Ústav experimentálnej psychológie SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2013
Bratislava, január 2014
_________________________________________________________________________
Prerokované vo Vedeckej rade Ústavu experimentálnej psychológie SAV dňa 27. 1. 2014
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2013
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav experimentálnej psychológie SAV
Riaditeľ: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Zástupca riaditeľa: PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Vedecký tajomník: PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Predseda vedeckej rady: Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Člen snemu SAV: Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
http://www.psychologia.sav.sk
Tel.: + 421 - 2 - 5477 5625, 54773509
Fax: + 421 - 2 - 5477 5584
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1994
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
29
9
20
4
7
26
19,69
16,7
Vedeckí pracovníci
21
8
13
3
4
18
14,45
14,45
Odborní pracovníci VŠ
5
1
4
1
2
5
3,83
2,25
Odborní pracovníci ÚS
2
0
2
0
1
2
1,25
0
Ostatní pracovníci
1
0
1
0
0
1
0,16
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
2
6
1
2
1
3
4
Ženy
1
12
1
0
1
5
7
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
2
2
2
0
0
1
0
0
2
Ženy
1
4
1
0
0
1
0
4
1
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
43,1
45,2
43,1
Ženy
47,1
44,7
47,9
Spolu
45,9
44,9
45,9
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V ústave pôsobili emeritní vedeckí pracovníci: prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. a PhDr. Michal
Stríženec, DrSc.
Pre vytváranie efektívnych výskumných tímov mladých vedeckých pracovníkov bolo v r. 2013
dôležité:
-- traja zamestnanci/študenti ukončili PhD štúdium úspešnou obhajobou dizertačnej práce: Lukáš
Pitel (Univerzita Groningen, Holandsko), Mária Tunyiová a Ivana Kamhalová (FSEV UK
Bratislava),
-- vedecká pracovníčka Vladimíra Čavojová získala 2. miesto v súťaži mladých vedeckých
pracovníkov SAV do 35 rokov,
-- doktorandka Lenka Kostovičová získala dve významné celoslovenské ocenenia: 1. Individuálny
grant pre doktorandov Nadácie Intenda v rámci programu "Podporujeme individuality" (1. miesto v
kategórii spoločenských vied), 2. Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2012/2013 v kategórii právo,
filozofia, politológia, sociológia (organizátor Junior Chamber International - Slovensko, pod
záštitou prezidenta SR,
-- doktorandka Hana Harenčárová získala štipendium SAIA na šesť mesačný študijný pobyt v
Švajčiarsku, Univerzita Zürich, Psychologický inštitút (Národný štipendijný program na podporu
mobilít doktorandov).
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
spolu
pre
organizáciu
B
0
35527
35527
-
1
0
7428
7428
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
0
1
-
-
10000
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA
4
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
0
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
A
B
0
3
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Bilaterálne projekty
0
5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
0
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
0
-
-
-
0
-
-
-
0
-
-
-
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Gurňáková, J. a kol.: Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania
v situáciách emočnej záťaže (VEGA 2/0095/10).
Zdravotnícki pracovníci sa musia rýchlo rozhodovať v komplexných, nejasne štruktúrovaných
situáciách pri vedomí rizika vážnych negatívnych dôsledkov chybného rozhodnutia, čo predstavuje
významný zdroj stresu pri výkone ich povolania. Dôležitým prvkom v tomto procese je emočná
sebaregulácia, ktorá môže pri efektívnom používaní mierniť nežiaduci dopad negatívnych emócií na
kvalitu ich rozhodovania. Efektívnymi spôsobmi sebaregulácie emócií sú postupy predstavujúce
úmyselné kognitívne úsilie, zamerané priamo na reguláciu vlastného emočného prežívania: snaha o
hlbšie porozumenie aktuálnej situácii a sprievodným emóciám ako aj presmerovanie pozornosti na
pozitívnejšie aspekty vlastnej celkovej životnej situácie.
GURŇÁKOVÁ, J., 2013. Význam sebaregulácie emócií v zvládaní záťaže a schopnosti efektívneho
rozhodovania zdravotníckych profesionálov. In J. Gurňáková, a kol., Rozhodovanie profesionálov:
Sebaregulácia, stres a osobnosť. ÚEP SAV, Bratislava, 129-160.
KAMHALOVÁ, I., HALAMA, P., & GURŇÁKOVÁ, J., 2013. Affect regulation and decision
making in health care proffesionals: Typology approach. Studia psychologica, 55, 1, 19-30.
Sarmány-Schuller, I. a kol.: Potreba štruktúry v procese rozhodovania a zvládania (VEGA
2/0126/12).
Výskumne sme sledovali vzťah dimenzie kognitívneho štýlu reflexivita – impulzivita k informačnej
a dispozičnej neistote – istote pri rozhodovaní sa v časovom strese. Stanovené výskumné otázky a
hypotézy sme overovali na vzorke stredoškolských aj vysokoškolských študentov (n=149). Ako
najvýznamnejší výsledok uvádzame, že patologická istota, ako dispozičná črta, je pozitívne spojená
s impulzívnym kognitívnym tempom. Vysoko významný štatistický rozdiel sme zistili v
preferovanom kognitívnom tempe z hľadiska situačnej neistoty – istoty, pričom v situácii neistoty
prevládalo reflexívne kognitívne tempo a v situácii istoty impulzívne kognitívne tempo.
SARMÁNY-SCHULLER, I. & BUKVAJOVÁ, V., (2013). Neistota – istota a dimenzie
kognitívneho štýlu reflexivita – impulzivita pri rozhodovaní sa v časovom strese. In I.SarmánySchuller (Ed.), Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život, Zborník z medzinárodnej
konferencie 31. Psychologické dni, Stimul, Bratislava, 284-290, ISBN 978-80-8127-086-4.
4
Správa o činnosti organizácie SAV
Kurincová Čavojová, V. a kol.: Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri
riešení strategických úloh (VEGA 2/0064/13).
Kritický pohľad na aplikácie a obmedzenia používania intuície v rozhodovaní a metódy jej merania
doteraz na Slovensku chýbal, preto sme odbornej verejnosti predložili monografiu Rozhodovanie a
usudzovanie IV. (editori R.Hanák, E.Ballová Mikušková, V.Čavojová, 2013) zameranú práve na
túto problematiku. Hlavným teoretickým prínosom je analýza podmienok, kedy je intuícia
racionálna rozhodovacia stratégia (Ballová Mikušková, 2013, Čavojová, 2013) a prehľad
dostupných nástrojov na meranie intuície a ich prediktívna validita (Hanák, 2013a, 2013b). Dva z
dotazníkov na meranie intuície (PID a REI) sme validizovali na slovenskej aj českej vzorke
vysokoškolákov (Ballová Mikušková, 2013). Medzi hlavné výskumné zistenia patrí, že neplatí, že
intuitívni ľudia vyhľadávajú menej informácií, alebo sa spoliehajú na menej informácií pri svojom
rozhodovaní (Čavojová, Hanák, Ballová Mikušková, 2013). To by mohlo naznačovať, že intuícia
nie je jednoduchá heuristika, ale pomerne komplikovaný proces, ktorý prebieha automaticky, preto
je rýchly a je schopný zvažovať rôzne parametre (Glöckner, 2010).
HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., & ČAVOJOVÁ, V. (Eds.), 2013. Rozhodovanie a
usudzovanie IV. Aplikácie a limity intuície. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.
ISBN 978-80-88910-43-5.
Masaryk, R. a kol.: Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní (VEGA 2/0154/13).
V rámci práce na grantovej úlohe sme postupovali v troch líniách. 1. Hľadanie relevantných
premenných výskumného problému a analýza metódou experimentov, hlavne so zameraním na
akontabilitu, zodpovednosť a kognitívnu reflexiu. Najvýznamnejším zistením v tejto súvislosti je,
že akontabilita vedie k redukcii averzie ku strate a zodpovednosť vedie k zlepšeniu odhadu
pravdepodobnosti; pričom tieto efekty je možné čiastočne vysvetliť vyššou úrovňou kognitívnej
reflexie participantov. 2. Pohľad cez kvalitatívne metódy pri skúmaní rozhodovania, kde
najvýznamnejším výsledkom bolo realizovanie pilotnej štúdie a navrhnutie základného rámca pre
nastavenie kvalitatívneho komponentu nášho projektu. 3. Mapovanie vplyvov kultúrnych faktorv na
individuálne rozhodovanie, kde sme realizovali zber dát na základe nástrojov Hofstedeho a
Schwarza v troch rôznych krajinách. Prvotná analýza poukázala na rozdiely oproti doteraz
publikovaným dátam pre Slovenskú republiku. Naše úvahy sme prezentovali v monografii
Rozhodovanie a usudzovanie V.: Sociálne vplyvy v rozhodovaní.
MASARYK, R. (Ed.), 2013. Rozhodovania a usudzovanie V. Sociálne vplyvy v rozhodovaní.
Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV. ISBN: 978-80-88910-46-6.
CENTRUM STRATEGICKÝCH ANALÝZ. Centrum pre interdisciplinárny výskum
a stratégie spoločnosti – CESTA III/2/2011. Zodpovedná riešiteľka za ÚEP SAV Viera
Bačová.
Riešitelia CE Centra strategických analýz z ÚEP SAV pripravili a publikovali kapitoly v dvoch
súhrnných monografiách vydávaných ÚEP SAV ako edícia „Rozhodovanie a usudzovanie“.
Vydanie oboch monografií bolo spolupodporené aj grantami VEGA.V oboch monografiách autori
podrobne analyzujú špecifické fenomény strategického rozhodovania: vo štvrtom zväzku edície sa
venovali aspektom intuície a jej úlohy v rozhodovaní, v piatom zväzku edície sociálnym vplyvom v
rozhodovaní jednotlivcov. Riešitelia a riešiteľky s podporou Centra prezentovali zo svojich
empirických výskumov celkom tri vystúpenia na zahraničných konferenciách a šesť vystúpení na
5
Správa o činnosti organizácie SAV
domácich konferenciách. Užší okruh riešiteľov a riešiteliek sa podieľalal na vypracovaní námetu a
scenára dokumentárneho filmu "Ako sa ľudia rozhodujú" (v seriáli Spektrum vedy) a vo filme
vystupoval. Z viacerých získaných konkrétnych výsledkov možno vyzdvihnúť prehľad poznatkov o
kritickom a strategickom myslení, ktoré sú podstatné pri optimalizácii rozhodovania (Stríženec) a
poskytnutie argumentácie pre tvrdenie, že financie vytvoril človek na základe ekonomických
princípov, a preto najefektívnejším postupom je v tejto oblasti je analytické rozhodovanie (Bačová a
Stríženec).
STRÍŽENEC, M., 2013. Úloha kritického a strategického myslenia pri rozhodovaní.
In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 57, 4, 317-328.
BAČOVÁ, V. & STRÍŽENEC, M., 2013. Psychológia finančného rozhodovania: Racionalita,
analýza a intuícia. In Rozhodovanie a usudzovanie IV. : Aplikácie a limity intuície. - Bratislava :
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, 131-158. ISBN 978-80-88910-43-5.
2.3.2. Aplikačný typ
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
A
B
C
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
3/0
0/0
0/0
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
0/0
0/0
0/0
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
0/0
0/0
0/0
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
0/0
0/0
0/0
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
33 / 0
0/0
0/0
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
0/0
0/0
0/0
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
0/0
0/0
0/0
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
0/0
0/0
0/0
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
17 / 0
0/0
0/0
6
Správa o činnosti organizácie SAV
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
1/0
0/0
0/0
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
15 / 1
0/0
0/0
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
4/0
0/0
0/0
BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current
1
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
0
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
6/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
0/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
92 / 3
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
5/0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
2/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
111 / 37
0/0
indexoch (3, 4)
0/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
7
Správa o činnosti organizácie SAV
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
21
ADAMOVOVÁ, L. Rozhodovanie v emocionálne náročných situáciách: Rallye
Rejvíz. IV. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny
katastrof, Senec, 19. 4. 2013.
BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E. Preferencia racionálnych vs. intuitívnych
rozhodovacích štýlov u Slovákov a Čechov. Osobnosť v kontexte kognícií,
emocionality a motivácií IV. Bratislava, 2013, FiF UK.
BAŠNÁKOVÁ, J., MASARYK, R., BREZINA, I., Konceptualizovanie
sociálnych a kultúrnych vplyvov pri rozhodovaní. SPO 2013, Třešť, 23.-25. 9.
2013.
BREZINA, I., BENCOVA, Z. Kultúrne rozdiely v motivácii dobrovoľníkov.
SPO 2013, Třešť, 23.-25. 9. 2013.
ČAVOJOVÁ, V., HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E. (2013). Do
intuitive people rely on less information? Poster presented at SPUDM24,
Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference, , August 18. –
22. held at IESE Business School, Barcelona.
ČAVOJOVÁ , V. Intuícia vo (vedeckej) tvorivosti. X. Konference ČASP o.s.
Olomouc, 22.-24. 3. 2013.
GURŇÁKOVÁ, J. Ako vzniká diagnóza? Psychologická analýza postupu
posádok RZP v súťažnej úlohe "Káča" na Rallye Rejvíz 2010. IV.
Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Senec,
19. 4. 2013.
GURŇÁKOVÁ, J., HARENČÁROVÁ, H. How is the Diagnosis Made? The
Observation of Paramedics Performance in Simulated Competition Task.
International Conference on Naturalistic Decision Making 2013, Marseille,
France.
HANÁK, R., ČAVOJOVÁ, V., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E. (2013). Are
deliberative people more consistent in decision making? Poster presented at
SPUDM24, Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference,
August 18. – 22. held at IESE Business School, Barcelona.
HARENČÁROVÁ, H. Predstavenie metódy kritických rozhodnutí. Kvalitativní
přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc, 21.-22. 1. 2013.
HALAMA, P., KAMHALOVÁ, I., GURŇÁKOVÁ, J. Affect Regulation and
Decision Making in Health Care Profesionals, ECP 2013, Švédsko.
HALAMA, P. Relationship between Big Five personality and extential/religous
variables. SPO 2013, Třešť, 23.-25. 9. 2013.
8
Správa o činnosti organizácie SAV
JURKOVIČ, M. Miera konfirmačnej zaujatosti vo vzťahu k osobne relevantným
tvrdeniam a inteligencii. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a
motivácií IV. FF UK, Bratislava 2013.
KOSTOVIČOVÁ, L., DUDEKOVÁ, K., SIROTA, M., & BAČOVÁ, V.
(August, 2013). Let's think it through: Effects of accountability and responsibility
on risk attitude are partially mediated by cognitive reflection. Ústny príspevok
prezentovaný na 24th conference of European Association of Decision
Making – Subjective Utility, Probability and Decision Making, Barcelona,
Španielsko.
KORDAČOVÁ, J. Pozitívna psychológia – nádej pre maladaptívne schémy?
Referát na 2. Medzinárodnej konferencii pozitívnej psychológie v České
republice „Giving Hope – Giving Future“, Brno, 22-24. 5. 2013, Masarykova
Univerzita.
KOŠÍKOVÁ, K., ADAMOVOVÁ, L. Stratégie rozhodovania záchranárov v
situáciách emocionálnej záťaže. SPO 2013, Třešť, 23.-25. 9. 2013.
PITEL, L., GURŇÁKOVÁ, J. Pohlavné rozdiely vo vzťahoch medzi
osobnostnými faktormi a rozhodovacími stratégiami u slovenských záchranárov.
SPO 2013, Třešť, 23.-25. 9. 2013.
RUISEL, I. Kognitívne omyly v kontexte usudzovania. SPO 2013, Třešť, 23.-25.
9. 2013.
ŠIMÚTH, J., SARMANY-SCHULLER , I. Cognitive Style Variable in Elearning. Paper presented at 5th World Conference on Educatiobnal Sciences,
Rome. Will be published in Social Sciences Proceedings. Rím, Univerzita
Sapienza, 5.- 8.2.2013.
SARMÁNY-SCHULLER, I. Age-related individual characteristics of Personal
Need for Structure and the internality-externality cognitive style in primary
school children aged 9-14 years. STAR 2013, Faro, Portugalsko, 1. – 3.7. 2013.
TÚNYIOVÁ, M., SARMANY-SCHULLER , I. Vplyv konkrétneho vs.
abstraktného feedbacku na rozhodovanie detí vo veku 6 až 13 rokov. SPO 2013,
Třešť, 23.-25. 9. 2013.
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
11
ĆAVOJOVÁ, V., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., HANÁK, R. Preferencia k
deliberácii: (Ne)istota úspechu v kognitívnych úlohách. Kognícia a umelý život
(KUZ), Stará Lesná, 27. – 30.5.2013.
HARENČÁROVÁ, H., STRÍŽENEC, M. Súvisí kritické myslenie s kognitívnou
reflexiou? 31. Psychologické dni, Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
KOSTOVIČOVÁ, L., DUDEKOVÁ, K., SIROTA, M., & BAČOVÁ, V. (Máj,
2013). Podporou kognitívnej reflexie k tolerancii vyšších strát? Vplyv
akontability na averziu voči strate je čiastočne mediovaný mierou analytického
myslenia. Ústny príspevok prezentovaný na konferencii Kognícia a umelý život
9
Správa o činnosti organizácie SAV
XIII, Stará Lesná, Slovensko.
KOSTOVIČOVÁ, L., KONEČNÝ, M., DUDEKOVÁ, K. Čo to vlastne
meriame? Reflexia testu kognitívnej reflexie. 31. Psychologické dni, Bratislava,
11.-13. 9. 2013.
KORDAČOVÁ, J. Rozhodovanie v schémach. 31. Psychologické dni,
Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
MASARYK, R. Možnosti využitia kvalitatívnych metód pri skúmaní
rozhodovania. 31. Psycho-logické dni, Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
MASARYK, R., BAŠNÁKOVÁ, J., KOSTOVIČOVÁ, L. Od vedy do triedy:
(Trans)formovanie poznania v kontexte učiteľstva psychológie. Psychológia (v)
škole. FF UK, Bratislava 2013.
RUISEL, I. Usudzovanie ako súčasť múdrosti. 31. Psychologické dni,
Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
SARMÁNY-SCHULLER, I., BUKVAJOVÁ, V. Neistota-istota a dimenzie
kognitívneho štýlu reflexivita-impulzivita pri rozhodovaní sa v časovom strese.
31. Psychologické dni, Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
ŠIMÚTH, J., SARMÁNY-SCHULLER, I. Aplikácia výskumu v oblasti
kognitívneho a rozhodovacieho štýlu vo vzdelávaní a manažmente. 31.
Psychologické dni, Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
TÚNYIOVÁ, M., SARMÁNY-SCHULLER, I. Potreba štruktúry vo vzťahu k
intuitívnemu rozhodovaniu. 31. Psychologické dni, Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
ČAVOJOVÁ, V., Intuícia vo (vedeckej) tvorivosti. X. Konference ČASP o.s. Olomouc, 22.-24. 3.
2013.
HALAMA, P., Maintaining Meaning in Life in Old Age: Personality and Social Factors. ECP
2013, Stockholm, Švédsko.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
BAČOVÁ, V., Rozhodnutia so závažnými dôsledkami. 31. Psychologické dni, Bratislava, 11.-13.
9. 2013.
HALAMA, P., Emócie pri komplexnom rozhodovaní v naturalistickom prostredí. 31. Psychologické dni, Bratislava, 11.-13. 9. 2013.
10
Správa o činnosti organizácie SAV
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
BAŠNÁKOVÁ, J., Experimentálna pragmatika. Tri prednášky v rámci Letní školy lingvistiky,
Dačice, 16.-24.8.2013.
BAŠNÁKOVÁ, J., It is not easy to give a good talk: how the brain deals with indirect meaning.
Pozvaná prezentácia na KNAW (Kráľovská holandská akadémia vied), Amsterdam, September
2013.
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Bačová Viera
Ballová Mikušková Eva
Kordačová Jana
Kurincová Čavojová Vladimíra
Ruisel Imrich
Sarmány-Schuller Ivan
VEGA
VEGA
APVV
VEGA
VEGA
VEGA
Počet
hodnotených
projektov
2
1
1
1
3
7
2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Bilancia karentovaného časopisu Studia Psychologica, ktorý vydáva ÚEP SAV, za rok 2013:
V roku 2013 bolo v Studia Psychologica publikovaných 26 článkov; 8 autorov zo Slovenska, z toho
6 autorov z nášho ústavu; 18 článkov pochádza od zahraničných autorov (ČR – 2, Slovinsko – 1,
Spojené kráľovstvo – 1, Turecko – 3, Španielsko – 1, Poľsko – 2, Maďarsko – 2, USA – 1,
Taliansko – 2, Chorvátsko – 1, Rakúsko – 1, Ukrajina - 1).
Redakcia SP zaevidovala 80 článkov, z toho bolo prijatých na ďalšie redakčné pokračovanie 30,
zamietnutých na základe posudku alebo nezodpovedajúcich profilu bolo 50 článkov.
V roku 2013 vyšlo monotematické číslo (3/2013) s tematickým zameraním „Cognitive processes in
religion and spirituality“.
Redakcia časopisu plánuje vo vydávaní monotematických čísel pokračovať, v súčasnosti plánuje
ďalšie monotematické číslo na rok 2014.
Impact factor časopisu Studia Psychologica dosiahol v r. 2012 hodnotu 0.215.
11
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013
Forma
Počet k 31.12.2013
Doktorandi
celkový počet
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2013
Ukončenie z dôvodov
z toho
novoprijatí
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
3
4
3
0
0
2
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
3
4
3
0
0
2
0
0
0
0
7
Súhrn
3
2
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Z formy
Do formy
Interná z
prostriedkov
SAV
Interná z
Interná z iných Interná z iných
prostriedkov
Externá
Externá
zdrojov
zdrojov
SAV
Interná z
Interná z
Interná z iných
Interná z iných
Externá
prostriedkov
Externá
prostriedkov
zdrojov
zdrojov
SAV
SAV
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
Mgr. Ivana
Kamhalová
Mgr. Mária
Túnyiová
interné
štúdium
hradené z 9 / 2010
prostriedk
ov SAV
interné
štúdium
hradené z 9 / 2010
prostriedk
ov SAV
8 / 2013
Doc. Mgr. Peter
3.1.13 sociálna
Fakulta sociálnych a
Halama PhD., Ústav
psychológia a
ekonomických vied
experimentálnej
psychológia práce
UK
psychológie SAV
8 / 2013
3.1.13 sociálna
psychológia a
psychológia práce
PhDr. Ivan
Sarmány-Schuller Fakulta sociálnych a
CSc., Ústav
ekonomických vied
experimentálnej
UK
psychológie SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
12
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Názov študijného
programu (ŠP)
Názov študijného odboru
Univerzita/vysoká škola a
Číslo ŠO
(ŠO)
fakulta
sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Mgr. Lucia Adamovová, PhD. prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
(sociálna psychológia a
(Fakulta sociálnych a
psychológia práce)
ekonomických vied UK)
Mgr. Lukáš Pitel, PhD. (PhD.,
Mgr. Lucia Adamovová, PhD. Doc. Mgr. Peter Halama, PhD. Faculty of Medical Scieces of the
(sociálna psychológia)
(Filozofická fakulta TVU)
University of Groningen,
Holandsko)
prof. PhDr. Viera Bačová,
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. Mgr. Mária Túnyiová, PhD.
DrSc. (sociálna psychológia a (Fakulta sociálnych vied a
(PhD., Fakulta sociálnych a
psychológia práce)
zdravotníctva UKF)
ekonomických vied UK)
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD. prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
(psychológia)
(Filozofická fakulta TVU)
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
(sociálna psychológia a
(Filozofická fakulta UK)
psychológia práce)
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
(sociálna psychológia)
(Pedagogická fakulta UK)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
prof. PhDr. Imrich Ruisel,
(Univerzita Konštantína Filozofa
DrSc. (psychológia)
v Nitre)
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
9
1
9
0
374
50
316
0
Celkový počet hodín v r. 2013
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
13
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
11
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
58
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
2
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
3
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
4
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
3
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
0
2
0
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Sociální procesy a osobnost 2013, Třešť, ČR, 23.09.-25.09.2013
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV., Bratislava, 20.06.-20.06.2014,
(Eva Ballová Mikušková, + 421 - 2 - 5477 3509, [email protected])
Sociálne procesy a osobnosť 2014, Stará Lesná, 18.09.-19.09.2014,
(Eva Ballová Mikušková, + 421 - 2 - 5477 3509, [email protected])
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
1
3
0
Počet členstiev
14
Správa o činnosti organizácie SAV
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
International Association for the Psychology of Religion (funkcia: členka)
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
European Association of Social Psychology (funkcia: členka)
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
European Association for Decision Making (funkcia: členka)
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
European Association of Social Psychology (funkcia: členka)
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
European Association of Personality Psychology (funkcia: člen)
International Association for the Psychology of Religion (funkcia: člen)
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
European Association for Decision Making (funkcia: člen)
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
European Association for Decision Making (funkcia: členka)
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Stress and Anxiety Research Society (STAR) (funkcia: národný reprezentant za Slovensko)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
15
riešenia
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): doktorandské štúdium
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: uskutočňovanie doktorandského študijného programu v študijnom odbore Sociálna
psychológia a psychológia práce, č. 3.1.13
Zhodnotenie: ÚEP SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia sa v spolupráci s FSEV UK (Ústav
aplikovanej psychológie) podieľa na doktorandskom štúdiu výučbou a tým, že vedeckí pracovníci
ústavu sú školiteľmi doktorandov a doktorandiek.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave - výbery, zaškolenie a supervízia dobrovoľníkov DS
Vŕba sprevádzajcich onkologických pacientov (M. Hatoková).
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií - vedenie školení v rámci akreditovaného tréningu
Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (M. Hatoková).
Psychodiagnostika pacientov s chorobami z povolania pre Kliniku pracovného lekárstva a
toxikológie FN akad. Dérera (I. Ruisel).
Psychologická, diagnostická a terapeutická činnosť pre resocializačné stredisko RETEST v
Bratislave (klientela: osoby závisle od psychotropných látok). (J.Kordačová).
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda - psychologická diagnostická a poradenská činnosť
(L. Čičmanová).
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
16
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Komisia pre obhajoby dizertácií (DrSc.) v odbore Psychológia AV ČR
Adresát expertízy: Akadémia vied Českej republiky
Spracoval: prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Názov expertízy: Koordinátor volebných pozorovatelov (Honduras)
Adresát expertízy: European Commission, European External Action Service (EEAS)
Spracoval: PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Názov expertízy: Dlhodobý pozorovatel EU (Paraguaj)
Adresát expertízy: European Commission, Foreign Policy Instruments (FPI)
Spracoval: PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Názov expertízy: Komisia pre obhajoby dizertácií (DrSc.) v odbore Psychológia AV ČR
Adresát expertízy: Akadémia vied Českej republiky
Spracoval: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Názov expertízy: Oponentský posudok priebežnej etapy úlohy ŠPVV
Adresát expertízy: MŠ SR
Spracoval: RNDr. Zdena Ruiselová, CSc.
Stručný opis: Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (ESS)- zodpovedný riešiteľ prof.
PhDr. J. Výrost, DrSc.
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
17
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Dátum alebo
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
počet za rok
Mgr. Lucia
seminár Emócie:
Žilina
PB Hanba a vina
6.4.2013
Adamovová, PhD.
K.Dudekova,
V.Baláž,
námet a scenár filmu
L.Kostovičová,
prof. PhDr. Viera
"Ako sa ľudia
Bratislava
M.Tunyiová,
DO rozhodujú",
15.10.2013
Bačová, DrSc.
V.Čavojová,
SPEKTRUM VEDY
J.Gurňaková,
J.Stračina
Mgr. Katarína
Dudeková
Mgr. Jitka
Gurňáková, PhD.
Ing. Mgr. Róbert
Hanák, PhD.
Ing. Mgr. Róbert
Hanák, PhD.
Ing. Mgr. Róbert
Hanák, PhD.
Mgr. Mária Hatoková,
PhD.
prof. PhDr. Imrich
Ruisel, DrSc.
prof. PhDr. Imrich
Ruisel, DrSc.
prof. PhDr. Imrich
Ruisel, DrSc.
prof. PhDr. Imrich
Ruisel, DrSc.
Rozhodovanie sa v
podmienkach rizika:
H. Harenčárová,
PB Prečo je dôležité
L. Kostovičová
rozumieť
pravdepodobnosti
Tím riešiteľov
grantového
projektu VEGA
2/0095/10
Články a rozhovory,
Človek a spoločnosť:
IN Aj záchranári
potrebujú starostlivosť
Týždeň vedy a
techniky na Slovensku 13.11.2013
2013 / ÚEP SAV
Science.sk
19.5.2013
Týždeň vedy a
PB Intuícia v rozhodovaní techniky na Slovensku 13.11.2013
2013 / ÚEP SAV
Oblasti, kde sa
(ne)môžete stať
expertom,
IN http://rozhodovanie.bl
ogspot.sk/2013/10/obl
asti-kde-sa-nemozetestat-expertom.html
Šarlatáni a skutoční
experti okolo nás,
http://rozhodovanie.bl
IN ogspot.sk/2013/10/sarl
atani-skutocni-expertiokolo-nas.html
Paliatívna
psychológia PB sprevádzanie ťažko
chorých a
zomierajúcich
RO Cesta k psychológii
Hodnoty... smiešne?
PB Noc divadiel
Inteligencia a
RO hlavolamy
Slobodná vôľa - fakt
RO alebo sladká ilúzia? 2
časti
18
blog 27.10.2013
27.10.2013
blog 23.10.2013
23.10.2013
Dobrá krajina v
Martinuse.
26.11.2013
Radio REGINA
12.9.2013
Divadlo TICHO a
spol.
17.11.2013
Radio VIVA
8.9.2013
Radio Slovensko,
Nočná pyramída
16.11.2013
Správa o činnosti organizácie SAV
séria článkov o
Mgr. Jana Bašnáková, Eva Vavráková,
témach z vývinovej
TL psychológie
MSc.
Jana Zemandl
Mama a Ja
5
(spoluatorstvo)
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
5
tlač
1
TV
rozhlas
3
internet
3
exkurzie
publikácie
0
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
0
Počet
0
0
1
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Počet
Názov podujatia
Miesto
Dátum konania
medzinárodná
účastníkov
Otázniky rozhodovania:
Bratislava, Fakulta
Teória, empíria, život
sociálnych a
domáca
ekonomických 11.09.-13.09.2013
vied Univerzity
Komenského
Sociální procesy a
medzinárodná
Třešť, ČR
23.09.-25.09.2013
osobnost 2013
9.3. Účasť na výstavách
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
2
3
0
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Studia psychologica (funkcia: členka redakčnej rady)
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
HUMANUM – medzinárodné sociálne a humanitné štúdie, Instytut Wydawniczy Humanum,
Warsaw (funkcia: členka redakčnej rady)
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Revista de Psihologie (funkcia: člen Comitet consultativ international)
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
Psychologie a její kontexty (funkcia: člen redakčnej rady)
Studia psychologica (funkcia: člen redakčnej rady)
19
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Jana Kordačová, CSc.
Cognitive Remediation Journal (funkcia: členka zoznamu externých posudzovateľov)
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
Revista de Psihologie (funkcia: člen Comitet consultativ international)
Studia psychologica (funkcia: čestný vedúci redaktor)
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
Československá psychologie (funkcia: členka redakčnej rady)
Revista de Psihologie (funkcia: členka Comitet consultativ international)
Studia psychologica (funkcia: členka redakčnej rady)
PhDr. Alexandra Prokopčáková, CSc.
Studia psychologica (funkcia: členka redakčnej rady)
Mgr. Ida Prokopčáková
Revista de Psihologie (funkcia: členka Comitet consultativ international)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Revista de Psihologie (funkcia: člen Comitet consultativ international)
Studia psychologica (funkcia: člen redakčnej rady)
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Revue medicíny v praxi (funkcia: člen redakčnej rady)
Studia psychologica (funkcia: vedúci redaktor)
PhDr. Michal Stríženec, DrSc.
Revista de Psihologie (funkcia: člen Comitet consultativ international)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Slovenská psychologická spoločnosť (funkcia: členka)
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Lenka Čičmanová, PhD.
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
PhDr. Emília Ficková
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
Slovenská psychologická spoločnosť (funkcia: členka)
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
Slovenská psychologická spoločnosť (funkcia: člen)
20
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Jana Kordačová, CSc.
Sekcia psychológie zdravia SPS pri SAV (funkcia: členka výboru)
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka )
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
PhDr. Alexandra Prokopčáková, CSc.
Slovenská psychologická spoločnosť (funkcia: členka)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Slovenská lekárska spoločnosť (funkcia: člen)
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: predseda)
PhDr. Michal Stríženec, DrSc.
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Gurňáková, J., 2013, Aj záchranári potrebujú starostlivosť. Rozhovor pre článok na
www.science.sk, zapísala Z. Vitková.
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
11736
knihy a zviazané periodiká
11736
audiovizuálne dokumenty
-
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
-
mikroformy
-
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
-
Počet titulov dochádzajúcich periodík
5
z toho zahraničné periodiká
2
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
49
kúpou
38
darom
11
výmenou
-
bezodplatným prevodom
-
Úbytky knižničných jednotiek
-
Knižničné jednotky spracované automatizovane
-
21
Správa o činnosti organizácie SAV
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
92
odborná literatúra pre dospelých
z toho
92
výpožičky periodík
-
prezenčné výpožičky
92
MVS iným knižniciam
-
MVS z iných knižníc
-
MMVS iným knižniciam
-
MMVS z iných knižníc
-
Počet vypracovaných bibliografií
-
Počet vypracovaných rešerší
-
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
5
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
34
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
1562,47
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (členka)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
22
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
- Edičná rada SAV (členka)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (predseda)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
- Komisia č. 11 pre vedy o človeku (členka)
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
- Komisia č. 11 pre vedy o človeku (predseda)
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
- Komisia č. 11 pre vedy o človeku (člen)
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
zo ŠR
spolu
Výdavky
z toho:
z mimorozp. z toho:
zdrojov
ŠF EÚ
ŠF EÚ vr.
vr.
spolufinan.z
spolufina
o ŠR
n.zo ŠR
Výdavky spolu
433 362,03
425 597,66
0
7 764,37
0
Bežné výdavky
433 362,03
425 597,66
0
7 764,37
0
218 993
215 444
0
3 549
0
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
76 875,55
75 635,21
0
1 240,34
0
tovary a služby (630)
90 934,70
87 959,67
0
2 975,03
0
z toho: časopisy
6 419
6 419
0
0
0
VEGA projekty
38 110
38 110
0
0
0
MVTS projekty
0
0
0
0
0
CE
10 000
10 000
0
0
0
vedecká výchova
3 040
3 040
0
0
0
bežné transfery (640)
364,78
364,78
0
0
0
v tom:
mzdy (610)
z toho: štipendiá
23
Správa o činnosti organizácie SAV
transfery partnerom
projektov
Kapitálové výdavky
0
0
0
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
kapitálové transfery
z toho: transfery
partnerom projektov
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
rozpočtové
spolu
10 162,16
2 397,79
iné
2 397,79
2 397,79
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
7 764,37
7 764,37
7 427,61
7 427,61
336,76
336,76
Príjmy spolu
Nedaňové príjmy
v tom:
príjmy z prenájmu
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné
zahraničné
z toho: projekty
rámcového programu EÚ
iné
24
z
mimoroz
p. zdrojov
0
0
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Ficková Emília
Medaila pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV
Opis: Ocenenie pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Kováč Damián
Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV
Opis: Ocenenie pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Kurincová Čavojová Vladimíra
Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
Oceňovateľ: SAV
Opis: 2. miesto v súťaži za III. odd. vied o spoločnosti a kultúre
Ruisel Imrich
Plaketa pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: Predseda SAV
Opis: Ocenenie pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Kostovičová Lenka
individuálny grant pre doktorandov Nadácie Intenda v rámci programu "Podporujeme individuality"
Oceňovateľ: Nadácia Intenda
Opis: 1.miesto v kategórii spoločenských vied
Kostovičová Lenka
Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2012/2013 v kategórii právo, filozofia, politológia, sociológia
Oceňovateľ: Junior Chamber International - Slovensko, pod záštitou prezidenta SR,
Stríženec Michal
FIDES ET RATIO
Oceňovateľ: KBS, Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru
Opis: Ocenenie Fides et ratio udeľuje KBS osobnostiam, ktoré svojim pôsobením prispeli k dialógu
medzi vedou a vierou.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
15.2. Medzinárodné ocenenia
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc., +421-2-5477 5625, 54773509
Riaditeľ organizácie SAV:
..............................................................
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
26
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
100
1.00
2.
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
100
1.00
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
100
1.00
2.
Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
16
0.04
3.
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
100
1.00
4.
PhDr. Jana Kordačová, CSc.
100
1.00
5.
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
50
0.50
6.
PhDr. Alexandra Prokopčáková, CSc.
50
0.50
7.
RNDr. Zdena Ruiselová, CSc.
50
0.50
8.
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
100
1.00
2.
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
100
1.00
3.
Mgr. Lenka Čičmanová, PhD.
100
0.00
4.
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
100
0.87
5.
Ing. Mgr. Róbert Hanák, PhD.
100
1.00
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová,
7.
PhD.
8. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.
100
0.25
100
1.00
100
0.46
9.
100
1.00
10. PhDr. Zuzana Törvenyi Belovičová, PhD.
100
0.00
11. Mgr. Mária Túnyiová, PhD.
100
0.33
6.
Mgr. Lukáš Pitel, PhD.
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
100
1.00
2.
PhDr. Emília Ficková
100
1.00
3.
Mgr. Nelly Korcová
50
0.50
4.
Mgr. Martin Majerník
60
0.25
5.
Mgr. Ida Prokopčáková
100
1.00
27
Správa o činnosti organizácie SAV
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Katarína Hornáčková
100
1.00
2.
Slavomíra Putyrová
100
0.25
16
0.16
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
31.12.2013
0.50
31.12.2013
-
11.5.2013
0.08
Ostatní pracovníci
1.
Pavlína Madarásová
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Zdena Ruiselová, CSc.
Vedeckí pracovníci
1.
PhDr. Zuzana Törvenyi Belovičová, PhD.
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Marek Mokráň
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Mgr. Katarína Dudeková
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
2.
Mgr. Matúš Grežo
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
3.
Mgr. Hana Harenčárová
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
4.
Mgr. Marek Jurkovič
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
5.
Mgr. Lenka Kostovičová
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
6.
Mgr. Katarína Košíková
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
7.
Mgr. Martin Sedlár
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
3.1.13 sociálna psychológia a
psychológia práce
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
organizácia nemá externých doktorandov
28
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania v situáciách emočnej záťaže
(Personality aspects of effective self-regulation and decision-making in emotionally demanding
situations )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jitka Gurňáková
1.1.2010 / 31.12.2013
2/0095/10
áno
Ústav experimentálnej psychológie SAV
0
VEGA: 10345 €
Dosiahnuté výsledky:
Výber najvýznamnejších výsledkov z ukončeného štvorročného projektu venovaného rozhodovaniu
zdravotníckych operátorov, zdravotníckych záchranárov a zdravotných sestier predstavuje desať
originálnych štúdií, kde boli a) bližšie charakterizované pracovné podmienky a situácie, ktoré
jednotlivé skupiny zdravotníkov považujú za osobitne zaťažujúce, b) porovnávaná miera
percipovaného stresu a jeho dôsledkov v emočnom prežívaní, v spôsobe a efektívnosti
rozhodovania zdravotníkov, c) identifikované ďalšie osobnostné a kognitívne koreláty ako aj
preferované stratégie sebaregulácie emócií, ktoré s výberom viac alebo menej efektívnych spôsobov
rozhodovania súvisia. Naturalistický prístup k výskumu rozhodovania zdravotníckych záchranárov
priniesol pilotnú analýzu ich rozhodovania v jednotlivých fázach záchranného procesu v náročných
situáciách, popis vplyvu aktuálne prežívaných emócií a spôsobu ich regulácie na proces a výsledok
rozhodovania v zásahu zdravotníckych záchranárov a porovnanie reálneho výkonu viac a menej
úspešných posádok ZZS spolu s charakterizovaním úspešného modelu rozhodovania o pracovnej
diagnóze pacienta v modelových situáciách.
GURŇÁKOVÁ, J. a kol., (2013). Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť.
Bratislava: ÚEP SAV.
Zdravotnícki pracovníci sa musia rýchlo rozhodovať v komplexných, nejasne štruktúrovaných
situáciách pri vedomí rizika vážnych negatívnych dôsledkov chybného rozhodnutia, čo predstavuje
významný zdroj stresu pri výkone ich povolania. Dôležitým prvkom v tomto procese je emočná
sebaregulácia, ktorá môže pri efektívnom používaní mierniť nežiaduci dopad negatívnych emócií
na kvalitu ich rozhodovania. Efektívnymi spôsobmi sebaregulácie emócií sú postupy predstavujúce
úmyselné kognitívne úsilie, zamerané priamo na reguláciu vlastného emočného prežívania: snaha o
hlbšie porozumenie aktuálnej situácii a sprievodným emóciám ako aj presmerovanie pozornosti na
pozitívnejšie aspekty vlastnej celkovej životnej situácie.
29
Správa o činnosti organizácie SAV
GURŇÁKOVÁ, J., (2013). Význam sebaregulácie emócií v zvládaní záťaže a schopnosti
efektívneho rozhodovania zdravotníckych profesionálov. In J. Gurňáková, a kol., Rozhodovanie
profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. ÚEP SAV, Bratislava, 129-160.
KAMHALOVÁ, I., HALAMA, P., GURŇÁKOVÁ, J., (2013). Affect regulation and decision
making in health care proffesionals: Typology approach. Studia psychologica, 55, 1, 19-30.
Tendencia záchranárov vytvárať si predpoklady o charaktere situácie a povahe problémov pacienta
už počas preberania výzvy z operačného strediska ZZS má významný vplyv na ich následné
jednanie, vrátane samotného postupu vyšetrovania a diagnostikovania pacienta. Menej úspešné
posádky sa častejšie odkláňajú od požadovaného systematického postupu vyšetrenia v dôsledku
tendencie selektívne vyhľadávať tie informácie, ktoré sú v súlade s ich pôvodným očakávaním. Ak
sa ich pôvodné predpoklady nepotvrdia, častejšie prežívajú zvýšenú neistotu vo svojich záveroch a
v niektorých prípadoch zotrvávajú na svojich pôvodných chybných predpokladoch aj napriek
protirečiacim objektívne zisteným faktom. Pre výkon úspešných posádok je charakteristické
pozorné spracovanie výzvy z OS a následná otvorenosť voči akémukoľvek vývoju situácie, alebo
vytváranie adekvátnych predpokladov o situácii na mieste, ale len vtedy, ak sú záchranári
pripravení si ich aj dôkladne overiť. V oboch prípadoch sa ukázalo ako užitočné dodržiavanie
systematického postupu vyšetrenia pacienta v kombinácii so schopnosťou flexibilného reagovania
na vývoj situácie, ako aj zachovávanie rešpektujúceho/partnerského postoja voči pacientovi.
GURŇÁKOVÁ, J., (2013). Ako vzniká diagnóza? Psychologická analýza postupu posádok RZP v
súťažnej úlohe “Káča” na Rallye Rejvíz 2010. In J. Gurňáková a kol., Rozhodovanie profesionálov:
Sebaregulácia, stres a osobnosť. Bratislava: ÚEP SAV, 277-302.
2.) Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície expertmi pri riešení strategických úloh
(Decision making of experts: Using intuition for solution of strategic tasks)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vladimíra Kurincová Čavojová
1.1.2013 / 30.12.2016
2/0064/13
áno
Ústav experimentálnej psychológie SAV
0
VEGA: 5800 €
Dosiahnuté výsledky:
V prvom roku sme teoreticky analyzovali úlohu intuície v rozhodovaní, s cieľom zhodnotiť
doterajšie výskumy a navrhnúť sériu parciálnych experimentov pre ďalší rok riešenia projektu.
Kritický pohľad na aplikácie a obmedzenia používania intuície v rozhodovaní a metódy jej merania
však doteraz na Slovensku chýbal, preto sme odbornej verejnosti predložili pokračovanie série
publikácií Rozhodovanie a usudzovanie zameraný práve na túto problematiku (Hanák, Ballová
Mikušková, Čavojová, 2013). Hlavným teoretickým prínosom je analýza podmienok, kedy je
intuícia racionálna rozhodovacia stratégia (Ballová Mikušková, 2013, Čavojová, 2013) a prehľad
dostupných nástrojov na meranie intuície a ich prediktívna validita (Hanák, 2013). Dva z
dotazníkov na meranie intuície (PID a REI) sme dokonca validizovali na slovenskej aj českej
30
Správa o činnosti organizácie SAV
vzorke vysokoškolákov (Ballová Mikušková, 2013).
Na základe štúdia dostupných výskumov sme tiež navrhli sériu experimentov
v e-prime (Čavojová, 2013), ktoré by mali prispieť do debaty o kontroverzných výsledkoch o
výhode nevedomého myslenia pri riešení komplexných problémov (Dijksterhuis, Nordgren, 2006).
V pilotnom výskume sme tiež zistili, ľudia sa odlišujú od seba v miere v akej sa spoliehajú na
intuíciu. Niektorí sami seba vidia ako intuitívnych, iní ako racionálnych. Napriek týmto rozdielom
sme zistili, že intuitívni rovnako dobre riešia rôzne logické úlohy ako racionálni. Ukazuje sa, že sme
schopní používať aj intuíciu aj racionalitu napriek tomu, že viac preverujeme niektorú z nich.
Napríklad, neplatí, že intuitívni ľudia vyhľadávajú menej informácií, alebo sa spoliehajú na menej
informácií pri svojom rozhodovaní (Čavojová, Hanák, Ballová Mikušková, 2013). To by mohlo
naznačovať, že intuícia nie je jednoduchá heuristika, ale pomerne komplikovaný proces, ktorý
prebieha automaticky, preto je rýchly a je schopný zvažovať rôzne parametre (parallel constraint
satisfaction, Glöckner, 2010).
HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., ČAVOJOVÁ, V. (Eds.), (2013). Rozhodovanie a
usudzovanie IV. Aplikácie a limity intuície. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.
BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., (2013). Intuícia: dobrý sluha, zlý pán? In R. Hanák, E. Ballová
Mikušková, V. Čavojová (Eds.), Rozhodovanie a usudzovanie IV., Aplikácie a limity intuície.
Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.
ČAVOJOVÁ, V., (2013). O racionalite intuície. In R. Hanák, E. Ballová Mikušková, V. Čavojová
(Eds.), Rozhodovanie a usuzdovanie IV., Aplikácie a limity intuície. Bratislava: Ústav
experimentálnej psychológie SAV.11 – 32.
ČAVOJOVÁ, V., (2013). Teória nevedomého rozhodovania: prehľad a výzvy na budúci výskum.
Príspevok na medzinárodnej konferencii Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií
IV., 27. – 28.11.2013 na FiF UK v Bratislave.
ČAVOJOVÁ, V., HANÁK, R., BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., (2013). Do intuitive people rely on
less information? Poster presented at SPUDM24, Subjective Probability, Utility, and Decision
Making Conference, , August 18. – 22. held at IESE Business School, Barcelona.
BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., (2013). Preferencia deliberatívnych a intuitívnych
rozhodovacích štýlov u Slovákov a Čechov. Príspevok na medzinárodnej
konferencii „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV.", 27. a 28. novembra
2013, Bratislava.
HANÁK, V., (2013). Prediktívna validita dotazníkov merajúcich intuíciu PID, REI a GDMS. In R.
Hanák, E. Ballová Mikušková, V. Čavojová (Eds.), Rozhodovanie a usuzdovanie IV., Aplikácie a
limity intuície. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.101 –127.
3.) Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
Radomír Masaryk
1.1.2013 / 31.12.2016
2/0154/13
áno
Ústav experimentálnej psychológie SAV
0
31
Správa o činnosti organizácie SAV
inštitúcií:
Čerpané financie:
VEGA: 8644 €
Dosiahnuté výsledky:
Plánom tímu na rok 2013 bolo teoretické zmapovanie problematiky a vyvodenie záverov z
pilotných štúdií realizovaných pred spustením práce na grantovej úlohe. Tieto výstupy sme
zhmotnili v monografii “Sociálne vplyvy v rozhodovaní”. V monografii sme predstavili tri línie
nášho uvažovania:
1. Snahu hľadať relevantné premenné výskumného problému a analyzovať ich formou
experimentov (v publikácii prezentujú svoje závery v tomto smere predovšetkým L. Kostovičová a
K. Dudeková so svojimi zisteniami zameranými na akontabilitu, zodpovednosť a kognitívnu
reflexiu, a metodicky J. Bašnáková),
2. Snahu o pohľad cez kvalitatívne metódy pri skúmaní rozhodovania (R. Masaryk prináša prehľad
možných prístupov a reflektuje pilotnú štúdiu zameranú na fungovanie samosprávnej inštitúcie),
3. Snahu hľadať kultúrne faktory s vplyvom na individuálne rozhodovanie (texty I. Brezinu).
Súčasne sme v roku 2013 dokončili zber údajov k otázkam súvisiacim s kultúrnymi faktormi, ktoré
momentálne analyzujeme. Zároveň pracujeme na dizajne kvalitatívnej štúdie s novou členkou tímu
M. Hatokovou, a na finalizovaní záverov laboratórnych experimentov.
V roku 2013 sme naše úvahy a prvé výsledky prezentovali aj na viacerých konferenciách – Sociálne
procesy a osobnosť, Psychologické dni, Kognícia a umelý život, či Psychológia v sekundárnom
vzdelávaní. Veľkým úspechom bolo predovšetkým akceptovanie príspevkov L. Kostovičovej a K.
Dudekovej na 24. konferencii European Association of Decision Making – Subjective Utility,
Probability and Decision Making v španielskej Barcelone.
MASARYK, R. (Ed., (2013). Rozhodovania a usudzovanie V: Sociálne vplyvy v rozhodovaní.
Bratislava: ÚEP SAV. ISBN: 978-80-88910-46-6.
Obsah (kapitoly editorskej monografie):
Jana Bašnáková: Skúmanie sociálnych vplyvov na rozhodovanie: kvantitatívne metódy
Radomír Masaryk: Skúmanie sociálnych vplyvov na rozhodovanie: kvalitatívne metódy
Viera Bačová: Preferencie v rozhodovaní a efekt atraktivity
Lenka Kostovičová: Akontabilita a zodpovednosť v rozhodovaní
Katarína Dudeková: Sociálne referenčné body v rizikovom rozhodovaní
Ivan Brezina: Kognitívny a hodnotový kontext kultúrnych rozdielov v rozhodovaní
Ivan Brezina: Medzikultúrny výskum osobnostných aspektov rozhodovania
BAČOVÁ, V., (2013). Rozhodnutia so závažnými dôsledkami. Pozvaná prednáška prezentovaná
na konferencii 31. Psychologické dni - Otázky rozhodovania: Teória, empíria, život, Bratislava
2013, Slovensko.
+ Rovnomenný príspevok v zborníku Sarmány-Schuller, I. (Ed.), Otázniky rozhodovania: Teória,
empíria, život (s. 14-25). Bratislava: Stimul. ISBN: 978-80-8127-086-4
BAŠNÁKOVÁ, J., MASARYK, R., BREZINA, I., (2013). Konceptualizovanie sociálnych a
kultúrnych vplyvov pri rozhodovaní: nástrahy, problémy a otázky. Zborník z konferencie Social
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Processes and Personality. Psychologická ústav AV ČR, 2013, s. 30.
KOSTOVIČOVÁ, L., DUDEKOVÁ, K., SIROTA, M., & BAČOVÁ, V., (August, 2013). Let's
think it through: Effects of accountability and responsibility on risk attitude are partially mediated
by cognitive reflection. Ústny príspevok prezentovaný na 24th conference of European Association
of Decision Making – Subjective Utility, Probability and Decision Making, Barcelona, Španielsko.
+ Rovnomenný abstrakt v zborníku (s.106-107), voľné dostupná elektronická verzia:
http://www.iese.edu/en/files/ultim%20llibre_tcm4-99133.pdf (nie som si istá editormi a nenašla
som informáciu o ISBN)
KOSTOVIČOVÁ, L., DUDEKOVÁ, K., SIROTA, M., & BAČOVÁ, V., (Máj, 2013). Podporou
kognitívnej reflexie k tolerancii vyšších strát? Vplyv akontability na averziu voči strate je čiastočne
mediovaný mierou analytického myslenia. Ústny príspevok prezentovaný na konferencii Kognícia a
umelý život XIII, Stará Lesná, Slovensko.
+ Rovnomenný príspevok v zborníku Kelemen, J, Rybár, J., Farkaš, I., & Takáč, M. (Ed.),
Kognitivní věda a umělý život (s. 141-146). Slezská Univerzita v Opavě. ISBN: 978-80-7248-863-6
KOSTOVIČOVÁ, L., KONEČNÝ, M., & DUDEKOVÁ, K., (2013). Čo to vlastne meriame?
Reflexia Testu kognitívnej reflexie. Ústny príspevok prezentovaný na konferencii 31.
Psychologické dni - Otázky rozhodovania: Teória, empíria, život, Bratislava, Slovensko.
+ Rovnomenný príspevok v zborníku Sarmány-Schuller, I. (Ed.), Otázniky rozhodovania: Teória,
empíria, život (s. 166-171). Bratislava: Stimul. ISBN: 978-80-8127-086-4
MASARYK, R., (2013) Možnosti využitia kvalitatívnych metód pri skúmaní rozhodovania. In I.
Sarmány Schuller (Ed.), Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. Bratislava: Stimul.
MASARYK, R., BAŠNÁKOVÁ, J., & KOSTOVIČOVÁ, L., (2013). (Trans)formovanie poznania
vo vyučovaní psychológie. In Sokolová, L. a kol. (Ed.), Psychológia v sekundárnom vzdelávaní (s.
93-113). Bratislava: Univerzita Komenského. ISBN 978-80-223-3484-6
MASARYK, R., BAŠNÁKOVÁ, J., KOSTOVIČOVÁ, L., (2013). In Sokolová, L., Lemešová, M.,
Masaryk R. (Eds.), Od vedy do triedy: (Trans)formovanie poznania v kontexte učiteľstva
psychológie. Psychológia (v) škole – kniha abstraktov. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 15.
4.) Potreba štruktúry v procese rozhodovania a zvládania (Need for structure in proceses of
decision - making and coping)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Sarmány-Schuller
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0126/12
áno
Ústav experimentálnej psychológie SAV
0
ÚEP SAV: 10738 €
33
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
Porovnanie výsledkov výskumu s adolescentmi pri zohľadnení veku a rodu ukázalo, že mladší aj
starší chlapci v porovnaní s dievčatami preferujú zhodne častejšie reaktívne stratégie zamerané na
problém, a to aktívny coping, prekonanie konkurujúcich aktivít a sebaovládanie, z proaktívnych sú
to proaktívny coping, strategické plánovanie a preventívny coping. Chlapci preferujú častejšie
stratégie zamerané na problém a vyhýbacie stratégie behaviorálne odpútanie sa od nepriaznivej
situácie a humor. Dievčatá používajú viac stratégie zamerané na emócie, najmä vyhľadávanie
inštrumentálnej a emočnej opory, ale aj vyhýbacie stratégie popieranie existencie problému,
mentálne odvedenie pozornosti od problému, užívanie alkoholu alebo drog, Na rozdiel od chlapcov
preferujú mladšie aj staršie dievčatá zhodne častejšie z reaktívnych stratégií na problém zameranú
inštrumentálnu oporu, všetky stratégie zamerané na emócie, vyhýbaciu stratégiu užívanie alkoholu,
drog a tiež proaktívne vyhľadávanie inštrumentálnej aj emočnej opory.
Analyzoval sa konštrukt schémy a jej miesto v ľudskom poznávaní. Popri širších súvislostiach
všeobecno-psychologického charakteru a poznatkoch z oblasti kognitívnej psychológie sa
pozornosť sústredila aj na tzv. maladaptívne schémy - rigidné vzorce myslenia a správania,
prostredníctvom ktorých sa osoba vzťahuje k okolitému svetu, hodnotí ho a interpretuje. Tieto
kognície, i keď najčastejšie neuvedomované, predstavujú signifikantné determinanty rozhodovania
a konania každého jednotlivca, pričom sú zároveň bariérou nielen racionálneho myslenia a
efektívneho rozhodovania, ale aj celkového optimálneho fungovania človeka. Sľubné vyhliadky v
tomto ohľade ponúkajú niektoré novšie oblasti a smery psychologického bádania, akými sú
napríklad pozitívna psychológia, pozitívna klinická a kognitívna psychológia, ktorých námety a
inšpirácie našli uplatnenie v našich teoretických analýzach a publikačných výstupoch.
Výskumne bola sledovaná osobná potreba štruktúry a jej zložky v kontexte vybraných
osobnostných charakteristík (anxieta, zvedavosť, agresivita, depresivita, optimizmus),
kontrafaktového myslenia a múdrosti. U žien sme v porovnaní s mužmi zistili signifikantne
silnejšiu potrebu štruktúry i jej zložiek, kde u žien vzťahy potreby štruktúry so sledovanými
osobnostnými charakteristikami boli výraznejšie než u mužov. Pri porovnaní jednotlivcov so
slabým a silným želaním štruktúry (motivačná zložka) sme nezistili žiadne signifikantné rozdiely v
sledovaných charakteristikách, ale ženy so slabou v porovnaní so silnou reakciou na chýbanie
štruktúry (afektívna zložka) vykazovali signifikantne nižšiu úroveň anxiety, agresivity i depresivity,
boli zvedavejšie, optimistickejšie a dosahovali signifikantne vyššie skóre vo všetkých troch
zložkách múdrosti. Výrazná reakcia na chýbanie štruktúry súvisí u žien i mužov aj s väčším
rozosmutňovaním kontrafaktovým myslením. Ženy s nízkou v porovnaní so ženami s vysokou
osobnou potrebou štruktúry dosiahli vyššie skóre v kognitívnej dimenzii múdrosti. U mužov tento
rozdiel bol zistený aj v prípade afektívnej dimenzie múdrosti. Okrem toho sú ženy s nízkou v
porovnaní so ženami s vysokou potrebou štruktúry optimistickejšie a kontrafaktové myslenie ich
menej rozosmutňuje. Vzťah frekvencie kontrafaktového myslenia a potreby štruktúry sa neukázal
ako významný. V ostatných sledovaných osobnostných charakteristikách, ako sú anxieta,
zvedavosť, agresivita, či depresivita sme signifikantné rozdiely nezistili.
Analyzovali sa možnosti kognitívnej psychológie a kognitívnej archeológie pri výskume poznania
vzhľadom na rozhodujúcu úlohu kognícií a racionality pri vysvetľovaní minulosti. Predpokladá sa,
že človek je schopný svojimi kognitívnymi schopnosťami a interakciou s prostredím stabilne
poznávať bezprostredný svet. Pritom rovnaká dôležitosť sa pripisuje prežívaniu psychických javov
v individuálnych i sociálnych životoch či už prehistorických, ale aj súčasných ľudí. Kognitívna
archeológia skúma tie aspekty starodávnej kultúry, ktoré sú produktom ľudskej mysle a všetkých
foriem ľudského intelektuálneho a symbolického správania. Univerzálnosť kognitívnej archeológie
možno ilustrovať faktom, že rôznorodé aplikácie sa vyskytujú na opačných póloch historického
spektra. Výskumy tohto druhu môžu významne prispievať k zvýšeniu validity psychologického
bádania. Najmä preto, že počiatky ľudskej inteligencie a rozhodovania je nevyhnutné hľadať vo
34
Správa o činnosti organizácie SAV
vzdialenom horizonte prehistórie.
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako stratégie zvládania stresu ovplyvňujú proces rozhodovania u
profesionálnych vojakov v podmienkach neistoty a stresu. Predpokladali sme, že skúsenejší vojaci –
experti budú častejšie využívať aktívne stratégie zvládania stresu v procese rozhodovania v
porovnaní s menej skúsenými vojakmi – laikmi. Na základe našich výsledkov možno konštatovať,
že vojaci – experti vo väčšej miere využívali aktívne stratégie zvládania stresu v procese
rozhodovania v porovnaní s vojakmi – laikmi. Výskumnú vzorku tvorili profesionálni vojaci. Pre
účely výskumu sme použili nami vytvorenú simulovanú vojnovú hru.
V práci sme sa výskumne venovali vzťahu dimenzie kognitívneho štýlu reflexivita – impulzivita k
informačnej a dispozičnej neistote – istote pri rozhodovaní sa v časovom strese. Stanovené
výskumné otázky a hypotézy sme overovali na vzorke stredoškolských aj vysokoškolských
študentov (n=149). Z najvýznamnejších výsledkov uvádzame, že patologická istota, ako dispozičná
črta, je pozitívne spojená s impulzívnym kognitívnym tempom. Vysoko významný štatistický
rozdiel sme zistili v preferovanom kognitívnom tempe z hľadiska situačnej neistoty – istoty, pričom
v situácii neistoty prevládalo reflexívne kognitívne tempo a v situácii istoty impulzívne kognitívne
tempo.
Predpokladali sme, že vzhľadom na kognitívny vývin, najmä mladšie deti chápu abstraktné javy
zjednodušene a preto sa môžu rozhodovať pre riskantnú voľbu v neurčitej situácii. V prípade, že
situácia je charakterizovaná konkrétnymi javmi, porozumejú situácii „lepšie“ a budú sa rozhodovať
pre výhodnú voľbu. Deti v predoperačnom štádiu, štádiu konkrétnych operácií a štádiu formálnych
operácií riešili upravenú úlohu Iowa Gambling Task (ICGT). Predmetom výhry boli u detí v 1.
skupine fiktívne peniaze a v 2. skupine konkrétne predmety – fazuľky. Deti v 1. skupine v
predoperačnom štádiu a štádiu konkrétnych operácií preferovali v náročnejšej časti hry (kde bolo
potrebné zohľadniť viacero faktorov), riskantnú voľbu; deti v štádiu formálnych operácií
preferovali výhodné voľby. Deti v 2. skupine, v predoperačnom štádiu a štádiu konkrétnych
operácií dosahovali v ICGT vyššie skóre ako deti v rovnakých štádiách v 1. skupine. U detí v štádiu
formálnych operácií v dosiahnutom skóre medzi dvoma skupinami významný rozdiel.
Cieľom kapitoly je na základe analýzy zdrojov z viacerých oblastí psychologického poznania
porozumieť širším súvislostiam tematiky kognitívnej štruktúry vo vzťahu ku kultúrnym
odlišnostiam. Komparácia zistení doterajšieho výskumu psychológie osobnosti viedla k
nasledovnému záveru: flexibilita resp. konzistencia self ako prediktor potreby kognitívnej štruktúry
(PKŠ) implikuje predpoklad vyššej miery PKŠ u ázijských populácii (i keď v istom kontraste s
prediktormi kategórie osobnostných čŕt ako nesmelosť, či depresivita). V oblasti kognícií teória
potvrdzuje jednoznačnejším spôsobom možný predpoklad vyššej miery PKŠ u ázijských populácii a
to tak v oblasti kognitívnych stratégií (analytické vs. intuitívne) ako aj tolerancie na
nejednoznačnosť.
McCRAE, R.R. - CHAN, W. - JUSSIM, L. - De FRUYT, F. - LÖCKENHOFF, C.E. - De BOLLE,
M. - [...] - FICKOVÁ, E. - [...] - TERRACCIANO, A, (2013). The inaccuracy of national character
stereotypes. In Journal of Research in Personality, vol. 47, no. 6, p. 831-842. ISSN 0092-6566.
(ADCA).
KORDAČOVÁ, J., (2013). Rozhodovanie v schémach. I.Sarmány-Schuller (Ed.), Otázniky
rozhodovania: Teória, empíria, život, Zborník z medzinárodnej konferencie 31. Psychologické dni,
Stimul, Bratislava, pp. 160-165, ISBN 978-80-8127-086-4. (AED).
RUISELOVÁ, Z., PROKOPČÁKOVÁ, A., (2013). Problémy adolescencie. Ústav experimentálnej
psychológie SAV, Bratislava, 176 s.ISBN 978-80-88910-42-8. (AAB).
35
Správa o činnosti organizácie SAV
RUISEL, I., (2013). Epizódy z histórie poznávania. Bratislava, Stimul, ISBN 978-80-88910-44-2.
(AAB).
SVITAČOVÁ, M., SARMÁNY-SCHULLER, I., (2013). Neistota-istota a copingové stratégie v
procese rozhodovania vzhľadom k profesiovej skúsenosti. I.Sarmány-Schuller (Ed.), Otázniky
rozhodovania: Teória, empíria, život, Zborník z medzinárodnej konferencie 31. Psychologické dni,
Stimul, Bratislava, pp. 311-315, ISBN 978-80-8127-086-4. (AED).
SARMÁNY-SCHULLER, I., BUKVAJOVÁ, V., (2013). Neistota – istota a dimenzie
kognitívneho štýlu reflexivita – impulzivita pri rozhodovaní sa v časovom strese. I.SarmánySchuller (Ed.), Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život, Zborník z medzinárodnej
konferencie 31. Psychologické dni, Stimul, Bratislava, pp. 284-290, ISBN 978-80-8127-086-4.
(AED).
TÚNYIOVÁ, M., SARMÁNY-SCHULLER, I., (2013). Vplyv konkrétneho vs. abstraktného
feedbacku na rozhodovanie detí vo veku 6 až 13 rokov. Zborník z medzinárodnej konferencie
Sociálne procesy a osobnosť, Třešť, (v tlači).(AEC).
BREZINA, I., (2013). Kapitola do monografie s názvom "Potreba kognitívnej štruktúry v kontexte
medzikultúrnej psychológie". (AED).
Programy: APVV
5.) Rozhodovanie profesionálov: procesuálne, osobnostné a sociálne aspekty (Decision making
of professionals: Processual, personality and social aspects)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Peter Halama
1.10.2013 / 29.9.2017
APVV-0361-12
áno
Ústav experimentálnej psychológie SAV
0
APVV: 7428 €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt je na pracovisku riešený od októbra 2013. Zameriava sa na skúmanie rozhodovacích
profesionálov v rôznych povolaniach, v ktorých rozhodovanie významne vstupuje do kvality
profesionálneho výkonu. Má za cieľ analyzovať rozhodovanie profesionálov v niekoľkých
rovinách, a to najmä v rovine heuristických stratégií používaných profesionálmi, ako aj v rovine
identifikácie kľúčových procesuálnych aspektov profesionálneho rozhodovania. Projekt sa tiež
zameriava na analýzu osobnostných a sociálnych aspektov, ktoré majú potenciál vstupovať do
rozhodovacieho procesu a súvisia s dimenziou chybovosť, resp. správnosť rozhodnutia. Špeciálne
sa zameriava na opis intuitívnych (heuristických) a systematických stratégií rozhodovania
profesionálov a ich vzájomnej komparácie. Pre krátkosť doterajšieho trvania projektu nie sú ešte
publikované žiadne výstupy, či výsledky. Doterajšie aktivity boli zamerané na zmapovanie a
overovanie postupov identifikácie stratégií rozhodovania v úlohách jednoduchých a komplexných
volieb, čo je predpokladom pre prípravu metodologického postupu pri zbere relevantných údajov.
36
Správa o činnosti organizácie SAV
Ďalej bola realizovaná príprava scenárov pološtruktúrovaných rozhovorov a focus groups s
dôrazom na identifikáciu kľúčových tém.
Programy: Centrá excelentnosti SAV
6.) CENTRUM STRATEGICKÝCH ANALÝZ. Centrum pre interdisciplinárny výskum a
stratégie spoločnosti (CENTRE OF STRATEGIC ANALYSIS. Centre for Interdisciplinary Research
and Social Strategies)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Martina Lubyová
Viera Bačová
4.8.2011 / 31.12.2014
III/2/2011
nie
0
SAV: 10000 €
Dosiahnuté výsledky:
Výstupy riešiteľov ÚEP SAV podporené CE SAV CESTA – Centrum strategických analýz v roku
2013
Monografie/ kapitoly v monografiách:
Rozhodovanie a usudzovanie IV.: Aplikácie a limity intuície. Róbert Hanák, Eva Ballová
Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013.
186 s. ISBN 978-80-88910-43-5. Dostupné na:
http://www.psychologia.sav.sk/upload/RAU4%20final%20s%20obalkou.pdf
(podporené aj grantom VEGA, projekt 2/0064/13 „Rozhodovanie expertov: Využívanie intuície
expertmi pri riešení strategických úloh“)
Rozhodovanie a usudzovanie V.: Sociálne vplyvy v rozhodovaní. Editor Radomír Masaryk.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. xx s. ISBN 978-80-88910-46-6
(podporené aj grantom VEGA, projekt 2/0154/13 „Sociálne vplyvy v individuálnom rozhodovaní“)
Článok v karentovanom časopise:
STRÍŽENEC, M., (2013). Úloha kritického a strategického myslenia pri rozhodovaní. In
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2013, roč. 57, č. 4, s. 317328. (0.128 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0009-062X.
Prezentácie na zahraničných konferenciách:
HANÁK, R., ČAVOJOVÁ, V., & BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, E., (August, 2013). Are deliberative
people more consistent in decision making? Poster presented at na 24th conference of European
Association of Decision Making – Subjective Utility, Probability and Decision Making –
SPUDM24, August 18. – 22. held at IESE Business School, Barcelona, Španielsko.
37
Správa o činnosti organizácie SAV
KOSTOVIČOVÁ, L., DUDEKOVÁ, K., SIROTA, M., & BAČOVÁ, V., (August, 2013). Let's
think it through: Effects of accountability and responsibility on risk attitude are partially mediated
by cognitive reflection. Ústny príspevok prezentovaný na 24th conference of European Association
of Decision Making – Subjective Utility, Probability and Decision Making – SPUDM24, Barcelona,
Španielsko.
Rovnomenný abstrakt v zborníku (s.106-107), voľné dostupná elektronická verzia:
http://www.iese.edu/en/files/ultim%20llibre_tcm4-99133.pdf
LETOVANCOVÁ, E., (2013). Engagement a motivácia k výkonu zamestnancov a študentov.
Konference psychologie práce a organizace 2013. Bulletin abstraktů. - Olomouc: Univerzita
Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3502-2. - S. 29.
Prezentácie na domácich konferenciách:
KOSTOVIČOVÁ, L., DUDEKOVÁ, K., SIROTA, M., & BAČOVÁ, V., (Máj 2013). Podporou
kognitívnej reflexie k tolerancii vyšších strát? Vplyv akontability na averziu voči strate je čiastočne
mediovaný mierou analytického myslenia. Ústny príspevok prezentovaný na konferencii Kognícia a
umelý život XIII, Stará Lesná, Slovensko.
Publikované ako rovnomenný príspevok v zborníku Kelemen, J, Rybár, J., Farkaš, I., & Takáč, M.
(Ed.), Kognitivní věda a umělý život (s. 141-146). Slezská Univerzita v Opavě. ISBN: 978-807248-863-6
DUDEKOVÁ, K. & KOSTOVIČOVÁ, L., (Máj 2013). Vyhrávajú stereotypy nad štatistikou?
Normatívne a stereotypné uvažovanie vo vzťahu k úrovni kognitívnej reflexie. Ústny príspevok
prezentovaný na konferencii Kognícia a umelý život XIII, Stará Lesná, Slovensko.
Publikované ako rovnomenný príspevok v zborníku Kelemen, J, Rybár, J., Farkaš, I., & Takáč, M.
(Ed.), Kognitivní věda a umělý život (s. 101-106). Slezská Univerzita v Opavě. ISBN: 978-807248-863-6
BAČOVÁ, V., (2013). Rozhodnutia so závažnými dôsledkami. In Otázniky rozhodovania: teória,
empíria, život: 31. Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. Bratislava: STIMUL, 2013, s. 14-25. ISBN 978-80-8127-086-4
KOSTOVIČOVÁ, L.- KONEČNÝ, M. - DUDEKOVÁ, K.,(2013). Čo to vlastne meriame?
Reflexia testu kognitívnej reflexie. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život: 31.
Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava: STIMUL,
2013, s. 166-171. ISBN 978-80-8127-086-4
HARENČÁROVÁ, H. - STRÍŽENEC, M., (2013). Súvisí kritické myslenie s kognitívnou
reflexiou? Porovnanie výsledkov testu kognitívnej reflexie a subtestu kritického myslenia –
Úsudok. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník
príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. Bratislava: STIMUL, 2013, s. 103-107. ISBN 978-808127-086-4
LETOVANCOVÁ, E., (2013). Kontext rozhodovania o kariére u vysokoškolákov. In Otázniky
rozhodovania: teória, empíria, život: 31. Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan
Sarmány-Schuller. Bratislava: STIMUL, 2013, s. 200-204. ISBN 978-80-8127-086-4
Námet, scenár a účinkovanie vo filme „Ako sa ľudia rozhodujú“ v rámci seriálu SPEKTRUM
VEDY (september - november 2013).
38
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Mária Hatoková a kolektív. Druhé upravené
vydanie. Košice : EQUILIBRIA, s.r.o, 2013. 244 s. ISBN 978-80-8143-125-8.
RUISEL, Imrich. Epizódy z histórie poznávania. Imrich Ruisel. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2013. 370 s. ISBN 978-80-88910-44-2.
RUISELOVÁ, Zdena - PROKOPČÁKOVÁ, Alexandra. Problémy adolescencie :
Slovensko - švédske výskumné porovnanie 15-ročných. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2013. ISBN 978-80-88910-42-8.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
ABD08
ABD09
ABD10
ABD11
ADAMOVOVÁ, Lucia - HALAMA, Peter. Emócie a emočná sebaregulácia v práci
zdravotníckych záchranárov: kvalitatívny prístup. In Rozhodovanie profesionálov:
Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie
SAV, 2013, s. 247-276. ISBN 978-80-88910-45-9.
BAČOVÁ, Viera - STRÍŽENEC, Michal. Psychológia finančného rozhodovania:
Racionalita, analýza a intuícia. In Rozhodovanie a usudzovanie IV. : Aplikácie a
limity intuície. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 131158. ISBN 978-80-88910-43-5.
BAČOVÁ, Viera. Preferencie v rozhodovaní a efekt atraktivity. In Rozhodovanie a
usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 39-63. ISBN 978-80-88910-46-6.
BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuícia: Dobrý sluha, zlý pán? In Rozhodovanie a
usudzovanie IV. : Aplikácie a limity intuície. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013, s. 33-48. ISBN 978-80-88910-43-5.
BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Emočná regulácia: kognitívne a sociálne dimenzie.
In Psycho-logika emócií. - Bratislava : VEDA, 2013, s. 123-144. ISBN 978-80-2241308-4.
BAŠNÁKOVÁ, Jana. Jazyk v emóciách, emócie v jazyku. In Psycho-logika emócií.
- Bratislava : VEDA, 2013, s. 49-76. ISBN 978-80-224-1308-4.
BAŠNÁKOVÁ, Jana. Skúmanie sociálnych vplyvov na rozhodovanie: kvantitatívne
metódy. In Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 13-38. ISBN 978-8088910-46-6.
BREZINA, Ivan. Univerzalita verzus kultúrna špecifickosť ľudských emócií. In
Psycho-logika emócií. - Bratislava : VEDA, 2013, s. 145-163. ISBN 978-80-2241308-4.
BREZINA, Ivan. Kognitívny a hodnotový kontext kultúrnych rozdielov v
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 109-126. ISBN 97880-88910-46-6.
BREZINA, Ivan. Medzikultúrny výskum osobnostných aspektov rozhodovania. In
Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. - Bratislava :
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 127-142. ISBN 978-80-88910-466.
ČAVOJOVÁ, Vladimíra. O racionalite intuície. In Rozhodovanie a usudzovanie IV.
: Aplikácie a limity intuície. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
39
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD12
ABD13
ABD14
ABD15
ABD16
ABD17
ABD18
ABD19
ABD20
ABD21
ABD22
ABD23
ABD24
ABD25
2013, s. 11-32. ISBN 978-80-88910-43-5.
ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Strategická intuícia a vedecká tvorivosť. In Rozhodovanie
a usudzovanie IV. : Aplikácie a limity intuície. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013, s. 159-177. ISBN 978-80-88910-43-5.
ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Emócie a intuícia. In Psycho-logika emócií. - Bratislava :
VEDA, 2013, s. 101-122. ISBN 978-80-224-1308-4.
DUDEKOVÁ, Katarína. Sociálne referenčné body v rizikovom rozhodovaní. In
Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. - Bratislava :
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 89-108. ISBN 978-80-88910-466.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Osobnostné aspekty efektívnej sebaregulácie a rozhodovania
v situáciách emočnej záťaže. Teoretické východiská. In Rozhodovanie
profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013, s. 1-32. ISBN 978-80-88910-45-9.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Zdroje akútneho a chronického stresu v práci zdravotníckych
profesionálov. In Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 33-68. ISBN 978-8088910-45-9.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Percipovaný stres a jeho dôsledky v emočnom prežívaní
zástupcov troch zdravotníckych povolaní. In Rozhodovanie profesionálov:
Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie
SAV, 2013, s. 69-94. ISBN 978-80-88910-45-9.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Úloha negatívneho emočného prežívania v rozhodovaní
zdravotníkov a ich širšie psychologické súvislosti. In Rozhodovanie profesionálov:
Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie
SAV, 2013, s. 95-128. ISBN 978-80-88910-45-9.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Význam sebaregulácie emócií v zvládaní záťaže a schopnosti
efektívneho rozhodovania zdravotníckych profesionálov. In Rozhodovanie
profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013, s. 129-160. ISBN 978-80-88910-45-9.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Ako vzniká diagnóza? Psychologická analýza postupu
posádok RZP v súťažnej úlohe "Káča" na Rallye Rejvíz 2010. In Rozhodovanie
profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013, s. 277-302. ISBN 978-80-88910-45-9.
HALAMA, Peter. Päť veľkých faktorov osobnosti ako prediktory vnímanej
efektivity rozhodovania zdravotníckych profesionálov. In Rozhodovanie
profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013, s. 161-184. ISBN 978-80-88910-45-9.
HANÁK, Róbert. Nástroje na meranie individuálnych preferencií k intuitívnemu
rozhodovaniu. In Rozhodovanie a usudzovanie IV. : Aplikácie a limity intuície. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 71-100. ISBN 978-8088910-43-5.
HANÁK, Róbert. Prediktívna validita dotazníkov merajúcich intuíciu PID, REI a
GDMS. In Rozhodovanie a usudzovanie IV. : Aplikácie a limity intuície. - Bratislava
: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 101-130. ISBN 978-80-8891043-5.
HARENČÁROVÁ, Hana. Sonda do problémov zdravotníckych záchranárov
súvisiacich s rozhodovaním v náročných situáciách a s výkonom ich profesie. In
Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 217-246. ISBN 978-80-88910-45-9.
HARENČÁROVÁ, Hana. Skúmanie intuície z pohľadu naturalistického
rozhodovania - Metóda kritických rozhodnutí. In Rozhodovanie a usudzovanie IV. :
40
Správa o činnosti organizácie SAV
Aplikácie a limity intuície. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
2013, s. 49-70. ISBN 978-80-88910-43-5.
ABD26
KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Akontabilita a zodpovednosť v rozhodovaní. In
Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. - Bratislava :
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 64-88. ISBN 978-80-88910-46-6.
ABD27
KUSÁ, Daniela. Emočná psycho-logika: otázky o racionalite emócií. In Psychologika emócií. - Bratislava : VEDA, 2013, s. 7-22. ISBN 978-80-224-1308-4.
ABD28
KUSÁ, Daniela. Sociálna a evolučná logika emócií. In Psycho-logika emócií. Bratislava : VEDA, 2013, s. 23-48. ISBN 978-80-224-1308-4.
ABD29
MAJERNÍK, Martin. Pragmatický prístup k systematickému získavaniu vedeckého
poznania v pracovne psychologickej praxi. In Rozhodovanie a usudzovanie V. :
Sociálne vplyvy v rozhodovaní. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie
SAV, 2013, s. 162-180. ISBN 978-80-88910-46-6.
ABD30
MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - BAŠNÁKOVÁ, Jana.
(Trans)formovanie poznania vo vyučovaní psychológie : Kapitola 4. In Psychológia
v sekundárnom vzdelávaní. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, 93-128.
ISBN 978-80-223-3484-6.
ABD31
MASARYK, Radomír. Radomír Masaryk: Skúmanie sociálnych vplyvov na
rozhodovanie: kvalitatívne metódy. In Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne
vplyvy v rozhodovaní. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013,
s. 143-161. ISBN 978-80-88910-46-6.
ABD32
PITEL, Lukáš. Zdroje percipovaného stresu a ich možné dôsledky: porovnanie
príslušníkov ozbrojených síl SR na zahraničných misiách a zdravotníckych
záchranárov. In Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013, s. 185-216. ISBN 97880-88910-45-9.
ABD33
TÚNYIOVÁ, Mária. Hypotéza somatických markerov: keď srdce napovedá rozumu.
In Psycho-logika emócií. - Bratislava : VEDA, 2013, s. 77-100. ISBN 978-80-2241308-4.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
BAŠNÁKOVÁ, Jana - WEBER, Kirsten - PETERSSON, Karl Magnus - BERKUM,
Jos van - HAGOORT, Peter. Beyond the Language Given: The Neural Correlates of
Inferring Speaker Meaning. In Cerebral Cortex, 2013, online May 3 2013
doi:10.1093/cercor/bht112. (6.828 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 10473211. Dostupné na internete:
<http://cercor.oxfordjournals.org/content/early/2013/05/02/cercor.bht112.short>.
HALAMOVÁ, Júlia - TIMUĽÁK, Ladislav - ADAMOVOVÁ, Lucia. Kvalitatívna
analýza výpovedí účastníkov verejných workshopov o prežívaní budovania
komunity. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a
praxi, 2013, roč. 57, č. 1, s. 15-29. (0.128 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0009-062X.
KORDAČOVÁ, Jana. Schémy na rozhraní kognitívnej, klinickej a pozitívnej
psychológie. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a
praxi, 2013, roč. 57, č. 6, s. 554-568. (0.128 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0009-062X.
McCRAE, R.R. - CHAN, W. - JUSSIM, L. - De FRUYT, F. - LÖCKENHOFF, C.E.
- DE BOLLE, M. - [...] - FICKOVÁ, EMÍLIA - [...] - TERRACCIANO, A. FICKOVÁ, Emília. The inaccuracy of national character stereotypes. In Journal of
Research in Personality, vol. 47, no. 6, p. 831-842. ISSN 0092-6566. (2.000 IF2012).
PITEL, Lukáš - MADARÁSOVÁ GECKOVÁ, Andrea - REIJNEVELD, Sijmen A.
41
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
- VAN DIJK, Jitse P. Socioeconomic Differences in Adolescent Health-Related
Behavior Differ by Gender. In Journal of Epidemiology, 3, vol. 23, 211-218. ISSN
0917-5040.
SIROTA, Miroslav - KOSTOVIČOVÁ, Lenka - JUANCHICH, Marie. The effect of
iconicity of visual displays on statistical reasoning: evidence in favor of the null
hypothesis. In Psychonomic Bulletin & Review (Advanced online publication),
2013, doi: 10.3758/s13423-013-0555-4, (2.248 - IF2012. ISSN 1531-5320.
SKOOG, Therése - STATTIN, Håkan - RUISELOVÁ, Zdena - ŐZDEMIR, Metin.
Female pubertal timing and problem behaviour: The role of culture. In International
Journal of Behavioral Development, 2013, vol. 37, no. 4, p. 357-365. (1.591 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0165-0254.
STRÍŽENEC, Michal. Úloha kritického a strategického myslenia pri rozhodovaní. In
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2013, roč.
57, č. 4, s. 317-328. (0.128 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0009-062X.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
ADDA08
ADAMOVOVÁ, Lucia. Wise religiosity: The relationship between religiosity and
wisdom with moderation of personality traits. In Studia Psychologica : international
journal for research and theory in psychological sciences, 2013, vol. 55, no. 3, p.
181-194. (0.215 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 00393320.
BALÁŽ, Vladimír - BAČOVÁ, Viera - DROBNÁ, Eva - DUDEKOVÁ, Katarína ADAMÍK, Kamil. Testing Prospect Theory Parameters. In Ekonomický časopis,
2013, roč. 61, č. 7, s. 655-671. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS,
SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. CESTA (CE SAV CESTA - Contract No.
III/2/2011).
BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Psychometric parameters of awkward moments
test for Slovak population. In Studia Psychologica : international journal for research
and theory in psychological sciences, 2013, vol. 55, no. 153, p. 153-165. (0.215 IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - HANÁK, Róbert. Do
you have to be smart to know what the others are thinking? In Studia Psychologica :
international journal for research and theory in psychological sciences, 2013, vol.55,
no. 1, p. 61-66. (0.215 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
0039-3320.
HALAMA, Peter - GAŠPARÍKOVÁ, Marta - SABO, Matej. Relationship between
attachment styles and dimensions of the religious conversion process. In Studia
Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences, 2013, vol. 55, no. 3, p. 195-207. (0.215 - IF2012). (2013 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
HANÁK, Róbert - SIROTA, Miroslav - JUANCHICH, Marie. Experts use
compensatory strategies more often than novices in hiring decisions. In Studia
Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences, 2013, vol. 55, no. 4, p. 251-263. (0.215 - IF2012). (2013 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
KAMHALOVÁ, Ivana - HALAMA, Peter - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Affect regulation
and decision making in health-care professionals: Typology approach. In Studia
Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences, 2013, vol. 55, no. 1, p. 19-31. (0.215 - IF2012). (2013 - Current Contents,
WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
POLUNIN, Oleksiy. Aging of monetary saving proposition formulated from the
42
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA09
first-and the third-person perspectives as a factor modulating the framing effect. In
Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences, 2013, vol. 55, no. 2, p. 123-138. (0.215 - IF2012). (2013 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
STRANOVSKÁ, Eva - MUNKOVÁ, Daša - MUNK, Michal - SARMÁNYSCHULLER, Ivan. Cognitive-individual, linguistic and demographic variables, and
syntactic abilities in foreign language. In Studia Psychologica : international journal
for research and theory in psychological sciences, 2013, vol. 55, no. 4, p. 273-287.
(0.215 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
KORDAČOVÁ, Jana. Profesor PhDr. Ondrej Kondáš DrSc. – nezabudnuteľný
priekopník kognitívnej klinickej psychológie a psychoterapie. In Cognitive
Remediation Journal, volume 2, Issue 1/2013, s. 33-41. ISSN ISSN 1805-7225.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
GURŇÁKOVÁ, Jitka - HARENČÁROVÁ, Hana. How is the Diagnosis Made? The
Observation of Paramedics Performance in Simulated Competition Task. In
Proceedings of the 11th International Conference on Naturalistic Decision Making. Paris : Arpege Science Publishing, 2013, 207-210. ISBN 979-10-92329-00-1.
HARENČÁROVÁ, Hana. Predstavenie metódy kritických rozhodnutí : Introduction
of the critical decision method. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
XII : Hranice normality : sborník příspěvků z XII. ročníku česko-slovenské
konference s mezinárodní účastí, Olomouc 21.-22. ledna 2013. Eds. Aleš Neusar,
Lucie Vavrysová. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 359-367.
ISBN 978-80-244-3917-4.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
HARENČÁROVÁ, Hana - STRÍŽENEC, Michal. Súvisí kritické myslenie s
kognitívnou reflexiou? Porovnanie výsledkov testu kognitívnej reflexie a subtestu
kritického myslenia - Úsudok : Is critical thinking related to ognitive reflection?
Comparison of results from the cognitive reflection test and the subtest of critial
thinking - Judgment. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31.
Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava :
STIMUL, 2013, s. 103-107. ISBN 978-80-8127-086-4.
KORDAČOVÁ, Jana. Rozhodovanie v schémach : Decision-making in shcemas. In
Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník
príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL, 2013, s. 160-165.
ISBN 978-80-8127-086-4.
KOSTOVIČOVÁ, Lenka - KONEČNÝ, Matúš - DUDEKOVÁ, Katarína. Čo to
vlastne meriame? Reflexia testu kognitívnej reflexie : What do we actually measure?
Reflection on the cognitive reflection test. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria,
život : 31. Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. Bratislava : STIMUL, 2013, s. 166-171. ISBN 978-80-8127-086-4.
KOVÁČ, Damián. Emócie v prosociálnom správaní. In Sociálne posolstvo Jána
Pavla II. pre dnešný svet 2013. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-561-0030-1.
43
Správa o činnosti organizácie SAV
AED05
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
MASARYK, Radomír. Možnosti využitia kvalitatívnyh metód pri skúmaní
rozhodovania : Using qualitative methods in decision-making researh. In Otázniky
rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník príspevkov.
Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL, 2013, s. 225-228. ISBN 97880-8127-086-4.
RUISEL, Imrich. Usudzovanie ako súčasť múdrosti : Reasoning as a part of wisdom.
In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník
príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL, 2013, s. 273-276.
ISBN 978-80-8127-086-4.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ZAJACOVÁ, Iveta. Porovnanie reprodukčnej
stratégie r/K vzhľadom k dimenzii kognitívneho štýlu "šírka kategorizácie" :
Reproduktion strategy r/K comparison in connection to cognitive style dimension
category width. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické
dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL,
2013, s. 277-283. ISBN 978-80-8127-086-4.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - BUKVAJOVÁ, Veronika. Neistota - istota a
dimenzie kognitívneho štýlu reflexivita - impulzivita pri rozhodovaní sa v časovom
strese : Certainty - uncertainty and cognitive style dimension reflexivity impulsivity in time pressure decision making. In Otázniky rozhodovania: teória,
empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan SarmánySchuller. - Bratislava : STIMUL, 2013, s. 284-290. ISBN 978-80-8127-086-4.
ŠIMÚTH, Jozef jr. - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Aplikácia výskumu v oblasti
kognitívneho a rozhodovacieho štýlu vo vzdelávaní a manažmente : Pratical
applications of cognitive and decision making styles research in eduation and
management. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické
dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL,
2013, s. 343-347. ISBN 978-80-8127-086-4.
ŠPÁNIKOVÁ, Michaela - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Dispozičný
optimizmus/pesimizmus ako prispievajúci faktor k akceptácii rizika u vodičov. In
Transport Psychology Trends 2012. - Bratislava : Salvus s.r.o., 2012, s. 160-169.
ISBN 978-80-970920-1-6.
TÚNYIOVÁ, Mária - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Potreba štruktúry vo vzťahu
k intuitívnemu rozhodovaniu : Personal need for struture in relation to intuitive
decision-making. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31.
Psychologické dni: zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava :
STIMUL, 2013, s. 381-383. ISBN 978-80-8127-086-4.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
GREŽO, Matúš - KOŠÍKOVÁ, Katarína. The lack of framing in "Framing effect":
Finding the structure in former and current research. In MMK 2013 / Sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Hradec Králové, ČR : Magnanimitas,
2013, 2688-2697. ISBN 978-80-87952-00-9.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFA01
HALAMA, Peter. Zmysel života v kontexte pozitívnej psychológie. In Sborník
příspěvků : CPPC 2012. - Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 17-27. ISBN 97880-210-6575-8.
44
Správa o činnosti organizácie SAV
AFBA Publikované pozvané príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách
poriadaných v SR
AFBA01
AFBA02
BAČOVÁ, Viera. Rozhodnutia so závažnými dôsledkami : High-onsequence
decisions. In Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni:
zborník príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL, 2013, s.
14-25. ISBN 978-80-8127-086-4.
HALAMA, Peter. Emócie pri komplexnom rozhodovaní v naturalistikom prostredí :
Emotion in omplex decision making in naturalistic environment. In Otázniky
rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník príspevkov.
Editor Ivan Sarmány-Schuller. - Bratislava : STIMUL, 2013, s. 26-33. ISBN 978-808127-086-4.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
BREZINA, Ivan. Altruizmus - prehliadaný rozmer múdrosti? In Sborník příspěvků :
CPPC 2012. - Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 115-121. ISBN 978-80-2106575-8.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
AFDA02
ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - HANÁK, Róbert.
Preferencia k deliberáii: (ne)istota úspechu v kognitívnych úloháh. In Kognitivní
věda a umělý život. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2013, s. 53-58. ISBN 97880-7248-863-6.
KOSTOVIČOVÁ, Lenka - DUDEKOVÁ, Katarína - SIROTA, Miroslav BAČOVÁ, Viera. Podporou kognitívnej reflexie k tolerancii vyšších strát? Vplyv
akontability na averziu voči strate je čiastočne mediovaný mierou analytického
myslenia. In Kognitivní věda a umělý život. - Opava : Slezská univerzita v Opavě,
2013, s. 141-146. ISBN 978-80-7248-863-6.
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01
AFE02
AFE03
ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Intuícia vo (vedeckej) tvorivosti. In Svoboda myšlení aneb
kreativita (ne)všedních dnů. X. Konference ČASP o.s. Sborník abstraktů. - Olomouc
: Česká asociace studentů psychologie o.s., 2013, s. 16-17.
HALAMA, Peter. Maintaining Meaning in Life in Old Age: Personality and Social
Factors. In ECP 2013 - abstrakty.
HALAMA, Peter. Relationship between Big Five personality traits and
extential/religious variables. In Social processes and personality 2013 : Book of
abstracts (Třešť, 23.-25. září 2013). - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 2013, s.
18. Dostupné na internete:
<http://www.spao.eu/images/SPO2013_program_abstracts.pdf>.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
BAŠNÁKOVÁ, Jana - MASARYK, Radomír - BREZINA, Ivan.
Konceptualizovanie sociálnych a kultúrnych vplyvov pri rozhodovaní: Nástrahy,
problémy a otázky. In Social processes and personality 2013 : Book of abstracts
(Třešť, 23.-25. září 2013). - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 2013, s. 30.
45
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
AFG07
AFG08
AFG09
Dostupné na internete:
<http://www.spao.eu/images/SPO2013_program_abstracts.pdf>.
BREZINA, Ivan - BENCOVÁ, Zuzana. Kultúrne rozdiely v motivácii
dobrovoľníkov. In Social processes and personality 2013 : Book of abstracts (Třešť,
23.-25. září 2013). - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 2013, s. 36.
HALAMA, Peter - KAMHALOVÁ, Ivana - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Affect
Regulation and Decision Making in Health Care Professionals: Typology Approach.
In ECP 2013 - abstrakty.
KORDAČOVÁ, Jana. Pozitívna psychológia – nádej pre maladaptívne schémy? :
Positive Psychology – Hope for Maladaptive schemas? In Book of Abstracts /
Sborník abstraktů CPPC 2013. - Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 44. ISBN
978-80-210-6235-1.
KOŠÍKOVÁ, Katarína - ADAMOVOVÁ, Lucia. Stratégie rozhodovania
záchranárov v situáciách emocionálnej záťaže: Rallye Rejvíz 2010. In Social
processes and personality 2013 : Book of abstracts (Třešť, 23.-25. září 2013). - Praha
: Psychologický ústav AV ČR, 2013, s. 24. Dostupné na internete:
<http://www.spao.eu/images/SPO2013_program_abstracts.pdf>.
KOSTOVIČOVÁ, Lenka - DUDEKOVÁ, Katarína - SIROTA, Miroslav BAČOVÁ, Viera. Let's think it through: Effects of accountability and responsibility
on risk attitude are partially mediated by cognitive reflection. Lenka Kostovičová,
Katarína Dudeková, Miroslav Sirota, Viera Bačová. In SPUDM24. - Barcelona :
IESE, 2013, s. 107.
PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Pohlavné rozdiely vo vzťahoch medzi
osobnostnými faktormi a zvládacími stratégiami v rozhodovaní u slovenských
záchranárov. In Social processes and personality 2013 : Book of abstracts (Třešť,
23.-25. září 2013). - Praha : Psychologický ústav AV ČR, 2013, s. 24. Dostupné na
internete: <http://www.spao.eu/images/SPO2013_program_abstracts.pdf>.
RUISEL, Imrich. Kognitívne omyly v kontexte usudzovania. In Social processes and
personality 2013 : Book of abstracts (Třešť, 23.-25. září 2013). - Praha :
Psychologický ústav AV ČR, 2013, s. 25. Dostupné na internete:
<http://www.spao.eu/images/SPO2013_program_abstracts.pdf>.
TÚNYIOVÁ, Mária - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Vplyv konkrétneho vs.
abstraktého feedbacku na rozhodovanie detí vo veku 6 až 13 rokov. In Social
processes and personality 2013 : Book of abstracts (Třešť, 23.-25. září 2013). - Praha
: Psychologický ústav AV ČR, 2013, s. 25. Dostupné na internete:
<http://www.spao.eu/images/SPO2013_program_abstracts.pdf>.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
MASARYK, Radomír - BAŠNÁKOVÁ, Jana - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Od vedy
do triedy: (Trans)formovanie poznania v kontexte učiteľstva psychológie. In
Psychológia (v) škole. Kniha abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2013, s. 15. ISBN 978-80-223-3482-2.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
PITEL, Lukáš. Sociocultural determinants, gender and health-related behaviour in
adolescence. Košice : tlač: Equilibria s.r.o., 2013. University of Groningen
(Holandsko).
TÚNYIOVÁ, Mária. Somatické markery v procese rozhodovania vzhľadom na
kognitívny vývin dieťaťa. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV.
46
Správa o činnosti organizácie SAV
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
STRÍŽENEC, Michal. Damián Kováč: Umne starnúť (Fragmenty). In Zpravodaj
Českomoravské psychologiké společnosti, prosinec 2013, č. 96/2013. Recenzia na:
Umne starnúť / Damián Kováč. - Bratislava : VEDA, 2013. - ISBN 978-80-2241280-3.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
FAI04
FAI05
FAI06
FAI07
Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobnosť. Jitka Gurňáková a
kol. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. 310 s. ISBN 97880-88910-45-9.
Rozhodovanie a usudzovanie IV. : Aplikácie a limity intuície. Róbert Hanák, Eva
Ballová Mikušková, Vladimíra Čavojová (Eds.). Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2013. 186 s. ISBN 978-80-88910-43-5.
Psycho-logika emócií. Daniela Kusá (ed.). Bratislava : VEDA, 2013. 188 s. ISBN
978-80-224-1308-4.
Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni : program
konferencie a kniha abstraktov. Editor Radomír Masaryk. Bratislava : STIMUL,
2013. 47 s. ISBN 978-80-8127-081-9.
Rozhodovanie a usudzovanie V. : Sociálne vplyvy v rozhodovaní. Editor Radomír
Masaryk. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. 206 s. ISBN
978-80-88910-46-6.
Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences. Bratislava : Slovak Academic Press. Karentovaný, impaktovaný, WOS,
Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320.
Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život : 31. Psychologické dni: zborník
príspevkov. Editor Ivan Sarmány-Schuller. Bratislava : STIMUL, 2013. 395 s. ISBN
978-80-8127-086-4.
Ohlasy (citácie):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
ADAMOVOVÁ, Lucia - HALAMA, Peter. Vzťahová väzba a religiozita. Bratislava
: Slovak Academic Press, 2009. 102 s. ISBN 978-80-8095-057-6.
Citácie:
1. [4] FELCANOVÁ, L, GLASOVÁ, M. Pilotná štúdia kvality väzby a závislosti na
internete u slovenských adolescentov. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 159. ISBN 97880-8127-057-4
2. [4] KONRÁDOVÁ, Ľ, TURISOVÁ, N. Kvalita pripútania a životný štýl
adolescentov z pohľadu adlerovskej psychológie. In Psychologica XLI. Zborník
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 444.
ISBN 978-80-8127-057-4
3. [4] KONRÁDOVÁ, Ľ., GENDIAROVÁ, M., RYBÁROVÁ, K. Kvalita vzťahovej
väzby adolescentov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy
a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s.
47
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB02
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
AAB07
AAB08
336. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
BAČOVÁ, Viera. Súčasné smery v psychológii : Hľadanie alternatív pozitivizmu. 2.
doplnené a upravené vydanie. Bratislava : VEDA, 2009. 281 s. ISBN 978-80-2241068-7.
Citácie:
1. [4] DOČKAL, V., Úvaha o meraní v psychológii. In P. Halama, R. Hanák, R.
Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 181. (CD-ROM). ISBN 978-8088910-40-4.
2. [4] MARMAN, P. Postavenie vôle v súčasnej psychológii. In Psychologica XLI.
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012,
s. 576. ISBN 978-80-8127-057-4
DANIEL, Jozef. Psychická záťaž v laboratórnych a terénnych podmienkach.
Bratislava : Veda, 1984. 236 s.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
HALAMA, Peter - ADAMOVOVÁ, Lucia - HATOKOVÁ, Mária - STRÍŽENEC,
Michal. Religiozita, spiritualita a osobnosť : Vybrané kapitoly z psychológie
náboženstva. Bratislava : Don Bosco, 2006. 165 s. ISBN 80-88910-22-6.
Citácie:
1. [4] KAČMÁROVÁ, M. Koncept Boha a vybrané osobnostné charakteristiky ako
prediktory kvality života seniorov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 330. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
HALAMA, Peter. Zmysel života z pohľadu psychológie. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2007. 223 s. ISBN 978-80-8095-023-1.
Citácie:
1. [1.1] ONDRUSOVA, J. - DRAGOMIRECKA, E. Meaning in life and depression
in Czech elderly. In CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. ISSN 0009-062X,
2012, vol. 56, no. 3, p. 193-205., WOS
HATOKOVÁ, Mária. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. Bratislava : DON
BOSCO, 2009. 215 s. ISBN 978-80-8074-095-5.
Citácie:
1. [3] BENKOVÁ, M. (2012) Dobrovoľníctvo na Slovensku v hospicoch a
nemocniciach pri starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich. In
Studia Społeczne, Nr 2(7), s. 257-265, ISSN 208-008. S. 264
KOVÁČ, Damián. Psychológiou k metanoi. Bratislava : VEDA, 2007. 475 s. ISBN
978-80-224-0965-0.
Citácie:
1. [1.1] HREBICKOVA, M. - KOURILOVA, S. How do we see ourselves, how are
we seen and how we are: Comparison of Czech national auto- and
heterostereotypes with ratings of real Czechs in context of five-factor model of
personality. In CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. ISSN 0009-062X, 2012,
vol. 56, no. 1, p. 1-17., WOS
Ekológia ľudských kognícií. Kusá, D. (Ed.). Bratislava : Veda, 2011. 125 s. ISBN
978-80-224-1222-3.
Citácie:
1. [4] VEREŠOVÁ, M. Psychosociálne a vývinové kontexty multidimenzionálneho
systému empatie. In V. Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.).
Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav
48
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB09
AAB10
AAB11
AAB12
experimentálnej psychológie SAV, 2011. s. 171. ISBN 978-80-8910-32-9.
2. [4] ŠTULRAJTER, M. Sociálna kognícia a prosociálne správanie. In V.
Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.). Chápanie duševných
stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2011. s. 192. ISBN 978-80-8910-32-9.
RUISEL, Imrich. Osobnosť a poznávanie. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-5511599-3.
Citácie:
1. [4] KORDAČOVÁ, J. Potreba kognitívnej štruktúry a maladaptívne kognície možné prieniky a implikácie. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 39. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
RUISEL, Imrich. Inteligencia a osobnosť. Bratislava : Veda, 1999. 239 s. ISBN 80224-0545-0.
Citácie:
1. [4] IŠTVÁNIKOVÁ, L., Hodnotové preferencie a sociálna inteligencia
zdravotníckeho personálu. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 322-323. ISBN 978-808127-057-4
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
3. [4] ZIBRÍNOVÁ, Ľ., BIRKNEROVÁ, Z. Logické chyby v myslení zamestnancov
a ich vzťah k subjektívnej pohode. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 1082. ISBN 97880-8127-057-4
RUISEL, Imrich. Múdrosť v zrkadle vekov. Bratislava : IKAR, 2005. 293 s. ISBN
80-551-1059-X.
Citácie:
1. [4] BREZINA, I. Integratívne prístupy k múdrosti ako premostenie vymedzení
východu a západu. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy
a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s.
284. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
3. [4] ZIBRÍNOVÁ, Ľ., BIRKNEROVÁ, Z. Logické chyby v myslení zamestnancov
a ich vzťah k subjektívnej pohode. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 1082. ISBN 97880-8127-057-4
RUISEL, Imrich. Inteligencia a myslenie. Bratislava : IKAR, 2004. 432 s. ISBN 80551-0766-1.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
2. [4] JURÁSOVÁ, Kinga. Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia
emócií. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 139 s.
ISBN 978-83-7490-515-2
3. [4] OČENÁŠOVÁ, L., VÁCLAVIKOVÁ, I. Štýly identity vo vzťahu k sociálnej a
emocionálnej inteligencii v období adolescencie a ich genderové aspekty. In
Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
49
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB13
AAB14
Bratislava : STIMUL, 2012, s. 687. ISBN 978-80-8127-057-4
STRÍŽENEC, Michal. Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava : IRIS, 2001.
236 s. ISBN 80-8878-33-6.
Citácie:
1. [1.1] OPATRNY, M. Theological Reflection of Practise: To a Relationship
Between Practical Theology and Sociology of Religion. In STUDIA
THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC. ISSN 1212-8570, SUM 2012, vol. 14, no. 2,
p. 74-98., WOS
2. [3] SLEZÁČKOVÁ, A. Průvodce pozitívni psychologii. Praha : GRADA, 2012,
s. 18. ISBN 978-80-247-3507-8.
3. [4] KAČMÁROVÁ, M. Koncept Boha a vybrané osobnostné charakteristiky ako
prediktory kvality života seniorov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 330. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
4. [4] KOČIŠOVÁ, A. Sociálna práca a poradenstvo pri zlepšovaní kvality života
onkologických chorých. In Sociálne a politické analýzy, 2012, č. 6, s. 2, s. 118.
ISSN 1337-5555
STRÍŽENEC, Michal. Psychológia náboženstva. Bratislava : Veda, 1996. 111 s.
ISBN 80-224-0475-6.
Citácie:
1. [1.1] TESAŘ, M. Family resilience - contribution of Antonovsky, Walsh,
spiritual factors, new contexts. In CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. ISSN
0009-062X, 2012, vol. 56, no. 3, p. 267-280., WOS
2. [4] FARSKÝ, I. a kol. Vplyv pohlavia, vzdelania, vierovyznania a veku na
spiritualitu v dospelej populácii. In HUMANUM, 2011, č. 1, s. 275. ISSN 18988431.
3. [4] SCHLOSSEROVÁ, V. Hegemónia psychológie v New Age. In ACTA
THEOLOGICA ET RELIGIONISTICA, 2012, č. 2, s. 12. ISSN 1338-7251.
4. [4] ŠOLTÉSOVÁ, V. Koreferát k príspevkom z konferencie "Krízové situácie v
česko-slovenskom kontexte po roku 1989". Misiologické info, 2012, č.1, s. 39.
ISSN 1805-7934
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
HŘEBÍČKOVÁ, Martina - URBÁNEK, Tomáš - ČERMÁK, Ivo - SZAROTA, Piotr
- FICKOVÁ, Emília - ORLICKÁ, Lucia. The NEO Five-factor Inventory in Czech,
Polish, and Slovak contexts. In MCCRAE, R. R. - ALLIK, Jüri. The Five-Factor
Model of Personality Across Cultures. - New York : Kluwer Academic, 2002, p. 5378. ISBN 0-306-47354-2.
Citácie:
1. [1.1] SPENCE, R. OWENS, M., GOODYER, I. Item response theory and
validity of the NEO-FFI in adolescents. PERSONALITY AND INDIVIDUAL
DIFFERENCES Volume: 53 Issue: 6 Pages: 801-807 Published: OCT 2012. ISSN
0191-8869
2. [3] CHEN, C. - ZHANG, L.-F. Temperament, personality and achievement
goals among Chinese adolescent students. In Educational Psychology, vol. 31, no.
3, 2011, p. 339-359. ISSN 0144-3410
3. [3] CUPANI, M. - VAIMAN, M. - FONT, M.L. - PIZZICHINI, F. - SARETTI, B.
Análise fatorial confirmatória do NEO-FFI utilizando parcelização de itens e
método bootstrap [Confirmatory factor analysis of NEO-FFI using item parceling
and bootstrap method]. In Avaliação Psicológica, vol. 11, no. 2, 2012, p. 159168. ISSN 1677-0471
50
Správa o činnosti organizácie SAV
4. [3] EFFENDI, R.A.A.R.A. - WHITFIELD, T.W.A. He looks six years younger in
that Porsche: Do the qualities of products transfer to their owners? In Asian
Social Science, vol. 8, no. 15, 2012, p. 250-260. ISSN 1911-2017.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
BAČOVÁ, Viera. Klasické normatívne teórie rozhodovania - psychologické
dimenzie. In Myslenie - osobnosť - múdrosť. - Bratislava : Slovak Academic Press,
2008, s. 77-96. ISBN 978-80-88910-25-1.
Citácie:
1. [1.1] KAMHALOVA, I. Naturalistic approach in the area of decision making:
Models and strategies of decision making in real-word situations. In
CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. ISSN 0009-062X, 2012, vol. 56, no. 4, p.
363-373., WOS
2. [4] DROBNÁ, Eva. Možno rozhodovanie skúmať kvalitatívne? Využitie metódy
analýzy verbálnych protokolov pri výskume rizikových volieb. In Rozhodovanie a
usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012, s. 69-108. ISBN 978-80-88910-37-4.
3. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
BAČOVÁ, Viera. Psychológia posudzovania a rozhodovania. In Rozhodovanie a
usudzovanie : Pohľady psychológie a ekonómie I. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2010, s. 14-47. ISBN 978-80-88910-30-5.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
2. [4] SARMÁNY-SCHULLER, I., SVITAČOVÁ, M. Neistota – istota a vnímanie
rizika v procese rozhodovania vzhľadom k profesiovej skúsenosti. In Pilárik, Ľ.,
Sarmány-Schuller, I. (Eds.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
III., CD ROM, Nitra: FSVaZ, 2012, s. 87. ISBN 978-80-558-0213-8
BREZINA, Ivan. Amazonský šamanizmus: osoby považované za múdre a ich
koncept múdrosti. In Kognitívny portrét človeka. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2010, s. 347-366. ISBN 978-80-88910-29-9.
Citácie:
1. [4] RUISEL, Imrich. Križovatky poznania. Bratislava : Slovak Academic Press,
2011. 510 s. ISBN 978-80-88910-33-6.
ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Rola emócií v rozhodovaní a ekonomickom správaní. In
Rozhodovanie a usudzovanie : Pohľady psychológie a ekonómie I. - Bratislava :
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2010, s. 133-161. ISBN 978-80-88910-305.
Citácie:
1. [4] HALAMA, P., GURŇÁKOVÁ, J. Emócie a emočná regulácia v procese
rozhodovania u zdravotníckych záchranárov. In P. Halama, R. Hanák, R.
Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 218. (CD-ROM). ISBN 978-8088910-40-4.
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
3. [4] JURÁSOVÁ, Kinga. Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia
51
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD05
ABD06
ABD07
ABD08
ABD09
emócií. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 139 s.
ISBN 978-83-7490-515-2
DROBNÁ, Eva. Teórie duálnych procesov usudzovania. In Rozhodovanie a
usudzovanie : Pohľady psychológie a ekonómie I. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2010, s. 48-88. ISBN 978-80-88910-30-5.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
2. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
GURŇÁKOVÁ, Jitka. Rozhodovanie v praxi. Prehľad výskumov naturalistického
rozhodovania v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. In GURŇÁKOVÁ,
Jitka et al. Úvod do naturalistického rozhodovania. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2011, s. 161-190. ISBN 978-80-88910-35-0.
Citácie:
1. [4] MASARYK, Radomír - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Rozhodovanie v
kontextoch zdravia. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie.
- Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 213-256. ISBN
978-80-88910-37-4.
HALAMA, Peter. Naturalistické rozhodovanie. Úvod do problematiky. In
GURŇÁKOVÁ, Jitka et al. Úvod do naturalistického rozhodovania. - Bratislava :
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2011, s. 6-23. ISBN 978-80-88910-35-0.
Citácie:
1. [4] HARENČÁROVÁ, H., STRÍŽENEC, M. Nevedomé myslenie či intuícia?
Hľadanie vzťahu medzi konceptmi. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 311. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
2. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
HARENČÁROVÁ, Hana. Vedomé a nevedomé myslenie v kontexte komplexného
rozhodovania. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 135-159. ISBN 97880-88910-37-4.
Citácie:
1. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
HATOKOVÁ, Mária. Koncept osobného Boha. In HALAMA, Peter et al.
Religiozita, spiritualita a osobnosť : Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2006, s. 104-140. ISBN 8088910-22-6.
Citácie:
1. [4] KAČMÁROVÁ, M. Koncept Boha a vybrané osobnostné charakteristiky ako
prediktory kvality života seniorov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 330. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
52
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD10
ABD11
ABD12
ABD13
ABD14
2. [4] ZAVIŠ, M. (2011) Spirituálna neuroveda ako nová paradigma
interreligiózneho dialógu. In Kardis, K., Paľa, G. (Eds.) Globalizácia a
náboženstvo. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovská univerzita, s.
160-170. ISBN 978-80-555-0395-0. S. 167
3. [4] ZAVIŠ, M. (2012) Kvalitatívne determinanty komunikácie v zdravotnej
starostlivosti. In Akimjaková, B., Mazur, P. (red.) Dialóg jako spósob
współitsnenia II. Chełm: Państwowa Szkoła Zawodowa v Chełmie Katedra
Pedagogiki, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Inštitút
Juraja Páleša v Levoči, s. 125-142. ISBN 978-83-61149-77-4. S. 138
4. [4] ZAVIŠ, M. (2012) Religionistika na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK
v Bratislave: z dejín, súčasnosti a budúcej prespektívy. In Slodička a kol. Dejiny
religionistiky na Slovensku. Prešov: Prešovská univerzita Gréckokatolícka
teologická fakulta, s. 64-82. ISBN 978-80-555-0595-4. S. 79
KORDAČOVÁ, Jana. Emočné schémy - nová téma v kognitívnej psychológii, alebo
výzva pre pozitívnu psychológiu? In Kognitívny portrét človeka. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2010, 236-268. ISBN 978-80-88910-29-9.
Citácie:
1. [3] SCHUSTEROVÁ, I. Valencia interpersonálnych vzťahov v rodinnom
prostredí v kontexte vzťahovej väzby. In Marián Špajdel (Ed.), 20. výročie
Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2012). Kraków:
Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012, p. 174. ISBN 978-83-7490-511-4.
2. [4] RUISEL, Imrich. Križovatky poznania. Bratislava : Slovak Academic Press,
2011. 510 s. ISBN 978-80-88910-33-6.
KOVÁČ, Damián. Emócie v kogníciách: Zobudíme Šípkovú Ruženku? In
Kognitívny portrét človeka. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
2010, s. 205-235. ISBN 978-80-88910-29-9.
Citácie:
1. [4] RUISEL, Imrich. Križovatky poznania. Bratislava : Slovak Academic Press,
2011. 510 s. ISBN 978-80-88910-33-6.
LETOVANCOVÁ, Eva. Strategické rozhodovanie. In Rozhodovanie a usudzovanie
II. : Oblasti a koncepcie. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
2011, s. 11-50. ISBN 978-80-88910-36-7.
Citácie:
1. [4] SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Vplyv kognitívneho štýlu a procesov
rozhodovania na múdrosť. In Múdrosť v kontexte osobnosti: problémy, fakty,
otázky. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011, s. 165-189. ISBN 978-8088910-34-3.
PROKOPČÁKOVÁ, Alexandra. Kontrafaktové myslenie a negatívne emócie. In
Kognitívny portrét človeka. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
2010, 294-314. ISBN 978-80-88910-29-9.
Citácie:
1. [4] ZIBRÍNOVÁ, Ľ., BIRKNEROVÁ, Z. Logické chyby v myslení zamestnancov
a ich vzťah k subjektívnej pohode. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 1082. ISBN 97880-8127-057-4
RUISELOVÁ, Zdena. Kontrafaktové myslenie a zvládanie náročných situácií
(vybrané aspekty). In Kontrafaktové myslenie a osobnosť. - Bratislava : Slovak
Academic Press, 2009, s. 155-170. ISBN 978-80-88910-27-5.
Citácie:
1. [1.1] VERESOVA, M. - MALA, D. Stress, Proactive Coping and Self-Efficacy of
Teachers. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 294-300., WOS
53
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD15
ABD16
ABD17
RUISELOVÁ, Zdena. Úvahy o kontrafaktovom myslení v rámci kognitívneho
portrétu človeka. In Kognitívny portrét človeka. - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2010, 269-293. ISBN 978-80-88910-29-9.
Citácie:
1. [4] RUISEL, Imrich. Križovatky poznania. Bratislava : Slovak Academic Press,
2011. 510 s. ISBN 978-80-88910-33-6.
STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri rozhodovaní.
In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 978-80-88910-37-4.
Citácie:
1. [4] HARENČÁROVÁ, Hana. Vedomé a nevedomé myslenie v kontexte
komplexného rozhodovania. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy,
aplikácie. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 135159. ISBN 978-80-88910-37-4.
STRÍŽENEC, Michal. História, aplikácie a hodnotenie koncepcie "naturalistické
rozhodovanie". In Rozhodovanie a usudzovanie II. : Oblasti a koncepcie. - Bratislava
: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2011, s. 75-104. ISBN 978-80-88910-367.
Citácie:
1. [4] SARMÁNY-SCHULLER, I., SVITAČOVÁ, M. Neistota – istota a vnímanie
rizika v procese rozhodovania vzhľadom k profesiovej skúsenosti. In Pilárik, Ľ.,
Sarmány-Schuller, I. (Eds.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
III., CD ROM, Nitra: FSVaZ, 2012, s. 87. ISBN 978-80-558-0213-8
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
De FRUYT, Filip - De BOLLE, Marleen - McCRAE, Robert R. - TERRACCIANO,
Antonio - COSTA, Paul T., Jr. - [...] - FICKOVÁ, Emília - [et al.]. Assessing the
universal structure of personality in early adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI3 in 24 cultures. In Assessment, 2009, vol. 16, no. 3, p. 301-311. (2.324 - IF2008.
ISSN 1073-1911.
Citácie:
1. [1.1] Kinnunen, Marja Ilona; Suihko, Johanna; Hankonen, Nelli; et al. Selfcontrol is associated with physical activity and fitness among young males.
BEHAVIORAL MEDICINE Volume: 38 Issue: 3 Pages: 83-89 Published: 2012.
ISSN 0896-4289
2. [1.1] Klimstra, Theo A.; Crocetti, Elisabetta; Hale, William W., III; et al. Big
Five personality dimensions in Italian and Dutch adolescents: A cross-cultural
comparison of mean-levels, sex differences, and associations with internalizing
symptoms. JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY Volume: 45 Issue: 3
Pages: 285-296. Published: JUN 2011. ISSN 0092-6566.
3. [1.1] Mottus, Rene, Johnson, Wendy, Deary, Ian J. Personality traits in old
age: Measurement and rank-order stability and some mean-level change.
PSYCHOLOGY AND AGING Volume: 27 Issue: 1 Pages: 243-249 Published:
MAR 2012. ISSN 0882-7974
4. [1.1] Ortet, Generos, Ibanez, Manuel I., Moya, Jorge, et al. Assessing the five
factors of personality in adolescents: The junior version of the Spanish NEO-PIR. ASSESSMENT Volume: 19 Issue: 1 Pages: 114-130 Published: MAR 2012.
ISSN 1073-1911
5. [1.1] Spence, Ruth; Owens, Matthew; Goodyer, Ian. Item response theory and
validity of the NEO-FFI in adolescents. PERSONALITY AND INDIVIDUAL
DIFFERENCES Volume: 53 Issue: 6 Pages: 801-807 Published: OCT 2012. ISSN
54
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA02
0191-8869
6. [3] CIECIUCH, J. Pięcioczynnikowa struktura osobowości we wczesnej
adolescencji [Five-factor personality structure in early adolescence]. In Studia
Psychologica, no. 10, 2010, p. 251-271
7. [3] FLEESON, W. Perspectives on the person: Rapid growth and opportunities
for integration. In K. Deaux, M. Snyder (Eds.), The Oxford handbook of
personality and social psychology. New York: Oxford University Press, 2012, p.
33-63. ISBN 978-0-19-539899-1
8. [3] KOZLOWSKA, K. - WILLIAMS, L.M. Self-protective organization in
children with conversion symptoms: A cross-sectional study looking at
psychological and biological correlates. In Mind & Brain, Journal of Psychiatry,
vol. 1, no. 2, 2010, p. 43-57. ISSN 2042-468X
9. [3] MAĆKIEWICZ, M. - CIECIUCH, J. Jak mierzyć cechy Wielkiej Piątki u
dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech Osobowości Dzieci (OPCO-D)
[How to measure the Big Five personality traits in childhood? Development of the
Picture Based Personality Survey for Children (PBPS-C)]. In Psychologia
Rozwojowa, vol. 17, no. 3, 2012, p. 69-82. ISSN 1895-6297
DUNČKO, Roman - MAKATSORI, A. - FICKOVÁ, Emília - SELKO, Dušan JEŽOVÁ, Daniela. Altered coordination of the neuroendocrine response during
psychosocial stress in subjects with high trait anxiety. In Progress in NeuroPsychopharmacology and Biological Psychiatry, 2006, vol. 30, no. 6, p. 1058-1066.
ISSN 0278-5846.
Citácie:
1. [1.1] ABERG, K.C. - CLARKE, A.M. - SANDI, C. - HERZOG, M.H. Trait
anxiety and post-learning stress do not affect perceptual learning. In
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY. ISSN 1074-7427, OCT 2012,
vol. 98, no. 3, p. 246-253., WOS
2. [1.1] ARMARIO, A. - DAVIU, N. - MUNOZ-ABELLAN, C. - RABASA, C. FUENTES, S. - BELDA, X. - GAGLIANO, H. - NADAL, R. What can We Know
from Pituitary-Adrenal Hormones About the Nature and Consequences of
Exposure to Emotional Stressors?. In CELLULAR AND MOLECULAR
NEUROBIOLOGY. ISSN 0272-4340, JUL 2012, vol. 32, no. 5, SI, p. 749-758.,
WOS
3. [1.1] DELL'OSSO, L. - MARAZZITI, D. - DA POZZO, E. - CONVERSANO, C.
- BARONI, S. - MASSIMETTI, G. - MARTINI, C. - CARMASSI, C. Gender effect
on the relationship between stress hormones and panic-agoraphobic spectrum
dimensions in healthy subjects. In CNS SPECTRUMS. ISSN 1092-8529, DEC
2012, vol. 17, no. 4, p. 214-220., WOS
4. [1.1] PETROWSKI, K. - WINTERMANN, G.B. - KIRSCHBAUM, C. BORNSTEIN, S.R. Dissociation between ACTH and cortisol response in DEXCRH test in patients with panic disorder. In
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY. ISSN 0306-4530, AUG 2012, vol. 37, no.
8, p. 1199-1208., WOS
5. [1.1] ROSSI, V. - POURTOIS, G. Transient state-dependent fluctuations in
anxiety measured using STAI, POMS, PANAS or VAS: a comparative review. In
ANXIETY STRESS AND COPING. ISSN 1061-5806, 2012, vol. 25, no. 6, SI, p.
603-645., WOS
6. [1.1] SCALI, J. - GANDUBERT, C. - RITCHIE, K. - SOULIER, M. - ANCELIN,
M.L. - CHAUDIEU, I. Measuring Resilience in Adult Women Using the 10-Items
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of Trauma Exposure and
Anxiety Disorders. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, JUN 29 2012, vol. 7, no. 6.,
WOS
55
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADCA06
7. [1.2] El-Sayed S, Hassan M, Ibrahim M, Elbassuoni E, Aziz N. Modified
endogenous carbon monoxide production through modulation of heme oxygenase
activity alters some aspects of the cold restraint stress response in male albino
rats. In Endocrinology regulations. 2012; 46(4): 205-15. SCOPUS
8. [3] LIU, L. - ZHENG, Y. - YANG, J.-M. - YU, F.-Q. Emotion-cognition bias
following incorrect feedback in trait-anxious subjects: An event-related potentials
study. In Chinese Mental Health Journal, vol. 23, no. 3, 2009, p. 224-227. ISSN
1000-6729
FÁBRY, Rudolf - MARKUŠ, Anton - FICKOVÁ, Emília - DVOŘÁKOVÁ,
Tatiana. Rozhodovanie operátora – riešenie problému – mentálny model : Decisionmaking of the operator – problem-solving – mental model. In Československá
psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 1992, roč. 36, č. 4, s. 309336. ISSN 0009-062X.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
FICKOVÁ, Emília. Determinanty zvládania stresu: I. Teoretické prístupy. In
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 1993, roč.
37, č. 1, s. 37-46. ISSN 0009-062X.
Citácie:
1. [3] MACKOVÁ, K. Zvládacie stratégie školského stresu. In e-Pedagogium, č. 4,
2009, s. 30-45. ISSN 1213-7758
2. [3] MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Onemocnění
štítné žlázy. Praha: Grada Publishing, 2011. 128 s. ISBN 978-80-247-3811-6
HALAMA, Peter. Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. In
Československá psychologie, 2002, roč. 46, č. 3, s. 265-276.
Citácie:
1. [1.1] AUQUIER, P. - BOYER, L. Measuring patients' views: between
enthusiasm and reality. In EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC
SURGERY. ISSN 1010-7940, APR 2012, vol. 41, no. 4, p. 829-830., WOS
2. [1.1] SAK, J. - SAGAN, D. - WIECHETEK, M. - PAWLIKOWSKI, J.
Suboptimal perception of illness due to self-realization constraints impairs
psychological welfare in surgical patients(dagger). In EUROPEAN JOURNAL
OF CARDIO-THORACIC SURGERY. ISSN 1010-7940, APR 2012, vol. 41, no. 4,
p. 824-828., WOS
3. [1.1] VINDISOVA, J. Psychosocial model of distress in multiple sclerosis
patients. In CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. ISSN 0009-062X, 2012, vol.
56, no. 3, p. 206-220., WOS
4. [4] PAVLUVČÍKOVÁ, E. Adaptácia na starobu a jej súvislosť so zmyslom
života. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť
2012. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 403. (CDROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
HALAMA, Peter - BIEŠČAD, Matúš. Psychometrická analýza Rosenbergovej škály
sebahodnotenia s použitím metód klasickej teórie testov (CTT) a teórie odpovede na
položku (IRT). In Československá psychologie, 2006, roč. 50, č. 6, s. 569-583.
Citácie:
1. [4] BABINČÁK, P. Subjektívna škála šťastia - overenie psychometrických
vlastností. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a
osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s.
256. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
2. [4] KAČMÁROVÁ, M., REVIĽÁKOVÁ, Z. Vzťah medzi vybranými
56
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA07
ADCA08
ADCA09
osobnostnými charakteristikami, sebahodnotením a strachom zo zosmiešnenia u
pubescentov a adolescentov. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 402. ISBN 978-80-8127057-4
3. [4] MIČKOVÁ, Z. Copingové stratégie v súvislosti s riešením konfliktov a
sebehodnotením vysokoškolákov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 61. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
HANULOVÁ, Jana - DAVIDSON, Douglas J. - INDEFREY, Peter. Where does the
delay in L2 picture naming come from? Psycholinguistic and neurocognitive
evidence on second language word production. In Language and Cognitive
Processes. Advanced online publication, vol 26, Issue 7, 902 - 934,
DOI:10.1080/01690965.2010.509946. ISSN 0169-0965.
Citácie:
1. [1.1] OPITZ, B. - DEGNER, J. Emotionality in a second language: It's a matter
of time. In NEUROPSYCHOLOGIA. ISSN 0028-3932, JUL 2012, vol. 50, no. 8, p.
1961-1967., WOS
2. [9] PIVNEVA I, PALMER C, TITONE D. Inhibitory control and L2 proficiency
modulate bilingual language production: evidence from spontaneous monologue
and dialogue speech. Frontiers in Psychology. 2012;3:57. Epub 2012 Mar 16.
3. [9] RUNNQVIST E, FITZ-PATRICK I, STRIJKERS K, COSTA A. An appraisal
of the bilingual language production system: Quantitatively or qualitatively
different from monolinguals?. In: Handbook of bilingualism and multilingualism.
Wiley-Blackwell; 2012.
HŘEBÍČKOVÁ, Martina - FICKOVÁ, Emília - KLEMENTOVÁ, Miroslava RUCH, Willibald - PROYER, René T. Strach ze zesměšnení: Česká a slovenská
verze dotazníku GELOPH 15 pro zjišťování gelotofobie. In Československá
psychologie, 2009, roč. 53, č. 5, s. 468-479. (0.101 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0009-062X.
Citácie:
1. [4] KAČMÁROVÁ, M., REVIĽÁKOVÁ, Z. Vzťah medzi vybranými
osobnostnými charakteristikami, sebahodnotením a strachom zo zosmiešnenia u
pubescentov a adolescentov. In A. Heretik, E. Rošková (Eds.), Psychologica XLI.
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012,
s. 387-403. ISBN 978-80-8127-057-4
2. [4] ĎURKA, R. Sociálna inhibícia, negatívna afektivita a iné osobnostné
charakteristiky „budúcich“ psychológov psychológov (komparácia uchádzačov o
štúdium psychológie so súčasnými študentmi). In A. Heretik, E. Rošková (Eds.),
Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Bratislava : STIMUL, 2012, s. 133-144. ISBN 978-80-8127-057-4
JURČOVÁ, Marta - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Kognitívny štýl "šírka
kategorizácie". In Československá psychologie, 1993, roč. 37, č. 1, s. 1-13. ISSN
0009-062X.
Citácie:
1. [1.1] MUNKOVA, D. - STRANOVSKA, E. - DURACKOVA, B. Impact of
Cognitive-Individual Variables on Process of Foreign Language Learning. In
4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012).
ISSN 1877-0428, 2012, vol. 46, p. 5430-5434., WOS
2. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
57
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
JURČOVÁ, Marta. Kognitívne štýly a tvorivosť. In Československá psychologie :
časopis pro psychologickou teorii a praxi, 1991, roč. 35, č. 6, s. 473-481. ISSN
0009-062X.
Citácie:
1. [2.1] PAPSOVA, M. - VALIHOROVA, M. - NABELKOVA, E. EXPLORING
THE MODERATING EFFECT OF FIELD DEPENDENCE-INDEPENDENCE
ON RELATIONSHIP BETWEEN PUPIL'S SCHOOL SATISFACTION AND
SOCIAL CLASSROOM ATMOSPHERE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN
0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p. 125-136., WOS
2. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
KOVÁČ, Damián. Quality of life: A megaconcept of coming époque. In Psychology
Science formerly Psychologische Beiträge, vol. 46, 2004, Supplement I, p. 167-186.
ISSN 0033-3018.
Citácie:
1. [1.1] SIMONS, J.D. - HUTCHISON, B. - BASTECKA, Z. Counseling in the
Czech Republic: History, Status, and Future. In JOURNAL OF COUNSELING
AND DEVELOPMENT. ISSN 0748-9633, APR 2012, vol. 90, no. 2, p. 233-237.,
WOS
KOVÁČ, Damián. Kvalita života - naliehavá výzva pre vedu nového storočia. In
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2001, roč.
45, č.1, s. 34-44. ISSN 0009-062X.
Citácie:
1. [1.1] DZUKA, J. Subjective evaluation of quality of life: definition,
measurement, and starting points for further research. In CESKOSLOVENSKA
PSYCHOLOGIE. ISSN 0009-062X, 2012, vol. 56, no. 2, p. 148-156., WOS
2. [3] MURGAŠ, F. Prostorová dimenze kvality života. Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2012. s. 141. ISBN 978-80-7372-931-8
3. [4] KAČMÁROVÁ, M. Koncept Boha a vybrané osobnostné charakteristiky ako
prediktory kvality života seniorov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 330. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
KOVÁČ, Damián. K pojmo-logike kvality života. In Československá psychologie :
časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2004, roč. 48, č. 5, s. 460-464. ISSN
0009-062X.
Citácie:
1. [3] MURGAŠ, F. Prostorová dimenze kvality života. Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2012. s. 141. ISBN 978-80-7372-931-8
LÖCKENHOFF, Corinna E. - De FRUYT, Filip - TERRACCIANO, Antonio McCRAE, Robert R. - De BOLLE, Marleen - COSTA, Paul T., Jr. - [...] FICKOVÁ, Emília - [et al.]. Perceptions of aging across 26 cultures and their
culture-level associates. In Psychology and Aging, 2009, vol. 24, no. 4, p. 941-954.
(2.518 - IF2008. ISSN 0882-7974.
Citácie:
1. [1.1] COX, C.B. - BARRON, L. The Effects of Changing Anti-Discrimination
Legal Standards on the Evaluation of Older Workers. In JOURNAL OF APPLIED
SOCIAL PSYCHOLOGY. ISSN 0021-9029, DEC 2012, vol. 42, SI, p. E198-E221.,
WOS
2. [1.2] CAMPOS, I.D. - STRIPLING, A.M. - HEESACKER, M. “Estoy viejo”
[I'm old]: Internalized ageism as self-referential, negative, ageist speech in the
58
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA15
ADCA16
Republic of Panama. In Journal of Cross-Cultural Gerontology, vol. 27, no. 4,
2012, p. 373-390. ISSN 0169-3816
3. [3] ACTON, Q.A. Issues in family and geriatric psychology: 2011 Edition.
Atlanta, GA: ScholarlyEditions, 2012. 395 pages. ISBN 978-1-4649-6670-5
4. [3] BOLKAN, C. - HOOKER, K. Self-regulation and social cognition in
adulthood: The gyroscope of personality. In S.K. Whitbourne, M.J. Sliwinski
(Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of adulthood and aging. Chichester, UK:
John Wiley & Sons, 2012, p. 357-380. ISBN 978-1-4443-3147-9
5. [3] LEVY, B.R. - CHUNG, P. - CANAVAN, M. Impact of explanatory style and
age stereotypes. In K.L. Fingerman, C.A. Berg, J. Smith, T.C. Antonuci (Eds.),
Handbook of life-span development. New York: Springer Publishing Company,
2010, p. 437-456. ISBN 978-0-8261-1079-4
6. [3] PASTORINO, E.E. - DOYLE-PORTILLO, S.M. What is psychology?
Essentials (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning. 2011. 704
pages. ISBN 978-1-111-83415-9
7. [3] POSTHUMA, R.A. - WAGSTAFF, M.F. - CAMPION, M.A. Age stereotypes
and workplace age discrimination: A framework for future research. In J.W.
Hedge, W.C. Borman (Eds.), The Oxford handbook of work and aging. New York:
Oxford University Press, 2012, p. 298-312. ISBN 978-0-19-538505-2
8. [3] ROWLAND, D.T. Population aging: The transformation of societies. New
York: Springer, 2012. 292 pp. ISBN 978-94-007-4049-5
9. [3] WHITE, J. - SCHNURR, M.P. Developmental psychology. In F.T.L. Leong,
W.E. Pickren, M.M. Leach, A.J. Marsella (Eds.), Internationalizing the
psychology curriculum in the United States (International and cultural
psychology). New York: Springer 2011, 51-73. ISBN 978-1-4614-0072-1
McCRAE, Robert R. - TERRACCIANO, Antonio - De FRUYT, Filip - De BOLLE,
M. - De BOLLE, Marleen - GELFAND, Michele J. - COSTA, Paul T., Jr. - [...] FICKOVÁ, Emília - [et al.]. The validity and structure of culture-level personality
scores: Data from ratings of young adolescents. In Journal of Personality, 2010, vol.
78, no. 3, p. 815-838. ISSN 0022-3506.
Citácie:
1. [1.1] Church, A. Timothy; Alvarez, Juan M.; Mai, Nhu T. Q.; et al. Are crosscultural comparisons of personality profiles meaningful? Differential item and
facet functioning in the Revised NEO Personality Inventory. JOURNAL OF
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY Volume: 101 Issue: 5 Pages:
1068-1089 Published: NOV 2011. ISSN 0022-3514.
2. [1.1] Klimstra, Theo A., Crocetti, Elisabetta, Hale, William W., III, et al. Big
Five personality dimensions in Italian and Dutch adolescents: A cross-cultural
comparison of mean-levels, sex differences, and associations with internalizing
symptoms. JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY Volume: 45 Issue: 3
Pages: 285-296, Published: JUN 2011. ISSN 0092-6566
3. [3] MAHONEY, B. Personality and individual differences. Exeter, Devon,
Great Britain: Learning Matters Ltd, 2011. 296 pages. ISBN 978-0-85725-114-5
4. [3] STEINER, D.D. Personnel selection across the globe. In N. Schmitt (Ed.),
The Oxford handbook of personnel assessment and selection. New York: Oxford
University Press, 2012, p. 740-767. ISBN 978-0-19-973257-9
OREG, Shaul - BAYAZIT, Mahmut - VAKOLA, Maria - ARCINIEGA, Luis ARMENAKIS, Achilles - BARKAUSKIENE, Rasa - BOZIONELOS, Nikos FUJIMOTO, Yuka - GONZÁLEZ, Luis - HAN, Jian - HŘEBÍČKOVÁ, Martina JIMMIESON, Nerina - KORDAČOVÁ, Jana - MITSUHASHI, Hitoshi - MLAČIĆ,
Boris - FERIĆ, Ivana - KOTRLA TOPIĆ, Marina - OHLY, Sandra - SAKSVIK, Per
59
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA17
ADCA18
Øystein - HETLAND, Hilde - SAKSVIK, Ingvild - van DAM, Karen. Dispositional
Resistance to Change: Measurement Equivalence and the Link to Personal Values
Across 17 Nations. In Journal of Applied Psychology, 2008, vol. 93, no. 4, p. 935944. ISSN 0021-9010.
Citácie:
1. [1.1] FERDMAN, B.M. - SAGIV, L. Diversity in Organizations and CrossCultural Work Psychology: What If They Were More Connected?. In
INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY-PERSPECTIVES ON
SCIENCE AND PRACTICE. ISSN 1754-9426, SEP 2012, vol. 5, no. 3, p. 323345., WOS
2. [1.1] KANDLER, C. - BLEIDORN, W. - RIEMANN, R. Left or Right? Sources
of Political Orientation: The Roles of Genetic Factors, Cultural Transmission,
Assortative Mating, and Personality. In JOURNAL OF PERSONALITY AND
SOCIAL PSYCHOLOGY. ISSN 0022-3514, MAR 2012, vol. 102, no. 3, p. 633645., WOS
3. [1.1] MULKI, J.P. - JARAMILLO, F. - MALHOTRA, S. - LOCANDER, W.B.
Reluctant employees and felt stress: The moderating impact of manager
decisiveness. In JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH. ISSN 0148-2963, JAN
2012, vol. 65, no. 1, p. 77-83., WOS
PROYER, René T. - RUCH, Willibald - [...] - FICKOVÁ, Emília - [et al.]. Breaking
ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A
multi-national study involving 73 countries. In Humor: International Journal of
Humor Research, 2009, roč. 22, 1-2, s. 253-279.
Citácie:
1. [4] KAČMÁROVÁ, M. - REVIĽÁKOVÁ, Z. Vzťah medzi vybranými
osobnostnými charakteristikami, sebahodnotením a strachom zo zosmiešnenia u
pubescentov a adolescentov. In A. Heretik, E. Rošková (Eds.), Psychologica XLI.
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava:
Stimul, 2012, s. 387-403. ISBN 978-80-8127-057-4
THORSON, James A. - POWELL, F.C. - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan HAMPES, Wiliam P. Psychological health and sense of humor. In Journal of
Clinical Psychology, 1997, vol. 53, no. 5, p. 605-619. ISSN 0021-9762.
Citácie:
1. [1.1] LEIST, A.K., MŰLLER, D., 2012, Humor types show different patterns of
self-regulation, self-esteem, and well-being. In Journal of Happiness Studies, DOI
10.1007/s10902-012-9342-6, online 12 May 2012.
2. [1.1] SAMSON, A.C. - GROSS, J.J. Humour as emotion regulation: The
differential consequences of negative versus positive humour. In COGNITION &
EMOTION. ISSN 0269-9931, 2012, vol. 26, no. 2, p. 375-384., WOS
3. [3] GRZYBOWSKI, P.P., 2012, Doktor klaun (Terapia śmiechem, wolontariat,
edukacja międzykulturowa). Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. ISBN 978-837850-031-5, 472 s
4. [3] GRZYBOWSKI, P.P., FURNES, M., 2012, Clown doctor. The international
guide [Kindle Edition]. ASIN: B0093IGQMG, 82 s.
5. [3] SIMMONS, C. A., ELIAS-LAMBERT, N., 2012, Hope, Optimism, and
Humor. In: SIMMONS, C. A., LEHMAN, P. (Eds.), Tools for Strengths-Based
Assessment and Evaluation. Springer Publishing Company, New York, pp.187218, ISBN 978-8261-0765-7
6. [3] VILLARREAL TORRES, A. I., GONZÁLEZ RAMIREZ, M. T., CANDIA
GARZA, G.L., 2012, Validación de la escala del Sentido del Humor en población
mexicana. In Psicología Social – Comunitaria, Revista PsicologiaCientifica.com,
14(1). Disponible en: http://www.psicologiacientifica.com/escala-del-sentido-del-
60
Správa o činnosti organizácie SAV
humor-validacion-mexico, ISBN 2011-2521.
7. [3] ZHANG, G., 2012, Sense of Humor of Undergraduates.
(大学生幽默感现状的调查研究张国进 - 中国健康心理学杂志). In: Chinese
Journal of Health Psychology, 20(9).
8. [3] ZHANG, J.H., 2012, Prieskum zmyslu pre humor u vysokoškolských
študentov (大学生幽默感现状的调查研究). In: Psychológia zdravia, 9(3), 14241426
9. [3] ZHONG HAN-LING, CAI CHUN-FENG, 2012, Correlation Study on the
Sense of Humor and Coping Styles from Patients with Schizophrenia in
Convalescence Stage (康复期精神分裂症患者幽默感与应对方式的相关研究).
In: Chinese Journal of Rehabilitation, 2012, 27(1), doi.10.3870/zgkf.2012.01.029.
ISSN 10011242
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Need for structure and coping processes. In
Ansiedad y Estrés, 2000, roč. 6, č. 1, 39-45.
Citácie:
1. [2.1] RUISELOVÁ, Z., PROKOPČÁKOVÁ, A., KRESÁNEK, J., 2012, Personal
need for structure related to counterfactual thinking and wisdom. In: Studia
Psychologica, 54(4), 287-298, ISSN 0039-3320
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
BAČOVÁ, Viera - JUSKOVÁ, Tatiana. Risky choice and affective forecasting: Loss
aversion in two culturally different student samples. In Studia Psychologica :
international journal for research and theory in psychological sciences, 2009, vol. 51,
no. 4, p.329-342. (0.258 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS, WOS).
ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] LEVINE, L.J. - LENCH, H.C. - KAPLAN, R.L. - SAFER, M.A. Accuracy
and Artifact: Reexamining the Intensity Bias in Affective Forecasting. In
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY. ISSN 0022-3514,
OCT 2012, vol. 103, no. 4, p. 584-605., WOS
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
3. [4] TÚNYIOVÁ, M., SARMÁNY-SCHULLER, I. Rozhodovanie argentívnych a
slovenských detí v Iowa Gambling Task. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk
(Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 50. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
BAČOVÁ, Viera - BREZINA, Ivan - LEŚNIAK, Agnieszka. Anticipated loss
aversion for small and large amounts of money in culturally different (Slovakia,
Poland, Bolivia) university student samples. In Studia Psychologica : international
journal for research and theory in psychological sciences, 2010, vol. 52, no. 4, p.
315-326. (0.175 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 00393320.
Citácie:
1. [4] TÚNYIOVÁ, M., SARMÁNY-SCHULLER, I. Rozhodovanie argentívnych a
slovenských detí v Iowa Gambling Task. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk
(Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
61
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
psychológie SAV, 2012. s. 50. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
BÍRO, Viliam - ŠTUKOVSKÝ, Róbert. COMPONENTS OF THE GSR CURVE IN
ADULT MALES. In Studia Psychologica : international journal for research and
theory in psychological sciences, 1993, vol. 35, no. 2, p. 111-117. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] BOUCSEIN, W. Electrodermal Activity, Second Edition. In
ELECTRODERMAL ACTIVITY, SECOND EDITION. 2012, p. 1-+. DOI:
10.1007/978-1-4614-1126-0 Published: 2012, WOS
DANIEL, Jozef - SARMÁNY SCHULLER, Ivan. Burnout in teacher's profession:
Age, years of practice and some disorders. In Studia Psychologica : international
journal for research and theory in psychological sciences [seriál], 2000, vol. 42, no.
1-2, p. 33-41. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.2] UNTERBRINK, T. - PFEIFER, R. - KRIPPEIT, L. - ZIMMERMANN, L. ROSE, U. - JOOS, A. - HARTMANN, A. - WIRSCHING, M. - BAUER, J. Burnout
and effort-reward imbalance improvement for teachers by a manual-based group
program. In International Archives of Occupational and Environmental Health,
2012, 85, 6, pp. 667-674., SCOPUS
2. [3] IĽJIN, E.P., 2012, Psichologija dlja pedagogov. Piter, Saint-Peterburg, 638
s. ISBN 978-5-459-00338-3.
3. [3] PAULÍK, K. Occupational stress and job satisfaction among teachers. In
ALMANACH Komunikacji spolecznej, International edition 2012, Namyslow, s.
187-198. ISBN 978-83-934605-4-0
FICKOVÁ, Emília. Psychometric relations between self-esteem measures and
coping with stress. In Studia Psychologica : international journal for research and
theory in psychological sciences, 2000, vol. 42, no. 3, p. 237-242. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] Cicei, Cristiana Catalina. Examining the association between selfconcept clarity and self-esteem on a sample of Romanian students. 4TH WORLD
CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012).Book Series:
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume: 46 Pages: 4345-4348.
Published: 2012. ISSN 1877-0428
FICKOVÁ, Emília. Personality regulators of coping behavior in adolescents. In
Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences, 2001, vol. 43, no. 4, p. 321-329. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] BLEEK, B. - REUTER, M. - YARUSS, J.S. - COOK, S. - FABER, J. MONTAG, C. Relationships between personality characteristics of people who
stutter and the impact of stuttering on everyday life. In JOURNAL OF FLUENCY
DISORDERS. ISSN 0094-730X, DEC 2012, vol. 37, no. 4, p. 325-333., WOS
2. [1.1] POCH, F.V. - CARRASCO, M.G. - MORENO, Y.G. - BALLABRIGA,
M.C.J. - AZNAR, F.C. Disruptive behavior in adolescence and its relationship
with temperament and coping styles. In PSICOTHEMA. ISSN 0214-9915, NOV
2012, vol. 24, no. 4, p. 567-572., WOS
3. [1.2] BÉLANGER, C. - SABOURIND, S. - EL-BAALBAKIAB, G. Behavioral
correlates of coping strategies in close relationships. Europe's Journal of
Psychology, vol. 8, no. 3, 2012, p. 449-460. ISSN 1841-0413
FICKOVÁ, Emília. Personality dimensions and self-esteem indicators relationships.
In Studia Psychologica : international journal for research and theory in
psychological sciences, 1999, vol. 41, no. 4, p. 323-328. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.2] NARANJO, C.R. - GONZÁLEZ, A.C. Autoestima en la adolescencia:
62
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA08
ADDA09
ADDA10
ADDA11
ADDA12
ADDA13
Análisis y estrategias de intervención [Self-esteem in adolescence: Analysis and
intervention strategies]. International Journal of Psychology and Psychological
Therapy, vol. 12, no. 3, 2012, p. 389-403. ISSN 1577-7057
FICKOVÁ, Emília. Dynamics of psychophysiological activation in operators with
shift work. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in
psychological sciences, 1983, vol. 25, no. 2, p. 105-112. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] Boucsein, Wolfram. Electrodermal activity. Second Edition.
ELECTRODERMAL ACTIVITY, Second edition Pages: 1-+ Published: 2012.
SPRINGER, 233 Spring Street, New York, NY 10013, US. 618 pp. ISBN 978-14614-1125-3
FICKOVÁ, Emília. Relationships between activation, anxiety and stress in decision
making of operators. In Studia Psychologica : international journal for research and
theory in psychological sciences, 1994, vol. 36, no. 2, p. 113-122. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] Ceresnik, Michal. Decision-making and cognitive structuring of students
at university. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. Book Series: Procedia - Social and Behavioral
Sciences, Volume: 55 Pages: 196-205. Published: 2012. ISSN 1877-0428
HALAMA, Peter - BAKOŠOVÁ, Katarína. Meaning in life as a moderator of the
relationship between perceived stress and coping. In Studia Psychologica, 2009, vol.
51, no. 2-3, p. 143-148. (0.258 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS,
WOS). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] CAMPOS, R.M.E. - DELGADO, A.O. - JIMENEZ, A.P. Stressful life
events, coping style and adolescent adjustment: a longitudinal analysis of the
moderation effects. In REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA. ISSN
0120-0534, 2012, vol. 44, no. 2, p. 39-53., WOS
HALAMA, Peter. Relationship between meaning in life and the big five personality
traits in young adults and the elderly. In Studia Psychologica, 2005, vol. 47, no. 3, p.
167-178.
Citácie:
1. [1.1] BRANDSTATTER, M. - BAUMANN, U. - BORASIO, G.D. - FEGG, M.J.
Systematic review of meaning in life assessment instruments. In PSYCHOONCOLOGY. ISSN 1057-9249, OCT 2012, vol. 21, no. 10, p. 1034-1052., WOS
HALAMA, Peter - DĚDOVÁ, Mária. Meaning in life and hope as predictors of
positive mental health: Do they explain residual variance not predicted by
personality traits? In Studia Psychologica, 2007, vol. 49, no. 3, p. 191-200. (0.410 IF2006). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] JOHNSTONE, B. - YOON, D.P. - COHEN, D. - SCHOPP, L.H. MCCORMACK, G. - CAMPBELL, J. - SMITH, M. Relationships Among
Spirituality, Religious Practices, Personality Factors, and Health for Five
Different Faith Traditions. In JOURNAL OF RELIGION & HEALTH. ISSN 00224197, DEC 2012, vol. 51, no. 4, p. 1017-1041., WOS
2. [1.1] SUN, R.C.F. - SHEK, D.T.L. Beliefs in the Future as a Positive Youth
Development Construct: A Conceptual Review. In SCIENTIFIC WORLD
JOURNAL. ISSN 1537-744X, 2012., WOS
HALAMA, Peter. Dimensions of life meaning as factors of coping. In Studia
Psychologica, 2000, vol. 42, no. 4, p. 339-350. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] BRANDSTATTER, M. - BAUMANN, U. - BORASIO, G.D. - FEGG, M.J.
63
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA14
ADDA15
ADDA16
ADDA17
ADDA18
Systematic review of meaning in life assessment instruments. In PSYCHOONCOLOGY. ISSN 1057-9249, OCT 2012, vol. 21, no. 10, p. 1034-1052., WOS
2. [1.1] BRASSAI, L. - PIKO, B.F. - STEGER, M.F. EXISTENTIAL ATTITUDES
AND EASTERN EUROPEAN ADOLESCENTS' PROBLEM AND HEALTH
BEHAVIORS: HIGHLIGHTING THE ROLE OF THE SEARCH FOR MEANING
IN LIFE. In PSYCHOLOGICAL RECORD. ISSN 0033-2933, FAL 2012, vol. 62,
no. 4, p. 719-733., WOS
HALAMA, Peter. Confirmatory factor analysis of Rosenberg Self-Esteem Scale in a
sample of Slovak high school and university students. In Studia Psychologica, 2008,
roč. 50, č. 3, s. 255-266. (2008 - Current Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 00393320.
Citácie:
1. [1.1] HUANG, C.J. - DONG, N.B. Factor Structures of the Rosenberg SelfEsteem Scale A Meta-Analysis of Pattern Matrices. In EUROPEAN JOURNAL
OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT. ISSN 1015-5759, 2012, vol. 28, no. 2, p.
132-138., WOS
2. [1.1] VASCONCELOS-RAPOSO, J. - FERNANDES, H.M. - TEIXEIRA, C.M. BERTELLI, R. Factorial Validity and Invariance of the Rosenberg Self-Esteem
Scale Among Portuguese Youngsters. In SOCIAL INDICATORS RESEARCH.
ISSN 0303-8300, FEB 2012, vol. 105, no. 3, p. 483-498., WOS
KOVÁČ, Damián - BENEDIKOVIČOVÁ, Jana. A probe into intrapsychic bonds of
coping, rigidity and creativity. In Studia Psychologica : international journal for
research and theory in psychological sciences, 2004, vol. 46, no. 2, p. 127-135. ISSN
0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] NECKA, E. - KUBIK, T. HOW NON-EXPERTS FAIL WHERE EXPERTS
DO NOT: IMPLICATIONS OF EXPERTISE FOR RESISTANCE TO COGNITIVE
RIGIDITY. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 1,
p. 3-14., WOS
KOVÁČ, Damián. Psychology of the quality of life in the activities of Slovak
psychologists. In Studia Psychologica, 2007, vol. 49, no. 2, p. 101-116. (0.410 IF2006). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [3] MURGAŠ, F. Prostorová dimenze kvality života. Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2012. s. 141. ISBN 978-80-7372-931-8
KOVÁČOVÁ, Erika - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Influence of the level of
selected self system components on decision making in the experimental PDG
situation. In Studia Psychologica, 2008, vol. 50, no. 1, p. 11-30. (2008 - Current
Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] VESELY, S. EFFECT OF LEARNING IN THE PRISONER'S DILEMMA
GAME. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p.
143-156., WOS
2. [3] FODOR, O.C., Strategic decision making in small and medium enterprises
(The impact of cognition and motivation on decision making processes). ClujNapoca: Editura ASCR, 2011. 271 s. ISBN 978-606-8244-24-2.
KUSÁ, Daniela. Psychological androgyny in gender ambience: Considerations on
gender variations. In Studia Psychologica : international journal for research and
theory in psychological sciences, 2002, vol. 44, no. 4, p. 347-357. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
64
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA19
ADDA20
ADDA21
ADDA22
ADDA23
ADDA24
ADDA25
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
KUSÁ, Daniela. Intuitive thought and "ordinary" cognitions. In Studia Psychologica
: international journal for research and theory in psychological sciences, 2011, vol.
53, no. 2, p. 111-122. (0.254 - IF2010). (2011 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
KUSÁ, Daniela. Representations of psychological interdependence in males' and
females' expectations of hierarchy and competition. In Studia Psychologica :
international journal for research and theory in psychological sciences, 2010, vol. 52,
no. 3, p. 193-205. (0.175 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS).
ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] VESELY, S. EFFECT OF LEARNING IN THE PRISONER'S DILEMMA
GAME. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p.
143-156., WOS
PILÁRIK, Ľubor - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Emotional intelligence and
decision-making of female students of social work in the Iowa Gambling Task. In
Studia Psychologica, 2009, vol. 51, no. 4, p. 319-328. (0.258 - IF2008). (2009 Current Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] AVSEC, A. DO EMOTIONALLY INTELLIGENT INDIVIDUALS USE
MORE ADAPTIVE DECISION-MAKING STYLES?. In STUDIA
PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 3, p. 209-220., WOS
RUISEL, Imrich - RUISELOVÁ, Zdena - PROKOPČÁKOVÁ, Alexandra.
Subjective aspects of problem-solving and decision-making ln the context of coping.
In Studia Psychologica : international journal for research and theory in
psychological sciences, 1994, vol. 36, no. 2, p. 77-89. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
RUISEL, Imrich. Cognitive fallacies as barriers to thinking. In Studia Psychologica :
international journal for research and theory in psychological sciences, 2004, vol. 46,
no. 4, p. 327-333. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [3] FODOR, O.C., Strategic decision making in small and medium enterprises
(The impact of cognition and motivation on decision making processes). ClujNapoca: Editura ASCR, 2011. 271 s. ISBN 978-606-8244-24-2.
RUISELOVÁ, Zdena. Salutogenetic approach in the context of the Big Five factors.
In Studia Psychologica : international journal for research and theory in
psychological sciences, 2000, vol. 42, no. 3, p. 157-161. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] HOCHWALDER, J. The contribution of the big five personality factors to
sense of coherence. In PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES. ISSN
0191-8869, OCT 2012, vol. 53, no. 5, p. 591-596., WOS
RUISELOVÁ, Zdena - PROKOPČÁKOVÁ, Alexandra - KRESÁNEK, Jaroslav.
Counterfactual thinking as a coping strategy - cognitive and emotional aspects. In
Studia Psychologica, 2009, vol. 51, no. 2-3, p. 237-250. (0.258 - IF2008). (2009 -
65
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA26
ADDA27
ADDA28
ADDA29
ADDA30
Current Contents, SCOPUS, WOS). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] MONFORTON, J. - VICKERS, K. - ANTONY, M.M. "IF ONLY I DIDN'T
EMBARRASS MYSELF IN FRONT OF THE CLASS!": SOCIAL ANXIETY AND
UPWARD COUNTERFACTUAL THINKING. In JOURNAL OF SOCIAL AND
CLINICAL PSYCHOLOGY. ISSN 0736-7236, MAR 2012, vol. 31, no. 3, p. 312328., WOS
RUISELOVÁ, Zdena. Relationship between resistance to load and personality traits
in elderly women. In Studia Psychologica : international journal for research and
theory in psychological sciences, 2002, vol. 44, no. 3, p. 227-233. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] HOCHWALDER, J. The contribution of the big five personality factors to
sense of coherence. In PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES. ISSN
0191-8869, OCT 2012, vol. 53, no. 5, p. 591-596., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Coping processes, cognitive style and perceptual
rigidity. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in
psychological sciences, 1994, vol. 36, no. 3, p. 153-165. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] NECKA, E. - KUBIK, T. HOW NON-EXPERTS FAIL WHERE EXPERTS
DO NOT: IMPLICATIONS OF EXPERTISE FOR RESISTANCE TO COGNITIVE
RIGIDITY. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 1,
p. 3-14., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠIMÚTH, Jozef. Impact of a student's cognitive
style on the perception of barriers in online education. In Studia Psychologica, 2006,
vol. 48, no. 3, p. 265-272. (2006 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 00393320.
Citácie:
1. [3] FODOR, O.C., Strategic decision making in small and medium enterprises
(The impact of cognition and motivation on decision making processes). ClujNapoca: Editura ASCR, 2011. 271 s. ISBN 978-606-8244-24-2.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Different problem solving strategies (What role is
played by optimism-pessimism here?). In Studia Psychologica, 1993, roč. 35, č. 4, s.
377-379. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
2. [3] GREŽO, M., PILÁRIK, Ľ. Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voči riziku v procese rozhodovania. In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A.
Bendová, K. (Eds.), PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 2011, s. 67-68. ISBN 978-80-244-2858-1
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Procrastination, need for cognition and sensation
seeking. In Studia Psychologica, 1999, vol. 41, no. 1, p. 73-85. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
2. [2.1] SOLLAR, T. - VANECKOVA, J. NEED FOR CLOSURE, ABILITY TO
ACHIEVE CLOSURE AND MONITORING-BLUNTING COGNITIVE COPING
STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p.
137-142., WOS
66
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA31
ADDA32
ADDA33
ADDA34
ADDA35
ADDA36
3. [3] FODOR, O.C., Strategic decision making in small and medium enterprises
(The impact of cognition and motivation on decision making processes). ClujNapoca: Editura ASCR, 2011. 271 s. ISBN 978-606-8244-24-2.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Interacting features of cognitive style and
operator´s simulated work during a 24-hour cycle III: Field dependenceindependence. In Studia Psychologica, 1985, roč. 27, č. 4, 283-290. ISSN 00393320.
Citácie:
1. [2.1] GUISANDE, M.A. - TINAJERO, C. - CADAVEIRA, F. - PARAMO, M.F.
ATTENTION AND VISUOSPATIAL ABILITIES: A NEUROPSYCHOLOGICAL
APPROACH IN FIELD-DEPENDENT AND FIELD-INDEPENDENT
SCHOOLCHILDREN. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol.
54, no. 2, p. 83-94., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Interacting features of cognitive style (field
dependence-independence) and operator's simulated work during a 24-hour cycle II: Morning and evening type. In Studia Psychologica, 1984, roč. 26, č. 4, 323-330.
ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] ADAN, A. - ARCHER, S.N. - HIDALGO, M.P. - DI MILIA, L. - NATALE,
V. - RANDLER, C. Circadian Typology: A Comprehensive Review. In
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL. ISSN 0742-0528, 2012, vol. 29, no. 9, p.
1153-1175., WOS
2. [2.1] GUISANDE, M.A. - TINAJERO, C. - CADAVEIRA, F. - PARAMO, M.F.
ATTENTION AND VISUOSPATIAL ABILITIES: A NEUROPSYCHOLOGICAL
APPROACH IN FIELD-DEPENDENT AND FIELD-INDEPENDENT
SCHOOLCHILDREN. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol.
54, no. 2, p. 83-94., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - SKOVAYOVÁ, Ľubica. Erroneous decision
making in the operator's work. In Studia Psychologica, 1992, roč. 34, č. 1, 77-84.
ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Cognitive style categorization width and anxiety. In
Studia Psychologica, 1995, vol. 37, no. 2, p. 142-145. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Optimism and cognitive style. In Studia
Psychologica, 1992, vol. 34, no. 3, p. 261-267. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [3] GREŽO, M., PILÁRIK, Ľ. Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voči riziku v procese rozhodovania. In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A.
Bendová, K. (Eds.), PhD existence I : česko-slovenská psychologická konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 2011, s. 67-68. ISBN 978-80-244-2858-1
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Category width cognitive style and decision making
processes. In Studia Psychologica, 1998, vol. 40, no. 4, p. 250-254. ISSN 00393320.
67
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA37
ADDA38
ADDA39
ADDA40
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
2. [3] FODOR, O.C., Strategic decision making in small and medium enterprises
(The impact of cognition and motivation on decision making processes). ClujNapoca: Editura ASCR, 2011. 271 s. ISBN 978-606-8244-24-2.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Decision making under time pressure in regard to
preferred cognitive style (analytical-intuitive) and study orientation. In Studia
Psychologica : international journal for research and theory in psychological
sciences, 2010, vol. 52, no. 4, p. 285-290. (0.175 - IF2009). (2010 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] KOŠÍKOVÁ, K. - PILÁRIK, L. Unconscious visual perception in the
decision making process. In Studia Psychologica, 2012, 54, 4, pp. 261-270., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - KURAČKA, Peter. Dimension of the cognitive
style "analytical-intuitive" and the successful problem solving in the "IGT"
experimental situation. In Studia Psychologica : international journal for research
and theory in psychological sciences, 2012, vol. 54, no. 2, p. 95-110. (0.197 IF2011). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] KOŠÍKOVÁ, K. - PILÁRIK, L. Unconscious visual perception in the
decision making process. In Studia Psychologica, 2012, 54, 4, pp. 261-270., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Oscillation of measures of cognitive style (field
dependence-independence) in situation of sleep deprivation. In Studia Psychologica :
international journal for research and theory in psychological sciences, 1987, vol. 29,
no. 2, p. 125-132. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] GUISANDE, M.A. - TINAJERO, C. - CADAVEIRA, F. - PARAMO, M.F.
ATTENTION AND VISUOSPATIAL ABILITIES: A NEUROPSYCHOLOGICAL
APPROACH IN FIELD-DEPENDENT AND FIELD-INDEPENDENT
SCHOOLCHILDREN. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol.
54, no. 2, p. 83-94., WOS
STRÍŽENEC, Michal - DROPPOVÁ, Zdena. Certain results concerning mental
transformation. In Studia Psychologica : international journal for research and theory
in psychological sciences, 1979, vol. 21, no. 1, p. 45-51. ISSN 0039-3320.
Citácie:
1. [2.1] MOREAU, D. - CLERC, J. - MANSY-DANNAY, A. - GUERRIEN, A.
MENTAL ROTATION AND MOTOR EXPERTISE: STORAGE DOES NOT
ACCOUNT FOR BETTER PROCESSING. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN
0039-3320, 2012, vol. 54, no. 3, p. 167-179., WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
FANDELOVÁ, Eva - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Tendencia k riziku a
osobnosť vodiča. In Psychologie v ekonomické praxi, 1996, roč. 31, 3-4, s. 139-144.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, E., PILÁRIK, Ľ. Osobnosť a emócie v rizikovom rozhodovaní.
Nitra: FSVaZ, 2012, 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Prokrastinácia – osobnostné koreláty. In
Psychologické dny. - Olomouc, 1998. ISBN 80-86471-04-7.
Citácie:
68
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB03
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Rizikové tendencie v kontexte osobnostných
dimenzií. In Psychologie v ekonomické praxi, roč. 14 (1979), č. 1, s. 31-41. ISSN
0330-300X.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Osobnostná črta dispozičného optimizmu a coping.
In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1997, roč. 32, č. 2, s. 172-182. ISSN
0555-5574.
Citácie:
1. [4] MIČKOVÁ, Z. Copingové stratégie v súvislosti s riešením konfliktov a
sebehodnotením vysokoškolákov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 61. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ZLÁMALOVÁ, Viola. Kognitívny štýl ako možný
rizikový faktor juvenilnej hypertenzie. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa,
1989, roč. 24, č. 4, s. 321-332. ISSN 0555-5574.
Citácie:
1. [2.1] PAPSOVA, M. - VALIHOROVA, M. - NABELKOVA, E. EXPLORING
THE MODERATING EFFECT OF FIELD DEPENDENCE-INDEPENDENCE
ON RELATIONSHIP BETWEEN PUPIL'S SCHOOL SATISFACTION AND
SOCIAL CLASSROOM ATMOSPHERE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN
0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p. 125-136., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. K niektorým otázkam kognitívnych štýlov a
zvládania. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1995, roč. 30, č. 1, s. 83-86.
ISSN 0555-5574.
Citácie:
1. [2.1] PAPSOVA, M. - VALIHOROVA, M. - NABELKOVA, E. EXPLORING
THE MODERATING EFFECT OF FIELD DEPENDENCE-INDEPENDENCE
ON RELATIONSHIP BETWEEN PUPIL'S SCHOOL SATISFACTION AND
SOCIAL CLASSROOM ATMOSPHERE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN
0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p. 125-136., WOS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Modely vzťahu teórie mysle a empatie. In Kognice 2009 :
Recenzovaný sborník V. ročníku konferencie s medzinárodní účastí. Josef Zelenka,
Karel Mls. - Hradec Králové : GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2009.
ISBN 978-80-7041-911-3.
Citácie:
1. [4] VEREŠOVÁ, M. Psychosociálne a vývinové kontexty multidimenzionálneho
69
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC02
AEC03
AEC04
AEC05
systému empatie. In V. Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.).
Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2011. s. 171. ISBN 978-80-8910-32-9.
2. [4] ŠTULRAJTER, M. Sociálna kognícia a prosociálne správanie. In V.
Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.). Chápanie duševných
stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2011. s. 192. ISBN 978-80-8910-32-9.
FICKOVÁ, Emília. Optimizmus - pesimizmus a sebahodnotenie adolescentov. In
Sociální procesy a osobnost 2003 : sborník příspěvků. Mojmír Svoboda - Pavel
Humpolíček - Jana Humpolíčková (eds.). - Brno : Psychologický ústav FF MU,
2003, s. 68-72. ISBN 978-80-86633-09-1.
Citácie:
1. [2.1] Ruiselova, Zdena; Prokopcakova, Alexandra; Kresanek, Jaroslav.
Personal need for structure related to counterfactual thinking and wisdom.
STUDIA PSYCHOLOGICA Volume: 54 Issue: 4 Pages: 287-297 Published: 2012.
ISSN 0039-3320
PILÁRIK, Ľubor - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Optimálna hladina stimulácie a
jej motivačné atribúty. In Psychologické dny 2004: svět žen a svět mužů: polarita a
vzájemné obohacovaní : sborník příspěvků z konference. Daniel Heller, Jana
Procházková, Irena Sobotková. - Olomouc : Filozofická fakulta University
Palackého, 2005. ISBN 80-244-1059-1. ISSN 1214-3251.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - VRABCOVÁ, Mária. Psychická záťaž vo vzťahu
k cirkadiánnym rytmom a životnej spokojnosti u zdravotníckych pracovníkov. In
Psychologické dny 2006 : prožívání sebe a měnícího se světa. Editoři: Daniel Heller,
Václav Mertin, Irena Sobotková. - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností,
2007. ISBN 978-80-7308-185-0.
Citácie:
1. [4] POLŤÁKOVÁ, Z., KARASOVÁ, J. Absencia v zamestnaní ako aktívna
copingová stratégia. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 744. ISBN 978-80-8127-057-4
ŠIMÚTH, Jozef - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Principles for e-pedagogy. In
Procedia - Social and Behavioral Journal. - Barcelona, Spain : Elsevier Ltd, 2012,
vol. 46, S. 4454-4456. ISSN 1877-0428.
Citácie:
1. [3] YENSEN, J., 2012, Mentoring and Performance Support for Graduate
Students using Google+. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI), 16 (3),
ISSN 1089-9758. Available at http://ojni.org/issues/?p=2027.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
ADAMOVOVÁ, Lucia - BELOVIČOVÁ, Zuzana - HALAMA, Peter GURŇÁKOVÁ, Jitka - ČIČMANOVÁ, Lenka. Rozhodovanie v emocionálne
náročných situáciách: Prvé skúsenosti z práce záchranárov. In Sociálne procesy a
osobnosť 2010 : zborník príspevkov [elektronický dokument]. Editori: Denisa
Fedáková, Michal Kentoš; recenzent: Oľga Orosová. - Košice : Spoločenskovedný
ústav SAV, 2011, s. 9-14. ISBN 978-80-89524-01-3.
70
Správa o činnosti organizácie SAV
AED02
AED03
AED04
AED05
AED06
AED07
Citácie:
1. [4] SARMÁNY-SCHULLER, I., SVITAČOVÁ, M. Neistota – istota a vnímanie
rizika v procese rozhodovania vzhľadom k profesiovej skúsenosti. In Pilárik, Ľ.,
Sarmány-Schuller, I. (Eds.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
III., CD ROM, Nitra: FSVaZ, 2012, s. 87. ISBN 978-80-558-0213-8
ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BELOVIČOVÁ, Zuzana - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ,
Eva - ŠTULRAJTER, Martin. Výber a overenie metód na meranie teórie mysle u
detí školského veku: pilotná štúdia. In Psychologica XL : Personality in the context
of cognition, emotionality and motivation II. International Conference 50th
Anniversary of the Department of Psychology, 26.-27. november 2009, Bratislava
[elektronický zdroj]. Zodpovedná redaktorka Daniela Čechová. - Bratislava :
STIMUL, 2010, s. 227-236. ISBN 978-80-89236-93-0.
Citácie:
1. [4] VEREŠOVÁ, M. Psychosociálne a vývinové kontexty multidimenzionálneho
systému empatie. In V. Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.).
Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2011. s. 171. ISBN 978-80-8910-32-9.
FICKOVÁ, Emília - RUISELOVÁ, Zdena. Intersexuálne rozdiely v koherencii a
zvládaní stresu u adolescentov. In Osobnosť a zvládanie stresu. Emília Ficková,
(Ed.). - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2001, s. 67-77. ISBN
80-88910-07-2.
Citácie:
1. [3] MACKOVÁ, K. Zvládacie stratégie školského stresu. In e-Pedagogium, č. 4,
2009, s. 30-45. ISSN 1213-7758
FICKOVÁ, Emília. Aktivácia a zvládanie stresu u adolescentov. In Osobnosť a
zvládanie stresu. Emília Ficková, (Ed.). - Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2001, s. 54-62. ISBN 80-88910-07-2.
Citácie:
1. [3] MACKOVÁ, K. Zvládacie stratégie školského stresu. In e-Pedagogium, č. 4,
2009, s. 30-45. ISSN 1213-7758
FICKOVÁ, Emília. Multidimenzionálny dotazník copingových stratégií. In
Praktická inteligencia II. : Vybrané metodiky. Prokopčáková, Alexandra - Ruisel,
Imrich (Eds.). - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1992, s. 59-68.
ISBN 80-901396-3-9.
Citácie:
1. [3] MACKOVÁ, K. Zvládacie stratégie školského stresu. In e-Pedagogium, č. 4,
2009, s. 30-45. ISSN 1213-7758
2. [4] HUDEČKOVÁ, V., BRATSKÁ, M. Záťažové situácie a ich zvládanie u
adolescentných chlapcov v diagnostickom centre. In A. Heretik, E. Rošková
(Eds.), Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Bratislava : STIMUL, 2012, s. 277-293. ISBN 978-80-8127-057-4
GÉCI, Milan. Vodcovské vlastnosti mužov a žien v kontexte sociálnej inteligencie.
In Inteligencia v rôznych kontextoch. Imrich Ruisel (Ed.). - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2003, s. 83-89. ISBN 80-88910-15-3.
Citácie:
1. [4] IŠTVÁNIKOVÁ, L., Hodnotové preferencie a sociálna inteligencia
zdravotníckeho personálu. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 322-323. ISBN 978-808127-057-4
PAVLÍČKOVÁ, K. - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Rizikové rozhodovanie v
kontexte osobnosti. In Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia : 23.
psychologické dni. Zostavovatelia: Ivan Sarmány Schuller, Mária Bratská. -
71
Správa o činnosti organizácie SAV
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
Dunajská Streda : Pelikán, 2005, s. 476-482. ISBN 80-967311-7-3.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
PILÁRIK, Ľubor - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Štýly rozhodovania z pohľadu
osobnostných dimenzií. In Psychológia pre život alebo ako je potrebná metanoia :
23. psychologické dni. Zostavovatelia: Ivan Sarmány Schuller, Mária Bratská. Dunajská Streda : Pelikán, 2005, s. 186-190. ISBN 80-967311-7-3.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
SARMÁNY SCHULLER, Ivan. Integrálne výsledky výskumov kognitívnych štýlov
a praktická inteligencia. In Praktická inteligencia IV. Sarmány Schuller, I., Ruisel, I.
(Eds.). - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1997, s. 48-81. ISBN
80-967228-8-3.
Citácie:
1. [1.1] MUNKOVA, D. - STRANOVSKA, E. - DURACKOVA, B. Impact of
Cognitive-Individual Variables on Process of Foreign Language Learning. In
4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012).
ISSN 1877-0428, 2012, vol. 46, p. 5430-5434., WOS
2. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Indikátor stratégií zvládania. In Prokopčáková, A.,
Ruisel, I. (Eds.): Praktická inteligencia II. Vybrané metodiky. - Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 1992, s. 44-51. ISBN 80-901396-3-9.
Citácie:
1. [4] MIČKOVÁ, Z. Copingové stratégie v súvislosti s riešením konfliktov a
sebehodnotením vysokoškolákov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 61. (CD-ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Potreba štruktúry ako bariéra kognitívnej adaptácie
adolescentov. In Bariéry kognitívnej a sociálnej adjustácie adolescentov. - Bratislava
: Ústav experimentálnej psychológie, 1997.
Citácie:
1. [2.1] RUISELOVÁ, Z., PROKOPČÁKOVÁ, A., KRESÁNEK, J., 2012, Personal
need for structure related to counterfactual thinking and wisdom. In: Studia
Psychologica, 54(4), 287-298, ISSN 0039-3320
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Podiel osobnostnej črty anxiety a impulzivity na
štýl učenia. In Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku,
Zborník príspevkov VIII.zjazdu SPS v Bratislave. - Bratislava : Stimul, 1996.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Škála optimizmu-pesimizmu. In
72
Správa o činnosti organizácie SAV
AED14
AED15
PROKOPČÁKOVÁ, Alexandra - RUISEL, Imrich. Praktická inteligencia II. :
Vybrané metodiky. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 1992, s.
85-90.
Citácie:
1. [3] PAULÍK, K., Job Satisfaction and Stress among Teachers. In The New
Educational Review, vol. 30, no. 4, p. 138-149. ISNN 1732-6729
ŠIMÚTH, Jozef - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Motivačné a kognitívne štýlové
faktory v on-line vzdelávaní. In Sociálne procesy a osobnosť 2008. L. Golecká, J.
Gurňáková, I. Ruisel (Eds). - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
2009 [CD-ROM]. ISBN 978-80-88910-26-8.
Citácie:
1. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
STRÍŽENEC, Michal. Názory popredných psychológov na vzťah osobnosti
religiozity / spirituality. In HALAMA, Peter et al. Religiozita, spiritualita a osobnosť
: Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva. - Bratislava : Don Bosco, 2006, s. 511. ISBN 80-88910-22-6.
Citácie:
1. [4] ŠOLTÉSOVÁ, V. Koreferát k príspevkom z konferencie "Krízové situácie v
česko-slovenskom kontexte po roku 1989". Misiologické info, 2012, č. 1, s. 39.
ISSN 1805-7934
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
AEF03
RUISEL, Imrich. Múdrosť a zdravie. In Psychológia zdravia : Zdravie a múdrosť,
Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia, Rodové rozdiely v zdraví. Kol. autorov. Bratislava : MAURO, 2010, s. 15-30. ISBN 978-80-968092-6-4.
Citácie:
1. [4] ROHÁRIKOVÁ, V., CVIKOVÁ, V. Úloha múdrosti a jej zložiek vo vzťahu k
zdraviu a psychickej odolnosti. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 807. ISBN 978-80-8127057-4
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Kognitívne štýly - súčasný stav a perspektívy. In
Praktická inteligencia I. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV,
1992.
Citácie:
1. [2.1] LAJCIN, D. - FRANKOVSKY, M. - STEFKO, R. Possibilities of
Predicting the Behavior of Managers When Coping with Demanding Situations in
Managerial Work. In EKONOMICKY CASOPIS. ISSN 0013-3035, 2012, vol. 60,
no. 8, p. 835-853., WOS
2. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Neistota - istota / Prípad kauzálnej neistoty. In
Reflexie súčasnej psychológie na Slovensku. - Bratislava : Stimul, 1999.
Citácie:
1. [2.1] RUISELOVÁ, Z., PROKOPČÁKOVÁ, A., KRESÁNEK, J., 2012, Personal
need for structure related to counterfactual thinking and wisdom. In: Studia
Psychologica, 54(4), 287-298, ISSN 0039-3320
73
Správa o činnosti organizácie SAV
2. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠPÁNIKOVÁ, Michaela. Ochota riskovania
vodičiek vzhľadom k vnímanej sebaúčinnosti (Self-efficacy) - experimentálna
štúdia.
Citácie:
1. [3] KOŘENEKOVÁ, Z., PILÁRIK, Ľ., 2012, Vplyv vnímanej sebaúčinnosti na
rozhodovanie v záťaži. In Evropské pedagogické fórum 2012 (Pedagogickopsychologické aspekty výuky), II. Ročník, Sborník příspevků z mezinárodní
konference, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, str. 301-310, ISBN 978-80905243-2-3
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
AFDB02
AFDB03
FICKOVÁ, Emília. Optimizmus a zvládanie každodenných problémov. In Práca a
jej kontexty : zborník z medzinárodnej psychologickej konferencie Psychologické
dni, Trenčín 17.-19. 9. 2003. - Bratislava : Stimul, 2003, ISBN 80-88982-75-8., s.
507-514.
Citácie:
1. [3] GREŽO, M., PILÁRIK, Ľ. Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voči riziku v procese rozhodovania. In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A.
Bendová, K. (Eds.), PhD existence I : Česko-slovenská psychologická konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 2011, s. 53-69. ISBN 978-80-244-2858-1
FICKOVÁ, Emília. Optimizmus, emocionalita, osobnosť. In Psychológia na
rázcestí. - Bratislava : Stimul, 2002, 480-487. ISBN 80-85697-88-2.
Citácie:
1. [3] GREŽO, M., PILÁRIK, Ľ. Dispozičný optimizmus/pesimizmus ako mediátor
averzie voči riziku v procese rozhodovania. In Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A.
Bendová, K. (Eds.), PhD existence I : Česko-slovenská psychologická konference
(nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v
Olomouci, 2011, s. 53-69. ISBN 978-80-244-2858-1
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Potreba štruktúry a schopnosť vytvárania štruktúry
ako osobnostné konštrukty. In Psychológia pre bezpečný svet : zborník príspevkov z
medzinárodnej konferencie Psychologické dni. - Bratislava : Stimul, 2001, 336-339.
ISBN 80-88982-53-7.
Citácie:
1. [1.1] CERESNIK, M. Decision-making and cognitive structuring of students at
university. In 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN
EDUCATION - INTE 2012. ISSN 1877-0428, 2012, vol. 55, p. 196-205., WOS
2. [2.1] RUISELOVÁ, Z., PROKOPČÁKOVÁ, A., KRESÁNEK, J., 2012, Personal
need for structure related to counterfactual thinking and wisdom. In: Studia
Psychologica, 54(4), 287-298, ISSN 0039-3320
3. [2.1] SOLLAR, T. - VANECKOVA, J. NEED FOR CLOSURE, ABILITY TO
ACHIEVE CLOSURE AND MONITORING-BLUNTING COGNITIVE COPING
STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320, 2012, vol. 54, no. 2, p.
137-142., WOS
74
Správa o činnosti organizácie SAV
AFDB04
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - PÉREZ SÁNCHEZ, Jorge. Medzikulturálne
porovnanie konceptu optimálnej hladiny stimulácie u detí a mládeže: (ŠpanielskoSlovensko). In Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku :
Zborník príspevkov z VIII. zjazdu slovenských psychológov. Marián Košč, Ivan
Sarmány Schuller, Elena Brozmanová (Eds.). - Bratislava : Stimul, 1996, s. 413-418.
ISBN 80-85697-50-5.
Citácie:
1. [4] JURIŠOVÁ, Erika - PILÁRIK, Ľubor. Osobnosť a emócie v rizikovom
rozhodovaní. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych
vied a zdravotníctva, 2012. 117 s. ISBN 978-80-558-0111-7.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - BELOVIČOVÁ,
Zuzana. Social understanding and empathy: The basis for healthy classroom
relationships. In Psychology & Health, 2011, vol. 26, no. 2, p. 103. ISSN 0887-0446.
Citácie:
1. [4] VEREŠOVÁ, M. Psychosociálne a vývinové kontexty multidimenzionálneho
systému empatie. In V. Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.).
Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2011. s. 171. ISBN 978-80-8910-32-9.
ČAVOJOVÁ, Vladimíra - TŐRVENYI BELOVIČOVÁ, Zuzana - SIROTA,
Miroslav. Winning friends and popularity: connections between empathy and ToM
in preadolescent girls and boys : Paper presented at 18th Annual Meeting of the
European Society for Philosophy and Psychology. In ESPP 2010. - Bochum : RuhrUniversity Bochum, 2010, s. 142-143.
Citácie:
1. [4] VEREŠOVÁ, M. Psychosociálne a vývinové kontexty multidimenzionálneho
systému empatie. In V. Čavojová, E. Ballová Mikušková, Z. Belovičová (eds.).
Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2011. s. 171. ISBN 978-80-8910-32-9.
TÚNYIOVÁ, Mária - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Intuitívne usudzovanie z
perspektívy neurofyziológie mozgu. In PhD existence : Bulletin abstraktů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 49. ISBN 978-80-244-2734-8.
Citácie:
1. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Prejavy osobnosti na percepčnej úrovni. In 25.
Psychologické dni "Metanoia - harmónia človeka" : Zborník abstraktov príspevkov z
konferencie. - Bratislava : Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV :
Českomoravská psychologická spoečnost, 2007, s. 15.
Citácie:
1. [2.1] STRANOVSKA, E. - FRATEROVA, Z. - MUNKOVA, D. - MUGLOVA, D.
POLITENESS FACTORS IN REQUESTS FORMULATED IN THE 'CATEGORY
WIDTH' COGNITIVE STYLE. In STUDIA PSYCHOLOGICA. ISSN 0039-3320,
2012, vol. 54, no. 2, p. 111-124., WOS
75
Správa o činnosti organizácie SAV
BGG Štandardy, normy
BGG01
BGG02
JURČOVÁ, Marta. TORRANCEHO FIGURÁLNY TEST TVORIVÉHO
MYSLENIA : E. P. Torrance (USA), upr. M. Jurčová.
Citácie:
1. [4] STRÁNSKÁ, Z. Úroveň tvořivosti a preference stylu učení u gymnaziálních
studentů. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 882. ISBN 978-80-8127-057-4
RUISEL, Imrich - HALAMA, Peter. NEO päťfaktorový osobnostný inventár :
(podľa NEO Five-Factor Inventory P.T. Costu a R.R. McCraeho). Praha :
Testcentrum - Hogrefe, 2007. 45 s.
Citácie:
1. [4] FEDÁKOVÁ, D., Osobnostné charakteristiky vo vzťahu k vnímaniu
konfliktu a obohacovania medzi prácou a rodinou. In P. Halama, R. Hanák, R.
Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 135. (CD ROM). ISBN 978-8088910-40-4.
2. [4] JAKUBEK, M., BELIŠOVÁ, J. Kompulzívne nakupovanie: vzťah k
osobnostným črtám a látkovým i nelátkovým závislostiam. In Psychologica XLI.
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012,
s. 356. ISBN 978-80-8127-057-4
3. [4] JAKUBEK, M., LUMTZEROVÁ, E., CELEC, P., PAULIS, Ľ. Závislosť
schopnosti mentálnej rotácie od užívania hormonálnej antikoncepcie. In
Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Bratislava : STIMUL, 2012, s. 337. ISBN 978-80-8127-057-4
4. [4] LOVAŠ, L. Osobnostné kontexty sebakontroly. In Psychologica XLI.
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012,
s. 554. ISBN 978-80-8127-057-4
5. [4] LUMTZEROVÁ, E., JAKUBEK, M., CELEC, P., PAULIS, Ľ. Užívanie
hormonálnej antikoncepcie a vybrané osobnostné črty. In P. Halama, R. Hanák,
R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 356. (CD ROM). ISBN 978-80-8891040-4.
6. [4] ROŠKOVÁ, E., POLÁKOVÁ, D. Individuálne prediktory pracovnej
spokojnosti. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a
osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 424.
(CD ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
7. [4] SCHRAGGEOVÁ, M., DRŽKOVÁ, J. Osobnostné dimenzie a alkoholová
bezmocnosť u liečených alkoholikov. In P. Halama, R. Hanák, R. Masaryk (Eds.),
Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava : Ústav experimentálnej
psychológie SAV, 2012. s. 429. (CD ROM). ISBN 978-80-88910-40-4.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Rozhodovanie a usudzovanie : Pohľady psychológie a ekonómie I. Viera Bačová
(Ed.). Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2010. ISBN 978-8088910-30-5.
Citácie:
1. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. -
76
Správa o činnosti organizácie SAV
FAI02
FAI03
FAI04
FAI05
FAI06
FAI07
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
Rozhodovanie a usudzovanie II. : Oblasti a koncepcie. Viera Bačová (Ed.).
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2011. 187 s. ISBN 978-8088910-36-7.
Citácie:
1. [4] STRÍŽENEC, Michal. Intuitívne myslenie a možnosti jeho využitia pri
rozhodovaní. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 109-134. ISBN 97880-88910-37-4.
Chápanie duševných stavov v kontexte kognitívneho vývinu. Vladimíra Čavojová,
Eva Ballová Mikušková, Zuzana Belovičová (eds.). Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2011. 311 s. ISBN 978-80-8910-32-9.
Citácie:
1. [4] MENTEL, A. Psychometrická analýza slovenskej verzie testu „čítanie mysle
z očí“ pre deti. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 597. ISBN 978-80-8127-057-4
Osobnosť a zvládanie stresu. Emília Ficková, (Ed.). Bratislava : Ústav
experimentálnej psychológie SAV, 2001. 95 s. ISBN 80-88910-07-2.
Citácie:
1. [3] MACKOVÁ, K. Zvládacie stratégie školského stresu. In e-Pedagogium, č. 4,
2009, s. 30-45. ISSN 1213-7758
GURŇÁKOVÁ, Jitka - ADAMOVOVÁ, Lucia - ČIČMANOVÁ, Lenka HALAMA, Peter - KAMHALOVÁ, Ivana. Úvod do naturalistického rozhodovania.
Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2011. 209 s. ISBN 978-8088910-35-0.
Citácie:
1. [4] MASARYK, Radomír - PETRJÁNOŠOVÁ, Magda. Rozhodovanie v
kontextoch zdravia. In Rozhodovanie a usudzovanie III. : Aspekty, javy, aplikácie.
- Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, s. 213-256. ISBN
978-80-88910-37-4.
2. [4] SARMÁNY-SCHULLER, I., SVITAČOVÁ, M. Neistota – istota a vnímanie
rizika v procese rozhodovania vzhľadom k profesiovej skúsenosti. In Pilárik, Ľ.,
Sarmány-Schuller, I. (Eds.), Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií
III., CD ROM, Nitra: FSVaZ, 2012, s. 87. ISBN 978-80-558-0213-8
3. [4] SARMÁNY-SCHULLER, I., ŠIŠKOVÁ, M., Analyticko-intuitívny kognitívny
štýl a rozhodovanie v časovom tlaku. In Pilárik, Ľ., Sarmány-Schuller, I. (Eds.),
Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií III., CD ROM, Nitra:
FSVaZ, 2012, s. 60. ISBN 978-80-558-0213-8
Myslenie - osobnosť - múdrosť. Imrich Ruisel a kolektív. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2008. 270 s. ISBN 978-80-88910-25-1.
Citácie:
1. [4] JURÁSOVÁ, Kinga. Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia
emócií. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 139 s.
ISBN 978-83-7490-515-2
Kontrafaktové myslenie a osobnosť. Zdena Ruiselová a kolektív. Bratislava : Slovak
Academic Press, 2009. 170 s. ISBN 978-80-88910-27-5.
Citácie:
1. [4] JURÁSOVÁ, Kinga. Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia
emócií. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. 139
s. ISBN 978-83-7490-515-2
77
Správa o činnosti organizácie SAV
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
KOVÁČ, Damián. Kvalita života - priorita v prioritách. In Elektronické noviny
SAV, 2008, roč. 2, č. 6.
Citácie:
1. [3] MURGAŠ, F. Prostorová dimenze kvality života. Liberec : Technická
univerzita v Liberci, 2012. s. 141. ISBN 978-80-7372-931-8
RUISEL, Imrich. Niektoré aktuálne problémy výskumu inteligencie. In Človek a
spoločnosť, roč. 6, č. 3, 2003.
Citácie:
1. [4] FRANKOVSKÝ, M., BIRKNEROVÁ, Z. Etický rozmer sociálnej inteligencie
ako výkonovej charakteristiky. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 174. ISBN 978-80-8127057-4
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
MÜLLNER, Jozef - RUISEL, Imrich - FARKAŠ, Gabriel. DOTAZNÍK NA
MERANIE ÚZKOSTI A ÚZKOSTLIVOSTI - STAI : D. Spielberger, R. Gorsuch,
B. Lushene, upr. I. Ruisel.
Citácie:
1. [4] MOSKAĽOVÁ, D., SOLÁRIKOVÁ, P., BREZINA, I. Vplyv úzkostlivosti na
kapacitu pracovnej pamäte. In Psychologica XLI. Zborník Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského. Bratislava : STIMUL, 2012, s. 656. ISBN 978-80-8127057-4
78
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Psychológia náboženstva
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná a ontogentická psychológia
Počet hodín za semester: 72
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogickej a
školskej psychológie
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Interdisciplinárne vzťahy psychológie
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Psychológie
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Interdisciplinárne vzťahy psychológie
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Psychológie
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Vedecko-výskumný projekt
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Psychológie
Mgr. Hana Harenčárová
Názov semestr. predmetu: Psychológia posudzovania a rozhodovania
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
Mgr. Hana Harenčárová
Názov semestr. predmetu: Tréning pre budúich trénerov
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
Mgr. Lenka Kostovičová
Názov semestr. predmetu: Psychológia posudzovania a rozhodovania
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Sociálna psychológia
79
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogickej a
školskej psychológie
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Základy psychológie
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej
informatiky
PhDr. Daniela Kusá, CSc.
Názov semestr. predmetu: Hlavné smery psychológie 20.storočia, Sociálna psychológia
Počet hodín za semester: 50
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, ČR,
Katedra psychológie
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Kognitívna psychológia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Filozofická fakulta TVU, Katedra psychológie
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Psychológia osobnosti
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Ústav aplikovanej
psychológie
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná psychológia
Počet hodín za semester: 60
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava, Katedra psychológie
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Názov semestr. predmetu: metodológia
Počet hodín za semester: 28
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra psychologických
vied
Semestrálne cvičenia:
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná a ontogentická psychológia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogickej a
školskej psychológie
Semináre:
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.
Názov semestr. predmetu: Úvod do psycholingvistiky
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Mei Cogsci/FMFI UK
80
Správa o činnosti organizácie SAV
PhDr. Ivan Brezina, PhD.
Názov semestr. predmetu: Medzikulturna psychologia
Počet hodín za semester: 36
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ustav Aplikovanej
Psychológie
Mgr. Katarína Dudeková
Názov semestr. predmetu: Ekonomická psychológia
Počet hodín za semester: 28
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
Mgr. Hana Harenčárová
Názov semestr. predmetu: Psychológia posudzovania a rozhodovania
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie FSEV UK
Mgr. Hana Harenčárová
Názov semestr. predmetu: Tréning pre budúich trénerov
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
Mgr. Marek Jurkovič
Názov semestr. predmetu: História psychológie
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
Mgr. Lenka Kostovičová
Názov semestr. predmetu: Psychológia posudzovania a rozhodovania
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Sociálno-psychologický výcvik
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogickej a
školskej psychológie
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Všeobecná a ontogenetická psychológia
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra pedagogickej a
školskej psychológie
Mgr. Martin Sedlár
Názov semestr. predmetu: História psychológie
Počet hodín za semester: 24
81
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ústav aplikovanej
psychológie
Individuálne prednášky:
Mgr. Lenka Čičmanová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Úspešné starnutie z pohľadu psychológa
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita tretieho
veku pri STU
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Počet
vyslaní spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Počet prijatí
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Česko
CPPC 2013
Jana Kordačová
3
Kvalitativní přístup
Hana Harenčárová
2
SPO 2013
Jana Bašnáková
2
Ivan Brezina
2
Peter Halama
3
Katarína Košíková
1
Radomír Masaryk
3
Lukáš Pitel
3
Imrich Ruisel
3
Mária Túnyiová
1
Francúzsko
NDM
Jitka Gurňáková
4
Hana Harenčárová
4
Portugalsko
STAR 2013
Ivan Sarmány-Schuller
4
Španielsko
SPUDM 2013
Eva Ballová Mikušková
4
Katarína Dudeková
4
Róbert Hanák
4
82
Správa o činnosti organizácie SAV
Švédsko
Spolu
Lenka Kostovičová
Vladimíra Kurincová
Čavojová
Peter Halama
19
ECP 2013
7
4
4
5
60
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
CPPC 2013 - II. medzinárodná konferencia pozitívnej psychológie
ECP 2013 - 13th European Congress of Psychology
Kvalitativní přístup - Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
NDM - Naturalistic Decision Making
SPO 2013 - Sociálne procesy a osobnosť 2013
SPUDM 2013 - Subjective Probability, Utility and Decision Making
STAR 2013 - Stress and Anxiety Research Society
83
Download

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013