FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1
Potvrdenie zamestnávateľa
Nasledujúce údaje vyplňte paličkovým písmom.
1. Osobné údaje - vyplní dlžník
Titul, meno,
Rodné
priezvisko:
priezvisko:
Trvalé bydlisko
(aj s PSČ):
/
Rodné
číslo:
e-mail
Telefonický kontakt: Pevná linka domov:
Pevná linka do zamestnania:
Mobil:
Mobil do zamestnania:
Údaje v rámčeku vyplní zamestnávateľ
1. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovník/čka je u nás
zamestnaný/á od (DDMMRRRR):
Počas tohto obdobia čerpaná materská dovolenka *
do
áno
nie
rodičovská dovolenka
áno
nie
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
Dátum:
2. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovník/čka je u nás
do
zamestnaný/á od (DDMMRRRR):
Počas tohto obdobia čerpaná materská dovolenka *
áno
nie
rodičovská dovolenka
áno
nie
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
Dátum:
* Potvrdenie o dĺžke materskej dovolenky vydáva Sociálna poistovňa, potvrdenie o poberaní rodičovského
príspevku vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
3. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovník/čka je u nás
zamestnaný/á od (DDMMRRRR):
Počas tohto obdobia čerpaná materská dovolenka *
do
áno
nie
rodičovská dovolenka
áno
nie
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
Dátum:
4. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovník/čka je u nás
zamestnaný/á od (DDMMRRRR):
Počas tohto obdobia čerpaná materská dovolenka *
do
áno
nie
rodičovská dovolenka
áno
nie
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
Dátum:
5. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovník/čka je u nás
zamestnaný/á od (DDMMRRRR):
Počas tohto obdobia čerpaná materská dovolenka *
do
áno
nie
rodičovská dovolenka
áno
nie
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
Dátum:
6. Zamestnávateľ
Presný názov:
Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovník/čka je u nás
zamestnaný/á od (DDMMRRRR):
Počas tohto obdobia čerpaná materská dovolenka *
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
do
áno
nie
rodičovská dovolenka
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
áno
Dátum:
nie
Download

Potvrdenie o odpracovani 5 rokov