ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
Skúsenosti s využívaním IKT v predmete matematika na
2. stupni základnej školy pre sluchovo postihnutých
Mgr. Saskia Vidová
Obsah:
Úvod ..................................................................................................................................... 3
Kto sme ................................................................................................................................ 3
Čo je sluchové postihnutie ................................................................................................... 4
Komunikácia sluchovo postihnutých ................................................................................... 5
Osobitosti sluchovo postihnutých žiakov............................................................................. 6
IKT všeobecne ...................................................................................................................... 8
1. Informatika okolo nás a jej využitie ........................................................................... 8
2. IKT na našej škole ......................................................................................................11
3. IKT v matematike ......................................................................................................12
4. Ukážka z príprav na hodinu: .....................................................................................14
Záver ...................................................................................................................................23
Literatúra............................................................................................................................24
Príloha: ................................................................................................................................25
1. Seminárna práca .........................................................................................................25
2. Seminárna práca - riešenie .........................................................................................27
3. Fotodokumentácia .......................................................................................................29
Mgr. Saskia Vidová
Strana 2
Úvod
Počítače. Dnes už skoro každý vie, čo je to počítač. Ale nie každý vie s ním
pracovať. Týka sa to hlavne staršej generácie, ale aj niektorých mladých, ktorý zatiaľ
počítač chápu len ako nástroj zábavy.
O výpočtovej technike, kam počítač patrí sa už veľa popísalo, a preto moja práca
nebude o využití počítača všeobecne, ale vo vzdelávacom procese, konkrétne v predmete
matematika.
Každý sa učí. I naši žiaci sa snažia naučiť všetko nové. Mnohé veci im idú veľmi
ťažko, lebo sluchové postihnutie úzko súvisí s rečou, slovnou zásobou a komunikáciou.
Najľahšie sa im učia veci konkrétne, veci, ktoré si môžu vyskúšať, chytiť a vidia zmysel
ich použitia. A na to slúži dnes aj počítač. Veľa vecí sa im dá ukázať, prezentovať, hlavne
v geometrii.
Cieľom práce je poukázať na jeden z možných spôsobov prípravy na hodinu,
prípravu projektu a možnosti práce s IKT v tomto predmete.
Kto sme
Moje pôsobisko je na základnej škole, ktorá je spojená s materskou školou
a internátom. Tento rok vyučujem matematiku na II. stupni. Do našej školy chodia žiaci, ktorí
okrem sluchového postihnutia majú rôzne pridružené postihy napr. dyslexiu, dysgrafiu,
ADHD.
Väčšinu našich žiakov poznáme veľmi dobre, pretože k nám chodia už od materskej
školy a bývajú v internáte. Počas celého dňa sa im venujú nielen učitelia a vychovávatelia, ale
majú aj logopedickú starostlivosť, a ak potrebujú, tak aj psychologickú.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 3
Čo je sluchové postihnutie
Počujúci človek nevie dostatočne oceniť význam sluchu, lebo si neuvedomuje
nepriaznivé následky absencie alebo čiastočného narušenia sluchu vo vzťahu s
prostredím. Pre počujúceho je samozrejmé zachytávať zvuky – či už doma, v práci, v
prírode alebo inde, sluhom vníma aj reč ostatných ľudí. Obvykle platí, že čím ťažšia je
sluchová porucha , o to väčšie sú obmedzenia postihnutého človeka v medziosobnostných
kontaktoch a spravidla býva narušená aj jeho komunikácia.
Sluchové postihnutie má odlišné následky, ak vznikne v detskom veku (vrodená
hluchota – nedoslýchavosť) alebo v dospelosti. Vek, v ktorom narušenie nastalo je zvlášť
dôležitý, pretože významnou mierou ovplyvňuje vývin osobnosti jedinca. Čím v
rannejšom veku porucha vzniká, tým horšie sú jej následky a vplyvy na normálny
psychický vývin. Ak narušenie sluchu nastane pred vývinom slovnej zásoby, veľmi
negatívne vplýva na vývin dieťaťa. Ak narušenie sluchu vzniká u dieťaťa po získaní
základov slovnej zásoby (v 3. až 4. roku života) alebo v ďalších rokoch následky sú
miernejšie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) určila stupne sluchových postihnutí na
pracovné účely nasledovne:
-
úplná strata sluchu
-
veľmi ťažké sluchové postihnutie 91 dB
-
ťažké sluchové postihnutie 71-91 dB
-
stredne ťažké sluchové postihnutie 56-71 dB
-
stredné sluchové postihnutie 41-55 dB
-
ľahké sluchové postihnutie 26-40 dB
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaraďuje sluchové postihnutie na druhé
miesto z hľadiska závažnosti postihnutia. Na Slovensku je evidovaných 5-7% populácie
nepočujúcich alebo nedoslýchavých.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 4
Komunikácia sluchovo postihnutých
Ľudia so sluchovým postihnutím používajú iný komunikačný systém ako väčšina,
preto je ich dorozumievanie s ostatnými ľuďmi ťažké.
Sluchovo postihnutí ľudia používajú dvojakú komunikáciu:
1) Verbálna komunikácia:
• Sem patrí: artikulovaná, orálna reč (využíva zvyšky sluchu) a odpozeranie. Jej zvládnutie je
veľmi ťažké, pre nepočujúcich je nevyhovujúcim komunikačným prostriedkom, ale má
výhodu v tom, že jej rozumejú ostatní ľudia. Odzeranie - porozumieť hovoriacemu iba
odzeraním nie je jednoduché a preto treba, aby hovoriaci:

mal vizuálny kontakt so SP osobou,

pomaly rozprával a dobre artikuloval,

používal stručný, výstižný a jednoduchý jazyk,

nepoužíval novotvary, zloženiny a cudzie slová.
2) Neverbálna komunikácia: posunková reč, mimika a pantomimika – významný
spôsob komunikácie sluchovo postihnutých.
• Znaková reč (posunková reč) je založená na vizuálno-pohybovom kóde s
kodifikovanou sústavou znakov daných základnými polohami, pohybmi rúk so sprievodom
tvárovej mimiky, okrem polôh a pohybov celej ruky sa uplatňujú hlavne rôzne zmeny polôh
prstov. Osvojovanie znakovej reči je veľmi náročné, nemožno sa ju naučiť doma. Nevýhodou
je obmedzený počet ľudí, ktorí tento spôsob komunikácie poznajú. Znaková reč je, v
porovnaní s hovorenou rečou, zjednodušeným a úspornejším systémom komunikácie.
Ďalšou formou komunikácie je znaková reč, ktorá je doslovným prekladom orálneho
informovania. Vyjadruje pomocou znakov aj jednotlivé gramatické kategórie príslušného
jazykového systému. Pre nepočujúceho, ktorý dobre nepozná daný jazyk, nemusí byť
dostatočne zrozumiteľná, napriek tomu, že ju môže bez problémov vnímať.
Prstová abeceda ja založená na podobnom princípe. Jeden znak predstavuje jedno
písmeno, z písmen je potrebné zložiť slová. Ide o pomerne zdĺhavý spôsob vyjadrovania.
Za najvhodnejšiu je možné považovať variantu totálnej komunikácie, ktorá využíva
všetky uvedené varianty, pri rešpektovaní možnosti a predpokladov každého sluchovo
postihnutého jedinca.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 5
Osobitosti sluchovo postihnutých žiakov
Pre sluchovo postihnutých žiakov je schopnosť riešiť rôzne úlohy z predmetov
náročný proces, ktorý je podmienený bohatosťou slovnej zásoby, komunikáciou
a schopnosťou porozumieť súvislému textu.
Sluchovo postihnutí často presne nechápu
význam jednotlivých slov, a preto si ich zamieňajú, či ich nesprávne používajú, majú menšiu
slovnú zásobu. Obmedzený býva hlavne aktívny slovník, t.j. množstvo slov, ktoré človek sám
používa vo svojom zdieľaní. Značným problémom je pochopenie významu slov vo vzťahu k
určitému kontextu. Nemajú a nemôžu mať zafixovanú znalosť gramatických pravidiel ani
citlivosť k ich používaniu, nedodržiavajú správnu vetnú stavbu. Preto nepoužívajú správne
rôzne gramatické tvary a nezachovávajú slovosled. Ich verbálny, ale aj písaný prejav častokrát býva veľmi zjednodušený. Príčinou je obmedzené množstvo dôkladného osvojenia
jazyka.
Pre sluchovo postihnuté deti sú charakteristické:

stereotypnosť a jednoduchosť pri usudzovaní,

izolovanosť a medzery vo vedomostiach,

viazanosť na konkrétne názorné predstavy,

šablónovité riešenie úloh,

neistota pri samostatnom riešení úloh,

minimálna schopnosť sebakontroly,

malá schopnosť samostatne aplikovať získané poznatky,

pamäťové učenie bez pochopenia textu - poznatku,

nedostatočné zovšeobecnenie pojmov,

slabé pochopenie obsahu úlohy,

nepochopenie priestoru,

prevládanie názorno-zmyslového myslenia nad myslením slovno-
logickým,

prevládanie
hmatovej
(dotykovej)
pamäti,
ďalej
pohybovej
a lokalizačnej pamäti,

minimálna tvorivosť (okrem umeleckej) a slabé logické myslenie,

problémovitosť pri zisťovaní vzťahu medzi výsledkom a vecným
obsahom úlohy,

veľmi slabé uplatnenie nadobudnutých vedomostí a ich využívanie aj
v iných odvetviach,
Mgr. Saskia Vidová
Strana 6

minimálna schopnosť pri triedení, usporiadaní, porovnávaní a určovaní
vzťahov, (napr. väčší, menší...),

nedostatočnosť pri riešení úloh, ktoré sú závislé od úrovne rozvoja
komunikačnej schopnosti sluchovo postihnutých detí a od použitej jazykovej
formy v zadaní úlohy,

a iné problémy, ktoré vyplývajú z ich rozvoja slovnej zásoby,
porozumeniu textu.
A práve pre všetky tieto problémy je vo vyučovaní sluchovo postihnutých detí dôležitá
sústavnosť, nadväznosť, neustále utvrdzovanie a upevňovanie už nadobudnutých vedomostí
a schopností a ich aplikácia v bežnom živote. Veľmi potrebné je týmto deťom rozvíjať
sebadôveru vo vlastné schopnosti, ich myslenie, slovnú zásobu a túžbu po poznaní, vzbudiť
pozitívny prístup k matematike, viesť ich väčšej samostatnosti, sebakontrole a vedieť naučené
poznatky aj využiť.
Pre úspešný rozvoj sluchovo postihnutého dieťaťa má veľký význam možnosť
využitia aj nepatrného zvyšku sluchu. Sluch napomáha pri orientácií a bezpečnosti,
prostredníctvom neho dochádza k rozvoju medziľudskej komunikácie a slovnej reči.
V neposlednej rade má sluch vplyv na rozvoj osobnosti.
Učiteľ má pri výučbe sluchovo postihnutých žiakov sťaženú prácu. Musí brať na
vedomie to, že:
 nemôže ukazovať niečo na tabuli (obrazovke) a zároveň to slovne komentovať,
pretože žiak môže sledovať buď iba obrazovku (tabuľu), alebo iba ústa učiteľa. Takže
najprv treba vysvetliť ústne, potom treba ukázať na tabuľu (obrazovku). Rozprávať
treba vždy tvárou k študentovi a vyslovovať treba zreteľne, pomaly a jasne,
 sluchovo postihnutý žiak nie je schopný zapisovať si poznámky alebo čítať rozdané
texty súčasne s odzeraním z úst,
 sluchovo postihnutý žiak, oproti intaktným žiakom, ľahšie vníma dynamické prvky
ako statické. Ľahšie sa dá niečo pochopiť pomocou animácie a obrázkov, ako čítaním
textu.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 7
IKT všeobecne
1. Informatika okolo nás a jej využitie
Podľa Tureka (1996) sa čím ďalej, tým viac do popredia dostáva výpočtová
technika. Využívame ju v každodennom živote. Mnohí z nás si už bez nej nevedia
predstaviť bežný život. Počítač nám uľahčuje spracúvanie veľkého množstva informácií,
umožňuje zaznamenávať text, tabuľky, obrázky, pracovať so zvukom,
videom, a
najhlavnejšie je, že je sprostredkovateľom získavania informácii z internetu. Ale bez
potrebných
vedomostí,
o tom-ktorom
programovom
produkte,
sa
počítač
stáva
nepoužiteľný. Preto treba na jeho efektívne využitie zvládnuť základné techniky obsluhy
jednotlivých aplikácií. A to je hlavne úlohou školy, naučiť svojich žiakov používať a
využívať výpočtovú techniku teraz, v súčasnom živote, ale hlavne pre budúcnosť. V
poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame na školách s výpočtovou technikou, ktorá
môže pozitívne ovplyvniť riadenie vyučovacieho procesu, riadenie školy, využívanie
voľného času žiakmi a prípadne ako prostriedok samoštúdia. Zároveň je to jeden z
najlepších materiálnych prostriedkov vyučovania, ku ktorému majú žiaci prirodzený,
aktívny a pozitívny vzťah.
Úlohou počítača na vyučovaní je nielen pomáhať žiakom v procese učenia, napr.
pri osvojovaní, precvičovaní i kontrole učiva, riešení problémov a didaktických testov,
učení sa objavovaním, simulácii procesov, pri príprave seminárnych prác, prác
vyžadujúcich informácie z internetu, ale aj pomáhať učiteľovi pri riadení vyučovacieho
procesu, a to analýzou jeho výsledkov, pomocou pri plánovaní práce, pri klasifikácii
žiakov, pri evidencii údajov o žiakoch i o vyučovacom procese vôbec, archivovať rozličné
dokumenty ako tematické plány učiva, prípravy na vyučovanie, výsledky vyučovania
v predchádzajúcich rokoch, pomôže mu vytvárať veľmi rýchlo aj po estetickej stránke
dokonalé priesvitky, rôzne písomné a obrázkové materiály pre žiakov. Jednotlivé
tematické plány učiva, prípravy na vyučovanie, práce žiakov uložené v pamäti počítača
alebo na inom archívnom zariadení sa môžu kedykoľvek modifikovať, doplniť
a prostredníctvom tlačiarne vytlačiť. Počítač umožňuje učiteľovi a žiakom stať sa
vydavateľom svojich prác. Elektronická pošta im umožňuje spojiť sa a vymieňať si
informácie s ľuďmi na celom svete, počítačová sieť (napr. internet) im umožňuje získať
informácie z celého sveta, z rôznych odvetví.
Výpočtovú techniku je možné efektívne uplatniť nielen vo všetkých fázach
vyučovacieho procesu, t.j. pri motivácii žiakov, pri aktualizácii osvojeného učiva, pri
Mgr. Saskia Vidová
Strana 8
osvojovaní si nového učiva, jeho upevňovaní i prehlbovaní, pri preverovaní a hodnotení
žiakov, pri ich domácej príprave, ako aj pri spätnej väzbe, ale aj pri tvorbe školského
časopisu, seminárnych prác, domácich úloh a iných prác.
Efektívne využitie výpočtovej techniky (realizácia väčšiny týchto funkcií) si
vyžaduje vytvárať počítačové vyučovacie systémy umiestnené v odborných učebniach,
v ktorých je dostatok počítačov – pre každého žiaka alebo aspoň malú skupinu žiakov,
resp. terminálov napojených na centrálny počítač, interaktívna tabuľa a iné prístroje na
uľahčenie práce s počítačom. Zároveň je dôležitý kvalitný, didaktický účinný a početný
software, t.j. programové vybavenie a voľný vstup do počítačovej učebne.
Každý vynález má určité výhody, ale aj nevýhody.
Výhody modernej techniky:
 Tvorba, inovovanie a uchovávanie údajov, prác, pracovných listov, písomiek...
 Dynamickosť
 Modelovanie situácií
 Video
 Trojrozmerné modely
 Pohyb – napr. vznik siete z kužeľa
 Prezentácia učiva
 Preskúšanie a vyhodnotenie
 Získavanie a následné spracovanie informácií
 Komunikácia cez chat – u našich detí písomná – rozvoj aj gramatiky, slovnej
zásoby....
 Archivácia dokumentov, fotiek...
 Pomáha v procese učenia
 Pri riadení vyučovacieho procesu
 Evidencia, databáza,
 Atď.
Nevýhody modernej techniky:
 Náročnejšia príprava pre učiteľa z hľadiska času a počítačovej zručnosti
 Náročnejšia časová príprava učebne
 Strácanie manuálnej zručnosti
 Zdravotné problémy (poruchy zraku, deformácia chrbtice, neurózy)
Mgr. Saskia Vidová
Strana 9
 Zníženie
socializácie
človeka,
potlačenie
medziľudskej
komunikácie,
redukcia hovorenej reči
 Absencia priameho pozorovania – čo je pre naše deti veľmi dôležité,
 Problém rozvoja detí v afektívnej oblasti (najmä v oblasti citovej výchovy,
tvorby hodnotového systému)
 Zníženie rovností šancí vzdelávať sa (žiaci zo sociálne slabších rodín majú
menšiu šancu získať počítače a programy ako žiaci z finančne dobre
zabezpečených rodín)
 A iné.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 10
2. IKT na našej škole
Doba, kedy sa používala len tabuľa a kriedy, je za nami a pred nami sa objavujú nové
didaktické a multifunkčné pomôcky. Ešte to nie je tak dávno, keď sme pri písaní využívali
písací stroj, ruku. Potom nastúpili prvé počítače a s nimi prvé programy, ktoré sa v školstve
čiastočne využívali. A aké veľké možnosti nám ponúkol MS Windows a MS Office a potom
ďalšie a ďalšie programy. A to sa netýka len písania na PC, ale aj iných pomôcok. Napr.
fotky, filmy, statické obrázky, premietanie atď. Technika ide míľovými krokmi a každý z nás,
ak chce tomu porozumieť musí sa naučiť s tým pracovať.
V našej škole sa snažíme, čo najviac využívať možnosti modernej doby a prispôsobiť
ich našim podmienkam a možnostiam. Postupne a pomaly sa snažíme modernizovať
a vytvárať dobré podmienky na využívanie IKT.
Na I. stupni sa meotar vymenil za dataprojektor a za interaktívnu tabuľu. Na
vyučovaní sa veľmi často využíva interaktívna tabuľa – hlavne odvtedy, čo si učitelia sami
vytvárajú rôzne prezentácie v PTT alebo priamo na danú interaktívnu tabuľu, vyrábajú si
rôzne pomôcky, písomky, pracovné listy na PC. Na II. stupni
sa najčastejšie využíva
interaktívna tabuľa v predmete informatika, matematika, anglický a slovenský jazyk,
geografia. Počítače sa využívajú hlavne na rôzne multifunkčné programy, na vyhľadávanie na
internete, na
tvorbu žiackych prezentácií, na preskúšanie, na informatike a na video.
Výpočtovú techniku sa snažíme efektívne uplatniť nielen vo všetkých fázach vyučovacieho
procesu, t.j. pri motivácii žiakov, pri aktualizácii osvojeného učiva, pri osvojovaní si nového
učiva, jeho upevňovaní i prehlbovaní, pri preverovaní a hodnotení žiakov, ale aj pri tvorbe
pracovných listov, písomiek, prezentácií, školského časopisu, seminárnych prác, domácich
úloh, pri úprave fotiek na www-stránku školy a iných prác.
I naši žiaci sa snažia naučiť všetko nové. Mnohé veci im idú veľmi ťažko, lebo
sluchové postihnutie úzko súvisí s rečou, slovnou zásobou a komunikáciou. Najľahšie sa im
učia veci konkrétne, veci, ktoré si môžu vyskúšať, chytiť a vidia zmysel ich použitia. A na to
slúži dnes aj počítač. Zisťujú napríklad, že počítač je nielen nástroj zábavy, ale je aj nástroj na
komunikáciu, na prezentovanie sa, na učenie a vzdelávanie, na vytváranie rôznych prác
v rôznych programoch, na uchovávanie, spracovanie a získavanie informácií, fotiek, videí....
Veľmi radi chodia do interaktívnej, počítačovej učebne, ale nie veľmi často, lebo sa im to
rýchlo zunuje a potom len vymýšľajú.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 11
3. IKT v matematike
Okrem tradičnej formy učenia sa snažíme vyučovacie hodiny kombinovať aj s inými
formami: práca na PC, práca s interaktívnou tabuľou, tajničky, súťaže, pracovné listy a hry.
Práca na PC:
Keďže máme málo žiakov v triede, máme výhodu oproti iným školám, že každý žiak
má svoj PC, na ktorom pracuje. Máme dve počítačové učebne, ktoré môžeme používať v
rámci vyučovania a žiaci i po vyučovaní. Najčastejšie používame PC na opakovanie učiva
pomocou rôznych CD programov, testov, Excelu.
Najčastejšie využívame program Matik, ktorý bohužiaľ funguje len v jednej učebni na
starších typoch PC. Je to veľmi dobrý program na opakovanie učiva od 3. do 8. roč.,
rozdelenie učiva je ešte podľa starých učebných plánov. Okrem toho používame CD –
didaktika matematiky a geometrie, Cesta do praveku.
Tento rok som začala s experimentom, že žiaci dostávajú úlohy na opakovanie,
precvičenie a na prácu na hodine nielen do svojho počítača (máme aj matematickú učebňu
s PC, s interaktívnou tabuľou) ale aj na www-stránky: našej školy – pre danú triedu, ale aj na
www.bezkriedy.sk.
Práca s interaktívnou tabuľou:
Do učebne s interaktívnu tabulou chodíme, nielen keď opakujeme, ale aj pri
oboznamovaní sa s niečím novým. Využívame hlavne prezentácie, aplety, testy, rôzne wwwstránky. Tabuľu využívame nielen na premietanie učiva, ale aj dopisovanie, opakovanie.
Učiteľ:
Ako moderný učiteľ sa snažím využívať, čo najviac IKT. Nielen na vyučovaní, ale
hlavne po vyučovaní na prípravu na vyučovanie:
Tvorba pracovných listov, domácich úloh, súťaží.
Tvorba prezentácií na jednotlivé matematické témy.
Tvorba písomných prác.
Štatistika písomných prác a pracovných listov.
Tvorba testov – program HotPotatoes, Word i Excel.
Vyhľadávanie iných materiálov – aplety, iné prezentácie, pracovné listy, nápady – napr.
www.zborovna.sk, http://www.walter-fendt.de/m14cz/,
http://www.zskomtu.cz/vyuka/matika/8roc/vlastnosti/vlastnosti/vlastnosti.html
.....
Vyhľadávanie rôznych matematických hier, www-stránok z oblasti matematiky
a aplikovanie ich na hodiny.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 12
Vyhľadávanie informácií, ktoré sa dajú využiť na niektorú matematickú tému – napr.
% - vyhľadanie článkov a grafov s %.
Príprava materiálov v programe Gabri Geometria, GeoGebra.
Najčastejšie využívam programy Word, Excel, PowerPoint, HotPotatoes a internet.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 13
4. Ukážka z príprav na hodinu:
Téma
Ročník
Projekt: Mrakodrap
5. ročník – 2 hodiny matematiky
Medzipredmetové vzťahy
Matematika – premena jednotiek – test, aplety, pracovný list – najvyššie stavby
Informatika – vyhľadávanie a využitie informácii, vypracovanie úlohy vo Word – 1.-2. h.
Výtvarná výchova – vytvorenie zmenšeného modelu - najvyššej stavby sveta – 1.-2.h.
Geografia – niečo o najvyšších stavbách sveta a ich o krajinách, kde sa nachádzajú – 1.h.
Ciele
Vstup
 porozumie jednotkám dĺžky
 pozná jednotky dĺžky
 porozumie vzťahom vyšší/nižší
 ovláda premenu jednotiek dĺžky
 naučí sa pracovať s textom, odpovedať
na otázky, hľadať odpovede v texte, na
internete
 ovláda základy práce s počítačom
 naučí sa porovnávať
 vie maľovať - rysovať
 zvyšuje si svoju počítačovú gramotnosť
 vie pracovať v programe Word
 ovláda prácu s internetovým prehliadačom
 vie sa orientovať v texte
 naučí sa zmenšovať útvary v danej
mierke (pomere) (propedeutika)
 skúma vzťah medi skutočnou veľkosťou
a veľkosťou na papieri
 rozvíja svoju priestorovú predstavivosť
Kompetencie
Didaktický problém
 kľúčovú kompetenciu modely a
modelovanie pri vytváraní správnej
predstavy o pojme jednotka dĺžky, pri
odvodzovaní vzťahu medzi jednotkami –
ich premena,
 pomocou appletu, testu vizualizujeme
základné vlastnosti jednotiek dĺžky a ich
premenu
 vybraný applet tiež zefektívni činnosť
učiteľa a žiaka
 využitie IKT umožňuje okamžitú kontrolu
správnosti výsledku, spracovanie úlohy
pomocou PC a internetu

IKT poskytuje tak žiakovi aj učiteľovi
okamžitú spätnú väzbu
 žiak sa naučí orientovať v texte, naučí sa
vyhľadávať a dopĺňať odpovede
 využijeme medzipredmetové vzťahy
Prostriedky
Metódy a formy
Mgr. Saskia Vidová
Strana 14
 vytlačený pracovný list
 riadené skúmanie
 vytlačenú seminárnu prácu
 individuálna, resp. spoločná forma na
zopakovanie učiva o jednotkách, pomer
zmenšenia útvarov
 počítač s dataprojektorom
 počítač pre každého žiaka s prístupom
na internet
 A2 – papier
 Test HotPotatoes – doplň jednotky,
premena jednotiek
 skupinová kontrola odpovedí z pracovného
listu
 individuálna forma práce pri počítačoch
zameraná na vyhľadávanie a
spracovávanie informácií, zakreslenie
útvarov, vytvorenie prác
Osnova projektu:
1. Spoločné zopakovanie premeny jednotiek – HRY:
môžeme individuálne – každý žiak na PC, ale lepšie na prvýkrát spoločne cez
interaktívnu tabuľu, žiaci sa medzi sebou striedajú
a. http://www.walter-fendt.de/m14cz/umrechnung_cz.htm
- ak správne premeníš jednotku, panáčik nastúpi na kolotoč
b. http://www.purposegames.com/game/premena-jednotiek-dlzky-quiz - klikni na
správny meter
Mgr. Saskia Vidová
Strana 15
c. http://www.purposegames.com/game/premena-jednotiek-dlzky-2-quiz - klikni
na správny meter
2. Spoločné vypĺňanie pracovného listu Premena jednotiek dĺžky
http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=66909 – čo sa
nestihne na hodine – DÚ
2. Hodina:
3. Samostatné (spoločné) zopakovanie jednotiek pomocou testov HotPotatoes:
http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=84635
a. Doplnenie jednotiek dĺžky do textu, napr. Strom meria aj 2 ....., ale motýľ
len 4 .....
b. Doplnenie jednotiek dĺžky, hmotnosti a času do textu – uvedomiť si rozdiel
medzi jednotlivými jednotkami.
c. Premena jednotiek dĺžky.
d. Premena jednotiek dĺžky, času a hmotnosti.
4. Spoločné (samostatné) zopakovanie premeny jednotiek – HRY:
a. http://www.purposegames.com/game/dcd18d630c -
Mgr. Saskia Vidová
Strana 16
b. http://www.purposegames.com/game/mgr-cepova-premena-jednotiek-quiz -
5. Pracovný list (príloha)
a. prečítanie pracovného listu,
b. rozobratie problémov,
c. určenie úloh: úloha č.1 – vyhľadaj na internete výšku daných budov,
d. úloha č.2 – doplň pracovný list – odpovedaj na otázky.
6. Zadanie domácej úlohy.
7. Na ďalšej hodine skontrolovanie vyplneného pracovného listu.
8. Vypočítanie mierky zmenšenia stavieb.
9. Zadanie úloh – na informatiku, geografiu a výtvarnú výchovu.
Téma: Lineárne rovnice
Ročník: 7. ročník (podľa starej konc.)
8. ročník (podľa novej konc.)
Podtéma: Riešenie jednoduchý rovníc pomocou váh
Cieľ:
Metódy a formy:
Samostatná práca – pracovný list
 žiak sa naučí vytvoriť rovnicu
Skupinová práca – interaktívna tabuľa
 naučí sa riešiť rovnice
Samostatná práca – hry a test
pomocou váh
 naučí sa riešiť jednoduché
rovnice
Prostriedky:
Počet hodín: 2 hod.
pracovný list, PC pre každého žiaka
+ internet + interaktívna tabuľa, test
- HotPotatoes
Postup:
1. Zopakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov (propedeutika rovníc)
(môžu žiaci dostať deň predtým ako DÚ)
Pracovný list – výpočet + vymaľovanie podľa výsledku
vzor úloh: 56 + __ = 78, 45 = 23,
- 34 = 56 ...............
Alternatíva:
Mgr. Saskia Vidová
Strana 17
http://www.ictgames.com/missingnumbers.html - dopíš do prázdneho políčka
správne číslo. Potom stlač červené
tlačidlo.
2. Riešenie rovníc pomocou váh (interaktívna miestnosť):
a) http://www.mathslice.com/ol_m.php?pg=1&cat=530 – riešenie váh, koľko
váži vrece, závažie? Zapíš výsledok do prázdneho okienka a stlač CHECK.
b) http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_201_g_4_t_2.html?open=instructio
ns&from=category_g_4_t_2.html
1) Podľa rovnice urobiť váhu – tlačidlo Continue
Mgr. Saskia Vidová
Strana 18
2) Najprv stlač znamienko
. Potom napíš číslo alebo
písmeno do prázdneho okienka
- ekvivalentná úprava. Stlač
tlačidlo GO
.
3) Znova urob ekvivalentnú úpravu – stlač znamienko, dopíš
číslo/písmeno.
Všimni si, že máš tam
napísaný postup úpravy rovnice a zároveň sa ti to znázorňuje na
váhach.
4) Ak máš správne – vidíš výsledok – riešenie rovnice a napísané Correct
– Správne!
5) Tlačidlo
- môžeš si vytvoriť vlastnú rovnicu,
s ktoru máš problém. POZOR! Dosadzuj len jednociferné čísla.
Riešením nesmie byť záporné číslo.
6) Tlačidlo
rovnicu.
- počítač sám vygeneruje – vytvorí novú
c) http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_324_g_4_t_2.html?open=instructio
ns&from=category_g_4_t_2.html – to isté ako b), ale zložitejšie rovnice
Mgr. Saskia Vidová
Strana 19
2. Rôzne rovnice – samostatná práca s pomocou pedagóga, každý žiak na
jednom PC
http://www.vectorkids.com/vkvariable.htm - najprv si vybrať, čo precvičovať
x, +, -, : - a veľkosť čísel – stlač PLAY.
Musíš,
čo najrýchlejšie dopísať riešenie rovnice. POZOR: ide aj o rýchlosť, koľko za
daný čas vyriešiš rovníc.
Alternatíva
http://www.aplusmath.com/Flashcards/algebra.html - najprv si vyber typ
rovnice, potom stlač Start.
Potom len rieš rovnice – stlač ENTER.
Alternetíva
Mgr. Saskia Vidová
Strana 20
http://www.quia.com/rr/4096.html - milionár - rieš
rovnice
3. Hra
http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/alg.swf -
Precvičenie rovníc,
pod otáznikom je
riešenie, NEXT –
ďalšia rovnica.
HRA – vyrieš
rovnicu a klikni na
krúžok so
správnym číslom.
Alternatíva
http://www.what2learn.com/content/samples/maths/equations1.htm - hra musíš vyriešiť jednoduché rovnice, inač ťa spapá žralok
Alternatíva
http://www.bbc.co.uk/education/mathsfile/shockwave/games/equationmatch.ht
ml - ako pexeso - hľadáš rovnice, ktoré majú rovnaké riešenie.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 21
4. Riešenie rovníc
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02017/toepassing_wisweb.en.html - písomné
riešenie rovníc – ty zadávaš len akú úpravu použiješ – znamienko a číslo
5. Zopakovanie učiva -test HotPotatoes
http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=84473
-
Riešenie jednoduchých rovníc.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 22
Záver
Zámerom tejto práce bolo ukázať nielen ako využívame IKT na škole,
ale Vám aj predstaviť sluchovo postihnutých žiakov a prácu s nimi.
Práca s našimi žiakmi sa veľmi nelíši od práce s inými žiakmi, možno
snáď
troška
v náročnejšom
prístupe
k nim,
k informáciám
a ku
komunikácii s nimi.
Počas celej tvorby príprav musím mať na pamäti žiaka a jeho
možnosti a schopnosti. Nápady k úlohám použitých v prípravách a v tejto
práci som hľadala v knihách, učebniciach, na internete alebo som tvorila
nové. Pri zostavovaní úloh musím prihliadať na možnosti SP žiakov, t.j.
texty úloh formulovať tak, aby žiakov oslovili, a aby ich žiaci bez problémov
pochopili a mohli samostatne riešiť.
Záverom môžem konštatovať len, že táto práca neprináša nič
prevratné, nové a ani nevychádza zo žiadnych výskumov, ale slúži skôr ako
ukážka prípravy na hodinu matematiky s využitím úloh zameraných na
rozvoj počítačovej gramotnosti a samostatnosti žiakov špeciálnej i bežnej
školy. Pričom využitie výpočtovej techniky je podmienené profesionalitou
pedagógov v spojení s vybavením školy príslušnou technikou.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 23
Literatúra
[1] TUREK, Ivan.: Učiteľ a inovácie vo vyučovacích postupoch. I. vydanie. Bratislava:
Metodické centrum mesta Bratislavy, 1996. ISBN 80-7164-149-9, článok: Vyučovanie
pomocou počítačov str. 75 – 82
[2] http://edi.fmph.uniba.sk/~jaskova/IKTH/tema05/tema05.html 15.9.2010
[3] http://csppzv.webnode.sk/metodicke-materialy/sluchove-postihnutie/
[4] http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/16555/?print=1
[5] http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/pedagogika/16966/?page=1 15.9.2010
[6] Moje práce: diplomovka, práce na 1. kvalifikačnú skúšku, na špeciálne inovačné
štúdium, na kvalifikačné štúdium
Mgr. Saskia Vidová
Strana 24
Príloha:
1. Seminárna práca
1. Zisti na internete:
a) výšku týchto budov
b) kde sa nachádzajú:
štát a mesto
c) koľko majú poschodí
d) ako ich voláme?
2. Dokresli našu
(bratislavskú)
najvyššiu stavbu – čo je
to, koľko meria a koľko
má poschodí.
3.
Dokresli človeka –
koľko asi meria?
............
4. Písomne odpovedz
na otázky z obrázka:
Ktorá budova je najvyššia ................, najnižšia..................... o koľko .......................
O koľko je Eiffelova veža .......... (nižšia/vyššia) ako Empire State Building? .........
O koľko je Eiffelova veža .......... (nižšia/vyššia) ako Gherkin? ..........................
Empire State Building meria ............... m = ............. dm ........... cm ............. mm.
Mrakodrap je budova vyššia ako 150 ........... Je v Bratislave mrakodrap? .............
O koľko je Bratislavská stavba............. (nižšia/vyššia) ako Burdž, Dubaj? ...........
O koľko je Bratislavská stavba................ (nižšia/vyššia) ako Gherkin? ................
Mgr. Saskia Vidová
Strana 25
5. Doplň tabuľku – odpoveď nájdeš na internete:
a) teraz postavených 6 najvyšších budov v Bratislave
Poradie Názov
Mestská časť
Výška (m)
Počet
poschodí
Rok
otvorenia
Využitie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
b) 3 najvyššie budovy, ktoré budú len postavené v Bratislave?
Poradie Názov
Mestská časť
1.
Staré mesto
2.
Staré mesto
3.
Staré mesto
Výška (m)
Počet poschodí Výstavba (rok)
6. Písomne odpovedaj na otázky:
O koľko je Aupark .................. (nižšia/vyššia) ako Slovenská televízia? ............
Aký je vysoký Tower 115? .......... Koľko má poschodí? .................
Ktorá budova ja najstaršia .............. a koľko má teraz rokov......................?
Ktorá budova ja najmladšia ........................... a koľko má teraz rokov..................?
Koľko meria obytný dom Glória? ............m = ...............dm = ..........................cm.
Mgr. Saskia Vidová
Strana 26
Koľko meria City Business Center? ............m = ...............dm = ..........................cm.
2. Seminárna práca - riešenie
1. Zisti na internete:
a) výšku týchto budov
b) kde sa nachádzajú: štát
a mesto
c) koľko majú poschodí
d) ako ich voláme?
mrakodrap
2. Dokresli našu
(bratislavskú) najvyššiu
stavbu – čo je to, koľko
meria a koľko má
poschodí.
TV Kamzík cca 200 m
3. Dokresli
človeka – koľko asi meria?
...165 m...
4. Písomne odpovedz na
otázky z obrázka:
Ktorá budova je najvyššia
..Burdž Dubaj. najnižšia..Gherkin v Londíne.. o koľko ..o 508 m..
O koľko je Eiffelova veža ..nižšia... (nižšia/vyššia) ako Empire State Building? ...o 185
m...
O koľko je Eiffelova veža ....vyššia... (nižšia/vyššia) ako Gherkin? ...o 84 m....
Empire State Building meria ....449.... m = .... 4 490... dm .... 44 900... cm ... 449 000...
mm.
Mrakodrap je budova vyššia ako 150 .m.. Je v Bratislave mrakodrap? ..zatiaľ nie
(2010)..
O koľko je Bratislavská stavba... nižšia.. (nižšia/vyššia) ako Burdž, Dubaj? ..o 488 m.....
O koľko je Bratislavská stavba.... vyššia.... (nižšia/vyššia) ako Gherkin? ...o 20 m....
5. Doplň tabuľku – odpoveď nájdeš na internete:
a) teraz postavených 6 najvyšších budov v Bratislave
Mgr. Saskia Vidová
Strana 27
Poradie Názov
Mestská
časť
Výška (m)
Počet
Rok
Využitie
poschodí otvorenia
111,6 m
33
2002
národná banka
28
1975
televízia
107 m
24
2006
kancelárie
1.
Národná banka
Slovenska
Staré Mesto
2.
Slovenská televízia
Karlova Ves 108 m
3.
City Business Center I Ružinov
4.
Tower 115
Staré Mesto
104 m
28
2006
kancelárie
5.
Obytný dom Glória
Ružinov
100 m
29
2005
obytný dom
6.
Aupark Tower
Petržalka
96 m
22
2007
kancelárie
b) 3 najvyššie budovy, ktoré budú len postavené v Bratislave?
Poradie Názov
Mestská časť Výška (m)
Počet
poschodí
Výstavba
(rok)
1.
Klingerka
Staré Mesto
157 m
45
2009-2011
2.
Eurovea
Staré Mesto
cca 150 m
33
3.
Panorama City
Staré Mesto
135 - 177,5 m 39
2008-2011
6. Písomne odpovedaj na otázky:
O koľko je Aupark ......nižšia......... (nižšia/vyššia) ako Slovenská televízia? ......12.....
Aký je vysoký Tower 115? ....104 m....... Koľko má poschodí? ......28...
Ktorá budova ja najstaršia .....Slovenská televízia.... a koľko má teraz rokov.....35
(2010)?
Ktorá budova ja najmladšia ...Aupark Tower....... a koľko má teraz rokov.....3 (2010)?
Koľko meria obytný dom Glória? ...100..m = ....1 000....dm = .....100 000......cm.
Koľko meria City Business Center? ...107....m = ....1 070......dm = ....10 700......cm.
Literatúra:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_najvyšších_budov_v_Bratislave#Dokon.C4.8Den.C3.A9_budovy
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://img.ihned.cz/attachment.php/16412840/0KlUmR6jzItiOx5Cu2nrPfdpHVW3DecM/grafikanajvyssie-stavby-sveta_v.jpg&imgrefurl=http://hnonline.sk/svet/c1-27107880-dubaj-uz-ma-najvyssiu-stavbusveta&usg=__U4H6560XFtfLmsf_34g9mpUxBm8=&h=777&w=611&sz=147&hl=sk&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=MmfpWAb5beixLM:&
tbnh=142&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dnajvy%25C5%25A1%25C5%25A1ie%2Bbudovy%26um%3D1%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26tb
s%3Disch:1
http://img.ihned.cz/attachment.php/840/16412840/0KlUmR6jzItiOx5Cu2nrPfdpHVW3DecM/grafika-najvyssie-stavby-sveta_v.jpg
22. 4. 2010
Mgr. Saskia Vidová
Strana 28
3. Fotodokumentácia
Využitie IKT na hodinách matematiky:
Mgr. Saskia Vidová
Strana 29
Download

Skúsenosti s IKT v matematike pre sluchovo postihnutých