Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne,
Mederčská 39, 945 01 Komárno
Oznam
o platení správnych poplatkov od roku 2015 RÚVZ so sídlom v Komárne
V nadväznosti na zmenu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, Metodický
pokyn Ministerstva financií SR k zmenám vo vedení evidencie, zúčtovania a vracania správnych
a súdnych poplatkov a k spôsobom platenia správnych a súdnych poplatkov pre orgány po ich zapojení
do centrálneho systému – tzv. služba eKolok (MF/022598/2014-791) ,
oznamujeme ,
že od 1. 1. 2015 RÚVZ so sídlom v Komárne akceptuje zaplatenie správnych poplatkov
prostredníctvom „Potvrdenia pre evidenciu poplatku“ - eKolku , ktoré je možné zakúpiť výlučne
na každej pobočke Slovenskej pošty, a.s.
E-Kolky zakúpené na iných orgánoch štátnej správy
/Katastrálny úrad, polícia a pod. / nie je možné akceptovať pre úkony vykonávané na RUVZ so sídlom
v Komárne
Sadzobník správnych poplatkov
položka 150, písm. f) – Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva
- suma 50 EUR
položka 150, písm. g) –Vyhotovenie duplikátu záväzného stanovisko alebo rozhodnutia podľa písm. /f
- suma 10 EUR
položka 150, písm. h) – Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti
.
- suma 30 EUR
Správny poplatok uhrádzajte k dátumu vykonania skúšky , nie súčasne s podaním žiadosti !!!!!!!!!
položka 150, písm. i) – Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
- suma 20 EUR
PLATÍ SA AŽ PO ÚSPEŠNOM ABSOLVOVANÍ SKÚŠKY
položka 150, písm. j) – Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti - suma 10 EUR
variabilný symbol: 2014
Pozn.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne nemá vytvorené technické
podmienky pre platby prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ani platobnou kartou.
Správne poplatky uhraďte iba v prípade, že žiadosť podávate ako (v mene ) fyzická
osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba .
To neplatí v prípade ak podávate žiadosť o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti.
Od správnych poplatkov sú oslobodení :
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
§4
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10
a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s
výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré
podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená
vzájomnosť.
(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra,
orgány činné v tretstnom konaní notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa
osobitného predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b),
Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100
% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli
zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať
úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.
(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných
právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch, 3)
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej
pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva
alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Download

Návod na úhradu správnych poplatkov