PŘIHLÁŠKA K CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM JARO 2013
Pole označené * jsou povinné, přihlášku prosím vyplňte hůlkovým písmem.
OSOBNÍ ÚDAJE KANDIDÁTA
Příjmení*
Pohlaví
Jméno*
muž
žena
Datum narození (DD/MM/RR) *
Ulice*
Telefon *
Město *
Email *
Poštovní kód *
KDE JSTE SE O ZKOUŠCE DOZVĚDĚLI?
škola (jméno)
Billboard
jiný (upřesněte)
Internet
kamarád
TYP KANDIDÁTA:
interní (studenti LA, nebo Cambridge Center)
extérní, uveďte ……………..
soukromý
TYP A DATUM ZKOUŠKY (označte vhodné políčko křížkem)
Výběr
Zkouška
Datum
Výběr
Zkouška
KET
23.2.2013
CB BEC P
26.1.2013
CB KET
26.1.2013
CB BEC P
22.3.2013
CB KET
27.3.2013
CB BEC V
26.1.2013
CB PET
27.3.2013
CB BEC V
22.3.2013
CB PET
26.1.2013
CB BEC H
26.1.2013
FCE CB
19.1.2013
CB BEC H
22.3.2013
FCE CB
23.2.2013
YLE Startes
21.6.2013
9.3.2013
YLE Movers
21.6.2013
YLE Flyers
21.6.2013
FCE
CB CAE
19.1.2013
CB CAE
22.3.2013
CAE
9.2.2013
CPE
9.3.2013
ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY
KET
15.-25.2.2013
CAE
1.-10.2.2013
CB KET
19.-27.1.2013
CPE
22.2.-10.3.2013
CB KET
23.-31.3.2013
BEC P/ V/ H
19.-27.12.013
CB PET
19.-27.1.2013
BEC P/ V/ H
16.-24.3.2013
CB PET
23.-31.3.2013
BEC P/ V/ H
19.-27.1.2013
CB FCE
12.-20.1.2013
YLE S,M, F
21.6.2013
CB FCE
16.-24.2.2013
FCE
Datum
22.2.-10.3.2013
CB CAE
12.-20.1.2013
CB CAE
16.-24.3.2013
PŘIHLÁŠKA K CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM JARO 2013
POPLATKY ZA ZKOUŠKU
KET,
2 500 CZK
BEC Preliminary
2.800 CZK
CB KET
2 400 CZK
CB BEC P
PET
2 650 CZK
BEC Vantage
4.400 CZK
CB PET
2 550 CZK
CB BEC V
4.200 CZK
FCE
4 150 CZK
CB FCE
3 950 CZK
CB BEC H
4.250 CZK
CAE
4 350 CZK
YLE Starters
1.050 CZK
CB CAE
4 150 CZK
YLE Movers
1.150 CZK
CPE
4 450 CZK
YLE Flyers
1.200 CZK
2.650 CZK
BEC Higher 4.500 CZK
REGISTRACE
KET
26.1.2013
CB KET
12.1.2013
CB KET
14.3.2013
BEC P/V/H
CB PET
12.1.2013
BEC P/V/H
CB PET
14.3.2013
YLE Starters
CB FCE
5.1.2013
YLE Movers
8.5.2013
CB FCE
9.2.2013
YLE Flyers
8.5.2013
FCE
9.2.2013
CB CAE
5.1.2013
CB CAE
8.3.2013
CAE
12.1.2013
CPE
9.2.2013
12.1.2013
8.3.2013
21.6.2013
PODMÍNKY REGISTRACE
1. Registrace je platná v případě, že je přihláška řádně vyplněna, podepsána, zkouška uhrazena a kopie dokladu o zaplacení
přiložena k přihlášce a přihláška je v termínu zaslána jako scan emailem nebo poštou na adresu Cambridge Exams Center.
2. Termíny písemné části zkoušek jsou pevně stanoveny University of Cambridge ESOL a nelze je měnit. Termíny ústních částí
určuje Cambridge Exams Center.
3. Potvrzení o registraci a přesném čase zkoušky obdržíte emailem jeden týden před konáním zkoušky. V případě, že potvrzení
neobdržíte do
stanoveného termínu, neprodleně kontaktujte Cambridge Exams Center.
4. Přihlášení na zkoušku je závazné. Není možné zkoušku zrušit či měnit na jiný termín.
5. V případě, že kandidát onemocní, má nárok na vrácení 50% poplatku za zkoušku. Kandidát musí v tom případě podat písemnou
žádost na
pobočce Cambridge Exams Center, a to do nejpozději do 7 dnů od data písemné části zkoušky. U žádosti musí být přiloženo
vyjádření lékaře. Na pozdější žádosti nebo žádosti bez vyjádření lékaře nebude brán zřetel.
6. V případě, že se kandidát nedostaví na zkoušku nebo zkoušku nesloží, nevzniká kandidátovi nárok na vrácení poplatku za
zkoušku.
7. V případě zvláštních potřeb je nutné kontaktovat Cambridge Center, a to před koncem registrace.
8. Cambridge Exams Center, s.r.o. se zavazuje organizačně zajistit zkoušku v daném místě za předpokladu, že je ke zkoušce
přihlášen dostatečný počet zájemců. Pokud v příslušném místě není dostatečný počet zájemců, Cambridge Center si vyhrazuje
právo zorganizovat zkoušku v nejbližším místě konání zkoušky nebo zkoušku přesunout na nejbližší možný termín konání zkoušky.
9. Záznamové archy jsou vyhodnocovány University of Cambridge ESOL a není možné do nich nahlédnout.
SOUHLAS
Chci se přihlásit na zvolenou zkoušku a potvrzuji, že:
1. Souhlasím s podmínkami registrace a bude dodržovat předpisy a Cambridge ESOL a Cambridge Exams Center opatření.
2. Souhlasím s průběhem zkoušky od registrace až po obdržení certifikátu a souvisejícími termíny.
3. Souhlasím s poskytnutím Cambridge Exams Center předat své osobní údaje (jméno a datum narození), za účelem registrace
ke Cambridge ESOL
4. Zavazuji se uhradit poplatek za zkoušku do konce registračního období dle podmínek registrace.
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro interní účely Cambridge Exams Centra a na zápis do University
of Cambridge angličtiny pro mluvčí jiných jazyků (ESOL).
ZPŮSOB PLATBY
1.
Bankovním převodem: Cambridge Exams Center číslo účtu: 239626224/0300 Variabilní symbol: vaše datum
narození / DDMMRRRR / formát.
Platba musí být připsaná na náš účet nejpozději v poslední den registrací, a proto je nutné provést platbu alespoň 3 pracovní
dny předem.
2.
3.
Hotově: Cambridge Center, Zámecké náměstí 47, 738 01 Frýdek-Místek
Poštovní poukázkou: (typ A) Jako variabilní symbol uveďte datum narození kandidáta
Kandidát nebude zaregistrován bez přiloženého platného dokladu o zaplacení (ústřižek z poštovní poukázky, kopie
výpisu z banky, nebo bankovní převod akreditovaný Vaší bankou) na přihlášce.
V případě pozdních registracích konzultujte platbu s příslušným centrem.
Nepřijímáme platby do sběrného / samoobslužného boxu.
V případě, že poplatek za zkoušku platí zaměstnavatel, uveďte Vaše jméno instituce:
UPOZORNĚNÍ
Cambridge Exams Center podnikne všechny přiměřené kroky pro zajištění kontinuity služeb. Rádi bychom vás upozornili, že
nemůžeme nést zodpovědnost za jakákoliv přerušení způsobená okolnostmi mimo naši kontrolu. Pokud budou zkoušky nebo jejich
výsledky přerušené, zrušené nebo opožděné, budeme usilovat o navrácení se k našemu standardu v co nejkratší době. Centrum
Exams Cambridge umožní vrácení registračního poplatku, nebo opakovaní zkoušky v jiném termínu.
Podpis kandidáta
Datum
Download

PŘIHLÁŠKA K CAMBRIDGESKÝM ZKOUŠKÁM JARO 2013