Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
JAZYKOVÉ
A
METAJAZYKOVÉ
SCHOPNOSTI DIEŤAŤA
Program vedeckého seminára
organizovaného v rámci riešenia grantového projektu
KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia jazyka pre deti
7. – 8. november 2013
miestnosť E221 Consilium Minus
7. november 2013 (štvrtok)
9,00 – 10,00 Registrácia (m. č. E221 Consilium Minus)
10,00 Otvorenie a úvodné slovo vedeckého seminára
doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., vedúca grantového projektu
10,20 prof. Dr. Susan C. Barfield, Ph.D.
American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)
Proficiency Guidelines and ACTFL Performance Indicators
10,40 prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
Analogie, nebo kreativita v řeči dětí?
11,00 doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
Priestor v ranej ontogéze reči dieťaťa
11,20 doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Výzkum dětských/žákovských prekonceptů jazykových jevů a pojmů
11,40 diskusia
12,00 – 13,10 obed (Študentská jedáleň PU, Biely salónik)
13,10 prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. – PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Úvahy nad rolí textu a kontextu při výuce mateřštiny
13,30 PhDr. Iveta Bónová, PhD.
Univerzálne a špecifické vo fonologickom vývine jednotlivca
13,50 doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
Riekanka a dieťa ako subjekt i objekt reči
14,10 Mgr. Eva Pršová, PhD.
K problematike interpretácie symbolov
14,30 Mgr. Dana Lešková, Ph.D.
Encyklopédia jazyka ako prostriedok rozvíjania jazykovo-umeleckého (literárneho)
cítenia dieťaťa
14,50 PaedDr. Viera Grohová
Súčasná škola a kvalita života detí v nej
15,10 diskusia
15,30 – 16,00 prestávka
16,00 Prednáška organizovaná v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou
pri SAV, pobočkou v Prešove
doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.
Čo potrebuje dieťa vedieť o materinskom jazyku? O vzťahu a štruktúre implicitných a
explicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku
17,30 slávnostná večera (Študentská jedáleň PU, Biely salónik)
8. november 2013 (piatok)
9,00
doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Komplexní přístup k lingvodidaktickým koncepcím v primárním vzdělávání při rozvíjení
komunikační kompetence žáka v cizím jazyce
9,20
doc. PhDr. Ľuba Sičáková, CSc.
Onymia a jej fungovanie v školskej komunikácii
9,40
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Význam a dětská encyklopedie
10,00 Mgr. Iveta Drzewiecka, PhD.
K teórii a praxi vizuálnej podoby šlabikárov a čítaniek pre 1. stupeň základných škôl
10,20 diskusia
10,40 – 11,00 prestávka
11,00 Mgr. Lucia Gianitsová-Ološtiaková, PhD. – Mgr. Eva Krištanová
Možnosti optimalizácie didaktického spracovania slovotvorby v nižšom sekundárnom
vzdelávaní
11,20 Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.
Od implicitného k explicitnému poznávaniu jazyka na pozadí slovotvorby v slovenčine
11,40 Mgr. Dana Cibáková, PhD.
Možnosti rozvíjania čitateľskej gramotnosti u žiakov primárnej školy
12,00 PaedDr. Martin Klimovič, PhD.
K didaktickej transformácii vybraných štylistických termínov v pripravovanej
Encyklopédii jazyka pre deti
12,20 diskusia
12,45 Záverečné slovo vedeckého seminára
13,00 obed (Študentská jedáleň PU, Zelený salónik)
Abstrakty príspevkov
Barfield, Susan: American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL).
Proficiency Guidelines and ACTFL Performance Indicators
Dr. Susan Barfield will present on the ACTFL Proficiency Guidelines which are
descriptions of students' functional language ability (reading, writing, speaking and
listening) in real life situations in non-rehearsed contexts. The ACTFL Performance
Descriptors for Language Learners include four factors of language learning and a
distinction between language performance and language proficiency.
Montana State University Billings
[email protected]
Bónová, Iveta: Univerzálne a špecifické vo fonologickom vývine jednotlivca
V príspevku
–
na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho rozboru rečovej
produkcie detí –
identifikujeme univerzálne a špecifické rysy charakteristické pre
fonologický vývin jedincov. Porovnávaním exaktne stanovovaných parametrov so zisteniami
kvalitatívnej analýzy odhaľujeme univerzálnu črtu, ktorá je signifikantná pre deti
s identickým stupňom fonologického vývinu.
Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
[email protected]
Cibáková, Dana: Možnosti rozvíjania čitateľskej gramotnosti u žiakov primárnej školy
V príspevku sa venujeme čitateľskej gramotnosti a možnostiam jej rozvíjania
v prostredí primárnej školy. Zameriavame sa konkrétne na oblasť porozumenia textu,
vzťahu
jazykových a kognitívnych procesov. Záverečná časť príspevku je venovaná
praktickej ukážke, kde predstavujeme námety a postupy, ako porozumenie textu u žiakov
primárnej školy môžeme zlepšovať.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
[email protected]
Čechová, Marie: Analogie, nebo kreativita v řeči dětí?
V příspěvku se zamýšlíme nad recepcí komunikátu dítětem i nad jeho tvorbou
pojmenování, nad faktory, které vedou k mylnému chápání pojmenování a tím
i komunikátu, a to na dokladech z modliteb, písní i frazémů. Mylné chápání bývá
způsobováno mylnou etymologií a inferencí, založenou často na mylné dekompozici
a nadměrné generalizaci.
Emeritní profesorka
Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem
[email protected]
Drzewiecka, Iveta: Vizuálna podoba súčasných šlabikárov a čítaniek pre 1. stupeň ZŠ
a jej edukačné aspekty
Príspevok sa zaoberá teoretickými aspektmi a reálnou praxou ilustrácie a grafického
dizajnu súčasných šlabikárov a čítaniek. Analyzuje tradičné a moderné prístupy k tvorbe
vizuálnej podoby učebníc v kontexte edukačných funkcií, ktoré plnia. V závere podáva
zhodnotenie súčasného stavu a odporúčania pre tvorbu šlabikárov a čítaniek pre
elementárny stupeň základnej školy.
Kabinet výskumu detskej reči a kultúry
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Gianitsová-Ološtiaková, Lucia – Krištanová, Eva: Možnosti optimalizácie didaktického
spracovania slovotvorby v nižšom sekundárnom vzdelávaní
V príspevku sa venujeme optimalizácii didaktického spracovania slovotvornej
problematiky vo vyučovaní a v učebniciach slovenského jazyka. Obmedzujeme sa na priestor
nižšieho sekundárneho vzdelávania. Zhŕňame, aké poznatky a zručnosti z tejto oblasti sa vo
vzdelávaní očakávajú a analyzujeme súčasné didaktické spracovanie slovotvorby. Na základe
toho sa pokúšame stanoviť nevyhnutný minimálny obsah učiva, jeho časové rozloženie a tiež
odporúčať spôsob jeho prezentácie vo výučbe tak, aby mohol byť tento zaujímavý, no
zároveň odborne náročný lingvistický obsah vhodne a efektívne transformovaný.
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií
Filozofickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Grohová, Viera: Súčasná škola a kvalita života detí v nej
Päťročný pobyt dvoch žiačok v našej škole z Holandska nás nútil klásť si viacero
otázok. Prečo? Lebo tieto dve naše dievčatká v škole majú všetky dys- a sú predsa iné.
Napísali sme projekt, boli sme v Holandsku a skúsili sme si odpovedať na otázku: Prečo je to
tak? Počúvali sme, študovali a videli. Zadefinovali sme si postup, zapísali do manuálu
a teraz pracujeme na zmene kvality života detí v našej škole. Postup tvorí obsah príspevku.
Spojená škola
Letná ulica 3453/34, Poprad
[email protected]
Hájková, Eva: Výzkum dětských/žákovských prekonceptů jazykových jevů a pojmů
Během edukace mateřského jazyka jsou žákům nabízeny určité pojmy a termíny,
jejichž osvojení jim někdy činí problémy. Jde o to, zda tyto problémy jsou způsobeny
osvojovaným jazykovým jevem, nebo způsobem, jakým je daný jev žákům představen. Pro
řešení tohoto problému má zásadní význam poznání dětských představ o daných jazykových
jevech, resp. termínech. Zkoumáme existenci i vývoj dětských/žákovských prekonceptů
vybraných základních jazykových pojmů a snažíme se najít ten okamžik, kdy je možné
žákovský prekoncept konfrontovat s odbornou informací o daném jazykovém jevu.
Katedra českého jazyka
Pedagogické fakulty UK v Praze
[email protected]
Janovec, Ladislav: Význam a dětská encyklopedie
V příspěvku se chceme věnovat problematice významu jako složky slova/znaku,
kterou dítě musí ovládnout při osvojování jazyka. Dětské encyklopedie představují jeden ze
zdrojů rozvíjení slovní zásoby dítěte, a to dokonce jeden ze základních. Encyklopedie,
způsoby výkladu významů v nich, užitý metajazyk fungují jako i jiná intencionální díla,
podílejí se na primárním utváření jazykového obrazu světa, na významovém prekonceptu,
který bude dále jedinec rozvíjet celý život.
Katedra českého jazyka
Pedagogické fakulty UK v Praze
[email protected]
Kesselová, Jana – Slančová, Daniela: Priestor v ranej ontogéze reči dieťaťa
Cieľom výskumu je na základe dát získaných kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou
opísať a vysvetliť, ako dieťa raného veku (do 36 mesiacov) vníma, prežíva a pomenúva
priestorové vzťahy. Na neverbálne, lexikálne a gramatické prostriedky slúžiace na
pomenúvanie priestorových vzťahov nenahliadame len ako na prostriedky utvárajúcej sa
schopnosti dieťaťa orientovať sa v priestore. V duchu kognitívnolingvistického uvažovania
priestorové pojmy pokladáme za východisko orientačnej metafory, ktorá (popri ontologickej
metafore) predstavuje základ pojmového systému vôbec.
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií
Filozofickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
[email protected]
Klimovič, Martin: K didaktickej transformácii vybraných štylistických termínov v
pripravovanej Encyklopédii jazyka pre deti
Príspevok načrtáva didaktické uchopenie termínov a pojmov štylistiky i teórie
komunikácie, ktoré v pripravovanej encyklopédii majú jednak viesť čitateľa mladšieho
školského veku k prvotnému poznávaniu fungovania jazyka v komunikácii, no majú i
rozširovať jeho jazykové vedomie a komunikačné zručnosti a motivovať ho k prehĺbenému
záujmu o materinský jazyk.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Kováčová, Zuzana: Riekanka a dieťa ako subjekt i objekt reči
V príspevku si všímame osobitosti riekanky z jazykového hľadiska. Ide o zvláštny
textový útvar, ktorý má tak úžitkovú, ako aj umeleckú hodnotu. Jeho vznik je vyjadrením
akcentovania reči národným jazykovým spoločenstvom. V riekanke sa fixuje pantomimické
gesto, hra a je komponovaná tak, aby vynikla jej inštrumentálnosť. Riekanka je ukážkou
možného stotožnenia jedinca a kolektívu, je výrazom spôsobu zdokonalenia sebavyjadrenia.
Dieťa reprodukuje formálne ustrojený text, s ktorým sa stotožňuje a súčasne je ním/jeho
obsahom riadené a akceptovanie obsahu dáva najavo svojím konaním. Vo veľkej skupine
riekaniek je funkčne opakovane využívané oslovenie a invokácia. Riekanka je konceptom
formovania individuálneho obrazu reči vo vedomí dieťaťa ako subjektu i objektu výpovede.
Katedra slovenského jazyka
Filozofickej fakulty UKF v Nitre
[email protected]
Lešková, Dana: Encyklopédia jazyka ako prostriedok rozvíjania jazykovo-umeleckého
(literárneho) cítenia dieťaťa
Reflexia si bližšie všíma tvorbu hesiel do pripravovanej Encyklopédie jazyka v časti
nazvanej – umelecká literatúra. Predostiera to, aký spôsob vytvárania hesiel si autorka
príspevku zvolila a prečo. Približuje niektoré sformulované heslá a to, čo do tejto časti
encyklopédie plánuje ďalej zahrnúť s úmyslom priblížiť detskému čitateľovi základné
zákonitosti fungovania literárneho textu – ako slovesného umenia, ktorého stavebným
materiálom je jazyk.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Liptáková, Ľudmila: Čo potrebuje dieťa vedieť o materinskom jazyku? O vzťahu a
štruktúre implicitných a explicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho
školského veku
Cieľom príspevku je analyzovať obsah a štruktúru jazykových znalostí, ktoré si má v
rámci vyučovania materinského jazyka osvojiť žiak v primárnom vzdelávaní. Uvedená
analýza bude vychádzať zo vzťahu explicitných znalostí k spontánnemu jazykovému
vedomiu dieťaťa, a to na základe výskumných zistení o danom štádiu rečovej ontogenézy.
Usúvzťažnenie implicitných a explicitných jazykových znalostí by malo vyústiť do
optimalizácie kurikula materinského jazyka.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Pršová, Eva: K problematike interpretácie symbolov
V príspevku sa opierame o čitateľské skúsenosti mladších a starších čitateľov,
atribúty literárnej kompetencie a jej úrovní v závislosti od veku a čitateľskej skúsenosti.
Súčasťou kompetencie je porozumenie a schopnosť interpretácie symboliky v umeleckých
textoch ako spôsob poznávania kultúry predkov, preto v texte predstavíme aj analýzu
skúmania porozumenia, identifikácie a interpretácie základných symbolov v dvoch vekových
kategóriách čitateľov.
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
[email protected]
Sičáková, Ľuba: Onymia a jej fungovanie v školskej komunikácii
V príspevku predstavíme onymiu ako systémovo usporiadaný súbor pomenovacích
jednotiek. Poukážeme na to, že všetky vlastnosti a systémové javy proprií vyplývajú z ich
hlavej funkcie – individualizovať propriom označený objekt ako jednotlivinu, diferencovať ju
medzi ostatnými jednotlivinami v rámci druhu a lokalizovať ju do rôznych vzťahov.
Teoretické poznatky sa pokúsime zúročiť pri zefektívnení obsahu a procesu vyučovania
proprií v primárnej škole, a tak dokumentovať, že podstatu proprií dokážu žiaci odhaliť
vlastnou kognitívnou aktivitou.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Svobodová, Jana – Metelková Svobodová, Radana: Úvahy nad rolí textu a kontextu při
výuce mateřštiny
Příspěvek se zabývá možnostmi rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti a
náležitým postupem od vnímání smyslu textu až k jeho formální podobě. Poukazuje na roli
adekvátně zvoleného textu a jeho širšího kontextu právě v počátcích výuky mateřského
jazyka. Zamýšlí se nad komplexností takové výuky, nad porozuměním textu na jedné straně
a porozuměním elementárnímu učivu o jazykovém kódu na straně druhé. Zmíněné pojetí
dbá na rozvíjení širšího pohledu na jazyk a jeho fungování v komunikaci, současně se opírá
o souvislé či související texty, může tedy přirozeně přispívat k budování čtenářské
gramotnosti.
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
[email protected]
Šindelářová, Jaromíra: Komplexní přístup k lingvodidaktickým koncepcím v
primárním vzdělávání při rozvíjení komunikační kompetence žáka v cizím jazyce
Cílem příspěvku je zdůraznit komplexní přístup pedagoga v primární škole při
rozvíjení komunikační kompetence žáka v cizím jazyce, poukázat na nejvýznamnější
lingvodidaktické koncepce a změny v pojetí cizojazyčného vyučování v primárním vzdělávání,
specifikovat přednosti a nevýhody různých metod uplatňovaných při cizojazyčné výuce a
zároveň nastínit současné trendy ve výuce cizích jazyků, jež by vedly k efektivnějšímu
vzdělávání žáků mladšího školního věku v cizích jazycích.
Katedra bohemistiky
Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem
[email protected]
Vužňáková, Katarína: Od implicitného k explicitnému poznávaniu jazyka na pozadí
slovotvorby v slovenčine
Explicitné deskripcie jazykového systému a poznávanie jazyka by mali vychádzať z
implicitného poznania a osvojenia príslušného jazykového javu. Preto v príspevku chceme
ukázať, ako by malo zámerné učenie sa o jazyku vychádzať z prirodzených vývinových
zákonitostí reči a kognície dieťaťa. Danú skutočnosť demonštrujeme na osvojovaní
slovotvorby a prezentujeme na ukážke, ktorá je súčasťou pripravovanej Encyklopédie pre
deti.
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy
Pedagogickej fakulty PU v Prešove
[email protected]
Download

jazykové a metajazykové schopnosti dieťaťa