VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, n. o., BRATISLAVA
ÚSTAV SV. JANA NEPOMUKA NEUMANNA PŘÍBRAM
Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram I
Pokyny k přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Ošetřovatelství
V akademickém roce 2015/2016 se otevírá tříleté bakalářské studium v oboru Ošetřovatelství. Ke studiu se
mohou hlásit absolventi středních nebo vyšších odborných zdravotnických škol.
Pokyny pro uchazeče:
 přihláška: řádně vyplněny všechny kolonky aktuálního formuláře přihlášky (ke stažení na webu), včetně
prospěchu s uvedenými průměry za jednotlivé ročníky,
 nesmí chybět údaje o zaměstnání na 3. straně přihlášky, potvrzení lékaře se již nedokládá,
 potvrzení zaměstnavatele o výkonu zdravotnického povolání,
 u uchazečů se zdravotním postižením se postupuje dle zák. č. 131/2002, § 57, bod 4,
 na přihlášku a do životopisu uveďte kontaktní telefon a e-mailovou adresu!
 přílohy:
1. všechna výroční vysvědčení z průběhu středoškolského studia (neověřené kopie),
2. maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom a vysvědčení o absolutoriu z VOŠZ (ověřená kopie);
uchazeči, kteří absolvují SZŠ/VOŠZ ve školním roce 2014/2015, doloží tyto doklady a neověřenou kopii
vysvědčení z posledního ročníku dodatečně, nejpozději v den zápisu,
3. doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení,
4. životopis (podepsaný).
Řádně doložené doklady jsou důležité k zahájení přijímacího řízení.
Přihláška neúplná nebo na starém a neplatném formuláři nebude akceptována!
Informace o úhradě poplatků do zahraničí:
pro zrealizování plateb ze zahraničí je potřeba na platební příkaz uvést:
IBAN: SK39 7500 0000 0040 0771 8371
(při platbě přes ČSOB neuvádějte IBAN, ale pouze číslo účtu 4007718371/7500)
SWIFT: CEKOSKBX
Adresa banky příjemce: Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Bratislava, Námestie SNP 29, 815 63 Bratislava;
Variabilní symbol – uvádějte datum narození ve formátu DDMMRRRR.
Výše poplatku za přijímací řízení 50 EUR zaplatíte v Kč podle kurzu Kč k EUR v den, kdy budete platbu
realizovat. POZOR! Při podání přihlášky do 28. 2. 2015 se snižuje školné za 1. semestr o 20 %!
Vaše dotazy k průběhu studia Vám ráda zodpoví asistentka ředitelky ústavu Ing. Kateřina Tymešová,
tel. +420 775 102 980, e-mail: [email protected] .
Přihlášky s přílohami zasílejte na adresu:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,
Študijné oddelenie, Palackého 1, P. O. Box 104, 810 00 BRATISLAVA
Veškeré informace o vysoké škole najdete na webových stránkách www.vszsp.cz a www.vssvalzbety.sk .
tel.: +420 775 102 980
IČO (SR): 31821979, DIČ (SR): 2021302151
e-mail: [email protected]
web: www.vszsp.cz
Download

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Pokyny