ICM 1100
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL
Zmrzlinovač / Zmrzlinovač / Maszynka do lodów / Ice cream maker
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním
listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře
uschovejte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj
není určen pro komerční použití.
• Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké
ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze
zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za
kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit
nebo v případě poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj
vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel).
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel
nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje
nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
• V případě selhání či nesprávné činnosti přístroj vypněte a nepokoušejte se ho sami opravit.
Obraťte se na autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
• Používejte jen originální příslušenství.
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání
spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měli být vždy pod dohledem, aby se zamezilo jejich hraní s tímto přístrojem.
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ
• Ujistěte se, že napájecí napětí je stejné jako je uvedeno na štítku přístroje.
• Před instalací, vyjmutím či čištěním součástí zařízení vypojte ze zásuvky.
• Abyste předešli riziku požáru, úrazu el. proudem či jinému zranění, zařízení, kabel či zástrčku
nevkládejte do tekutin.
• Nikdy nepoužívejte neoriginální součásti.
• Vyhněte se kontaktu s pohyblivými součástmi. Abyste snížili riziko zranění osob a/či poškození zařízení, dejte během provozu pozor, aby se do zařízení nedostaly ruce, vlasy, oblečení,
naběračky a jiné potřeby.
• Nepoužívejte venku.
• Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
• Nenechte děti hrát si s tímto zařízením.
• Před výrobou zmrzliny či sorbetu se vždy ujistěte, že jsou součásti naprosto čisté.
• Nikdy nezmrazujte zmrzlinu, která byla částečně či úplně rozmrazená.
• Zmrzlina či sorbet, která obsahuje syrová či částečně uvařená vejce, by se neměla podávat
malým dětem, těhotným ženám, osobám starším či těm, kteří mají zdravotní potíže.
• Pokud se zdá, že mrazící tekutina vytéká z mísy, nepoužívejte ji. Mrazící tekutina je netoxická.
• Zařízení nepokládejte na horký povrch, jako např. sporák, varná deska či poblíž zdrojů otevřeného plynového ohně.
CZ - 2
CZ
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
motorová jednotka
tlačítko pro zapnutí/vypnutí
hřídel
víko
metla
mísa
kabel a zástrčka
zámek
plnicí otvor
západka (jedna na každé straně)
POUŽITÍ ZMRZLINOVAČE
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1) Odstraňte obal.
2) Umyjte součásti: viz „čištění“.
3) Mísu dejte do mrazáku osm hodin předem.
4) Připravte směs pro zmrzlinu či sorbet (viz nápady na recepty). Nechte směs zchládnout v
lednici.
SESTAVENÍ JEDNOTKY
1) Otočte jednotku motoru P1, aby spodní část směřovala vzhůru a na ni umístěte víko P4, jak
je znázorněno na obr. 1.
2) Do jednotky motoru P1 vložte hřídel P3 a řádně ji zatlačte ať dosedne až na dno, obr. 2
Obr. 1
CZ - 3
Obr. 2
3) Víko P4 nyní zatlačte posuvem až k jednotce motoru, obr. 3
4) Na hřídel P3 umístěte metlu P5, obr 4.
5) Tím jste sestavili celou jednotku pro míchání zmrzliny.
Obr. 3
Obr. 4
VÝROBA ZMRZLINY
1) Vytáhněte mísu (P6) z mrazáku.
2) Víko s motorovou jednotkou, hřídelí a metlou nasaďte na mísu tak, aby dva zámky (P8) byly
naproti dvěma západkám (P10)
3) Abyste pevně uzamkli víko na své místo, zatlačte zamykací systém směrem ven od motorové jednotky, dokud se nedotknou se západkami.
4) Nyní můžete zmrzlinovač zapnout pomocí tlačítka zapnout/vypnout (P2).
ZAŘÍZENÍ SE MUSÍ ZAPNOUT PŘED PŘIDÁNÍM SUROVIN PRO VÝROBU ZMRZLINY ČI
SORBETU, ABY SMĚS OKAMŽITĚ NEPŘIMRZLA K VNITŘNÍ STRANĚ MÍSY.
5) Plnícím otvorem nalejte směs na zmzlinu či sorbet do mrazící mísy.
Při nalévání směsi do mísy ji nenalévejte výše než 4 cm od horního okraje, protože směs
během mrazení zvětší objem.
6) Nechte směs mrazit, dokud nedosáhne požadované konzistence. To může trvat asi 15 až
30 min, ale většinou bude směs hotova rychleji.
7) Zařízení vypněte a sejměte motorovou jednotku/víko. Zmrzlina je připravena k podávání.
DŮLEŽITÉ
• Během mrazicího procesu zařízení nevypínejte a nezapínejte, protože by směs mohla přimrznout k míse, což by zabránilo otáčení metly.
• Aby se zabránilo přehřátí motoru, směr otáčení se při přílišném zhoustnutí směsi změní. Pokud se směr otáčení neustále mění, zařízení zastavte.
• Pokud se náhodou stane, že se motor přehřeje, bezpečnostní systém se postará o zastavení
motoru. Pokud se toto stane, zařízení vypněte, vypojte ze zásuvky a nechte je zchládnout.
• Hotová zmrzlina by měla mít konzistenci vhodnou k nabírání lžicí. Zmrzlinu můžete dát do
jiné nádoby a do mrazáku pro uchování, či pokud si přejete, aby byla při podávání tuhá.
VYJMUTÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY Z VÍKA
Pro vyjmutí motorové jednotky ji uchopte prsty v zadní části jak je znázorněno na obr. 5. Pro
snadnější vyjmutí je dobré prsty opřít a vrchní část víka. Druhou rukou přidržte víko, zaberte
prsty za jednotku a vyjměte směrem nahoru doprava jak ukazují šipky.
CZ - 4
Obr. 5
DŮLEŽITÉ
• K nabírání zmrzliny z mísy nepoužívejte kovové nástroje.
• Nevytahujte mrazicí mísu z mrazáku, dokud není směs připravena k výrobě zmrzliny.
RADY
• Doporučujeme, abyste nechali mrazicí mísu v mrazáku, než bude směs připravena. Před
mražením ji umístěte do igelitového sáčku. Mísu umístěte do mrazáku dnem dolů.
• Před vložením mrazicí mísy do mrazáku se vždy ujistěte, že je úplně suchá.
• Mísu nepropichujte či nezahřívejte.
• Mísa by se měla dávat do mrazáku, který již alespoň 8hod mrazí na teplotu -18°C či méně.
• Nejlepšího výsledku dosáhnete, dáte-li suroviny před výrobou zmrzliny do lednice.
• Přidáním alkoholu do směsí zpomalíte proces mrazení.
ČÍŠTĚNÍ
• Před čištěním zařízení vždy vypněte, vypojte ze zásuvky a rozeberte.
• Motorovou jednotku či kabel nikdy nedávejte do vody, ani je nenechte dostat se do styku s
vodou.
• Součásti neumývejte v myčce na nádobí.
• Nečistěte pomocí čisticích prášků, drátěnek či jiných hrubých materiálů.
Mrazicí mísa
• Před čištěním nechte mísu zteplat na pokojovou teplotu.
• Vymyjte vnitřní část mísy a pak ji důkladně osušte. Neponořujte ji do vody.
Metla
• Metlu vyjměte z motorové jednotky.
• Umyjte a důkladně osušte.
Víko
• Víko umyjte a důkladně osušte.
Motorová jednotka
• Otřete vlhkým hadříkem, poté osušte.
CZ - 5
RECEPTY
BANÁNOVÁ ZMRZLINA
přísady
velký zralý banán
odstředěné mléko
hustá smetana
cukrářský cukr
1
2/3 šálku
¼ šálku
3,5 lžic
Banán rozmačkejte na kaši. Přidejte mléko, smetanu a cukr. Směs nalijte do mrazicí mísy, když
se metla otáčí. Nechte zmrazit, až směs dosáhne požadované konzistence.
MRAZENÝ MALINOVÝ JOGURT
přísady
čerstvé maliny
¾ šálku
cukrářský cukr
1/3 šálku
přírodní jogurt
¾ šálku
Maliny rozmačkejte nebo rozmixujte. Jemného výsledku dosáhnete odstraněním jadérek propasírováním. Přidejte cukr a přírodní jogurt a smíchejte je dohromady. Směs nalijte do mrazicí
mísy, když se metla otáčí. Nechte zmrazit, až směs dosáhne požadované konzistence.
ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA S MÁTOU
přísady
odstředěné mléko
cukrářský cukr
hustá smetana
extrakt máty peprné
strouhaná čokoláda
2/3 šálku
3,5 lžic
¾ šálku
pár kapek
3,5 lžic
Mléko a cukr dejte na pánev a zahřívejte na mírném ohni, dokud se cukr nerozpustí. Pak nechte
směs vychladnout. Smetanu a výtažek z máty vmíchejte do vychládlého mléka. Směs nalijte do
mrazicí mísy, když se metla otáčí. Když směs začne mrznout, přidejte pomocí žlábku strouhanou čokoládu. Nechte zmrazit, až směs dosáhne požadované konzistence.
JAHODOVÁ ZMRZLINA
přísady
čerstvé jahody
cukrářský cukr
hustá smetana
citrónová šťáva
1 šálek
1/3 šálku
1/3 šálku
šťáva z ½ malého citrónu
Jahody rozmixujte na kaši a přidejte zbývající přísady. Směs nalijte do mrazicí mísy, když se
metla otáčí. Nechte zmrazit, až směs dosáhne požadované konzistence.
CZ - 6
CZ
CITRÓNOVÝ SORBET
přísady
cukr krystal
voda
pomerančová šťáva
citrónová šťáva
bílek
2/3 šálku
2/3 šálku
šťáva z ½ středního pomeranče
½ šálku
½ bílku ze středního vejce
Mléko a cukr dejte na pánev a zahřívejte na mírném ohni, dokud se cukr nerozpustí. Směs přiveďte k varu a nechte vařit 1min. Odstraňte ze sporáku a nechte zchládnout. Přidejte pomerančovou a citrónovou šťávu. Vymíchejte bílek až téměř do tuha a vmíchejte jej do citrónové směsi.
Směs nalijte do mrazicí mísy, když se metla otáčí. Nechte zmrazit, až směs dosáhne požadované konzistence.
SNĚHOVÁ VANILKOVÁ ZMRZLINA
přísady
žloutek
cukrářský cukr
odstředěné mléko
hustá smetana
vanilkový extrakt
2
3,5 lžic
2/3 šálku
2/3 šálku
pár kapek
Žloutky a cukr dejte do skleněné mísy a společně rozmíchejte. Na pánvi pomalu přiveďte mléko
k varu a pak jím přelijte směs ze žloutků. Celou směs pak nalijte zpět na pánev a za stálého
míchání nechte zhoustnout do chvíle, kdy se na lžíci vytvoří povlak. Nenechte směs přijít k varu,
protože by se přísady oddělily. Odstraňte ze sporáku a nechte zchládnout. Do směsi vmíchejte
smetanu a vanilkový extrakt. Směs nalijte do mrazicí mísy, když se metla otáčí. Nechte zmrazit,
až směs dosáhne požadované konzistence.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
---------
Zmrzlinovač
Kapacita 0,6 - 1 l
Průhledné plastové víko pro sledování přípravy zmrzliny
Barva: bílořůžový
Příkon 12 W
Napájení 230 V ~ 50 Hz
Rozměry: 19,5 x 22 x 19,5 cm
Hmotnost: 1,95 kg
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
CZ - 7
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI, ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ
JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3
materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které
mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte, prosím, místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s
výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento
výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských
zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím,
že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k
ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické
zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na
místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod
číslem 05065/06-ECZ.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ 0000213.
CZ - 8
SK
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja
do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným
listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre
uschovajte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj
nie je určený pre komerčné použitie.
• Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade
ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade,
že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite
zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou.
• Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za
kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť
alebo v prípade poruchy.
• Prístroj nesmie zostaťv prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj
vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje
nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky.
• V prípade zlyhania či nesprávnej činnosti prístroj vypnite a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
Obráťte sa na autorizovaný servis a žiadajte originálne náhradné diely. Nedodržanie vyššie
uvedeného môže ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.
• Používajte len iriginálne príslušenstvo.
• Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová,
nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne
použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
• Rešpektujte prosím nasledujúce „Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj“.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TENTO PRÍSTROJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že napájacie napätie je rovnaké ako je uvedené na štítku prístroja.
Uistite sa, že napájacie napätie je rovnaké ako je uvedené na štítku prístroja.
Pred inštaláciou, vybratím či čistením súčastí zariadenia vypojte zo zásuvky.
Aby ste predišli riziku požiaru, úrazu el. prúdom či inému zraneniu, zariadenie, kábel či zástrčku nevkladajte do tekutín.
Nikdy nepoužívajte neoriginálne súčasti.
Vyhnete sa kontaktu s pohyblivými súčasťami. Aby ste znížili riziko zranenia osôb a/či poškodeniu zariadenia, dajte v priebehu prevádzky pozor, aby sa do zariadenia nedostali ruky,
vlasy, oblečenie, naberačky a iné potreby.
Nepoužívajte vonku.
Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru.
Nenechajte deti hrať si s týmto zariadením.
Pred výrobou zmrzliny či sorbetu sa vždy uistite, že sú súčasťou na prosto čistej.
Nikdy nezmrazujte zmrzlinu, ktorá bola čiastočne či úplne rozmrazená.
Zmrzlina či sorbet, ktorá obsahuje surové či čiastočne uvarená vajce, by sa nemali podávať
malým deťom, tehotným ženám, osobám starším či tým, ktorí majú zdravotné problémy.
Pokiaľ sa zdá, že mraziaca tekutina vyteká z misy, nepoužívajte ju. Mraziaca tekutina je netoxická.
Zariadenie nepokladajte na horúci povrch, ako napr. sporák, varná doska či poblíž zdrojov
otvoreného plynového ohňa.
SK - 9
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
motorová jednotka
tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
hriadeľ
veko
metla
misa
kábel a zástrčka
zámok
plniaci otvor
západka (jedna na každé strane)
POUŽITIE ZMRZLINOVAČA
PRED PRVÝM POUŽITÍM
• Odstráňte obal.
• Umyte súčasti: viď „čistenie“.
• Misu dejte do mrazničky osem hodín dopredu.
• Pripravte zmes pre zmrzlinu či sorbet (viď nápady na recepty). Nechte zmes schladiť v chladničke.
ZASTAVENIE JEDNOTKY
1) Otočte jednotku motoru P1, aby spodní časť smerovala hore a na ňu umiestnite veko P4,
jak je znázornené na obr. 1.
2) Do jednotky motoru P1 vložte hriadeľ P3 a riadne ich zatlačte kým dosadne až na dno,
obr. 2.
Obr. 1
SK - 10
Obr. 2
SK
3) Veko P4 teraz zatlačte posunom až k jednotke motoru, obr. 3
4) Na hriadeľ P3 umiestnite metlu P5, obr. 4.
5) Tým ste zostavili celú jednotku pre miešanie zmrzliny.
Obr. 3
Obr. 4
VÝROBA ZMRZLINY
1) Vytiahnite misu (P6) z mrazničky.
2) Veko s motorovou jednotkou, hriadeľom a metlou nasaďte na misu tak, aby dva zámky (P8)
boli naproti dvoma západkám (P10)
3) Aby ste pevne uzamkli veko na svoje miesto, zatlačte systém na zamykanie smerom von od
4) Teraz môžete zmrzlinovač zapnúť pomocou tlačidla zapnúť/vypnúť (P2).
ZARIADENIE sa MUSÍ ZAPNÚŤ PRED PRIDÁNÍM SUROVÍN PRE VÝROBU ZMRZLINY ČI
SORBETU, ABY ZMES OKAMŽITE NEPRIMRZLA K VNUTORNEJ STRANE MISY.
5) Plniacim otvorom nalejte zmes na zmrzlinu či sorbet do mraziacej misy.
Pri nalievaní zmesi do misy ju nenalievajte výše než 4 cm od okraje, pretože zmes v priebehu mrazenia zväčší objem.
6) Nechte zmes mraziť, dokiaľ nedosiahne požadovanej konzistencie. To môže trvať asi 15 až
30 min, ale väčšinou bude zmes hotová rýchlejšie.
7) Zariadenie vypnete a vyberte motorovou jednotku/veko. Zmrzlina je pripravená k podávaniu.
DÔLEŽITÉ
• V priebehu mraziaceho procesu zariadenie nevypínajte a nezapínajte, pretože by zmes mohla primrznúť k mise, čo by zabránilo otáčaniu metly.
• Aby sa zabránilo prehriatie motoru, smer otáčania sa pri prílišnom zhustnutí zmesi zmení.
Pokiaľ sa smer otáčanie neustále mení, zariadenie zastavte.
• Pokiaľ sa náhodou stane, že sa motor prehreje, bezpečnostný systém sa postará o zastavenie motora. Pokiaľ sa toto stane, zariadenie vypnete, vypojte zo zásuvky a nechajte ho
vychladnúť.
• Hotová zmrzlina by mela mať konzistenciu vhodnú k naberaniu lyžicou. Zmrzlinu môžete dát
do inej nádoby a do mrazničky pre uchovanie, či pokiaľ si prajete, aby bola pri podávaní tuhá.
VYBRATIE MOTOROVEJ JEDNOTKY Z VEKA
Pre vybratie motorovej jednotky ju uchopte prsty v zadnej časti ako je znázornené na obr. 5. Pre
ľahšie vybratie je dobré prsty oprieť o vrchnú časť veka. Druhou rukou pridržte veko, zaberte
prsty za jednotku a vyberte smerom hore a doprava ako ukazujú šípky.
SK - 11
Obr.5
DÔLEŽITÉ
• K naberaniu zmrzliny z misy nepoužívajte kovové nástroje.
• Nevyťahujte mraziacu misu z mrazničky, dokiaľ nie je zmes pripravená k výrobe zmrzliny.
RADY
• Odporúčame, aby ste nechali mraziacu misu v mrazničke, než bude zmes pripravená. Pred
mrazením ju umiestnite do igelitového vrecka. Misu umiestnite do mrazničky dnom dole.
• Pred vložením mraziacej mísy do mrazničky sa vždy uistite, že je úplne suchá.
• Misu neprepichujte či nezahrievajte.
• Misa by sa mala dávať do mrazničky, ktorá už aspoň 8 hodín mrazí na teplotu -18°C či menej.
• Nejlepšieho výsledku dosiahnete, ak dáte suroviny pred výrobou zmrzliny do chladničky.
• Pridaním alkoholu do zmesi spomalíte proces mrazenia.
ČISTENIE
• Pred čistením zariadenia vždy vypnite, vypojte zo zásuvky a rozoberte.
• Motorovú jednotku či kábel nikdy nedávajte do vody, ani ju nenechajte dostať sa do styku s
vodou.
• Súčasti neumývajte v umývačke na riad.
• Nečistite pomocou čistiacich práškov, drôteniek či iných hrubých materiálov.
Misa na mrazenie
Pred čistením nechajte misu zohriať na izbovú teplotu.
Umyte vnútornú časť misy a potom ju dôkladne osušte. Neponárajte ju do vody.
Metla
Metlu vyberte z motorovej jednotky.
Umyte a dôkladne osušte.
Veko
Veko umyte a dôkladne osušte.
Motorová jednotka
Otrete vlhkým hadríkem, poté osušte.
SK - 12
SK
RECEPTY
BANÁNOVÁ ZMRZLINA
prísady
veľký zrelý banán
odstredené mlieko
hustá smotana
cukrársky cukor
1
2/3 šálky
¼ šálky
3,5 lžic
Banán rozmačkajte na kašu. Pridajte mlieko, smotanu a cukor. Zmes nalejte do mraziacej misy,
keď sa metla otáča. Nechajte ju zmraziť, až zmes dosiahne požadovanej konzistencie.
MRAZENÝ MALINOVÝ JOGURT
prísady
čerstvé maliny
¾ šálky
cukrársky cukor
1/3 šálky
prírodný jogurt
¾ šálky
Maliny rozmačkajte alebo rozmixujte. Jemného výsledku dosiahnete odstranením jadierok prepasírovaním. Pridajte cukor a prírodný jogurt a zmiešajte ich dohromady. Zmes nalejte do mraziacej misy, keď sa metla otáča. Nechajte zmraziť, až zmes dosiahne požadovanej konzistencie.
ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA S MÄTOU
prísady
odstredené mlieko
cukrárský cukor
hustá smotana
extrakt mäty priepornej
strúhaná čokoláda
2/3 šálky
3,5 lyžíc
¾ šálky
pár kvapiek
3,5 lyžíc
Mlieko a cukor dajte na panvicu a zahrievajte na miernom ohni, dokiaľ sa cukor nerozpustí.
Potom nechajte zmes vychladnúť. Smotanu a výťažok z mäty vmiešajte do vychladnutého
mlieka. Zmes nalejte do mraziacej misy, keď sa metla otáča. Keď zmes začne mrznúť, pridajte
pomocou žliabku strúhanú čokoládu. Nechajte zmraziť, až zmes dosáhne požadovanej konzistence.
JAHODOVÁ ZMRZLINA
prísady
čerstvé jahody
cukrárský cukor
hustá smotana
citrónová šťava
1 šálek
1/3 šálky
1/3 šálky
šťava z ½ malého citrónu
Jahody rozmixujte na kašu a pridajte zbývajúce prísady. Zmes nalejte do mraziacej misy, keď sa
metla otáča. Nechajte ju zmraziť, až zmes dosiahne požadovanej konzistencie.
SK - 13
CITRÓNOVÝ SORBET
prísady
cukor krystal
voda
pomarančová šťava
citrónová šťáva
bílek
2/3 šálky
2/3 šálky
šťáva z ½ stredného pomaranča
½ šálky
½ bílku zo stredního vejce
Mlieko a cukor dajte na panvicu a zahrievajte na miernom ohni, dokiaľ sa cukor nerozpustí.
Zmes priveďte k varu a nechate variť 1min. Odstráňte zo sporáku a nechajte zchladnúť. Pridajte
pomarančovú a citrónovú šťavu. Vymiešajte bielok až takmer do tuha a vmiešajte ho do citrónovej zmesi. Zmes nalejte do mraziacej misy, keď sa metla otáča. Nechajte zmraziť, až zmes
dosiahne požadovanej konzistencie.
SNEHOVÁ VANILKOVÁ ZMRZLINA
prísady
žĺtok
cukrársky cukor
odstredené mlieko
hustá smotana
vanilkový extrakt
2
3,5 lyžíc
2/3 šálky
2/3 šálky
pár kvapiek
Žľtky a cukor dajte do sklenenej misy a spoločne rozmiešajte. Na panvici pomaly priveďte mlieko k varu a potom im prelejte zmes zo žĺtkov. Celú zmes potom nalejte späť na panvicu a za
stáleho miešania nechajte zhustnúť do chvíle, kedy sa na lyžicu vytvorí povlak. Nenechajte
zmes prijsť k varu, pretože by sa prísady oddelily. Odstráňte zo sporáku a nechajte zchladnúť.
Do zmesi vmiešajte smotanu a vanilkový extrakt. Zmes nalejte do mraziacej misy, keď sa metla
otáča. Nechajte zmraziť, až zmes dosiahne požadovanej konzistencie.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
---------
Zmrzlinovač
Kapacita 0,6 - 1 l
Priehľadné plastové víeko pre sledovanie prípravy zmrzliny
Farba: bieloružová
Príkon 12 W
Napájanie 230 V ~ 50 Hz
Rozmery: 19,5 x 22 x 19,5 cm
Hmotnosť: 1,95 kg
Zmena technickej špecifikácie výrobku vyhradená výrobcom.
SK - 14
SK
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s
výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento
výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým,
že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a
elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku
sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde
ste výrobok zakúpili.
Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod
číslom 05065/06-ECZ.
Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ 0000213.
SK - 15
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu. Przed wprowadzeniem
tego urządzenia do eksploatacji bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem fiskalnym (asygnatą) i według możliwości także z opakowaniem i
wewnętrzną zawartością opakowania dobrze schowaj.
OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
• Urządzenie to używać wyłącznie dla prywatnego zapotrzebowania i dla określonych celów.
Urządzenie to nie jest przeznaczone dla używania komercyjnego.
• Urządzenie chronić przed ciepłem, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wilgocią (w
żadnym wypadku nie zanurzać urządzenia do cieczy) i kontaktem z ostrymi krawędziami. Nie
używać urządzenia w wypadku, że mają Państwo wilgotne ręce. Jeżeli dojdzie do zwilżenia
lub namoczenia urządzenia, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Strzec się przed
kontaktem z wodą.
• Wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (ciągnąć tylko wtyczkę, nigdy nie za kabel), jeżeli nie będą Państwo używać urządzenia, jeżeli będą Państwo chcieli
zamontować wyposażenie, wyczyścić urządzenie lub w wypadku awarii.
• Urządzenie nie może być eksploatowane bez nadzoru. Jeżeli muszą Państwo opuścić miejsce pracy, zawsze wyłączyć urządzenie, ewentualnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (zawsze
ciągnąć wtyczkę, nigdy nie za kabel).
• Aby ochronić dzieci przed ryzykiem połączonym z urządzeniami elektrycznymi, dopilnować,
aby kabel nie wisiał na dół i dzieci nie dosięgły na urządzenie.
• Regularnie kontrolować urządzenie i kabel doprowadzający z punktu widzenia uszkodzenia.
Jeżeli urządzenie wykazuje usterki, nie wprowadzać do eksploatacji.
• W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy skontaktować się z serwisem w celu uzgodnienia sposobu naprawy.“
• W wypadku nie zadziałania lub niewłaściwej czynności, wyłączyć urządzenie i nie próbować
go naprawiać własnymi siłami. Zwrócić się do autoryzowanego serwisu i zażądać oryginalne
części zamienne. Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wskazówek może mieć wpływ na
bezpieczeństwo urządzenia odbiorczego.
• Używać tylko oryginalne wyposażenie.
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajmości
sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.“
• Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony
u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę
w celu uniknięcia zagrożenia.
• Prosimy, aby Państwo respektowali następujący rozdział „Specjalne instrukcje bezpieczeństwa dla tego urządzenia“.
SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA TEGO URZĄDZENIA
• Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.
• Przed instalacją, wyjęciem lub czyszczeniem części urządzenie odłącz od gniazdka.
• Aby nie dopuścić do ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innego zranienia,
kabla lub wtyczki nie wkładaj do cieczy.
• Nigdy nie używaj nieoryginalnych części.
• Nie dopuszczaj do kontaktu z częściami ruchomymi. Aby obniżyć ryzyko poranienia osób
i/lub uszkodzenia urządzenia, podczas eksploatacji uważaj, aby do urządzenia nie dostały się
ręce, włosy, ubranie, łyżki i inne.
• Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
PL - 16
PL
•
•
•
•
•
Nigdy pozostawiaj urządzenia bez dozoru.
Nie pozwól dzieciom bawić się z tym urządzeniem.
Przed wyrobem lodów lub sorbetu upewnij się, że części są zupełnie czyste.
Nigdy nie zamrażaj lodów, które były częściowo lub zupełnie rozmrożone.
Lody lub sorbet, które zawierają surowe lub nie zupełnie ugotowane jajka, nie powinny być
podawane małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym lub tym, którzy mają problemy zdrowotne.
• Jeżeli ciecz przecieka z misy, nie używaj jej, nie jest ale toksyczna.
• Urządzenia nie stawiaj na gorącą powierzchnię, jak np. kuchenka, płyty go gotowania lub w
pobliżu źródeł otwartego ognia.
OPIS ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
jednostka silnikowa
przycisk włączenia /wyłączenia
oś
wieko
miotełka
misa
kabel i wtyczka
zamek
otwór napełniający
zapadka (jedna na każdej stronie)
ZASTOSOWANIE MASZYNKI DO LODÓW
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1) Usuń opakowanie.
2) Umyj części: zobacz „czyszczenie“.
3) Misę włóż do zamrażarki na osiem godzin.
4) Przygotuj mieszankę na lody lub sorbet (zobapomysły). Pozostaw mieszankę do schłodzenia
lodówce.
cz
w
MONTAŻ JEDNOSTKI
1) Obróć jednostkę silnikową P1 tak, żeby spodnia część zmierzała w górę i umieść na niej
wieko P4, jak wyobrażono na rys. 1.
2) Do jednostki silnikowej P1 nałóż oś P3 i dobrze dopchnij, żeby „usiadła“ aż na dno, rys. 2
Rys. 1
PL - 17
Rys. 2
3) Teraz naciśnij wieko P4 przesuwając aż do jednostki silnika, rys. 3
4) Na oś P3 umieść miotełkę P5, rys 4.
5) W ten sposób zmontowałeś całą jednostkę do mieszania lodów.
Rys. 3
Rys. 4
WYRÓB LODÓW
1) Wyjmij misę (P6) z zamrażalnika.
2) Wieko z jednostką silnikową, osią i miotełką nałóż na misę tak, aby dwa zamki (P8) były
naprzeciwko dwóch zapadek (P10)
3) Aby mocno zamknąć wieko na swoje miejsce, naciśnij system zamykania w kierunku na
zewnątrz od jednostki silnika, aż dotkną się zapadkami.
4) Teraz możesz maszynkę na lody włączyć za pomocą przycisku włączyć/wyłączyć (P2).
ABY MIESZANKA NATYCHMIAST NIE PRZYMARZŁA DO WEWNTRZENEJ STRONY
MISY, URZĄDZENIE NALEŻY WŁĄCZYĆ PRZED DODANIEM SUROWCÓW DO WYROBY LODÓW LUB SORBETU.
5) Otworem napełniającym nalej mieszankę na lody lub sorbet do misy.
Przy nalewaniu mieszanki do misy nie nalewaj powyżej 4 cm od skraju, ponieważ mieszanka podczas mrożenia zwiększy objętość.
6) Mieszankę schłodź, aż osiągnie daną konsystencję. To może trwać ok. 15 - 30 min, ale
przeważnie mieszanka będzie gotowa wcześniej.
7) Urządzenie wyłącz i zdejmij jednostkę silnikową/wieko. Lody są przygotowane do podawania.
WAŻNE
• Podczas procesu mrożenia urządzenia nie wyłączaj i nie włączaj, ponieważ mieszanka
mogłaby przymarznąć do misy, przez co nie mogłaby się otaczać miotełka.
• Aby nie dopuścić do przegrzania silnika, kierunek otaczania zmieni się przy zbytnim zesztywnieniu mieszanki. Jeżeli kierunek obrotów zmienia się nieustannie, urządzenie zatrzymaj.
• Jeżeli przypadkowo stanie się, że silnik przegrzeje się, system bezpieczeństwa
• postara się o jego zatrzymanie. Jeżeli tak się stanie, urządzenie wyłącz, odłącz od gniazdka i
pozostaw do wychłodnięcia.
• Gotowe lody powinny mieć taką konsystencję, aby można było nabierać łyżką. Lody możesz
dać do innego naczynia i do zamrażalnika żeby je przechować lub aby były przy podawaniu
sztywne.
PL - 18
PL
WYJĘCIE JEDNOSTKI SILNIKOWEJ
Chcąc wyjąć jednostkę silnikową uchwyć ją palcami w tylniej części jak wyobrażono na rys. 5.
Żeby łatwiej wyjąć jednostkę oprzyj się o wierzchnią część wieka. Drugą ręką przytrzymaj wieko, uchwyć palcami za jednostkę i ciągnij w górę i w prawo jak wskazują strzałki.
Rys .5
WAŻNE
• Do nabierania lodów z misy nie używaj pomocy metalowych.
• Nie wyciągaj misy z zamrażalnika, dokąd mieszanka nie jest przygotowana do wyrobu lodów.
RADY
• Zalecamy misę pozostawić w zamrażalniku, zanim będzie mieszanka przygotowana. Przed
mrożeniem umieść ją do worka igielitowego. Misę umieść do zamrażalnika dnem w dół.
• Przed włożeniem misy chłodniczej do zamrażalnika zawsze upewnij się, że jest zupełnie
sucha.
• Misy nie przekłuwaj ani nie zagrzewaj.
• Misa powinna być włożona do zamrażalnika, który już mrozi przynajmniej 8 godz. w temperaturze -18°C lub mniej.
• Najlepszy wynik osiągniesz, jeżeli dasz surowce przed wyrobem lodów do lodówki.
• Przez dodanie alkoholu do mieszanki spowolnisz proces chłodzenia.
CZYSZCZENIE
• Przed czyszczeniem urządzenie zawsze wyłącz, odłącz z gniazdka i rozmontuj.
• Jednostkę silnikową, kabla nigdy nie wkładaj do wody, ani nie pozwól by doszło do kontaktu z
wodą.
• Części nie myj w zmywarce do naczyń.
• Nie czyść za pomocą proszków czyszczących, druciaków lub innych szorstkich materiałów.
Misa mrożąca
• Przed czyszczeniem pozostaw misę, żeby ociepliła się na temperaturę pokojową.
• Wyjmij wewnętrzne części misy i potem dokładnie osusz. Nie zanurzaj do wody.
PL - 19
Miotełka
• Miotełkę wyjmij z jednostki silnikowej.
• Umyj i dokładnie osusz.
Wieko
• Wieko umyj i dokładnie osusz.
Jednostka motorowa
Otrzyj wilgotną szmatką, potem osusz.
PRZEPISY
LODY BANANOWE
surowce
duży dojrzały banan 1
odtłuszczone mleko
2/3 filiżanki
gęsta śmietana
¼ filiżanki
cukier cukierniczy
3,5 łyżek
Rozgnieć banana na kaszkę. Przydaj mleko, śmietanę i cukier. Mieszankę nalej do misy
chłodzącej, gdyż miotełka się obraca. Pozostaw do zmrożenia, aż mieszanka będzie miała daną
konsystencję.
MROŻONY JOGURT MALINOWY
surowce
świeże maliny
¾ filiżanki
cukier cukierniczy
1/3 filiżanki
jogurt naturalny ¾ filiżanki
Maliny rozgnieć lub rozmiksuj. Przecierając możesz usunąć pestki z malin. Dodaj cukier i jogurt
naturalny i zmieszaj. Mieszankę nalej do misy chłodzącej, gdy miotła się już otacza. Pozostaw
do zmrożenia, aż mieszanka będzie miała daną konsystencję.
LODY CZEKOLADOWE Z MIĘTĄ
surowce
odtłuszczone mleko
2/3 filiżanki
cukier cukierniczy
3,5 łyżek
gęsta śmietana
¾ filiżanki
ekstrakt z mięty pieprzowej kilka kropel
tarta czekolada
3,5 łyżek
Mleko i cukier daj do garnka i zagrzej na średnim ogniu, aż rozpuści się cukier. Potem mieszankę wychłodź. Śmietanę i ekstrakt z mięty wmieszaj do chłodnego mleka. Mieszankę nalej do
misy chłodzącej, gdy miotła się już otacza. Gdy mieszanka zacznie się chłodzić, za pomocą
lejka dodaj tartą czekoladę. Pozostaw do schłodzenia, aż mieszanka będzie miała daną konsystencję.
PL - 20
PL
LODY TRUSKAWKOWE
surowce
świeże truskawki
cukier cukierniczy
gęsta śmietana
sok cytrynowy
1 filiżanka
1/3 filiżanki
1/3 filiżanki
sok z ½ małej cytryny
Truskawki rozmiksuj na i dodaj pozostałe surowce. Mieszankę nalej do misy chłodzącej, gdy
miotła się już otacza. Pozostaw do schłodzenia, aż mieszanka będzie miała daną konsystencję.
SORBET CYTRYNOWY
surowce
cukier kryształ
woda
sok pomarańczowy
sok cytrynowy
białko
2/3 filiżanki
2/3 filiżanki
sok z ½ średniego pomarańcza
½ filiżanki
½ białka z średniego jajka
Mleko i cukier daj do garnka i zagrzej na średnim ogniu, aż rozpuści się cukier. Mieszankę
doprowadź do wrzenia i gotuj 1min. Odstaw z kuchenki i schłodź. Dodaj sok pomarańczowy i
cytrynowy. Ubij białko aż będzie sztywne i wmieszaj do mieszanki cytrynowej. Mieszankę nalej
do misy chłodzącej, gdy miotła się już otacza. Pozostaw do schłodzenia, aż mieszanka będzie
miała daną konsystencję.
ŚNIEGOWE LODY WANILIOWE
surowce
żółtka cukier cukierniczy
odtłuszczone mleko
gęsta śmietana
ekstrakt waniliowy
2
3,5 łyżek
2/3 filiżanki
2/3 filiżanki
kilka kropel
Żółtka i cukier włóż do szklanej misy i rozmieszaj. W garnku powoli doprowadź mleko do wrzenia i potem połącz mieszankę z żółtek. Całą mieszankę nalej z powrotem do garnka i ciągle
mieszając doprowadź do zgęstnienia do chwili, gdy na łyżce wytworzy się powłoka. Nie dopuść
do wrzenia, ponieważ surowce oddzieliłyby się od siebie. Odstaw z kuchenki i wychłodź. Do
mieszanki wmieszaj śmietanę i ekstrakt waniliowy. Mieszankę nalej do misy chłodzącej, gdy
miotełka się otacza. Schłodź, gdy mieszanka osiągnie żądaną konsystencję.
PL - 21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-- Maszynka do lodów
-- Pojemność 0,6 - 1 l
-- Przeźroczysta plastikowa pokrywka umożliwiająca obserwację w trakcie przygotowywania
lodów
-- Kolor: białoróżowy
-- Moc 12 W
-- Zasilanie 230 V ~ 50 Hz
-- Rozmiary: 19,5 x 22 x 19,5 cm
-- Waga: 1,95 kg
Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z
GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie
na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby Państwo
dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja starego elektrycznego i elektronicznego urządzenia
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Prosimy,
aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona utylizacja tego właśnie elektrycznego i elektronicznego
urządzenia. W Unii Europejskiej i w dalszych ziemiach europejskich istnieją miejsca zbiorcze dla zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń. Przez to, że
Państwo zapewnią właściwą likwidację produktu, można zapobiec możliwym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które w przeciwnym
wypadku mogą okazać się jako skutek niewłaściwej manipulacji z tym produktem. Utylizacja
materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy, aby nie wyrzucać stare
elektryczne i elektroniczne urządzenia do odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji o
sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony.
PL - 22
ENG
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
• The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This
appliance is not fit for commercial use.
• Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and
sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet,
unplug it immediately. Do not put it in water.
• When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from
the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the
attached accessories.
• Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always
switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
• To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable
is hanging low and that children do not have access to the appliance.
• Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if
it is damaged.
• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To
avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
• This appliance is not intended for use by persons people (including children) with reduced
physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instructions concerning the way of use of the appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions for this unit“.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THIS UNIT
• Ensure the supply voltage is the same as shown on the rating label.
• Unplug the machine before fitting, removing, or cleaning parts.
• To protect against the risk of fire, electric shock, or personal injury, do not place the cord, plug,
or unit in water or other liquids.
• Never use an unauthorized attachment.
• Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, spatulas and other utensils away
during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the machine.
• Do not use outdoors.
• Never leave the machine on unattended.
• Do not let children play with this machine.
• Always make sure everything is thoroughly clean before making ice cream or sorbet.
• Never freeze ice cream that has been fully or partially defrosted.
• Any ice cream or sorbet containing raw ingredients should be consumed within one week. Ice
cream tastes best when fresh.
• To prevent freezer burn, always ensure that hands are protected when handling the bowl,
especially when first removed from the freezer.
• If the freezing solution appears to be leaking from the bowl, discontinue use. The freezing
solution is non toxic.
• Do not place the machine on hot surfaces such as stoves, hotplates or near open gas flames.
ENG - 23
DESCRIPTION OF THE CONTROLS
P1
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 power unit
On/off button
Spindle
Lid
Paddle
Bowl
Cord and plug
Locking device
Filling hole
Dowel(one each side)
INSTRUCTION FOR USE
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1) Remove all of the packaging.
2) Wash the parts: see “cleaning”.
3) Eight hours in advance, place the freezer bowl into a freezer.
4) Prepare the ice cream or sorbet mix (see recipe ideas). Allow the mix to cool in the refrigerator.
UNIT ASSEMBLY
1) Turn the Power unit (P1) the bottom side up and place a lid (P4) over it. (see picture 1).
2) Insert the Spindle (P3) into the Power unit and push it all the way to the bottom. (see picture
2).
Pic. 1
ENG - 24
Pic. 2
ENG
3) Push the Lid (P4) towards the Power unit. (picture 3).
4) Place the Paddle (P5) onto the Spindle (P3) – picture 4.
5) The ice-cream maker has been assemled.
Pic 3 Pic. 4
TO USE YOUR ICE CREAM MAKER
1) Remove the bowl (P6) from the freezer.
2) Lower the lid with power unit, spindle and paddle down into the bowl, so the two locking
devices(P8) are opposite the two dowels (P10) on the inside of the bowl.
3) To lock the lid firmly in place on the bowl, push the locking device outwards, away from the
power unit, until they connect with the dowels.
4) You can now switch the ice cream maker on using the on/off button(P2).
THE MACHINE MUST BE SWITCHED ON BEFORE ADDING THE ICE CREAM OR SORBET RECIPE TO PREVENT THE MIX FROM IMMEDIATELY FREEZING ON THE INSIDE
OF THE BOWL.
5) Use the chute and pour the ice cream or sorbet mix into the freezer bowl.
When pouring mixture into the bowl, always stop at least 4 cm (1.575 inch) from the top, as
the mixture will increase in volume during freezing.
6) Allow the mixture to churn until frozen or the desired consistency is reached. This can take
up to 15 to 30 minutes, but most recipes will be ready in less time.
7) Switch off, remove the power unit/lid. The ice cream is ready to serve.
Important
• Do not stop and start the machine during the freezing process, as the mixture may freeze in
contact with the bowl and prevent movement of the paddle.
• To avoid overheating the motor, the direction of rotation will change if the mixture becomes
too thick. If the direction of rotation continues to change, stop the machine when the mixture
is ready.
• In the unlikely event of the motor overheating, a safety cut out will operate causing the motor
to stop. If this happens, switch off, unplug the machine and allow the power unit to cool.
• The ice cream produced should be a soft spoonable type. This can be transferred to a separate container for storage in the freezer or if you wish to firm the ice cream before eating.
REMOVING THE POWER UNIT FROM THE LID
To remove the Power unit , grab the unit in the back with your fingers (picture 5). To make it easier, it is recommended to prop your fingers against the top of the lid. Use your second hand to
hold the lid, pull the unit with your fingers upwards and towards the right in the directions of the
arrow.
ENG - 25
Pic. 5
IMPORTANT
• Do not use metal utensils to remove mix from the bowl.
• Do not remove the freezer bowl from the freezer until ready to make ice cream.
HINTS
• We suggest that you keep the freezer bowl in the freezer so that it is ready for use. Place in a
plastic bag before freezing. Freeze the bowl in the upright position.
• Always make sure the freezer bowl is thoroughly dry before placing in the freezer.
• Do not puncture or heat the freezer bowl.
• The freezer bowl should be placed in a freezer that is operating at a temperature of -18° Centigrade ( -0.40° Fahrenheit) or below for 8 hours before use.
• For best results always refrigerate the ingredients before making ice cream.
• The addition of alcohol to recipes inhibits the freezing process.
CLEANING
•
•
•
•
Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.
Never put the power unit in water or let the cord or plug get wet.
Do not wash parts in the dishwasher.
Do not clean with scouring powders, steel wool pads, or other abrasive materials.
Freezer Bowl
• Allow the freezer bowl to reach room temperature before attempting to clean.
• Wash the inside of the bowl, then dry thoroughly. Do not immerse in water.
Paddle
• Remove the paddle from the power unit.
• Wash then dry thoroughly.
Lid
• Wash the lid then dry thoroughly.
Power unit
• Wipe with a damp cloth, then dry.
ENG - 26
ENG
RECIPES
BANANA ICE CREAM
ingredients
large ripe banana 1
Skimmed milk 2/3 cup
Heavy cream ¼ cup
Confectioner’s sugar 3.5 Tbsp
Mash the bananas until smooth. Mix in the milk, heavy cream and sugar. Pour the mixture into
the freezer bowl with the paddle running. Allow to freeze until the desired consistency is achieved.
RASPBERRY FROZEN YOGHURT
ingredients
fresh raspberries ¾ cup
Confectioner’s sugar 1/3 cup
natural yoghurt ¾ cup
Mash the raspberries or puree them. For a smooth result remove the pips by sieving. Add the
sugar and natural yoghurt and mix together. Pour the mixture into the freezer bowl with the
paddle running. Allow to freeze until the desired consistency is achieved.
CHOCOLATE MINT ICE CREAM
ingredients
Skimmed milk 2/3 cup
Confectioner’s sugar 3.5 Tbsp
Heavy cream ¾ cup
peppermint extract few drops
grated chocolate 3.5 Tbsp
Place the milk and sugar into a saucepan. Place over a low heat and stir until the sugar has
dissolve, then leave until cold. Stir the cream and peppermint essence into cooled milk. Pour
the mixture into freezer bowl with the paddle running. When the mixture starts to freeze add the
grated chocolate down the chute. Allow to freeze until the desired consistency is achieved.
STRAWBERRY ICE CREAM
ingredients
fresh strawberries 1 cup
Confectioner’s sugar 1/3 cup
Heavy cream 1/3 cup
lemon juice juice from1/2 small size lemon
Puree the strawberries until smooth, add the remaining ingredients. Pour the mixture into the
freezer bowl with the paddle running. Allow the mixture to freeze until the desired consistency is
achieved.
LEMON SORBET
granulated sugar 2/3 cup
Water 2/3 cup
orange juice juice from 1/2 medium size orange
lemon juice ½ cup
egg white 1/2 medium size egg white
Place the sugar and water in a saucepan. Stir over a low heat until the sugar has dissolved.
Bring the mixture to the boil and allow to boil for 1 minute. Remove from heat and allow to cool.
Add the orange and lemon juice. Whisk the egg white until almost stiff and then stir into the
lemon mixture. Pour the mixture into the freezer bowl with the paddle running. Allow to freeze
until the desired consistency is achieved.
ENG - 27
CUSTARD BASED VANILLA ICE CREAM
ingredients
egg yolks 2
Confectioner’s sugar 3.5 Tbsp
Skimmed milk 2/3 cup
Heavy cream 2/3 cup
vanilla extract few drops
Place the egg yolks and sugar in a glass bowl and beat together. In a saucepan slowly bring the
milk to boiling point, then pour onto the egg mixture beating together. Return the mixture to the
pan and stir constantly until the mixture thickens and forms a film over the back of the spoon.
Do not let it boil or the mixture will separate. Remove from heat and leave until cold. Stir in the
cream and vanilla extract. Pour the mixture into the freezer bowl with the paddle running. Allow
to freeze until the desired consistency is achieved.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
---------
Ice cream maker
Capacity 0,6 - 1 l
Clear plastic lid for easy monitoring of the ice cream making process
Color: white-pink
Power drain: 15 W
Power supply: 230 V ~ 50 Hz
Size: 19,5 x 22 x 19,5 cm
Weight: 1,95 kg
We reserve the right to change technical specifications.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of
electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision.
There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Liquidation of old electrical and electronic devices
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste.
Please transport the product to the respective collection point where the electric
and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric and
electronic devices exist in the European Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative
impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a
consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials contributes to
protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric and electronic
devices in the household wastes. For more detailed information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you have bought the
product.
ENG - 28
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od
data prodeje spotřebiteli .
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento
řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na
správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím
• nesprávné údržby výrobku
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku
nebo jeho pádem
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Dovozce do ČR: HP TRONIC Zlín, spol. s r. o., Prštné Kútiky 637, Zlín, tel: 577 055 555
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hptronic.cz
Typ výrobku:
HYU ICM1100
Datum prodeje:
C
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu 24 mesiacov
od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v
autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento
riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na
správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom
• nesprávnej údržby výrobku
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Dovozca do SR: ELEKTROSPED, a.s., Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hptronic.cz
Typ prístroja:
HYU ICM1100
Dátum predaja:
Výrobné číslo:
C
Pačiatka a podpis predajca:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI CORPORATION, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie
gwarancyjnej.
Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym
Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i / lub defektami
produkcyjnymi.
Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.)
Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
C
Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do
profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez
osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w
jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
PL
Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o
takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj.
niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z
niezgodności towaru z umową sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub
inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą
lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez
konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych:
iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344, internet: www.irepair.eu ,
e-mail: [email protected]
Nazva:
HYU ICM1100
Data sprzedazy:
Numer serii:
C
Pieczęc i podpis sprzedawcy:
ENG
CERTIFICATE OF GUARANTEE GUARANTEE
The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting
on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or
its accessories ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of
charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. Proof of the guarantee is provided
by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be
carried out.
If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the
original packaging to your dealer together with the receipt.
The guarantee lapses:
- in case of unauthorized tampering
- destroyed unit by natural disaster
- any changes in guarantee list by unauthorized person
- using this machine for other purpose that usual, especially for professional or other
commercial use
- with apparent mechanic defects
The guarantee does not apply on goods damaged due to unusual usage.
The damage of accessories is not an automatic reason for replacing the entire device free
of charge.
The manufacturer reserves the right to make minute changes to the standard model that
will have no effect on functionality of the product.
This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as
electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in
accordance with the latest safety regulations.
After the expiry of the guarantee
After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair
by the authorized service.
Match code: HYU ICM1100
Date of sale:
C
Seller and signature:
Serial number:
Poznámky / Notatka / Notes:
Poznámky / Notatka / Notes:
Seoul, Korea
Download

návod k použití návod na použitie instrukcja obsługi