Kód
Poplatok
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
POBYT
Pre doprovod (bez stravy)
D1
Ubytovanie doprovodu hospitalizovaného dieťaťa od 3 rokov
(aj pacienta v JZS) – cena za lôžko/noc – štandardná izba
2,77
0,55
3,32
20%
8,33
1,67
10,00
20%
Ubytovanie doprovodu hospitalizovanej rodičky - cena za
lôžko/noc - štandardná izba
10,00
2,00
12,00
20%
Príplatok k cene za štandardnú izbu pre doprovod
D3S3 hospitalizovaného pacienta (aj v JZS) – cena za lôžko/noc – na
nadštandardnej izbe (max. 2 lôžková izba s wc a sprchou)
3,33
0,67
4,00
20%
12,00
0,00
12,00
0%
10,00
0,00
10,00
0%
20,00
0,00
20,00
0%
15,00
0,00
15,00
0%
10,00
0,00
10,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pediatria - cena za
N4P1 lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (1 lôžková
izba bez WC a sprchou) - pacient sám na izbe
13,00
0,00
13,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pediatria – cena za
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N4P2
lôžková izba bez WC a sprchou) - súhlas pacienta s
obsadením druhého lôžka
8,00
0,00
8,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – ortopédia - cena za
N5O1 lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
lôžková izba s wc a sprchou) - pacient sám na izbe
10,00
0,00
10,00
0%
10,00
0,00
10,00
0%
- je oslobodené od DPH v prípade, že je doprovod nevyhnutný na dosiahnutie
terapeutických cieľov, na odporúčanie lekára a sprievodca je prijatý do
ústavnej starostlivosti
Ubytovanie doprovodu hospitalizovaného dospelého pacienta
D2 (aj pacienta v JZS) - cena za lôžko/noc - štandardná izba netýka sa doprovodu rodičky
- je oslobodené od DPH v prípade, že je doprovod nevyhnutný na dosiahnutie
terapeutických cieľov, na odporúčanie lekára a sprievodca je prijatý do
ústavnej starostlivosti
D2SR
Pre pacienta
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – interné – cena za
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N1I1
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe
obsadením druhého lôžka
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – interné – cena za
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N1I2
lôžková izba s WC a sprchou) - súhlas pacienta s obsadením
druhého lôžka
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – chirurgia - cena za
N2CH1 lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – chirurgia - cena za
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N2CH2
lôžková izba s WC a sprchou) - súhlas pacienta s obsadením
druhého lôžka
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – neurológia - cena
N3N1 za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (1 lôžková
izba s WC)
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – geriatria – cena za
N6G1a lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
lôžková izba bez wc a sprchy) - pacient sám na izbe
Kód
Poplatok
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – geriatria – cena za
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N6G2a
lôžková izba bez wc a sprchy) - súhlas pacienta s obsadením
druhého lôžka
5,00
0,00
5,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – infektológia – cena
N7IF1 za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
lôžková izba s wc a sprchou) - pacient sám na izbe
10,00
0,00
10,00
0%
7,50
0,00
7,50
0%
5,00
0,00
5,00
0%
10,00
0,00
10,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – gynekológia - cena
N9G1 za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
lôžková izba s WC a sprchou) - pacient sám na izbe
30,00
0,00
30,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – gynekológia – cena
za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N9G2
lôžková izba s WC a sprchou) - súhlas pacienta s
obsadením druhého lôžka
20,00
0,00
20,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – gynekológia - cena
N9G3 za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 1
lôžková izba so sprchou) - pacient sám na izbe
14,00
0,00
14,00
0%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – gynekológia - cena
N9G4 za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 1
lôžková izba bez WC a sprchy) - pacient sám na izbe
6,00
0,00
6,00
0%
1,67
0,33
2,00
20%
1,67
1,67
0,33
0,33
2,00
2,00
20%
20%
1,83
0,37
2,20
20%
8,33
1,67
10,00
20%
0,08
0,17
8,33
0,02
0,03
1,67
0,10
0,20
10,00
20%
20%
20%
8,33
1,67
10,00
20%
2,50
0,50
3,00
20%
1,00
0,00
1,00
0%
0,92
0,18
1,10
20%
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – infektológia – cena
za lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N7IF2
lôžková izba s wc a sprchou) - súhlas pacienta s obsadením
druhého lôžka
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pľúcne – cena za
lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (max. 2
N8PL2
lôžková izba s WC a sprchou) - súhlas pacienta s obsadením
druhého lôžka
Ubytovanie hospitalizovaného pacienta – pľúcne - cena za
N8PL3 lôžko/noc – na nadštandardnej izbe I. Kategórie (1 lôžková
izba s WC)
RN1
RN2
RN3
RN4
RN5
AM001
AM002
AM003
AM005
AM48
AM006
AM004
Odber elektrickej energie (vlastné rádio, TV, osobný PC) pobyt na jednom oddelení / za celý pobyt
Zapožičanie nemocničného notebooku na 1 hodinu
Pripojenie na internet (sadzba na deň)
Zapožičanie TV na izbu (sadzba/deň), len ak nie je súčasťou
izby
Depozit za zapožičanie barlí
ADMINISTRATÍVA
Fotokópia - A4
Fotokópia - A3
Vyhľadanie zdravotnej dokumentácie z archívu
Zhotovenie kópie - Výpis CT vyšetrenia na CD nosiči na
žiadosť pacienta
Kópia panoramatického snímku na CD nosiči
Odovzdanie výsledkov zobrazovacieho vyšetrenia (CT, RTG,
MRI, MMG) na CD nosiči (manipulačný poplatok) - prvá
originál kópia
Overenie poistného vzťahu pacienta bez preukazu poistenca u plánovaného výkonu, týka sa poistencov, ktorí prídu s
viacerími preukazmi poistenca
POTVRDENIA
Kód
Poplatok
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
Jednoduché potvrdenie (návšteva lekára, vyšetrenie,
AM007 ošetrenie, o hospitalizácii, ospravedlnenie na pohotovosti, úľav
na TV študentom, úradný doklad, pre sprievodcu), formát A6
1,50
0,00
1,50
0%
AM008 Výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta na vlastnú žiadosť
8,33
1,67
10,00
20%
Lekárska správa a potvrdenia pre administratívne, sociálne,
súdne, bytové a iné účely, tlačivo 400, návrh na kúpeľnú liečbu
AM009 (indikácia sk.B), iné potvrdenie o zdravotnom stave (študenti,
zdravotná spôsobilosť na vedenie MV). Netýka sa výkonov
účtovaných a hradených sociálnou poisťovňou, formát A6
8,33
1,67
10,00
20%
Potvrdenie o zdravotnom stave (pred vstupom do
zamestnania, práca v zahraničí, na výkon rizikových povolaní),
AM010
vystavenie zdravotného preukazu (výtery+vyšetrenie) a
potvrdenia pre osobitnú zdravotnú spôsobilosť
12,50
2,50
15,00
20%
15,00
0,00
15,00
0%
1,00
2,16
1,43
4,59
0,20
0,43
0,29
0,92
1,20
2,59
1,72
5,51
20%
20%
20%
0%
39,50
0,00
39,50
0%
8,33
1,67
10,00
20%
3,00
0,00
3,00
0%
41,67
8,33
50,00
20%
33,00
6,60
39,60
20%
41,67
8,33
50,00
20%
20,00
0,00
20,00
0%
* Poplatok je oslobodený od DPH v prípade lekárskeho nálezu
so zákazom, resp. obmedzením vykonávať činnosti, pre ktoré
bolo vyšetrenie vykonané.
AM011
Lekársky posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského
uplatnenia, zhodnotenie trvalých následkov po úraze
STRAVA
STR01
STR02
STR03
STR04
Cena raňajok pre doprovod pacienta
Cena obeda pre doprovod pacienta
Cena večere pre doprovod pacienta
Cena celodennej stravy pre doprovod pacienta
VYŠETRENIA
VS002 Vyšetrenie pacienta pred a po ceste do cudziny
Vyšetrenia - alkohol, omamné látky a pod.
Klinické vyšetrenie a odobratie krvi na prítomnosť alkoholu a
inej omamnej látky v krvi pri úraze na žiadosť pacienta (napr.
potvrdenie pre poisťovňu, na terapeutické účely a pod.), na
VS003
žiadosť zamestnávateľa alebo policajného orgánu (ak zmluva
nemocnice s PZ nepojednáva o poplatku inak) - laboratórne
vyšetrenie sa účtuje zvlášť podľa fakturácie ÚDZS
Odber vzorky na laboratórne vyšetrenia na vlastnú žiadosť
pacienta
- laboratórne vyšetrenie sa účtuje zvlášť podľa fakturácie
ÚDZS
Psychologické vyšetrenia
VS008 Psychologické vyšetrenia
VS004
(pre potreby zamestnávateľa v rámci vstupných a
preventívnych prehliadok - aj uchádzači o prácu v PZ a SBS,
pre výkon práce v rizikovej profesii, na vlastnú žiadosť podľa
použitých druhov testu, vyšetrenie spôsobilosti na vedenie MV,
spôsobilosť na držanie alebo nosenie zbraní a streliva )
Opakované vyšetrenie na držanie alebo nosenie zbraní a
streliva
Psychologické vyšetrenie pre konkurzné a výberové konania
VS010
na obsadzovanie vedúcich funkcií
VS011 Psychoterapia pre samoplatcov - 1 hodina
VS009
Kód
VS012
VS013
KPP1
CH001
CH002
CH003
AN01
CH004
AN02
CH006
CH007
AN03
AM012
CH008
ES01
ES02
ES03
ES04
ES05
AM013
AN04
AN05
Poplatok
Psychologické diagnostické sedenie pre samoplatcov –
komplexné
Poradenské sedenie pre samoplatcov – 1 hodina
Kurzy prvej pomoci
Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a
ostatných záujemcov
CHIRURGICKÉ ODBORY
Objednanie na prednostný termín operácie mimo poradia do 3
dní od indikácie operačného výkonu (samoplatci)
Objednanie na prednostný termín operácie mimo poradia do
10 dní od indikácie operačného výkonu (samoplatci)
Výber lekára: operatéra
Výber lekára: anesteziológa
Výber externého operatéra
Celková anestézia na žiadosť pacienta pri výkonoch, ktoré ju
nevyžadujú (napr.kolonoskopia, zákroky na končatinách a
pod.)
Sterilizácia muža na vlastnú žiadosť (zahŕňa náklady:
diagnostické, vyšetrenie klienta, predoperačné vyšetrenie,
výkon, 1-dňový pobyt)
Sterilizácia muža (samoplatca alebo cudzinec si za každý ďalší
deň pobytu doplatí sumu)
Cena za samostatné predoperačné anesteziologické
vyšetrenie súvisiace s výkonom sterilizácie muža
Cena za samostatné predoperačné interné vyšetrenie
súvisiace s výkonom sterilizácie muža
Excízia - doplatok za nadštardandný šicí materiál (1 bal.)
Estetická chirurgia pre samoplatcov
Excízia (pigmentové škvrny, znamienka, bradavice, jazvy)
vrátane lokálnej anestézie
Excízia (pigmentové škvrny, znamienka, bradavice, jazvy)
vrátane lokálnej anestézie, každá ďalšia lézia
Extirpácia (lipóm, lymfatická uzlina a pod.) vrátane lokálnej
anestézie
Extirpácia (lipóm) vrátane lokálnej anestézie, každá ďalšia
lézia
Ablácia nechta (na prste ruky alebo nohy) vrátane lokálnej
anestézie
Bioptronová lampa – 1 sedenie (8 min.) – odporúčané po
extirpácií
OAIM
Epidurálne podanie kortikoidu pod CT
Epidurálne podanie kortikoidu
INFÚZNA LIEČBA
AM014 Podanie infúznej liečby pre samoplatcov (lieky hradené zvlášť)
Podanie infúznej liečby pre samoplatcov mimo pracovného
času (lieky hradené zvlášť)
Podanie infúznej liečby pre poistených pacientov mimo
AM016
pracovného času (lieky hradené zvlášť)
AM052 Stacionár / 1 deň
GYNEKOLÓGIA A PORODNÍCTVO
AM015
GP01 Interupcia bez zdravotnej indikácie, pred 12. týždňom gravidity
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
50,00
0,00
50,00
0%
20,00
0,00
20,00
0%
12,50
2,50
15,00
20%
20,00
0,00
20,00
0%
15,00
0,00
15,00
0%
100,00
150,00
35,00
0,00
0,00
0,00
100,00
150,00
35,00
0%
0%
0%
30,00
0,00
30,00
0%
256,67
51,33
308,00
20%
16,67
3,33
20,00
20%
14,17
2,83
17,00
20%
36,67
7,33
44,00
20%
10,00
0,00
10,00
0%
20,83
4,17
25,00
20%
5,00
1,00
6,00
20%
25,00
0,00
25,00
0%
6,00
0,00
6,00
0%
16,50
0,00
16,50
0%
2,00
0,00
2,00
0%
66,00
22,00
0,00
0,00
66,00
22,00
0%
0%
15,00
0,00
15,00
0%
18,00
0,00
18,00
0%
5,50
0,00
5,50
0%
13,00
0,00
13,00
0%
207,46
41,49
248,95
20%
165,38
33,07
198,45
20%
(vrátane výkonov SVLZ a predoperačného vyšetrenia)
GP01a Interupcia bez zdravotnej indikácie, pred 12. týždňom gravidity
Kód
GP02
Poplatok
Sterilizácia na vlastnú žiadosť pacientky
Sterilizácia na vlastnú žiadosť pacientky - pri inom
vnútrobrušnom gynekologickom výkone
Sterilizácia laparoskopická (predoperačné vyšetrenie sa účtuje
zvlášť)
UPT spojené s laparoskopickou sterilizáciou (predoperačné
vyšetrenie sa účtuje zvlášť)
Sterilizácia laparotomická
Príprava na pôrod
Vyhotovenie fotografickej snímky plodu pri USG vyšetrení
Vyhotovenie fotografického USG 3D snímku alebo statického
obrazu na CD/DVD na požiadanie pacientky
Vyhotovenie fotografického USG 4D snímku, statického
obrazu na CD/DVD na požiadanie pacientky
Prítomnosť rodinného príslušníka pri vyšetrení USG 2D
pacientky
Prítomnosť rodinného príslušníka pri vyšetrení USG 3D/4D
pacientky
Samotný výkon 3D/4D USG realizovaný bez zdravotnej
indikácie
Videosekvencia z USG na dátovom nosiči (CD/DVD) u
tehotných žien - cena za 1 ks
Kontrolné USG vyšetrenie po UPT a revíziach
Psychofyzická príprava na pôrod (cena kurzu, t.j. 8
tematických celkov)
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
66,67
13,33
80,00
20%
125,00
25,00
150,00
20%
300,00
60,00
360,00
20%
308,33
61,67
370,00
20%
3,67
0,73
4,40
20%
4,17
0,83
5,00
20%
5,83
1,17
7,00
20%
2,77
0,55
3,32
20%
5,83
1,17
7,00
20%
22,50
4,50
27,00
20%
25,00
5,00
30,00
20%
11,00
0,00
11,00
0%
29,00
0,00
29,00
0%
5,50
0,00
5,50
0%
GP09 Účasť otca na psychofyzickej príprave na pôrod - 1 stretnutie
3,33
0,67
4,00
20%
GP20 Zhotovenie kardiotokografického záznamu plodu
Plánovanie a realizácia pôrodu
GP10 Výber pôrodníka
GP11 Výber pôrodnej asistentky ( zo zamestnancov NsP)
GP12 Účasť otca alebo 1 blízkej osoby pri pôrode
5,00
0,00
5,00
0%
150,00
100,00
20,83
0,00
0,00
4,17
150,00
100,00
25,00
0%
0%
20%
50,00
0,00
50,00
0%
20,00
0,00
20,00
0%
100,00
0,00
100,00
0%
100,00
0,00
100,00
0%
4,58
0,92
5,50
20%
1,25
0,25
1,50
20%
GP21 Aplikácia protizrastového gélu pri otvorenej brušnej operácii
120,00
0,00
120,00
0%
GP22 Aplikácia protizrastového gélu pri laparoskopickej operácii
140,00
0,00
140,00
0%
30,00
0,00
30,00
0%
3,50
0,00
3,50
0%
20,00
0,00
20,00
0%
GP03
GP04
GP05
AM018
AM019
AM020
AM135
AM53
AM54
AM021
GP06
GP07
GP08
Psychofyzická príprava na pôrod – nadstavba základného
cyklu (téma a cvičenie podľa vlastného výberu - 1 stretnutie)
GP13 Podanie analgetickej inhalačnej zmesi ENTONOX – pri pôrode
GP14
AN06
GP15
AM022
AM023
Podanie analgetickej inhalačnej zmesi ENTONOX – pri šití
epiostómie
PEDA (epidurálna anestéza)
Poskytnutie pôrodníckeho gélu na uľahčenie a skrátenie
pôrodu znížením trecích síl v pôrodnom kanály
Fotografia novorodenca
Zapožičanie "babysitter" monitoringu (mimo zdravotných
dôvodov) na vyžiadanie matky na 1 hod.
Poplatky pre špeciálnu ambulantnú starostlivosť
Interná ambulancia
AM024 Interné predoperačné vyšetrenie
Poplatok za nadštandardný spotrebný materiál na 24 hod.
AM025
monitorovanie pacienta (EKG a TK Holter)
AM026 Komplexné interné vyšetrenie (určuje príslušný odborný lekár)
Kód
Poplatok
AM027 Vyhotovenie EKG záznamu s popisom bez vyšetrenia
Infektologická ambulancia
Komplexné infektologické vyšetrenie (určuje príslušný odborný
AM028
lekár)
Neurologická ambulancia
AM031 Komplexné vyšetrenie na žiadosť pacienta
Cena bez DPH
DPH
6,00
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
6,00
20,00
0,00
20,00
0%
20,00
0,00
20,00
0%
AM032 Vertebrologické vyšetrenie - komplexný diagnostický pohľad
10,00
0,00
10,00
0%
AM033 EEG vyšetrenie + provokačné testy vyhodnotenie
12,00
0,00
12,00
0%
5,00
0,00
5,00
0%
AM035 Test na tetániu
AM036 Ihlová EMG / myopatia radikulopatia
AM037 Príplatok za každý ďalší sval
Vyšetrovanie povrchovými elektródami (karpálny kanál,
AM038
polyneuropatia bez F vlny - za každý vyšetrovaný nerv)
Vyšetrovanie povrchovými elektródami ( polyneuropatia,
AM039
radikulopatia aj F vlna - za každý vyšetrovaný nerv)
Duplexné vyšetrenie extrakraniálnych mozgových artérii aj v
AM040
CFM režime, vyšetrenie periorbitálnych artérii
Transkraniálne, extrakraniálne i periorbitálne snímanie ciev
AM041
mozgu aj v CFM režime
Pediatrická ambulancia
AM045 CRP vyšetrenie krvi
Gynekologická ambulancia
AM046 Komplexné gynekologické vyšetrenie
AM047 Preventívna gynekologická prehliadka na vlastnú žiadosť
AM049 Palpačné vyšetrenie prsníkov
AM050 IUT- zavedenie vnútromaternicového telieska
AM060 IUT- vybratie vnútromaternicového telieska
Úprava menštruačného cyklu na žiadosť pacientky bez
AM061
gynekologického vyšetrenia
AM062 Postkoitálna antikoncepcia
AM063 Psychoprofilaxia pre tehotné - 1 hodina
AM064 Nekonvenčná cytológia krčka maternice
8,00
17,00
3,00
0,00
0,00
0,00
8,00
17,00
3,00
0%
0%
0%
9,00
0,00
9,00
0%
19,00
0,00
19,00
0%
27,00
0,00
27,00
0%
40,00
0,00
40,00
0%
5,00
0,00
5,00
0%
20,00
20,00
5,00
33,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
5,00
33,00
11,00
0%
0%
0%
0%
0%
3,50
0,00
3,50
0%
3,50
2,00
27,50
0,00
0,00
0,00
3,50
2,00
27,50
0%
0%
0%
AM065 Odobratie fixačného steru ( bez gynekologického vyšetrenia)
5,50
0,00
5,50
0%
9,00
0,00
9,00
0%
33,00
0,00
33,00
0%
49,50
0,00
49,50
0%
49,50
0,00
49,50
0%
AM070 Odber a odoslanie materiálu na určenie otcovstva - 2 osoby
7,92
1,58
9,50
20%
AM071 Odber a odoslanie materiálu na určenie otcovstva - 3 osoby
10,83
2,17
13,00
20%
AM072 USG gynekologického traktu
AM073 USG v tehotenstve na vlastnú žiadosť
15,00
15,00
0,00
0,00
15,00
15,00
0%
0%
Ortopedická ambulancia
AM074 Základné ortopedické vyšetrenie
Urologická ambulancia
15,00
0,00
15,00
0%
Vyšetrenie dotazníkovými metódami neuropsychiatrických
AM034 ochorení -Zung, Boeck, Hoen-Yahrovej stupnice, MMSE
vyšetrenie symbolických funkcií za každý dotazník
Onkocytologický ster z krčka maternice - základné vyšetrenie
(2 stery)
Onkocytologický ster z krčka maternice - rozšírené vyšetrenie
AM067
(2 stery)
Onkocytologický ster z krčka maternice - HPV test typizácia (1
AM068
ster)
Onkocytologický ster z krčka maternice - STD vyšetrenie AM069
PCR metodika (1 ster)
AM066
Kód
Poplatok
AM076 Základné urologické vyšetrenie
AM077 Urodynamické vyšetrenie
AM078 Vyšetrenie plodnosti muža
Otorinolaryngologická ambulancia
AM079 Komplexné vyšetrenie
AM080 Vyšetrenie sluchu (určuje príslušný odborný lekár)
AM051 Tympanometria
AM081 Audiometria
AM082 Laryngoskopické vyšetrenie
Inslitácia medikamentov alebo leptanie v hrtane a
AM083
stoboskopické vyšetrenie hlasiviek
AM084 Inhalačná liečba
Zhotovenie odtlačku ucha ( pred zhotovením individuálnej
AM085
ušnej koncovky k načúvaciemu aparátu)
Oftalmologická ambulancia
AM086 Komplexné vyšetrenie
AM087 Subjektívne určenie sférickej refrakcie
AM088 Objektívne určenie refrakcie
AM089 Binokulárne videnie
AM090 Anomaloskop
AM091 Očné pozadie
AM092 Vyšetrenie šerosleposti
AM093 Tlač nálezu pre iné ambulancie
AM094 Vyšetrenie a stanovenie okuliarovej korekcie
AM095 HRT vyšetrenie pre samoplatcov
AM096 Pachymetria rohovky
Očné vyšetrenie pre žiadateľa a držiteľa oprávnenia na vedenie
AM097
mot.vozidla a zbrojné preukazy
Dermatovenerologická ambulancia
AM098 Onkodermatologické vyšetrenie
AM099 Odstránenie fibrómu kryoterapiou
AM100 Odstránenie bradavice kryoterapiu
Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV
AM125
žiaričom/ 1 ošetrenie poistenci VšZP
Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV
AM152 žiaričom/ 1 ošetrenie poistenci Dôvera nad stanovený
rámec/10aplikácií po dobu 3 mesiacov/
Anesteziologická ambulancia
AM101 Predoperačné vyšetrenie anestéziológom
Reumatologická ambulancia
AM103 Komplexné osteologické vyšetrenie
Gastroenterologická ambulancia
AM104 Gastroskopia na vlastnú žiadosť pacienta
AM105 Rektoskopia na vlastnú žiadosť pacienta
AM106 Kolonoskopia na vlastnú žiadosť pacienta
Kardiologická ambulancia
AM107 Kardiologické vyšetrenie
AM108 Ergometria na vlastnú žiadosť
AM109 Ergometria - príplatok za jednorázový materiál
AM110 Echokardiografické vyšetrenie
Poplatok za nadštandardný spotrebný materiál na 24 hodinové
AM112
monitorovanie pacienta (EKG a TK Holter)
Diabetologická ambulancia
AM113 Vyšetrenie glykémie glukomerom
AM114 Skupinová edukácia pacienta / 30 minút
AM115 Hĺbková individuálna edukácia pacienta / 30 minút
Geriatrická ambulancia
Cena bez DPH
DPH
15,00
0,00
22,00
0,00
20,00
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
15,00
0%
22,00
0%
20,00
20,00
4,50
12,00
14,00
18,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
4,50
12,00
14,00
18,50
0%
0%
0%
0%
0%
11,50
0,00
11,50
0%
1,50
0,00
1,50
0%
5,50
0,00
5,50
0%
20,00
3,50
3,50
9,50
9,00
5,50
9,00
3,50
3,50
18,50
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
3,50
3,50
9,50
9,00
5,50
9,00
3,50
3,50
18,50
3,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8,33
1,67
10,00
20%
10,00
9,00
12,00
0,00
0,00
0,00
10,00
9,00
12,00
0%
0%
0%
1,50
0,00
1,50
0%
1,50
0,00
1,50
0%
20,00
0,00
20,00
0%
60,50
0,00
60,50
0%
40,00
27,00
66,00
0,00
0,00
0,00
40,00
27,00
66,00
0%
0%
0%
20,00
18,00
1,50
46,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
18,00
1,50
46,00
0%
0%
0%
0%
3,50
0,00
3,50
0%
0,50
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,50
1,50
1,50
0%
0%
0%
Kód
Poplatok
Komplex vyšetrení pred umiestnením do zariadenia
opatrovateľskej služby (psychiatrické vyšetrenie; vystavenie
lekárskej správy; výkon odberu kultivácií na TT,TR,TN; výkon
AM116
odberu krvi na BWR a HbsAg; manipulačný poplatok za
spracovanie; vyšetrenie tampón nosa; rekta; tonzíl; BWR;
HbsAg
AM042 Psychiatrické vyšetrenie
AM51
Vystavenie lekárskej správy
AMV01
Výkon odberu kultivácii na TT,TR,TN
AMV02
Výkon odberu krvi na BWR a HbsAg
AMV03
Vyšetrenie tampón nosa
AMV04
Vyšetrenie tampón rekta
AMV05
Vyšetrenie tampón tonzíl
AMV06
BWR
AMV07
HbsAg
Iné poplatky
Centrálna sterilizácia
OCS01 Sterilizácia v LA – obväzový materiál, tampóny, štvorce
OCS02 Sterilizácia v LB – obväzový materiál, bauše
OCS03 Sterilizácia v LK – operačná bielizeň, kompres
OCS04 Sterilizácia v LK – plášť
OCS05 Sterilizácia rukavíc v LP a LK (1 pár)
OCS06 Sterilizácia v KH (kovová spojka, čepelka, ihla, alob. švorec)
OCS07
OCS08
OCS09
OCS10
OCS11
Sterilizácia v KH (pinzeta, rúčka na skalpel, kovová lyžička,
kovová sonda a ihly)
Sterilizácia v KB (vzdochovod, petriho miska, nožnice,
podávky)
Sterilizácia v KK (väčší počet inštrumentov, malý set – šicia
súprava)
Sterilizácia LK (sety-prepraračný, pôrodný, tracheostomický,
IUD)
Sterilizácia v LH (gumená cievka, rektálna rúrka, odsávacia
kanyla)
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
86,50
0,00
86,50
0%
33,00
15,00
2,50
4,50
5,50
7,50
6,50
4,00
5,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
15,00
2,50
4,50
5,50
7,50
6,50
4,00
5,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,33
0,45
0,78
1,56
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,45
0,78
1,56
0,78
0%
0%
0%
0%
0%
0,78
0,00
0,78
0%
0,88
0,00
0,88
0%
1,33
0,00
1,33
0%
2,22
0,00
2,22
0%
3,65
0,00
3,65
0%
1,33
0,00
1,33
0%
Parkovanie
PARK2 do 1 hodiny
20%
0,83
0,17
1,00
PARK3 Parkovacia karta pre zamestnancov - 1 rok
20%
8,33
1,67
10,00
PARK4 Parkovacia karta pre cudzích - 1 rok
20%
58,33
11,67
70,00
Parkovacia karta pre dodávateľov rôznych komodít pre
PARK5 nemocnicu a iné organizácie sídliace v areáli nemocnice - 1
50,00
10,00
20%
60,00
rok
PARK7 Doprava DZS / 1 km
20%
0,58
0,12
0,70
Cena bodu za zrealizovaný zdravotný výkon pre
samoplatcov
0%
CB01 SVLZ
0,033
0,033
0%
CB02 ŠAS
0,033
0,033
0%
CB03 LSPP
0,033
0,033
0%
CB04 LSPP detská
0,033
0,033
0%
CB05 - LSPP stomatologická
0,053
0,053
0%
CB06 SVLZ pre RDG, CT, MR
0,008333
0,008333
Podľa aktuálneho Zoznamu liekov so spôsobom úh
ZAS Príplatok pacienta za liek skupiny A
LSPP
LSPP1 LSPP/UPS
1,99
0,00
1,99
0%
Kód
Poplatok
PREDNOSTNÉ OŠETRENIE
PO01 Prednostné ošetrenie
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
5,00
0,00
5,00
0%
539,00
75,00
2055,00
643,00
110,00
832,00
449,00
45,00
507,00
80,00
492,00
73,00
743,00
367,00
69,00
543,00
73,00
2723,00
533,00
741,00
115,00
473,00
100,00
692,00
53,00
635,00
127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539,00
75,00
2055,00
643,00
110,00
832,00
449,00
45,00
507,00
80,00
492,00
73,00
743,00
367,00
69,00
543,00
73,00
2723,00
533,00
741,00
115,00
473,00
100,00
692,00
53,00
635,00
127,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
411,00
0,00
411,00
0%
73,00
0,00
73,00
0%
4,58
0,92
5,50
20%
8,33
1,67
10,00
20%
2,77
0,55
3,32
20%
479,50
0,00
479,50
0%
376,50
0,00
376,50
0%
457,50
386,00
0,00
0,00
457,50
386,00
0%
0%
430,00
0,00
430,00
0%
343,50
394,00
343,50
318,00
399,50
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,50
394,00
343,50
318,00
399,50
385,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
UH – SAMOPLATCI (oddelenia) Ø počet hospital.dní v SR
UH001
U001a
UH196
UH010
U010a
UH202
UH060
U060a
UH009
U009a
UH002
U002a
UH201
UH051
U051a
UH004
U004a
UH025
U025a
UH011
U011a
UH007
U007a
UH003
U003a
UH013
U013a
Vnútorné lekárstvo - 7,2
Poplatok za každý ďalší deň
JIS interná - 3,2
Chirurgia - 5,2
Poplatok za každý ďalší deň
JIS chirurgická - 3,2
Geriatria - 9,9
Poplatok za každý ďalší deň
Gynekológia - 4,9
Poplatok za každý ďalší deň
Infektológia - 6,7
Poplatok za každý ďalší deň
JIS neurologická - 4,5
Neonatológia - 5,3
Poplatok za každý ďalší deň
Neurológia - 7,4
Poplatok za každý ďalší deň
OAIM - 5,1
Poplatok za každý ďalší deň
Ortopédia - 6,4
Poplatok za každý ďalší deň
Pediatria - 4,7
Poplatok za každý ďalší deň
Pneumológia - 13
Poplatok za každý ďalší deň
Úrazová chirurgia - 5
Poplatok za každý ďalší deň
UH012 Urológia - 5,6
U012a Poplatok za každý ďalší deň
Poplatok za uloženie ľudských pozostatkov po uplynutí 48
AM43
hodín od úmrtia osoby / cena za každý začatý deň
AM129 Poplatok za obliekanie zosnulého
Neonatologické oddelenie
AM136 Perforácia ušníc so zavedením náušníc novorodencom
Poplatky pre JZS
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8516
8517
V odbore ortopédia a úrazová chirurgia
Artroskopická operácia subakromiálneho impingement
syndrómu (len artroskopicky)
Operácia poúrazovej parartikulárnej burzitídy vo všetkých
lokalizáciách
Operačná mobilizácia kontraktúry stuhnutého kĺbu
Operačná dynamizácia vnútrodreňových klincov
Operačná repozícia jednoduchých zlomenín v celkovej
anestéze
Operačné riešenie pollex saltans
Operačné riešenie fractura metacarpi
Operačné riešenie epicondylitis radialis
Operačné riešenie epicondylitis ulnaris
Operačné riešenie fractura capitis radii
Operačné riešenie synovitis cubiti
Kód
Poplatok
8518 Operačné riešenie luxatio acrommioclavicularis
8519 Operačné riešenie fractura claviculae
8520 Operačné riešenie abruptio tuberculi majoris et minoris humeri
Cena bez DPH
DPH
479,50
0,00
479,50
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
479,50
0%
479,50
479,50
0,00
479,50
0%
479,50
479,50
479,50
0,00
0,00
0,00
479,50
479,50
479,50
0%
0%
0%
415,50
0,00
415,50
0%
399,50
356,00
381,50
381,50
381,50
399,50
356,50
279,50
723,50
723,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399,50
356,00
381,50
381,50
381,50
399,50
356,50
279,50
723,50
723,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
952,50
0,00
952,50
0%
723,50
0,00
723,50
0%
952,50
0,00
952,50
0%
723,50
0,00
723,50
0%
382,50
0,00
382,50
0%
354,50
424,50
363,00
457,50
351,00
397,00
330,00
245,50
306,00
306,00
266,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,50
424,50
363,00
457,50
351,00
397,00
330,00
245,50
306,00
306,00
266,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8579 Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky
160,00
0,00
160,00
0%
8581 Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy
199,00
0,00
199,00
0%
351,00
0,00
351,00
0%
345,50
395,00
588,00
363,00
363,00
399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,50
395,00
588,00
363,00
363,00
399,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
363,00
508,00
561,00
508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363,00
508,00
561,00
508,00
0%
0%
0%
0%
119,00
0,00
119,00
0%
8521 Operačné riešenie decompresio subcromialis
8522 Operačné riešenie instabilitas glanohumeralis
8523 Operačné riešenie ruptúry rotátorovej manžety
Operačné riešenie SLAP - lezia (poškodenie labrum
8524
glenoidale)
8525 Operačné riešenie hallux valgus
8526 Operačné riešenie pes transversoplanus
8527 Operačné riešenie digitus hammatus
8528 Operačné riešenie digitus malleus
8529 Operačné riešenie digitus supraductus
8530 Operačné riešenie metatarsus l. varus
8531 Operačné riešenie morbus Laderhose
8532 Operačné riešenie neuralgie Mortoni
8533 Artroskopické výkony v lakťovom zhybe
8534 Artriskopické výkony v ramennom zhybe
Artroskopické výkony v ramennom zhybe s použitím
8534a
vstrebateľného fixačného materiálu
8535 Artroskopické výkony v kolennom zhybe
Artroskopické výkony v kolennom zhybe s použitím
8535a
vstrebateľného fixačného materiálu
8536 Artroskopické výkony v členkovom zhybe
Operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a
8537
vonkajších fixátorov
8538 Exstirpácia sakrálneho dermoidu
8539 Operácia varixov dolných končatín
8540 Operácia análnych fistúl a fisúr
8542 Operácia ruptúry Achilovej šľachy
8548 Tenolýza - operácia šliach na ruke
8549 Sutúra šľachy
8550 Voľný šľachový transplantát
8551 Transpozícia šľachy
8552 Operácia malých kĺbov ruky – artrolýza
8553 Operácia malách kĺbov ruky – artrodéza
8570 Transpozícia nervus ulnaris
8585
8543
8544
8578
8582
8583
8584
8501a
8501b
8501c
8502
8547
Discízía ligamentum carpi transversum s epineurolýzou nervus
medianus
Operácia syndrómu karpálneho tunela
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
artroskopické výkony v zápästí
Punkčná fasciektómia
Parciálna fasciektómia
Totálna fasciektómia
V odbore chirurgia
Operácia jednoduchých prietrží
Operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky
Laparoskopická operácia jednoduchých prietrží
Transrektálna polypektómia
Extirpácia benigných a malígnych nádorov kože, podkožia a
svalu
Kód
Poplatok
8564 Laparoskopická cholecystektómia
8565 Operácia hemoroidov
8566 Odstránenie hemeroidov elastickou ligatúrou
Vytvorenie alebo rekonštrukcia arteriovenóznej fistuly pri
8567
chronickej liečbe hemodialýzou
8569 Diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov
8571 Extirpácia lymfatických uzlín
8572 Extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
8573 Extirpácia gangliómu
8575 Amputácia prsta pre gangrénu
8576 Laparoskopické výkony diagnostické
Laparoskopická apendektómia (pre chronické ochorenie
8577
apendixu)
8586 Endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii
8587 Zrušenie arteriovenóznej fistuly
Korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou,
9214
excíziou alebo iným spôsobom
9302 Nekrektómia
V odbore gynekológia pôrodníctvo
8610 Gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii
8611 Konizácia cervixu
8612 Excízia vulvy - len na terapeutický zákrok v CA
Operácia (extirpácia) cýst glandule vestibularis- Bartolínskej
8613
žľazy
8614 Kordocentéza - invazívna sonografia
8615 Amnioinfúzia - invazívna sonografia
8616 Punkcia ovariálnych cýst
8617 Hysterosonosalpingografia
8618 Punkcia ovária
8619 Resekcia vaginálneho septa
8620 Hysteroskopia diagnostická a operačná
8621 Transcervikálna resekcia uterinného septa
8622 Diagnostická laparoskopia
8623 Sterilizácia - laparoskopicky so zdravotných dôvodov
8624 Rozrušenie zrastov – laparoskopicky
8625 Salpingostómia – laparoskopicky
8626 Salpingektómia – laparoskopicky
8627 Ovariálna cystektómia – laparoskopicky
8628 Oophorektómia – laparoskopicky
8629 Ablácia endometriotických ložísk - laparoskopicky
Kolpoperineoplastica (zadná pošvová plastika bez použitia
8630
sieťky)
8641 Adnexektómia - laparoskopicky
8642 Myomektómia - laparoskopicky
Uretrálna suspenzia (spoužitím suburetrálnej pásky na liečbu
8631
stresovej inkotinencie)
8633 Biopsia prsníka
8643 Predná pošvová plastika
8646 Extirpácia benígneho nádoru prsnej žľazy
8648 Prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov
8958 Konizácia cervixu + dilatácia a kyretáž
Hysteroskopia + resekcia uterinného septa + dilatácia a
8959
kyretáž
8960 Diagnostická laparoskopia+dilatácia a kyretáž
Gynekologické vyšetrenie v celkovej anestézii + dilatácia a
8961
kyretáž
8962 Diagnostická laparoskopia + Rozrušenie zrastov
Cena bez DPH
DPH
515,00
0,00
353,00
0,00
60,50
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
515,00
0%
353,00
0%
60,50
314,50
0,00
314,50
0%
102,50
141,00
342,00
119,00
203,50
358,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,50
141,00
342,00
119,00
203,50
358,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
550,00
0,00
550,00
0%
306,00
181,50
0,00
0,00
306,00
181,50
0%
0%
231,00
0,00
231,00
0%
302,50
0,00
302,50
0%
210,00
309,00
309,00
0,00
0,00
0,00
210,00
309,00
309,00
0%
0%
0%
309,00
0,00
309,00
0%
280,50
280,50
224,00
239,00
224,00
321,50
369,50
328,00
356,50
335,50
360,00
335,50
360,00
360,00
335,50
343,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,50
280,50
224,00
239,00
224,00
321,50
369,50
328,00
356,50
335,50
360,00
335,50
360,00
360,00
335,50
343,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
271,50
0,00
271,50
0%
343,50
343,50
0,00
0,00
343,50
343,50
0%
0%
387,50
0,00
387,50
0%
210,00
387,50
342,00
315,50
420,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
387,50
342,00
315,50
420,50
0%
0%
0%
0%
0%
438,00
0,00
438,00
0%
456,50
0,00
456,50
0%
420,50
0,00
420,50
0%
468,50
0,00
468,50
0%
Kód
Poplatok
8963 Salpingektómia + kyretáž
Hysteroskopia+resekcia uterinného septa+diagnostická
8964
laparoskopia
Korekcia asymetrie prsníkov vložením implantátu zo
9245
zdravotných dôvodov
9246 Redukčná mamoplastika zo zdravotných dôvodov
V odbore urológia
Orchiektómia pri atrofickom semenníku alebo pre karcinóm
8900
prostaty
8901 Orchiektómia pre karcinóm prostaty
8902 Resekcia kondylomat na penise
Orchiopexia retinovaného hmatného semeníka (nie pri
8903
kryptorchizme)
8904 Biopsia steny močového mechúra
8905 Zavedenie a odstránenie ureterálnej endoprotézy
Suburetrálna aplikácia implantátov pri stresovej inkontinencii
8908
alebo pri vezikorenálnom refluxe
8909 Operácia fimózy – cirkumcízia
8909A Chirurgická korekcia fimózy a parafimózy
8910 Divulzia uretry pri ženskej uretry
8911 Plastika verikokély
8912 Resekcia spermatokély alebo cysty nadsemeníka
8914 Operácia jednoduchej hydrokély u mužov
8915 Frenuloplastika pre frenulum breve
8917 Resekcia karunkuly uretry
8918 Extirpácia kožných nádorov na vonkajších genitáliách
8919 Sutúra kožnej rany v oblasti vonkajších genitálií
8920 Optická uretrotómia krátkej striktúry
8921 Biopsia prostaty
8922 Biopsia glans penis
8924 Diagnostická cystoskopia
8925 Extrakorporálna litotripsia
8926 Ureteroskopia
Ureteroskopická litotripsia a extrakcia konkrementu pri
8927
jednoduchej ureterolitizácia
8928 Dilatácia striktúry uretry
8929 Operačná repozícia parafimózy
Cena bez DPH
DPH
446,50
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
446,50
429,00
0,00
429,00
0%
473,00
0,00
473,00
0%
438,00
0,00
438,00
0%
347,50
0,00
347,50
0%
282,50
257,50
0,00
0,00
282,50
257,50
0%
0%
339,00
0,00
339,00
0%
121,00
259,50
0,00
0,00
121,00
259,50
0%
0%
379,50
0,00
379,50
0%
274,00
168,50
253,00
344,50
288,50
342,50
254,00
203,50
133,00
82,50
242,00
191,50
91,00
198,00
395,00
302,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274,00
168,50
253,00
344,50
288,50
342,50
254,00
203,50
133,00
82,50
242,00
191,50
91,00
198,00
395,00
302,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
369,00
0,00
369,00
0%
109,00
248,50
0,00
0,00
109,00
248,50
0%
0%
8930 Operácia jednoduchých prietrží + Operácia fimózy-cirkumcízia
519,50
0,00
519,50
0%
8931 Operácia jednoduchých prietrží + Plastika varikokély
8932 Operácia jednoduchých prietrží + Operácia hydrokély
Operácia jednoduchých prietrží + Resekcia kondylomat na
8933
penise
Operácia jednoduchých prietrž í+ Frenuloplastika pre frenulum
8934
breve
8935 Operácia fimózy: cirkumcízia + Plastika varikokély
8936 Operácia fimózy: cirkumzícia + Operácia hydrokély
8937 Operácia hydrokély + Plastika varikokély
8938 Operácia hydrokély + Resekcia kondylomat na penise
519,50
519,50
0,00
0,00
519,50
519,50
0%
0%
519,50
0,00
519,50
0%
519,50
0,00
519,50
0%
445,50
397,00
445,50
397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445,50
397,00
445,50
397,00
0%
0%
0%
0%
8939 Operácia fimózy: cirkumzícia + operácia jednoduchých prietrží
519,50
0,00
519,50
0%
8940 Operácia fimózy: cirkumzícia + operácia hydrokély
Operácia fimózy: cirkumcízia+Orchiopexia retinovaného
8941
hmatného semeníka (nie pri kryptorchizme)
Orchiopexia retinovaného hmatného semeníka (nie pri
8942
kryptorchizme)+ Operácia hydrokély
364,00
0,00
364,00
0%
429,00
0,00
429,00
0%
429,00
0,00
429,00
0%
Kód
8943
9800
9802
9803
9806
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8813
8814
8815
8819
8820
8821
8823
8824
8825
8826
8827
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8840
8841
8842
8843
8844
8846
8849
8850
8851
8852
Poplatok
Orchiopexia retinovaného hmatného semeníka (nie pri
kryptorchizme)+ Operácia jednoduchých prietrží
Operácia fimózy-cirkumcízia
Operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov
Plastika varikokély
Orchiopexia retinovaného hmatného semenníka(nie pri
kryptochizme)
V odbore otorinolaryngológia
Endoskopická adenotómia - nutnosť prespať po výkone jednu
noc na pracovisku JZS
Tonzilektómia
Tonzilotómia
Uvulopalatoplastika
Plastika oroantrálnej komunikácie
Extrakcia kameňa submandibulárnej žľazy
Extirpácia sublinguálnej slinnej žľazy
Extirpácia submandibulárnej slinnej žľazy
Extirpácia príušnej žľazy
Endoskopická chordektómia
Endoskopická laterofixácia
Extirpácia mediálnej krčnej cysty
Extirpácia laterálnej krčnej cysty
Turbinoplastika
Operácia stenózy zvukovodu
Operácia stenózy zvukovodu-plastika zvukoovodu
Maringoplastika
Tympanoplastika bez protézy
Stapedoplastika
Adenotómia
Mikrochirurgické výkony na hrtane (spevácke uzlíky, polypy,
granulómy, cysty hlasiviek- rozhodnúť by mal foniater)
Operácia nosovej priehradky septoplastika (podmienkou je
zdravotná indikácia výkonu)
Plastika nosovej chlopne
Funkčná endoskopická sínusová chirurgia (FESS)
Operácia prínosovej dutiny vonkajším prístupom
Funkčná septorinoplastika
Arikuloplastika zo zdravotných dôvodov (podmienkou je
zdravotná indikácia výkonu)
Frenulotómia
Transpozícia vývodu submandibulárnej slinnej žľazy pri
sialolitiáze a stenóze vývodu
Diagnostická mikroendoskopia hrtana
Exstirpácia ohraničeného tumoru alebo lymfatickej uzliny na
krku
Diagnostická excízia z tumoru nosohltana
Rekonštrukcia nosového krídla
Endoskopická operácia prínosových dutín
Dakryocystorinostómia
Dekompresia orbity
Rekonštrukcia dna orbity pri blow-out fraktúre
Operácia malého tumoru na tvári a krku
Funkčná septorinoplastika
Endoskopická adenotómia+ tonzilektómia
endoskopická adenotómia + tonzilotómia
Turbinoplastika + dacryocytostorinoskopia
Cena bez DPH
DPH
Cena s
DPH
sadzba
DPH
557,50
0,00
557,50
0%
355,50
280,50
342,00
0,00
0,00
0,00
355,50
280,50
342,00
0%
0%
0%
330,00
0,00
330,00
0%
313,50
0,00
313,50
0%
310,50
292,50
310,50
286,00
254,00
254,00
306,00
360,00
325,50
275,00
286,00
286,00
315,50
305,50
305,50
305,50
375,00
335,50
214,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310,50
292,50
310,50
286,00
254,00
254,00
306,00
360,00
325,50
275,00
286,00
286,00
315,50
305,50
305,50
305,50
375,00
335,50
214,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
322,50
0,00
322,50
0%
305,50
0,00
305,50
0%
286,00
286,00
286,00
292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
286,00
286,00
286,00
292,00
0%
0%
0%
0%
254,00
0,00
254,00
0%
143,00
0,00
143,00
0%
286,00
0,00
286,00
0%
242,00
0,00
242,00
0%
254,00
0,00
254,00
0%
275,00
286,00
286,00
286,00
286,00
286,00
176,00
286,00
409,50
406,00
357,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,00
286,00
286,00
286,00
286,00
286,00
176,00
286,00
409,50
406,00
357,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Kód
Poplatok
8853 Turbinoplastika + dacryocytostorinostómia
Turbinoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia
8854
(FESS)
8855 Turbinoplastika + septoplastika
8856 Turbinoplastika + rekonštrukcia perforácie septa nosa
Septoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia
8857
(FESS)
8858 Operácia stenózy zvukovodu + tympanoplastika
8859 Rekonštrukcia perforácie septa nasi
8944 Tonzilektómia + uvuloplastika
8945 Turbinoplastika + dacryocytostorinoskopia
Turbinoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia
8946
(FESS)
8947 Turbinoplastika + septoplastika
8948 Turbinoplastika + rekonštrukcia perforácie septa nosa
Septoplastika + funkčná endoskopická sinusová chirurgia
8949
(FESS)
8950 Operácia stenózy zvukovodu + tympanoplastika
Endoskopická adenotómia-nutnosť prespať po výkone jednu
8951
noc na pracovisku JZS+ Turbinoplastika
Tonzilektómia - nutnosť prespať po výkone jednu noc na
8952
pracovisku JZS+ adenotómia
Endoskopická adenotómia-nutnosť prespať po výkone jednu
8953
noc na pracovisku JZS+ septoplastika
8954 Turbinoplastika+funkčná septorinoplastika
8955 Uvulopalatoplastika + Turbinoplastika
Tonzilektómia - nutnosť prespať po výkone jednu noc na
8956
pracovisku JZS+ uvulopalatoplastika
8957 Tonzilotómia´v CA + adenotómia v CA
8817 Pansinus operácia
8845 Blefaroplastika zo zdravotných dôvodov
8816 Dakryocystorinoskopia
9730 Endoskopická adenotómia + tonzilektómia
9732 endoskopická adenotómia + tonzilotómia
Korekčná operácia ušníc (podmienkou je zdravotná indikácia
9200
výkonu)
V odbore oftalmológia
Operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej
1390
šošovky
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do prednej
1391
očnej komory alebo do sulcus ciliare
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky
1392
transsklerálnou fixáciou
1393 Operácia sekundárnej katarakty
1393a Operácia sekundárnej katarakty laserom
1394 Repozícia implantovanej umelej vnútroočnej šošovky
Primárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky zo
1395
zdravotných dôvodov
8700 Operácia strabizmu (jeden sval)
8701 Plastické operácie na mihalniciach
8704 Excimer-laserové operácie rohovky
8705 Fotodynamická terapia sietnice
8706 Operácie glaukómov
8707 Operácia pterýgia-ablácia a plastika
8708 Operácia nádorov mihalníc
8709 Operácia nádorov spojovky
V odbore gastroenterológia
Cena bez DPH
DPH
423,50
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
423,50
457,50
0,00
457,50
0%
409,50
415,50
0,00
0,00
409,50
415,50
0%
0%
508,50
0,00
508,50
0%
436,50
276,00
357,50
457,50
0,00
0,00
0,00
0,00
436,50
276,00
357,50
457,50
0%
0%
0%
0%
508,50
0,00
508,50
0%
457,50
457,50
0,00
0,00
457,50
457,50
0%
0%
508,50
0,00
508,50
0%
436,50
0,00
436,50
0%
357,50
0,00
357,50
0%
436,50
0,00
436,50
0%
436,50
0,00
436,50
0%
457,50
357,50
0,00
0,00
457,50
357,50
0%
0%
357,50
0,00
357,50
0%
408,00
358,50
252,50
325,50
344,50
391,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408,00
358,50
252,50
325,50
344,50
391,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
293,50
0,00
293,50
0%
413,50
0,00
413,50
0%
406,00
0,00
406,00
0%
406,00
0,00
406,00
0%
406,00
205,50
326,50
0,00
0,00
0,00
406,00
205,50
326,50
0%
0%
0%
368,50
0,00
368,50
0%
290,50
231,00
315,50
330,00
271,50
232,00
210,10
213,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,50
231,00
315,50
330,00
271,50
232,00
210,10
213,50
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Kód
Poplatok
9100 Endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii
Papilosfinkterotómia a odstránenie konkrementov zo žlčových
9101
ciest endoskopická retrográdna cholangiografia)
Endoskopická polypektómia a endoskopická mukózna
9104
resekcia v tráviacom trakte
Cena bez DPH
DPH
279,50
0,00
Cena s
sadzba
DPH
DPH
0%
279,50
350,00
0,00
350,00
0%
347,50
0,00
347,50
0%
Download

Kód Poplatok Cena bez DPH DPH Cena s DPH