Sprievodca
projektom eTwinning
Rady, podnety a nápady pre učiteľov
Národná služba pre elektronickú
spoluprácu škôl, Žilina
september 2008
www.etwinning.sk
Autori textu:
(v abecednom poradí)
Zuzana Bizoňová
Juraj Mišových
Mária Nogová
Erika Petrašková
Gabriela Podolanová
Ľubica Sokolíková
Ľudovít Sopčák
2
www.etwinning.sk
Úvod
J.A.Komenský
Nik sa nerodí pre seba,
všetci sa rodia pre
ľudskú spoločnosť a kto
jej podľa svojich síl
nepomáha, ukazuje sa
byť nehodným toho,
aby mu iní v niečom
pomáhali.
NSS:
Národná služba pre
elektronickú spoluprácu
škôl so sídlom na
Žilinskej univerzite
pracuje ako metodické
pracovisko pre všetky
materské, základné a
stredné školy na Slovensku.
Myšlienka zjednotenej Európy je postavená na niekoľkých pilieroch. Jedným z nich je aj budovanie partnerstva a porozumenia, solidarity, pomoci a tolerancie. Okrem viacerých ekonomických priorít sa snahy
tvorcov politiky EU sústreďujú na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, na
pomoc vzdelávacím inštitúciám, pedagógom, študentom i ostatným občanom krajín Európy pri získavaní kvalitného vzdelávania a inovatívnych
prístupov.
Ak chce Slovensko dosiahnuť budúci úspech, musí ho postaviť na rozvoji Internet:
www.etwinning.sk
vzdelanosti a tvorivosti, na ľudskom kapitáli, ktorý bude ovládať najnov- www.etwinning.net
šie technológie, no pritom zostane vždy ľudskou bytosťou s emóciami,
nápadmi, jedinečnosťou a odvahou prinášať niečo nové a objavovať nepoznané. Od útleho veku je potrebné v deťoch podnecovať túžbu po
nových vedomostiach a cit pre podnikanie, ale aj pre potreby druhých
ľudí. Preto treba vyzdvihovať vzory s preukázateľným úspechom a výsledkami, ktoré môžu ovplyvniť správanie a kariéru mladých ľudí, pomáhať im v rozvoji kreativity a povzbudzovať ich k celoživotnému vzdelávaniu.
Prečo vznikla iniciatíva medzinárodných projektov vo vyučovaní ?
Dnešní mladí ľudia považujú už za samozrejmé, že bežne používajú
mnohé informačné komunikačné prostriedky a technológie. Učitelia na
všetkých stupňoch škôl môžu byť sprievodcami a pomocníkmi v tom, aby
tieto nové komunikačné nástroje našli svoje efektívne využitie i vo vyučovacom procese.
Európska iniciatíva eTwinning ako súčasť európskeho Programu celoživotného vzdelávania ponúka školám spoluprácu na diaľku s bohatým a
tvorivým využitím týchto nástrojov. Je tu priestor pre bezpečné a mnohostranné vzájomné kontakty pre učiteľov a žiakov od materských škôl
až po posledný ročník stredných škôl.
NSS významne podporuje vzdelávanie učiteľov, využívanie informačných
technológií vo vyučovacom procese, realizáciu projektov a partnerstiev v
školách. Po štyroch rokoch realizácie projektu, finančne podporeného
Európskou komisiou a MŠ SR, bolo zapojených do tejto tvorivej činnosti
viac ako 1300 škôl a z toho 540 si už našlo partnerskú školu v jednej z
členských krajín EU, s ktorou realizovali spoločnú myšlienku.
V tejto publikácii vám chceme predstaviť tie najzaujímavejšie a
najpodnetnejšie práce, ktoré počas tohto obdobia vznikli. Mnohé z nich
boli ocenené na domácej i zahraničnej pôde a poskytli príležitosť ich
realizátorom na ďalší rozvoj a napredovanie. Prinášame vám niekoľko
odborných rád ako sa zapojiť do práce na projektoch eTwinning, ako a
kde získať dôležité informácie, ako vám môže pomôcť Národná služba
pre elektronickú spoluprácu škôl.
Veríme, že budeme vašim užitočným sprievodcom pracovným priestorom
eTwinningu pri hľadaní a nadväzovaní kontaktov s partnerskými školami, pri vašom
ďalšom vzdelávaní a že sa stretneme pri oceňovaní vašej záslužnej a užitočnej
práce.
Pracovníci NSS, Žilinská univerzita v Žiline
3
www.etwinning.sk
eTwinning
prostriedok modernizácie a optimalizácie vyučovania
Erika Petrašková
[email protected]
Kľúčové kompetencie:
komunikačné
schopnosti,
personálne
a interpersonálne
schopnosti,
schopnosti tvorivo
a kriticky riešiť
problémy,
pracovať
s modernými
informačnými
technológiami,
formovať
občiansku spoločnosť.
Robert Kiyosaki, autor bestselleru „Bohaté dieťa, bystré dieťa“
vo svojej knihe spomína, že ešte nevidel dieťa, ktoré by nebolo zvedavé
a ktoré by sa neučilo s radosťou. Ešte nikdy nevidel dieťa, ktoré by
rodičia museli nútiť, aby sa učilo chodiť a rozprávať. Ešte nikdy nevidel
dieťa, ktoré by po niekoľkých pádoch na zem odmietlo vstať a povedalo
by: „Myslím, že sa nikdy nenaučím chodiť“. Videl len deti, ktoré znovu
a znovu padajú a vstávajú, až nakoniec vstanú a začnú chodiť a časom
i behať. Zároveň však videl mnoho detí, ktoré sa v škole nudia
a odchádzajú zo školy s predsavzatím, že sa tam už nikdy nevrátia.
Otázku, prečo je tomu tak, si zaiste položili aj autori projektu Milénium. V Koncepcii Internet:
rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 – 20 rokov uvádzajú, že hlavným cieľom
reformy školstva v SR je premeniť tradičné encyklopedicko—memorovacie a direktívno—neživotné http://
školstvo na tvorivo—humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo hodnotné školstvo, kde je dôraz www.szs.edu.sk/
na aktivitu a slobodu osobnosti, jej silu vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob bytia.
Výchovno—vzdelávací proces už nepredstavuje iba vytváranie Internet:
nových vedomostí a zručností žiakov. Sú naň kladené ďalšie požiadavky: Kľúčové slovo vo
požiadavka reality, globality, sociability, finality, kritickosti, racionality, vyhľadávači GOOGLE
efektívnosti. V súvislosti s týmito novými požiadavkami vyvstáva pred pre projektové
vyučovanie môže byť
učiteľmi otázka „Ako dosiahnuť splnenie týchto požiadaviek?“ Existujú PBL, alebo PBL+MM
účinné prostriedky, ktorými možno ľahko a rýchlo modernizovať, (Project Based Learracionalizovať a optimalizovať vyučovanie?
ning + MultiMedia)
Nazdávame sa, že jedným z takýchto prostriedkov, ktorý
umožňuje kognitivizáciu, emocionalizáciu, motiváciu, socializáciu,
axiologizáciu a kreativizáciu osobnosti je projektové vyučovanie, ktorým
sa dá realizovať i program eTwinning. Program eTwinning je otvorený
všetkým základným a stredným školám. Predstavuje jednoduchý a
efektívny spôsob využívania informačných a komunikačných technológií
pri vytváraní partnerstiev medzi školami z rôznych krajín Európy.
Podporuje viacjazyčnosť a multikulturalitu, povzbudzuje školy, aby sa
zapojili do činností zachádzajúcich za rámec ich doterajších činností, aby
sa stavali kladne k novým spôsobom učenia a komunikácie. Pomáha lepšie
pripravovať študentov na život, štúdium a prácu v Európe, vymieňať
skúsenosti, pedagogické materiály a nápady týkajúce sa edukačného
procesu. U študentov je badať dynamické rozvíjanie pozitívnych
atribútov ich osobnosti ako je iniciatíva, samostatnosť, zodpovednosť,
tvorivosť, kooperatívnosť. Výrazným spôsobom sa rozvíjajú ich vyššie
kognitívne funkcie, komunikačné schopnosti a informačná gramotnosť.
Pedagógom sa naskytá príležitosť osobného rastu. Získavajú nové, veľmi
cenné poznatky a skúsenosti, uplatňujú nový štýl práce, ľahšie motivujú
študentov pre samostatnú, tvorivú prácu.
Čím sa líši projektové vyučovanie od tradičného vyučovania?
Na rozdiel od koncepcie tradičného vyučovania, kde sa hlavný dôraz
kladie na osvojenie si čo najväčšieho množstva učiva, kde dochádza
k preceňovaniu pamäťového učenia a menej pozornosti sa venuje tvorivosti
žiakov, pri projektoch je prioritou rozvíjať spolu s učivom schopnosti, záujem
a najmä tvorivosť žiakov. Učivo nie je cieľom, ale prostriedkom ich rozvoja.
4
www.etwinning.sk
Erika Petrášková
[email protected]
Dominantným cieľom realizácie projektu je rešpektovanie jedinečnosti osobnosti dieťaťa, rozvoj jeho pozitívneho sebahodnotenia,
formovanie optimálnych interpersonálnych vzťahov, vrátane humanizácie
vzťahov učiteľ – žiak, rozvoj jeho tvorivosti a pružnosti, schopnosť riešiť
problémy a komunikovať so svetom, schopnosť rýchlo čerpať a vedieť
spracovávať informácie, ako aj schopnosť ustavične sa ďalej vzdelávať.
Pri realizácii projektu sa využíva spontánnosť a nápaditosť žiakov, ku ktorým sú žiaci vedení, povzbudzovaní a posmeľovaní učiteľom.
Uplatňujú sa pri ňom metódy rozvíjajúce tvorivosť žiakov, dôraz sa kladie
na aktivitu a spoluprácu žiakov, zatiaľ čo pri tradičnom vyučovaní preva­
žujú verbálne metódy, frontálna forma vyučovania a výber vyučovacích
prostriedkov a pracovných postupov závisí často iba od učiteľa.
V projekte je vyučovanie zamerané na produkt žiakovej práce.
Vychádza sa pri ňom zo záujmov žiakov, je im umožnená spolupráca
s inými žiakmi. Žiak má možnosť zasahovať do priebehu vyučovacej hodiny, kým pri tradičnom spôsobe vyučovania riadi a usmerňuje činnosť
žiakov učiteľ.
Mení sa zároveň aj postavenie učiteľa. Zhrnutie najvýznamnejších
rozdielov medzi tradičným vyučovaním a projektovým vyučovaním
prostredníctvom realizácie eTwinningového projektu ponúka nasledujúca
tabuľka:
Tradičné vyučovanie
Projektové vyučovanie
Vonkajšie znaky:
Stála skupina žiakov, čas vyučovacej
hodiny 45 minút, učiteľ určuje ako dlho sa
možno venovať téme, predmety sú
"oddelené", malý zreteľ na záujmy žiaka
atď.
Vonkajšie znaky:
Žiak pracuje v rámci eTwinningového
projektu na téme, ktorá ho zaujíma,
skupina "určuje" zámer práce, "hľadá"
metódy a formy práce, žiaci sa radia: čo,
kde, ako - s kým pracovať a pod.
Rola učiteľa:
Jediný organizátor práce žiakov,
organizátor vzdelávania i výchovy,
"hodnotiteľ" práce žiakov, organizátor
disciplíny, spravidla jediný
sprostredkovateľ vedomostí žiakov atď.
Rola učiteľa:
Vystupuje v "pozadí" ako
"spolupracovník", ktorý má také práva a
povinnosti ako každý žiak. (To tiež
podporuje samostatnosť práce žiakov.)
Na žiakov pôsobí bez trestov, na
hodnotení sa podieľajú aj žiaci atď.
Rola žiaka:
Žiak preberá zodpovednosť za svoju
prácu. Aktívne rieši projekt, pričom
spolupracuje so spolužiakmi.
Rola žiaka:
"Konzument" činností učiteľa. Hlavnou
povinnosťou je: dobre sa správať a snažiť
sa uložiť si do pamäti všetko, čo hovorí
učiteľ.
Motivácia:
Prevláda sekundárna motivácia - učiteľom,
perspektívou skúšania, prípadnými
trestami atď.
5
Motivácia:
Motivácia vychádza zo záujmu - žiaci si
môžu vo výučbe voliť to, čo ich zaujíma,
môžu si "prispôsobovať" obsah učiva
svojmu záujmu, môžu obohacovať obsah
www.etwinning.sk
Erika Petrášková
[email protected]
Aké sú prínosy realizácie projektu v zmysle kognitívnych schopností
žiakov?
Najväčším prínosom je to, že sa pri ňom viac ako pri tradičnom
vyučovaní rozvíjajú vyššie poznávacie funkcie, ku ktorým patrí hodnotiace a tvorivé myslenie. V projektovom vyučovaní sa uprednostňujú divergentné a hodnotiace úlohy, ktoré nestresujú žiakov a neodkrývajú ich
nevedomosť, pred konvergentno-pamäťovými úlohami, ktoré svojím spôsobom objavujú u žiakov neznalosť, nevedomosť. Pokiaľ žiak nevie na
úlohy odpovedať, stráca istotu a sebadôveru vo vlastné schopnosti. Zadávané divergentné úlohy umožňujú tvoriť a majú vysoký motivačný účinok.
Umožňujú žiakom vyslovovať ich vlastné mienky, používať imagináciu,
fantáziu. Tým, že im umožňujú takúto slobodu, vedú ich vlastne k nezávislosti a samostatnosti. Zároveň u žiakov formujú zodpovednosť za to, čo
povedia, čo je rovnako veľmi významný faktor rozvoja osobnosti mladého
človeka.
Žiaci v projekte posudzujú, komentujú a hodnotia svoju prácu aj
prácu ostatných účastníkov projektu. Učia sa stanovovať kritéria hodnotenia, vyjadrujú sa k priebehu realizácie projektu a dosiahnutým výsledkom, zamýšľajú sa nad prípadnými neúspechmi a ich príčinami. Projektová metóda vyučovania umožňuje rozvíjať ich kritické myslenie, sebapoznanie, sebahodnotenie a sebareguláciu.
Žiaci sa učia učiť, pretože učiteľ im nevykladá učebnú látku, ale
poskytuje žiakom zdroje pre ich samostatnú prácu. Zameriava sa na výber činností, vedúcich k dosiahnutiu cieľa vyučovacieho procesu. Uplatňuje tvorivo-humanistickú výchovu, v ktorej osvojovanie obsahov vzdelávania je postavené na troch súbežných aktivitách: osvojovaní si vedomostí,
rozvíjaní kognitívnych, poznávacích funkcií a rozvíjaní nonkognitívnych,
mimopoznávacích vlastností a charakteristík žiakov ako sú najmä aktivizácia, motivácia a kreativizácia osobnosti žiaka.
V projekte sa žiaci učia ako a kde možno rýchlym spôsobom získavať aktuálne a relevantné informácie. Nie sú iba ich pasívnymi prijímateľmi od učiteľa a zdrojom ich získavania nie je iba učebnica. Informácie
získavajú z viacerých zdrojov, ku ktorým patrí internet, knihy, časopisy,
či rozhovory s inými ľuďmi. Podstatným rozdielom medzi tradičným
a projektovým vyučovaním je to, že zatiaľ čo pri tradičnom vyučovaní
učiteľ prezentuje žiakom informácie sám, pri realizovaní projektu učiteľ
učí žiakov samostatne vyhľadávať, zbierať, spracovávať, uchovávať, šíriť
a využívať informácie. Učí ich posúdiť vierohodnosť, aktuálnosť
a dôležitosť informácií, aby sa dokázali uvážlivo, starostlivo, zámerne
a s istým stupňom istoty rozhodovať o tom, či nejaké tvrdenie prijmú,
odmietnu alebo sa zrieknu úsudku o ňom. Žiaci teda získavajú schopnosti
pracovať s informáciami – rýchlo čerpať a vedieť spracovávať informácie
a tiež schopnosť ustavične sa ďalej vzdelávať.
Žiaci sa v projekte učia prezentovať a obhajovať svoje názory,
prijímať presvedčivé argumenty svojho oponenta, revidovať svoje predstavy, zvládať problémové situácie. Rozvíjajú sa pritom ich komunikačné
schopnosti.
6
www.etwinning.sk
Erika Petrášková
[email protected]
Hodnotenie projektovej práce žiakov
Pri hodnotení projektu by mali byť zohľadňované dve hlavné kritériá: aktivita žiakov a výsledky žiakov. Pri tradičnom vyučovaní učiteľ pri
skúšaní overuje väčšinou to, koľko si toho žiak z prebraného učiva
(obsahu) zapamätal. Hodnotí žiakov „pamäťový výkon“, pričom najlepšiu
možnosť vyniknúť, dosiahnuť najlepší výsledok, majú žiaci s výbornou
pamäťou. Pri tradičnom vyučovaní je zanedbávaná zážitková sféra žiaka,
hoci vyučovanie by malo byť pre žiaka predovšetkým príjemným a vzrušujúcim zážitkom.
Ukážka návrhu hodnotenia projektovej práce je uvedená v tabuľke:
Výborne
Uspokojivo
Pracovný tím študentov
uskutočnil rozsiahly prieskum
a poskytol dobre zdokumentovanú bibliografiu prameňov.
Pracovný tím študentov
očividne uskutočnil určitý
prieskum, ale nepoužil mnoho
prameňov, alebo ich dobre
nezdokumentoval.
Pracovný tím študentov
uskutočnil slabý prieskum,
použil málo prameňov, alebo
ich vôbec nezdokumentoval.
Konvencia
Výnimočná práca s pravopisom a gramatikou. Prezentácii pridáva na kvalite a
zaujímavosti výstižnosť a
výrazová pestrosť jazykových
prostriedkov.
Žiadne pravopisné ani
gramatické chyby. Prezentácia je priemerne výstižná a
výrazovo pestrá.
Pravopisné a gramatické
chyby neboli v konečnej verzii
opravené. Prezentácia je
málo výstižná a málo výrazovo
pestrá.
Práca
s prezentačným
programom MS
PowerPoint
Práca s prezentačným
programom MS PowerPoint je
zvládnutá na vynikajúcej
úrovni. Sú dodržané všetky
pravidlá pre prácu s prezentačným programom.
Práca s prezentačným
programom MS PowerPoint je
zvládnutá na pomerne dobrej
úrovni. Je dodržaná väčšina
pravidiel pre prácu s prezentačným programom.
Práca s prezentačným programom MS PowerPoint je
zvládnutá na dosť slabej
úrovni. Iba veľmi málo
pravidiel pre prácu s prezentačným programom je
dodržaných.
Informačná
hodnota
prezentácie
Sú rešpektované všetky
nasledujúce aspekty:
1. Primeraná veľkosť textu a
ostatných prvkov.
2. Názornosť - z prezentácie
jasne vyplýva, k čomu sa
téma projektu vzťahuje.
3. Štruktúrovanosť - informácie, tabuľky, grafy, obrázky a
schémy sú usporiadané v
logickom slede.
4. Estetická príťažlivosť prezentácia divákov priťahuje, páči sa im.
5. Obsahový prínos - prezentácia poskytuje pravdivé,
hodnotné, vecne presné
informácie.
Sú rešpektované iba niektoré
z nasledujúcich aspektov:
1. Primeraná veľkosť textu a
ostatných prvkov.
2. Názornosť - z prezentácie
jasne vyplýva, k čomu sa
téma projektu vzťahuje.
3. Štruktúrovanosť - informácie, tabuľky, grafy, obrázky a
schémy sú usporiadané v
logickom slede.
4. Estetická príťažlivosť prezentácia divákov priťahuje,
páči sa im.
5. Obsahový prínos - prezentácia poskytuje pravdivé,
hodnotné, vecne presné
informácie.
Nie sú rešpektované takmer
žiadne z nasledujúcich
aspektov:
1. Primeraná veľkosť textu a
ostatných prvkov.
2. Názornosť - z prezentácie
jasne nevyplýva, k čomu sa
téma projektu vzťahuje.
3. Štruktúrovanosť - informácie, tabuľky, grafy, obrázky a
schémy nie sú usporiadané v
logickom slede.
4. Estetická príťažlivosť prezentácia divákov nezaujme,
5. Obsahový prínos - prezentácia poskytuje vecne nepresné, niekedy nepravdivé
informácie.
Prezentácia
pred publikom
Členovia tímu prezentovali
svoj projekt s entuziazmom,
rešpektovali všetky pravidlá
úspešného prezentovania.
Členovia tímu rešpektovali iba
niektoré pravidlá úspešného
prezentovania.
Členovia tímu v podstate iba
prečítali texty nachádzajúce sa
v prezentácii.
Metódy prieskumu
7
Potrebuje zlepšiť
www.etwinning.sk
Erika Petrášková
[email protected]
Miron Zelina
5 etáp heuristickej
metódy:
D- definovanie problému
I- informovanie sa,
zháňanie informácií
o probléme
T– tvorenie riešení
O– ohodnotenie
riešení a výber najvhodnejšieho rieše­
nia
R– realizovanie
riešenia, vyriešenie
problému.
Čo má učiteľ posudzovať pri realizácii eTwinningového projektu?
Podľa nás by mal posudzovať nasledujúce prvky:
- aktivitu žiakov,
- dodržiavanie stanovených termínov,
- spoluprácu s ostatnými účastníkmi,
- kvalitu vykonanej práce,
- obsahové spracovanie – informačnú hodnotu práce a výrazovú pestrosť používaných
jazykových prostriedkov,
- grafické spracovanie,
- technické spracovanie – prácu s konkrétnymi aplikačnými programami a úplnosť
projektovej dokumentácie,
- prezentovanie pred publikom – zaujatie poslucháčov,
- množstvo (rozsah) vykonanej práce, prihliadajúc pritom na osobitosti žiakov.
Prečo by sa mali na našich školách uplatňovať projektové metódy?
Realizácia eTwinningového projektu, na rozdiel od tradičného
vyučovania, prebieha obvykle v nasledujúcich 5 etapách:
1.
2.
3.
4.
5.
Vyhľadávanie a získavanie informácií.
Analýza a spracovanie zozbieraných informácií.
Uchovávanie informácií v elektronickej podobe – tvorba textových dokumentov,
vytváranie tabuliek, grafov, webových stránok, atď.
Prezentácia spracovaných informácií pred publikom osobne, alebo prostredníctvom média (internet, CD, DVD), t.j. šírenie informácií.
Vyhodnotenie práce a dosiahnutých výsledkov v projekte.
Realizácia projektu má veľmi blízko k heuristickému vyučovaniu.
Na rozdiel od algoritmického učenia, prevládajúceho v tradičnej škole,
pri ktorom sa uplatňuje riadený postup a konvergentné myslenie, pri
realizovaní projektu sa zväčša neučí podľa presne stanovených krokov,
pravidiel, postupov, ktoré sa musia urobiť, ale uskutočňujú sa kroky tvorivej práce, uplatňuje sa divergentné myslenie, fantázia a imaginácia.
Realizácia projektu zvyšuje schopnosti žiakov v oblasti hodnotiaceho,
kritického a tiež aj v oblasti divergentno-tvorivého myslenia. Okrem toho, že učí obsahu a poznatkom, rozvíja aj metodológiu myslenia, obohacuje kognitívne procesy, rozvíja tvorivé a hodnotiace myslenie, ktoré je
v tradičnej škole zanedbávané. Ak porovnáme päť etáp priebehu realizácie projektu s piatimi etapami heuristickej metódy M. Zelinu, s názvom
DITOR, nachádzame tu veľa analógií.
Pri projektovom vyučovaní niekedy načrtne, resp. zadefinuje problém učiteľ, žiaci teda
dostávajú problém zatvorený a otvorený pre nich ostáva iba proces a produkt (výsledok).
V prípade, ak by učitelia viac podnecovali žiakov k tomu, aby sami vyhľadávali a definovali problémy, rozvíjali by u nich tvorivosť najvyššieho stupňa.
Pri realizovaní projektu, rovnako ako pri metóde DITOR sa rozvíja tvorivé myslenie
žiakov, žiaci sa učia pracovať s informáciami, rozvíja sa ich hodnotiace, kritické myslenie, zvyšuje
sa ich motivácia pre učenie, vzdelávanie, a to najmä tým, že žiaci vidia zmysel svojej práce,
učenia sa. Škola sa tak viac približuje životu, žiaci sa učia spolupracovať, pracovať v tímoch,
získavajú dobrú prípravu na riešenie problémov v živote. Nevýhodou je to, že takýto spôsob
vyučovania si vyžaduje dlhší čas na jeho prípravu a realizáciu.
Pri výchove a vzdelávaní by sa mali viac používať heuristické
metódy, pretože v živote je málo konvergentných problémov a úloh,
divergentné sú v prevahe. To je závažný dôvod, prečo by sa mali na našich školách uplatňovať projektové metódy vyučovania.
8
www.etwinning.sk
Vzorové projekty
-
Čo hovoria povesti ...
Was sagen die Sagen ...
Základná škola Ľudovíta Štúra Modra
Vesmír v škola, škola vo vesmíre
Základná škola Š.Šmálika Tvrdošín
Eurodrawing
Základná škola Rohožník
Klub filozofie
Europe Education Ecole - Club de philosophie
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica
Krúžok ľudských práv
After school activities - Human rights
Obchodná akadémia Levice
Medovníkový domček
Základná škola Omšenie
Mladí reportéri
Młodzi Reporterzy - The Young Reporters Project
Združená stredná škola dopravná Martin-Priekopa
Mum and dad, read me a tale
Mama, ocko, prečítajte mi rozprávku
Základná škola Zohor
Czech—Slovak English Project eJournal
Česko-slovenský elektronický časopis v angličtine
Základná škola Jarná ul., Poprad
Voda nad zlato
Základná škola s Materskou školou Urmince
Zaostrené na Európu
Zoom to Europe
Súkromné gymnázium Prešov
9
www.etwinning.sk
Projekt
Čo hovoria povesti ...
Was sagen die Sagen ...
Partneri
Ivana Klimešová
[email protected]
Stanislava Menclová
[email protected]
Škola A: Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, Česká republika
Ivana Klimešová, [email protected]
Škola B: Základná škola Ľudovíta Štúra, Modra, Slovensko
Stanislava Menclová, [email protected]
Internet:
Téma: jazyk a literatúra, výtvarná výchova, občianska výchova, dejepis,
informatika/IKT
Charakteristika projektu: Projekt využíva literárnu formu komiksu pre
spracovanie povestí, viažucich sa k nášmu mestu a blízkemu okoliu. Je
realizovaný v nemčine. Projekt Was sagen die Sagen...von unserer Region
nadväzuje na náš predchádzajúci projekt Freundschaft a rozvíja jeho
prvotnú myšlienku, ktorou je nadväzovanie a prehlbovanie medzinárodných priateľstiev. Rozšírili sme ho však o možnosť zaujímavým spôsobom
nadobudnúť nové poznatky z histórie a kultúry iného štátu.
Ciele
Ciele projektu: 1. Základným cieľom projektu bolo vzájomné spoznávanie sa a vytváranie si priateľstiev, nadväzovanie kontaktov. 2. Spoznávanie dejín a kultúry iného kraja: a) faktografickou formou, b) vo forme
komiksov. 3. Aktívne využitie nemeckého jazyka, komunikácia a zdokonaľovanie sa v ňom 4. Naučiť sa pracovať s textami, získavať a spracúvať
nové informácie 5. Pracovať samostatne, viac spolupracovať, využívať
svoje schopnosti na realizáciu daných úloh.
Webová stránka:
www.zslsturamo.edu.sk/bok/kruz/etwining/etwinning.htm
10
http://
www.zslsturamo.edu.sk/
bok/kruz/etwining/
etwinning.htm
www.etwinning.sk
Projekt
Partneri
Vesmír v škole, škola vo vesmíre
Škola A: ZŠ Alšova 1123, Kopřivnice, Česká republika
Jiří Sumbal, http://www.blogger.com/profile/08313720721743809732
Daniela Valchářová
Škola B: ZŠ Š.Šmálika, Tvrdošín, Slovenská republika
Ivana Šoltésová, [email protected]
Téma: vesmír a vesmírne javy
vlastiveda, čeština, slovenčina, výtvarná výchova, matematika, IKT
Charakteristika: Spracovaním odborných internetových stránok o vesmíre
žiaci spoznali tajomstvá vesmíru, planéty Slnečnej sústavy a ďalšie vesmírne telesá, ale i seba navzájom. Vytvorili pp prezentácie aj vlastnú
webovú stránku projektu. Žiaci navštívili aj planetárium, pozorovali
zaujímavé javy nočnej oblohy a výtvarným spracovaním vytvorili obrazové makety pozorovaných javov. Vyskúšali si tiež niečo z výcvikových
kurzov kozmonautov, aby sa presvedčili o náročnosti tohto povolania.
Ciele
Ciele: získavanie poznatkov o vesmíre, vesmírnych javoch a telesách , o
kozmonautoch, spoznávanie vesmírnych tajomstiev i seba navzájom
11
Internet:
http://vesmiretwinning.blogspot.com/
www.etwinning.sk
Projekt
Eurodrawing
Eurokreslenie
Partneri
Marta Pfeilerová
[email protected]
Škola A: Základná škola Rohožník, Slovakia
Marta Pfeilerová, [email protected]
Škola B: ZŠ Komenského, Czech Republic
Václav Fišer, [email protected]
Václav Fišer
[email protected]
Téma: výtvarná výchova, zemepis, informatika, cudzie jazyky
Charakteristika projektu: V rámci projektu sa maľuje 150 metrov dlhý
obraz, každých 10 metrov namaľujú deti z inej školy, v inej krajine.
Vznikne tak jeden spoločný veľkoobraz, na ktorom sa zúčastní min. 15
škôl z 15 krajín EÚ. Súčasťou projektu je vzájomná komunikácia spolupracujúcich škôl, kde si deti vymieňajú informácie o štáte, krajine, meste,
v ktorom žijú, zážitky, či skúsenosti s projektom. Komunikácia medzi
školami prebieha emailami, SKYPEom, videokonferenciami. Rodičia detí,
ale i občania, sa môžu pozerať a sledovať prácu detí. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo na jeseň 2006 v Bruseli.
Ciele
Ciele projektu: Cieľom projektu je nadviazanie kvalitných a trvalých
kontaktov medzi školami v EÚ na báze osobných stretnutí a skúseností.
Zároveň chce ukázať deťom, že ak sa spojíme, dokážeme urobiť veľké
veci a nezáleží na tom, akým jazykom hovoríme a kde bývame.
Webová stránka: www.eurodrawing.net
12
Internet:
http://
www.eurodrawing.net
www.etwinning.sk
Projekt
Klub filozofie
Europe Education Ecole - Club de philosophie
Partneri
Michalewski Czeslaw
[email protected]
c- versailles.fr
Jana Matulayová
[email protected]
Škola A: Lycée de Sèvres, Francúzsko
Czeslaw Michalewski, [email protected]
Škola B: Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Slovensko
Jana Matulayová, [email protected]
Téma: občianska náuka, náboženstvo, etika, filozofia, cudzie jazyky,
informatika
Charakteristika projektu: Vybudovať výmennú sieť na veľkú vzdialenosť
(IKT) medzi žiakmi, študentmi a učiteľmi strednej školy s cieľom vytvárať
myšlienky o úlohe kultúry, vzdelávania a škôl v Európe zajtrajška
v predmetoch filozofia, literatúra, jazyky a dejepis.
Ciele
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je preskúmať úlohu kultúry
z hľadiska budúcnosti Európy a vytvoriť silné prepojenie medzi školami.
Zameriavame sa na podporu kultúry a vytvorenie slobodného úsudku študentov a pokúšame sa v nich vytvoriť ohľaduplnú otvorenosť voči európskemu občianstvu a lepšie pochopenie inštitúcií prostredníctvom pravidelných výmen.
Webová stránka: lyc-sevres.ac-versailles.fr/projet-eee
13
Internet:
http://lyc-sevres.acversailles.fr/projeteee
www.etwinning.sk
Projekt
Ľudské práva
After school activities - Human rights
Partneri
Zuzana Mészárosová
[email protected]
Michael HuberKirchberger
[email protected]
Škola A: Obchodná akadémia Levice, Slovakia
Zuzana Mészárosová, [email protected]
Škola B: Bundeshandlesakademie Linz, Austria
Michael Huber-Kirchberger, [email protected]
Téma: právna náuka, občianska náuka, história, geografia, anglický jazyk, informatika/IKT, krúžok ľudských práv
Charakteristika projektu: Projekt sa zaoberá ľudsko-právnou problematikou, ktorá je pertraktovaná nielen na vyučovacích hodinách spoločenskovedných predmetov, ale je posilňovaná i po vyučovaní na krúžku ľudských
práv, ktorý funguje na škole. Projekt zahrnuje 12 tematických ľudskoprávnych okruhov, ktoré sú spolu s partnerskou školou rozoberané a vyústia do spoločných výstupov na CD a DVD.
Ciele
Ciele projektu: Projekt After school activities - Human rights je zameraný na výchovu k ľudským právam, na učenie študentov o medzinárodnom
práve a jeho porušovaní, aby si uvedomili, že ľudské práva je treba
brániť a vážiť si ich. Má napomôcť rozvoju postojov, ktoré napomáhajú
formovaniu morálky a pripraví ich na plnohodnotnú účasť na živote spoločnosti. Projekt má za cieľ vytvoriť si pracovné vzťahy so študentmi z
partnerskej školy v rakúskom Linzi, vymieňať si názory a porovnať ich
náhľad a ich postoje na ľudsko-právnu problematiku . Má rozvinúť medzipredmetové vzťahy, komunikáciu v anglickom jazyku a podporiť zapojenie IKT. Má tiež ambíciu vytvoriť hlbšiu spoluprácu učiteľov zainteresovaných predmetov.
Webová stránka: www.oalevice.edu.sk/etwinning
14
Internet:
http://
www.oalevice.edu.sk
/etwinning
www.etwinning.sk
Projekt
Medovníkový domček
Perníková chaloupka
Partneri
Pavel Vrtěl
[email protected]
Denisa Križanová
[email protected]
Škola A: Základní škola a mateřská škola Sivice, Czech Republic
Pavel Vrtěl, [email protected]
Škola B: Základná škola Omšenie, Slovakia
Denisa Križanová, [email protected]
Téma: rôzne v rámci učebnej osnovy, informatika/IKT, divadlo, jazyk
a literatúra, hudba, tanec, výtvarná výchova, etika
Charakteristika projektu: Počas troch školských mesiacov zmeniť školské
bežné dni prváka na rozprávkové. Všetky činnosti motivovať ústredným
rozprávkovým motívom a tak priniesť množstvo radosti z učenia. Výtvarne spracovať známu rozprávku - Medovníkový domček, vytvoriť PowerPointovú prezentáciu a ozvučiť ju nahovorením textu žiačikmi v oboch
rodných jazykoch.
Ciele
Ciele projektu: Partneri si rozdelili úlohy s cieľom vytvoriť spoločné
dielo v materiálnej podobe a digitálnej podobe - nakresliť leporelo známej rozprávky Medovníkový domček a spracovať ho do digitálnej audiovizuálnej podoby a vniesť krásu a čaro rozprávky do života v škole.
Webová stránka: www.zsomsenie.sk/static/eTwinning
15
Internet:
http://
www.zsomsenie.sk/
static/eTwinning
www.etwinning.sk
Projekt
Mladí reportéri
Młodzi Reporterzy - The Young Reporters Project
Partneri
Anna Sosnowska
[email protected]
howa.pl
Zuzana Christozova
[email protected]
Škola A: ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO BUDOWLANYCH, Poľsko
Anna Sosnowska, [email protected]
Škola B: Združená stredná škola dopravná Martin-Priekopa, Slovensko
Zuzana Christozová, [email protected]
Téma: veda, ekonomika a spoločnosť, kultúra a šport, zaujímavosti,
cudzie jazyky (angličtina, poľština, slovenčina)
Charakteristika projektu: Redaktori oboch redakcií si navzájom posielajú články v angličtine na uvedené témy a redigujú ich. Pomocou digitálnych technológií pripravujú a spracúvajú obrazový a textový materiál.
Každá redakcia pripravuje zo získaných materiálov internetové noviny,
ktoré zverejňuje na stránkach svojej školy. Redaktori komunikujú o svojej práci pomocou Skypu, e-mailu, diskusných fór v prostredí e-Twinning
a neustále koordinujú svoju prácu.
Ciele
Ciele projektu:
Žiaci: • Integrácia vedomostí získaných počas štúdia z oblasti informačnokomunikačných technológií •
Aplikácia znalostí zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov • Zdokonalenie jazykových zručností • Tvorivosť, zodpovednosť za výsledky svojej práce, cieľavedomosť • Výmena
informácií z oblasti politiky, kultúry, ekonomiky, spoločenského života
športu s rovesníkmi partnerskej školy.
Učitelia: • Tvorivý prístup k tvorbe učebných plánov • Zmena organizácie
vyučovacej hodiny • Učiteľ a žiak sú partneri pri realizácii vyučovacej
hodiny • Metodika využitia IKT v rámci vyučovacej hodiny.
Webová stránka: www.zssd-mt.edu.sk/twin/
zssb.ids.czest.pl/etwinning/
16
Internet:
http://www.zssdmt.edu.sk/twin/
http://
zssb.ids.czest.pl/
etwinning/
www.etwinning.sk
Projekt
Mum and dad, read me a tale
Mama, ocko, čítajte mi rozprávku
Partneri
Hana
Doleželová,
[email protected]
Milada Kristínová,
[email protected]
Škola A: ZŠ Salmova ul., Blansko, Česká republika
Hana Doleželová,[email protected]
Škola B: ZŠ Zohor, Slovenská republika
Milada Kristínová, [email protected]
Internet:
Téma: vytvorenie knihy národných rozprávok a nahratie na CD
http://
www.readmetalles.blogsp
ot.com/
Charakteristika: žiaci troch európskych škôl—spolu s nórskymi spolužiakmi– sa zapojili do vytvárania knihy známych rozprávok, ktoré si aj ilustrovali a ručne viazali . Žiaci z každej krajiny prerozprávali a preložili do
anglického jazyka dve rozprávky, ktoré sú typické pre ich krajinu. Knihu
tvoria rozprávky v angličtine, ale i v rodnom jazyku zúčastnených žiakov v slovenčine, češtine, angličtine. Žiaci na knihe pracovali v dvoch tímoch
ako prekladatelia a ilustrátori. Celá kniha je napísaná a ilustrovaná ručne, aby sa dodržala originalita diela. Všetci žiaci museli medzi sebou
komunikovať nielen o výbere rozprávok, ale aj o vzniku a usporiadania
knihy, použití materiálov -papier, písmo, perá...
Ciele
Cieľ:Spoznávanie sa, spoznávanie iných kultúr, tvorivé spracovávanie
národných rozprávok a komunikácia s rovesníkmi v cudzom jazyku
17
www.etwinning.sk
Projekt
Czech-Slovak English Project eJournal
Česko-slovensko anglický projekt elektronického časopisu
Partneri
Miroslav Mitašík,
[email protected]
Gabriela Križovská,
[email protected]
Škola A: ZŠ Majakovského, Karviná, Česká republika
Miroslav Mitašík, [email protected]
Škola B: ZŠ Jarná , Poprad, Slovenská republika
Gabriela Križovská, [email protected]
Téma: vytvorenie spoločného elektronického časopisu s príspevkami
žiakov na rôzne témy
Internet:
http://
ejourCharakteristika: Práca v špeciálnom software, v ktorom žiaci spoločne
nal.eduprojects.n
vytvárajú a umiestňujú svoje postrehy, články, príspevky, fotografie,
et/Bohemia/
tvoria spolu elektronický časopis zameraný na rôzne udalosti a témy.
http://
Prínosom je samotné používanie IKT technológií pri realizácií tohto proejourjektu za podpory video konferencií pomocou Skype a Flashmeetingu,
nal.eduprojects.n
prezentácii v PowerPointe, editovania videa v Pinnacle Studio programe a et/Bohemia/
www.jarna.edupa
práce s digitálnymi fotografiami vo Wikispace priestore
Ciele
ge.%20org
Ciele : naučiť sa spoločne komunikovať a spoznávať iné kultúry, využívať
v praxi cudzí jazyk a dostupné zaujímavé informačné komunikačné prostriedky
18
www.etwinning.sk
Projekt
Partneri
Danuše Kloudová,
[email protected]
Gabriela
Mačáková,
[email protected]
om
Voda nad zlato
Škola A: ZŠ Babice, Česká republika
Danuše Kloudová, [email protected]
Škola B : ZŚ s MŠ Urmince,Slovenská republika
Gabriela Mačáková, [email protected]
Škola C: Szkola Podstawowa w Modrzu, Poľsko,
Grayzna Kuzniarek
Téma: Projekt je venovaný najdôležitejšej tekutine planéty Zem
Charakteristika : Žiaci v spolupráci s učiteľmi vyhodnocujú a analyzujú
svoje poznatky i merania o vode v jednotlivých školských predmetoch
tak, že každý mesiac kraľuje jeden vyučovací predmet. Do projektu je
zapojená aj široká verejnosť formou aktivít ako napríklad monitoring
okolia, čistenie studničiek, vyplňovanie rôznych ankiet týkajúcich sa
vzťahov k vode a hospodárenia s ňou.
Ciele
Ciele: Žiaci sa naučia: identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť súbor informácií, vyžívavať rôzne informačné a komunikačné technológie, viesť
a vvyhodnocovať ankety, rozvíjať ústne a písomné zručnosti v cudzích
jazykoch, tvorivo pristupovať k riešeniu problémov, prezentovať zistené
výsledky, správať sa environmentálne
19
Internet:
http://
www.vodanadzlato.bl
ogspot.com/
www.etwinning.sk
Projekt
Zaostrené na Európu
Zoom to Europe
Partneri
Agnieszka Pawlikowska
[email protected]
Martina Vinjarová
[email protected]
Škola A: Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej, Poland
Agnieszka Pawlikowska, [email protected]
Internet:
Škola B: Súkromné gymnázium Prešov, Slovakia
http://www.etwinningMartina Vinjarová, [email protected]
project.blogspot.com/
Téma: občianska náuka, náboženstvo, estetická výchova, filozofia, cu- Internet:
http://213.81.187.11:8180/
dzie jazyky (angličtina, nemčina), informatika/IKT, výtvarná výchova
sgpo/web/sk/index.jsp?
id=186
Charakteristika projektu: Projekt je zbierkou fotopríbehov (komixov),
ktoré vytvárajú samotní študenti. Tieto by mali zachytávať život (a nielen každodenný) dnešnej mládeže, ich problémy, s ktorými sa stretávajú
doma, v škole, v meste, ale aj ich sny a predstavy, šťastné okamihy a
pod. Chceme na našej webovej stránke prezentovať tieto príbehy v rôznych formách - napríklad ako fotopríbehy, ktoré budú doplnené textami
(bublinkami) v cudzom jazyku, v ďalšej fáze aj ako krátke filmy doplnené
o hudbu, hovorený komentár a pod.
Ciele
Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie digitálnej zbierky
príbehov zo života mladých Európanov, ktorá bude prezentovaná na internete.
Webová stránka: www.etwinning-project.blogspot.com/
213.81.187.11:8180/sgpo/web/sk/index.jsp?id=186
20
www.etwinning.sk
Pracovná plocha pre eTwinning
Každá zaregistrovaná škola má na portáli pridelený súkromný priestor, nazvaný
pracovná plocha eTwinning. Pomôže vám pri vyhľadávaní partnerov, pri komunikácii
s nimi a uzatváraní partnerstiev a vytváraní spoločných projektov.
Profil obsahuje informácie, ktoré ste o vašej škole odoslali pri registrácii.
Ak ich chcete aktualizovať, prípadne si chcete zmeniť heslo, môžete to
tiež urobiť tu. V profile môžete zároveň vytvárať osobný a školský fotoalbum
Vyhľadávacie zariadenie vám pomôže nájsť partnera, ktorý vám najviac
vyhovuje na základe vami uvedených preferencií pre eTwinning. Vaše
vyhľadávanie partnera môžete zdokonaliť tým, že uvediete doplňujúce
špecifické kritériá, ako napríklad jazyk, predmet a podobne v pokročilom
vyhľadávaní. Nájdených partnerov si môžete pridať do Mojich kontaktov.
Na tomto mieste môžete vytvárať a administrovať projekty s vašimi partnermi. Odtiaľto máte tiež prístup k TwinBlogu.
Tento oddiel využívajte na to, aby ste v ňom uvádzali školy, ktoré môžu
byť vhodné pre partnerstvo s vami. Tu môžete uschovať výsledky vášho
hľadania pomocou vyhľadávacieho zariadenia. S týmito partnermi sa môžete dohodnúť na vytváraní partnerstva a partnerského projektu.
21
www.etwinning.sk
Twinblog je novinkou, ktorá nahradila pôvodné progress karty. Je to
webstránka vášho projektu vo forme internetového denníka. Touto formou môžete zverejniť výsledky vášho projektu, podľa ktorých je možné
váš projekt aj hodnotiť v súťaži a pri udeľovaní certifikátu kvality.
Priestor pre spoluprácu
Priestor pre spoluprácu môžu školy spolu
využívať pri realizácii projektu. Všetky
partnerstvá majú po ich schválení národnými podpornými službami pridelený
súkromný priestor pre spoluprácu, ktorý
je dostupný z pracovnej plochy.
Kalendár - tu si môžete zapísať a oznamovať spoločné podujatia a
dôležité dátumy vášho projektu
Fórum
- diskusné fórum pre všetkých účastníkov projektu
E-mailová schránka — osobná schránka člena projektu
Čet
- slúži pre on-line komunikáciu
Elektronická výveska
- alternatíva nástenky, môžu sa tu zverejňovať písomné správy projektu
Môj tím - zoznam účastníkov projektu a pozvanie nového člena do
spoločného pracovného priestoru
Nastavenia - tu nájdete svoj osobný profil, administrátor má možnosť meniť informácie o pracovnom priestore a pridávať adresáre do
ľavého panelu
V rámci priestoru máte možnosť pridávať a zdieľať dokumenty a
súbory, vytvárať galériu obrázkov a vytvárať jednoduché internetové
stránky.
Spoločné materiály máte možnosť publikovať, stačí nastaviť adresu,
pod ktorou budú vaše dokumenty dostupné bez prihlásenia.
22
www.etwinning.sk
Niektoré užitočné internetové stránky
GOOGLE
Už nie len vyhľadávač, ale aj pomocník a nástroj pri realizácii projektov.
www.google.sk
www.google.sk/intl/sk/options/index.html
YAHOO!MESSENGER
Y!M je voľný program, ktorý umožňuje online komunikáciu na internete
(prenos zvuku a obrazu), usporiadanie videokonferencií a ich archív.
www.messenger.yahoo.com/
SKYPE
Niektoré
užitočné
odkazy
Firemné heslo hovorí, že u nich hovorí celý svet zadarmo. Vynikajúci
program prenosu zvuku, bez ktorého je medzinárodný projekt nemožný.
www.skype.com/helloagain.html
WIKIPEDIA
Voľná online encyklopédia v mnohých jazykových mutáciách. Nájdete tam
prakticky všetko.
sk.wikipedia.org
PHOTOSTORY –
jednoduchý nástroj na tvorbu efektných prezentácií.
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/
default.mspx
Youtube (www.youtube.com) – server na zdieľanie Vami nahratých
videí a vyhľadávanie videí Vašich partnerov
23
www.etwinning.sk
PICASA
je voľný program z produkcie GOOGLE. Je to organizátor vašich obrázkov
uložených v počítači. Dokáže robiť aj web albumy, vyrobí vám CD s vašimi
obrázkami.
picasa.google.com/features/index.html
Internet:
Bobrův pomocník
http://
omicron.felk.cvut.cz/
~bobr/
Niektoré
užitočné
odkazy
PHOTOFILTRE
PhotoFiltre je pre vzdelávacie inštitúcie voľný program na úpravu obrázkov
a fotografií.
www.photofiltre.com/
Internet:
PROMISE
Pre vážnych záujemcov o projektovú metódu je tu PROMISE (The Project
Method in School through e-Learning) s kompletným e-learningovym kurzom a tlačenou publikáciou The Stone in your Shoe.
www.promise-comenius.org/index.html
Publikácia:
http://www.promisecomenius.org/dox/
The_Stone_pdf.pdf
Internet:
eKurz:
http://www.promisecomenius.org/p_modules/
index.html
BLOGGER – Možnosť tvorby webstránky Vášho projektu vo forme internetového denníka. Vkladanie textu, obrázkov, videí aj odkazov.
Internet :
www.blogger.com
www.blogger.com
PBWiki –
Spoločná tvorba elektronických dokumentov s Vašimi partnermi. Pri každej zmene dokumentu je všetkým partnerom rozoslaný nový
dokument s vyznačenými zmenami, vždy pracujete na aktuálnej verzii
dokumentu, ktorú naraz môže meniť iba jeden z Vás.
pbwiki.comeducation.wiki
Ďaľšie zaujímavé stránky nájdete na adrese:
http://www.etwinning.sk/2008/help_externe.php
24
www.etwinning.sk
Návrh projektu
Nasledujúca tabuľka vám poslúži pri práci na novom projekte. Aj s jej
pomocou môžete informovať o svojich zámeroch vašich budúcich partnerov.
Názov projektu
Project title
Internet:
Kirsten M. Anttila:
http://www.ecolenet.nl/
projects.htm
Stručný opis
Description of the project
Internet:
Prvá ponuka na
spoluprácu v budúcom projekte:
http://
www.etwinning.net/
ww/sk/pub/
etwinning/
find_partner_school.c
fm
Vyučovacie predmety
Subjects involved
Komunikačný jazyk projektu
Language of communication
Vek žiakov/študentov
Age group
Trvanie projektu
Project period (s)
Začiatok/Koniec
Start - End
Príprava a konkrétne aktivity
Activities
Aké nástroje IKT sa budú
používať
ICT tools to be used
Ako sa bude projekt
vyhodnocovať
Evaluation tools to be used
Výstupy projektu a prezentácia
projektu na verejnosti
Outputs and public
presentation
Typ projektu
Type of project:
eTwinning?
Comenius? 1.1, 1.2, 2.1 , ..?
25
www.etwinning.sk
Ako a kde hľadať partnerov do projektu
Ak máte hotový návrh projektu, nastáva fáza - možno tá najzložitejšia – vyhľadať vhodných partnerov. Aj keď sa obmedzíme len na
Európu, možností máte desaťtisíce. Všetko bude jednoduché, ak presne
vieme, koho a kde ideme hľadať:
1. eTwinningový projekt
Ak náš projekt patrí do tejto skupiny, potom nemáme žiaden prolém,
pretože stránky projektu eTwinning obsahujú
aj nástroj na hľadanie, dokonca podľa stanovených kritérií. Zaregistrujeme teda našu školu a
návrh projektu a systém nám podľa našich potrieb nájde vhodného partnera. Na vyhľadávanie
partnera použijeme nástroj Vyhľadávacie
zariadenie na Pracovnej ploche (eTwinning Desktop).
Internet:
Pracovná plocha:
http://
www.etwinning.net/
desktop/index.cfm
2. Comenius projekt
Ak váš projekt patrí do tejto skupiny projektov (spolupráca škôl, jazy- Internet:
kový projekt, projekt na rozvoj školy), potom Comenius Space:
http://comenius.eun.org/
je najvhodnejší spôsob získania partnera cez
Comenius Space. Na stránke vyplníte infomač- ww/en/pub/comenius/
pforum.cfm?cpt=1&row=1
ný formulár a systém zverejní vašu ponuku na
3 mesiace.
3. Iný druh projektu
Ak váš projekt nechcete škatuľkovať a skúšať overené cesty spolupráce, sú aj iné možnosti.
The Global Gateway
Brána do spolupráce medzi školami sveta je portál, ktorý obsahuje aj vyhľadávací nástroj.
Tento web je vlastne nástupcom staršieho nástroja svetovej školskej komunity Windows on
the World ...
Internet:
The Global Gateway
http://
www.globalgateway.org.u
k/
Internet:
The Image of the Other Portal
Ak ste sa rozhodli pre spoluprácu dvoch tried v určitom jazyku, potom využite tento najstarší
internetový projekt ESP. Portál obsahuje aj vyhľadávanie podľa veku žiakov.
The Image:
http://
www.europeanschoolsproj
ect.org/image/
Das Bild:
http://www.goethe.de/
ins/pl/lp/prj/bld/mit/
deindex.htm
ESP Association:
http://
www.europeanschoolsproj
ect.org
http://www.esp.uva.nl
ESP SK:
http://www.esp-sk.net
26
www.etwinning.sk
GLOSÁR
1. Balíčky pripravených projektov
Podrobné návody na realizáciu konkrétnych projektov s konkrétnymi
nápadmi pre učiteľov na integrovanie európskych projektov spolupráce do
vyučovacích hodín. Môžu sa využiť nezmenené, prípadne sa prispôsobiť
špecifickým podmienkam v škole.
http://
www.etwinning.sk/
to/bezpecnost
http://
www.etwinning.sk/
to/balicky
2. Bezpečnosť
Školy, ktoré sa zaregistrujú do programu partnerstvo škôl eTwinning,
môžu spolu komunikovať a využívať nástroje v bezpečnom virtuálnom
prostredí. Školám pomáha národná podporná služba– NSS, vo virtuálnom
priestore sa nenachádzajú žiadne spamy ani zlomyseľné správy. Tieto
nástroje sa využívajú vo všetkých krajinách.
3. Bezpečnosť na Internete
Užitočné a etické využívanie informačných a komunikačných technológií.
Bezpečnosť sa zvyšuje lepším osvojením si technického zabezpečenia,
ktoré spočíva vo využívaní filtrov, antispamového zabezpečenia
a bezpečnostných zariadení v počítači alebo v mobilnom telefóne.
http://
www.zodpovedne.sk
4. Celková zapojenosť školy do realizácie projektov
Prepojenie medzi realizáciou aktivít v rámci programu partnerstvo
škôl eTwinning a inými projektmi zameranými na spoluprácu škôl, prípadne projektmi realizovanými v tej istej škole: partnerstvo miest, výmeny,
projekty podporované Európskou úniou alebo národnými nadáciami. Charakteristika dvoch škôl, ktoré sú zapojené do realizácie viacerých projektov a na ich realizácii sa zúčastňuje väčšina pedagogických zamestnancov.
5. Centrálna podporná služba
GLOSÁR
Európsku centrálnu podpornú službu pre partnerstvo škôl eTwinning zriadila Sieť európskych škôl /European Schoolnet/ v Bruseli. Centrálna podporná služba je zodpovedná za ústrednú koordináciu aktivít realizovaných
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning v Európe. Je zriaďovateľom
európskeho portálu eTwinning a pedagogického pomocníka, má na starosti vývoj technickej podpory programu. Používaná skratka CSS.
6. Ceny eTwinning
Európske ceny eTwinning sa každoročne udeľujú školám, ktoré sa
na základe vyhodnotenia európskou porotou stali víťazmi súťaže o ceny eTwinning. Národná podporná služba môže udeliť ceny v národnej
súťaži eTwinning.
7. Certifikát eTwinning
Je to certifikát, ktorý zapojeným školám udeľujú národné podporné služby. Môžete si ho stiahnuť z Pracovnej plochy, ktorá je pridelená každému zaregistrovanému učiteľovi.
27
CSS:
www.etwinning.net
www.etwinning.sk
8. Certifikát kvality
Certifikát, ktorý sa udeľuje školám ako výraz uznania za realizáciu aktivít
v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Národné podporné služby
udeľujú národný certifikát kvality školám, ktoré o neho požiadajú a sú
úspešné v realizácii aktivít v rámci realizácie programu partnerstvo škôl.
Ak aspoň dve školy zapojené do partnerstva získajú národný certifikát
kvality, CSS udelí projektu európsky certifikát kvality.
http://
www.etwinning.sk/
to/certifikat/kvality
9. Čet
GLOSÁR
Na pracovnej ploche eTwinning môžu školy využívať četovací priestor,
prípadne môžu použiť jeden zo šiestich verejných četovacích priestorov,
aby s potenciálnymi partnermi dohodli pracovné postupy a prerokovali
potrebné otázky.
10. E-mailová schránka pre eTwinning
Systém internej výmeny správ. Umožňuje bezpečnú výmenu správ s inými
učiteľmi, ktorí sa zaregistrovali na portáli eTwinning. Správy sú viditeľné
len na Pracovnej ploche, ale oznámenie o nových správach sa posiela na
e-mailovú adresu používateľa.
11. eTwinning
Hlavná aktivita v rámci programu Európskej únie Life Long Learning—
Program celoživotného vzdelávania
Podporuje spoluprácu európskych škôl prostredníctvom využívania informačných a komunikačných
technológií, poskytuje nástroje a služby, ktoré školám uľahčujú vytváranie krátkodobých alebo dlhodobých partnerstiev realizovaných
v rámci rôznych predmetov.
12. Galéria projektov
Ukážky praktických príkladov projektov vhodných na realizáciu v rámci
programu partnerstvo škôl eTwinning. Projekty vyberajú národné podporné služby.
13. Hosťovská škola
Hosťovskú školu pozýva na zapojenie sa do realizácie projektu v rámci
programu partnerstvo škôl iniciátorská škola. Hosťovská škola sa oficiálne
zúčastňuje na realizácii projektu, ale nepozýva na jeho realizáciu iné
školy a neuverejňuje priebežné informácie o spolupráci. Hosťovské školy
sa musia zaregistrovať do programu eTwinning.
14. Hodnotenie projektu
Systém hodnotenia aktivity školy na portáli v záložke Môj profil a v okne
Môj stručný profil. Každá škola je označená určitou intenzitou aktivít. Intenzita závisí od počtu a frekvencie prihlásení sa na portáli, využívaní e-mailovej schránky, zoznamu Moji potenciálni partneri a podobne.
Toto hodnotenie môže byť využité na to, aby sa identifikovali aktívne
školy, s ktorými je vhodné skontaktovať sa pri zostavovaní projektu.
15. Informačné a komunikačné technológie
Je to súhrnný výraz, ktorý zahŕňa akýkoľvek prostriedok určený na komunikáciu alebo využitie aplikačných programov, napríklad počítač a sieť,
hardvér a softvér, satelitné systémy, rozhlas, televízia, mobilné telefóny
a podobne, ako aj služby a aplikačné programy s nimi spojené
(videokonferencia, dištančné vzdelávanie, atď.). O informačných a komunikačných technológiách často hovoríme v určitom kontexte, napríklad
28
www.saaic.sk
http://
www.etwinning.sk/
to/etwinning
http://
www.etwinning.sk/
to/galeria
www.etwinning.sk
o komunikačných technológiách často hovoríme v určitom kontexte,informačné a komunikačnéh technológie v oblasti vzdelávania. Používaná
skratka IKT.
16. Mapa eTwinning
Databáza škôl pripravených zapojiť sa do realizácie partnerstva
škôl eTwinning a projektov zaregistrovaných škôl zo všetkých krajín zapojených do realizácie programu. Pomáha vyhľadávať partnerské školy na
základe krajiny, regiónu, témy alebo odborných predmetov.
http://
www.etwinning.sk/
to/mapa
17. Moji potenciálni partneri
GLOSÁR
Zoznam potenciálnych partnerských škôl, ktorý
zostaviť zo zoznamu všetkých zapojených škôl.
si používatelia
môžu
18. Národná podporná služba
Známa tiež ako NSS. Organizácia alebo agentúra, ktorá má za úlohu podporovať aktivity v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning v jednotlivých krajinách, ktoré sa do jeho realizácie zapojili. Zaškoľuje realizátorov programu a podporuje jeho realizáciu rôznym spôsobom (telefonicky i
on-line), organizuje stretnutia a iné národné podujatia, propaguje tento
program v danej krajine.
19. Návod
Návod podrobne vysvetľuje, ako sa majú využívať nástroje eTwinning.
Môže sa používať ako slovník, dá sa i vytlačiť.
20. Ocenenia
Spôsob zviditeľnenia škôl zapojených do realizácie projektu partnerstvo
škôl eTwinning, ich partnerstiev a aktivít, ktoré v rámci partnerstiev
realizujú: Certifikát eTwinning, európske a národné certifikáty kvality a
ceny eTwinning, zaradenie do vzorovej galérie projektov.
21. PAG
Skratka označujúca Tím pedagogických poradcov, ktorí pracujú ako súčasť centrálnej podpornej služby
22. Partneri
Školy, učitelia, prípadne iní zamestnanci škôl zapojení do realizácie programu partnerstvo škôl.
23. Partnerstvo
Vznikom prvého projektu medzi dvomi školami z dvôch rôznych krajín sa
vytvára partnerstvo. V rámci partnerstva môžu partneri realizovať i niekoľko projektov súčasne.
http://
www.etwinning.sk
/2008/help.php
24. Pomocník a Podpora
V rámci stránok www.etwinning.sk a www.etwinning.net nájdete nástroje a informácie, ktoré vám pomôžu riešiť problémy, požiadať o pomoc a
nájsť užitočné a zaujímavé odkazy pre prácu v eTwinningu.
25. Pracovná plocha eTwinning
Súkromný priestor učiteľa, ktorý získava zaregistrovaním sa na stránkach
eTwinning. Do tejto pracovnej plochy sa prihlasuje svojim užívateľským
menom a heslom z registrácie. Nástroje pracovnej plochy slúžia na vyhľadávanie partnerov, komunikáciu s učiteľmi, zaregistrovanie partnerstva a
realizáciu projektu v rámci partnerstva škôl.
29
http://
www.etwinning.sk/
to/nss
http://
help.etwinning.sk
www.etwinning.sk
26. Preferencie pre spoluprácu
Údaje o predmetoch, veku žiakov, nástrojoch, jazyku a krajine, ktoré sú
dôležité pre realizáciu projektu eTwinning. Používajú sa na prvé automatické vyhľadanie potenciálnych partnerských škôl. Tieto údaje zadávate
pri registrácii a zmeniť si ich môžete pomocou nástroja profil pre eTwinning vo svojej Pracovnej ploche.
27. Priestor pre spoluprácu
GLOSÁR
Bezpečný spoločný priestor (virtuálna trieda) určený na spoluprácu škôl
pri realizácii projektu. Priestor pre spoluprácu je prístupný len partnerom
a neskôr pozvaným účastníkom (žiakom a pozvaným hosťom). Priestor pre
spoluprácu sa sprístupní na pracovnej ploche po schválení projektu národnými podpornými službami. Obsahuje nástroje pre komunikáciu účastníkov projektu, výmenu elektronických materiálov a spravovanie celého
priestoru.
28. Prihlásenie sa
Aby sa používatelia dostali na pracovnú plochu eTwinning, prípadne do
priestoru pre spoluprácu, ktorý im bol pridelený, musia byť zaregistrovaní. Prihlasuje sa užívateľským menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii. Ak ste tieto údaje stratili, kliknite na odkaz "zabudol som heslo"
na portáli eTwinning. Užívateľské meno a nové heslo vám bude poslané emailom.
http://
help.etwinning.sk/
twinspace/
29. Profil pre eTwinning
Nástroj na pracovnej ploche eTwinning, slúžiaci na zmenu, údajov ktoré
ste zadávali pri registrácii a manažovanie projektov ( zmena účastníkov
projektu, zrušenie , pozastavenie a obnovenie vašich projektov).
30. Program celoživotného vzdelávania
Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším
počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou
súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program obsahuje podprogram eTwinning
– elektronické partnerstvá škôl.
31. Projekt eTwinning
Zaregistrovaný projekt v rámci programu partnerstva škôl eTwinning po
jeho schválení.
http://ec.europa.eu/
education/
index_en.htm
www.etwinning.net
32. Registrácia
Je to proces zapojenia sa do realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning. Registrujete sa vyplnením štyroch častí elektronického formulára na
stránkach eTwinning.
Týmto získate prístup k databáze škôl a učiteľov zapojených do programu
eTwinning a využívanie dostupných nástrojov.
33. Schválenie (škola)
Partnerstvo začnú realizovať dve školy. Jedna škola zaregistruje projekt
na portáli, druhá jeho registráciu potvrdí. Tento proces sa musí uskutočniť pred schválením národnými podpornými službami daných krajín.
30
http://
www.etwinning.net/
ww/sk/pub/
etwinning/misc/
register.cfm
www.etwinning.sk
34. Schválenie (národná podporná služba)
Národná podporná služba schvaľuje projekt, ktorý sa zaregistroval do
pracovného priestoru. Dve národné podporné služby z partnerských krajín
skontrolujú, či dané dve školy existujú a či je projekt vhodný na realizáciu. Projekt schvália alebo zamietnu najneskôr do sedem dní od registrácie. Po siedmich dňoch je projekt automaticky schválený systémom.
35. Tím pedagogických poradcov
GLOSÁR
Známy i pod skratkou PAG. Tím expertov, ktorý sa pravidelne stretáva,
aby identifikoval problémy, ktoré sa vyskytnú pri realizácii projektov
založených na spolupráci škôl, navrhoval ich riešenie a skvalitnil pedagogický aspekt partnerstva škôl eTwinning. Pomáha schvaľovať a realizovať aktivity zamerané na profesionálny rozvoj učiteľov zapojených do
programu partnerstvo škôl eTwinning.
36.Twin blog
Spôsob, ako priebežne informovať o aktivitách, ktoré sú realizované v
rámci projektu. Twinblog je novinkou, ktorá nahradila pôvodné progress
karty. Je to webstránka vášho projektu vo forme internetového denníka.
Touto formou môžete zverejniť výsledky vášho projektu, podľa ktorých je
možné váš projekt aj hodnotiť v súťaži a pri udeľovaní certifikátu kvality.Národná podporná služba tieto aktivity sleduje a v prípade potreby
zabezpečuje podporu projektom a spätnú väzbu.
37. Tvorivé dielne zamerané na profesionálny rozvoj
Tvorivé dielne zamerané na profesionálny rozvoj sú určené pre učiteľov,
ktorí sa chcú zdokonaliť vo využívaní informačných a komunikačných
technológií, aby mohli spolupracovať s učiteľmi z iných európskych krajín
a vytvárať nové partnerstvá. Tvorivé dielne, ktoré sa počas celého roka
realizujú v rôznych európskych krajinách, organizujú národné podporné
služby a centrálna podporná služba.
38. Vyhľadávanie partneraSkontaktovať sa s potenciálnou partnerskou školou a komunikovať s ňou môžete pomocou nástrojov eTwinning.
Na vyhľadávanie partnerov slúžia tieto nástroje: vyhľadávacie zariadenie,
mapa eTwinning, fórum kontaktov a Spravodajcovia .
39. Vyhľadávacie zariadenie
Nástroj na vyhľadávanie partnerov určený pre školy, ktoré sa zaregistrovali do programu partnerstvo škôl eTwinning. Automaticky sa vám zobrazí
zoznam škôl na základe parametrov z vášho profilu školy a preferencií pre
realizáciu projektu. Vyhľadávať môžete aj na základe vami zadaných
parametrov partnerskej školy v rozšírenom hľadaní.
40. Zapojené krajiny
Krajiny, ktoré sú oprávnené zúčastňovať sa na realizácii projektov v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning: členské štáty Európskej únie,
Nórsko, Island a Macedónsko.
31
http://
www.etwinning.net/ww/
sk/pub/etwinning/
european_development_worksho
ps.htm
http://
www.etwinning.net/ww/
sk/pub/etwinning/
search_in_europe.cfm
www.etwinning.sk
POZNÁMKY
32
www.etwinning.sk
POZNÁMKY
33
www.etwinning.sk
POZNÁMKY
34
www.etwinning.sk
POZNÁMKY
35
Žilinská univerzita v Žiline
NSS -Národná služba pre elektronickú
spoluprácu škôl
Univerzitná 8215 / 1
010 26 Žilina
Email : [email protected]
Telefón : 041/513 5070
Fax : 041/513 5058
Stránka : www.etwinning.sk
Download

Sprievodca projektom eTwinning