RADIO SAMOCHODOWE - INSTRUKCJA OBSŁUGI
RADIO SAMOCHODOWE / ODTWARZACZ MP3 (Z PORTEM USB ORAZ SD)
OV-CR-422(Z)
Uwaga
Urządzenie przeznaczone jest dla systemu napięcia 12V prądu stałego.
Urządzenie należy zainstalować w odpowiedni sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją,
aby uniknąć zwarcia, które może spowodować jego uszkodzenie.
W przypadku wymiany bezpieczników należy używać zamienników tego samego typu
i o takich samych parametrach prądu i napięcia.
Aby uniknąć porażenia prądem oraz wystąpienia zwarcia nie należy wpinać do
urządzenia nieizolowanych wtyczek, przewodów itp.
Aby zapewnić bezpieczną jazdę należy ustawić głośność na rozsądnym poziomie.
PANEL FUNKCYJNY - OPIS
1. Przycisk Power oraz Power mode: zmiana trybu odtwarzania / odrzucenie
połączenia
2.
poprzedni / automatyczne wyszukiwanie w górę
3. Przycisk CLK/MUT: wyświetlenie cyfrowego zegara oraz funkcja wyciszenia.
4.
zaprogramowana stacja / pauza / odtwarzanie
5. 2/INT: zaprogramowana stacja / wyświetlenie ścieżek
6. 3/RPT: zaprogramowana stacja / powtarzanie odtwarzania
7. Sensor sygnału pilota.
8. Wyświetlacz LCD.
9. Przycisk zwalniający: Otwieranie lub zdejmowanie przedniego panelu.
10. 4/RDM: zaprogramowana stacja / losowe odtwarzanie.
1
11. 5/-10: zaprogramowana stacja / powrót o 10 ścieżek / dłuższe wciśnięcie
spowoduje powrót do ostatnio odtwarzanej ścieżki.
12. 6/+10: zaprogramowana stacja / w przód o 10 ścieżek / dłuższe wciśnięcie
spowoduje przejście do kolejnej ścieżki.
13.
kolejny / automatyczne wyszukiwanie w dół.
14. Przycisk BAND/AMS: zmiana zakresu fal / połączenie telefoniczne, AMS: Pamięć
zaprogramowanych stacji.
15. Wejście AUX
16. Port mikrofonu: miejsce na wtyczkę mikrofonu. (w przypadku dostępnej funkcji
Bluetooth).
17. Port USB: możliwe podłączenie urządzeń USB.
18. Pokrętło VOL/SEL: BAS-TRE-BAS-FAD (AF TA Z FUNKCJĄ RDS)
-LOUD-DSP-DX-ST
CZĘŚĆ 1. GŁÓWNE CECHY
1.1 OBSŁUGA SD/MMC/USB
1.2 FUNKCJA ELEKTRONICZNEGO WYSZUKIWANIA STACJI FM.
1.3 FUNKCJA PROGRAMOWANIA STACJI.
W PRZYPADKU GDY URZĄDZENIE POSIADA FUNKCJĘ FM, MOŻLIWE JEST
ZAPROGRAMOWANIE DO 18 STACJI. (FM: 18)
1.4 ELEKTRONICZNA KONTROLA GŁOŚNOŚCI.
1.5 WEJŚCIE AUX.
1.6 NAPIĘCIE NA WEJŚCIU 12V.
1.7 PROGRAMOWALNY ZEGAR CYFROWY.
1.8 PILOT.
1.9 DUŻY WYŚWIETLACZ LCD.
2.0 MOC WYJŚCIOWA 4X45W.
CZĘŚĆ 2. OPERACJE
2.1 GŁÓWNE OPERACJE.
2.1.1 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenie włączone zostanie w trybie radia
FM: Przy kolejnych uruchomieniach, jeśli tylko ciągłość podłączenia do prądu zostanie
zachowana, urządzenie przełączy się do ostatnio zapamiętanego trybu odtwarzania
(USB, SD/MMC, lub FM).
2
(1) Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Power"
(2) Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk "Power" w chwili gdy urządzenie jest
w trybie odtwarzania.
2.1.2 ELEKTRONICZNA KONTROLA GŁOŚNOŚCI.
Urządzenie włączy się zachowując poziom głośności zapamiętany z ostatniego
uruchomienia. W chwili dostosowywania głośności na ekranie pojawi się symbol
"VOL" oraz wskaźnik poziomu. Aby opuścić tą pozycję wciśnij jakikolwiek przycisk.
(1) Zwiększanie głośności: Kręć pokrętłem VOL/SEL w prawo - głośność będzie się
zwiększać dopóki nie osiągnie maksymalnego poziomu 40.
(2) Zmniejszanie głośności: Kręć pokrętłem VOL/SEL w lewo - głośność będzie się
zmniejszać dopóki nie osiągnie minimalnego poziomu 0.
(3) Wyciszenie: W trybie odtwarzania (USB, SD/MMC lub AUX/FM) wciśnij przycisk
"MUTE" - na ekranie pojawi się napis "MUTE" a dźwięk zostanie wyciszony:
Ponowne wciśnięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie dźwięku, a napis
"MUTE" zniknie.
(4) Dostosowywanie basu (BASS), sopranu (TREBLE) oraz ukierunkowanie dźwięku
na odpowiednie głośniki (BALANCE); Wciśnij pokrętło "VOL" aby zmieniać funkcje,
które chcesz dostosować w następującym porządku: BAS-TRE-BAL-FAD.
 BAS - wciskaj pokrętło "VOL" dopóki na ekranie nie pojawi się napis "BAS", a
następnie kręć pokrętłem w lewo by zmniejszyć, a w prawo by zwiększyć natężenie
basu. Poziom basu można ustawić w zakresie od -7 do 7.
 SOPRAN: wciskaj pokrętło "VOL" dopóki na ekranie nie pojawi się napis "TRE" a
następnie kręć pokrętłem w lewo by zmniejszyć, a w prawo by zwiększyć natężenie
sopranu. Zakres poziomu wynosi od -7 do 7.
 Ukierunkowanie dźwięku na lewe lub prawe głośniki: wciskaj pokrętło "VOL"
dopóki na ekranie nie pojawi się napis "BAL"a następnie kręć pokrętłem w lewo lub w
prawo by przekierować siłę głosu na odpowiednią stronę. Możliwy zakres wynosi od
-15 do 15.
Ukierunkowanie dźwięku na przednie lub tylne głośniki: wciskaj pokrętło "VOL"
dopóki na ekranie nie pojawi się napis "FAD" a następnie kręć pokrętłem w lewo lub w
prawo by przekierować siłę głosu na odpowiednią stronę. Możliwy zakres wynosi od
-15 do 15.
3
Dostosowanie głośności:
wciskaj pokrętło "VOL" dopóki na ekranie nie pojawi się napis "LOUD OFF", a
następnie kręć nim aż wyświetlony zostanie napis "LOUD ON".
2.1.3 ODTWARZANIE / PAUZA
(1) Pauza: Wciśnij przycisk "
" aby wstrzymać odtwarzanie; na ekranie pojawi się
napis "Pause".
(2) Odtwarzanie: Wciśnij "
" ponownie aby wznowić odtwarzanie.
2.1.4 USTAWIENIA CZASU I WYŚWIETLACZA
Najpierw wciśnij krótko przycisk "CLK" na pilocie, a następnie wciśnij ponownie i
przytrzymaj dłużej aby przejść do ustawień czasu. Wciskaj "VOL+" aby zwiększyć i
"VOL-" aby zmniejszyć cyfry godzin i minut. Wciśnij krótko przycisk "CLK" aby
zatwierdzić ustawienia. Po zakończeniu ustawień, poczekaj 10 sekund aż urządzenie
zapisze zmiany i nastąpi wyjście z aktualnej pozycji.
2.1.5 PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY TRYBAMI USB A SD/MMC
(1) W przypadku gdy do odtwarzacza podłączone są jednocześnie urządzenie USB
oraz karta SD/MMC, wciskaj "MODE" aby przełączać pomiędzy trybami odtwarzania
w następującym porządku: USB-SD-AUX-RADIO; napis charakterystyczny dla
każdego z trybów pojawi się odpowiednio na ekranie; włożenie karty SD/MMC lub
podłączenie urządzenia USB spowoduje ich odtworzenie w pierwszej kolejności.
(2) Włóż kartę SD/MMC lub podłącz urządzenie USB aby odtwarzać w preferowanym
trybie.
(3) Wyjmij kartę SD/MMC i odłącz urządzenie USB, a odtwarzacz przejdzie
automatycznie do trybu radia FM.
2.2 Radio FM
W urządzeniu zaprogramować można maksymalnie 18 stacji FM (6 stacji dla FM1, 6
dla FM2 oraz 6 dla FM3).
(1) Zmiana zakresu długości fal: w trybie radia wciśnij przycisk "BAND" aby zmieniać
zakresy w porządku: FM1, FM2, FM3; przypisane im napisy zostaną wyświetlone na
ekranie.
(2) Automatyczne wyszukiwanie stacji: W trybie radia wciśnij i przytrzymaj przycisk
"AMS" aby rozpocząć przeszukiwanie fal od najniższych częstotliwości w górę;
znalezione stacje będą zapisywane do chwili gdy pamięć zapisu zapełni się lub zostanie
osiągnięty najwyższy obsługiwany poziom częstotliwości; urządzenie rozpocznie
następnie odtwarzanie pierwszej w kolejności zapisanej stacji. Podczas wyszukiwania
4
stacji na ekranie wyświetlony zostanie napis "SCAN". Wciśnij dowolny przycisk aby
wyjść.
(3) Wyszukiwanie ręczne: W trybie radia wciśnij ">>I" lub "I<<" aby dostosować
częstotliwość, na której znajduje się poszukiwana stacja.
W trybie radia wciśnij i przytrzymaj ">>I" lub "I<<" aby ręcznie rozpocząć szybkie
wyszukiwanie; urządzenie zacznie odtwarzać pierwszą znalezioną stację. Wciśnij
jakikolwiek przycisk (prócz MUTE) aby zakończyć proces wyszukiwania stacji;
urządzenie zatrzyma się na aktualnej częstotliwości i rozpocznie odtwarzanie.
(4) Wybieranie zaprogramowanych stacji. Wciśnij "BAND" aby wybrać zakres
częstotliwości. Wciskaj numery "1-6" aby wybrać zaprogramowaną stację.
(5) Funkcja RDS.
Dostępne funkcje to AF, TA oraz PTY. Aby wyszukiwać stacje przy pomocy funkcji
RDS wciśnij krótko "VOL" a następnie kręć pokrętłem aby uaktywnić ("AF ON"
pojawi się na ekranie) lub dezaktywować ("AF OFF") funkcję AF. Analogicznie można
aktywować funkcję TA ("TA ON") aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie, lub
dezaktywować ją ("TA OFF").
2.3 OPERACJE MP3/WMA
W trybie radia wciśnij przycisk "MODE" aby zmieniać tryb odtwarzania (do wyboru są
tryby: USB, SD/MMC, AUX IN, MP3 oraz WMA). Odpowiednie ich symbole
wyświetlone zostaną na ekranie w zależności od aktualnie wybranego trybu.
(1) Wybieranie: Wciśnij ">>I" lub "I<<" aby przejść do kolejnej lub poprzedniej
ścieżki; wciskaj "5" lub "6" aby przejść do tyłu lub do przodu o 10 ścieżek.
(2) Szybkie wybieranie: w trybie USB/SD/MMC wciśnij i przytrzymaj ">>I" lub "I<<"
aby szybko przechodzić do kolejnych lub poprzednich ścieżek.
(3) Tryb powtarzania oraz odtwarzania losowego: Funkcje przesłuchiwania,
powtarzania oraz odtwarzania losowego w trybach USB/SD/MMC. Wciśnij i
przytrzymaj przycisk "2" aby uaktywnić funkcję przesłuchiwania, przycisk "3" aby
uaktywnić powtarzanie odtwarzania i "4" aby włączyć odtwarzanie losowe. W
przypadku aktywnej funkcji przesłuchiwania urządzenie odtwarzać będzie każdą
ścieżkę przez 10 sekund, a następnie przejdzie do odtwarzania kolejnej itd. Aby
dezaktywować tę funkcję należy wcisnąć jakikolwiek przycisk (prócz "MUTE") urządzenie przejdzie wówczas do zwykłego odtwarzania listy. Na ekranie wyświetlony
będzie skrót odpowiadający aktualnie aktywnej funkcji ("TNT", "RPT" lub "RDM").
(4) Korektor: W trybie USB/SD/MMC wciśnij przycisk "EQ" na pilocie aby przełączać
aktywny efekt dźwiękowy w następującym porządku: POP-CLASSIC-ROCK; na
ekranie pojawi się odpowiadający aktualnemu stylowi skrót.
5
2.4 OPERACJE AUX
Aby przejść do trybu odtwarzania AUX należy wciskać przycisk "MODE" dopóki na
ekranie nie pojawi się napis "AUX". Podłącz zewnętrzne urządzenie audio do portu
AUX. Aby przełączać tryby odtwarzania wciskaj przycisk "MODE" lub włącz/odłącz
kartę SD/MMC lub urządzenie USB.
2.5 ZDEJMOWANIE PRZEDNIEGO PANELU
ZDEJMOWANY PANEL (przycisk "
")
Wciśnij przycisk " ", aby wyjąć panel.
CZĘŚĆ 3. PROBLEMY I ICH MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o uważne przeczytanie
instrukcji i odniesienie się do poniższej tabeli, a jeśli to nie pomoże - o kontakt z
najbliższym sprzedawcą.
PROBLEMY
PRZYCZYNA I ROZWIĄZANIE
1. Sprawdź czy napięcie zasilania jest stabilne.
BRAK ZASILANIA Urządzenie nie będzie działać w przypadku problemów
ze zmiennym napięciem.
1. Sprawdź czy głośność jest ustawiona na
BRAK GŁOSU
dostatecznie wysokim poziomie. Odnieś się do
instrukcji.
1. Sprawdź czy antena jest poprawnie podłączona do
urządzenia; 2. Samochód może znajdować się zbyt
daleko od miejsca nadawania stacji i w związku z tym
SZUMY
nie odbierać jej sygnału; 3. Nieprawidłowa
częstotliwość fal - dostosuj ją ręcznie lub
automatycznie. 4. Samochód znajduje się w miejscu
występowania zakłóceń.
1. Sprawdź czy nie wystąpiły problemy z głośnikami
NISKI POZIOM
(zwarcie); 2. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka.
GŁOŚNOŚCI
Doprowadź do jej obniżenia i spróbuj ponownie.
NIEDOSTĘPNE
1. Odłącz (wyjmij) i podłącz (wsuń) ponownie
URZĄDZENIE
urządzenie USB (kartę SD/MMC); 2. Sprawdź czy na
USB LUB KARTA urządzenie USB lub karcie SD/MMC zapisane są pliki,
SD/MMC
które są obsługiwane przez odtwarzacz.
CZĘŚĆ 4. SPECYFIKACJA
4.1 PARAMETRY RADIA
TRYB
KLASYCZNY
POZYCJA FM
SI4703
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI
87.5MHZ 108HMZ
6
ANTENA
ZŁĄCZE ANTENY
CZUŁOŚĆ ZAKŁÓCEŃ
16 DB
SYGNAŁ SZUMU
60 DB
SEPARACJA STEREO
39 DB
4.2 ODTWARZANIE MP3
SYGNAŁ SZUMU 76 Db (A)
Częstotliwość: 20Hz-20KHz
CZĘŚĆ 5. PILOT
5.1 OPERACJE NA PILOCIE
⑩
Szybko do przodu / wybór
①
Wyciszenie
②
PAUZA / ODTWARZANIE
③
Wybór opcji RDS
12
Zegar
④
Zwiększanie siły głosu
13
WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
⑤
poprzedni / automatyczne
14
Pamięć zaprogramowanych stacji.
11
7
zaprogramowanych stacji FM
Przełączanie zakresów długości
fal
wyszukiwanie w górę
kolejny / automatyczne
⑥
Przycisk wyboru
⑦
Automatyczne wyszukiwanie RDS
16
Zmiana częstotliwości RDS
⑧
Zmniejszanie siły głosu
17
Wybór efektu
18
Zmiana trybu odtwarzania
⑨
15
Szybko do przodu / wybór
zaprogramowanych stacji FM
Ten obrazek jest zamieszczony wyłącznie w celach poglądowych.
8
wyszukiwanie w dół.
ENGLISH
CAR AUDIO PLAYER INSTRUCTION MANUAL
CAR RADIO/MP3 PLAYER (WITH USB / SD READER)
9
NOTE
*This unit is just available for 12V/DC device.
* Please install the unit in the right way according to this instruction to avoid short circuit which
damages maybe resulted.
*Changed fuze must be with the same type and current in tensity.
*Don't let the non-insulator stay in the unite to avoid short circuit or electronic shock.
*Volume should be reasonable level to make sure the safe driving.
PANEL FUNCTION DIAGRAM:
1. Power Button and Power mode button: Mode Change / Phone Cancel.
2.
Button: Previous / Automatic Up scanning.
3. CLK/MUT Button: Digital Clock Display and Mute.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Button: Preset station / Pause / Play.
2/INT Button: Preset Station /Songs Display.
3/RPT Button: Preset Station / Repeat playing.
Remote Control Receiver.
LCD Display.
Release Button: Open The Front Panel or Panel Release.
4/RDM Button: Preset Station / Random Player.
5/-10 Button: Preset Station / Previous Ten song items, Press This Button a while, will be
back last file.
12. 6/+10 Button: Preset Station / Next ten song items, Press This Button a while, will go to
10
next file.
13.
Button: Next / Automatic Down Scanning.
14. BAND/AMS Button: Band switching / Phone connect, AMS: Preset Station Memory.
15. AUX input slot
16. MIC Hole: Microphone slot. (If have Bluetooth Function).
17. USB slot: Connect USB hardware.
18. VOL/SEL Knob: BAS-TRE-BAS-FAD (AF TA WITH RDS FUNCTION)
-LOUD-DSP-DX-ST
PART 1. MAIN FUNCTIONS
1.1 SD/MMC/USB PLAYING FUNCTION.
1.2 FM ELECTRONIC TUNING SYSTEM.
1.3 PRESE STATION MEMORIZE.
IF THIS EQUIPMENT OWN FM FUNCTION, TOTAL CAN MEMORIZE 18 PRESET
SATIONS.(FM: 18)
1.4 ELECTRONIC VOLUME CONTROL.
1.5 AUX INPUT.
1.6 INPUT VOLTAGE 12V.
1.7 PRESET DIGITAL CLOCK DISPLAY.
1.8 REMOTE CONTROL.
1.9 LARGE LCD DISPLAY.
2.0 4X45W BIG POWER OUTPUT.
PART 2. OPERATION
2.1 MAIN OPERATION.
2.1.1 POWER ON/OFF
FM Position will be considered as default setting for the first time using: Next Time will automatic
go to the memorize position (USB, SD/MMC, FM position) unless AC off.
(1) Power On: Press and hold the "Power" button
(2) Power Off: Press and hold the "Power" button during playing Position.
2.12 VOLUME CONTROL
When power on, the unit will be in memorizing volume level. When adjusting the volume, "VOL"
and volume level mark will display on the screen. Press any button to escape from current
position.
11
(5) Increase Volume: Revolve the volume button deasil and the volume increases gradually till
reach level 40.
(6) Reduce Volume: Revolve the volume button to left position and the volume reduce gradually
till reach zero level.
(7) Mute: On Playing Position (USB, SD/MMC, AUX/FM), Press "MUTE" button, "MUTE" will
display on the screen: Again Press disappear from the screen.
(8) BASS, TREBLE, BALANCE adjusting; Press "VOL" to adjust by following order:
BAS-TRE-BAL-FAD.
 BASS, Press "VOL" till display "BAS" on the screen, revolve ""VOL Button deasil for increase,
revolve "VOL" button widdershins for decrease. "BAS" level can be adjusted from "-7" to "7".
 TREBLE: Press "VOL" button deasil for increase, revolve "VOL" button widdershins for
decrease, "TRE" level can adjusted from "-7" to "7".
 LEFT/RIGHT BALANCE: Press "VOL" till "BAL" display on the screen, revolve button
deasil or widdershins for volume balance, "BALANCE" level can be adjust from "-15" to "15".
④FORWARD/REAR BALANCE: Press "VOL" till "FAD" display on the screen, revolve "VOL"
deasil or widdershins for FAD balance. "FAD" level can adjust from "-15" to "15".
⑤LOUD ADJUST:
Press volume button till "LOUD OFF" display on the screen, revolve the volume button till
"LOUD ON" display on the screen.
2.1.3 PLAY / PAUSE
(1) Pause: Press "
" Button to Pause and and "Pause" show on the display.
(2) Play: Press "
" button again and back to playing.
2.1.4 TIME SETTING & DISPLAY
Short Press "CLK" in the Remote control first and long press ir then to enter into time adjusting
position. Press "VOL+" for increase and "VOL-"for decrease the hours or minutes. Short press
"CLK" again for confirmation. After finishing setting, wait for 10 seconds and the equipment will
save setting and escape from Current Position.
2.1.5 MODEL CONVERSION.
(4) When USB, SD/MMC both available, press "MODE" to change the playing mode in the
following order. USB-SD-AUX-RADIO, and the relevant marking will display on the screen,
USB and SD/MMC inserting have precedence for playing.
(5) Insert the USB, SD/MMC to play the relevant mode.
(6) Take out the USB, SD/MMC and the unit will enter into FM playing mode.
2.2 FM RECEIVER.
18 FM stations for maximum setting (6 station for FM1, FM2, FM3 each)
(1) Band change: on the radio position, press "BAND" to change bands in the following order;
FM1, FM2, FM3 and these markings will display on the screen in tums.
12
(2) Automatic scanning: On the radio position, press and hold "AMS" button to scan the stations
from lowest frequency and the stations will be presented and memorized till full memory or each
highest frequency, the unit will play the first preseted station. During scanning, "SCAN" will
display on the screen, press any button to escape.
(6) Manual Scanning: On the radio position, press">>I" or "I<<" to adjust the frequency to select
the desired station.
On the radio Position, press and hold ">>I" or "I<<" for manual, press and hold ">>I" or "I<<"
for fast scanning and start to play the current station. Press any button to escape (Except "MUTE"
button) and the unit will stay in the current frequency and play.
(7) Preset station select: Press ""BAND" select the band. Press number"1-6" to select preset
station.
(8) RDS Function.
You can operate AF, TA, PTY functins to search RDS radio short press "VOL" to choose AF on or
RDS display on the screen, revolve "VOL" to choose AF ON for RDS frequency change or AF
OFF on the screen, and revolve "VOL" to choose TA ON for automatic radio scanning or TA OFF
for Taking off TA function.
2.3 MP3/WMA OPERATIONS.
On the radio position, press "MODE" to adjust playing modes from USB, SD/MMC, and AUX IN,
MP3 and WMA marks will display on the screen in different playing modes.
(5) Select: Press ">>I" or "I<<" for the next playing or orevious playing , press "5"or "6" for
previous 10 playing or next playing songs.
(6) Fast select: on USB/SD/MMC playing, press and hold ">>I" or "I<<" for fast select.
(7) Playing mode: Brows (INT), repeat, random functions, on the USB or SD/MMC playing. Press
and hold "2" enter into browsing function, press "3" for repeat playing and "4" for random playing.
In browsing mode, unit will go for next browsing upon 10 seconds for each playing, any button
for escape (Except "MUTE" button) and unit will play the current list, "TNT", "RPT", "RDM"
will display on the screen when browsing, random and single repeat functions are available.
(8) EQ Function: On USB/SD/MMC playing, press "EQ" in the remote control to adjust effect by
following order. POP-CLASSIC-ROCK and screen will display relative marks in turns.
2.4 AUX OPERATION
Press "MODE" button and enter into AUX playing node, and "AUX" display on the screen, insert
extra audio equipment into "AUX" slot to play, on AUX position, you can press "MODE" button
to change playing mode, or insert/put out USB/SD/MMC cards to change the playing mode.
2.5 AUTO-FLIP DOWN FRONT PANEL
DETACHABLE PANEL (Button "
")
13
Press the release Button "
", the panel will come out automatically.
PART 3. FAULTS AND SOLUTIONS
If any faults happen, please read the manual carefully and refer below table for inspection, or
please contact the close dealer directly if faults or problems are not mentioned, this will help you
to solve the problems:
FAULTS
CAUSE AND SOLUTION
1. Check if the voltage is working normally, equipment can not work with
POWER OFF
unstable voltage
NO VOICE
1.Check if the volume is on the normal position, refer to manual.
1. Check if the antenna connects to the unit tightly; 2. Car us far away
NOISE
from radio station, no signal received; 3.Wrong Frequency, adjust
frequency manually or automatically; 4. The car is in disturbed position.
LOW VOLUME
USB/SD/MMC
POSITION
UNAVAILABLE
1. Check speakers and if they are short-circuit. 2. Environment
temperature too high, let it down and retry.
1. Re-insert USB/SD/MMC cards; 2. Check USB/SD/MMC cards and if
they are managed.
PART 4. MAIN CHARACTERS
4.1 TUNING
MODE
STANDARD
FM POSITION
TUNING RANGE
87.5MHZ 108HMZ
ANTENNA
ANTENNA CONNECTOR
RESIDUAL NOISE
SI4703
16 DB
SENSITIVITY
SIGNAL NOISE RATIO
60 DB
STEREO SEPARATION
39 DB
4.2 MP3 PLAYING
Signal Noise Ration: 76 Db (A)
Frequency: 20Hz-20KHz
14
PART 5. REMOTE CONTROL
5.1 REMOTE CONTROL OPERATION
①
⑩
MUTE
Fast Forward / FM Preset Station
Chose
②
PAUSE/PLAY
11
Band Switching
③
RDS performance Selecting
12
Clock
④
Volume Adjusting +
13
Power
⑤
Previous / Automatic up scanning
14
Preset Station memorized
⑥
Performance Selecting
15
Next/Automatic Down Scanning
⑦
RDS auto scanning
16
RDS frequency exchange
⑧
Volume Adjusting -
17
Effect select
18
Mode Change
⑨
Fast Reverse / FM preset station
chose
This Picture just for consulting, please see the physicals for details.
15
Český
MANUÁL PRO AUTORÁDIO
AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S USB / SD ČTEČKOU)
16
POZNÁMKY
* Tato jednotka je právě k dispozici pro 12V/DC zařízení.
* Prosím nainstalujte jednotku správným způsobem podle tohoto návodu, aby nedošlo ke zkratu,
který může vést k poškození.
* Pozměněný pojistka musí být stejného typu a intenzity.
* Nenechte neizolované části v jednotce, aby nedošlo ke zkratu nebo elektronickému šoku.
* Hlasitost by měla být na přiměřené úrovni, aby se zajistila bezpečná jízda.
DIAGRAM PANELU FUNKCÍ:
19. Tlačítko napájení a tlačítko režimu: Změna režimu / Zrušit telefon.
1.
Tlačítko: Předchozí / Automatické skenování.
2. CLK / MUT Tlačítko: Digitální zobrazení hodin a Mute.
3.
Tlačítko: Přednastavené stanice / Pauza / Přehrávání.
4. 2/INT Tlačítko: Aktuální stanice / Přehrávaná píseň.
5. 3/RPT Tlačítko: Aktuální stanice / Opakovat přehrávání.
6. Přijímač dálkového ovládání.
7. LCD Displej.
8. Uvolňovací tlačítko: Otevřete přední stranu panelu nebo uvolněte panel.
9. 4/RDM Tlačítko: Aktuální stanice / Náhodné přehrávání.
10. 5/-10 Tlačítko: Aktuální stanice / předešlým deset písní, stiskněte toto tlačítko a bude zpět
načten poslední soubor.
17
11. 6 / +10 Tlačítko: Aktuální stanice / Dalších deset písní, stiskněte toto tlačítko a přejděte na
další soubor.
12.
Tlačítko: Další / Automatické skenování.
13. BAND / AMS Tlačítko: Přepínání pásma / Připojení telefonu, AMS: Paměť aktuálních stanic.
14. AUX input
15. MIC: Připojení mikrofonu. (Pokud má funkci Bluetooth).
16. USB: Připojení USB hardwaru.
17. VOL / SEL Knob: BAS-TRE-BAS-FAD (AF TA WITH RDS FUNKCE)
18. -LOUD-DSP-DX-ST
ČÁST 1. HLAVNÍ FUNKCE
1.1 SD / MMC / USB FUNKCE PŘEHRÁVÁNÍ.
1.2 FM SYSTEM ELEKTRONICKÉHO LADĚNÍ.
1.3 PAMĚŤ AKTUÁLNÍ STANICE.
POKUD MÁ TOTO ZAŘÍZENÍ FM FUNKCI, MŮŽE ULOŽIT DO PAMĚTI AŽ 18 STANIC.
(FM: 18)
1.4 ELEKTRONICKÁ KONTROLA HLASITOSTI.
1.5 AUX INPUT.
1.6 VSTUPNÍ voltáž 12V.
1.7 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN.
1.8 DÁLKOVÝ OVLADAČ.
1.9 VELKÝ LCD DISPLEJ.
2.0 4X45W VÝSTUP S VELKOU SILOU.
ČÁST 2. PROVOZ
2.1 HLAVNÍ PROVOZ.
2.1.1 VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ
FM pozice bude považována za výchozí nastavení při prvním použití: V dalším případě
automaticky přejde na zapamatování pozice (USB, SD / MMC, FM pozice).
(1) Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení
(2) Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení během přehrávání.
2.12 NASTAVENÍ HLASITOSTI
Při zapnutí, bude jednotka memoriam úroveň hlasitosti. Při nastavování hlasitosti, se zobrazí na
obrazovce "VOL" a úroveň hlasitosti. Stisknutím libovolného tlačítka vyjdete z aktuální pozice.
(1) Zvýšení hlasitosti: Točte tlačítkem hlasitosti a ta se postupně zvýší až do dosažení úrovně 40.
18
(2) Snížení hlasitosti: Točte tlačítkem hlasitosti a ta se postupně sníží až do dosažení úrovně 0.
(3) Mute: Během přehrávání (USB, SD / MMC, AUX / FM), stiskněte "MUTE" tlačítko, "MUTE"
se zobrazí na obrazovce: stiskněte znovu a zmizí z obrazovky.
(4) BASY, VÝŠKA, VÁHA nastavení, stiskněte tlačítko "VOL" pro nastavení podle následujícího
pořadí: BAS-TRE-BAL-FAD.
Stiskněte tlačítko "VOL" do zobrazení "BAS" na obrazovce, otočte "VOL"
tlačítkem pro zvýšení, nebo pro snížení. Je možné nastavit úroveň od "-7" do "7".
pro zvýšení, nebo pro snížení. Je možné nastavit úroveň od "-7" do "7" ..
obrazovce, otočte "VOL" tlačítkem pro zvýšení, nebo pro snížení. Je možné nastavit úroveň od
"-15" do "15".
(5) VÁHA VPŘEDU / VZADU: Stiskněte tlačítko "VOL" do zobrazení "FAD" na obrazovce,
otočte "VOL" tlačítkem pro zvýšení, nebo pro snížení. Je možné nastavit úroveň od "-15" do "15".
(6) LOUD ADJUST:
Stiskněte tlačítko hlasitosti, dokud se nezobrazí "LOUD OFF" na obrazovce, točíte tlačítkem
hlasitosti, dokud se nezobrazí "LOUD ON" na obrazovce.
2.1.3 PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA
(1) Pauza: Stiskněte "
" pokud chcete přehrávání pozastavit a "Pauza" se objeví na displeji.
(2) Přehrávání: Stiskněte "
" tlačítko znovu a vraťte se do přehrávání.
2.1.4 NASTAVENÍ ČASU & DISPLEJ
Krátce stiskněte tlačítko "CLK" na dálkovém ovladači, a pak ho stiskněte dlouho, pokud chcete
vstoupit do pozice nastavení času. Stiskněte tlačítko "VOL +" pro zvýšení a "VOL-" pro snížení
hodiny a minuty. Krátkým stiskem tlačítka "CLK" volbu potvrďte. Po dokončení nastavení
počkejte 10 sekund a zařízení uložení nastavení a vyjde z aktuální pozice.
2.1.5 ZMĚNA MÓDU.
(1) Jestliže je USB, SD / MMC k dispozici, stiskněte tlačítko "MODE" pro změnu režimu
přehrávání v následujícím pořadí. USB-SD-AUX-RADIO, a příslušné označení se zobrazí na
obrazovce, USB a SD / MMC mají přednost při přehrávání.
(2) Vložte USB, SD / MMC pro přehrávání příslušného režimu.
(3) Vyberte USB, SD / MMC, a přístroj vstoupí do režimu přehrávání FM.
2.2 FM PŘIJÍMAČ.
Maximální nastavení 18 FM stanic (6 stanic FM1, FM2, FM3)
(1) Změna pásma: v pozici rádia stiskněte tlačítko "BAND" pro změnu pásma v následujícím
pořadí; FM1, FM2, FM3 a tato označení se zobrazí na obrazovce.
(2) Automatické skenování: V pozici rádia stiskněte a podržte "AMS" tlačítko, pokud chcete
procházet stanice od nejnižší frekvence a stanice budou uloženy do paměti, dokud se tato nenaplní
19
nebo se nedosáhne nejvyšší frekvence, přístroj bude přehrávat první nastavenou stanici. Během
skenování "se zobrazí na obrazovce „SCAN“ , stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení.
(3) Ruční skenování: stiskněte tlačítko ">> I" nebo "I <<" pokud chcete změnit kmitočet a vyberte
požadovanou stanici ..
V pozici rádia stiskněte a držte ">> I" nebo "I <<" pro ruční nastavení, stiskněte a držte ">> I"
nebo "I <<" pro rychlé skenování a začne hrát aktuální stanici. Stiskněte libovolné tlačítko pro
ukončení (s výjimkou "MUTE" tlačítka) a jednotka zůstane hrát v aktuální frekvenci.
(4) Přednastavené stanice: stiskněte "BAND" a zvolte pásmo stiskněte číslo "1-6" a vyberte
přednastavenou stanici ..
(5) RDS funkce.
Můžete ovládat AF, TA, PTY funkce vyhledávání RDS rádia krátkým stiskem tlačítka "VOL"
zvolte AF nebo RDS na obrazovce, otočte tlačítkem "VOL" zvolte AF ON pro změnu frekvence
RDS nebo AF OFF, otočte tlačítkem "VOL" a zvolte TA ON pro automatické rádiové skenování
nebo TA OFF pro ukončení funkce TA.
2.3 MP3/WMA PROVOZ.
V pozici rádia stiskněte tlačítko "MODE" pro nastavení režimů přehrávání z USB, SD / MMC, a
AUX-IN, MP3 a WMA se zobrazí na obrazovce v různých režimech přehrávání.
(1) Vyberte: stiskněte ">> I" nebo "I <<" pro hraní následující nebo předchozí písně, stiskněte
tlačítko "5" nebo "6" pro hraní následujících 10 nebo předchozích 10 skladeb.
(2) Rychlý výběr: / re USB / SD / MMC hraní stiskněte a držte ">> I" nebo "I <<" pro rychlý
výběr.
(3) Režim přehrávání: Procházení (INT), opakování, náhodné přehrávání, pro USB nebo SD /
MMC přehrávání. Stiskněte a podržte "2" pokud chcete vstoupit do funkce prohlížení, stiskněte
"3" pro opakování přehrávání a "4" pro náhodné přehrávání. V režimu prohlížení, bude jednotka
přecházet na další skladbu po 10 sekundách, stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení (s výjimkou
"MUTE" tlačítka) a jednotka přehraje aktuální seznam, "TNT", "RPT", "RDM" se zobrazí na
obrazovce při prohlížení , náhodném a opakovaném přehrávání skladby.
(4) EQ Funkce: Pro USB / SD / MMC přehrávání stiskněte tlačítko "EQ" na dálkovém ovladači
nastavte efekt v tomto pořadí. POP-CLASSIC-ROCK a na obrazovce se zobrazí příslušející
označení.
2.4 AUX PROVOZ
Stiskněte tlačítko "MODE" a vstupte do AUX přehrávání a "AUX" se zobrazí na obrazovce,
vložte další audio zařízení do "AUX" slotu, v pozici AUX můžete stisknout tlačítko "MODE",
pokud chcete změnit režim přehrávání, nebo vložit / vybrat USB / SD / MMC karty pro změnu
režimu přehrávání.
2.5 AUTOMATICKÉ OTOČENÍ PŘEDNÍHO PANELU
VYJÍMATELNÝ PANEL (Tlačítko "
Stiskněte uvolňovací Tlačítko "
")
" a panel se vybere automaticky
20
ČÁST 3. PORUCHY A ŘEŠENÍ
Pokud nastanou nějaké chyby, pozorně si přečtěte návod a prostudujte si následující tabulku pro
kontrolu, nebo kontaktujte přímo prodejce pokud Závady nebo problémy nejsou uvedeny, pomůže
vám vyřešit problémy:
PORUCHY
PŘÍČINY A ŘEŠENÍ
VYPNUTÍ
1. Zkontrolujte, zda napětí pracuje normálně, zařízení nesmí
pracovat s nestabilním napětím
ŽÁDNÝ ZVUK
1. Zkontrolujte, zda je hlasitost na normální úrovni, najdete v
příručce.
HLUK
1. Zkontrolujte, zda se anténa připojuje k jednotce pevně, 2. Auto
může být daleko od rozhlasové stanice, není přijímán žádný signál,
3.Zlá frekvence, nastavte frekvenci ručně nebo automaticky; 4. Auto
je v rušivé poloze.
NÍZKÁ HLASITOST
1. Zkontrolujte reproduktory 2. Teplota prostředí je příliš vysoká,
nechte chvíli odpočívat a zkuste to znovu.
USB / SD / MMC
pozice nedostupná
1. Znovu zapojte USB / SD / MMC karty, 2. Zkontrolujte USB / SD /
MMC karty
ČÁST 4. HLAVNÍ ZNAKY
4.1 LADĚNÍ
MÓD
SI4703
STANDARD
FM POZICE
ROZSAH LADĚNÍ
87.5MHz 108HMZ
ANTÉNA
PŘIPOJENÍ ANTÉNY
CITLIVOST
REZIDUÁLNI ZVUK
ÚROVEŇ
RUŠENÍ
NA 16 DB
SIGNÁLU
STEREO SEPARACE
60 DB
39 DB
4.2 MP3 PŘEHRÁVÁNÍ
Úroveň signálu rušení: 76 Db (A)
Frekvence: 20Hz-20KHz
21
ČÁST 5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
5.1 PROVOZ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
①
MUTE
⑩
Rychlý posun vpřed / FM výběr
stanice
②
PAUZA / přehrávání
11
Změna pásma
③
RDS volba výkonu
12
hodiny
④
Nastavení hlasitosti +
13
tlačítko napájení
⑤
Předchozí
skenování
14
⑥
výběr výkonu
15
Další / Automatické skenování
⑦
RDS automatické skenování
16
RDS změna frekvence
⑧
Nastavení hlasitosti -
17
výběr efektu
⑨
Rychle zpět / FM výběr
stanice
18
/
Automatické
Tento obrázek je jen ilustrační.
22
Uložení stanice do paměti
Změna módu
Slovenčina
MANUÁL PRE AUTORÁDIO
AUTORÁDIO/MP3 PREHRÁVAČ (S USB / SD ČÍTAČKOU)
23
POZNÁMKY
* Táto jednotka je práve k dispozícii pre 12V/DC zariadenia.
* Prosím nainštalujte jednotku správnym spôsobom podľa tohto návodu, aby nedošlo ku skratu,
ktorý možne viesť k poškodeniu.
* Zmenený poistka musí byť rovnakého typu a intenzity.
* Nenechajte neizolované časti v jednotke, aby nedošlo ku skratu alebo elektronickému šoku.
* Hlasitosť by mala byť na primeranej úrovni, aby sa zabezpečila bezpečná jazda.
24
DIAGRAM PANELU FUNKCIÍ:
20. Tlačidlo napájania a tlačidlo režimu: Zmena režimu / Zrušiť telefón.
1.
Tlačidlo: Predchádzajúci / Automatické skenovanie.
2. CLK/MUT Tlačidlo: Digitálne zobrazenie hodín a Mute.
3.
Tlačidlo: Prednastavené stanice / Pauza / Prehrávanie.
4. 2/INT Tlačidlo: Aktuálna stanica/ Prehrávaná pieseň.
5. 3/RPT Tlačidlo: Aktuálna stanica / Opakovať prehrávanie.
6. Prijímač diaľkového ovládania.
7. LCD Displej.
8. Uvoľňovacie tlačidlo: Otvorte prednú stranu panelu alebo uvoľnite panel.
9. 4/RDM Tlačidlo: Aktuálna stanica / Náhodné prehrávanie.
10. 5/-10 Tlačidlo: Aktuálna stanica / Predošlých desať piesní, stlačte toto tlačidlo a bude späť
načítaný posledný súbor.
11. 6/+10 Tlačidlo: Aktuálna stanica / Ďalších desať piesní, stlačte toto tlačidlo a prejdite na ďalší
súbor.
12.
Tlačidlo: Ďalšie / Automatické skenovanie.
13. BAND/AMS Tlačidlo: Prepínanie pásma / Pripojenie telefónu, AMS: Pamäť aktuálnych
staníc.
14. AUX input
15. MIC: Pripojenie mikrofónu. (Ak má funkciu Bluetooth).
16. USB: Pripojenie USB hardvéru.
17. VOL/SEL Knob: BAS-TRE-BAS-FAD (AF TA WITH RDS FUNKCIE)
-LOUD-DSP-DX-ST
25
ČASŤ 1. HLAVNÉ FUNKCIE
1.1 SD/MMC/USB FUNKCIA PREHRÁVANIA.
1.2 FM SYSTEM ELEKTRONICKÉHO LADENIA.
1.3 PAMÄŤ AKTUÁLNEJ STANICE.
AK MÁ TOTO ZARIADENIE FM FUNKCIU, MÔŽE ULOŽIŤ DO PAMÄTE AŽ 18
STANÍC.(FM: 18)
1.4 ELEKTRONICKÁ KONTROLA HLASITOSTI.
1.5 AUX INPUT.
1.6 VSTUPNÁ VOLTÁŽ 12V.
1.7 NASTAVENIE DIGITÁLNYCH HODÍN.
1.8 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ.
1.9 VEĽKÝ LCD DISPLEJ.
2.0 4X45W VÝSTUP S VEĽKOU SILOU.
ČASŤ 2. PREVÁDZKA
2.1 HLAVNÁ PREVÁDZKA.
2.1.1 VYPNUTIE/ ZAPNUTIE
FM pozícia bude považovaná za predvolené nastavenia pri prvom použití: V ďalšom prípade
automaticky prejde na zapamätanie si pozície (USB, SD / MMC, FM pozície).
(1) Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania
(2) Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania počas prehrávania.
2.12 NASTAVENIE HLASITOSTI
Pri zapnutí, bude jednotka memorovať úroveň hlasitosti. Pri nastavovaní hlasitosti, sa zobrazí na
obrazovke "VOL" a úroveň hlasitosti. Stlačením ľubovoľného tlačidla vyjdete z aktuálnej pozície.
(9) Zvýšenie hlasitosti: Točte tlačidlom hlasitosti a tá sa postupne zvýši až do dosiahnutia úrovne
40.
(10) Zníženie hlasitosti: Točte tlačidlom hlasitosti a tá sa postupne zníži až do dosiahnutia úrovne
0.
(11) Mute: Počas prehrávania (USB, SD / MMC, AUX / FM), stlačte "MUTE" tlačidlo, "MUTE"
sa zobrazí na obrazovke: stlačte znova a zmizne z obrazovky.
(12) BASY, VÝŠKA, VÁHA nastavenia, stlačte tlačidlo "VOL" pre nastavenie podľa
nasledujúceho poradia: BAS-TRE-BAL-FAD.
 BASY, Press Stlačte tlačidlo "VOL" do zobrazenia "BAS" na obrazovke, otočte " VOL "
tlačidlom pre zvýšenie, alebo pre zníženie. Je možné nastaviť úroveň od "-7" do "7".
 VÝŠKA: Stlačte tlačidlo "VOL" do zobrazenia "TRE" na obrazovke, otočte " VOL " tlačidlom
26
pre zvýšenie, alebo pre zníženie. Je možné nastaviť úroveň od "-7" do "7"..
 VÁHA PRAVÁ/ ĽAVÁ STRANA: Stlačte tlačidlo "VOL" do zobrazenia "BAL" na obrazovke,
otočte " VOL " tlačidlom pre zvýšenie, alebo pre zníženie. Je možné nastaviť úroveň od "-15" do
"15".
④VÁHA VPREDU/ VZADU: Stlačte tlačidlo "VOL" do zobrazenia "FAD" na obrazovke, otočte
" VOL " tlačidlom pre zvýšenie, alebo pre zníženie. Je možné nastaviť úroveň od "-15" do "15".
⑤LOUD ADJUST:
Stlačte tlačidlo hlasitosti kým sa nezobrazí "LOUD OFF" na obrazovke, točíte tlačidlom hlasitosti
kým sa nezobrazí "LOUD ON" na obrazovke.
2.1.3 PREHRÁVANIE/ PAUZA
(1) Pauza: Stlačte "
" ak chcete prehrávanie pozastaviť a "Pauza" sa objaví na displeji.
(2) Prehrávanie: Stlačte "
" tlačidlo znova a vráťte sa do prehrávania.
2.1.4 NASTAVENIE ČASU & DISPLEJ
Krátko stlačte tlačidlo "CLK" na diaľkovom ovládači, a potom ho stlačte dlho, ak chcete vstúpiť
do pozície nastavenia času. Stlačte tlačidlo "VOL +" pre zvýšenie a "VOL-" pre zníženie hodiny a
minúty. Krátkym stlačením tlačidla "CLK" voľbu potvrďte. Po dokončení nastavenia počkajte 10
sekúnd a zariadenie uložení nastavenia a vyjde z aktuálnej pozície.
2.1.5 ZMENA MÓDU.
(7) Ak je USB, SD / MMC k dispozícii, stlačte tlačidlo "MODE" pre zmenu režimu prehrávania v
nasledujúcom poradí. USB-SD-AUX-RADIO, a príslušné označenie sa zobrazí na obrazovke,
USB a SD / MMC majú prednosť pri prehrávaní.
(8) Vložte USB, SD / MMC pre prehrávanie príslušného režimu.
(9) Vyberte USB, SD / MMC, a prístroj vstúpi do režimu prehrávania FM.
2.2 FM PRIJÍMAČ.
Maximálne nastavenie 18 FM staníc (6 staníc FM1, FM2, FM3)
(1) Zmena pásma: v pozícii rádia stlačte tlačidlo "BAND" pre zmenu pásma v nasledujúcom
poradí; FM1, FM2, FM3 a tieto označenia sa zobrazia na obrazovke.
(2) Automatické skenovanie: V pozícii rádia stlačte a podržte "AMS" tlačidlo, ak chcete
prechádzať stanice od najnižšej frekvencie a stanice budú uložené do pamäte kým sa táto nenaplní
alebo sa nedosiahne najvyššia frekvencia, prístroj bude prehrávať prvú nastavenú stanicu. Počas
skenovania " sa zobrazí na obrazovke "SCAN, stlačte ľubovoľné tlačidlo pre ukončenie.
(9) Ručné skenovanie: stlačte tlačidlo ">> I" alebo "I <<" ak chcete upraviť frekvenciu a vyberte
požadovanú stanicu..
V pozícii rádia stlačte a držte ">> I" alebo "I <<" pre ručné nastavenie, stlačte a držte ">> I"
alebo "I <<" pre rýchle skenovanie a začne hrať aktuálna stanicu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo pre
ukončenie (s výnimkou "MUTE" tlačidla) a jednotka zostane hrať v aktuálnej frekvencii.
27
(10) Prednastavená stanica: stlačte "BAND" a zvoľte pásmo stlačte číslo "1-6" a vyberte
prednastavenú stanicu..
(11) RDS funkcia.
Môžete ovládať AF, TA, PTY funkcie vyhľadávania RDS rádia krátkym stlačením tlačidla "VOL"
zvoľte AF alebo RDS na obrazovke, otočte tlačidlom "VOL" zvoľte AF ON pre zmenu frekvencie
RDS alebo AF OFF, otočte tlačidlom "VOL" a zvoľte TA ON pre automatické rádiové skenovanie
alebo TA OFF pre ukončenie funkcie TA.
2.3 MP3/WMA PREVÁDZKA.
V pozícii rádia stlačte tlačidlo "MODE" pre nastavenie režimov prehrávania z USB, SD / MMC, a
AUX-IN, MP3 a WMA sa zobrazí na obrazovke v rôznych režimoch prehrávania.
(9) Vyberte: stlačte ">> I" alebo "I <<" pre hranie nasledujúcej alebo predchádzajúcej piesne,
stlačte tlačidlo "5" alebo "6" pre hranie nasledujúcich 10 alebo predchádzajúcich 10 skladieb.
(10) Rýchly výber: /re USB / SD / MMC hranie stlačte a držte ">> I" alebo "I <<" pre rýchly
výber.
(11) Režim prehrávania: Prehľadávanie (INT), opakovanie, náhodné prehrávanie, pre USB alebo
SD / MMC prehrávanie. Stlačte a podržte "2" ak chcete vstúpiť do funkcie prehliadania, stlačte
"3" pre opakovanie prehrávania a "4" pre náhodné prehrávanie. V režime prehliadania, bude
jednotka prechádzať na ďalšiu skladbu po 10 sekundách, stlačte ľubovoľné tlačidlo pre ukončenie
(s výnimkou "MUTE" tlačidla) a jednotka prehrá aktuálny zoznam, "TNT", "RPT", "RDM" sa
zobrazí na obrazovke pri prezeraní, náhodnom a opakovanom prehrávaní skladby.
(12) EQ Funkcia: Pre USB / SD / MMC prehrávanie stlačte tlačidlo "EQ" na diaľkovom ovládači
nastavte efekt v tomto poradí. POP-CLASSIC-ROCK a na obrazovke sa zobrazí prislúchajúce
označenie.
2.4 AUX PREVÁDZKA
Stlačte tlačidlo "MODE" a vstúpte do AUX prehrávania a "AUX" sa zobrazí na obrazovke, vložte
ďalšie audio zariadenia do "AUX" slotu, v pozícii AUX môžete stlačiť tlačidlo "MODE", ak
chcete zmeniť režim prehrávania, alebo vložiť / vybrať USB / SD / MMC karty pre zmenu režimu
prehrávania.
2.5 AUTOMATICKÉ OTOČENIE PREDNÉHO PANELU
VYBERATEĽNÝ PANEL (Tlačidlo "
Stlačte uvoľňovacie Tlačidlo "
")
" a panel sa vyberie automaticky
ČASŤ 3. PORUCHY A RIEŠENIA
Ak nastanú nejaké chyby, pozorne si prečítajte návod a pozrite si nasledujúcu tabuľku pre kontrolu,
alebo kontaktujte priamo predajcu ak Závady alebo problémy nie sú uvedené, pomôže vám
vyriešiť problémy:
PRÍČINY A RIEŠENIA
PORUCHY
VYPNUTIE
1. Skontrolujte, či napätie pracuje normálne, zariadenie nesmie pracovať
s nestabilným napätím
28
ŽIADEN ZVUK
1. Skontrolujte, či je hlasitosť na normálnej úrovni, nájdete v príručke.
1. Skontrolujte, či sa anténa pripája k jednotke pevne, 2. Auto môže byť
ďaleko od rozhlasovej stanice, nie je prijímaný žiadny signál, 3.Zlá
HLUK
frekvencia, nastavte frekvenciu ručne alebo automaticky; 4. Auto je v
rušivej polohe.
NÍZKA HLASITOSŤ
USB/SD/MMC pozícia
nedostupná
1. Skontrolujte reproduktory 2. Teplota prostredia je príliš vysoká, nechajte
chvíľu odpočívať a skúste to znova.
1. Znovu zapojte USB / SD / MMC karty, 2. Skontrolujte USB / SD / MMC
karty
ČASŤ 4. HLAVNÉ ZNAKY
4.1 LADENIE
MÓD
SI4703
ŠTANDARD
FM POZÍCIA
ROZSAH LADENIA
87.5MHZ 108HMZ
ANTÉNA
PRIPOJENIE ANTÉNY
CITLIVOSŤ NA REZIDUÁLNY
16 DB
ZVUK
ÚROVEŇ SIGNÁLU RUŠENIA
60 DB
STEREO SEPARÁCIA
39 DB
4.2 MP3 PREHRÁVANIE
Úroveň signálu rušenia: 76 Db (A)
Frekvencia: 20Hz-20KHz
29
ČASŤ 5. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
5.1 PREVÁDZKA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
①
⑩
MUTE
Rýchly posun vpred / FM výber
stanice
②
PAUZA/PREHÁVANIE
11
Zmena pásma
③
RDS voľba výkonu
12
Hodiny
④
Nastavenie hlasitosti +
13
Tlačidlo napájania
14
Uloženie stanice do pamäti
⑤
Predchádzajúci / Automatické
skenovanie
⑥
Výber výkonu
15
Ďalšie / Automatické skenovanie
⑦
RDS automatické skenovanie
16
RDS zmena frekvencie
⑧
Nastavenie hlasitosti -
17
Výber efektu
⑨
Rýchlo späť / FM výber stanice
18
Zmena módu
Tento obrázok len ilustračný.
30
www.overmax.pl
Download

Pobierz - Overmax