POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB
Súčasťou projektovej dokumentácie každej stavby je vypracovanie projektu požiarnej
ochrany, v ktorom je riešená problematika protipožiarnej bezpečnosti stavby,
t. j. schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch, zdraví osôb a stratám
majetku v prípade požiaru.
Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby je určenie požiadaviek na stavebnotechnické riešenie stavby, požiarnobezpečnostné riešenie stavby a vybavenie stavby
požiarnotechnickými zariadeniami. Týmto riešením sa preukáže splnenie návrhu
stavby z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti podľa požiadaviek Stavebného
zákona, Zákona o ochrane pred požiarmi a iných právnych predpisov.
A čo je to vlastne požiar??
Za požiar sa považuje každé nežiadúce horenie, pri ktorom došlo ku škode
na materiálnych hodnotách alebo ktoré malo za následok usmrtenie, zranenie osôb.
Požiarom tiež nazývame nežiadúce horenie, pri ktorom síce nedošlo ku škode, ale boli
ohrozené materiálne hodnoty alebo zdravie osôb.
Požiar sa vždy šíri cestou najmenšieho odporu, najslabšieho miesta.
Efektívna cesta požiarnej bezpečnosti stavieb je preto v komplexnosti a optimalizácií
celého protipožiarneho zabezpečenia.
Požiadavky na konštrukciu stavby
Požiadavky na konštrukciu stavby ako stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn
technických vlastností konštrukcií požiarneho úseku, ktoré vyjadrujú ich schopnosť
odolávať predpokladaným účinkom požiaru. V každej stavbe s podielom dreva
existujú menšie alebo väčšie požiarne riziká. Sú dané projekčným riešením stavby
s požiarnymi úsekmi a tiež použitými typmi materiálov.
Dôležitou súčasťou preventívnych opatrení a jedným z predpokladov pre úspešné
PyroKomplex, s. r. o. | Bernolákova 375/1 029 01 | Námestovo | SR | T + 421 905 106 021 | + 421 907 242 850 | F + 421 43 238 8298
zdolávanie požiarov je aj dokumentácia požiarnej ochrany, dôkladné zhodnotenie
objektu z hľadiska požiarnej ochrany. Budova a jej jednotlivé časti by mali byť
projektované tak, aby plne slúžili svojmu účelu po stránke funkčnej i estetickej.
Určenie efektívnej protipožiarnej ochrany predpokladá okrem poznania všeobecnej
metodiky analýzy požiarneho rizika aj hlbšie poznanie podstaty technológie
a požiarno-technických charakteristík spracúvaných látok.
Miera podrobnosti projektového riešenia závisí od druhu projektovej dokumentácie
a charaktere posudzovaného stavebného objektu, jeho veľkosti, zložitosti, významu
a pod. Spôsoby prevencie v projektovaní požiarnej ochrany spočívajú v dodržaní
všetkých bodov obsahu technickej správy riešenej a projektovanej stavby. Výnimky
platia iba pri stavbách menšieho rozsahu, musia byť však dodržané platné vyhlášky
a normy STN, na ktoré je možné sa odvolať v prípade platnej výnimky riešenej stavby.
Základné body obsahu technickej správy projektu požiarnej bezpečnosti stavby:
⇒
zoznam dodržaných a použitých noriem a vyhlášok (dodržanie súčasných
požiadaviek)
⇒
základné údaje o objekte (druh a miesto stavby, investor, profesie, autor
projektu)
⇒
popis objektu ( stropy, nosné a obvodové konštrukcie, vykurovanie,
situovanie objektu)
⇒
požiarne riziko (posúdenie a výpočet)
⇒
požiarne úseky (rozdelenie v objekte, určenie stupňa bezpečnosti)
⇒
obsadenie objektu osobami (zhodnotenie kapacity navrhovaného objektu)
⇒
únikové cesty (posúdenie a výpočet)
⇒
stavebné konštrukcie (stanovenie požiarnej odolnosti, návrh požiarnych
uzáverov)
⇒
odstupové vzdialenosti (posúdenie a výpočet)
⇒
hasiace prístroje (výpočet množstva hasiacej látky, návrh počtu hasiacich
prístrojov)
⇒
požiarne hydranty (určenie požiadaviek)
PyroKomplex, s. r. o. | Bernolákova 375/1 029 01 | Námestovo | SR | T + 421 905 106 021 | + 421 907 242 850 | F + 421 43 238 8298
⇒
navrhovanie EPS (posúdenie a návrh)
⇒
požiarne tabuľky (zoznam výpisu)
⇒
spotrebiče a komín (zohľadnenie požiadaviek)
⇒
zásahové cesty a prístupové komunikácie (skutočný a požadovaný stav)
⇒
technické údaje doplnkových systémov (upresnenie informácii)
Pre každý požiarny úsek sa definuje požiarne zaťaženie úseku, požiarne riziko, stupeň
požiarnej bezpečnosti úseku, nakoniec sa definujú požiadavky na materiály použité
v tomto požiarnom úseku t. j. požiadavky na tvar a skladbu materiálov.
Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa nesmie znížiť požiarna
bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah jednotky
požiarnej ochrany.
Základné požiadavky na stavbu podľa §43d, ods.3 Stavebného zákona:
Stavba sa musí navrhnúť a postaviť tak, aby pri požiari:
⇒
sa zachovala nosnosť a stabilita nosnej konštrukcie stavby po určený čas
⇒
sa obmedzil vznik a šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru v stavbe
⇒
sa obmedzila možnosť rozšírenia požiaru na susedné stavby
⇒
mohli ľudia včas opustiť stavbu, alebo sa zachrániť iným spôsobom
⇒
sa zaistila bezpečnosť jednotiek požiarnej ochrany
Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby musí obsahovať najmä:
⇒
členenie stavby na požiarne úseky
⇒
určenie požiarneho rizika
⇒
určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
⇒
zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat
⇒
určenie požiadaviek na únikové cesty
⇒
určenie odstupových vzdialenosti
⇒
určenie požiarno-bezpečnostných opatrení
⇒
určenie zariadení na zásah
PyroKomplex, s. r. o. | Bernolákova 375/1 029 01 | Námestovo | SR | T + 421 905 106 021 | + 421 907 242 850 | F + 421 43 238 8298
Povinnosti
Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
v znení neskorších predpisov
§4
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba na účely predchádzania vzniku požiarov
je povinná:
⇒
zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri
realizácii stavieb a pri ich užívaní ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a
dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb ustanovené vo
všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo
⇒
zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej
bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu
hasičských jednotiek
Poradíme pri výbere hasiacich prístrojov, ich type, množstve a rozmiestnení v zmysle
STN 92 0202 – 1
Projekty v PBS je možné spracovať v anglickom a ruskom jazyku podľa noriem CZ, SK.
PyroKomplex, s. r. o. | Bernolákova 375/1 029 01 | Námestovo | SR | T + 421 905 106 021 | + 421 907 242 850 | F + 421 43 238 8298
Download

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB