Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta PU v Prešove
Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV (prešovská pobočka)
Vidy jazyka a jazykovedy
Venované životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Sokolovej, CSc.
Program konferencie
Prešov
20. – 21. 5. 2010
Štvrtok 20. 5. 2010
8.00 – 9.00
Registrácia (pred miestnosťou č. 97)
9.00 – 9.15
Slávnostné otvorenie (m. č. 97)
9.15 – 9.30
Martina Ivanová: Metafora vejára – vedeckovýskumná činnosť jubilantky
9.30 – 9.50
Pozdravy a gratulácie
9.50 – 10.05 Miloslava Sokolová: Príhovor jubilantky
10.05 – 10.20 Prestávka (občerstvenie – m. č. 89)
10.20 – 11.20 Plenárne rokovanie 1 (m. č. 97)
10.20 – 10.35
10.35 – 10.50
10.50 – 11.05
11.05 – 11.20
Rokovanie vedie:
Daniela Slančová
Juraj Dolník: Spôsoby existencie morfológie
Ján Sabol: Symetria a asymetria v jazyku
Jana Pekarovičová: Slovenčina ako cudzí jazyk očami Miloslavy Sokolovej
Diskusia
11.20 – 11.35 Prestávka (občerstvenie – m. č. 89)
11.35 – 12.35 Plenárne rokovanie 2 (m. č. 97)
11.35 – 11.50
11.50 – 12.05
12.05 – 12.20
12.20 – 12.35
Rokovanie vedie:
Slavomír Ondrejovič
Ivor Ripka: Na počiatku bola dialektológia alebo dialektika dejín disciplíny
Pavol Žigo: Konfigurácie jazykových areálov z typologického hľadiska
Kazimierz Michalewski: Tekst – komunikat, język – system komunikacji
Diskusia
12.35 – 13.45 Obedňajšia prestávka (obed v budove starého internátu oproti univerzite)
13.45 – 15.00 Plenárne rokovanie 3 (m. č. 97)
13.45 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
Rokovanie vedie:
Juraj Dolník
Milada Hirschová: Slovesný vid a tzv. performativnost
Slavomír Ondrejovič: Ešte raz ku kauze -ár/-ar, -áreň/-areň
Alexandra Jarošová: Prípony -ák a -ár v kontexte lexikálnej variantnosti
Martin Ološtiak: Poznámky ku komplexnému spracovaniu slovotvorby
slovenčiny
Diskusia
15.00 – 15.20 Prestávka (občerstvenie – m. č. 89)
15.20 – 16.20 Blok v sekciách 1
15.20 – 15.35
15.35 – 15.50
15.50 – 16.05
16.05 – 16.20
Sekcia A
(m. č. 97)
Rokovanie vedie:
Ján Sabol
Svetlana Kapalková – Daniela
Slančová – Jana Kesselová – Iveta
Bónová – Marína Mikulajová –
Stanislava Zajacová: Vývin gramatiky
v detskej reči na základe priemernej
dĺžky výpovede
Katarína Vužňáková: Kompozitá
v detskej reči, jazykovom systéme
a lexikografickom spracovaní
Stanislava Zajacová: Znaky
disproporcie v trénerskom
komunikačnom registri
Diskusia
Sekcia B
(m. č. 91)
Rokovanie vedie:
Pavol Žigo
Miroslava Kyseľová: Intrajazykové
faktory v deklinácii neživotných
maskulín zakončených na -r, -l v L sg.
a N pl.
Jana Marie Tušková: Ke gramatické
kategorii rodu českých oikonym typu
„Olomouc“ a „Jaroměřice“
Pavol Odaloš: Oficiálnosť a
neoficiálnosť verzus paradigmatika
urbanonymie
Diskusia
16.20 – 16.40 Prestávka (občerstvenie – m. č. 89)
16.40 – 17.40 Blok v sekciách 2
16.40 – 16.55
16.55 – 17.10
17.10 – 17.25
17.25 – 17.40
18.30
Sekcia A
(m. č. 97)
Rokovanie vedie:
Pavol Odaloš
Marcel Pilecký: K problematike
určovania miery slovotvornej
produktívnosti
Sekcia B
(m. č. 91)
Rokovanie vedie:
Jana Kesselová
Nicol Janočková: Gramatika
v slovníku a slovník (aj) pre gramatiku
(na príklade spracovania slovies
v Slovníku súčasného slovenského
jazyka)
František Šimon: Alfa privativum
Martina Ivanová: Epistemická
v morfematickej analýze latinských slov modálnosť a evidencialita v slovenčine
gréckeho pôvodu
Slavka Oriňáková: Slovesné derivačné Martina Bodnárová: Budem bežať, až
sufixálne morfémy v latinských
kým nepobežím alebo K problematike
deverbatívnych substantívach
syntetického a analytického futúra
a adjektívach
pohybových determinatívnych slovies
Diskusia
Diskusia
Recepcia (budova starého internátu oproti univerzite)
Piatok 21. 5. 2010
9.00 – 10.15 Blok v sekciách 4
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
Sekcia A
(m. č. 97)
Rokovanie vedie:
Jana Pekarovičová
Jana Kesselová: Operátory
prípustkového vzťahu v súčasnej
slovenčine
Sekcia B
(m. č. 91)
Rokovanie vedie:
Martina Ivanová
Katarína Gajdošová: Funkcie českých
jazykových prostriedkov v prehovoroch
respondentov v Slovenskom hovorenom
korpuse
Mária Imrichová: Vyjadrenie
eventuálnosti a disjunktívnosti
v normatívnom texte (na pozadí
všeobecného chápania a vyjadrenia
týchto vzťahov)
Peter Karpinský: Konjunkcie
v slovenčine tzv. martinského obdobia
Mária Šimková: Kolokabilita istotných
častíc v slovenčine a češtine
(korpusovolingvistická analýza)
Marta Vojteková: Druhotné predložky
v spisovnej slovenčine
Diskusia
Vladimír Benko: Kolokačné profily
slovies v SNK a vo webovom korpuse
Wanda
Jaroslava Stašková: Korpusový
výskum antepréterita v slovenčine
Diskusia
10.15 – 10.30 Prestávka (občerstvenie – m. č. 89)
10.30 – 11.45 Blok v sekciách 5
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45
Sekcia A
(m. č. 97)
Rokovanie vedie:
Peter Karpinský
Mária Čižmárová: Slovenský jazyk
ako cudzí v kontexte projektu Škola
bez hraníc
Viktoria Liashuk: Slovenčina ako
cudzí jazyk pre učiteľa: bieloruština
v programe jazykového vzdelania
slovenčinárov
Lucia Gianitsová-Ološtiaková:
Niekoľko poznámok o projekte
Slovenčina z prvej ruky
Jarmila Kredátusová: Sémantické
procesy v novej lexike súčasnej
slovenčiny a ukrajinčiny
Diskusia
11.50
Ukončenie konferencie (m. č. 97)
12.00
Obed a odchod účastníkov
Sekcia B
(m. č. 91)
Rokovanie vedie:
Kazimierz Michalewski
Justyna Dziagacz: Profesjolekt
dziennikarski
Jiří Zeman: Sebeprezentace
dospívajících dívek v dívčích
časopisech
Dobrina Daskalova: За един различен
методически подход към българската
местоименна система
Jozef Sipko: Lingvokultúrne kódy
slovotvorby
Diskusia
Download

Program konferencie