Príloha č. 2
Formulár príkladov dobrej praxe ESF
b)1
Názov projektu
Tvorba a udržanie pracovných pozícií RASKO TN
Názov Operačného programu
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu
DOP2010-SIP005
27110230491
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie 1.2: Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Rámcová aktivita 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory
vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Trenčín / okres Trenčín / Trenčiansky samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:
ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01072010 - 31072011
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku)
Celkové náklady na projekt
209 320 ,00 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku
198 854,00 EUR
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre
projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
RASKO TN, s. r. o.
Šoltésovej 4, 911 01 Trenčín
Rastislav Švec
0905 255356
[email protected] a [email protected]
www.carodejrestaurant.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Tvorba a udržanie pracovných miest v TPP
Vyškolenie zamestnancov
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
Zamestnanci spoločnosti
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
Obligatórne položky:
1. Ciele
Za účelom dosiahnutia stanoveného strategického cieľa projektu, boli stanovené
nasledovné špecifické ciele projektu:
1
Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu.
 vytvorenie nových pracovných miest,
 zvýšenie znalostí a zručností novoprijatých zamestnancov,
 úspešná implementácia aktivít projektu.
Uvedené ciele projektu vyústia do zvýšenia konkurencieschopnosti všetkých prevádzok
pohostinstiev, ktoré v roku 2010 prijímateľ prevezme a môžu viesť k tvorbe ďalších
pracovných miest. Táto skutočnosť je však determinovaná aj vývojom hrozieb
a príležitostí regionálneho podnikateľského prostredia, ktoré firma nedokáže ovplyvniť.
Všetky vyššie stanovené ciele projektu sú dosiahnuteľné a reálne a realizáciou aktivít
projektu určite prinesú stanovený efekt.
2. Aktivity (max. 15 riadkov)
Podporné aktivity – budú prebiehať počas celej doby realizácie projektu, a sú to
Riadenie projektu a Publicita a informovanosť
Hlavné aktivity
Aktivity 1 - 6: Vzdelávacie aktivity
Budú realizované sčasti v priestoroch žiadateľa v Trenčíne a okolí, prípadne v
priestoroch vzdelávacej spoločnosti, ktorá bude vybraná na základe realizácie prieskumu
trhu.
Konkrétne vzdelávanie:
 Anglický jazyk pre pracovníkov v cestovnom ruchu
 Nemecký jazyk pre pracovníkov v cestovnom ruchu
 Práca s PC – Windows
 Práca s PC – Word
 Práca s PC - Excel
 Práca s PC - Internet
Aktivita 7: Udržanie novovytvorených pracovných miest
Cieľom aktivity je vybavenie troch prevádzok cestovného ruchu kompletnou personálnou
štruktúrou, zloženou zo zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. V minulosti totiž
v prevádzkach nepracovali všetci pracovníci na TPP, čím bola cieľová skupina
znevýhodnená a výsledkom bola aj vysoká miera fluktuácie pracovného kapitálu
zariadení.
Aktivita 8: Tvorba nových pracovných miest
Cieľom tejto aktivity je čo najpresnejšie špecifikovať novovytvorené pracovné
miesta. Predmetom tejto aktivity bude aj realizácia samotného výberového
konania.
3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)
Výsledkom projektu je vytvorenie a najmä dlhodobé udržanie nových pracovných miest v počte 17.
Okrem toho výsledkom projektu je aj zvýšenie úrovne zručností a schopností zamestnancov
v oblastiach:


jazykových znalostí,
práce s IKT technológiami a užívateľskými softvérmi.
Dopadom projektu bude najmä trvale udržanie vytvorených pracovných pozícií a zvýšenie úrovne
schopností a zručností cieľovej skupiny projektu, ktoré sa tiež premietnu do:




zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti,
zvýšenia úrovne poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu,
neskoršej optimalizácií odmien zamestnancov,
možnosti tvorby ďalších nových pracovných miest,
názov
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
merná
jednotka
počet
Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímate¾ov v rámci ESF 2007 - 2013 (OP ZaSI)
hodnota
17
2
projektov - spolu
Počet osôb vyškolených v projekte
Počet zamestnancov využívajúcich IKT
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít
projektu
počet
počet
14
14
počet
14
4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)
Ambíciou firmy je napredovanie a expanzia. Po realizácii projektu, sa zvýši celkový obrat spoločnosti
a tým sa zvýši aj potreba prijímania nových zamestnancov spoločnosti. Predmetom ďalších investícií
firmy do rozvoja činnosti firmy sú aj investície do nových IKT technológií. Tieto investície nebudú
efektívne bez kvalitného tímu výkonných aj vedúcich pracovníkov. Firma bude mať k dispozícii
kvalifikovanejší personál v oblastiach, na ktoré sú školiace aktivity projektu zamerané. Očakáva sa
tiež rast a stabilizácia tržieb firmy, ktoré bude možné použiť na zvýšenie miezd zamestnancov. 18
vyškolených zamestnancov firmy zabezpečí aj zvýšenie imidžu firmy a projekt zabezpečí aj
zvýšenie kvality a zručností a schopností zamestnancov. Tým že firma bude bohatšia o kvalifikovaný
personál, bude môcť týchto pracovníkov preradiť na vyššie posty a prípadných ďalších nových
pracovníkov následne zaúčať na postoch nižších.
Fakultatívne položky:
1. Problémy zistené pri aplikácii
2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania
pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)
Účelom projektu bolo postupne zvyšovať konkurencieschopnosť zariadení pohostinstiev v regióne.
V prípade, že by sa projekt nerealizoval, nedostatočná kvalifikácia zamestnancov v časovom
horizonte 3 rokov, hrozí stratou konkurencieschopnosti, rozvoja podniku a dlhodobo udržateľnej
zamestnanosti.
Zákaznícky prieskum v priestoroch spoločného stravovania ukázal, že klienti kladú stále väčší dôraz
na kvalitu poskytovaných služieb a je hlavným motivačným faktorom pri opakovanej návšteve. Kvalita
poskytovaných služieb je nevyhnutnou pridanou hodnotou pri zvyšovaní zisku podniku, trvalo
udržateľnej zamestnanosti a konkurencieschopnosti.
Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné
aktivity
 Logá umiestnené v školiacich miestnostiach, na učebných pomôckach,
reklamných predmetoch a pod.

informačná tabula pri vchode do budovy spoločnosti – informácia o získaní
fondov ESF

po ukončení projektu bude webová stránka prezentovať výsledky projektu
vrátane vydaných publikácií
Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímate¾ov v rámci ESF 2007 - 2013 (OP ZaSI)
3
Download

Formulár dobrej praxe - carodejrestaurant.sk