čtvrtek 22. 9. 2011
místnost 104
7:45 - 8:50
8:50 - 9:00
místnost 111
místnost 116
Registrace
Zahájení: František Čermák, ředitel ÚČNK
Plenární přednáška (předseda: Karel Kučera)
9:00 - 10:00
František
Čermák
Korpusy včera, dnes a zítra
káva / čaj
Lexikon, kolokace, slovní druhy
Slovotvorba (předseda: François Esvan)
Morfologie a gramatika (předsedkyně: Marie Vachková)
10:25 10:55
Aleš Klégr,
M. Malá,
Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek
Pavlína
Šaldová
Pavel Štichauer,
Petr Čermák
Petr
Produktivita přechylování v dnešní češtině ve srovnání
Nádeníček s angličtinou, němčinou a ruštinou
11:00 11:30
Milena
HebalJezierska
Kolokační obrazy některých lexémů patřících do
sémantického pole cizinec v českém tisku (s
metodologickými úvahami)
Leontýna
Bratánková, Pavel Italský iterativní prefix ri- a jeho české protějšky
Štichauer
11:35 12:05
Karel
Jirásek
Využití paralelního korpusu InterCorp k získávání
ekvivalentů pro chorvatsko-český slovník
Tomáš Káňa
12:10 12:40
Neologizmy v současné ruské próze a problémy jejich
Ludmila
překladu do češtiny (na materiále paralelního českoStěpanova
ruského korpusu)
Olga Richterová
Španělská a italská adjektiva se sufixem -ble/bile a jejich české ekvivalenty
Jaroslava
Jindrová
Modotemporální a aspektuální význam portugalského
složeného perfekta
Deminutiva a deminutivní vyjádření v češtině,
němčině a angličtině – hledání hranic
Tatiana
LoikovaNasenko
K otázce zvratných sloves v češtině a ruštině
Can Translations Help Reveal Categorial
Change?
Vladislava Problematika lotyšského genitivu při překládání do
Mazaná
češtiny
oběd
Lexikon, kolokace, slovní druhy (předseda: Aleš Klégr)
14:00 14:30
Michaela "Only" v úvodu anglické věty a jeho české ekvivalenty Martinková lze vidět jeho význam skrze překlad?
14:35 15:05
Milan
Souček
15:10 15:40
Vachková,
InterCorp-Based Contrastive Linguistics in
Šemelík,
Lexicography, Research and Classroom
Marková
Má čeština určitý člen? Komparativní analýza funkcí
určitého členu the v angličtině a zájmen ten, ta, to v
češtině
Syntax (předseda: Tomáš Káňa)
Morfologie a gramatika (předsedkyně: Jaroslava Jindrová)
Hana Peloušková
Korelát k subjektovým a objektovým větám v
němčině a v češtině
Jana
Kocková
Ekvivalenty ruských přechodníků sloves dokonavého
vidu v češtině na základě paralelních korpusů
Kateřina
Mojžíšová
Anglické vytýkací konstrukce a jejich české
protějšky
Michal
Škrabal
Slovesný vid v lotyštině z lexikografovy perspektivy
Lucie
Chlumská
Kdo to přeložil?, nebo Kdo to překládal? Několik
poznámek ke konkurenci vidů v češtině a jejich
anglickým ekvivalentům
Kumulace předložek v textu
Aspekty výzkumu korpusů
François Esvan
K některým lexiko-sémantickým zvláštnostem
transakčních sloves
káva / čaj
16:00 16:30
Mária
Šimková
Podobnosti a rozdiely dvoch blízkopríbuzných jazykov
(na báze jazykových korpusov a frekvencií)
Jitka Šonková
Genderové rozdíly v mluvené češtině
Renata
Novotná
16:35 17:05
Tamás
Tölgyesi
Lexikální germanismy v původní české verzi Haškova
románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
a jejich ekvivalenty v německém a maďarském překladu
na základě InterCorpu
Alejandro CaleroDíaz José
Lexikální šablony Role and Reference Grammar
(příspěvek k výzkumu českých sloves mluvení)
Darina
Tři příklady aplikace jazykového korpusu v lexikografii
Vystrčilová
17:10 17:40
Hana
Pfalzová, Frustrativní konstrukce n(i)e a n(i)e + inf-cxn v češtině a
Uliana
slovenštině
Yazhinova
18:30 - 21:30 konferenční raut
pátek 23. 9. 2011
místnost 104
Výstavba korpusů (předseda: Michal Křen)
místnost 111
místnost 116
Gramatika v korpusech (předsedkyně: Marie Kopřivová)
Korpusy a značkování (předseda: Alexandr Rosen)
9:00 9:30
Hanno Biber
Digital Editions in the AAC-Austrian Academy
Corpus
Klára
Osolsobě
Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby
Tomáš Jelínek,
Vladimír Petkevič
Systém jazykového značkování korpusů
současné psané češtiny
9:35 10:05
Karel Kučera
Diachronní složka Českého národního korpusu:
historie, přítomnost, budoucnost
Lucie
Válková
Za deset litrůs řikal? Příklonné -s a jeho distribuce ve
spontánním dialogu
Hana Skoumalová
Porovnání úspěšnosti tagování korpusu
10:10 10:40
Veronika
Štěpánová
Korpus rozhlasových nahrávek
Kateřina
Členská negace a způsoby jejího vyjadřování v datech
Veselovská ČNK a PDT 2.0
Milena Hnátková
Výsledky automatického vyhledávání
frazémů v autorských korpusech
10:45 11:15
Jana
Korpusy mluvené češtiny a možnosti jejich využití
Hoffmannová, pro poznání rozdílných „světů“ mluvenosti a
Marie Mikulová psanosti
Milena Hnátková,
Tomáš Jelínek, Hana
Skoumalová
Automatické vyhledávání termínů podle
slovnědruhového vzorce v právních textech
Kateřina
Rysová
Ke slovosledu v konstrukcích s obligatorními
participanty (se zaměřením na slovosled patientu a
způsobového slovesného doplnění)
káva / čaj
Plenární přednáška
11:40 12:40
Karel Pala,
Pavel Rychlý
Do We Need Very Large Web Corpora?
oběd
Aspekty výzkumu korpusů (předseda: Vladimír Petkevič)
(předsedkyně: Klára Osolsobě)
(předsedkyně: Jana Hoffmannová)
Václav
Cvrček, Pavel
Vondřička
Výzkum variability v korpusech češtiny
Kateřina
Milotová
Zuzanna Bedřichová,
Karel Šebesta,
Svatava Škodová,
Kateřina Šormová
14:35 15:05
Martin Stluka
Diachronní složka ČNK: využití DČNK ve výzkumu
vývoje konkrétních jazykových jevů
Mira
Alternativní kongruence se subjektem ve složených
Načevaslovesných tvarech českého perfekta
Marvanová
Michal Křen, Alexandr
Rosen, Michal
Štourač, Martin
Paralelní korpus InterCorp po sedmi letech
Vavřín, Pavel
Vondřička
15:10 15:40
Jana Marie
Tušková
Možnosti korpusů psané češtiny při zkoumání
deklinace oikonym
Martin
Drápela
Jiří Mácha
Korpus PSP: představení a možnosti
vytěžování pro účely korpusové stylistiky
16:00 16:30
Výslovnostné realizácie dvojhlásky ô v súčasných
Agáta Karčová hovorených prejavoch na báze Slovenského
hovoreného korpusu
Dana Hlaváčková,
Marek Grác, Pavlína
Sedlářová
Budování anotovaného korpusu bez
odborníků
14:00 14:30
Pozice subjektu infinitivu: Infinitiv v podmínkových
větách
O některých úskalích a možnostech začlenění rámce
funkční větné perspektivy do elektronických korpusů
Podoba a využití korpusu jinojazyčných a
romských mluvčích češtiny: CZESL a
ROMi
káva / čaj
Vít Baisa
Extrakce korpusových příkladů pro valenční slovník
Frazeologie
16:35 17:05
Vojteková
Marta
Variantnosť koncoviek neživotných maskulín v
slovenčine a češtine
Eva
Knollová
Dvojtečka: česko-francouzské srovnání jejího užití a role
v překladech
17:10 17:40
František
Martínek
Synchronní a diachronní pohled na jeden typ
slovesné polysémie
Karin
Schoene
Úvahy o prezentaci substantivního skloňování v
učebnicích češtiny z frekvenčního hlediska
Tatiana Zaikina
Označení bílé a černé barvy v české a
ruské frazeologii (srovnávací analýza jejich
sémantiky na základě korpusových dat a
frazeologických slovníků)
sobota 24. 9. 2011
místnost 104
Plenární přednáška (předseda: František Čermák)
O skrytosti langue v
korpusovém parole aneb k
definici „kvantové lingvistiky“
9:00 - 10:00 František Štícha
káva / čaj
Aspekty výzkumu korpusů
10:25 10:55
Dominika Kováříková
Gramatická kategorie negace
11:00 11:30
Jana Tomšů
K výskytu termínu a „netermínu“
v publicistických textech
11:35 12:05
Martina Waclawičová
Regionální variantnost v
mluvených korpusech ČNK v
souvislosti s charakteristikami
mluvčích
12:10 12:40
Pavlína Vališová
Výukové materiály založené na
korpusu
oběd
Korpusy a značkování (předseda: František Štícha)
14:00 14:30
Svatava Škodová, Barbora
Štindlová, Jiří Hana, Alexandr
Rosen
Víceúrovňová anotace českého
žákovského korpusu
14:35 15:05
Milena Hnátková, Petr Jäger,
Tomáš Jelínek, Vladimír
Petkevič, Alexandr Rosen, Hana
Skoumalová
Syntakticky anotovaný korpus
českých textů
15:10 15:40
Tomáš Jelínek
Systém pro syntaktické
značkování velkých textových
korpusů
Zakončení konference
Download

čtvrtek 22. 9. 2011 - Český národní korpus