ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA 32. SLOVENSKÝ ZRAZ
CYKLOTURISTOV KST V BRATISLAVE
28.8. - 1.9.2010
Organizácia:
Okres:
pečiatka organizácie
Meno a priezvisko vedúceho:
Ulica a číslo:
Obec:
Tel.:
E-mail:
PSČ:
Cena dohodou
Zrazový poplatok
do 30.7.2010
po 30.7.2010
Člen KST, SCK, ÖTK, Apollo,
Bernard, KČT, PTTK, MTSz
8€
15 €
Deti, mládež, TOM do 18 rokov
4€
15 €
Nečlen
13 €
15 €
Vedúci TOM platí zrazový poplatok ako člen TOM iba vtedy, ak je
vedúcim min. 5-člennej skupiny.
Stravovanie
10 €
Polpenzia 29.8.
10 €
Polpenzia 30.8.
10 €
Polpenzia 31.8.
10 €
Raňajky 1.9.
4€
Spolu €
Zrazové poplatky spolu:
Tričko je v cene zrazového poplatku.
Cena za osobu
Polpenzia 28.8.
Počet osôb
Počet osôb
Všetky veľkosti.
Spolu €
Stravovanie spolu:
Ubytovanie
Počet osôb
Cena za osobu a noc
Hotel
13 €
Stan
5€
27.8.
28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
Spolu
Spolu €
Ubytovanie spolu:
Zrazový poplatok spolu
Stravovanie spolu
Ubytovanie spolu
Celkom €
Na zraz prídeme vlastným autobusom
Autobus poskytneme na prepravu
Na zraz prídeme vlastným autom
Počet áut:
Zrazové poplatky uhrádzajte poštovým peňažným poukazom typu U alebo bankovým prevodom na účet:
Klub bratislavských turistov, číslo účtu: 0011485613/0900 SLSP, pobočka Bratislava, VS: DDmmRRRR
SWIFT: GIBASKBX
EBAN: SK5209000000000011485613
Variabilný symbol uveďte dátum narodenia vedúceho skupiny
Záväznú prihlášku posielajte spolu s vyplneným zoznamom účastníkov a s nalepenou kópiou dokladu
Klub bratislavských turistov
o zaplatení poplatkov na adresu:
alebo elektronicky na adresu:
Junácka 6
[email protected]
832 80 Bratislava
Informácie o zraze:
Peter Perhala
+421 907 299 258
[email protected]
www.kst.sk
Menný zoznam účastníkov 32. slovenského zrazu cykloturistov v Bratislave
Por.
číslo
Priezvisko, meno
Adresa bydliska
Dát. nar.
Veľkosť
trička
Číslo OP
Čislo preukazu KST,
SCK, ÖTK, Apollo,
Bernard, KČT, PTTK,
MTSz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Prípadných ďalších účastníkov uviesť v prílohe.
Miesto na nalepenie dokladu o zaplatení
V ........................................................ dňa ...................................
Podpis, pečiatka .......................................................
Download

Prihláška - Slovenský cykloklub