110
0
170
190
30
60
0
60
40
40
60
40
0
40
40
0
100
80
0
40
60
0
0
0
20
80
0
40
0
0
0
0
0
40
0
0
40
0
0
20
40
0
40
0
0
0
0
40
0
130
40
40
110
110
40
40
90
40
Celkem
Body
50
40
75
55
60
90
70
5
60
95
15
20
80
80
65
80
20
50
10
50
55
30
720
720
720
279
480
720
720
120
720
660
180
193
720
720
370
720
176
705
129
553
720
160
0
0
0
44
24
0
0
60
0
6
54
53
0
0
35
0
54
2
59
17
0
56
640
510
590
594
599
810
695
145
510
736
189
423
710
815
600
805
214
512
214
522
810
326
0
45
275
45
550
0
45
490
23
543
20
70
680
4
444
Rallye Rejvíz 2010
Úkol:
Rozhodčí:
Mrazík
Zdeněk Tlustý, Eva Litvíková
NAT RLP
Výkaz rozhodčího
Start.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Posádka
1
Falck Záchranná - RLP Bratislava
FNsP Nové Zámky - RLP
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
Moravští nadšení záchranáři - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Košická záchranka - RLP
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
Falck Záchranná - RLP Humenné
2
225
250
250
150
250
300
300
200
200
100
75
325
250
200
3
225
250
250
200
250
275
300
225
200
225
75
275
300
175
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Hodnocené kroky
Body
4
100
150
75
75
150
100
75
130
100
150
150
30
150
100
Čas
5
6
Sec.
720
7
Celkem
Body
125
125
125
125
125
125
125
125
125
100
125
125
125
125
25
25
25
75
75
25
25
25
75
25
25
25
75
75
70
70
70
80
80
85
95
75
45
75
55
65
70
50
606
372
527
454
434
358
720
412
573
538
487
720
550
651
11
35
19
27
29
36
0
31
15
18
23
0
17
7
881
1 005
914
832
1 059
1 046
1 020
911
860
793
628
945
1 087
832
15
ZZS hl. m. Prahy - RLP
150
200
100
40
125
25
65
474
25
730
16
17
18
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
Horská služba Jizerské hory - RLP
200
175
200
200
150
200
100
100
100
130
150
55
125
125
75
75
75
75
70
75
55
322
426
720
40
29
0
940
879
760
19
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
100
100
100
55
125
25
50
269
45
600
20
21
22
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
75
225
250
125
325
250
100
100
100
55
130
150
100
100
125
75
75
75
45
60
85
350
495
573
37
23
15
612
1 038
1 050
23
ZDZS Bratislava - RLP 1
200
225
100
100
100
25
45
428
29
824
24
ZDZS Bratislava - RLP 2
225
300
100
150
125
75
65
631
9
1 049
25
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
200
125
50
30
25
50
45
552
17
542
NAT RLP
Startov
ní číslo
7
6
22
13
5
10
24
2
21
1
8
12
14
3
16
11
9
15
25
23
17
4
20
18
19
Posádka
Moravští nadšení záchranáři - RLP
Nemocnice Poprad - RLP Vysoké Tatry
AIR TRANSPORT EUROPE - RLP
ZZS Olomouckého kraje - RLP Jeseník
ZZS kraje Vysočina - RLP Třebíč
ZZS Jihočeského kraje - RLP České Budějovice
ZDZS Bratislava - RLP 2
FNsP Nové Zámky - RLP
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Vyškov
Falck Záchranná - RLP Bratislava
ZZS Jihočeského kraje - RLP Strakonice
Falck Záchranná - RLP Rimavská Sobota
Falck Záchranná - RLP Humenné
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Bruntál
ZZS Jihomoravského kraje - RLP Hodonín
ZZS Zlínského kraje - RLP Zlín
Košická záchranka - RLP
ZZS hl. m. Prahy - RLP
Armáda ČR 31. Brchbo Liberec - RLP
ZDZS Bratislava - RLP 1
ZZS Jihočeského kraje - RLP Písek
ZZS Královéhradeckého kraje - RLP Broumov
ÚSZS Moravskoslezského kraje - RLP Třinec
Horská služba Jizerské hory - RLP
ZZS Libereckého kraje - RLP Semily
Výsledková listina - národní soutěž RLP
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
N
Pátračka
Premiera
Házená
Káča
Čestmír
Červená
Plukovník
Jasánek
Tandem
START
Test
Pitbul
Mrazík
230
500
450
480
375
345
440
425
400
425
450
365
310
500
485
190
350
440
500
460
225
385
245
485
470
1180
1155
1140
1245
1265
1175
870
1140
805
935
1095
1035
935
925
1025
950
920
870
850
1070
885
860
910
275
560
695
875
845
933
795
866
974
928
616
554
860
882
619
663
560
650
690
910
622
520
606
422
538
482
590
1091
765
1045
797
925
740
783
752
914
744
905
827
871
950
679
809
660
527
538
694
810
876
836
801
795
980
1147
987
864
965
845
905
979
862
951
952
1019
742
885
797
909
734
703
898
780
893
870
844
854
854
752
763
779
815
486
766
618
582
729
569
734
723
607
550
675
706
414
656
725
448
482
422
296
441
568
1905
1395
1760
900
1415
1420
1645
1055
1160
1710
1195
1285
1245
920
1010
1290
1155
820
1105
1035
1115
865
1105
935
1270
87
30
58
60
76
75
40
38
66
70
60
26
42
80
40
36
40
75
70
26
56
66
41
19
63
947
911
860
1030
885
887
880
894
988
920
908
843
962
858
860
924
742
823
982
842
815
860
722
732
609
1049
872
885
1069
1079
1068
867
976
889
712
891
710
877
953
802
958
1064
977
681
597
773
420
768
1024
627
12
11
12
11
13
13
10
13
12
10
12
11
12
11
12
12
12
10
8
10
12
9
12
10
12
695
810
326
710
599
736
543
510
810
640
145
423
815
590
805
189
510
600
444
550
214
594
522
512
214
1020
1046
1050
1087
1059
793
1049
1005
1038
881
911
945
832
914
940
628
860
730
542
824
879
832
612
760
600
Celkem bodů
10 644
10 280
10 197
10 001
9 937
9 729
9 624
9 297
9 287
9 121
9 118
9 093
8 869
8 798
8 689
8 251
8 149
8 140
7 965
7 854
7 765
7 481
7 450
7 329
7 232
Umístění
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Starting list - international competition
MUDr.
1 Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
2 IZMIR 112 EMS - INT
3 Flagler County Local 4337 Team I - INT
4 Flagler County Local 4337 Team II - INT
5 EMS Crete 1 - INT
6 Blue magic Senri - INT
7 EMS Crete 2 - INT
8 Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
9 Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
10 EMS AIRPORT WARSAW - INT
11 Blue magic Shonai - INT
12 Vienna Emergency Medical Service - INT
13 PHE Ljubljana - INT
14 PHE Maribor - INT
15 PACIENT Ljubljana - INT
16 SZŠ a VZŠ 5.května - INT
17 ZZS hl. m. Prahy - INT
MUDr.
18 EMS Split - INT
19 Olmedica Olecko - INT
20 Hungarian National Ambulance Service - INT
Dr.
21 Hungarian Air Ambulance - INT
22 EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
23 CSR EDU-MED - INT
24 Polish Medical Mission Association - INT
25 Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
Adéla
Eva
Denisa
Jan
Karel
Okan
Pelin
Can Dursun
Dennis
Caryn
Michael
Herschel
Tomáš
John
George
Dennis
Jan
Georgios
Evangelos
Marios
Antonios
Jiří
Jiro
Koji
Michal
Fumika
Emanouel
George
Konstantinos
Emanouel
Jiří
Mark
Chris
Danny
Rick
Ivo
Nancy
Manno
Dillip
Ryszard
Tomasz
Michał
Shinichi
Masahito
Shigehiro
Jaroslav
Raphael
Michael
Roman
Andreas
Mirna
Aleš
Gorazd
Barbara
Mitja
Bojan
David
Nejc
Mateja
Lukáš
Michal
Jiří
Tomáš
Jan
Karel
Juraj
Zoran
Joško
Petar
Radmila
Jolanta
Tomasz
Marcin
Bertalan
Gábor
Viktor
Zsolt
Andras
Peter
Zoltan
Peter
Wolfgang
Peter
Jasmin
Daniel
Grzegorz
Grzegorz
Artur
Andrzej
Marcin
Paweł
Marcin
Patric
Mihaly
Michalcová
Dorazilová
Osinová
Přeček
Soukup
Ok, M.D.
Karakurt
Yesil
Kline
Prather
Pius
King
Stronček, DiS.
Moscowitz
Stringfellow
Moore jr.
Hora
Sotiropoulos
Kelarakis
Sfakianakis
Kougioumoutzis
Sekyra
Oba, M.D.
Amano, M.D.
Horký
Tsuchiya, M.D.
Rokadakis
Nirgianakis
Kartsonis
Markakis
Semotán
Visser
Keijzer
Zijp
van den Wildenberg
van Asperen
van Westen, de Boer
Le Fevre
Goerdajal
Stykowski
Pietrzykowski
Wykuž
Midorikawa, M.D.
Ueno, M.D.
Inoue, M.D.
Havelka
Klippl
Baci
Kramreiter
Kozek
Rogelj, M.D.
Čreslovnik
Hribšek
Kit, M.D.
Kelbič
Lešnik
Drčar
Antonić
Plut-Švigelj, M.D.
Lepič
Fibich
Kodet
Beran, DiS.
Vítek
Böhm, DiS.
Najdko, DiS.
Vidović
Bilić
Bartulin
Majhen Ujevic, M.D.
Daniłowicz
Dziokan
Mielniczek
Tordai, M.D.
Nagy
Dobos
İri-Kiss
Petroczy
Kelemen
Kurucz
Tolnai
Höfler
Grasl, M.D.
Dinghofer
Klement
Bogusz
Kołodziejak
Szymczak
Nabzdyk, M.D.
Koszowski
Kukla
Soboń
Lausch, M.D.
Szilagyi
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Search
Radana Tichá, Jana Zazulová
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
2
Team
1
Time
Sec.
300
3
200
200
200
100
100
100
300
300
200
200
100
300
300
200
300
300
300
300
300
300
300
300
200
90
40
90
75
50
40
45
100
85
65
55
55
100
100
100
100
70
100
95
100
95
90
75
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
CSR EDU-MED - INT
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
300
300
300
300
300
300
300
270
300
300
300
300
243
300
295
270
300
276
300
284
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6
0
1
3
0
2
0
2
0
390
340
390
275
200
190
445
500
385
368
255
455
500
400
506
500
471
503
495
502
495
492
375
24
Polish Medical Mission Association - INT
100
0
85
300
0
185
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
100
300
100
252
5
505
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Premiere
Milana Pokorná, Andrea Smolková
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
4
Team
1
2
3
Time
5
6
Sec.
600
7
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
150
0
150
150
100
0
150
100
100
100
100
150
50
100
200
100
150
150
125
100
125
200
200
100
100
75
150
200
200
100
125
125
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
440
330
330
330
440
330
440
440
440
440
440
330
330
440
110
0
0
0
0
75
0
110
110
0
75
50
110
110
75
0
75
75
75
50
75
75
75
75
75
75
75
100
80
20
75
85
65
50
65
65
60
70
55
95
55
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 255
550
905
915
1 005
805
1 055
1 190
1 185
985
1 045
975
870
1 220
15
PACIENT Ljubljana - INT
150
200
200
440
110
75
60
0
1 235
16
17
18
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
100
150
150
100
150
200
200
100
200
440
440
440
75
50
110
75
100
75
80
70
80
0
0
0
1 070
1 060
1 255
19
Olmedica Olecko - INT
150
150
200
440
110
75
80
0
1 205
20
21
22
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
150
150
100
150
200
200
150
200
150
330
330
330
110
110
110
100
100
75
65
75
100
0
0
0
1 055
1 165
1 065
23
CSR EDU-MED - INT
50
100
200
440
75
75
70
0
1 010
24
Polish Medical Mission Association - INT
100
200
100
440
110
75
100
0
1 125
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
150
150
100
440
110
75
90
0
1 115
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Handball
Christoph Redelsteiner (A), Simona Slezáková
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
Team
1
2
3
Time
4
5
Sec.
720
6
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
995
745
800
740
915
775
850
950
875
755
640
710
895
990
935
715
955
900
625
875
990
885
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995
745
800
740
915
775
850
950
875
755
640
710
895
990
935
715
955
900
625
875
990
885
23
CSR EDU-MED - INT
865
720
0
865
24
Polish Medical Mission Association - INT
910
720
0
910
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
1005
720
0
1 005
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Judy
Jiří Nový, Shawn Michael Cathcart (USA)
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
Team
1
2
Time
3
Sec.
900
4
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
200
175
200
175
175
250
125
175
175
150
150
175
150
175
100
125
175
175
150
150
175
275
550
600
700
700
600
460
590
470
470
540
360
670
510
570
590
300
510
700
650
700
620
650
50
100
100
100
50
100
50
100
100
100
100
100
75
100
100
75
75
100
100
75
100
100
50
70
100
100
50
80
50
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
100
100
100
100
100
900
720
300
540
900
900
540
600
480
570
720
850
600
540
510
590
390
795
480
840
750
900
0
18
60
36
0
0
36
30
42
33
18
5
30
36
39
31
51
11
42
6
15
0
850
963
1 160
1 111
875
890
851
875
887
923
728
1 050
865
981
929
621
901
1 086
1 042
1 031
1 010
1 125
23
CSR EDU-MED - INT
150
360
100
100
360
54
764
24
Polish Medical Mission Association - INT
150
650
100
100
720
18
1 018
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
150
520
100
100
600
30
900
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Chester
Sebastijan Piberl (SLO), Marek Przybylak
INT
Task results
Start
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Team scoring
Points
5
Team
1
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
2
120
40
160
80
160
0
120
100
160
80
20
80
160
160
160
80
120
160
80
120
160
160
3
110
110
110
30
110
110
110
40
80
60
40
40
60
60
60
60
110
90
60
60
110
110
4
25
0
200
50
200
0
25
200
200
200
0
0
200
75
200
200
200
200
50
200
200
200
150
75
75
175
175
100
175
150
150
150
50
175
200
175
175
175
100
200
175
150
150
175
Time
6
70
90
180
130
120
40
100
105
130
170
55
90
30
105
95
80
120
155
105
105
70
80
7
85
85
85
25
90
50
90
85
75
90
50
75
75
85
85
50
35
90
75
75
50
90
8
0
0
100
0
0
0
100
100
50
100
75
100
100
50
50
100
100
100
50
0
0
0
Sec.
900
9
90
75
85
80
90
60
70
80
75
75
35
80
95
95
85
80
90
85
75
65
80
95
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Total
Points
900
900
596
592
900
900
900
900
900
780
900
900
690
830
677
900
900
900
750
900
720
900
0
0
30
31
0
0
0
0
0
12
0
0
21
7
22
0
0
0
15
0
18
0
700
525
1 075
651
995
410
840
910
970
987
375
690
991
862
982
875
925
1 130
735
825
888
960
23
CSR EDU-MED - INT
160
80
200
175
155
90
50
90
50
840
6
1 056
24
Polish Medical Mission Association - INT
160
110
200
200
180
90
100
90
50
740
16
1 196
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
160
110
200
200
180
100
100
100
50
425
48
1 248
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Red
Richard Baťa, David Rektořík
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
3
Team
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
23
CSR EDU-MED - INT
24
Polish Medical Mission Association - INT
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
200
Time
4
150
50
150
50
75
150
100
25
75
150
120
150
50
150
120
100
125
120
80
150
150
150
Sec.
720
5
50
50
50
0
50
75
50
0
0
70
0
0
0
75
0
0
40
50
0
100
100
0
90
55
75
65
65
55
70
80
90
90
55
80
65
60
55
55
95
70
80
60
70
85
Total
Points
250
110
190
20
75
115
230
100
50
210
70
170
125
175
80
25
120
155
125
185
230
195
150
150
100
50
50
150
150
150
50
150
50
100
150
150
100
10
150
100
100
150
150
150
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
690
415
565
185
315
545
600
355
265
670
295
500
390
610
355
190
530
495
385
645
700
580
60
150
50
0
75
720
0
335
230
200
125
100
75
720
0
730
100
150
50
85
720
0
585
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Colonel
INT
R. Okan Erol (TR), Matthew Edward Cheavers (USA), Katarína Lukačínová
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
Team
1
2
3
4
Time
5
240
0
240
0
70
0
80
110
0
60
120
100
60
60
0
0
110
40
50
190
120
160
6
210
195
240
175
55
0
100
45
35
65
160
140
75
55
0
90
130
30
95
100
125
140
7
50
130
240
40
90
0
0
0
0
0
50
190
0
0
0
0
100
20
20
150
230
150
Sec.
900
8
20
20
40
20
0
0
180
20
70
40
0
100
20
20
0
20
0
60
80
40
60
180
90
15
75
60
30
15
50
75
70
30
25
100
80
70
50
20
70
65
55
65
75
115
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
270
150
330
260
230
200
250
220
210
305
200
290
210
250
220
200
240
380
370
255
350
280
250
120
340
180
120
130
170
200
180
120
110
200
170
100
80
70
170
350
200
250
280
240
300
90
280
240
180
130
210
260
250
210
40
125
280
290
310
250
160
290
225
180
280
330
900
900
818
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 430
720
1 793
975
775
475
1 040
930
815
830
705
1 245
895
845
660
650
980
1 235
1 095
1 230
1 520
1 595
23
CSR EDU-MED - INT
330
260
330
50
120
20
20
65
900
0
1 195
24
Polish Medical Mission Association - INT
350
330
170
200
180
140
130
90
900
0
1 590
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
220
130
290
140
130
20
0
115
766
13
1 058
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Tandem
Tomáš Vaňatka, Jiří Mašek
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
3
Team
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
23
CSR EDU-MED - INT
24
Polish Medical Mission Association - INT
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
2
110
80
80
125
135
55
117
125
80
125
50
105
125
125
150
150
140
162
100
52
92
100
220
90
140
340
220
200
260
290
80
250
100
300
340
380
340
320
310
180
220
80
360
260
Time
4
120
70
80
160
30
80
90
100
70
90
50
90
90
140
110
120
110
100
80
140
120
110
Sec.
900
5
245
135
270
115
230
185
195
210
175
215
160
260
200
235
195
280
220
310
125
220
260
215
133
78
115
215
136
118
135
129
129
114
80
139
130
133
128
140
140
130
93
84
135
134
Total
Points
900
900
900
630
900
900
900
900
900
690
900
900
870
900
900
900
900
900
900
900
780
690
0
0
0
27
0
0
0
0
0
21
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
12
21
828
453
685
982
751
638
797
854
534
815
440
894
888
1 013
923
1 010
920
882
618
576
979
840
47
120
70
145
111
900
0
493
142
220
40
155
120
900
0
677
82
100
100
215
128
830
7
632
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
START
Ilja Chocholouš, Miroslav Ptáček
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
Team
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
23
2
Time
3
Sec.
900
4
Total
Points
1104
900
1196
920
1196
1008
1104
920
736
644
920
916
920
552
828
824
920
1196
1012
720
1012
532
273
340
200
205
195
268
332
300
246
250
430
490
165
300
383
339
315
263
592
353
345
470
63
56
70
70
71
63
57
60
65
65
47
41
74
60
52
56
59
64
31
55
56
43
1 167
956
1 266
990
1 267
1 071
1 161
980
801
709
967
957
994
612
880
880
979
1 260
1 043
775
1 068
575
CSR EDU-MED - INT
920
540
36
956
24
Polish Medical Mission Association - INT
920
279
62
982
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
828
326
57
885
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Pitbull
Berndt Schreiner (A), Lukáš Konečný, Monika Skalková
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
Team
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
PHE Maribor - INT
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Split - INT
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
23
24
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
2
3
4
Time
5
6
80
80
50
50
0
0
110
20
20
20
0
20
50
50
50
60
50
50
20
0
60
110
130
105
155
155
0
0
110
105
105
105
0
15
105
15
130
80
130
155
125
0
150
150
135
15
90
105
0
0
65
75
65
45
0
0
60
0
125
30
125
95
80
0
75
140
150
120
165
165
0
0
110
145
115
50
0
0
95
0
110
70
105
165
125
0
120
180
60
80
150
140
0
0
80
120
100
100
0
0
140
0
100
10
120
140
160
0
160
150
CSR EDU-MED - INT
80
175
50
110
Polish Medical Mission Association - INT
20
175
95
140
0
0
0
0
7
Sec.
720
8
140
40
160
140
0
0
60
110
60
60
0
20
80
20
100
40
100
120
40
0
120
100
0
0
20
0
0
0
20
20
40
0
0
0
20
0
40
0
0
20
40
0
0
0
130
80
110
120
0
0
Total
Points
60
10
95
83
0
0
45
35
30
40
0
6
45
0
47
10
72
85
68
0
70
86
720
710
720
720
720
720
720
676
720
663
720
174
720
250
684
250
720
720
720
720
720
720
0
1
0
0
0
0
0
4
0
6
0
55
0
47
4
47
0
0
0
0
0
0
755
451
885
838
0
0
600
634
535
426
0
116
595
132
706
347
702
830
658
0
755
916
40
63
720
0
728
0
65
720
0
725
0
0
720
0
0
Rallye Rejvíz 2010
Task:
Judges:
Frost
Jozef Karaš (SK), Markéta Javorková
INT
Task results
Start
No.
Team scoring
Points
4
Team
1
2
3
Time
5
6
Sec.
720
7
Total
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
EMS Crete 1 - INT
Blue magic Senri - INT
EMS Crete 2 - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Blue magic Shonai - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
PHE Ljubljana - INT
230
120
300
265
190
220
250
195
200
100
160
100
150
325
240
290
240
245
250
300
165
290
155
240
135
210
100
50
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
105
150
135
140
150
80
130
150
140
150
130
130
115
125
40
100
125
25
10
25
120
125
120
10
95
100
75
0
25
25
50
0
25
50
50
75
0
50
50
60
30
80
95
55
30
55
40
100
75
35
80
75
720
720
649
720
720
720
689
720
691
550
720
720
630
0
0
7
0
0
0
3
0
3
17
0
0
9
1 020
630
1 037
990
815
590
888
820
1 008
792
575
690
809
14
PHE Maribor - INT
150
210
100
150
125
75
60
15
16
17
PACIENT Ljubljana - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
150
125
250
300
190
230
100
100
100
140
65
145
125
75
125
50
50
75
95
85
85
720
0
870
530
686
700
19
3
2
979
693
1 012
18
EMS Split - INT
325
250
100
150
55
75
19
20
21
Olmedica Olecko - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
245
195
125
290
215
175
100
100
100
140
80
55
70
55
75
50
0
75
65
720
0
1 020
80
75
80
720
720
530
0
0
19
975
720
704
22
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
145
325
100
115
100
23
CSR EDU-MED - INT
175
175
100
140
115
75
100
650
7
967
75
75
720
0
24
Polish Medical Mission Association - INT
100
225
100
115
855
110
75
65
720
0
25
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
150
150
100
150
790
125
75
90
537
18
858
INT
Start
No.
Team
List of results - international competition
D
D
D
D
D
D
D
D
D
N
N
Search
Premiere
Handball
Judy
Chester
Red
Colonel
Tandem
START
Pitbull
Frost
Total points
Place
18
3
21
1
22
24
17
7
15
8
EMS Split - INT
Flagler County Local 4337 Team I - INT
Hungarian Air Ambulance - INT
Centrum pro výuku UM LF UP Olomouc - INT
EMS Red Cross Gross Enzersdorf - INT
Polish Medical Mission Association - INT
ZZS hl. m. Prahy - INT
EMS Crete 2 - INT
PACIENT Ljubljana - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team I - INT
503
390
495
390
492
185
471
445
506
500
1255
905
1165
1255
1065
1125
1060
1055
1235
1190
900
800
990
995
885
910
955
850
935
950
1086
1160
1010
850
1125
1018
901
851
929
875
1130
1075
888
700
960
1196
925
840
982
910
495
565
700
690
580
730
530
600
355
355
1235
1793
1520
1430
1595
1590
980
1040
660
930
882
685
979
828
840
677
920
797
923
854
1260
1266
1068
1167
575
982
979
1161
880
980
830
885
755
755
916
725
702
600
706
634
1020
1037
704
1020
967
790
1012
888
979
820
10 596
10 562
10 274
10 080
10 000
9 929
9 434
9 127
9 090
8 999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
25
13
4
23
14
12
9
10
20
5
16
2
6
11
Olmedica Olecko - INT
Hungarian EMS Motorcycle Response Unit - INT
PHE Ljubljana - INT
Flagler County Local 4337 Team II - INT
CSR EDU-MED - INT
PHE Maribor - INT
Vienna Emergency Medical Service - INT
Ambulancedienst GGD Amsterdam Team II - INT
EMS AIRPORT WARSAW - INT
Hungarian National Ambulance Service - INT
EMS Crete 1 - INT
SZŠ a VZŠ 5.května - INT
IZMIR 112 EMS - INT
Blue magic Senri - INT
Blue magic Shonai - INT
495
505
500
275
375
400
455
385
368
502
200
500
340
190
255
1205
1115
870
915
1010
1220
975
1185
985
1055
1005
1070
550
805
1045
625
1005
895
740
865
990
710
875
755
875
915
715
745
775
640
1042
900
865
1111
764
981
1050
887
923
1031
875
621
963
890
728
735
1248
991
651
1056
862
690
970
987
825
995
875
525
410
375
385
585
390
185
335
610
500
265
670
645
315
190
415
545
295
1095
1058
895
975
1195
845
1245
815
830
1230
775
650
720
475
705
618
632
888
982
493
1013
894
534
815
576
751
1010
453
638
440
1043
885
994
990
956
612
957
801
709
775
1267
880
956
1071
967
658
0
595
838
728
132
116
535
426
0
0
347
451
0
0
975
858
809
990
855
870
690
1008
792
720
815
693
630
590
575
8 876
8 792
8 692
8 652
8 632
8 535
8 282
8 261
8 260
8 235
7 913
7 552
6 748
6 390
6 025
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Download

Výsledková listina a přehled úkolů Rallye Rejvíz 2010