Hornomarikovský
ˇ
obcasník
Noviny občanov Obce Horná Mariková
Ročník I
Február 2013
Číslo 1
Nepredajné!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------Váţení spoluobčania,
prichádzame k Vám s novinami, ktorým sme dali názov „Hormomarikovský občasník“. Budú to noviny občanov obce
Horná Mariková. Plánujeme, ţe budú vychádzať dvakrát ročne, v prípade potreby alebo záujmu občanov i častejšie,
preto ten názov „občasník“. Spravidla sa bude jednať o štyri strany dnešného formátu, toto prvé číslo má výnimočne
strán osem.
V budúcnosti sa moţno dočkáme i farebnej tlače.
Dnešná doba prináša neuveriteľný nástup informačných a komunikačných technológií, zvyšujú sa i poţiadavky na
podávanie informácií pre občanov, ako i komunikáciu s občanmi. Zo strany obce je snaha občanom dostupné
informácie posunúť.
V našej obci je čiastočne zabezpečené pokrytie internetovým signálom. Celkom je na internet pripojených 78 našich domácností, čo predstavuje
viac ako štvrtinu trvalo obývaných domácností. Moţnosti pripojenia sa pomaly rozširujú, v súčasnosti je internetové pripojenie pokryté
spoločnosťou PLAYMAX po osadu Jantulovce. Niektorí ďalší občania majú internetové pripojenie riešené cez mobilných operátorov.
Od nástupu do funkcie som mal snahu podávať a priblíţiť Vám informácie o dianí v obci. Osadili sme informačné tabule. Zriadili sme dňom
22.12.2010 oficiálnu internetovú stránku obce, dostupnú na adrese www.hornamarikova.sk, ktorá je prehľadná, priebeţne dopĺňaná a na
pomery našej obce slušne navštevovaná. Denne evidujeme na tejto stránke pribliţne 50 – 60 návštev, ku koncu mesiaca február 2013 sme od
jej vzniku zaznamenali viac ako 30 000 návštev.
Ţiaľ, nie všetci občania majú moţnosť prístupu k informáciám podávaným prostredníctvom internetu. Ukazuje sa, ţe je potreba komunikovať
i formou podania informácií z obce priamo do domácností. Chceme to robiť i formou tohto „občasníka“. Jedným z dôvodov je i to, aby nevznikali
rôzne správy a fámy, ktoré ich šíritelia veľmi aktívne šíria a radi zveličujú. Poslednými takými zaručenými správami sú „cigánske a doktorské
kauzy“ ktoré sú podávané formou, ako by sa to dalo riešiť, prečo sa to neriešilo tak, či tak. Poprípade, kto čo zanedbal ....
V týchto novinách sa objavia i informácie, ktoré sú uţ zverejňované na internetovskej stránke obce a budú slúţiť hlavne pre tých našich
občanov, ktorí k internetu prístup nemajú.
Občasník by sa mal dostať do kaţdej trvalo obývanej domácnosti. Verím, ţe Vám bude prinášať viacero informácií a bude odrazom pre
Vašu orientáciu,zároveň Vám priblíţi kroky, ktoré Obec Horná Mariková, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo i starosta obce koná a plánuje
konať pri riešení jednotlivých problémov.
Ing. Miroslav Hamar v.r.
Starosta obce
Zimná údržba ciest
Naša obec má v správe niekoľko desiatok kilometrov miestnych komunikácií. Ich
zimnú údrţbu zabezpečujeme prevaţne svojpomocne. K dodávateľskému
spôsobu údrţby ciest pristupujeme len v prípade sneţných kalamít, alebo porúch
na našej technike.
V minulom roku sme pre skvalitnenie odhŕňania snehu zakúpili prednú radlicu na
náš obecný traktor v hodnote 2 280,- Euro.
Vo februári 2012 obec postihla snehová kalamita, kde sme na sprístupnenie ciest
a vzdialených osád museli povolať i cudziu techniku – buldozér, traktorbager,
ťaţký traktor z prednou radlicou a sneţnú frézu, ktorá nám bola zapoţičaná
majiteľom firmy, našim chatárom p. Kunertom z Ráztoky.
Jedno beţné odhrnutie napadaného snehu po celej obci našim traktorom zaberie
cca 12 – 15 hodín času. Spotreba paliva pri tejto činnosti je vysoká a kolíše podľa
druhu napadaného snehu, je rozdiel,či je sneh sypký, ľahký, alebo mokrý, ťaţký.
Náklady na zimnú údrţbu ciest v roku 2012 vrátane snehovej kalamity
predstavovali pre obec sumu 5 810,27 Euro, k tomu je potrebné pripočítať
i náklady na zvládnutie následnej povodne – uvoľňovanie ľadových polí pri topení
Uvoľňovanie ciest pomocou snežnej frézy
snehu /Ráztoka, pod Bradelným, Prieseky/ vo výške 529,50 Euro.
Celkové náklady na zimnú údrţbu v roku 2012, vrátane snehovej kalamity
a povodne predstavovali celkom 6 339,77 Euro. Náklady za zimnú údrţbu ciest v tomto roku, v roku 2013, predstavujú k 15.2.2013 sumu vo
výške 1 236,68 Euro.
Napriek snahe zabezpečiť čo najlepší stav ciest, nedá sa vyhnúť čiastočnej nespokojnosti niekoľkých ľudí s tým, ţe sa neprehŕňa častejšie,
ţe traktorista prehŕňa i popred vjazdy a brány do dvorov, ţe po prehrnutí zostávajú zbytky snehu pred týmito vjazdmi. Tu, ţiaľ, musí nastúpiť
ručná robota! Nedá sa časovo stihnúť, aby traktor s radlicou pri kaţdej bráne a vjazde do dvora upravoval túto plochu tri – štyri minúty, aby
vjazd, či brána zostali čisté. Pri 100 bránach by to bolo tristo či štyristo minút, čo je plus šesť hodín času, pri dvesto bránach dvojnásobok a k
tomu by adekvátne stúpli i cenové náklady.
Hospodárenie obce v roku 2012
Hospodárenie obce sa riadilo podľa rozpočtu schváleného obecným zastupiteľstvom zo dňa 1.2.2012. Výsledok rozpočtového
hospodárenia obce k 31.12.2012 je:
Celkové príjmy beţného a kapitálového rozpočtu obce
227 740,33 €
Celkové výdaje beţného a kapitálového rozpočtu obce
220 308,48 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2012 činí
7 431,85 €
Prebytok rozpočtového hospodárenia je zdrojom rezervného fondu obce, prípadne iných finančných fondov. O pouţití prebytku rozpočtu
rozhodne obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu Obce Horná Mariková za rok 2012, ktorý musí byť schválený do 30.6.
beţného roku na základe odborného stanoviska hlavného kontrolóra obce.
Ekon.
Hrozí nám nasťahovanie sa nechcených?
Oblasť stredného Považia zažila nedávno pre dianie v neďalekej
obci Nimnica rozruch ohľadom plánovaného presťahovania „neprispôsobivých osôb", ktoré chceli páni z okresného mesta do tejto
obce presťahovať. Za týmto účelom mesto kúpilo v obci rodinný
dom, zrekonštruovalo ho a i napriek petíciam, protestným
zhromaždeniam občanov a snahe starostu obce bolo "nechcené"
sťahovanie zrealizované. Dokonca bolo z hľadiska práva odobrené
Vládou SR i generálnou prokuratúrou.
Hrozí to i našej obci?Áno! A žiaľ možností ako tomu zabrániť
skoro niet !!! A je to tak na celom Slovensku!
Základná možnosť je, že vlastník nehnuteľnosti (opustený dom,
drevenica, chata) v obci, uzatvorí s niekým Kúpnu zmluvu a predá
za dohodnutú sumu „niekomu“ svoju nehnuteľnosť. Novým
majiteľom nehnuteľnosti sa stáva ten, kto podpísal kúpnu zmluvu
ako kupujúci a zaplatil požadovanú sumu. Jeho vlastnícke právo
mu zapíše Správa katastra na základe predloženej platnej kúpnej
zmluvy. Kupujúci sa v ten moment stal majiteľom!
Obec o tomto predaji vie iba v prípade, že je účastníkom kúpnej
zmluvy. V inom prípade je zrejmé, že pripravovaná Kúpna zmluva
medzi dvomi súkromnými osobami nie je obecnému úradu známa.
A tak isto z tohto vyplýva, ţe na takto uzatvorenú kúpnu zmluvu
obec nemôţe reagovať, pretoţe o nej nevie.
V ten okamih, keď príde nový vlastník s listom vlastníctva a so
žiadosťou, že sa chce do svojej nehnuteľnosti v obci prihlásiť na
trvalý pobyt, nemá Obecný úrad žiadnu inú možnosť, len žiadosti
vyhovieť. Nový vlastník sa stane občanom obce.
Ďalšia možnosť je, že vlastník nehnuteľnosti podobne ako
v prvom prípade, predá svoju nehnuteľnosť - stavbu, typu:
predajňa, stodola, alebo pozemok. Správa katastra opäť zapíše
nového vlastníka na List vlastníctva – zápisom sa kupujúci stal
vlastníkom nehnuteľnosti v obci.
Keď tento nový majiteľ požiada obec o vydanie povolenia na
prestavbu, existujúcej stavby na nehnuteľnosť určenú k bývaniu a
splní všetky zákonom mu uložené náležitosti, musí obec takéto
povolenie vydať.
Po dokončení prestavby a podaní žiadosti o skolaudovanie stavby,
pri dodržaní všetkých zákonom stanovených podmienok, je obec
povinná ako stavebný úrad kolaudáciu vykonať a vydať povolenie k
užívaniu stavby a súpisné číslo.
Ihneď po tom vlastník môže požiadať o prihlásenie sa k trvalému
pobytu do takejto stavby -obec je povinná takejto žiadosti vyhovieť.
Existuje i možnosť, že občan predloží na obecný úrad žiadosť
o prihlásenie sa k trvalému pobytu a vlastník stavby určenej
k bývaniu na obecnom úrade vlastnoručne podpíše, že súhlasí s
prihlásením žiadateľa k trvalému pobytu do jeho nehnuteľnosti,
obec je povinná takejto žiadosti vyhovieť.
Obec nemôže skúmať, či nový vlastník nehnuteľnosti, alebo
žiadateľ o trvalý pobyt je príslušníkom inej národnosti, pokiaľ má
dotyčný človek občianstvo SR, má práva občana Slovenskej
republiky.
Možnosti ako sa brániť „nechceným susedstvám“ existujú:
1, V prípade, že by obec, alebo sused nehnuteľnosti vedel, že sa
chystá "neželaný" predaj, môže túto nehnuteľnosť kúpiť a tým
"neželaný" obchod prekaziť.
2, Obec nepovolí prihlásenie sa k trvalému pobytu v obci do
nehnuteľnosti, ktorá nie je na tento účel určená.
3, Kupec príde na to, že by sa mu v obci nepáčilo, tuhé zimy, veľká
vzdialenosť od okresného mesta, zlé spojenie .... a z nejakého
dôvodu si kúpu nehnuteľnosti rozmyslí.
Môžeme ešte písať petície a organizovať protestné zhromaždenia.
Je na zamyslenie, či ich ten, kto chce svoju nehnuteľnosť v Hornej
Marikovej predať, bude brať v úvahu. A to zvlášť vtedy, keď sa mu
predaj roky nedarí. Je pravdepodobné, že i napriek petíciám
susedov, dá predávajúci prednosť kupcovi, bez ohľadu na to, kto
kupujúci je a či bude susedom vyhovovať.
Ing. Miroslav Hamar
Starosta obce
Oprava ciest v roku 2012
Pred opravou – Modlatín
V polovici mesiaca september 2012 bola urobená čiastočná
oprava niektorých, najkritickejších úsekov ciest. Úsekov,
ktoré boli zjazdné len s najvyššou opatrnosťou. Úseky boli
posúdené a doporučené k oprave stavebnou komisiou.
Trvácnosť opráv ciest v podobe zaplátania výtlkov, ako sa to
robilo v minulosti, sa javí krátkodobá.
Ako rozumnejšia sa ukazuje oprava formou poloţenia
nového koberca v celej šírke vozovky v celom úseku. Úseky
budú na seba nadväzovať, za niekoľko rokov sa stav ciest
zlepší.
Opravili sme tieto úseky v miestnych častiach:
Pagaňov I. - od cestyIII.triedy po Bubeníka, 80 m medzi
Drnáková – A.Puchrík v sume 11 768,11 Eura.
Modlatín I.– spod Jurisa do osady Hoľbovci v sume
8 685,71 Eura.
Udíčka – od cesty III. triedy po penzión Eva-Mária v sume
4 294,57 Eura.
Modlatín II. – od cesty III. triedy za kostolom po bránku
cintorína v sume 3 238,49 Eura.
Vo všetkých prípadoch bola riešená úprava cesty v šírke 3 metre, tieto faktúry platila obec. Všetky ostatné asfaltové prípojky z "novej" vozovky
po brány rodinných domov, či širšie priestranstvá z dôvodu rozšírenia parkoviska, či skrášlenia vstupu, si hradili majitelia, ktorí o takúto
úpravu mali záujem.
V úseku: cesta III. triedy Ústredie – osada Packovci, v Miestnej časti Ţrnové, vzhľadom k stavu a dĺţke tejto cesty i finančnej náročnosti
opráv ciest, , sme pristúpili k oprave formou zaplátania výtlkov. Na tejto ceste sa rysuje v budúcnosti moţnosť opraviť túto cestu ako celok v
rámci projektu z fondov EU Program budovanie "Protipoţiarnych ciest", jedná sa o prístupy k lesným hospodárskym porastom..
V roku 2013 a ďalších rokoch budú opravené ďalšie úseky našich komunikácií.Je i na občanoch, aby boli trpezliví, aby dali obecnému úradu
potrebný čas. Nedá sa urobiť zázrak.
Cesty sú za posledné roky zanedbané, rozbité a na ich
opravu sú potrebné nemalé finančné prostriedky.
Jedna z hlavných úloh pre vedenie obce je, zainteresovať
do opráv miestnych komunikácií tých, ktorí nám na cestách
spôsobujú najväčšie škody. Jedná sa o cesty do Modlatína,
Ţrnového, Udíčky, Rovného, Ráztoky a Stolečného, ktoré sú
najviac preťaţované zvozmi dreva.
Tento zámer sa nám začína dariť.
Úsek v centre obce za kostolom po oprave.
II. Obecný ples
V sobotu 12. januára 2013 sa uskutočnil II. Obecný ples pod záštitou Obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Plesu sa zúčastnilo 150 hostí. Vstupenky boli v predaji od začiatku novembra, cena vstupenky bola 15,- Euro. Ples bol zahájený starostom
obce, ktorý privítal hostí a zaprial prítomným príjemnú, ničím nerušenú zábavu na II. obecnom „Hornomarikovskom“ plese.
Organizáciu plesu zabezpečovali poslanci Obecného
zastupiteľstva, za pomoci kuchárok, profesionálnych
čašníkov, obsluhy v bufete a pomocného personálu.
Do tanca, na zábavu, k počúvaniu i k spevu, hrali dve
skupiny. Rytmická skupina"Veselá štvorka" zabávala
účastníkov v tanečných kolách.
Hudobná skupina „Carpatia“ v zloţení hudobných nástrojov:
akordeón,kontrabas a husle spríjemnila svojou produkciou
účastníkom plesu podávanie večere na sále. Ďalej počas
noci zabávala Carpatia temperamentnými a spevavo
chytľavými skladbami v chodbe pred sálou kultúrneho
domu.
Na večeru sa podával: Plnený závitok z kuracích pŕs,
syrovo – hubová omáčka s dvojfarebnou ryţou a so
zeleninovou oblohou. Po polnoci sa podávala druhá večera
- guľáš.
V tombole bolo pripravených viac ako 50 cien od sponzorov
a účastníkov plesu. Výťaţok plesu bude pouţitý na obnovu výbavy kuchynky a zariadenia sály kultúrneho domu.
Ples bol veľmi dobre organizovaný, výzdoba, kultúra stolovania a celý priebeh plesu prispel k prezentácii kultúry obce i pred návštevníkmi
pochádzajúcim z okolitých miest a obcí. Organizátori všetkým sponzorom za poskytnuté ceny do tomboly i za priamu pomoc pri organizácii a
zabezpečení priebehu II Obecného plesu v Hornej Marikovej i touto cestou ďakujú!
Obecný kalendár stále na predaj
Obec Horná Mariková vydala nástenný kalendár na rok 2013.
Motívom kalendára sú letecké pohľady na obec (fotografie pochádzajú z leta 2012).
V kalendári je čelná strana a šesť veľkých snímok, kaţdá s kalendáriom na obdobie
dvoch mesiacov. Na poslednej strane je ďalších šesť malých snímok.
Čelná strana je venovaná leteckému pohľadu sponad Šimúniek na dolinu, kde leţí naša
obec, zreteľne je označený názov obce i rok 2013.
Ďalšie strany sú venované pohľadom na Modlatín centrum, Pagaňov s pohľadom na
dolinu Rovňanského potoka, Modlatín centrum s pohľadom na masív Suchovrchu a
Orgoňovej kyčery, Dolinu Ţrnovského potoka, Vlkov a Ráztoku.
Skutočná cena tohto kalendára sa ukáţe s odstupom času 10 – 20 rokov, kedy sa
ráz obce a vzhľad jednotlivých osád zmení a súčasný stav sa stane históriou.
Kalendár moţno stále zakúpiť na obecnom úrade v Hornej Marikovej, cena 4,- Eurá/ks.
Úprava priestorov pred budovou Obecného úradu
V mesiaci novembri 2011 sme začali s úpravami plochy leţiacej medzi kultúrnym domom a skanzenom. Zámerom bolo vytvoriť „vodorovnú
plochu“, ktorá by mohla byť vyuţívaná pri rôznych kultúrnych, či športových podujatiach, výcviku hasičského druţstva a iných akciách v obci.
Zároveň by dotvárala celok upraveného priestoru centra obce. Tento priestor dostal pracovný názov „Multifunkčná plocha“.
Je to plocha o výmere cca 2000 m2, kde sme v rámci úprav doviezli viac ako 1000 m3 podkladovej zeminy. Na tento závoz sme vyuţili zeminu
vyťaţenú pri čistení záchytnej nádrţe na Rovňanskom potoku
a záchytnej nádrţe pod osadou Kuchtovci. Po uľahnutí zeminy počas
zimných mesiacov, zrovnaní buldozérom a zhutnení vibračným valcom
sme v mesiaci marci 2012 naviezli vrstvu ornice hrubú 20 – 30 cm. Po
vyrovnaní ornice bola vysiata tráva, trávu sme zabránili a celý priestor
zavalcovali.
Prevýšenie plochy pri šírke zhruba 35 metrov predstavuje výšku jeden
meter. Úplné a presné vyrovnanie terénu si bude vyţadovať ďalšie
jemné zarovnanie nerovností v nasledujúcom roku.
Plocha bola pravidelným kosením pripravená na prvú zaťaţkávaciu
skúšku, ktorou bol „XX. ročník Marikovských folklórnych slávností“, ktoré
sa konali 15. júla 2012. Na tejto „multifunkčnej“ ploche stál
veľkorozmerný stan, v ktorom sa v rámci sprievodných podujatí konala
časť ukáţok – tradičných dedinských zvykov, remeselných činností i
vystúpení umelcov. V prípade nepriaznivého počasia mohol stan slúţiť i
ako prístrešok pre účastníkov slávností.
Časť plochy pri konaní folklórnych slávnostiach
Na jeseň sme v juţnej časti plochy osadili štyri pevné „parkové“ lavičky,
ktoré dotvorili túto plochu. Veríme, ţe tento priestor dokáţeme vyuţívať
pri rôznych podujatiach v obci i v ďalšom období. Priestor medzi budovou obecného úradu a štátnou cestou III. triedy bol upravený pri jarnej
brigáde v obci „Sobota pre obec“ vysadením 160 ks sadeníc krušpánu, vybudovaním prepojovacieho chodníka so zámkovou dlaţbou a schodmi
smerom k zastávke SAD . V strede boli osadené štyri lavičky na kamenných podstavcoch. Obidva priestory by mali slúţiť občanom
a návštevníkom obce pre beţné posedenie, či odpočinok.
Plochy boli upravené za pomoci financií, ktoré obec získala na základe podaného projektu v rámci programu pre Rozvoj vidieka z rezervy
Zamestnanci a aktivační pracovníci pri návoze podkladu
Parková úprava s lavicami
Úradu vlády a vtedajšej predsedníčky vlády Ivety Radičovej. Dotácia predstavovala sumu 3 000,- Euro. V centre obce plánujeme ďalšie úpravy
v rámci projektu podaného cez Miestnu akčnú skupinu (MAS), kde sme spracovali projekt na úpravu priestoru centra obce. V rámci tohto
projektu bude upravená plocha oproti kostolu, bude tu vybudovaný parkový chodník o dĺţke 84 metrov, terén bude zrovnaný, plocha získa
vzhľad parku, čo dotvoria osadené parkové lavičky.
CSS „Dôstojnosť“ – Domov dôchodcov na Pagaňove pôjde pod správu obce
Na verejnosť sa na jeseň minulého roku dostala správa, ţe Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí na konci októbra svojim uznesením
rozhodlo, ţe od zriaďovateľskej zmluvy k Domovu sociálnych sluţieb v Hornej Marikovej dňom 31.12.2013 odstupuje. Hlavným dôvodom
k tomuto rozhodnutiu sú vysoké mesačné náklady v tomto zariadení na jedného klienta.
Pred náš obecný úrad sa toto stanovisko zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dostalo ako hotový fakt. Nikto s nami neriešil
moţné dopady na klientov zariadenia, zamestnancov, ani zamestnanosť v obci. Podľa vyjadrenia TSK pokiaľ by sa o ďalší chod zariadenia
nepostarala obec, je TSK pripravený klientov premiestniť do iných okolitých zariadení, poprípade do svojho veľkokapacitného zariadenia na
Hornonitriansku.
Domov dôchodcov na Pagaňove bol vybudovaný za obecné financie. Obec Horná Mariková v 90. rokoch vynaloţila zo svojho rozpočtu na
jeho výstavbu viac ako 11 mil. Sk. Cieľ vtedajšieho vedenia obce bolo vybudovať zariadenie, v ktorom by osamelí a odkázaní Hornomaríkovci
preţili dôstojnú starobu. Domov dôchodcov bol daný do prevádzky v roku 1995. Prevádzkovateľom zariadenia sa stal Okresný úrad Povaţská
Bystrica. Od roku 1998 sa pri organizačných zmenách stal zriaďovateľom Krajský úrad Trenčín. V súčasnej dobe pod názvom Centrum
sociálnych sluţieb „Dôstojnosť“.
V súčasnosti je v zariadení zamestnaných 22 zamestnancov, ktorí sa starajú o 35 klientov. Priemerné mesačné náklady na jedného klienta
v roku 2012 dosiali sumu 759,- Euro. Táto suma je vysoko nad priemer v kraji. Ani obec nemôţe takto vysoké náklady akceptovať, musí sa
pristúpiť k technickým i organizačným úpravám, ktoré povedú k „zlacneniu“ prevádzky zariadenia.
Hlavnými dôvodmi tohto nepriaznivého ekonomického stavu sú vysoké náklady na vykurovanie zariadenia (na vykurovanie sa pouţíva
elektrická energia), nákladovosť zvyšuje i záchyt a následné drahé čistenie daţďovej vody zo strechy zariadenia.
Obci od roku 2014 časť nákladov na klienta vo výške 320,- Euro mesačne poskytne štát, časť si platia klienti a zbytok musíme ušetriť na
prevádzke zariadenia. Obec môţe zariadeniu pomôcť, avšak nemôţe chod zariadenia dlhodobo dotovať, alebo na zariadenie doplácať!
Pre udrţanie domova dôchodcov v prevádzke pod záštitou našej obce bude potrebné zefektívniť a zlacniť činnosť zariadenia. Hlavne sa
bude jednať o prerobenie spôsobu vykurovania z elektrického na lacnejšie vykurovanie, pravdepodobne na báze peletiek. Stavebné úpravy
kotolne musia byť hotové do začiatku vykurovacej sezóny 2013/2014, čo je mesiac október tohto roku. Daţďová voda sa bude musieť
odkanalizovať mimo ţumpu, aby sme zníţili náklady na čistenie odpadových vôd. Pracovno – právne vzťahy zamestnancov , ako i všetky
ostatné zmluvné vzťahy s TSK budú ukončené k 31.12.2013.
Miestne komunikácie v Obci Horná Mariková
Obec je podľa Zákona správcom miestnych komunikácií nachádzajúcich sa v obci. V našom prípade Horná Mariková vlastní i prevaţnú
väčšinou pozemkov pod týmito cestami. Vlastníctvo máme zapísané na Listoch vlastníctva vedených Správou katastra v Povaţskej Bystrici.
Okolo našich ciest vznikali posledné dva roky tlaky, mnoţili sa problémy a celá vec vyústila aţ do stavu, kedy sme za účelom ochrany
obecného majetku osadili v miestnej časti Modlatín – centrum dopravné značenie zakazujúce vjazd ťaţkých vozidiel.
Problémom je stav týchto ciest, ktoré sú devastované od roku cca 1994 pri takzvanom „hospodárskom vyuţívaní“ lesných pozemkov v obci
organizáciami hospodáriacimi v lesoch a rôznymi dopravcami dreva, ktorí
toto drevo kupujú a po našich cestách odváţajú..
V katastri obce sa v okolitých lesoch hospodárilo od nepamäti. Drevo
zváţali furmani uţ za c.k. Rakúsko - Uhorska, furmani ho zváţali za prvej
republiky i počas Slovenského štátu. Cesty, ktoré boli vtedy nespevnené,
v lepšom prípade kamenné,sa v tej dobe opravovali za účasti obce,
majiteľov lesných pozemkov, občanov bývajúcich v priľahlých osadách
a samozrejme furmanmi, ktorí keď chceli drevo zviesť, zarobiť
si a pritom nerozbiť povozy, museli i prispieť k údrţbe ciest.
Skoro po vojne začal v lesoch hospodáriť štát, neskôr socialistická
organizácia – Štátne lesy, na ďalších pozemkoch sa pridalo i
poľnohospodárske druţstvo - JRD Udiča, ktoré sa tu venovalo chovu
oviec a príprave krmiva pre dobytok. Tieto organizácie ako i vtedajší
Okresný národný výbor obci výrazne pomohli pri vybudovaní ciest do
jednotlivých dolín a častí obce.
Odvozné súpravy pouţívané dnes
Vybudovali sa mosty, prestalo sa chodiť cez brody, kamenné úzke
cesty sa rozšírili nad rozchod furmanského voza do takej šírky, aby sa na
zvoz dreva dala vyuţiť motorová kolová technika, v prevaţnej miere sa
pouţívali vozidlá Praga a neskôr PV3S, traktory, takţe šírka ciest i dnes
dosahuje cca 3 metre.
Povrch ciest bol pri týchto úpravách upravený návozom kameniva, ďalej
bol penetrovaný asfaltom, zasypaný šotolinou a zavalcovaný.
Takto upravené cesty sa pouţívali po celú dobu hospodárenia Štátnych
lesov i JRD. Vyuţívali sa vozidlá PV3S s vlekom o váhe (cca 10– 15 ton)
i s nákladom dreva, traktor s vlekom( cca 7 – 10 ton)pri zvoze a vývoze
sena, oviec ap.
Dôleţitým faktom je to, ţe v prípade, keď sa cesta uţívaním poškodila
bola „socialistickou organizáciou“ aj opravená. To trvalo aţ do roku 1989.
Do tohto roku i intenzita ťaţby dreva bola podstatne niţšia ako je dnes.
Po roku 1989 sa na odvoz drevnej hmoty pouţívajú podstatne ťaţšie
vozidlá, vozidlá ktorých celková hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 40 – 50
ton. Na takúto záťaţ naše cesty neboli stavané.
Na obrázku meranie únosnosti cesty - Udíčka.
Intenzita ťaţby začala stúpať rokom 1994. Nikto z tých, ktorí na ťaţbe
dreva v katastri obce zarábali nebol ochotný obci s údrţbou a opravami ciest pomôcť, alebo prispieť na ich opravu financiami. Niekde sa
počítali vysoké zisky, Obci Horná Mariková zostávali čím ďalej, tým viac rozbité cesty.
Problém viackrát riešilo naše nové obecné zastupiteľstvo. Prebehli jednania starostu obce s vedením Mesta Povaţská Bystrica, riaditeľom
spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Ing. Pruzskayom, zástupcami Lesov SR v Povaţskej Bystrici i s majiteľmi dopravných firiem.
Na naše opakované ţiadosti o pomoc nechcel nikto odpovedať. Z toho dôvodu sme pristúpili k meraniam v teréne a spracovaniu odborného
znaleckého posudku na únosnosť ciest. Boli urobené elektronické merania za pomoci špeciálneho vozidla z pracoviska Slovenskej správy ciest
v Bratislave, boli navŕtané a zadokumentované sondy, výkopmi bolo preskúmané podloţieciest, boli urobené chemické rozbory zloţenia pouţitej
penetrácie. Posudkom bola v máji 2011 stanovená únosnosť ciest na maximálnu záťaţ 7,5 tony s tým, ţe záťaţe nad 10 ton spôsobujú trvalé
deformácie a poškodenia vozoviek.
Z tohto posudku a na základe práv zakotvených v ústave a ustanovení platných zákonov vyplýva, ţe sme oprávnení svoj majetok,
ktorým miestne komunikácie sú, ochraňovať pred ich preťažovaním!
Budova bývalej základnej školy
Ţiaľ i napriek nostalgickým spomienkam obyvateľov, o tom aká bola kedysi Horná Mariková ľudnatá, čo sme tu mali a ako sa tu ţilo,počet
obyvateľov obce neustále klesá. Počet obyvateľov ku koncu roku 2012 je len 645.
Dlhodobý demografický vývoj v zloţení obyvateľstva a tým i počet aktuálne školopovinných detí nás donútil školským rokom 2007/2008
Základnú školu uzatvoriť. Okrem ekonomických ukazovateľov ďalším dôvodom pre uzatvorenie školy bol i nízky počet narodených detí v obci.
V budove školy boli v novembri a decembri 2010 vykonané niektoré práce, bola odstavená voda a vypustený systém ústredného kúrenia.
Budova je kontrolovaná pracovníkmi úradu, je zabezpečená bezpečnostným zariadením napojeným na obec a políciu SR.
Tento stav je z dlhodobého hľadiska neudrţateľný.
Otázkou: “ Ako teda so školou, ktorá uţ nie je školou?“ sme sa v obecnom zastupiteľstve zaoberali opakovane. Na Vás, váţení občania sme sa
obrátili dotazníkom v apríli 2012. Na anketových lístkoch sme uviedli moţnosti, ktoré pripadali pre vyuţitie budovy do úvahy, vy ste mali označiť
moţnosť, ktorá je podľa Vás najlepšia.
Celkom sme do domácností rozposlali 566 anketových lístkov v 243 obálkach. Vrátilo sa 76 obálok, v ktorých bolo len 159 anketových lístkov.
Vyjadrilo sa teda 24 % občanov vo veku nad 18 rokov.
P.č.
1
2
3
4
5
6
Riešenie
Udrţiavať budovu v súčasnom stave
Budovu dať do prenájmu
Budovu vyuţiť k prestavbe na bytovku
Budovu vyuţiť k prestavbe na Domov dôchodcov
Budovu predať
Iné riešenie
Vrátil sa prázdny lístok
Súhlasím
2x
14x
63x
49x
26x
4x
1x
%
1,25 %
8,80 %
39,62 %
30,81 %
16,35 %
2,50 %
0,75 %
Aj na základe výsledkov uvedenej ankety a doručených dotazníkov sme pripravili štúdiu pre prestavbu budovy na 15 bytovú obytnú jednotku.
Pri celkovej podlahovej ploche bytov, ktorá dosahuje 865,05 m2 a pri cene schválenej Štátnym fondom rozvoja bývania na 1 m2 podlahovej
plochy vo výške 630,- Euro, by náklady na prestavbu budovy dosiahli sumu 544 970,- Euro (viac ako 16 mil. Sk). K tomu je potreba prirátať
ďalšie potrebné finančné prostriedky na prestavbu kotolne, vybudovanie čističky odpadných vôd a parkovacích miest vo výške cca 130 000,Euro (4 mil. Sk). To je suma, na ktorú sa nevzťahuje Štátny fond rozvoja bývania a ktorú treba zabezpečiť komerčným úverom z banky.
Celkové náklady by sa teda pohybovali okolo 670 000,- Euro, (pribliţne 20 mil. Sk).
Takáto prestavba je náročnejšia ako stavba na zelenej lúke – stavba nového domu. Pri prestavbe môţu nastať komplikácie, môţe dôjsť
k narušeniu statiky budovy, prasknutiu múra, objaveniu sa trhliny ap., čo by vyvolalo ďalšie investície, ktoré nevieme dopredu odhadnúť. Cena
prestavby môţe z dôvodu týchto komplikácií byť podstatne vyššia ako by obec dostala od štátu na základe spracovaného projektu.
Zadali sme poţiadavku na predloţenie cenových ponúk na dodávku projektu k stavebnému povoleniu a realizácii stavby, dostali sme tri
ponuky v cenách od 9 300,- Euro s DPH po 13 000,- € bez DPH.
To je len cena projektov.
Finančná situácia v štátnom rozpočte je viac neţ napnutá,
môţe dôjsť k zmenám na Štátnom fonde rozvoja bývania a obec
nemusí na prefinancovanie prestavby budovy školy získať
z fondu „lacné peniaze“ úročenie do 1% ročne. V takomto
prípade by si obec musela poţičať financie od banky za „drahé“
úroky 5 -10%, čo by sa premietlo do drahšieho nájmu, čo by
zase mohlo mať za následok, ţe by byty zostali prázdne,
neobsadené.
Určite nechceme obec finančne zruinovať, alebo dostať
do stavu platobnej neschopnosti a nútenej správy. Otázku
prestavby budovy školy v dobe súčasnej celosvetovej finančnej
krízy nechávame otvorenú.
Zmluva o vzájomnej spolupráci
28. januára 2013 bola uzatvorená Zmluva medzi Obcou Horná Mariková a Spoločnosťou Mestské lesy Povaţská Bystrica s.r.o..Táto
Zmluva o vzájomnej spolupráci - upravuje vzájomné vzťahy medzi Obcou a Spoločnosťou ohľadne uţívania miestnych komunikácií, ktoré sú vo
vlastníctve Obce Horná Mariková. Zmluva bola podpísaná riaditeľom Spoločnosti a starostom Obce Horná Mariková
Zmluva vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán a zároveň zaväzuje Spoločnosť kaţdoročne vykonať opravu miestnych komunikácií
v obci na spoločne vytipovaných úsekoch miestnych komunikácií a to v termíne do 30.júna beţného roku. Obec sa na druhej strane zaväzuje,
ţe strpí záťaţe, ktoré spôsobujú ťaţké náklady pri odvoze dreva.
Oprava miestnych komunikácií bude podľa tejto zmluvy kaţdoročne vykonaná na základe zápisu spoločnej komisie, ktorej zvolanie bude v
termíne do 15. apríla iniciovať obec. Prioritne sa budú opravovať úseky vozoviek, poškodených pri zvozoch dreva z produkcie Spoločnosti. V
tomto smere najviac sú poškodzované obecné cesty v Miestnych častiach Modlatín, Ţrnové, Udíčka, Rokytové, Stolečné a Ráztoka.
Spoločnosť na základe zápisu komisie, kde bude stanovený úsek a rozsah (druh opravy) zabezpečí opravu týchto úsekov. Obec si po
oprave úsek skontroluje, prevezme a bude jej poskytnutá kópia dokumentácie (faktúry, dodacie listy, výkaz výmer ap.) o danej oprave k ich
archivovaniu.
Zmluva je platná desať rokov, odo dňa podpisu do 31.12.2022 - je to obdobie platnosti aktuálneho Lesného hospodárskeho plánu, podľa
neho sa vykonáva ťaţba dreva v lesoch.
Zmluva obsahuje i dohodnutý objem finančných prostriedkov na opravy poškodení miestnych komunikácií vo výške 15.000,- Euro/ročne.
V období desať rokov to predstavuje sumu 150 000,- €, čo je v starej mene 4,5 mil. Sk.
Predaj pozemkov vo vlastníctve obce v roku 2012
Obec Horná Mariková k 31.12.2012 vlastní pozemkyv Katastri obce v celkovej výmere 3 757 974m2, čo je 375,797 ha. Z tejto výmery je:
Orná pôda–o výmere 172,57 ha, sú to väčšinou parcely v blízkosti osád, v súčasnej dobe sú zarastené krovím, alebo na nich rastie lesný
porast, často ich uţívajú naši občania, ale za tieto pozemky neplatia obci dane.
Záhrady- 1,01 ha, tvoria ich prevaţne parcely v spolupodielnictve nachádzajúce sa v intraviláne, v osadách.
Trvale trávne plochy - o výmere 131,16 ha, sú to prevaţne bývalé pasienky a lúky, v súčasnej dobe sú zväčša zarastené kroviskami, alebo na
nich rastie lesný porast.
Lesné pozemky o výmere 1,15 ha, tieto plochy obec vlastní prevaţne v spoluvlastníctve.
Vodné plochy činia výmeru 1,98 ha, jedná sa o korytá a brehy jednotlivých potokov.
Zastavané plochy a nádvoriao výmere 10,57ha, ktoré sa nachádzajú v intraviláne, v osadách, často sú súčasťou dvorov a pozemkov, ktoré
uţívajú naši občania ako súčasti svojich dvorov. Pri prípadnom predaji domu je ich pozemok pod týmto domom, alebo dvorom nevysporiadaný
a pred predajom ho je potreba usporiadať odkúpením pozemku od obce. Dať tieto pozemky na poriadok chcú občania i pre svojich potomkov.
Ostatné plochy o výmere 57,33 ha sú tvorené prevaţne pozemkami pod miestnymi komunikáciami.
Obec sa stala vlastníkom niektorých pozemkov rozhodnutím štátu v roku 1953. Ďalšie pozemky boli prevedené do vlastníctva
Československého štátu v správe Miestneho národného výboru v Hornej Marikovej. V roku 1996 delimitačným protokolom bol tento majetok
zapísaný na vlastníka Obec Horná Mariková.
Po roku 1993 bolo 11 rokov moţné usporiadanie pozemkov počas ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov). V tomto období bolo
ţiadateľom, rozhodnutím obecného zastupiteľstva, umoţnené usporiadanie vlastníckych vzťahov k uţívaným pozemkom, po predloţení
predpísaných listinných dôkazov. Po ukončení a zápise ROEB obec zo zákona o majetku obcí nemôţe súhlasiť s usporiadaním vlastníckych
vzťahov k pozemkom cestou osvedčenia vlastníckeho práva. Zákon umoţňuje jedinú moţnosť odplatného predaja pozemkov, aj to iba po
schválení obecným zastupiteľstvom.
Obec o odpredaj pozemkov poţiadajú zväčša občania, ktorí si chcú usporiadať pozemky, ktoré inak uţívajú, alebo ich majú v svojom
susedstve a chcú ich upraviť tak, aby tam nerástla burina či kroviská. Ţiadateľmi sú tieţ občania, ktorí chcú inak nevyuţitý pozemok vyuţiť na
stavbu chaty, alebo chalupy.
Obec môţe odpredať pozemky i na základe obcou vyhlásenej súťaţe prípadným záujemcom. Jedná sa o pozemky, ktoré obec neplánuje
vyuţiť pre svoje účely (odľahlé osady a ťaţko prístupné lokality). V minulom roku bola organizovaná jedna verejno – obchodná súťaţ na predaj
obecných pozemkov, jednalo sa o pozemky v osade Máčkovci.
Obec pristupuje k predaju pozemkov len po ich zameraní geometrickým plánom (GP). Je to vlastne zidentifikovanie pozemku geodetickým
zameraním. Pristupujeme k tomu z dôvodu, aby nový vlastník presne poznal hranicu toho, čo kúpil, aby nedochádzalo k susedským nezhodám.
Za predaj musí hlasovať 2/3 poslancov obecného zastupiteľstva, v našom prípade to je minimálne prítomnosť a súhlas piatich poslancov,
ktorí zároveň uznesením stanovia cenu pozemku v Eurách za meter štvorcový.
V roku 2012 boli po schválení poslancami obecného zastupiteľstva odpredané nasledujúce pozemky:
- Parcela KNC 3097/3, o výmere 137m2, - záhrady p. Pavlovi a Antónii P. v MČ Rovné za sumu 228,- Euro. Zmluva bola podpísaná
15.3.2012. Parcela bola zapísaná v „C“ stave – nebolo potreba spracovať nový GP.
- Na základe potvrdenia o zaplatení pozemkov obci z roku 1999 bol právne dokončený prevod pozemkov – ich zameranie GP a následné
zapísanie nového vlastníka Františka B. na Správe katastra k pozemkom KNC. č. 3075/8, 3075/9, 3079, 3080, 3081,3082/2, 3103/1 a 3103/3
o celkovej výmere 13798 m2. Nový vlastník zaplatil spracovanie GP v sume 657,- Euro. Zmluva bola podpísaná 29.3.2012.
- Parcela KNC 3082/1 o výmere 403 m2 - zastavané plochy a nádvoria a 3082/3 o výmere 41 m2 - zastavané plochy a nádvoria p. Andrei O.
za sumu 935,- Euro, z toho 738,- Euro pozemky + cena GP 197,-Euro. Zmluva bola podpísaná 10.4.2012.
- Parcela KNC 252/4 o výmere 600 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parcela KNC 252/2 o výmere 134 m2 - ostatná plocha MČ Prieseky, p.
Petrovi T. za sumu 2042,- Euro z toho 1881,- Euro pozemky + cena GP 161,- Euro. Zmluva bola podpísaná 18.4.2012.
- Parcela KNC č. 3090/1 o výmere 732m2 - zastavané plochy a nádvoria, p. Jozefovi a Alene O., Jane Z., Františkovi B., Milanovi a Ingrid H.
a Andrei O. v MČ Rovné za sumu 660,- Euro, z toho 413,- Euro pozemky + 247,- Euro GP. Zmluva bola podpísaná 4.6.2012.
- Parcela KNC 3087 o výmere 316 m2, - zastavané plochy a nádvoria, parcela 3085 o výmere 246 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parcela
3083/3 o výmere 5 m2 - trvale trávne porasty p. Jane Z, Milanovi a Ingrid H. v MČ Rovné za sumu 1731,- Euro z toho 1434,- Euro pozemky +
297,- Euro GP. Zmluva bola podpísaná 11.6.2012.
- Parcela KNC 2670/2 o výmere 244 m2 - les, parcela 2670/3 o výmere 25 m2 - les, parcela 2694/1 o výmere 37 m2, - zastavané plochy
a nádvoria a parcela 2694/2 o výmere 932 m2 - zastavané plochy a nádvoria p. Jozefovi R. v MČ Modlatín za sumu 2941,50 Euro, z toho 2476
Euro pozemky + 465,50 Euro GP. Zmluva bola podpísaná 22.6.2012.
- Parcela KNC 2726/2 o výmere 47 m2, - zastavané plochy a nádvoria p. Stanislavovi P., Darine K.V. a Paolovi F. v MČ Modlatín za sumu 78,Euro. Predané v zameranom „C“ stave GP nebol potrebný. Zmluva podpísaná 8.8.2012.
- Parcela KNC 2672/2 o výmere 145 m2 - les, parcela 2686/1 o výmere 29 m2 - záhrada, parcela 2687/1 o výmere 482 m2, - zastavané plochy
a nádvoria p. Jozefovi R. v MČ Modlatín za sumu 1910,- Euro, vrátane podielu za spracovanie GP. Jednalo sa o predaj formou verejnej
súťaţe. Zmluva bola podpísaná 6.12.2012.
- Parcela 2393/3 o výmere 60 m2 -zastavané plochy a nádvoria a parcela 2393/2 o výmere 286 m2 -zastavané plochy a nádvoria p.
Miroslavovi a Ivane L. v MČ Udíčka za sumu 692,- Euro. GP si nechal vyhotoviť a zaplatil ho kupujúci. Zmluva bola podpísaná 14.12.2012.
V roku bolo podpísaných celkom desať zmlúv. Jednou zmluvou zo dňa 29.3.2012 bol právne doriešený prípad predaja z roku 1999.
Ostatnými deviatimi zmluvami bola odpredaná výmera 0,4901 hektára za sumu 9 850,- Euro.
Zber komunálneho odpadu a vývoz plastov v roku 2013
Harmonogram zberu plastov v prvom
polroku 2013. Plasty sa budú zberať v
termínoch:
04.03.2013 (pondelok)
27.03.2013 (streda)
30.04.2013 (utorok)
03.06.2013 (pondelok)
Do vriec patria:
prázdne plastové obaly z nápojov
všetkých objemov (PET fľaše), prázdne
plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich
prostriedkov a potravín, plastové fólie
V rámci separovaného odpadu do vriec nepatria: plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami), krabice od
mlieka či dţúsov nazývané aj „tetrapaky“.
Zber komunálneho odpadu v obci zabezpečuje spoločnosť Chudovský s.r.o. Zvoz sa bude konať v termíne do 30. apríla týţdenne kaţdú
stredu. V mesiaci máj bude vývoz 2.,15., a 29. 5, v júni bude zvoz 12.6 a potom týţdenne vţdy v stredu aţ do 11.9. vrátane. Od 11.9 bude
nasledovať dvojtýţdenný cyklus tzn. vývozy budú 25.9, 9.10 a 23.10, od tohto dátumu budú pokračovať vývozy týţdenne aţ do jari 2014.
Dvojtýţdňový cyklus v období máj - jún a september – október by mali priniesť úsporu finančných prostriedkov za vývoz a skladovanie
komunálneho odpadu.
Plán akcií na rok 2013
Spoločenské, kultúrne a športové akcie
organizované Obecným úradom, spoločenskými
organizáciami, podnikateľmi, resp. akcie konané v
obci plánované v roku 2013:
12. Januára 2013 - II. Obecný ples, organizátor: obecné zastupiteľstvo a obecný úrad
12. Februára 2013 - Vítanie novorodencov z roku
2012 – obecný úrad
8. Marca 2013 - MDŢ, posedenie – obecný úrad
13. Apríla 2013 - „Sobota pre obec“ – jarné
upratovanie – obecný úrad
30. Apríla 2013 - Stavanie mája – Folklórna
skupina Ţrnovanka
12. Mája 2013 - Ukáţka funkčnosti a moţností PO
v obci – Obecný hasičský zbor
30. Mája 2013 - Recitačná súťaţ „Šmarhanovskej
Mariková“ – obecný úrad
2. Júna 2013 -Turistický výstup na Kyčeru
6. Júla 2013 - Súťaţ vo varení guľášu –
pohostinstvo Modlatín – Ing. Chudejová
14. Júla 2013 - XXI. ročník MFS – obecný úrad
4. Augusta 2013 - Stretnutie heligonkárov
v Hornej Marikovej – Jednota dôchodcov Slovenska
Október - Posedenie s najstaršou generáciou –
obecný úrad
5. Decembra 2013 - Mikulášske popoludnie –
obecný úrad
15. December 2013 - Adventný koncert – farský
úrad, obecný úrad
31. December 2013 - Silvester – otvorený kultúrny
dom voľná zábava
11. Januára 2013 III. Obecný ples - obecné
zastupiteľstvo a obecný úrad
Zaujímavosti o obci
Počet obyvateľov: 641
Rozloha katastra: 4755 ha
Nadmorská výška: 470 m n. v.
Prvá písomná zmienka: r. 1321
Rozloha
Chotár obce je veľmi členitý a rozľahlý.
Pre lepšiu predstavu - obec je:
- stokrát väčšia ako Vatikán
- 30 krát väčšia ako Monacké kniežatstvo
- 8 krát väčšia ako Gibraltár
- o niečo menšia ako San Marino alebo
Bermudy
- Celkovo je na svete 5 štátov menších ako
Horná Mariková. Sú to: Vatikán, Monako,
Nauru, Tokelau, Tuvalu.
- Obec mala v minulosti až 107 osád
- Najnižší bod chotára má 370 m n. m.,
najvyšší 1055 m n. m. je Stratenec, vrch v
hlavnom hrebeni Javorníkov.
Spoločenská
kronika
50 rokov
oslávia
František Bakalík
Jozef Braciník
Eva Brídziková
Zdena Homolová
Alfréd Janáček
Jozef Kavalík
Ing. Ľubomíra
Kavalíková
Stanislav Kret
Stanislav Marišínec
Božena Packová
Jozef Pavlík
60 rokov
oslávia
Jaroslava Kulišíková
Blažena
Kušnieriková
Dagmar
Kušnieriková
Emília Kyselová
70 rokov
oslávia
Adela Adamčíková
Vladislav Gardoň
Helena Gardoňová
Alexander Patáčik
75 rokov
oslávia
Adamčíková Mária
Bakala Juraj
Bakalová Ľudmila
Bendžíková Jozefa
Galčík Štefan
Gažková Mária
Hamárová Emília
Hehejik Štefan
Hespodarik Ján
Krét Štefan
Kršiková Emília
Lamošová Sidónia
Martečík Štefan
Martečíková Agnesa
Šimečíková Antonia
Zemančíková Anna
80 rokov
oslávia
Jaroslav Faciník
Antónia Kopincová
Jozefína Lacková
Jozefa Lamošová
Eva Orgoníková
Emília Panovčíková
Anna Pavlíková
Anežka Trmíková
85 rokov oslávia
Kopincová Mária
Macúch Ján
nad 90 rokov
Agnesa Kučíková
Štefan Adamčík
Maria Kušnieriková
Štefan Mihálik
Florian Pánovčík
Vavrín Kopinec
Anna Salaníková
Úprimne
blahoželáme!
------------------Výročia
sobáša
Zlatú svadbu
oslávia
Alexander Kopúnik a
Sidónia, r.Brídziková
-----------
Striebornú
svadbu oslávia:
Anton Haradzín a
Ivana, r. Bubeníková
---------------Jozef Braciník a
Viera, r. Paganíková
---------------Peter Kočinec a
Anna, r. Paganíková
---------------Miroslav Krivčík a
Danka, r. Haradzinová
--------------Vladimír Zemančík a
Jana, r. Pavlíková
Uzatvorili
manželstvo:
Ing. Jaroslav Kušnierik a
Mária Gajdošová
Ing. Peter Puchrík a
Ivana Michalcová
Peter Patáčik a
Gabriela Mešová
Ing. Peter Farkaš a
Eva Puchríková
Jaroslav Bakala a
Lenka Dzurianiková
V roku 2012 sa
narodili:
Jakub Jarošinec
Nina Chochelová
Alexej Kolkus
Marianna Morávková
Ema Patáčiková
Opustili nás:
Anna Ďurdíková, rod.
Michelová, 83 r.
Ondrej Papradňaník,
80 r.
Anna Šmalová, rod.
Brídziková, 89 r.
Jozefína Myslivcová,
rod. Žibrúnová, 85 r.
Viera Trmíková, rod.
Zálešáková, 70 r.
Ján Granát, 88 r.
Jozefa Bakalová, rod.
Budayová, 75 r.
Viktor Homola, 51 r.
Emília Puchríková, rod.
Kršíková, 52 r.
Agáta Pipošiarová,
rod. Adamčíková, 97 r.
Mikuláš Gažko, 77 r.
Milan Čakajík, 80 r.
Jaroslav Chochel, 64 r.
Cecília Krivčíková, rod.
Štrichelová, 97 r.
Mária Orgoníková, rod.
Kurejová, 90 r.
Download

Hornomarikovský občasník, ročník I., č.1