Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2012/2013
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, SKALITÉ 729
Názov školy
Adresa školy č. 729, 023 14 Skalité
+421 41 4376101
Telefón
[email protected]
E-mail
WWW stránka zsuskalite.edupage.org
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Zriaďovateľ
Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ
ZRŠ
Priezvisko, meno
Mgr. Špilová Edita
Mgr. Najdek Peter
Rada školy
Titl., priezvisko, meno
JUDr. Gonščák Jozef
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Šimáková Miroslava
Mgr. Petráková Iveta
Franková Mária
ostatní zamestnanci
Gonščáková Eva
zástupcovia rodičov
Lašová Blanka
Ráková Viera
zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Duník Anton
Mgr. Kulla Pavol
Ing. Juraj Malobický
Ing. Václav Dušan
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
Vedúci
MZ pre 1. a 2. ročník
Mgr. Petráková
MZ pre 3. a 4. ročník
Mgr. Kadelová
PK – MAT a práca s informáciami
Mgr. Mikulová
PK – Jazyk a komunikácia
Mgr. Vranová
PK – Človek a príroda
Mgr. Nováková
PK – Človek a spoločnosť
Mgr. Papíkovvá
PK – Človek a hodnoty
Mgr. Šimáková
PK – Umenie, kultúra, zdravie a pohyb Mgr. Ivanovvá
Zastúpenie predmetov
1. a 2.. ročník
3. a 4. ročník
MAT, INF
SJL, ANJ, NEJ, FRJ
FYZ, CHE, BIO
GEG, DEJ, OBN, MUV
KNB
VYV, HUV, TSV, TEH, PVC
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 326
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 2 2 1 2 2 1 2 2 2 16
počet žiakov 39 38 28 38 43 29 32 39 40 326
1 1 1 3 3 3 5 2 19
z toho ŠVVP
30
z toho v ŠKD 16 9 3 2
§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 31 / 13 dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 31 / 13 dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / 1 dievča
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
1
40
41
Počet žiakov
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč Gym. 5.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
1
4
32 4
prihlásení
1
4
32 4
prijatí
100
100
100 100
% úspešnosti
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda ANJ BIO DEJ FRJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF KNB MAT MUV NEJ OBN Pv PDA SLJ Spr SEE THD TSV VLA VUM VYV
1
1
1
1,06
1
1,21 1
1
1
I.A
1
1
1
1,1
1
1,25 1
1
1
I.B
1
1
1
1,28
1,06 1,67 1
1 1,11
1
II.A 1,11
1
1
1
1,6
1,05 1,6 1
1 1,05
1
II.B 1,25
1
1
1
1,71
1,46 1,79 1
1 1,46
1
III.A 1,68
1
1
1
1,95
1 1,63 2,21 1
1 1,47
1
IV.A 1,79
1
1
1
1,84
1 1,42 2,32 1
1 1,58
1
IV.B 1,95
2,45 1
1,14 1,05 2,45 1
1
2,41 1
1
1
V.A 2,36 2,14 2,18
2,35 2,25 2,05
2,35 1
1,1 1
2,45 1
1
2,3 1
1
1
V.B
2,34
1,03 1
2,72
2,73 1,28
1,97 1,07
1,1
1
VI.A 2,48 2,55 2,45 2,21 2,55 2,97 1
2,29 1,71 1
1,76
1
1,06 2,18
2,44 1
1,71 1 1
1
1,12
VII.A 2,18 1,82 1,88 1
1,87
1
1,13 2,33
4
1,07
1,87 1,07 1
1
1
VII.B 2,07 2,33 2,13 1,46 2,13 1,8 1
2,52
2,05
2,14
1,5
2,52
2,52
2,62
1
1
2,67
2,65
2,24
2,14
1,1
1
1,1
VIII.A
2,5 2,11
2,44
1
1
2,44
2,3 1,83
1,78 1,06
1
1
VIII.B 2,11 1,67 1,72 1
2,56 2,33
2,33
1
2,67
2,15 1,33
2,33 1 1,06 1,06 1,17
IX.A 2,22 1,83 2,17 2
2,18
1
2,32
2,08 1,23
2,14 1,05 1
1,05 1,05
IX.B 1,77 1,68 1,91 1,56 2,41 2,27
Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
19
19
0
0
I.A
20
20
0
0
I.B
18
0
1
II.A 19
20
0
0
II.B 20
28
0
0
III.A 28
19
0
0
IV.A 19
19
0
0
IV.B 19
21
1
1
V.A 23
20
20
0
0
V.B
29
0
0
VI.A 29
17
0
0
VII.A 17
15
0
0
VII.B 15
19
1
0
VIII.A 20
18
0
0
VIII.B 18
18
0
0
IX.A 18
22
0
0
IX.B 22
Dochádzka žiakov
Trieda Počet
19
I.A
20
I.B
II.A 19
II.B 20
III.A 28
IV.A 19
IV.B 19
V.A 23
20
V.B
VI.A 29
VII.A 17
VII.B 15
VIII.A 20
VIII.B 18
IX.A 18
IX.B 22
Zamešk.
hod.
549
643
846
770
1478
987
569
1074
1203
2274
1461
987
1455
1348
2383
1839
Zam. na
žiaka
28,89
32,15
47,00
38,50
52,79
51,95
29,95
48,82
60,15
78,41
85,94
65,80
72,75
74,89
132,39
83,59
Ospravedlnené
549
643
846
770
1478
987
569
1072
1203
2269
1461
977
1438
1348
2370
1811
Ospr. na
žiaka
28,89
32,15
47,00
38,50
52,79
51,95
29,95
48,73
60,15
78,24
85,94
65,13
71,90
74,89
131,67
82,32
Neospravedlnené
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
10
17
0
13
28
Neosp. na
žiaka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,17
0,00
0,67
0,85
0,00
0,72
1,27
Výsledky externých meraní
Názov
Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
64,10
Monitor SJL 40
58,38
Monitor MAT 40
§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 2 2 2 1 2 2 1 2 2 16
2 2 2 1 2 2 1 2 2 16
ŠkVP
Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 2
14
Bežných tried
Špeciálnych tried
Pre nadaných
16
Spolu
39
287
0
19
326
19
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný
pomer
Počet
pedag.
prac.
21
1
TPP
DPP
Znížený úväzok
1
ZPS
1
Na dohodu
Počet nepedag.
prac.
Počet úväzkov
pedag. prac.
6
2
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
21
21
učiteľov
1
1
vychovávateľov
22
22
spolu
Počet úväzkov
nepedag. prac.
Predmety vyučované nekvalifikovane
Ročník
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
Predmet
ANJ
ANJ
IFV
IFV
ANJ
IFV
TSV
ANJ
DEJ
MAT
INF
TSV
NEJ
TSV
INF
NEJ
INF
VYV
HUV
TSV
NEJ
INF
VUM
TSV
NEJ
TSV
Počet hodín týždenne
2
2
2
2
3
3
4
6
1
5
1
4
1
4
1
1
1
2
2
6
4
2
2
4
4
4
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
3
1.kvalifikačná skúška
6
2.kvalifikačná skúška
1
štúdium školského manažmentu
inovačné štúdium
1
špecializačné
3
5
doplňujúce pedagogické
19
aktualizačné
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Názov súťaže
Olympiáda z BIO
Liečivé rastliny
Kategória M
Liečivé rastliny
Kategória M
indiv. súťaže
Olympiáda z BIO
Liečivé rastliny
Kategória S
Liečivé rastliny
Kategória S
indiv. súťaže
Chemická olympiáda
Deti deťom/divadlo
Počet žiakov
okr. kolo
7
1
2
2, 3
6
4
1
5
1
úspešná
riešiteľka
celý súbor
2
Prednes poézie a prózy
1
Prednes poézie a prózy
1
Deti
v záhrade/výtvarná
súťaž
Hokejbal – Street
Hockej
2 ocenené
práce
2
1
Florbal ml. žiačky
družstvo
Florbal ml. žiaci
družstvo
obv. kolo
1
obv. kolo
2
Orion florbal cup
družstvo
2
Florbalová liga Čadca
družstvo
4
Malý futbal
družstvo
3
družstvo
2. miesto
Organizoval Diecézny
školský úrad Žilina
Školský šampión - Ján
Ramšák
2 ocenené
práce
Matematický klokan
národ.
kolo
spádové
kolo
1
obvodové
kolo
2
družsto
Medzinárodný
florbalový turnaj
Biblia očami detí a
mládeže
kraj.
kolo
medzinár.
kolo
Ďalšie súťaže:
Memorial Rudojfa Šmatlavu, Rajd Chlopski (Poľsko), Športová súťaž: Kysucký triangel
Súťaž „ O najkrajší ruženec“, výtvarná súťaž v rámci Goralských slávnosti (viacero ocenení
v rámci obce), celoštátna literárna súťaž, súťaž 1. pomoc
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Najväčšou prezentáciou školy na verejnosti boli aktivity súvisiace s 20. výročím
založenia školy. Pri tejto príležitosti nás navštívil otec biskup Tomáš Galis, ktorý celebroval
slávnostnú svätú omšu. Učitelia pripravili so žiakmi akadémiu s hodnotným kultúrnym
program, s prezentáciou patrónov školy, s prezentáciou histórie a najzaujímavejších aktivít
školy. 20. výročie založenia školy bolo spojené so slávnostnou kolaudáciou školy po
rekonštrukcii v rámci europrojektu „Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité“ Celá slávnosť bola pripravená dôstojne a poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí
sa aktívne zapojili do prípravy osláv.
V rámci 20. výročia založenia školy bolo vydané i mimoriadne číslo školského časopisu
Klebetníček.
Mimovyučovacie aktivity:
V roku 2013 sme si pripomenuli okrúhle 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda
na naše územie. Pri tejto príležitosti prebehol na našej škole projekt, ktorým sme si chceli
týchto významných misionárov kresťanstva, kultúry, písomníctva a literatúry uctiť, ale aj
prebudiť v našich deťoch záujem o históriu našich predkov- Slovanov. Projekt sa skladal
z troch časti. V prvej časti si všetci žiaci ročníkov 5- 9 pozreli film ,,Verní odkazu sv. Cyrila
a Metoda“, ktorý im prístupnou formou priblížil fakty, odkazy, pohľady a súvislosti
pôsobenia solúnskych bratov na Veľkej Morave, ale aj ich ďalšie osudy.
Druhá časť sa niesla v znamení „hlaholiky“. Do školy k nám prišiel pán Peter Imriš zo
Žiaru nad Hronom, ktorý sa už dlhodobo touto tematikou zaoberá a po úvodnej prednáške na
tému „História Veľkej Moravy“ naučil našich žiakov písať hlaholikou .Robil to s takým
entuziazmom a nasadením, že v priebehu dvoch vyučovacích hodín sa mu podarilo naučiť
deti písať a dokonca aj prečítať texty písané hlaholikou. Odmenou mu boli spontánne reakcie,
ktorými chlapci a dievčatá vyjadrovali radosť nad svojimi úspechmi v písaní „ďalším cudzím
jazykom“.
Tretia časť spočívala v naštudovaní informácií, ktoré boli na nástenke a obsahovali
jednotlivé úseky zo života a pôsobenia týchto dvoch svätcov.
Vyvrcholením projektu bola návšteva sv. Cyrila a Metoda v podaní našich žiakov,
ktorí obišli všetky triedy, krátko sa spolužiakom prihovorili a žiaci dostali na vypracovanie
test, kde mohli ukázať, čo všetko si z daného projektu uložili v hlavách. Rozlúčili sme sa
výstižným citátom z diecézneho časopisu „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a od
Boha sa dostalo na Veľkú Moravu a prebývalo medzi nami. Usídlilo sa nielen v kostoloch
a knihách, ale aj v srdciach ľudí, ktorí mu zrazu rozumeli.
Aj v tomto škol. roku sme pokračovali v realizácií školského projektu „Afrika našimi
očami“, v nadväznosti na adopciu černošského chlapca z Kene, ktorý má veľkú výchovnú
hodnotu v oblasti ľudských práv. Tentokrát to bola beseda s občanom Kene Volkerom
Sospeterom Odhiambom Oumom - v anglickom jazyku.
Charitatívna akcia „Koláčikom prispej núdznym“ sa už stala tradíciou . Výťažok z tejto akcie
je darovaný pre potreby rodín žiakov našej školy, ktorí sa dostali do ťažkej finančnej situácie.
eTwining – spolupráca prostredníctvom IKT so školami vo Švédsku a Estónsku, kde majú
žiaci príležitosť komunikovať v anglickom jazyku a poznávať kultúru daných štátov.
Realizácia besiedok: Mikuláš, Vianočná besiedka
Ďalšie akcie do ktorých sa zapojili žiaci školy a prezentovali sa v rámci obce:
Kultúrne vystúpenia – Deň učiteľov, Jubilantom v „Mesiaci úcty k starším“ Slávnosti
u pomníka – Deň víťazstva nad fašizmom, Rozsvietenie stromčeka, Vianočné trhy, Výstava
ovocia a zeleniny, Deň svätého Floriána – hasiči, Deň zeme
Škola sa prezentovala verejnými vystúpeniami na akciách organizovaných školou i obcou,
prostredníctvom obecnej nástenky, regionálnej tlače, prispievame informáciami do obecného
spravodaja.
Besedy:
Prednáška s MuDr. Vojtašovou pre 8. a 9. ročník „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“
Prednáška o poskytovaní 1. pomoci pre 5. – 9. ročník so zdravotníčkou pani Kubalíkovou
s praktickým nácvikom masáže srdca na figuríne.
Beseda s políciou s protidrogovou tematikou s praktickou ukážkou výcviku psov, beseda
s dopravnou políciou.
Deň narcisov, Pasovanie prvákov za čitateľov v knižnici.
Poskytovanie služieb žiakom a rodičom: Žiaci so ŠVVP majú možnosť navštevovať korekcie
u špeciálnej pedagogičky. Rodičia majú možnosť informovať sa a konzultovať problémy
súvisiace s výchovnovzdelávacou činnosťou počas konzultačných hodín, plenárneho i
triednych rodičovských združeniach u všetkých pedagogických zamestnancoch školy.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
Škola realizuje europrojekt financovaný európskym sociálnym fondom pod názvom
V Skalitom sa učí moderne z operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1 – Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.
Cieľom projektu je inovovať obsah, metódy a formy vzdelávania na základnej škole a tým
zlepšiť prípravu absolventov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
Špecifické ciele projektu spočívajú v aplikácií nových foriem a metód vzdelávania smerom
k podpore čitateľskej gramotnosti a kľúčových kompetencií žiakov, vo vyškolení
zamestnancov školy pre získanie kľúčových kompetencií pre premenu tradičnej školy na
modernú, v inovovaní foriem a metód vzdelávania cudzích jazykov so zameraním na
využívanie IKT vo vyučovacom procese.
Implementácia projektu sa bude realizovať dva roky.
Školské projekty:
Afrika našimi očami
Koláčikom prispej núdznym
1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie
Školský projekt Zdravý životný štýl
Organizovanie školského projektového dňa „Jeseň pani bohatá“. Počas vyučovania sa
žiaci zaoberajú na jednotlivých hodinách aj témam životného prostredia, zdravého životného
štýlu, zdravej výžive (tvorba projektov, prezentácií, literárna tvorba, slohové práce, spev,
kresba, maľba, výrobky z plodov jesene...)
Tvorivé dielne poobede: Spoznávanie a ochutnávanie zeleniny a ovocia, výrobkov z plodov
jesene, kresba, maľba, vedomostný kvíz, hádanky, tajničky, skladačky. Ochutnávka ovocnozeleninových koláčov a nápojov.
„Vitamínová akadémia“ Žiaci vyhľadajú a spracujú informácie o množstve vitamínov
v určených druhoch potravín a každá trieda si pripraví prezentáciu s kultúrnym programom.
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa uskutočňuje tematický týždeň zameraný na podporu
zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.
V školskom roku 2012/2013 bol školou vypracovaný a schválený projekt Školské
partnerstvá Comenius – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania Tento
projekt budeme realizovať v školských rokoch 2013/2014 a 2014/2015 v spolupráci s dvoma
krajinami so Španieskom a Tureckom.
Cieľ projektu: Projekt “Happy Childhood” chce budovať povedomie medzi žiakmi, učiteľmi,
rodičmi a komunitou. I keď sme všetci členmi EU, každá krajina a každý z nás sme jedinečný
vďaka svojej kultúre a tradíciám. Chceme hľadať rozdiely a podobnosti medzi krajinami
prostredníctvom rozmanitosti detstva. Chceme hľadať spoločnú identitu spoznávaním každej
krajiny osobitne. Vo všetkých aktivitách, ktoré budú vyžadovať aktívnu účasť žiakov sa
dotkneme mnohých aspektov detstva. Budeme žiakov motivovať, aby boli súčasťou projektu.
Priblížime im iné kultúry, jazyky, životné štýly tak, že budú pracovať v interkultúrnom
prostredí. Téma detstvo je vzdialená politickej, náboženskej, etnickej a inej kontroverznej
problematike. Deti sa budú venovať aktivitám ako sú piesne, hry, rozprávky..., ktoré ich
dokážu ovplyvniť oveľa viac ako iné formy komunikácie. Budeme s deťmi pracovať tvorivo
tak, aby sa sami dokázali prezentovať. Je dôležité, aby si národy rozumeli, rešpektovali sa,
udržiavali si vlastnú identitu a prijímali všetko dobré, čo im ponúkajú iné kultúry, aby
naplňovali myšlienku celoživotného vzdelávania, upevňovali európske občianstvo založené
na rešpektovaní ľudských práv a demokracie, vytvorili trvalý most pre ďalšie projekty
v budúcnosti.
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 13.03.2013
Druh inšpekcie: informatívna
Predmet školskej inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka
v základnej škole.
Závery: Testovanie prebehlo v súlade s pokynmi vypracovanými Národným ústavom
certifikačných meraní vzdelávania (NÚCEM). Neboli zistené žiadne porušenia prípravy,
priebehu a administrácie testovania. Škole neboli uložené žiadne opatrenia.
Dátum inšpekčnej kontroly: 19. a 22. 10..2012
Druh inšpekcie: tematická
Predmet školskej inšpekcie: Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom v ZŠ.
Závery: ŠkVP bol vypracovaný v súlade s právnymi predpismi. Deklarované vlastné ciele
zodpovedali podmienkam školy. UP akceptoval rámcové UP, disponibilné hodiny škola
využila na posilnenie vyučovacích predmetov a na zavedenie nového predmetu. UO
predmetov pre jednotlivé stupne vzdelania boli rozpracované v rozsahu vyučovania
jednotlivých predmetov podľa UP školy, po formálnej stránke mali rôznu úroveň spracovania.
Realizácia prierezových tém bola zapracovaná do obsahu jednotlivých predmetov.
Východiskom pre realizáciu ENV v škole bola prierezová téma ŠVP a plán koordinátora
ENV. Do ŠkVP nebol zapracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti. Personálne
a materiálno-technické podmienky umožňovali realizovať výchovu a vzdelávanie žiakov
školy vrátane žiakov so ŠVVP. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
i zamestnancov bol rozpracovaný v súlade s požiadavkami a stanovenými kritériami. Plán
kontinuálneho vzdelávania rešpektoval potreby školy a korešpondoval so zameraním
a stanovenými cieľmi školy. Školský poriadok nebol vyhotovený v zmysle právnej normy,
neboli v ňom zahrnuté pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými
zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy.
ŠŠI uložila konkrétne opatrenie na doplnenie Školského poriadku o pravidlá vzájomných
vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy.
Odporučila zosúladiť formálnu stránku učebných osnov jednotlivých predmetov, zapracovať
do ŠkVP Národný štandard finančnej gramotnosti.
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
Škola má od obecného úradu v Skalitom prenajaté dve školské budovy. Ročný nájom
za budovy a pozemky je 0,03 eura za 1m2/rok, celkom 140,88 eur. Budovy vzhľadom k veku
neboli v dobrom technickom stave. V horšom technickom stave bola tzv. stará škola, kde sa
učia žiaci 1. stupňa. Nachádza sa tu 7 kmeňových tried, tzv. malá telocvičňa (trieda), ŠKD,
počítačová trieda, trieda s interaktívnou tabuľou, elokované triedy ĽŠU, školská dielňa.
Tzv. nová škola bola v troška lepšom technickom stave, ale aj tak nezodpovedala
požiadavkám doby. Nachádza sa tu 9 kmeňových tried, tzv. malá telocvičňa (trieda), jazykové
laboratórium, počítačová trieda, čiastočne vybudovaná fyzikálna učebňa s interaktívnou
tabuľou a IKT technikou.
Ukončením realizácie projektu „Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité“ sa značne vylepšil technický stav obidvoch budov a znížili sa výdavky na energie.
Boli zrekonštruované kotolne v obidvoch budovách na plynové, prebehla výmena okien
a dverového vstupu za plastové, zateplenie podstrešných priestorov, tzv. stará škola bola
zateplená a vymenená strešná krytina. V tzv. novej budove bolo vybudované jazykové
laboratórium.
Vybavenie školy modernými učebnými pomôckami bolo nedostatočné, existujúce
učebné pomôcky zastaralé a v malom počte. Aby sme túto situáciu riešili zapojili sme sa do
projektu „Premena tradičnej školy na modernú“. Máme za sebou prvý rok implementácie
projektu. Bola zakúpená nová didaktická technika, interaktívne tabule a väčšie množstvo
učebných pomôcok na jednotlivé vyučovacie predmety. Učitelia pripravili množstvo
učebných materiálov na modernizáciu vyučovacieho procesu, zúčastnili sa vzdelávaní na
získanie ďalších kompetencií, ktoré môžu aktívne využívať vo vyučovacom procese. Projekt
je náročný na administráciu i pre riadiaci tím, ale výsledkom bude skvalitnenie materiálnotechnického vybavenia školy.
Podarilo sa zrekonštruovať posledné 2 sociálne zariadenia v tzv. novej škole,
zrekonštruovať niektoré hygienické kútiky v triedach a v 3 triedach sa vymenila podlaha.
Výmenu podláh je potrebné zrealizovať i v ďalších triedach.
Škole aj naďalej chýba telocvičňa. Stavba telocvične v blízkej budúcnosti nemá reálnu
podobu. Na TSV sa využívajú tzv. „malé telocvične“ (upravené triedy) a chodba, ktoré
nezodpovedajú ideálnym podmienkam výučby TSV. V čase priaznivého počasia sa využíva
asfaltové ihrisko v okolí školy, obecné hokejbalové ihrisko a pomocné ihrisko na športovom
štadióne. K zlepšeniu podmienok výučby TSV určite prispeje využívanie nového ihriska s
umelým povrchom v blízkom okolí školy.
Súčasťou školy nie je školská jedáleň, ale žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej
jedálni v priestoroch materskej školy.
V oblasti zlepšovania technického stavu budov je potrebné v budúcnosti zamerať sa na
zateplenie budovy tzv. novej školy, čo nám prinesie úsporu financií na prevádzkové náklady
školy. Vzhľadom na veľkú finančnú náročnosť, ktorú si zateplenie vyžaduje, nie je v silách
školy, aby túto investíciu zvládlo, preto treba hľadať iné možnosti, prípadne projekty. Ďalej je
potrebné v budúcnosti zabezpečiť výmenu elektroinštalácie v tzv. starej škole.
Plánujeme zakúpiť a inštalovať server na skvalitnenie využívania IKT vo vyučovacom
procese, zakúpiť literatúru, multimediálne knihy s interaktívnymi perami na výučbu ANJ
v rámci projektu „V Skalitom sa učí moderne“
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
412 665 € rozpočet
1033 € príspevok na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
17 800 € riešenie havarijných situácií
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
0 €
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít
783 €
z toho energie 63,85 €, materiálové vybavenie 719,15 €
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
600 € dar spoločenstva rodičov
4 087,88 € dar z nadácie z 2% daní /na športové potreby, vzdelávanie
974,79 € dar školské ovocie
3 515,67 dar BÚ, FÚ na spolufinancovanie projektu
10 995,16 € projekt Comenius – školské partnerstvá
5 438 € príspevok ÚPSVaR na zriadenie chránenej dielne
102 637,86 € projekt MŠVVaŠ V Skalitom sa učí moderne - vzdelávanie
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Škola pokračovala v úspešnom zapájaní sa do projektov. Pozitívom je realizácia
a schválenie dvoch veľkých projektov. Aktívne zapájanie sa učiteľov do projektov, ktorým
venovali aj značnú časť svojho osobného voľna. Vytvorenie širokého množstva moderných
učebných materiálov, ktoré pomôžu zefektívniť vyučovací proces.
Škola sa pravidelne zúčastňuje prípravou kultúrnych programov, aktivít na akciách
organizovaných obcou.
Dobré výsledky v umeleckých súťažiach, športových, medzi úspešnejšie vedomostné
súťaže patrila olympiáda z BIO, CHE.
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- intenzívnejšie sa venovať žiakom so ŠVVP, pravidelne pripravovať diferencované
úlohy pre integrovaných žiakov,
-
venovať sa aj talentovaným žiakom, motivovať ich k rozvíjaniu svojho talentu,
-
zefektívniť vyučovací proces,
-
pokračovať v dôslednej príprave žiakov 9. ročníka na Testovanie 9-2013,
- viesť žiakov k tomu, aby si vážili nové materiálno-technické vybavenie školy
a neničili ho,
- vo väčšej miere sa zamerať na rozvoj duchovnej stránky žiakov
Návrh opatrení:
- intenzívnejšie sa zapájať a pripravovať žiakov na vedomostné súťaže
a olympiády,
- naučiť žiakov zodpovednosti za výsledky vlastnej práce, aktívne sa učiť podľa
svojich možností a schopností,
- naučiť žiakov zodpovednosti v morálnej oblasti – neničiť zariadenie školy, učiť sa
tolerantnosti – nevyrušovať ostatných žiakov počas vyučovacej hodiny,
- prispôsobiť štýl pedagogickej práce využívaním moderných metód a foriem práce,
v plnej miere využívať didaktickú techniku, učebné pomôcky a vytvorené učebné materiály,
ktoré sú k dispozícií na škole (získané z realizácie projektu)
- skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, najmä s rodičmi problémových žiakov i keď
spravidla títo rodičia nejavia záujem spolupracovať. Iba spoločným úsilím možno dosiahnuť
pokrok vo výchove. Ak však rodič nevidí, nechce vidieť, nechce dôsledne riešiť chyby svojho
dieťaťa, výsledok takého pôsobenia nie je adekvátny vynaloženému úsiliu.
- neustále vytvárať pokojnú pracovnú klímu vychádzajúcu zo vzájomnej úcty medzi
žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi,
- organizovať akcie zamerané na duchovný rozvoj, intenzívnejšie využívať zážitkové
učenie na hodinách náboženstva.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Vedúci
Mgr. Martina Papíková
Buď fit I
Cvičenia zo slovenského jazyk Mgr. Margita Vranová
Mgr. Jana Kubánková
Divadelný krúžok
Mgr. Slavomíra Stráňavová
Florbal
Mgr. Martina Papíková
Francúzsky jazyk
Mgr. Jana Gonščáková
Gitarový krúžok
Mgr. Anton Duník
Hokejbal
Mgr. Gabriela Mikulová
Hravá matematika
Mgr. Adriána Čanecká
Informatický krúžok
Monika Tatarková
Loptové hry
Matematika a svet okolo nás Mgr. Jana Kubánková
Mgr. Beáta Bosáková
Mažoretky
Mgr. Jana Kobělušová
Plávanie
Mgr. Erika Nováková
Počítačový krúžok
Mgr. Gabriela Ivanová
Prvá pomoc
Mgr. Margita Vranová
Slovenčina hrou
Viera Špiláková
Šikovné ruky 1.st.
Mgr. Miroslava Šimáková
Šikovné ruky 2.st.
Viera Špiláková
Športovo turistický krúžok
Ing. František Kulla
Športový krúžok
Mgr. Iveta Petráková
Výtvarný krúžok
Mgr. Milada Kadelová
Zábavná angličtina
Žiaci školy navštevovali krúžky patriace pod CVČ Skalité.
Záver
Vypracoval: Mgr. Špilová Edita, Mgr. Najdek Peter
V Skalitom, 9. októbra 2013
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.10.2013
... ....................................................
Diecézny školský úrad Žilina
Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka
Download

Správa - ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité