TRENČIANSKA UNIVERZITA
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
INFORMÁCIA O ŠTÚDIU
AKADEMICKÝ ROK 2011 - 2012
Rektorát
________________________________________________________________________________
OBSAH
Príhovor rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
3
Fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5
Akademickí funkcionári univerzity a fakúlt
6
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
8
Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
9
Vedenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
11
Správna rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
12
Rektorát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
13
Vysvetlivky a skratky
24
Harmonogram štúdia
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
v akademickom roku 2011/2012
25
Celouniverzitné študijné programy
33
Vzdelávacie aktivity
Manažér obchodu MBA-Master of Business administration
95
95
Študijný poriadok TnUAD
125
Disciplinárny poriadok TnUAD
173
2
Rektorát
________________________________________________________________________________
Príhovor rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne prof. Ing. Ivana Kneppu, DrSc.
Milí študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia
Informácia o štúdiu, ktorú držíte v rukách, vydávaná každoročne Trenčianskou univerzitou
Alexandra Dubčeka v Trenčíne vám umožňuje získať dobrý prehľad o uskutočňovaných študijných
programoch.
Zvlášť pre vás, študentov, je výbornou pomôckou pri rozhodovaní sa, ktorým smerom orientovať
svoje kroky na ceste za vysokoškolským vzdelaním.
Netreba pripomínať, že tu uvádzané študijné programy sú akreditované, to znamená, že spĺňajú
všetky kritériá, na základe ktorých Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky po vyjadrení Akreditačnej komisie priznalo našej univerzite právo udeľovať absolventom
daných študijných programov zodpovedajúci akademický titul. Akreditácia študijného programu
znamená záruku kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, záruku vysokej odbornej
a pedagogickej spôsobilosti vysokoškolských učiteľov, a je na študentoch aby túto možnosť v plnej
miere využili.
Naša, relatívne mladá univerzita, podobne ako mnohé iné inštitúcie kreované civilizovanou ľudskou
spoločnosťou, prechádza od svojho vzniku rôznymi dobrými aj horšími obdobiami, vyvolávanými a
ovplyvňovanými vonkajšími a vnútornými podmienkami, a tie, najmä tie horšie, kladú vysoké
nároky na súdržnosť a morálnu kvalitu členov univerzitnej komunity, ku ktorej vy, študenti,
neoddelitelne patríte. Myslím si, ba som presvedčený, že Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne jasne potvrdila svoju životaschopnosť; väčšina jej zamestnancov a študentov
preukázala a naďalej preukazuje rozvahu a súdnosť.
Nie je ťažké presvedčiť sa, že v prospech pozitívneho vývoja našej alma mater hovoria výsledky
dosiahnuté v uplynulom akademickom roku, ako napríklad
•
umiestnenie Fakulty priemyselných technológií v celkovom hodnotení 24 technických fakúlt
Slovenskej republiky na 5. mieste;
•
získanie akreditácie pre nové študijné programy, realizované Fakultou špeciálnej techniky
a Fakultou zdravotníctva;
•
vytvorenie Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály;
•
modernizácia univerzity v oblasti informačno-komunikačných technológií zo zdrojov Európskej
únie;
3
Rektorát
________________________________________________________________________________
•
úspešné zahraničné prezentácie výsledkov prác študentov Katedry priemyselného dizajnu;
•
narastajúci počet subjektov sveta práce spolupracujúcich s našou univerzitou;
•
medzinárodné konferencie, semináre a stretnutia mladých vedcov organizované súčasťami
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne;
•
intenzívne sa rozvíjajúce športové aktivity.
Zostáva mi popriať si navzájom dobrú pracovnú atmosféru, a všetkým vám, milí študenti, vážené
kolegyne a vážení kolegovia, pevné zdravie, úspechy a spokojnosť v profesijnom i osobnom živote.
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
rektor
4
Rektorát
________________________________________________________________________________
FAKULTY TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta mechatroniky
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta zdavotníctva
5
Rektorát
________________________________________________________________________________
AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI UNIVERZITY A FAKÚLT
• rektor
pof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
tel.: 032/ 74 00 101
e-mail: [email protected]
• prorektorka pre vzdelávanie
Ing. Katarína Jakacká, PhD.
tel.: 032/ 74 00 505
e-mail: [email protected]
• prorektor pre informatizáciu
doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
tel.: 032/74 00 108
e-mail: [email protected]
• prorektor pre investície, stratégiu a rozvoj
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
tel.: 032/ 74 00 106
e-mail: [email protected]
• prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
tel.: 032/ 74 00 110
e-mail: [email protected]
• dekan Fakulty špeciálnej techniky
doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
tel.: 032/ 74 00 201
e-mail: [email protected]
• dekan Fakulty mechatroniky
doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
tel.: 032/ 74 17 501
e-mail:[email protected]
• dekan Fakulty priemyselných technológií
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
tel.: 042/ 46 13 811
e-mail: [email protected]
• dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
tel.: 032/ 74 00 401
e-mail: [email protected]
6
Rektorát
________________________________________________________________________________
• dekan Fakulty zdravotníctva
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
tel.: 032/ 65 24 521
e-mail: [email protected]
7
Rektorát
________________________________________________________________________________
AKADEMICKÝ SENÁT TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
• Predsedníctvo
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. - predseda
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. - podpredseda
doc. Ing. Jaroslav Macalák, PhD.
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
Lucia Šmalová
Ing. Milan Vanc, PhD.
• Zamestnanecká časť
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. - predseda
Ing. Eva Ivanová, CSc.
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. - podpredseda
Ing. Alena Krchňavá
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Macalák, CSc.
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.
Ing. Monika Pilková
Ing. Lenka Rybičková
Ing. Milan Vanc, PhD.
Ing. Ján Žabka, CSc.
• Študentská časť
Zuzana Fabšíková
Ing. Blanka Fusková
Michal Pavlík
Lucia Šmalová
Peter Šoka
• Tajomníčka
Milena Hunanová
8
Rektorát
________________________________________________________________________________
VEDECKÁ RADA TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
• Predseda:
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
• Interní členovia:
doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
Ing. Jozef Habánik, PhD.
prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
prof. Ing. Dušan Maga, PhD.
doc. Ing. Oto Barborák, PhD.
doc. MUDr. Ján Bielik, PhD.
prof. Ing. Jozef Turza, CSc.
prof. Ing. Marek Liška, PhD.
doc. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
prof. Herbert Strunz, DrSc.
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
MUDr.Jana Slobodníková, PhD.
prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.
doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.
doc. RNDr. Daniela Hricišáková, CSc.
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
doc. Ing. Jozef Tkáč, PhD.
prof. Ing. Františka Pešlová, PhD.
doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
doc. Ing.Jaroslav Macalák,CSc.
prof. Ing.Michal Obmaščík,CSc.
doc. Ing.Darina Ondrušová, PhD.
doc. Ing.Peter Lipták, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Ing. Katarína Jankacká, PhD.
doc. Ing. Vladimír Áč, CSc.
prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc.
doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
prof. Ing. Peter Barták, DrSc.
9
Rektorát
________________________________________________________________________________
• Externí členovia:
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
Dr.h.c. prof. Ing.Štefan Luby, DrSc., Úrad Slovenskej akadémie vied Bratislava
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,Technická univerzita v Košiciach
doc.Ing.Jozef Buday,CSc., EVPÚ, a.s., Nová Dubnica
prof.Ing.Jozef Mihók,PhD., DMD Group, a.s., Trenčín
prof.RNDr.Pavol Šajgalík,DrSc., Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava
doc. Ing.Stanislav Szabó,PhD., Technická univerzita v Košiciach
brig. gen. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Univerzita obrany, Brno
doc. MUDr.Ján Porubský,CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
brig.gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.
Štefánika v Liptovskom Mikuláši
prof. MUDr.Vladimír Bencko, DrSc., Univerzita Karlova v Prahe
prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc., Slovenský metrologický ústav Bratislava
MUDr. Pavol Sedláček, Trenčiansky samosprávny kraj
plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., Univerzita obrany, Brno
Tajomníčka VR:
Ing. Alena Krchňavá
e-mail: [email protected]
telef.: 032/7400106
10
Rektorát
________________________________________________________________________________
VEDENIE TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA
DUBČEKA V TRENČÍNE
• rektor
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
tel.: 032/ 74 00 100
e-mail: [email protected]
• prorektorka pre vzdelávanie
Ing. Katarína Jakacká, PhD.
tel.: 032/ 74 00 505
e-mail: [email protected]
• prorektor pre informatizáciu
doc. Ing. Oto Barborák, CSc.
tel.: 032/74 00 108
e-mail: [email protected]
• prorektor pre investície, stratégiu a rozvoj
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
tel.: 032/ 74 00 106
e-mail: [email protected]
• prorektor pre vedu, výskum, medzinárodné vzťahy
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
tel.: 032/ 74 00 110
e-mail: [email protected]
• poverený výkonom funkcie kvestora
doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
tel.: 032/ 74 00 106
e-mail: [email protected]
• predseda Akademického senátu TnUAD
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
tel.: 042/46 13 873
e-mail: [email protected]
11
Rektorát
________________________________________________________________________________
SPRÁVNA RADA TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
•
Predseda
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
•
Podpredseda:
Ing. Milan Cagala, CSc.
•
Tajomníčka:
Ing. Eva Eliášová
•
Členovia:
1. Vladimír Bielik
2. Ing. Milan Cagala, CSc.
3. Ing. Branislav Celler
4. MUDr. Pavol Dubček
5. JUDr. Martin Dušanič
6. doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
7. JUDr. Milan Kováčik
8. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
9. Ing. Ľubomír Plško
10. Ing. Miroslav Rosina, PhD.
11. MUDr. Pavol Sedláček, MPH
12. Lucia Šmalová
13. nominant ministra školstva (minister zatiaľ nenavrhol)
14. nominant ministra školstva (minister zatiaľ nenavrhol)
12
Rektorát
________________________________________________________________________________
REKTORÁT TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Adresa:
Študentská 2
911 50 Trenčín
• kancelária rektora:
Ing. Eva Eliášová – vedúca kancelárie rektora
tel.: 032/7400 101
fax: 032/7400 102
e-mail: [email protected]
Eva Jandová - sekretárka rektora
tel.: 032/7400 107
fax: 032/7400 102
e-mail: [email protected]
Útvary priamo riadené rektorom
• organizačno-právny referát
JUDr. Jana Kňazovická – vedúca referátu
tel.: 032/7400 278
fax: 032/7400 102
e-mail: [email protected]
Milena Hunanová
tel.: 032/7400 278
e-mail: [email protected]
• referát kontroly
Ing. Peter Michalko
tel.: 032/7400 453
fax: 032/7400 102
e-mail: [email protected]
Mikušová Marta
e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Kocáková
tel. 032/7400277
e-mail: [email protected]
• režimové pracovisko
Ing. Iveta Miškolciová, PhD.
tel.: 032/7400 460
fax: 032/7400 102
e-mail: [email protected]
13
Rektorát
________________________________________________________________________________
Útvary riadené kvestorom
•
sekretariát kvestora:
Jana Lobotková
tel.: 032/7400 441
fax: 032/7400 462
e-mail: [email protected]
• ekonomické oddelenie
Ing. Jozef Vavro - vedúci oddelenia
tel.: 032/7400 455
fax: 032/7400 462
e-mail: [email protected]
referát plánovania a rozpočov:
Eva Halgošová
tel: 032/7400 458
e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Husárová
tel: 032/7400 458
e-mail: [email protected]
referát finančnej účtarne:
Jana Biliková
tel.: 032/7400 447
e-mail: [email protected]
Ing. Ľubica Jurčíková
tel.: 032/7400 448
e-mail: [email protected]
Mária Nemcová
tel.: 032/7400 448
e-mail: [email protected]
Ing. Mariana Uhrovičová
tel: 032/7400 447
e-mail: [email protected]
Dagmar Podoláková
tel:032/7400448
e-mail: [email protected]
pokladňa:
Jarmila Sýkorová
tel.: 032/7400 451
e-mail: [email protected]
evidencia majetku:
Ing. Marcela Kuchtová
tel.: 032/7400 249
e-mail: [email protected]
14
Rektorát
________________________________________________________________________________
Marta Drnáková
tel.: 032/7400 249
e-mail: [email protected]
•
oddelenie práce a miezd:
Ing. Marta Kneppová – vedúca oddelenia
tel.: 032/7400 289
e-mail: [email protected]
personálny referát:
Anna Dragičová
tel.: 032/7400 220
e-mail: [email protected]
Ing. Alena Macháčová
tel.: 032/7400 220
e-mail: [email protected]
Janka Bošnáková
tel.: 032/7400 450
e-mail: [email protected]
mzdový referát:
Eva Mináriková
tel : 032/7400 257
e-mail : [email protected]
Jarmila Staňová
tel.: 032/7400 257
e-mail: [email protected]
• oddelenie technickej prevádzky a účelových zariadení:
Ing. Vladimír Ragula – vedúci oddelenia
tel.: 032/7400 445
e-mail: [email protected]
referát registratúry a dopravy:
Ing. Anna Dvoráková
tel: 032/7400 449
e-mail: [email protected]
vodiči:
Viliam Adamec
tel: 032/7400 452
Milan Vánik
tel: 032/7400 452
referát nákupu a skladovania:
Ing. Alena Kuchtová
tel: 032/7400 449
e-mail: [email protected]
15
Rektorát
________________________________________________________________________________
referát energetiky a ŽP:
Peter Lukáčik
Tel: 032/7417 505
e-mail: [email protected]
prevádzka správy budov:
pracovisko Študentská 1
Miroslav Kobza
vedúci prevádzky - správca
tel.: 032/7400 466
údržbári:
Dušan Petruš
tel.: 032/7400 467
Jozef Ilkyw
tel.: 032/7400 464
Martin Šišovský
kuriči – vrátnici:
Peter Klimo
tel.: 032/7400 273
Jozef Klimo
tel.: 032/7400 273
Jozef Robota
tel.: 032/7400 273
Jozef Beňo
tel.: 032/7400 442
Jozef Svatík
tel.: 032/7400 442
Rudolf Zemko
tel.: 032/7400 442
Pavol Kalavský
tel.: 032/7400 442
vrátnik - informátor:
Jozef Rybár
tel.: 032/7400 111
Marián Valach
tel.: 032/7400 111
Alena Cvrková
tel.: 032/7400 111
upratovačky:
Anna Borotová
tel : 032/7400 111
Mária Fraňová
tel.: 032/7400 111
Slávka Hlobeňová
16
Rektorát
________________________________________________________________________________
tel.: 032/7400 442
Viera Koreňová
tel.: 032/6521 559
Emília Lušňáková
tel.: 032/7400 111
Mária Mikušincová
tel.: 032/6524 521
Danka Piláthyová
tel.: 032/6524 521
Marcela Šebeňová
tel.: 032/7400 442
Pavla Šimková
tel.: 032/7400 442
Ľudmila Žitňanská
tel.: 032/7400 111
Emília Palová
tel.: 032/7400 111
Marta Jakubíková
tel.: 032/7400 111
Marta Mihoková
tel.: 032/7400 111
pracovisko v Záblatí
spojovateľka tel.: 032/ 7417 504
vodič - údržbár:
Milan Jurák
tel.: 032/7417 504
Michal Kubis
tel.: 032/7417 504
Ján Kubis
tel.: 032/7417 504
Andrea Magálová
tel.: 032/7417 504
Ing. Anna Paláková
tel.: 032/7417 504
upratovačky:
Emília Minarovichová
tel.: 032/7417 504
Janka Oravcová
tel.: 032/7417 504
Zuzana Králová
tel.: 032/7417 504
pracovisko Kolonka II. – Púchov:
upratovačky:
Monika Horemužová
Anna Mešová
Ľubica Kučeráková
17
Rektorát
________________________________________________________________________________
vrátnici:
Daniela Ladecká
Martin Piroš
•
Študentské jedálne:
Janka Reková - vedúca jedální
tel.: 032/7400 468
e-mail: [email protected]
Ing. Soňa Hrudová, skladníčka-účtovníčka
tel.: 032/7400 468
e-mail: [email protected]
Študentská jedáleň pri TnUAD
Študentská ulica č. 2
911 50 Trenčín
zamestnanci kuchyne:
tel.: 032/7400 463
Zuzana Poleková
Milan Černák
Božena Kukurová
Marta Bečárová
Mária Zichová
Eva Bulíková
•
Študentské domovy:
Študentský domov
Pri parku 19
Trenčín - Záblatie
Ing. Jaroslav Ondrášek, vedúci ŠD
tel.: 032/7444 177
vrátna služba:
Peter Chovanec
Karol Rihák
Vladimír Šedivý
Barbora Barteková
upratovačka:
Anna Vrbovská
Študentský domov
I. Krasku 492/32
020 01 Púchov
Bc. Jarmila Gabrišová, správca ŠD
tel: 042/4613 848
18
Rektorát
________________________________________________________________________________
údržbár:
Jozef Kučík
vrátnici:
Peter Michálek
Jarmila Uričová
Eva Ladecká
Anna Cibičková
upratovačky:
Andrea Lacková
Vlasta Hoždorová
Študentský domov
Súvoz č. 1
911 01 Trenčín
vrátnica:
032/7433 477
Domov mládeže
Staničná ulica č. 6
911 05 Trenčín
riaditeľ DM: Ing. Svetozár Sapák
sekretariát riaditeľa DM: p. Kuterková
tel.: 032/6523 581
správca vysokoškolského traktu:
Bc. Mária Adamková
tel.: 032/6523 711
Predajňa skrípt:
• fi GC-Tech
predaj skrípt a školských potrieb
tel.: 032/7400 113
Útvary riadené prorektorkou pre vzdelávanie
• oddelenie akademických činností
Mgr. Zuzana Aková - vedúca oddelenia
tel.: 032/7400 503
fax: 032/7400 462
e-mail: [email protected]
Danka Matejková
tel.: 032/7400 268
e-mail: [email protected]
19
Rektorát
________________________________________________________________________________
Mgr. Slávka Petrová
tel: 032/7400 419
e-mail: [email protected]
• referát sociálnej starostlivosti o študentov
Bc. Zuzana Misárošová
tel.: 032/7400 272
e-mail: [email protected]
Viera Hudáčková
tel: 032/7400 272
e-mail: [email protected]
• Centrum celoživotného a ďalšieho vzdelávania
Mgr. Slávka Petrová
tel: 032/7400 419
e-mail: [email protected]
20
Rektorát
________________________________________________________________________________
Útvary riadené prorektorom pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
• referát medzinárodných vzťahov:
Mgr. Peter Čorňak
tel.: 032/7400 110, 555
e-mail: [email protected]
• referát zahraničných mobilít:
Mgr. Nikola Sedláčková
tel: 032/7400 110
e-mail: [email protected]
•
referát pre vedu, výskum a projekty:
Mgr. Daniela Vavrova
tel.: 032/7400 110, 555
e-mail: [email protected]
•
VILA:
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
tel. : 032/7400 299
e-mail.: [email protected]
doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
e-mail: [email protected]
doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. - vedúci
tel: 032/7400 262
e-mail: [email protected]
Ing. Róbert Klement, PhD.
tel: 032/7400244
e-mail: [email protected]
Ing. Jozef Chocholoušek, PhD.
tel: 032/7400 251
e-mail: [email protected]
Ing. Dagmar Galusková
tel: 032/7400 251
e-mail: [email protected]
Ing. Jozef Kraxner, PhD.
Ing. Jakubíková Zuzana
21
Rektorát
________________________________________________________________________________
Útvary riadené prorektorom pre investície stratégiu a rozvoj
•
referát rozvojových projektov:
Ing. Alena Krchňavá
tel: 032/7400 106
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš Hanulík
e-mail: [email protected]
• univerzitná knižnica
pracovisko Trenčín, Horný Šianec 9
Mgr. Mária Rehušová - riaditeľka UK
tel.: 032/6521 559
e-mail: [email protected]
Mgr. Emília Matejíčková
tel.: 032/6521 559
e-mail: [email protected]
Mgr. Miroslava Piscová
tel.: 032/6521 559
e-mail: [email protected]
Zuzana Starostová
tel.: 032/6521 559
e-mail: [email protected]
Juraj Heber
tel.: 032/6521 559
pracovisko Púchov
Katarína Šustová
tel.: 042/4313 823
• Centrum informačných technológií
Ing. Emil Golian, riaditeľ
tel.: 032/7400 710
e-mail: [email protected]
oddelenie správy informačných systémov:
Ing. Peter Kvasnica, PhD.
tel.: 032/7400 104
e-mail: [email protected]
Pavol Jurák
tel: 032/7400 702
e-mail: [email protected]
Ing. Mgr. Peter Buček
tel.: 032/7400 706
e-mail: [email protected]
22
Rektorát
________________________________________________________________________________
Ing. Slavomír Beznák
tel.: 032/7400 706
e-mail: [email protected]
Ing. Rudolf Šošovička
tel.: 032/7400 701
e-mail: [email protected]
oddelenie servisu výpočtovej techniky:
Bc. Boris Ilkyw
tel.: 032/7400 245
e-mail: [email protected]
Pavel Militký
tel.: 032/7400 701
e-mail: [email protected]
Ing. Dušan Militký
tel.: 032/7400 701
e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana Matulová
tel.: 032/7400 245
032/7400 703
e-mail: [email protected]
help-desk-stála služba
tel.: 032/7400 245
e-mail: [email protected]
pracovisko správy siete FPT Púchov:
Ing. Peter Žember
tel.: 042/4613 878
e-mail: [email protected]
• Univerzitný spevácky zbor
Zbormajster
PaedDr. Jozef Vakoš, PhD.
e-mail: [email protected]
23
Rektorát
________________________________________________________________________________
VYSVETLIVKY A SKRATKY
TnUAD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Fakulta špeciálnej techniky
FM
Fakulta mechatroniky
FPT
Fakulta priemyselných technológií
FSEV
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
FZ
Fakulta zdravotníctva
R
Rektorát
VILA
Spoločné pracovisko UACh SAV,
TnUAD a RONA, a. s. /VILA/
PLT
Politológia
Skratky použité v študijných plánoch
P
prednáška
C
cvičenie
L
laboratórne cvičenie
K
konzultácie
ukonč. ukončenie predmetu
Z
zápočet
S
skúška
24
Rektorát
________________________________________________________________________________
HARMONOGRAM ŠTÚDIA TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE V AKADEMICKOM
ROKU 2011/20121
Harmonogram štúdia pre nekončiace ročníky
Otvorenie akademického roka 2011/2012
19.9.2011
10.00 hod. Posádkový klub TN
Imatrikulácia študentov I. ročníka
FŠT
21.9.2011
10.00 hod. Aula TnUAD
Imatrikulácia študentov I. ročníka
FPT
14.10.2011
10.00 hod. Aula FPT
Imatrikulácia študentov I. ročníka
FSEV
Imatrikulácia študentov I. ročníka
FZ
20.9.2011
9.00 hod. Aula TnUAD
Imatrikulácia študentov I. ročníka
PLT.
20.9.2011
11.00 hod. Aula TnUAD
november 2011
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
17.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
19.12.2011 - 4.2.2012
Začiatok letného semestra
6.2.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4.2012 - 10.4.2012
Koniec letného semestra
12.5.2012
Skúškové obdobie letného semestra
14.5. - 30.6.2012
Hlavné prázdniny
2.7. - 31.8.2012
25
Rektorát
________________________________________________________________________________
Harmonogram štúdia pre končiace ročníky
Univerzitný študijný program - Politológia
Magisterské štúdium
Otvorenie akademického roka 2011/2012
19.09.2011
Začiatok zimného semestra
19.09.2011
Koniec zimného semestra
17.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
19.12.2011 – 20.01.2011
Začiatok letného semestra
23.01.2012
Veľkonočné prázdniny
4.04.2012 – 10.04.2012
Koniec letného semestra
9.03.2012
Skúškové obdobie letného semestra
12.03.2012 – 30.03.2012
Kontrola štúdia
2.04.2012 – 04.04.2012
Odovzdanie diplomových prác
2.04.2012 – 04.04.2012
Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce
23.04.2012 – 27.04.2012
Náhradný termín štátnych skúšok
august 2012
Promócie
25.06.2012 – 29.06.2012
Hlavné prázdniny
2.07.2012 – 31.08.2012
Bakalárske štúdium
Otvorenie akademického roka 2011/2012
19.09.2011
Začiatok zimného semestra
19.09.2011
Koniec zimného semestra
17.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
19.12.2011 – 20.01.2011
Začiatok letného semestra
6.02.2012
Veľkonočné prázdniny
4.04.2012 – 10.04.2012
Koniec letného semestra
4.04.2012
Skúškové obdobie letného semestra
11.04.2012 – 04.05.2012
Kontrola štúdia
7.05.2012 – 11.05.2012
Odovzdanie bakalárskych prác
7.05.2012 – 11.05.2012
Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce
28.05.2012 – 01.06.2012
26
Rektorát
________________________________________________________________________________
Náhradný termín štátnych skúšok
august 2012
Promócie
25.06.2012 – 29.06.2012
Hlavné prázdniny
2.07.2012 – 31.08.2012
Univerzitný študijný program – Chemické technológie
Inžinierske štúdium
Začiatok zimného semestra
19.09.2011
Zápočtový týždeň zimného semestra
12.12.2011 – 17.12.2011
Koniec zimného semestra
17.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
19.12.2011 – 04.02.2012
Začiatok letného semestra
6.02.2012
Zápočtový týždeň letného semestra
16.04.2012 – 21.04.2012
Koniec letného semestra
21.04.2012
Skúškové obdobie letného semestra
23.04.2012 – 19.05.2012
Zadávanie diplomových/bakalárskych prác
do 22.10.2011
Oficiálne odovzdávanie diplomových/bakalárskych prác
21.05.2012– 25.05.2012
Štátna skúška a obhajoba diplomových/bakalárskych prác
1.06.2012 – 20.06.2012
Promócie
júl 2012
Náhradný termín štátnych skúšok
august 2012
27
Rektorát
________________________________________________________________________________
Fakulta špeciálnej techniky
Bakalárske štúdium
Otvorenie akademického roka 2011/2012
10,00 hod. 19. 9. 2011 (KaMC OS SR)
Denné štúdium:
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
9.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
12.12.2011 – 27.1.2012
Začiatok letného semestra
30.1.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4. – 10.4.2012
Koniec letného semestra
20. 4.2012
Skúškové obdobie letného semestra
23.4. – 1.6.2012
Kontrola štúdia
6.6.2012
Odovzdávanie bakalárskych prác
8.6.2012
Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce
20. – 22.6.2012
Zápis do 1. ročníka II. stupňa štúdia
5.9.2012
Náhradný termín štátnych bakalárskych skúšok
30.11.2012
Promócie
6.7.2012
Externé štúdium:
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
2.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
5.12.2011 – 13.1.2012
Odovzdávanie bakalárskych prác
13.1.2012
Kontrola štúdia
16.1.2012
Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce
25.1. – 27.1.2012
Zápis do 1. ročníka II. stupňa štúdia
3.2.2012
Náhradný termín štátnych bakalárskych skúšok
25.5.2012
Promócie
3.2.2012
28
Rektorát
________________________________________________________________________________
Inžinierske štúdium
Otvorenie akademického roka 2011/2012
10,00 hod. 19. 9. 2011 (KaMC OS SR)
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
10.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
12.12.2011 – 27.1.2012
Začiatok letného semestra
30.1.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4. – 10.4.2012
Koniec letného semestra
21.4.2012
Skúškové obdobie letného semestra
23.4– 1.6.2012
Kontrola štúdia
5.6.2012
Odovzdávanie diplomových prác
1.6.2012
Štátna skúška a obhajoba diplomovej práce
13.-15.6.2012
Náhradný termín štátnych skúšok
9.11.2012
Promócie
6.7.2012
Doktorandské štúdium
Otvorenie akademického roka 2011/2012
10,00 hod. 19. 9. 2011 (KaMC OS SR)
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
10.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
12.12.2011 – 27.1.2012
Začiatok letného semestra
30.1.2012
Koniec letného semestra
16.3.2012
Skúškové obdobie letného semestra
19.3 - 13.4.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4. – 10.4.2012
Kontrola štúdia
17.4.2012
Odovzdávanie doktorandských dizertačných prác
4.5.2012
Obhajoby doktorandských dizertačných prác
27.-29.6.2012
Promócie
6.7.2012
29
Rektorát
________________________________________________________________________________
Fakulta priemyselných technológií
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Začiatok zimného semestra
19.09.2011
Zápočtový týždeň zimného semestra
12.12.2011 – 17.12.2011
Koniec zimného semestra
17.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
19.12.2011 – 04.02.2012
Začiatok letného semestra
6.02.2012
Zápočtový týždeň letného semestra
16.04.2012 – 21.04.2012
Koniec letného semestra
21.04.2012
Skúškové obdobie letného semestra
23.04.2012 – 19.05.2012
Zadávanie diplomových/bakalárskych prác
do 22.10.2011
Oficiálne odovzdávanie diplomových/bakalárskych prác
21.05.2012– 25.05.2012
Štátna skúška a obhajoba diplomových/bakalárskych prác
1.06.2012 – 20.06.2012
Promócie
júl 2012
Náhradný termín štátnych skúšok
august 2012
30
Rektorát
________________________________________________________________________________
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Inžinierske štúdium
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
3.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
5.12.2011 - 14.1.201
Začiatok letného semestra
16.1.2012
Koniec letného semestra
25.2.2012
Skúškové obdobie letného semestra
27.2.2012 - 3.4.2012
Kontrola štúdia
11.4.2012 - 13.4.2012
Odovzdanie diplomových prác
11.4.2012 - 13.4.2012
Odosielanie prác do registra
11.4.2012 - 13.4.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4.2012 - 10.4.2012
Zaraďovanie do štátnicových komisií
23.4.2012 - 25.4.2012
Štátna skúška
14.5.2012 - 18.5.2012
Promócie
jún 2012
Náhradný termín štátnych skúšok
január 2013
Bakalárske štúdium
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
3.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
5.12.2011 - 21.1.2012
Začiatok letného semestra
23.1.2012
Koniec letného semestra
10.3.2012
Skúškové obdobie letného semestra
12.3.2012 - 24.4.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4.2012 - 10.4.2012
Kontrola štúdia
23.4.2012 - 27.4.2012
Odovzdanie záverečných prác
23.4.2012 - 27.4.2012
Odosielanie prác do registra
23.4.2012 - 27.4.2012
Zaraďovanie do štátnicových komisií
7.5.2012 - 9.5.2012
Štátna skúška
21.5.2012 - 25.5.2012
Náhradný termín štátnych skúšok
január 2013
31
Rektorát
________________________________________________________________________________
Fakulta zdravotníctva
Bakalárske štúdium
Magisterské štúdium
Otvorenie akademického roka 2011/2012
19.9.2011, 10,00 hod.
Začiatok zimného semestra
19.9.2011
Koniec zimného semestra
17.12.2011
Skúškové obdobie zimného semestra
19.12.2011 – 4.2.2012
Začiatok letného semestra
6.2.2012
Veľkonočné prázdniny
4.4. – 10.4.2012
Koniec letného semestra
28.4.2012
Skúškové obdobie letného semestra
30.4. – 19.5.2012
Odovzdanie záverečných prác
2. – 4.4.2012
Praktická štátna skúška
21. – 25.5.2012
28.5. – 1.6.2012
Obhajoba záverečných prác a ústna štátna skúška
4. – 8.6.2012
11. – 15.6.2012
Promócie
júl 2012
32
Rektorát
________________________________________________________________________________
CELOUNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
33
Rektorát
________________________________________________________________________________
1. PERSONÁLNE, ORGANIZAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE
ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU POLITOLÓGIA
• vedúci Katedry politológie
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
tel.: 032 / 7 400 239
email: [email protected]
• zástupca vedúceho katedry
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
tel.: 032 / 7 400 276
email: [email protected]
• zástupkyňa vedúceho katedry pre pedagogiku
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
tel.: 032 / 7 400 294
email: [email protected]
• koordinátor pre medzinárodné vzťahy
PhDr. Peter Csányi, PhD.
tel.: 032/ 7 400 275
email: [email protected]
• koordinátorka pre vedu a výskum
Mgr. Stanislava Garajová
tel.: 032/ 7 400 276
email: [email protected]
• tajomník katedry
Mgr. Pavol Struhár
tel.: 032/ 7 400 295
email: [email protected]
• sekretariát
Lenka Vojtasová
tel.: 032 / 7 400 459
email: [email protected]
•
študijná referentka
Ing. Milota Červienková
Tel: 032/ 7 400 446
email: [email protected]
34
Rektorát
________________________________________________________________________________
•
študijná referentka
Dana Jamborová
tel: 032/ 7 400 446
email: [email protected]
35
Rektorát
________________________________________________________________________________
Pedagogickí pracovníci Celouniverzitného študijného programu Politológia
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
tel.: 032 / 7 400 294
email: [email protected]
Mgr. Marian Bušša
tel.: 032/ 7 400 295
email: [email protected]
PhDr. Peter Csányi, PhD.
tel.: 032/ 7 400 275
email: [email protected]
Mgr. Stanislava Garajová
tel.: 032/ 7 400 276
email: [email protected]
doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.
tel.: 032 / 7 400 418
email: [email protected]
PhDr. Róbert Hurný
tel.: 032/ 7 400 485
email: [email protected]
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
tel.: 032/ 7 400 239
email: [email protected]
doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
email: peter_juza@post.sk
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
tel.: 032 / 7 400 276
email: kucharcik@centrum.sk
PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
tel.: 032/7 400 485
email: marcel.lincenyi@tnuni.sk
PhDr. Miroslav Řádek
tel.: 032 / 7 400 295
email: miroslav.radek@gmail.com
36
Rektorát
________________________________________________________________________________
Mgr. Pavol Struhár
tel.: 032/ 7 400 295
email: pavol.struhar@tnuni.sk
Mgr. Dušan Štrauss, PhD.
tel.: 032 / 7 400 485
email: dusan.strauss@tnuni.sk
Mgr. Getnet Tamene, PhD.
tel.: 032 / 7 400 418
email: tamene_getnet@hotmail.com
PaedDr. Alena Tomášiková, PhD.
tel.: 032 / 7 400 294
email: alena.tomasikova@tnuni.sk
•
pedagogickí pracovníci na ustanovený pracovný čas:
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
Ing. František Vojtech, PhD.
37
Rektorát
________________________________________________________________________________
2. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDIJNÉ PLÁNY
Bakalársky študijný program
Názov študijného odboru:
Názov študijného programu :
Typ štúdia:
Forma štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia:
Udeľovaný akademický titul :
3.1.6. Politológia
Politológia
Bakalárske štúdium
Denné a externé štúdium
3 roky
„bakalár“ (v skratke „Bc.“)
Profil absolventa:
Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných
politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií,
súčasných trendov v politologickom myslení, z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti,
fungovanie regiónov vnútri spoločnosti a v cezhraničnej spolupráce a jazykovú výbavu na to, aby
mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa,
občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby
samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy
a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia bude
profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života
a v novinárskej práci. Vytvorenie vyšších územných celkov v r. 2001 otvorilo ďalší priestor pre
profesionálne uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia politológie v procesoch, cezhraničnej
regionálnej spolupráce i v procesoch komunikácie smerom k inštitúciám a organizáciám Európskej
únie. Na svoje profesionálne pôsobenie v štruktúrach regionálnej a ústrednej úrovne správy bude
mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.
Uplatnenie v praxi:
Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej
správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj
subjekty tretieho sektora, občianske združenia a nadácie.
38
Rektorát
________________________________________________________________________________
Študijný plán – denné a externé bakalárske štúdium
PREDMET
číslo
názov
I.
Povinné predmety
Úvod do teórie politiky
Základy sociológie
Historické aspekty politickej filozofie
Politický systém SR
Dejiny sociálno-politického myslenia I.
(obdobie staroveku a stredoveku)
0/2/0
2/0/0
z
s
3
2/2
3
Ľudské a občianske práva
Dejiny Slovenska
Sociologická teória I.
2/0/0
2/1/0
2/0/0
s
s
s
2
3
3
Demografia
Dejiny sociálno-politického myslenia II.
(obdobie priemyselných revolúcií a zrodu
liberalizmu)
Metódy empirického výskumu
Úvod do teórie komunikácie
2/1/0
s
3
2/1/0
0/1/0
2/0/0
s
z
s
5
3
2
PhDr. Řádek
Mgr. Bušša
PhDr. Řádek
PhDr. Lincényi, PhD.
PhDr. Hurný
PhDr. Hurný
KJ
PhDr. Lincényi, PhD.
Mgr. Štrauss, PhD.
KJ
PhDr. Kucharčík,
PhD.
Základy psychológie
Anglický jazyk (odborná terminológia)
Úvod do regionálnej politiky
Povinne voliteľné predmety*
Základy diplomacie
Politické systémy krajín strednej Európy
Dejiny ekonomického myslenia
Politická etika
Liberálne revolúcie
Dejiny foriem vlády
Cudzí jazyk 2
Riešenie konfliktov
Vláda a politika SR
III. Voliteľné predmety
Cudzí jazyk 3
Aktuálne otázky svetovej politiky
2/0/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
s
s
s
s
4
3
3
4
2/1/0
0/1/0
s
z
5
2
2/0/0
0/2/0
s
z
Meno vyučujúceho
Mgr. Štrauss, PhD.
prof. Polonský, CSc.
doc. Bočáková, PhD.
PhDr. Štrauss,PhD.
doc.
Bočáková/PaedDr.
Tomašíková, PhD.
Mgr. Struhár
PhDr. Živčicová,
PhD.
PhDr. Csányi, PhD.
doc. Hrivík, CSc.
PaedDr. Tomašíková,
PhD.
doc. Janas, PhD.
prof. Polonský, CSc.
prof. Dr.Polonský,
CSc./Mgr. Bušša
doc. Bočáková,
PhD./PaedDr.
Tomašíková, PhD.
Mgr. Garajová
PhDr. Lincényi, PhD.
Seminár do štúdia politológie
II.
Týždenný počet hodín
zimný sem.
letný sem.
P/C/L ukonč. P/C/L ukonč.
Počet
kreditov
Denné štúdium – prvý bakalársky ročník
0/2/0
0/2/0
z
z
0/2/0
z
0/2/0
z
0/2/0
z
0/2/0
0/2/0
z
z
0/2/0
0/2/0
0/2/0
0/2/0
z
z
z
z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0/2/0
z
2
1/1/0
z
2
39
Rektorát
________________________________________________________________________________
Denné štúdium – druhý bakalársky ročník
číslo
názov
I. Povinné predmety
Dejiny politického myslenia III.
(teórie 19. a 20. stor.)
Teória politických strán
Sociologická teória II.
Transformačné procesy v strednej Európe
Dejiny medzinárodných vzťahov
Teórie politických systémov
Politická komunikácia
Anglický jazyk (odborná terminológia)
Porovnávacia politológia: exekutíva -výkonná
moc
Porovnávacia politológia : zastupiteľská
demokracia
Sociálna politika
Transformačné procesy v krajinách
východnej Európy
Psychológia politiky
Globalizácia
História regiónov SR
Rétorika
II. Povinne voliteľné predmety*
Prechody k demokracii
Vybrané otázky svetovej politiky
Metódy výskumu politických strán
Politické ideológie
Multikulturalizmus
Totalitné hnutia v 20. storočí
Cudzí jazyk 2
III. Voliteľné predmety
Cudzí jazyk 3
Textový seminár
Týždenný počet hodín
zimný sem.
letný sem.
P/C/L
ukonč.
2/1/0
1/1/0
2/0/0
2/0/0
2/0/0
1/1/0
1/1/0
0/2/0
s
s
s
s
s
s
s
z
0/2/0
z
0/2/0
z
0/2/0
P/C/L ukonč.
Počet
kreditov
PREDMET
0/2/0
z
5
3
3
3
2
3
3
2/2
doc. Janas, PhD./Mgr.
Garajová
Mgr. Štrauss, PhD.
prof. Polonský, CSc.
doc. Hrivík, CSc.
PhDr. Kucharčík, PhD.
Mgr. Štrauss, PhD.
PhDr. Lincényi, PhD.
PhDr. Csányi, PhD.
2/0/0
s
4
PhDr. Kucharčík, PhD.
2/2/0
s
4
PhDr. Kucharčík, PhD.
2/0/0
s
3
Doc. Bočáková, PhD.
2/0/0
s
4
doc. Juza, CSc., PhD.
2/2/0
1/1/0
2/0/0
s
s
s
3
3
3
2
Mgr. Štrauss, PhD.
doc. Juza, CSc.
Doc. Bočáková, PhD.
PaedDr. Tomašíková
0/2/0
z
2
2
Mgr. Garajová
Mgr. Garajová
0/2/0
0/2/0
z
z
2
PhDr. Řádek
0/2/0
z
2
2
2
Mgr. Bušša
Mgr. Struhár
PhDr. Řádek
KJ
z
Meno vyučujúceho
0/2/0
z
0/2/0
z
2
0/2/0
z
0/2/0
z
2
KJ
0/2/0
z
2
PhDr. Hurný
40
Rektorát
________________________________________________________________________________
PREDMET
číslo
názov
I. Povinné predmety
Medzinárodné vzťahy
Dejiny politického myslenia na Slovensku
Štruktúra európskej integrácie
Ekonomika regiónov
Seminár k záverečnej práci
Anglický jazyk (odborná terminológia)
Medzinárodné organizácie
Politický radikalizmus
Záverečná práca
II. Povinne voliteľné predmety*
Vláda a politika SR
Stredná Ázia vo svetovej politike
Politikum krajín Blízkeho východu
Etnické konflikty
Cudzí jazyk 2
Aktuálne otázky európskej integrácie
Náboženstvo a politika
III. Voliteľné predmety
Textový seminár
Cudzí jazyk 3
Kolokvium aktualít
Týždenný počet hodín
zimný sem.
letný sem.
rozsah
ukonč. Rozsah ukonč.
Počet
kreditov
Denné štúdium – tretí bakalársky ročník
2/2/0
s
4
2/1/0
2/0/0
0/2/0
0/2/0
0/2/0
s
s
z
z
z
4
4
3
9
2/2
3
3
18
0/2/0
0/2/0
z
z
0/2/0
z
0/2/0
z
0/2/0
0/2/0
z
z
0/2/0
2/0/0
0/2/0
0/0/6
z
s
z
z
0/2/0
z
0/2/0
0/2/0
0/2/0
z
z
z
0/2/0
0/2/0
z
z
Meno vyučujúceho
PhDr. Kucharčík, PhD.
doc.
Bočáková,PhD./PaedDr.
Tomašíková
doc. Hrivík, CSc.
Ing. Vojtech, PhD.
KPol
Mgr. Tamene, PhD.
doc. Hrivík, CSc.
PhDr. Řádek
Katedra politológia
2
2
2
2
2
2
2
Mgr. Štrauss, PhD.
doc. Juza, PhD.
Mgr. Bušša
Mgr. Struhár
KJ
Ing. Vojtech, PhD.
Mgr. Garajová
2
2
2
PhDr. Hurný
KJ
Mgr. Garajová
41
Rektorát
________________________________________________________________________________
PREDMET
číslo
názov
I.
Povinné predmety
Úvod do teórie politiky
Základy sociológie
Historické aspekty politickej filozofie
Politický systém SR
Dejiny sociálno-politického myslenia I.
(obdobie staroveku a stredoveku)
Seminár do štúdia politológie
Základy psychológie
Anglický jazyk (odborná terminológia)
Úvod do regionálnej politiky
Týždenný počet hodín
zimný sem.
letný sem.
P/C/L ukonč. P/C/L ukonč.
12
8
8
8
s
s
s
s
4
3
3
4
12
8
s
z
5
2
8
16
s
z
16
8
Z
S
3
2/2
3
Ľudské a občianske práva
Dejiny Slovenska
Sociologická teória I.
8
12
12
S
S
S
2
3
3
Demografia
Dejiny sociálno-politického myslenia II.
(obdobie priemyselných revolúcií a zrodu
liberalizmu)
Metódy empirického výskumu
8
S
3
12
8
S
Z
5
3
S
2
8
Z
2
2
2
8
Z
8
8
Z
Z
2
2
2
2
8
8
Z
Z
2
2
8
Z
2
8
Z
2
Úvod do teórie komunikácie
II.
Počet
kreditov
Externé štúdium –prvý bakalársky ročník
Povinne voliteľné predmety*
Základy diplomacie
Politické systémy krajín strednej Európy
Dejiny ekonomického myslenia
Politická etika
Liberálne revolúcie
Dejiny foriem vlády
Cudzí jazyk 2
8
8
8
z
z
8
z
8
z
Riešenie konfliktov
Vláda a politika SR
III. Voliteľné predmety
Cudzí jazyk 3
Aktuálne otázky svetovej politiky
8
Z
Meno vyučujúceho
Mgr. Štrauss, PhD.
prof. Polonský, CSc.
doc. Bočáková, PhD.
PhDr. Štrauss,PhD.
doc. Bočáková,
PhD./PaedDr.
Tomašíková, PhD.
Mgr. Struhár
PhDr. Živčicová,
PhD.
PhDr. Csányi, PhD.
doc. Hrivík, CSc.
PaedDr.
Tomašíková, PhD.
doc. Janas, PhD.
prof. Polonský, CSc.
prof. Polonský,
CSc./Mgr. Bušša
doc. Bočáková,
PhD./PaedDr.
Tomašíková, PhD.
Mgr. Garajová
PhDr. Lincényi,
PhD.
PhDr. Řádek
Mgr. Bušša
PhDr. Řádek
PhDr. Lincényi,
PhD.
PhDr. Hurný
PhDr. Hurný
KJ
PhDr. Lincényi,
PhD.
Mgr. Štrauss, PhD.
KJ
PhDr. Kucharčík,
PhD.
42
Rektorát
________________________________________________________________________________
PREDMET
číslo
názov
I. Povinné predmety
Dejiny politického myslenia III.
(teórie 19. a 20. stor.)
Teória politických strán
Sociologická teória II.
Transformačné procesy v strednej Európe
Dejiny medzinárodných vzťahov
Teórie politických systémov
Politická komunikácia
Anglický jazyk (odborná terminológia)
Týždenný počet hodín
zimný sem.
letný sem.
P/C/L ukonč. P/C/L ukonč.
12
8
12
8
8
8
8
16
s
s
s
s
s
s
s
z
Porovnávacia politológia: exekutíva -výkonná
moc
Porovnávacia politológia : zastupiteľská
demokracia
Sociálna politika
Transformačné procesy v krajinách
východnej Európy
Psychológia politiky
Globalizácia
História regiónov SR
Rétorika
II. Povinne voliteľné predmety*
Prechody k demokracii
Vybrané otázky svetovej politiky
Metódy výskumu politických strán
Politické ideológie
Multikulturalizmus
Totalitné hnutia v 20. storočí
Cudzí jazyk 2
III. Voliteľné predmety
Cudzí jazyk 3
Textový seminár
8
8
8
Počet
kreditov
Externé štúdium –druhý bakalársky ročník
Meno vyučujúceho
doc. Janas, PhD./Mgr.
Garajová
Mgr. Štrauss, PhD.
prof. Polonský, CSc.
doc. Hrivík, CSc.
PhDr. Kucharčík, PhD.
Mgr. Štrauss, PhD.
PhDr. Lincényi, PhD.
PhDr. Csányi, PhD.
16
z
5
3
3
3
2
3
3
2/2
12
s
4
PhDr. Kucharčík, PhD.
12
s
4
PhDr. Kucharčík, PhD.
8
s
3
Doc. Bočáková, PhD.
8
s
4
doc. Juza, CSc., PhD.
8
8
8
s
s
s
3
3
3
2
Mgr. Štrauss, PhD.
doc. Juza, CSc.
Doc. Bočáková, PhD.
PaedDr. Tomašíková
8
z
2
2
Mgr. Garajová
Mgr. Garajová
8
8
z
z
2
PhDr. Řádek
8
z
2
2
2
Mgr. Bušša
Mgr. Struhár
PhDr. Řádek
KJ
z
z
z
8
z
8
z
2
8
z
8
z
2
KJ
8
z
2
PhDr. Hurný
43
Rektorát
________________________________________________________________________________
PREDMET
číslo
názov
I. Povinné predmety
Medzinárodné vzťahy
Dejiny politického myslenia na Slovensku
Štruktúra európskej integrácie
Ekonomika regiónov
Seminár k záverečnej práci
Anglický jazyk (odborná terminológia)
Medzinárodné organizácie
Politický radikalizmus
Záverečná práca
II. Povinne voliteľné predmety*
Vláda a politika SR
Stredná Ázia vo svetovej politike
Politikum krajín Blízkeho východu
Etnické konflikty
Cudzí jazyk 2
Aktuálne otázky európskej integrácie
Náboženstvo a politika
Týždenný počet hodín
zimný sem.
letný sem.
rozsah
ukonč. Rozsah ukonč.
Počet
kreditov
Externé štúdium – tretí bakalársky ročník
12
s
4
12
8
8
8
16
s
s
z
z
z
4
4
3
9
2/2
3
3
18
8
8
z
z
8
z
0/2/0
z
16
8
8
8
z
s
z
z
8
z
8
8
8
z
z
z
2
2
2
2
2
2
2
Meno vyučujúceho
PhDr. Kucharčík, PhD.
doc.
Bočáková,PhD./PaedDr.
Tomašíková
doc. Hrivík, CSc.
Ing. Vojtech, PhD.
KPol
Mgr. Tamene, PhD.
doc. Hrivík, CSc.
PhDr. Řádek
Katedra politológia
Mgr. Štrauss, PhD.
doc. Juza, PhD.
Mgr. Bušša
Mgr. Struhár
KJ
Ing. Vojtech, PhD.
Mgr. Garajová
III. Voliteľné predmety
Textový seminár
8
z
2
PhDr. Hurný
8
z
8
z
2
KJ
Cudzí jazyk 3
Kolokvium aktualít
8
z
2
Mgr. Garajová
*Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie minimálne dva za semester v každom ročníku a v oboch formách
štúdia.
44
Rektorát
________________________________________________________________________________
Magisterský študijný program
Názov študijného odboru:
Názov študijného programu
Typ štúdia:
Forma štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia:
Udeľovaný akademický titul:
3.1.6. Politológia
Politológia
Magisterské štúdium
Denné a externé štúdium
2 roky
„magister“ (v skratke „Mgr.“)
Profil absolventa:
Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných
politologických disciplín (porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií,
súčasných trendov v politologickom myslení, z problematiky organizácie a riadenia spoločnosti,
fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce ) a jazykovú výbavu na to, aby
mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (pedagogická
činnosť, verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie apod.). Bude
pripravený na to, aby mohol samostatne, tvorivo a efektívne riešiť problémy, predkladať alternatívy
a efektívne komunikovať s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia bude
profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu , politického života, v
pedagogickej a novinárskej práci.
Vytvorenie vyšších územných celkov v roku 2001 otvorilo ďalší priestor pre profesionálne
uplatnenie absolventov magisterského štúdia politológie v procesoch kreovania a realizácie rozvoja
regiónov Slovenska, v integračných procesoch, cezhraničnej regionálnej spolupráce i v procesoch
komunikácie smerom k inštitúciám a organizáciám Európskej únie.
Na svoje profesionálne pôsobenie v štruktúrach regionálnej a ústrednej úrovne správy bude mať
primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.
Uplatnenie v praxi:
Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej
správy (štátne a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne) ako aj
subjekty tretieho sektoru, občianske združenia a nadácie.
Absolventi magisterského štúdia politológie budú pripravení aj na profesionálnu kariéru
vysokoškolských učiteľov a vstup do doktorandského štúdia.
Uvedený profil absolventa vymedzuje aj najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré
absolvent študijného programu získava v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Študijný
program tak pokrýva celý obsah študijného odboru a obsahuje všetky nosné témy. Zároveň
poskytuje aj dostatočnú možnosť alternatívneho výberu z dvoch variantov konkrétnejšej
špecializácie (európska integrácia alebo regionálna politika). Okrem toho majú študenti možnosť v
rámci voliteľných predmetov získať ďalšie znalosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ďalšej
profesionálnej kariére.
45
Rektorát
________________________________________________________________________________
Študijný plán – denné a externé magisterské štúdium
Denné štúdium – prvý magisterský ročník
I. Povinné predmety
Súčasné politické myslenie I
Teória sociálnych konfliktov
Organizačná kultúra
Európske integračné procesy
Sociológia politiky
Výskum verejnej mienky
Politológia v angl. jazyku I, II
Medzinárodné vzťahy v angl.
jazyku I, II
Aktuálne otázky sociálnej politiky
Masmediálna politika
Metodológia výskumu v politológii
Politické stratégie
Súčasné politické myslenie II
II. Povinne voliteľné predmety*
Medzinárodné vzťahy
Výberový predmet v angl. jazyku
Marketingová komunikácia
v politike
Vojna ako nástroj politiky
Európska integračná politika
III. Výberové predmety
Psychológia politiky
Textový seminár
Moderné dejiny európskej politiky
Politický radikalizmus
Textový seminár
ZS
rozsah (h)
Ukonč.
2/0/0
s
2/0/0
2/0/0
2/0/0
0/2/0
0/2/0
s
s
s
z
z
0/2/0
z
0/2/0
z
0/2/0
z
0/2/0
LS
rozsah
(h)
Ukonč.
2/0/0
s
0/2/0
z
5
4
4
4
5
4
2/2
0/2/0
2/0/0
0/2/0
0/2/0
2/1/0
2/0/0
z
s
z
z
s
s
2/2
4
3
3
4
4
0/2/0
z
Mgr. Bušša
Mgr. Tamene,
2/2 PhD./Mgr. Struhár
0/2/0
z
Zabezpečuje
Mgr. Štrauss, PhD.
Mgr. Štrauss, PhD.
PhDr. Csányi, PhD.
doc. Hrivík, CSc.
prof. Polonský, CSc.
Mgr. Bušša
Mgr. Struhár
Mgr. Tamene, PhD.
doc. Bočáková, PhD.
PaedDr. Tomašíková
Mgr. Bušša
Mgr. Štrauss, PhD.
PhDr. Kucharčík,PhD.
2
z
2
2
2
z
z
2
2
2
2
2
z
0/2/0
0/2/0
0/2/0
2/0/0
Kredity
Názov predmetu
z
z
z
2/0/0
0/2/0
Mgr. Struhár
PhDr. Hurný
doc. Hrivík, CSc.
Kpol
Kpol
Kpol
Kpol
Kpol
46
Rektorát
________________________________________________________________________________
Denné štúdium – druhý magisterský ročník
I. Povinné predmety
Súčasné politické myslenie III
Bezpečnostná politika
Aktuálne otázky politiky SR
Diplomový seminár
Politológia v angl. jazyku I, II
Medzinárodné vzťahy v angl.
jazyku I, II
Politická analýza
Politická kultúra
Diplomová práca
II. Povinne voliteľné predmety*
Diplomatický protokol
Teórie demokracie
Výberový predmet v angl. jazyku
Aktuálne otázky európskej politiky
Teórie modernizácie
Ukonč.
0/2/0
2/0/0
z
s
0/4/0
0/2/0
z
z
0/2/0
2/1/0
z
s
0/2/0
0/2/0
0/2/0
z
z
z
Ukonč.
Kredity
Názov predmetu
ZS
rozsah
(h)
0/2/0
z
0/2/0
z
5
5
5
7
2/2
0/2/0
z
0/2/0
0/0/14
z
z
2/2
5 PhDr. Lincényi, PhD.
5 Mgr. Garajová
12 KPol
z
z
z
2
2
2/2
2
2
LS
rozsah
(h)
0/2/0
0/2/0
0/2/0
Zabezpečuje
Mgr. Garajová
doc. Hrivík,CSc.
Mgr. Struhár
KPol
Mgr. Struhár
Mgr. Tamene, PhD.
PhDr. Lincényi, PhD.
Mgr. Bušša
Mgr. Tamene,PhD.
Mgr. Struhár
Mgr. Bušša
47
Rektorát
________________________________________________________________________________
Externé štúdium – prvý magisterský ročník
I. Povinné predmety
Súčasné politické myslenie I
Teória sociálnych konfliktov
Organizačná kultúra
Európske integračné procesy
Sociológia politiky
Výskum verejnej mienky
Politológia v angl. jazyku I, II
Medzinárodné vzťahy v angl.
jazyku I, II
Aktuálne otázky sociálnej politiky
Masmediálna politika
Metodológia výskumu v politológii
Politické stratégie
Súčasné politické myslenie II
II. Povinne voliteľné predmety*
Medzinárodné vzťahy
Výberový predmet v angl. jazyku
Marketingová komunikácia
v politike
Vojna ako nástroj politiky
Európska integračná politika
III. Výberové predmety
Psychológia politiky
Textový seminár
Moderné dejiny európskej politiky
Politický radikalizmus
Textový seminár
ZS
rozsah (h)
Ukonč.
12
s
8
12
8
8
8
s
s
s
z
z
8
z
8
z
8
z
8
LS
rozsah
(h)
Ukonč.
8
s
8
z
5
4
4
4
5
4
2/2
8
8
8
8
8
12
z
s
z
z
s
s
2/2
4
3
3
4
4
8
z
Mgr. Bušša
Mgr. Tamene,
2/2 PhD./Mgr. Struhár
8
z
Zabezpečuje
Mgr. Štrauss, PhD.
Mgr. Štrauss, PhD.
PhDr. Csányi, PhD.
doc. Hrivík, CSc.
prof. Polonský, CSc.
Mgr. Bušša
Mgr. Struhár
Mgr. Tamene, PhD.
doc. Bočáková, PhD.
PaedDr. Tomašíková
Mgr. Bušša
Mgr. Štrauss, PhD.
PhDr. Kucharčík,PhD.
2
z
2
2
2
z
z
2
2
2
2
2
z
8
8
8
8
Kredity
Názov predmetu
z
z
z
8
8
Mgr. Struhár
PhDr. Hurný
doc. Hrivík, CSc.
Kpol
Kpol
Kpol
Kpol
Kpol
48
Rektorát
________________________________________________________________________________
Externé štúdium – druhý magisterský ročník
I. Povinné predmety
Súčasné politické myslenie III
Bezpečnostná politika
Aktuálne otázky politiky SR
Diplomový seminár
Politológia v angl. jazyku I, II
Medzinárodné vzťahy v angl.
jazyku I, II
Politická analýza
Politická kultúra
Diplomová práca
Ukonč.
12
8
z
s
8
8
z
z
8
8
z
s
Ukonč.
Kredity
Názov predmetu
ZS
rozsah
(h)
8
z
8
z
5
5
5
7
2/2
8
z
8
8
z
z
LS
rozsah
(h)
Zabezpečuje
Mgr. Garajová
doc. Hrivík,CSc.
Mgr. Struhár
KPol
Mgr. Struhár
Mgr. Tamene, PhD.
2/2
5 PhDr. Lincényi, PhD.
5 Mgr. Garajová
12 KPol
II. Povinne voliteľné predmety*
Diplomatický protokol
8
z
2 PhDr. Lincényi, PhD.
Teórie demokracie
8
z
2 Mgr. Bušša
Výberový predmet v angl. jazyku
8
z
8
z
2/2 Mgr. Tamene,PhD.
Aktuálne otázky európskej politiky
8
z
2 Mgr. Struhár
Teórie modernizácie
8
z
2 Mgr. Bušša
*Z povinne voliteľných predmetov si študent vyberie minimálne dva za semester v každom ročníku a v oboch formách
štúdia.
49
Rektorát
________________________________________________________________________________
3. ANOTÁCIE PREDMETOV
Dejiny Slovenska
Predmet je súčasťou denného a externého bakalárskeho štúdia. Jeho úlohou je rozšíriť vedomosti
poslucháčov z dejín Slovenska. Obsahuje 12 základných tém, ktoré sú ťažiskové v našich
národných dejinách. Keďže sa predpokladá určitý časový odstup poslucháčov od systematického
štúdia dejín Slovenska, základnou úlohou predmetu je rozšíriť vedomosti poslucháčov na
požadovanú úroveň bakalárskeho štúdia.
Predpokladá sa, že štúdium by malo prispieť k osvojeniu si vedomostí zo slovenských národných
dejín, k vytváraniu pozitívnych vzťahov poslucháčov k národným dejinám Slovákov.
Odborný seminár v cudzom jazyku
Cieľom predmetu je rozšírenie cudzojazyčnej politologickej terminológie. Odborné texty sa venujú
detailnej analýze politického systému európskych krajín. Študenti reagujú na aktuálne politické
dianie v Slovenskej republike a diskutujú o súčasných vnútropolitických otázkach. Základná
terminológia dokumentov Európskej únie.
Politický systém SR
Kurz sa zaoberá základnými pojmami a aktuálnymi udalosťami vzťahujúcimi sa k politickému
systému SR. Časť kurzu je vyhradená pre historický exkurz do histórie politických systémov na
území Slovenska od roku 1918 po súčasnosť a ich vzájomnú komparáciu. Po absolvovaní kurzu by
mal študent mať ucelený obraz o fungovaní politického systému SR ale aj iných krajín.
Úvod do teórie politiky
Cieľom prednáškového cyklu je poskytnúť študentom východiskový prehľad o politologickej
problematike a oboznámiť ich s obsahom základných kategórií tejto disciplíny. Zmyslom výučby je
motivácia študentov k samostatnému štúdiu predmetu politológie.
Vláda a politika SR
Základným poslaním kurzu Vláda a politika SR je podrobne zoznámiť poslucháčov s
problematikou súvzťažnosti moci a politiky v konkrétnych podmienkach Slovenska s akceptáciou
ich doterajších teoretických vedomostí z odboru politológie tak, aby:
Prostredníctvom tohto kurzu bol popri získaní sumy praktických poznatkov preverený aj záujem a
najmä schopnosť analyzovať politickú a mocenskú realitu na Slovensku.
Získali základné komparatívne analytické návyky vo vzťahu k realite vlády a moci na Slovensku a
následne v širších súvislostiach celého študijného programu.
Základy psychológie
Charakteristika základných otázok v psychológii /pojmy, metódy, experiment/, vývin psychológie,
jej členenie, poznávacie procesy, ontogenéza, osobnosť
Základy sociológie
Študijný predmet sa zameriava na prezentáciu základných sociologických poznatkov, ktoré sa
vzťahujú na charakteristiku, vývoj, štruktúru, inštitucionalizáciu, organizáciu a fungovanie
spoločnosti. Sprostredkuje analýzu významných sociálnych javov a procesov na makro- a
mikrosociálnej úrovni. Osobitnú pozornosť venuje problematike sociálnych skupín sociálnej
stratifikácii a mobilite, otázkam sociálnej motivačnej štruktúry a sociálnej komunikácie. Výber
problematiky a spôsob jej podania sa realizuje vo väzbe na štúdium politológie, s ohľadom na
50
Rektorát
________________________________________________________________________________
potreby tohto štúdia a jeho synergiu
Demografia
Demografia predstavuje vedu o reprodukcii ľudských populácií. Zaoberá sa základmi existencie
spoločnosti a preto sa vyznačuje blízkosťou nielen k spoločenským vedám ako sú politológia,
sociológia, etnológia, pedagogika a psychológia, ale aj k takým vedným disciplínam ako sú
biológia, matematická štatistika a geografia.
Medzi ústredné demografické pojmy patria pôrodnosť a úmrtnosť, ktoré sa viažu na demografické
udalosti(narodenie, úmrtie). V civilizovaných spoločnostiach ich však ovplyvňujú kultúrne vzory
správania a obrady (krst, pohreb). Každá spoločnosť právne reguluje procesy uzatvárania
manželstva, rozvodov, vdovstva, potratov. Demografická štruktúra obyvateľstva krajiny a jej
regiónov podľa veku a pohlavia, ako aj podľa vzdelania a profesionálnej skladby, zdravotného
stavu predstavuje základné informácie pre formovanie populačnej a rodinnej politiky štátu.
Politológovia získavajú v teórii a metódach demografie dôležité znalosti pre orientáciu sa v
prebiehajúcich spoločenských procesoch pod vplyvom výzvy globalizácie a európskej integrácie a
dôležité praktické poznatky pre svoju budúcu profesionálnu prácu.
Seminárne práce sa budú sústreďovať na schopnosť študentov získavať samostatne demografické
informácie, využívať koncepcie, pojmy a metódy demografie pri spracúvaní demografických
informácií v regionálnom kontexte. Adepti politologického štúdia sa budú učiť vyvodzovať z nich
sociologicko-politologické závery pre politické stratégie politických strán, pre populačnú a rodinnú
politiku orgánov verejnej správy .
Dejiny politického myslenia
Obsahom predmetu je výklad najdôležitejších politických teórií, koncepcií i utópií v ich historickej
následnosti. Cieľom je poskytnúť obraz o vývine štátno-politického, sociálno-politického a právnopolitického myslenia predovšetkým na našom kontinente
História regiónov Slovenska
Predmet je súčasťou bakalárskeho štúdia politológie, pretože v budúcnosti rozvoj spoločnosti a
najvýznamnejšia spolupráca sa bude uskutočňovať predovšetkým v regiónoch a medzi nimi, je
potrebné, aby poslucháči ako budúci politológovia sa podrobnejšie oboznámili i s
najvýznamnejšími historickými udalosťami v regiónoch Slovenska. Štúdium tohto predmetu im
umožní získať o regionálnej histórii potrebné vedomosti a pomôže im v ich politologickej praxi.
Ľudské a občianske práva
Úlohou vyučovania tohto predmetu je dosiahnuť, aby poslucháči pochopili vzťah štátu k občanom,
ale i naopak – vzťah občanov k štátu, úlohu štátu pri ochrane a uplatňovaniu ľudských a
občianskych práv a v neposlednom rade i participovanie občanov na výkone štátnej moci. Rovnako
je dôležité, aby poslucháči nielen poznali, ale si aj osvojili obsah ľudských a občianskych práv a
systém ich ochrany. Ľudské práva sú chápané i ako univerzálna hodnota, a tak poslucháči v týchto
prednáškach a cvičeniach by mali pochopiť ich prechod zo štátu na medzinárodnú úroveň a ich
dodržiavanie ako podmienku integračného úsilia Slovenskej republiky. Štúdium tejto problematiky
by ich malo viesť k poznaniu a pochopeniu tvorby univerzálnych systémov ľudských a občianskych
práv a nevyhnutnosti ich ochrany.
Sociálna politika
Predmet prináša základné informácie o sociálnej situácii v SR a prehľad hlavných systémov v SR.
Analyzuje vývoj, realizáciu a efekty opatrení v oblastiach ako sú riešenie nezamestnanosti, pomoc
chudobným a ľuďom v sociálnej núdzi, sociálna podpora rodín s deťmi, dôchodkové a nemocenské
poistenie. Analyzuje podstatné problémy v sociálnej sfére.
51
Rektorát
________________________________________________________________________________
Metódy empirického výskumu v politológii
Študenti sa zoznamujú v predmete so všeobecnou metodológiou vedného výskumu, s jej
uplatňovaním v politológii. Osobitne sa prezentujú jednotlivé významnejšie metódy výskumu,
východisková teória, problematika premenných, komparatívna metóda, prípadové štúdie,
experiment ex post facto, historická metóda, typologická metóda, modelovanie vo vede, stručne sa
prezentujú základné postupy štatistiky s orientáciou na jej uplatnenie v empirickom a
politologickom výskume. Tento predmet je komplementárny s predmetom Empirický výskum v
politológii.
Textový seminár I
Kurz je zameraný na oboznámenie študentov prvého ročníka s dielom amerického politológa
Samuela P. Huntingtona „Střet civilizací.“ Poslucháči sa na jednotlivých seminároch postupne
budú oboznamovať s danou publikáciou a formou seminárnych prác preukazovať schopnosť
porozumieť danej problematike.
Sociológia politiky
Politická sociológia predstavuje spojenie všeobecnej sociológie s politológiou. Ako vedná
špecializácia sa konštituovala na báze procesov rozvoja demokracie ako odbor, ktorý sa zaoberá
politikou ako osobitým sociálnym fenoménom. Študenti politológie by si mali osvojiť pojmový
aparát, ktorý politická sociológia používa, metódy a klasické i súčasné teoretické prístupy a
koncepcie viažuce sa na komplex otázok fungovania politickej sféry spoločnosti.
Textový seminár II.
Teória demokracie od Giovanniho Sartoriho patrí medzi základnú politologickú literatúru. Okrem
toho, že nazerá na problém demokracie z detailného pohľadu, poskytuje Sartori čitateľom
stanoviská mnohých autorít politickej vedy. Poslucháči politológie tak majú príležitosť oboznámiť
sa nie len s pohľadom Sartoriho, ale aj Aristotela, Machiavelliho, Rousseaua, Kanta, Marxa,
Webera, Karla Deutscha, Friedricha, Moscu, Pareta, Dahla, Arendtovej, Hayeka, Lijpharta atd.
Študenti interpretáciou myšlienok G. Sartoriho ako aj iných autorov o demokracii resp. o všetkých
inštitúciách existujúcich v demokratickom prostredí, si prehlbujú poznatky v sociálno-politickej
filozofii a získavajú tak ucelený pohľad na problém demokracie. Sartori zároveň výrazne prispieva
k pojmovému upresneniu kategórií politickej vedy u študentov politológie.
Transformačné procesy v krajinách strednej Európy
Kurz je zameraný na pochopenie fenoménu regiónu strednej Európy, jeho vymedzenie voči
západnej a východnej Európe. Dôraz je kladený na pochopenie všetkých historických a kultúrnych
dejov, ktoré sa v tomto priestore odohrali v modernej histórii. Študenti vo svojich prácach budú
skúmať aj politický a stranícky vývoj v jednotlivých krajinách strednej Európy po roku 1945, no
najmä po roku 1989.
Teória politických strán a straníckych systémov
Predmet sprostredkuje študentom politologické a sociologické poznatky o charakteristike a činnosti
politických strán. Osobitne sa zameriava na slovenskú politickú scénu. Sleduje rolu politických
strán ako skupinových subjektov artikulácie politických záujmov a politicky významných ďalších
záujmov ako aj formulovania politických cieľov a tvorby politických programov. Objasňuje úsilie a
metódy politických strán v dosahovaní politickej moci, resp. účasti na nej. Interpretuje praktiky a
mechanizmy ich vzájomnej kooperácie i súperenia. Poskytuje pohľad na riziká nelegálnych praktík
v ich činnosti. Zoznamuje študentov s výsledkami výskumov vzťahov politických strán s ich
politickou a sociálnou základňou. Poznatky o charakteristikách a fungovaní politických strán a
52
Rektorát
________________________________________________________________________________
schopnosti analýzy tejto problematiky sú súčasťou kvalifikácie politológov na ich odbornú
teoretickú i prakticky orientovanú činnosť.
Politická komunikácia
Kurz „Politická komunikácia“ má informovať poslucháčov o základných pojmoch a metódach resp.
výskumoch v oblasti skúmania komunikácie a médií. V rámci tohto sú pripravené a štruktúrované
prednášky, ktoré budú zamerané na vysvetlenie kľúčových pojmov a základných výskumoch v
danej oblasti. Semináre budú vedené v formou diskusií a rozboru častí prác významných
sociológov, ktoré budú študenti spracovávať vo svojich seminárnych prácach v rozsahu 3 – 5
normostrán.
Porovnávacia politológia – exekutíva, výkonná moc
Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o činnosti, pozitívach i negatívach jednotlivých
typov exekutívy vo vybraných krajinách sveta s dôrazom na ich schopnosť samostatne analyzovať a
komparovať
Teórie politických systémov
Podstatou kurzu „Teórie politických systémov“ je zamýšľanie sa nad procesom hľadania novej
paradigmy vývoja politického systému. Ide o definovanie nových politických komponentov, resp.
elementov, ktorých podstata nespočíva v otázkach spravovania moci, ale jej ovplyvňovania. V tejto
súvislosti je potrebné novo definovať úlohu štátu. Politické systémy sa v súčasnosti vyvíjajú vo
väčšej väzbe na svetový vývoj, takže vzniká otázka vzájomného ovplyvňovania a hľadania
efektívnejších organizačných foriem, umožňujúcich zvyšovanie uspokojovania potrieb ľudí na
Zemi.
Textový seminár III – Súčasná politická filozofia
Kurz je zameraný na oboznámenie poslucháčov s dielami najvýznamnejších súčasných politických
filozofov, ktorý sa venujú problematike teórie spravodlivosti, libertarianizmu, komunitarizmu,
egalitarizmu resp. liberálnej politickej filozofii. Pri prezentácií jednotlivých diel autorov budú
poslucháči vzchádzať so súhrnnej práce Jánosa Kisa: Súčasná politická filozofia. Zborníku textov
anglosaských autorov 20. storočia, venovaný danej problematike. Počas jednotlivých seminárov,
budú musieť študenti preštudovať jednotlivé úryvky z diel a recenzovať jeden z nich vo forme
seminárnej práce. V rámci kurzu sa okrem seminárnej práce bude ešte hodnotiť aktívna účasť na
seminároch a schopnosť poslucháčov účastniť sa odbornej diskusie na kľúčové otázky
vychádzajúce z prezentácie jednotlivých prác politických filozofov.
Transformačné procesy v krajinách východnej Európy
Predmet systematicky nadväzuje na Stredoeurópske štúdie. Jeho cieľom je poskytnúť študentom
prehľad o politickom a kultúrnom vývoja krajín východnej Európy – bývalá Juhoslávia, Pobaltie,
Rumunsko a Bulharsko. Dôraz je kladený na vývoj po roku 1989 so snahou o komparáciu a
vyvodenie záverov na obdobný proces, ktorý sa uskutočnil aj na Slovensku. Ťažisko kurzu spočíva
na práci študentov so zahraničnými odbornými odkazmi.
Porovnávaciea politológia – zastupiteľská demokracia
Kurz „Zastupiteľská demokracia“ je orientovaný na otázky zastupiteľskej demokracie.
Nadväzuje na predchádzajúce kurzy porovnávacej politológie a rozoberá otázku legitimizácie
moci v liberálnodemokratickom politickom systéme. Okrem toho je jeho
obsahom tiež porovnávanie jednotlivých častí zastupiteľskej demokracie. Všetky otázky sú
riešené na pozadí reálnych politických systémov, čiže pohľadom na existujúce parlamentné
systémy.
53
Rektorát
________________________________________________________________________________
Dejiny politického myslenia na Slovensku
Účelom predmetu je vyvolať u študentov politológie hlboký a trvalý záujem o dejiny politického
myslenia na Slovensku. Predmet sprostredkúva študentom východiskovú štruktúru a sústavu
poznatkov o tejto historickej problematike. Orientuje ich na potrebu neustáleho dopĺňania,
prehlbovania a spresňovania poznatkov. Učí ich konkrétno historickému prístupu a usmerňuje ich k
potrebnej objektivite v hodnotení, nabáda k nevyhnutnej miere nadhľadu. Upozorňuje ich na
súvislosti slovenského politického myslenia s politickými prúdmi vo svete.
Globalizácia
Predmet „Globalizácia“ je orientovaný na objasnenie hlavných atribútov idey globalizácie a ich
prejavov vo svetovom vývoji. Opiera sa o teoretické názory, ktoré sú komparované s realitou
a vývojovými tendenciami. Riadená je otázka efektívnosti globalizácie, aj jej negatívne sprievodné
prejavy. Akceptovateľnosť zmeny spôsobu života, konflikt medzi tradičnými a novými hodnotami,
ale tiež podstata a prejavy nového terorizmu z hľadiska globalizácie ľudskej spoločnosti
a zodpovednosti za jej vývoj. Socializácia človeka v globálnom svete a jeho realizátori.
Medzinárodné vzťahy
Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov s predmetom štúdia odboru medzinárodné vzťahy, s jeho
štruktúrou a so základnými teoretickými prístupmi k riešeniu problémov, ktorými sa zaoberá.
Štruktúra európskej integrácie
Študijný predmet sa zameriava na prezentáciu základných poznatkov o štruktúre európskej
integrácie, ktoré obohacujú disciplínu porovnávaciu politológiu ale aj medzinárodné vzťahy.
Poznatky, ktoré študijný predmet prezentuje sa vzťahujú na charakteristiku, vývoj, štruktúru,
inštitucionalizáciu, organizáciu, rozšírenie a fungovanie integračný proces v Európe. Porovnáva a
analyzuje významných integračných javov a sociálnych procesov kontinentu. Osobitnú pozornosť
venuje problematike rozšírenie a efektívnosti integračného procesu, dejinám európskej únie,
otázkam inštitucionálneho rámca a politickú spoluprácu a politickú kultúru, ako aj otázkam
prekážok integračného procesu. Zároveň analyzuje súčasnú integračnú snahu EÚ v rámci
dynamického vývoja medzinárodnej politiky a medzinárodných vzťahov. Zaoberá sa teoretickou a
praktickou oblasťou, ktoré majú prispieť k pochopeniu dnešného medzinárodného systému.
Textový seminár
Ide o špecifický spôsob prepojenia seminárnej vyučovacej formy s tematikou, ktorou sú vybrané
teoretické otázky 150-ročnej histórie slovenskej politiky. V jednotlivých etapách a líniách vývoja
slovenskej politiky sa z rôznych uhlov formovali pohľady na také skutočnosti ako je národná
svojbytnosť, štátna zvrchovanosť, autonómia, nacionalizmus, hierarchia úrovní a formy
geopolitických, etnických regionálnych a iných vzťahov a väzieb, národný záujem v konkrétnych
historických podmienkach, zjednocovanie a rozdeľovanie subjektov v procese jeho formulovania,
ich orientácia na typy spoločenského a politického usporiadania. Obsahové zameranie seminára
v perspektíve viacerých školských rokov predpokladá variabilitu sledujúcu väzby na súčasnosť,
v prítomnej etape najmä na európsky integračný proces.
Dejiny medzinárodných vzťahov
Kurz „Dejiny medzinárodných vzťahov“ sa zaoberá otázkami historického vývoja medzinárodnej
politiky a vzťahov medzi krajinami od počiatku moderných politických dejín po súčasnosť. Kurz
v sebe zahŕňa prehľad politických dejín európskych krajín foriem diplomatického riešenia
konfliktov od konca tridsať ročnej vojny (1648) a ich vplyv na fungovanie medzinárodného
spoločenstva v minulosti ako aj možných východísk pre budúcnosť.
54
Rektorát
________________________________________________________________________________
Kolokvium aktualít
Cieľom predmetu je konfrontovať teoretickú prípravu v magisterskom štúdiu s prístupmi
predstaviteľov politickej praxe. Využívajú sa možnosti prizvať zaujímavé, kvalifikované osobnosti
z oblasti vedeckého záujmu politológie, spoločensko-politickej praxe ako aj iných spoločenských
odborov ako je ekonómia, história, diplomacia a pod.
Medzinárodné organizácie
Predmet si kladie ako úlohu ukázať poslucháčom spojitosť obdobia globálneho usporiadania vo
svete s existenciou nadnárodných svetových organizácií, ktorých aktivity výrazne
ovplyvňujú medzinárodnú politiku i politiku národných štátov. Poslucháči štúdiom predmetu mali
by získať nielen relatívne ucelený obraz o činnosti najvýznamnejších medzinárodných organizácií,
ale predovšetkým pochopiť miesto týchto organizácií v súčasnom globalizačnom procese, zmysel
ich aktivít ako dôležitý fenomén svetovej politiky a tiež ich vplyv na reálne politické procesy.
Politický radikalizmus
Študijný predmet sa zameriava na prezentáciu základných poznatkov o politickom radikalizme v
rámci disciplíny porovnávacia politológia ale aj medzinárodnej politiky. Poznatky, ktoré študijný
predmet prezentuje sa vzťahujú na charakteristiku, vývoj, štruktúru, inštitucionalizáciu, organizáciu,
a ďalšie aspekty, ktoré súvisia s politickým radikalizmom. Osobitnú pozornosť venuje problematike
radikalizmu, ktorá je zakorenená v náboženstve.
Textový seminár
Kurz má zámer v priebehu jedného semestra oboznámiť študentov tretieho ročníka politológie s
významným dielom amerického politológa Francisa Fukuyamu (Koniec dejín a posledný človek) a
formou seminárnych prác preukázať schopnosť komparovať svoje vedomosti z Textového semináru
I. (S.P. Huntington) s koncepciou F. Fukuyamu
Diplomový seminár
Zmyslom predmetu poskytnúť študentom inštrukcie, metodologické a metodické pokyny a tvorby
diplomovej práce a to diferencovane podľa typov prác v danom seminári, zásady prístupu
k materiálu ako sú archívne materiály, literatúra, štatistické materiály, empirické údaje a iné, zásady
používania odbornej terminológie, jazyková stránka práce až po vytlačenie a zviazanie práce.
Súčasné politické myslenie I.
Rozšírenie vedomostí študentov magisterského štúdia o ďalšie teórie, ktoré vznikli v prvej polovici
20. storočia. Ide o komparáciu teoretických názorov, ktoré sa vzťahujú na povojnový krízový vývoj
s akcentáciou na politickú sféru. Ide aj o komparáciu teoretických názorov na vzťah medzi prejavmi
politickej, sociálnej a kultúrnej krízy.
Súčasné politické myslenie II.
Rozšírenie a aktualizácia vedomostí študentov magisterského štúdia politológie o ďalšie teórie,
ktoré vznikli v druhej polovici 20. storočia s akcentom na koniec 20. storočia a jeho prechod do 21.
storočia. Zámerom je poukázať na politickú anticipáciu a odhaľovanie možných konfliktných
a krízových prejavov v liberálnych systémoch.
Metodológia výskumu v politológii
Účelom predmetu je orientovať študentov na metodologickú a metodickú stránku poznávania
v oblasti politológie.
Politológia v rovine empirického poznávania konkrétnej sociálnej skutočnosti má mnohé spoločné
so sociológiou, sociálnou psychológiou i ďalšími spoločenskovednými odbormi. Metodika zberu
55
Rektorát
________________________________________________________________________________
informácií o konkrétnej skutočnosti je v mnohých ohľadoch zhodná alebo podobná.
Prostredníctvom poznatkov o empirickom výskume sa študenti politológie pripravujú na také
poznávacie aktivity ako je výskum verejnej mienky, výskum politických postojov, výskum, analýza
a prognózy volebného správania, obsahová analýza dokumentov, analýza politickej komunikácie a
ďalšie.
Poznatky o metódach a technikách výskumu prispievajú k rozšíreniu metodologickej základne
odbornej politologickej prípravy.
Európske integračné procesy
Kurz je zameraný na pochopenie európskych integračných procesoch tak, ako sa postupne vynárali
v procese európskej integrácie. Nesleduje len súčasné procesy, ktoré sú istým vyvrcholením, ale
mapuje celý proces od jeho počiatku. Kurz je zameraný ako kritická reflexia a diskusia o tom, kde
sa v súčasnosti nachádza zjednocujúca sa Európa.
Študenti by mali v jeho závere vedieť sformulovať a obhájiť vlastné názory a postrehy na európske
integračné procesy.
Organizačná kultúra
Zmyslom predmetu „Organizačná kultúra“ je vysvetlenie otázok sofistikácie tvorby
organizácie, vytvorenia je kréda, pochopenie vodcovskej úlohy v organizácii. Politické strany,
občianske združenia, ale aj štátne inštitúcie si vytvárajú špecifickú organizačnú kultúru, ktorá je
v pluralitnom systéme súčasťou konkurenčného boja o politický vplyv a moc. Organizačná
kultúra je založená na určitých črtách charakteristických pre konkrétnu organizáciu, ale zároveň
je dynamická. Proces európskej integrácie si vyžaduje pochopenie očakávanej kontinentálnej
kontinuity ale tiež rozmanitosti.
Sociológia politiky
Predmet sprostredkuje študentom politologické a sociologické poznatky o charakteristike a činnosti
politických strán. Osobitne sa zameriava na slovenskú politickú scénu. Sleduje rolu politických
strán ako skupinových subjektov artikulácie politických záujmov a politicky významných ďalších
záujmov ako aj formulovania politických cieľov a tvorby politických programov. Objasňuje úsilie a
metódy politických strán v dosahovaní politickej moci, resp. účasti na nej. Interpretuje praktiky a
mechanizmy ich vzájomnej kooperácie i súperenia. Poskytuje pohľad na riziká nelegálnych praktík
v ich činnosti. Zoznamuje študentov s výsledkami výskumov vzťahov politických strán s ich
politickou a sociálnou základňou. Poznatky o charakteristikách a fungovaní politických strán a
schopnosti analýzy tejto problematiky sú súčasťou kvalifikácie politológov na ich odbornú
teoretickú i prakticky orientovanú činnosť.
Teória sociálnych konfliktov
V predmete sa interpretuje konflikt ako výrazný a častý druh sociálnych a politických vzťahov.
V pojmovom inštrumentári politológie a sociológie predstavuje jednu z kľúčových kategórií, ktoré
označuje vyhrotenú kvalitu vzťahov. Paušálne negatívne hodnotenie konfliktov nezodpovedá
kvalifikovanému prístupu, lebo konflikty plnia niekedy funkciu akcelerátora vývoja. Extrémne
tvrdé formy konfliktov však prežívajú.
Podstata, kvalitatívne varianty, rôznosť intenzity konfliktov, často ďalekosiahly dosah na
fungovanie, niekedy na samotnú existenciu tej – ktorej spoločnosti robí z nich predmet sústredenej
pozornosti politológie a jej výučby.
56
Rektorát
________________________________________________________________________________
Textový seminár
Ide o špecifický spôsob prepojenia seminárnej vyučovacej formy s tematikou, ktorou sú vybrané
teoretické otázky 150-ročnej histórie slovenskej politiky. V jednotlivých etapách a líniách vývoja
slovenskej politiky sa z rôznych uhlov formovali pohľady na také skutočnosti ako je národná
svojbytnosť, štátna zvrchovanosť, autonómia, nacionalizmus, hierarchia úrovní a formy
geopolitických, etnických regionálnych a iných vzťahov a väzieb, národný záujem v konkrétnych
historických podmienkach, zjednocovanie a rozdeľovanie subjektov v procese jeho formulovania,
ich orientácia na typy spoločenského a politického usporiadania.
Obsahové zameranie seminára v perspektíve viacerých školských rokov predpokladá variabilitu
sledujúcu väzby na súčasnosť, v prítomnej etape najmä na európsky integračný proces.
Výskum verejnej mienky
Sociológia verejnej mienky predstavuje vednú disciplínu, ktorej zistenia (teoretické i empirické)
relevantným spôsobom ovplyvňujú poznatkovú bázu nevyhnutnú pre analýzu aktuálnych
politických procesov. Jej vznik úzko súvisí s rozvojom demokratických praktík v 20. storočí. Jej
predmetom je problematika formovania verejnej mienky ako specifického
spoločenského a politického fenoménu moderných spoločností, ako aj otázky poznávania verejnej
mienky a jej nositeľov rôznymi metódami a metodickými inštrumentáriami. Študenti politológie by
mali získať základný prehľad v problematike sociológie verejnej mienky, osvojiť si pojmový aparát,
s ktorým pracuje, spoznať limity a obmedzenia rôznych metodických prístupov skúmania verejnej
mienky.
Diplomový seminár
Zmyslom predmetu poskytnúť študentom inštrukcie, metodologické a metodické pokyny a tvorby
diplomovej práce a to diferencovane podľa typov prác v danom seminári, zásady prístupu
k materiálu ako sú archívne materiály, literatúra, štatistické materiály, empirické údaje a iné, zásady
používania odbornej terminológie, jazyková stránka práce až po vytlačenie a zviazanie práce.
Európska integračná politika
Študijný predmet sa zameriava na prezentáciu hlavné európske inštitúcie, ich aktivity, členské štáty
a analyzuje politické aspekty Únie. Prispeje k poznaniu integračných procesov v Európe ako aj
vedomosti o ich štruktúre. Prezentuje poznatky o tom čo vlastne EÚ je, ako funguje, čo môže
ponúknuť a čo od členov čaká, napríklad ak sa Slovensko do nej integruje. Prezentuje vyváženú
informáciu, ktorá je vyváženým činiteľom pri vytváraní postojov k základným otázkam európskej
politiky.
Masmediálna politika
Kurz je zameraný na vysvetlenie postavenia masmédií v demokratickom politickom systéme. Ide
o jeden z prejavov občianskych slobôd: slobodu prejavu, formou ovplyvňovania iných osôb
a politických inštitúcií, uskutočňovanie politickej propagandy, dôležitú úlohu v procese socializácie
občana, pôsobenie ako komunikačnej linky medzi politickou sférou a občanmi. Dôležitú úlohu
zohrávajú masmédiá v procese vytvárania občianskej spoločnosti. Cieľom kurzu je zorientovať
poslucháčov v mediálnom pluralitnom priestore, pochopiť tento priestor v jeho vývojových fázach,
aj ako globálny kybernetický priestor.
Politické stratégie
Kurz je zameraný na vysvetlenie otázok zmyslu a tvorby politických stratégií. Ide o odbornosť
prípravy politických vízií politických subjektov (politických strán, štátov a medzinárodných
združení). Vysvetlenie rozdielov medzi politickým vodcovstvo a politickým manažérstvom.
57
Rektorát
________________________________________________________________________________
Politická stratégia ako predpoklad slobody jednotlivca v rozhodovaní o vlastnom osude – čiže
realizácia občianskej spoločnosti
Aktuálne otázky sociálnej politiky
Kurz je zameraný na objasnenie teoretických ale tiež praktických stránok sociálnej politiky a jej
porovnanie s vyspelými demokraciami. Ide o otázku vývoja sociálnej politiky, vznik nových
sociálnych subjektov, ich previazanosť s politickou sférou, realizácia tradičného ideálu sociálneho
blahobytu v komparácii na jeho obsah a politiku po druhej svetovej vojne a v súčasných
podmienkach. Dôležitými sú otázky vzťahu medzi vládnou a regionálnou sociálnou politikou.
Špecifickou je otázka sociálneho postavenia Rómov a perspektív vývoja. Sociálna integrácia je
súčasťou celkovej integrácie rómskej populácie do väčšinovej spoločnosti.
Bezpečnostná politika
Predmet je súčasťou magisterského štúdia. Jeho úlohou je podrobne oboznámiť poslucháčov s
genézou i súčasným stavom bezpečnostnej politiky vo svete, predovšetkým však v Európe, s
vývojom a súčasnými medzinárodnými vzťahmi, predovšetkým vo vzťahu k rozhodujúcim
procesom našej doby, t.j. v spojitosti s integračnými procesmi vo svete a v Európe zvlášť. Štúdiom
predmetu by poslucháči mali získať potrebné vedomosti o ťažiskových smeroch vývoja
bezpečnostnej politiky vo svete a charaktere súčasných medzinárodných vzťahoch.
Diplomový seminár
Zmyslom predmetu poskytnúť študentom inštrukcie, metodologické a metodické pokyny a tvorby
diplomovej práce a to diferencovane podľa typov prác v danom seminári, zásady prístupu
k materiálu ako sú archívne materiály, literatúra, štatistické materiály, empirické údaje a iné, zásady
používania odbornej terminológie, jazyková stránka práce až po vytlačenie a zviazanie práce.
Politická analýza
Kurz „Politická analýza“ sa zaoberá otázkami praktického ovplyvňovania politických procesov.
Jeho základ tvoria úvahy Roberta Dahla vyslovené v publikácii „Modern Polical Analysis“. Ide o
skĺbenie teoretických východísk a analýzy politického ovplyvňovania tvorby politiky. Analyzujú sa
v ňom subjekty a objekty politického vplyvu, mechanizmy jeho realizácie a vzťah medzi mocou
a vplyvom. Vyústením kurzu je vysvetlenie vzťahu medzi vedou (najmä politológiou) a praktickou
politikou.
Aktuálne otázky európskej politiky
Predmet je súčasťou denného magisterského štúdia. Jeho cieľom je oboznámiť poslucháčov s
aktuálnymi otázkami európskej a v náväznosti i svetovej politiky, so zámerom zlepšiť ich orientáciu
v medzinárodnom politickom dianí. Štúdium tohto predmetu im umožní získať potrebné vedomosti
o súčasnej politickej situácii v Európe i vo svete a lepšie pochopiť miesto Slovenskej republiky v
európskych súvislostiach, porozumieť orientácii slovenskej zahraničnej politiky.
Vybrané kapitoly dejín ekonomického myslenia
Vybrané kapitoly dejín ekonomického myslenia oboznámia poslucháčov politológie so základnými
ekonomicko – filozofickými smermi myslenia západnej civilizácie. Predstavenie jednotlivých
ekonomicko – filozofických škôl je predpokladom pre ďalší rozvoj orientácie poslucháčov
v politicko – ekonomických otázkach. Prostredníctvom historického exkurzu od antiky po
súčasnosť ekonomickou filozofiou vysokoškolskí študenti porozumejú pôvodu politických názorov
aktérov politiky.
58
Rektorát
________________________________________________________________________________
Totalitné hnutia v 20. storočí
Totalitné hnutia v 20. storočí majú poslucháčom politológie predniesť základné filozofické
a politické súvislosti vzniku a pôsobenia totalitných ideológií a ich hnutí v 20. storočí. Pre hlbší
pohľad presnejšiemu porozumeniu uchopenia moci politickými extrémistami v euro-ázijskej časti
sveta je potrebné prestaviť filozofické základy totalitných hnutí. Ďalšie prednášky budú orientované
na priebeh vzniku, vzostupu a pádu totalitných hnutí v Taliansku, Nemecku a Rusku. Záver kurzu
bude venovaný súčasnému politickému extrémizmu a radikalizmu a potenciálnemu nebezpečenstvu
z nich plynúcich.
Metódy výskumu politických strán
Politické strany sú ústrednými aktérmi demokratickej kompetetívnej politiky. Na volebnej súťaži sa
podieľajú od liberálnych politických reforiem politických systémov západnej Európy v polovici 19.
storočia. Za viac ako 150 rokov prešli politické strany svojim vývojom. Súčasne vznikli viaceré
typológie a klasifikácie politických strán ako aj samotných definícií pojmu politická strana, pričom
viacerí autori viac-menej rezignovali na možnosť univerzálnej alebo všeobecnej definície politickej
strany. Kurz sa preto venuje dielam významných politológov a sociológov, ktorí významným
spôsobom prispeli k výskumu politických strán.
Riešenie konfliktov
Predmet poskytuje teoretický rámec k predchádzaniu konfliktom, dohovoru s úrovňami diskusie či
ďalším procesom riešenia konfliktov v rátane vyjednávania (prieskum názorov, žiadosť o komentár,
zapojenie tretej strany) a procesu sprostredkovania – mediácie. Po obsahovej stránke je výučba
predmetu Riešenie konfliktov koncipovaná spôsobom, aby sa u študentov rozvíjalo pluralisticky
orientované myslenie, aby rozumeli problémom a motívom vzniku konfliktov, aby sa naučili zaujať
stanovisko na základe konfrontácie názorov, s cieľom vyriešiť vzniknutý konflikt. Predmet
nadväzuje na teoretické predmety Úvod do teórie komunikácie, Politická komunikácia či Politická
analýza.
Politická analýza
Cieľom predmetu je aplikovať získané poznatky na predmetoch zameraných na teoretický rámec.
Študenti by mali počas stretnutí deskriptívne a následne interpretatívne analyzovať aktuálne otázky
súčasnej politickej scény v Slovenskej republike s cieľom vyvolať medzi študentmi aktívnu
diskusiu. Výsledkom diskusie študentov by mal byť načrtnutá prognóza pre vývoj politickej klímy
v SR. Predmet v praktickej rovine nadväzuje na uvedené teoretické predmety (Dejiny politického
myslenia na Slovensku, Politická geografia, Úvod do teórie politiky, Politická komunikácia, Teória
politických strán, atď.).
Diplomatický protokol
Povolanie politológa je vystavené permanentnej komunikácii s novinármi a politikmi. Nielen
politológ, ale každý pohybujúci sa na politickej scéne by mal ovládať zásady slušného a zdvorilého
správania sa, ale aj štátny či diplomatický protokol. Cieľom prednášky je tak obnoviť a prehĺbiť
poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania s aplikáciou na politickú scénu. Poslucháč by
sa mal orientovať jednak v základných informáciách z diplomatického protokolu, taktiež zo
štátneho protokolu. Predmet študentom poskytne praktické ukážky s cieľom nadobudnúť zručnosti
pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v oblasti politického protokolu.
Politická etika
Poslucháč získa vedomosti zodpovedajúce základnej problematike etiky a morálnej filozofii,
pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozoficko-etického myslenia, a to najmä v oblasti politológie.
Predmet sa zaoberá definíciou politickej etiky, špecifických požiadaviek kladených na politika v 21.
storočí, vrátane politickej zodpovednosti. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov katedry
59
Rektorát
________________________________________________________________________________
politológie s vývojom politickej komunikácie na slovenskej politickej scéne z morálneho a etického
hľadiska. Semináre sú zamerané na schopnosť analyzovať správanie a komunikáciu jednotlivých
politikov v širšom kontexte.
Politická komunikácia
Predmet „Politická komunikácia“ má poslucháčom poskytnúť teoretické poznatky z procesu
komunikácie medzi politikmi ako vysielačmi a potencionálnymi voličmi ako recipientmi.
Poslucháči sa na prednáškach dozvedia nevyhnutné pojmy politickej komunikácie, známe
teoretické prístupy, používané výskumné metódy a uskutočnené výskumy v oblasti skúmania
politickej a masovej komunikácie. Primárnym cieľom predmetu politická komunikácia je študentom
poskytnúť teoretickú bázu potrebnú pri analýze politických výpovedí v rámci iných predmetov.
Nadväzuje na kľúčový predmet Úvod do teórie komunikácie.
Úvod do teórie komunikácie
Predmet poskytuje základný teoretický rámec nevyhnutný pre následnú analýzu komunikácie
v politike. Študenti získajú poznatky o pojmoch komunikácie, zložkách komunikačného systému,
procesu komunikácie, základných druhoch komunikácie a žiadúcej efektívnej komunikácie. Značná
časť učiva je orientovaná na verbálnu a neverbálnu komunikáciu a tiež komunikačné kanály, ktoré
sú kľúčové pri deskriptívnej a interpretatívnej analýze politických výpovedí. Štúdium sa opiera
o súčasný stav poznania systematických poznatkov a je obohatené o dostupný psychologický
a sociologický teoretický základ. Úvod do teórie komunikácie je kľúčový predmet pre predmety
Politická komunikácia, Marketing v politike, Politická analýza, Politická etika, Masmediálna
politika či Riešenie konfliktov.
Multikulturalizmus
Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s rôznymi teoretickými konceptmi a definíciami
multikulturalizmu, načrtnúť hlavné znaky, výzvy a kritiku známych modelov multikultúrnej
spoločnosti. Priestor tiež bude venovaný štátnym politikám multikulturalizmu resp. integrácie vo
vybraných krajinách Európy, USA a na Slovensku, kde sa okrem iného kladie dôraz aj na ich
vzájomné porovnanie a praktické výsledky. Snahou je zároveň preniknúť do problematiky migrácie
a analyzovať jej prejavy a vnímanie v Európe, najmä v kontexte prenikania islamu do Európy
a nárastu popularity antiimigrantských strán.
Politické ideológie
Cieľom kurzu je poskytnúť študentom základné informácie o primárnych politických ideológiách
(vznik, charakteristika, /historické, filozofické a etické/ východiská, vývoj, moderné alternatívy,
kritika). Sekundárnym cieľom je prepojiť teóriu s politickou praxou a zdokonaliť sa v analyzovaní
situácie na Slovensku a v EÚ práve z pohľadu politických ideológii. Po absolvovaní kurzu by mal
byť študent schopný identifikovať základné ideologické prúdy, priradiť k nim jednotlivé politické
témy (issues) a politických reprezentantov a orientovať sa tak v programatike relevantných
politických strán.
Etnické konflikty
Predmetom kurzu je na základe skúmania vybraných etnických konfliktov vo svete identifikovať
faktory, ktoré podmienili ich vznik, eskaláciu či ukončenie. Pozornosť bude okrem stručného
načrtnutia teórií konfliktov venovaná hlavne kultúrnym faktorom (napr. náboženstvo), čo má za
cieľ priviesť študentov k potvrdeniu resp. spochybneniu civilizačných teórii. Po absolvovaní kurzu
by mal študent preukázať základné vedomosti o etnických konfliktoch vo svete, analyzovať príčiny,
priebeh a dôsledky resp. vplyv na domácu či svetovú politiku.
60
Rektorát
________________________________________________________________________________
Teórie demokracie
Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými konceptmi demokracie a demokratizácie.
Úvodné hodiny sa zameriavajú na teoretické a historické vymedzenie demokratizačných teórií.
Východiskom sú teórie G. Sartoriho, J. Schumpetera a R. Dahla. Dôraz je položený na rozlíšenie
liberalizmu a demokracie, na koncept tzv. ústavného liberalizmu. Od teórie prechádza kurz v druhej
polovici semestra k analýze praktického uplatňovania „šírenia demokracie“ vo svete. Téma
demokratizácie je diskutovaná v kontexte súčasného diania v spojitosti s občianskou spoločnosťou
a globalizáciou.
Vybrané otázky svetovej politiky
Kurz sa zaoberá priblížením problematiky historického vývoja svetových dejín 20. storočia. Dôraz
je položený na poukázanie hlavných trendov európskeho vývoja po 2. svetovej vojne a na udalosti
v Spojených štátoch amerických. Cieľom kurzu je preberanie historických udalostí
v politologických súvislostiach. Tento cieľ sa dosahuje prednostne prostredníctvom zvládnutia
základnej faktografie. Na tomto základe je možné pochopiť historické procesy nielen z oblasti
politických, ale i hospodárskych a kultúrnych dejín.
Metódy empirického výskumu v politológii
Študenti sa zoznamujú v predmete so všeobecnou metodológiou vedného výskumu, s jej
uplatňovaním v politológii. Osobitne sa prezentujú jednotlivé významnejšie metódy výskumu,
východisková teória, problematika premenných, komparatívna metóda, prípadové štúdie,
experiment ex post facto, historická metóda, tvorenie typológií, kvalitatívna a kvantitatívna metóda,
behaviorálne prístupy, stručne sa prezentujú základné postupy štatistiky s orientáciou na jej
uplatnenie v empirickom a politologickom výskume. Tento predmet je komplementárny s
predmetom Seminár do štúdia politológie.
Politické systémy krajín v strednej Európe
Cieľom tohto kurzu je poskytnúť študentom prehľad o politických systémoch, inštitúciách a
spoločenských problémoch v krajinách strednej Európy. Všímať si bude základný ústavný rámec,
politických aktérov, problémy a budovanie stabilnej demokracie v nových členských štátoch EÚ.
Témy jednotlivých seminárov sa budú venovať špecifickým aspektom politiky a spoločnosti v
krajinách regiónu. Každá hodina bude mať zároveň za úlohu pokryť jeden zo štátov strednej
Európy.
Teórie modernizácie
Kurz si kladie za cieľ oboznámiť študentov s históriou, vývojom a súčasnou podobou teórií
modernizácie. Pozornosť bude tiež venovaná tomu, ako sa tieto teórie dokázali vysporiadať s
vonkajšou aj vnútornou kritikou a aké je ich miesto v dnešnom politologickom výskume. Po
absolvovaní kurzu by sa študent mal vedieť orientovať vo východiskách, teoretických modeloch a
záveroch, ktoré z nich predstavitelia teórií vyvodzujú a vedieť tieto modely aplikovať na
transformujúce sa krajiny súčasného sveta. Tento predmet je komplementárny s predmetom Teórie
demokracie.
Politikum krajín Blízkeho východu
Študenti sa na kurze zoznámia s konceptom Blízkeho východu, jeho mediálnym obrazom, históriou,
náboženským pozadím, politickými a hospodárskymi podmienkami a rôznymi spôsobmi nazerania
naň. Hodiny sa budú sústreďovať na témy arabsko-izraelského konfliktu, vnútorného členenia
Islamu, arabskej a nearabskej časti moslimského sveta, nepokojom v moslimských krajinách,
prípadmi Turecka, Iránu a Saudskej Arábie ako dôležitých krajín regiónu a ich postoju k Západu.
61
Rektorát
________________________________________________________________________________
Po absolvovaní predmetu by študenti mali nadobudnúť základné vedomosti o regióne a jeho
súvislostiach, ako aj schopnosť lepšie interpretovať nový vývoj v tejto časti sveta.
Prechody k demokracii
Predmet sa sústreďuje na tému tranzície krajín od nedemokratických režimov k demokratickým.
Zaoberá sa teoretickými modelmi tohto procesu a vysvetleniami, ktoré ponúkajú. Hodiny sa budú
venovať jednotlivým vlnám demokratizácie, tomu ako prebiehala demokratizácia v rôznych
častiach sveta a najmä v regióne strednej a východnej Európy, budú sa zaoberať demokratizačným
tendenciám v arabskom svete a spôsobom ako možno úroveň demokracie v jednotlivých krajinách
hodnotiť a merať. Po absolvovaní kurzu by sa mali študenti vedieť orientovať v priebehu
demokratizačného procesu, zhodnotiť mieru demokracie jednotlivých krajín a mať všeobecný
prehľad o historickom šírení demokracie vo svete.
62
Rektorát
________________________________________________________________________________
4. RIGORÓZNE SKÚŠKY V ŠTUDIJNOM ODBORE
POLITOLÓGIA
V zmysle § 53 článku 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení
niektorých zákonov, môžu absolventi vysokých škôl, ktorí získali titul „magister“ v študijnom
odbore politológia alebo príbuznom študijnom odbore vykonať rigoróznu skúšku v študijnom
odbore politológia. Neoddeliteľnou súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce.
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v
Trenčíne udelí úspešnému uchádzačovi akademický titul „doktor filozofie“, v skratke „PhDr.“
Rigorózna skúška je verejná a začína obhajobou rigoróznej práce, pri ktorej sa uchádzač
vyjadrí k pripomienkam v oponentských posudkoch a odpovedá na otázky členov komisie.
Rigorózna skúška pokračuje ústnou skúškou z dvoch študijných predmetov.
Poplatok za rigorózne konanie:
Potvrdenie o zaplatení poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigoróznej skúšky je
podmienkou účasti na rigoróznej skúške.
Poplatok na úhradu nákladov spojených so zabezpečením vydania diplomu:
Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky je uchádzač povinný zaplatiť finančné náklady spojené so
zabezpečením vydania diplomu o priznaní akademického titulu a s promóciou a to najneskôr do 14
dní po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky.
Uchádzač sa prihlasuje do rigorózneho konania odovzdaním vyplnenej prihlášky a odovzdaním
dokladov o ukončenom magisterskom stupni vzdelania v odbore politológia alebo v príbuznom
odbore.
Uchádzač je povinný predložiť samostatne spracovanú prácu do 12 mesiacov od podania prihlášky
– odovzdáva sa v 3 exemplároch. V prípade neodovzdania práce je tento proces ukončený.
Práca je hodnotená dvomi posudzovateľmi: v prípade dvoch negatívnych posudkov je práca vrátená
na prepracovanie (uchádzač má právo na jeden opravný variant na základe nižšie uvedených
podmienok).
V prípade neúspechu na rigoróznej skúške má uchádzač právo na jeden opravný termín pri zaplatení
50% poplatku za rigorózne konanie. Uchádzač zaplatí 50% poplatku aj v prípade, že sa mu práca
vráti na prepracovanie. V prípade opätovného neúspechu na rigoróznej skúške alebo v prípade
opätovných negatívnych posudkov oboch oponentov je pokračovanie ukončené bez získania titulu.
Podmienkami úspešného absolvovania rigoróznej skúšky budú:
o Odovzdanie rigoróznej práce v rozsahu 60 – 80 strán a aspoň 1 kladný posudok (z 2
možných).
o Absolvovanie rigoróznej skúšky z predmetov:
1. Definičná teória
2. Politické myslenie v industriálnej ére
63
Rektorát
________________________________________________________________________________
1. PERSONÁLNE, ORGANIZAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE
ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV CHEMICKÉ
TECHNOLÓGIE A ANORGANICKÉ TECHNOLÓGIE
A NEKOVOVÉ MATERIÁLY
Adresa:
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov
www.fpt.tnuni.sk
Študentská 2
911 50 Trenčín
www.tnuni.sk
Pedagogickí pracovníci Celouniverzitného študijného programu
Chemické technológie, Anorganické technológie a nekovové materiály
• garant študijného programu:
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
tel.: 032/74 00 299
e - mail : liska@tnuni.sk
• sekretariát garanta študijného programu:
Mgr. Daniela Vavrová
tel.: 032/74 00 555
e - mail : vavrova@tnuni.sk
• referát oddelenia akademických činností
Ing. Zdenka Peclerová
tel.: 032/74 00 814
fax: 042/4 613824
e-mail : peclerova@fpt.tnuni.sk
Ing. Daniela Koštialiková
tel.: 032/74 00 837
e-mail : kostialikova@fpt.tnuni.sk
• informačné centrum, knižnica – vysunuté pracovisko v Púchove
Katarína Šustová
tel.: 042/4 613834
fax: 042/4 613824
64
Rektorát
________________________________________________________________________________
Pedagogickí zamestnanci:
doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
tel.: 032/7400 251
e- mail: plsko@fpt.tnuni.sk
doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
Ing. Jozef Chocholoušek, PhD.
tel: 032/7400 251
e-mail: chocholousek@tnuni.sk e-mail:
Ing. Róbert Klement, PhD.
tel: 032/7400244
e-mail: klement@tnuni.sk
Ing. Dagmar Galusková
tel: 032/7400 251
e-mail: galuskova@tnuni.sk
Vedeckí pracovníci:
doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.
tel: 032/7400 262
e-mail: galusek@tnuni.sk
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
Ing. Jakubíková Zuzana, PhD.
Ing. Jozef Kraxner, PhD.
doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
65
Rektorát
________________________________________________________________________________
2. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY A ŠTUDIJNÉ PLÁNY
Inžiniersky študijný program
Názov študijného odboru:
Názov študijného programu :
Typ štúdia:
Forma štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia:
Udeľovaný akademický titul :
5.2.18 Chemické technológie
Chemické technológie
Inžinierske štúdium
Denné a externé štúdium
2 roky
„inžinier“ (v skratke „Ing.“)
Profil absolventa:
Absolvent druhého stupňa štúdia v študijnom programe 5.2.18 Chemické technológie, je komplexne
pripravený na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby produktov chemických technológií so
zameraním na oblasti chémie a technológie anorganických materiálov, chémie a technológie
polymérov, chémie a technológie textilu a chémie a technológie životného prostredia. Absolvent
inžinierskeho stupňa štúdia ovláda problematiku výroby špeciálnych chemických látok
a materiálov, simuláciu modelových riešení, riadenie a kontrolu procesov, vie charakterizovať
štruktúru materiálov a modifikovať ich vlastnosti.
Uplatnenie v praxi:
vo výskume a vývoji – v oblasti technológií riešení výroby anorganických materiálov,
produktov na báze polymérov chémie, technických textílií a technológií s orientáciou na
problematiku ochrany životného prostredia,
v základnom výskume – pri vývoji diagnostických metód, reológií zmesí na báze kvapalín
a tavenín, bezodpadových procesov,
vo výrobnom procese – ako technológ výroby pri riadení priemyselných technologických
procesov, techniky prostredia, environmentálnych zariadení, polymérnych produktov pre
automobilový priemysel, spotrebných výrobkov,
v riadiacej sfére – v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaná, zabezpečovania kvality
výrobkov, využitia a recyklácie materiálov, riadenia pracovných tímov,
vo verejnej správe – v oblasti odboru životného prostredia,
v podnikateľskej sfére – vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich
procesov a procesov zabezpečujúcich rozvoj firmy a jej prosperitu.
66
Rektorát
________________________________________________________________________________
Doktorandské štúdium
Názov študijného odboru:
Názov študijného programu :
Typ štúdia:
Forma štúdia:
Štandardná dĺžka štúdia:
Udeľovaný akademický titul :
5.2.19 Anorganické technológie a materiály
Anorganické technológie nekovové materiály
Doktorandské štúdium
Denné a externé štúdium
4 roky denné / 5 rokov externé
„philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“)
Absolvent doktorandského štúdia v študijnom odbore 5.2.19 Anorganické technológie a
materiály, študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály ovláda vedecké
metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Je schopný samostatne
riešiť problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania odpadov a riešenia ich
zhodnotenia. Špeciálne vedomosti má v oblasti skla, anorganických spojív, keramických
a žiaruvzdorných materiálov a anorganických aditív. Má hlboké teoretické vedomosti v oblasti
termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi.
Ovláda metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov. Aktívne ovláda cudzí jazyk, výpočtovú
techniku a informatiku. Je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore
a vykonávať projektové manažérstvo. Jeho teoretické vedomosti sú predpokladom k uplatneniu vo
výskumných a vývojových pracoviskách v priemysle a interdisciplinárnych odboroch.
67
Rektorát
________________________________________________________________________________
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KATEDRÁCH
KATEDRA CHEMICKÝCH TECHNOLÓGIÍ A ENVIRONMENTU (KCHTE)
tel.: 032 / 7400 + klapka
Púchov
fax: 042/ 461 3824 e-mail: pajtasova@fpt.tnuni.sk adresa: I. Krasku 491/30, 020 01
Poverená vedením katedry:
Zástupkyňa vedúcej katedry:
Tajomník katedry:
Tajomníčka AIS:
doc. RNDr. Mariana PAJTÁŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Darina ONDRUŠOVÁ, PhD.
Ing. Milan OLŠOVSKÝ, PhD.
Mgr. Jana ŠULCOVÁ, PhD.
Pedagogickí pracovníci:
doc. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
doc. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.
prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.
Ing. Katarína Moricová, PhD.
doc. Ing. Iva Sroková, CSc.
Ing. Jana Pagáčová, PhD.
Mgr. Jana Šulcová, PhD.
Ing. Iveta Staňová, PhD.
RNDr. Viera Mazíková, PhD.
Ing. Vladimíra Tomanová, PhD.
Ing. Petra Skalková, PhD.
Ing. Milan Olšovský, PhD.
- kl. 819
- kl. 826
- kl. 827
- kl. 875
- kl. 859
- kl. 828
- kl. 864
- kl. 825
- kl. 864
- kl. 820
- kl. 820
- kl. 874
- kl. 875
Vedecko-výskumní pracovníci:
Ing. Alžbeta Čížová, PhD.
Mgr. Ivan Ružiak, PhD.
- kl. 874
- kl. 863
Ostatní pracovníci katedry:
Ing. Jozef Macháč
Božena Litterová
Daniela Halásová
Vladimír Moško
- kl. 835
- kl. 823
- kl. 823
- kl. 868
68
Rektorát
________________________________________________________________________________
Interní doktorandi katedry:
Ing. Ľudmila Lajdová
Ing. Slávka Ľalíková
RNDr. Soňa Šnircová
Ing. Tatiana Bazyláková
Ing. Róbert Janík
Ing. Andrea Feriancová
Ing. Jana Paliesková
Ing. Ladislav Janek
Ing. Simona Lenvayová
Ing. Katarína Michalková
Ing. Anna Rodová
Ing. Stanislava Uherková
Externí doktorandi katedry:
Ing. Ľubica Kvasnicová
Ing. Veronika Petrášová
Ing. Martina Čechová
Ing. Michaela Masárová
Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
prof. Ing. Ján Zelený, PhD.
prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc.
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
doc. Dr. Ing. Peter Vrábel
69
Rektorát
________________________________________________________________________________
Učebné plány
I. rok štúdia
Študijný odbor:
5.2.18. Chemické technológie
Študijný program:
Chemické technológie – povinný základ
kredity
Kód
Povinné predmety
ZS
Všetky študijné moduly
Inštrumentálne analytické
metódy
Chemické aspekty životného
prostredia
Fyzika tuhých látok
a polymérov
Štatistické metódy a
optimalizácia procesov
Sumáre
2/0/0
s
2/0/0
s
6
4
6
4
10
10
4/0/0
Modul - Chémia a technológia anorganických materiálov
3/0/0
Špeciálna anorganická chémia
3
s
3/0/0
Anorganická technológia I
5
s
Technológia úprav štruktúry
2/0/0
2
a vlastností materiálov
z
Laboratórium odboru I
Technológia špeciálnych
anorganických materiálov
Experimentálne metódy štúdia
štruktúry a vlastností
materiálov
5
Laboratórium odboru II
2
Laboratórium odboru I
4
Chémia a technológia
monomérov
2
Prísady do polymérov
2
Analýza a hodnotenie
polymérnych materiálov
Štruktúra, vlastnosti a
spracovanie plastov
2/0/0
s
2/0/0
z
4/0/0
Prof. Koštial
Doc. Hollý
Prof. Jóna
Doc. Plško
Prof. Letko
Staňová
PhD.
Pagáčová
PhD.
Doc. Plško
Prof. Jóna
2
2/0/0
z
Prof. Koštial
3
0/0/4
z
Staňová
PhD.
Pagáčová
PhD.
15
15
Modul - Chémia a technológia polymérov
Výroba, štruktúra a vlastnosti
4
kaučukov
Technológia výroby plastov
garant
Prof. Jóna
3/0/0
s
3/0/0
s
5
katedra
zabezpečenie
predmet
Prof. Garaj
0/0/4
z
5
Anorganická technológia II
Sumáre
LS
rozsah
P/C/L
ZS
LS
1
4
6/0/4
6/0/4
2/1/0
s
2/0/0
s
0/0/5
z
2/0/0
z
2/0/0
z
2/2/0
z
Prof. Macho
Prof. Macho
Olšovský
PhD.
Prof. Macho
Doc.
Sroková
Čížová PhD.
2/1/0
s
Prof.
Jambrich
70
Rektorát
________________________________________________________________________________
Sumáre
Konštrukcia a dimenzovanie I
2
Stroje a zariadenia pre
spracovanie plastov a gumy
3
Náterové látky
2
Laboratórium odboru II
4
Odborná prax
0
15
Modul - Chémia a technológia textilu
15
Textilná technológia I
3
Štruktúra a vlastnosti textilných
vlákien
3
Koloristika
3
Logistika
1
Laboratórium odboru I
5
2
Konštrukcia a dimenzovanie I
4
3
1
Laboratórium odboru II
Sumáre
Sumáre
4/1/5
5
15
15
6/0/4
Modul - Chémia a technológia životného prostredia
3/0/0
Environmentálne inžinierstvo
5
s
2/0/0
Environmentálna legislatíva
4
s
2/0/0
Euromanažer
2
z
0/0/5
Laboratórium odboru I
4
z
Technológia ochrany ovzdušia
5
Integrovaný manažment
3
Technologický projekt ochrany
ŽP/ Laboratórium odboru II
5
Biochémia
2
Prax - výrobný závod
0
Povinne voliteľné predmety
15
Makromolekulová chémia
5
Koloidná chémia
5
2/1/0
z
2/0/0
z
0/0/6
z
2
týždne
4/2/6
2/0/0
z
2/0/0
s
2/0/0
s
2/0/0
z
0/0/4
z
Recyklácia polymérov
Preddiplomový seminár –
semestrálna práca
Analýza a hodnotenie
polymérnych materiálov
2/1/0 s
15
5/0/5
2/0/0
s
2/0/0
Prof.Vavro
Prof.Vavro
Prof. Capek
Jurčiová
PhD.
Olšovský
PhD.
Doc.
Sroková
Prof.
Jambrich
Doc.
Sroková
Doc. Turan
2/0/0
z
2/0/0
s
0/2/0
z
0/2/0
z
0/0/4
z
4/2/4
Skalková
PhD.
Jurčiová
PhD.
Prof.Vavro
Skalková
PhD.
Čížová PhD.
Skalková
PhD.
Doc.
Ondrušová
Prof.
Štefánik
Doc. Turan
RNDr.
Odokienko
3/0/0
s
2/0/0
s
0/0/5
z
2/0/0
z
2 týž.
z
5/0/5
Doc. Plško
Prof.
Štefánik
Šulcová
PhD.
Doc.
Pajtášová
RNDr.
Odokienko
Doc.
Sroková
Doc.
71
Rektorát
________________________________________________________________________________
Energetika a životné prostredie
Chemické technologie I –
Anorganická technológia
Základy systémového
inžinierstva
5
3
2
Technické textílie
5
Mineralógia a kryštalografia
5
Nanotechnológie
5
Environmentálne vedy
5
Chemické technológie II –
organická tecnológia
3
Technologické výpočty I Bilancie
2
Povinnosť získať minimálne
Výberové predmety
Technológia úprav štruktúry
a vlastností materiálov
Chémia a technológia
monomérov
5
2
2
Analýza a hodnotenie
polymérnych materiálov
1
Logistika
1
Euromanažer
2
Klement
Doc.
Ondrušová
2/0/0
Doc.Plško
Doc. Plško
2/0/0
s
2/0/0
s
2/0/0
s
2/0/0
s
2/0/0
s
Prof. Capek
0/2/0
z
Ing.
Pagáčová,
PhD.
2
3
Náterové látky
2
Recyklácia polymérov
1
Analýza a hodnotenie
polymérnych materiálov
1
Biochémia
2
Prof.
Jambrich
Doc.
Pajtášová
Doc.
Ondrušová
Doc.Sroková
kredit
2/0/0
z
2/0/0
z
2/0/0
z
2/2/0
z
2/0/0
z
2/0/0
z
2
Prísady do polymérov
Experimentálne metódy štúdia
štruktúry a vlastností materiálov
Stroje a zariadenia pre
spracovanie plastov a gumy
5
s
2/0/0
s
2/0/0
s
Prof. Letko
Prof. Macho
Doc.
Sroková
Čížová PhD.
Doc. Turan
Doc. Turan
2/0/0
z
2/1/0
z
2/0/0
z
2/0/0
z
0/2/0
z
2/0/0
z
Prof. Koštial
Prof.Vavro
Prof. Capek
Jurčiová
PhD.
Čížová PhD.
Doc.
Pajtášová
Poznámky:
1. Povinné predmety musia absolvovať všetci poslucháči študijného odboru (2 predmety v hodnote 10 kreditov pre
všetky študijne moduly a ostatné povinné predmety podľa jednotlivých modulov v celkovej hodnote 15 kreditov).
2. Z predmetov povinne voliteľných si vyberú poslucháči minimálne dva predmety v hodnote 5 kreditov.
Vysvetlivky: P/C/L – prednášky / cvičenia / laboratórne cvičenia; z – zápočet; s – skúška
72
Rektorát
________________________________________________________________________________
II. rok štúdia
Študijný odbor:
5.2.18. Chemické technológie
Študijný program:
Chemické technológie – povinný základ
kredity
Kód
Povinné predmety
ZS
LS
rozsah
P/C/L
ZS
LS
katedra
zabezpečenie
predmet
garant
Všetky študijné moduly
Sumáre
Chémia fázových rozhraní
6
Riadenie priemyselných
systémov
4
10
Chémia a technológia anorganických materiálov
Technológia silikátov
Technológia spracovania
materiálov
Chémia a technológia
nanosystémov
Laboratórium odboru III
4
4
2
5
Diplomová práca
Sumáre
2
Skúšanie a certifikácia
2
Laboratórium odboru III
5
Výstužné materiály
2
Diplomová práca
Prof. Jóna
0/0/4
z
Staňová
PhD.
Pagáčová
PhD.
8/0/4
30
15
Prof.
Štefánik
Doc. Plško
Prof. Capek
0/0/25
z
0/0/25
4/2/0
s
2/1/0
s
2/1/0
z
0/0/4
z
2/0/0
z
4
Konštrukcia a dimenzovanie II
Sumáre
30
Prof. Capek
3/0/0
s
3/0/0
s
2/0/0
z
30
15
Chémia a technológia polymérov
Technológia výroby
gumárenských výrobkov
3/0/0
s
2/0/0
z
5/0/0
30
8/4/4
Doc. Plško
Prof. Macho
Prof.Vavro
Prof.
Štefánik
Jurčiová
PhD.
Prof.
Jambrich
0/0/25
z
0/0/25
ved.DP
Chémia a technológia textilu
KCHTPMT/DPd/08
Skúšobníctvo a certifikácia
3
Tovaroznalectvo
2
Výstužné materiály
2
Technická konfekcia
3
Konštrukcia a dimenzovanie II
2
Laboratórium odboru III
3
Diplomová práca
2/0/0
s
1/1/0
z
2/0/0
z
2/0/0
s
2/0/0
s
Jurčiová
PhD.
Prof.
Jambrich
Prof.
Jambrich
Doc.
Sroková
Prof.Vavro
Skalková
PhD.
0/0/4
z
30
0/0/25
z
Vedúci DP
73
Rektorát
________________________________________________________________________________
Sumáre
15
30
Chémia a technológia životného prostredia
Technológia ochrany pôdy a
4
vody
7/1/4
Hodnotenie vplyvov technológií
na ŽP
4
2/0/0
s
Laboratórium odboru III
3
Odpadové inžinierstvo
4
Sociálna a pracovná psychológia
1
Diplomová práca
Sumáre
3/0/0
s
Doc.
Pajtášová
Prof. Jóna
doc.
Sroková
RNDr.
Odokienko
Doc.
Pajtášová
0/0/4
z
2/0/0
s
0/2/0
z
30
15
0/0/25
30
7/2/4
Doc. Turan
0/0/25
z
0/0/25
Doc.
Ondrušová
Povinne voliteľné predmety
Silikátové inžinierstvo
5
Recyklácia polymérneho odpadu
5
Chemická technológia textilu
5
Toxigológia
5
Technologické výpočty II reaktory
Povinnosť získať minimálne
Výberové predmety
Chémia a technológia
nanosystémov
2/0/0
s
2/0/0
s
2/0/0
s
2/0/0
s
5
0/2/0 z
5
kredit
2
Výstužné materiály
2
Sociálna a pracovná psychológia
1
2/0/0
z
2/0/0
z
0/2/0
z
Doc.
Ondrušová
Jurčiová
PhD.
Doc.
Sroková
Doc.
Pajtášová
Prof. Capek
Prof.
Jambrich
Doc. Turan
Poznámky:
1. Povinné predmety musia absolvovať všetci poslucháči študijného odboru (2 predmety v hodnote 10 kreditov pre
všetky študijné moduly a ostatné povinné predmety podľa jednotlivých modulov v celkovej hodnote 15 kreditov).
2. Z predmetov povinne voliteľných si vyberú poslucháči minimálne jeden predmet v hodnote 5 kreditov.
Vysvetlivky: P/C/L – prednášky / cvičenia / laboratórne cvičenia; z – zápočet; s – skúška
74
Rektorát
________________________________________________________________________________
I. rok štúdia
Študijný odbor:
5.2.18. Chemické technológie
Študijný program:
Chemické technológie – Chémia a technológia výroby skla
kredity
Kód
Povinné predmety
ZS
Technológia silikátov I
6
Fyzikálna chémia skla I
7
Anorganická chémia silikátových
materiálov
6
LS
rozsah
P/C/L
ZS
LS
2/1/0
s
3/2/0
s
2/1/0
s
Laboratórium odboru I
4
0/0/5
z
Technická mineralógia
a kryštalografia
4
2/0/0
s
Technológia silikátov II
6
Fyzikálna chémia skla II
7
Technológia skla I
6
Laboratórium odboru II
4
Odborná prax
4
Sumáre
27
27
2/1/0
s
3/2/0
s
2/1/0
s
0/0/5
z
9/4/5
katedra
zabezpečenie
predmet
garant
Prof.Lišla
Prof. Liška
Prof. Jóna
Chromčíkov
á PhD.
Klement
PhD.
Chocholouše
k PhD.
Pof. Liška
PhD.
Prof. Liška
Doc. Vrábel
Chromčíkov
á PhD.
Klement
PhD.
0/0/6
z
7/4/11
Výberové predmety
Technická angličtina
3
Analytická chémia
3
0/2/0
z
2/1/0
z
Inštrumentálne metódy
3
Technická angličtina
3
Prof. Garaj
2/1/0
z
0/2/0
z
Prof. Garaj
Poznámky: Vysvetlivky: P/C/L – prednášky / cvičenia / laboratórne cvičenia; z – zápočet; s – skúška
1. Povinné predmety musia absolvovať všetci poslucháči študijného odboru, z výberových predmetov si zvolia
tak, aby súčet kreditov za jeden semester bol minimálne 30.
75
Rektorát
________________________________________________________________________________
II. rok štúdia
Študijný odbor:
5.2.18. Chemické technológie
Študijný program:
Chemické technológie – Chémia a technológia výroby skla
kredity
Kód
Povinné predmety
ZS
Technológia skla II
6
Silikátové inžinierstvo
6
Sklárske stroje
4
Laboratórium Odboru III –
preddiplomová prax
Termodynamika a kinetika pre
sklárov
katedra
zabezpečenie
predmet
garant
Doc. Vrábel
Doc.
Ondrušová
Doc. Vrábel
4
0/0/5
z
Chromčíkov
á PhD.
Klement
PhD.
7
3/1/0
s
Prof. Liška
Diplomová práca
Sumáre
LS
rozsah
P/C/L
ZS
LS
2/1/0
s
2/1/0
s
2/0/0
s
30
27
30
9/3/5
0/0/20
z
0/0/20
VEDUCI
DP
Výberové predmety
Technická angličtina
3
0/2/ 0
z
Poznámky:
Vysvetlivky:
P/C/L – prednášky / cvičenia / laboratórne cvičenia; z – zápočet; s – skúška
1. Povinné predmety musia absolvovať všetci poslucháči študijného odboru, z výberových predmetov si zvolia
tak, aby súčet kreditov za jeden semester bol minimálne 30.
76
Rektorát
________________________________________________________________________________
3. ANOTÁCIE PREDMETOV
Inžinierske štúdium
5.2.18 Chemické technológie, povinný základ
Energetika a životné prostredie
Poskytnúť študentom súbor poznatkov o energetických zdrojoch, špecifikácii základných druhov
energie, energetických zariadeniach a účinkoch jednotlivých druhov energetiky na životné
prostredie a zdravie človeka, s návrhom opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov.
Environmentálne vedy
Poskytnúť širší prehľad o environmentológii a ekologických vedách. Poskytuje študentom široký
prehľad v environmentálnych a ekologických vedách.
Fyzika tuhých látok a polymérov
Oboznámiť poslucháčov so základnými fyzikálnymi stavmi tuhých látok a polymérov a ich
štruktúrou, fyzikálno-mechanickými a chemickými vlastnosťami. Princípy modifikácie polymérov.
Štruktúra a mólové hmotnosti, fyzikálne a fázové stavy, kryštalizácia vrátane kinetiky kryštalizácie
tavenín, nukleácie, teploty topenia z viacerých hľadísk. Polymérne siete, elasticita a viskoelasticita,
tok tavenín, porušovanie polymérov a ich pevnosť, miešateľnosť, elektrické a tepelné vlastnosti.
Orientované polyméry a polymérne zmesi, ako aj rozpustnosť a difúzia plynov v polyméroch.
Chemické aspekty životného prostredia
Zoznámiť sa s príčinami a následkami chemických procesov, ktoré prebiehajú v jednotlivých
zložkách životného prostredia. Chemické procesy v životnom prostredí: Chemické procesy v
atmosfére (chemické reakcie v atmosfére), v hydrosfére (alkalita a acidita prírodných vôd,
redoxné reakcie v prírodných a odpadových vodách), v geosfére (chemické procesy v pôde).
Škodlivé látky v životnom prostredí: zdroje znečisťovania ovzdušia, prírodných vôd
a ostatných zložiek životného prostredia. Priemyselné chemicko-technologické procesy a ich vplyv
na životné prostredie: technologické spracovanie surovín, výroba anorganických látok (sírouhlík,
amoniak, kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková, hydoxid sodný, sóda, výroba skla, vápna,
cemntu), kovové materiály (výroba železa, ocele, ferozlatín), metalurgia neželezných kovov
(hliník, olovo, meď, nikel), chemická technológia jadrového priemyslu
( výroba uránu, thória, ťažká voda, chemické spracovanie jadrového paliva).
Chémia fázových rozhraní
Všeobecným cieľom predmetu je získanie poznatkov týkajúcich sa štruktúry a vlastností fázových
rozhraní a povrchových javov disperzných sústav. Povrchové javy, štruktúra a termodynamika
fázových rozhraní. Adsorpčné javy, termodynamika adsorpcie, adsorpcia na tuhom fázovom
rozhraní. Disperzné sústavy, termodynamika vzniku disperzných sústav. Sedimentácia disperzných
sústav. Optické a elektrické vlastnosti disperzných sústav. Lyofilné a lyofóbne disperzné sústavy.
Chemické technológie I – Anorganické
všeobecný prehľad o základných anorganických výrobách, dopravných systémoch, technológiach
základných anorganických výrob.
77
Rektorát
________________________________________________________________________________
Chemické technológie II – Organické
Všeobecný prehľad o základných anorganických výrobách, dopravných systémoch, technológiach
základných organických výrob.
Chemická technológia textilu
Farbenie a potlač prírodných, syntetických a zmesových textilných materiálov. Na farbenie sa
využijú rôzne technologické skupiny farbív. Posúdenie niektorých vplyvov na výsledné vyfarbenie
(pH, teplota, pomer kúpeľa, prítomnosť elektrolytu a TPP) a koloristické hodnotenie vyfarbení.
Inštrumentálne analytické metódy
Poznať súčasné požiadavky a kritériá kladené na chemickú a fyzikálne-chemickú analýzu a vedieť
ich aplikovať. Poznať a vedieť využívať systémy kvality v analytickej chémii. Poznať
metrologické požiadavky na analytické metódy a výsledky. Vedieť určovať neistoty chemických
meraní a vedieť ich využívať pre splnenie požiadaviek výskumnej a technologickej praxe. Poznať
možnosti súčasnej inštrumentálnej analytickej chémie a vedieť ich využívať pre efektívne riešenie
výskumných a technologických problémov a úloh.
Koloidná chémia
Poskytnúť študentom ucelený súbor poznatkov z oblasti koloidnej chémie a chémie povrchov, teda
z oblasti vednej disciplíny s ktorou sa denne stretávame. Zvláštna pozornosť je venovaná
názornému pochopeniu fyzikálnych a fyzikálno-chemických javov, vzťahu štruktúra vs. vlastnosť,
a aplikáciám týchto poznatkov v modernej technologickej praxi, v nanotechnológiách a pri ochrane
životného prostredia.
Makromolekulová chémia
Teoretické základy makromolekulovej chémie, resp. chémie polymérov, s akcentom na
mechanizmus, kinetiku, ako aj štruktúru polymérov a klasifikáciu polymerizácii. Radikálové,
iónové ( katiónové a aniónové ) a koordinačné polymerizácie, ako aj metatézna polymerizácia a
biopolymerizácia. Kopolymerizácia a kopolyméry, kopolymerizačné parametre, ich stanovenie.
Spôsoby syntézy priemyselne významných polymérov. Syntéza polymérov a kopolymérov
stupňovitým mechanizmom ( polyestery, polyamidy, polyimidy, fenoplasty, aminoplasty,
epoxidové živice, polyuretány ). Anorganické polyméry a chemické reakcie polymérov. Stanovenie
mólových hmotností makromolekulových látok a mechanické vlastnosti polymérov.
Mineralógia a kryštalografia
Náplňou predmetu je zoznámenie poslucháčov so základnými zákonitosťami vonkajšieho tvaru
kryštálov, klasifikáciou kryštálových tvarov. Stanovenie optických vlastností, ktoré umožňujú
identifikáciu kryštálov a získať informácie o mikroštruktúre a textúre materiálov. Aplikácia metód a
poznatkov na úžitkové prírodné a syntetické materiály.
Nanotechnológie
Osvojenie základov v oblasti uplatnenia nanotechnológií v chemickom priemysle. Úvod do
nanotechnológie, nanoveda,
Príprava polymérových a kompozitných nanočastíc:
Micelárne systémy, mikroemulzná, miniemulzná a emulzná polymerizácia
Príprava kovovývh a kompozitných nanočastíc:
Mikroemuzný postup, redukcia kovových soli v prítomnosti povrchovoaktívných prísad,
Mechanizmus rastu a stabilizácie nanočastíc,
Príprava polovodičových nanočastíc
0,1,2 a 3 dimenzionálne častíce a ich asociáty,
78
Rektorát
________________________________________________________________________________
Príprava a modifikácia uhlíkových nanotrubičiek (CNT)
Nanosenzory a nanokonjugáty.
Recyklácia polymérneho odpadu
Zdroje a množstvá polymérneho odpadu na báze plastov a elastomérov, možnosti primárneho
využitia gumového odpadu (opotrebované plášte pre automobily). Zber a separácia polymérneho
odpadu. Mechanické spracovanie gumového odpadu, stroje a zariadenie pre prípravu gumovej
drviny. Surovinové využitie gumového odpadu, devulkanizácia a chemické spracovanie gumovej
drviny.
Riadenie priemyselných systémov
Cieľom predmetu je naučiť študentov základnom riadenia a manažmentu a podmienkach
priemyselných podnikoch a priemyselnej výroby. Základy riadenia. Riadenie výroby. Riadenie
ľudských zdrojov. Riadenie kvality. Manažérske rozhodovanie. Kvantitatívne metódy
rozhodovania. Strategické rozhodovanie.
Silikátové inžinierstvo
Poskytnúť študentom súbor poznatkov o tepelných procesoch a zariadeniach tepelnej techniky
používaných v priemysle. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi procesov prebiehajúcich
v jednotlivých zariadeniach a s ich matematickým opisom.
Štatistické metódy a optimalizácia procesov
Poslucháči získajú hlbšie vedomosti a praktické zručnosti v oblasti plánovania a vyhodnocovania
experimentov, počítačovej analýzy a spracovania empirických dát.
Technické textílie
Všeobecným cieľom predmetu je poznať postupy prípravy, štruktúru a vlastnosti technických
vláknitých mate-riálov a ich využitie v spoločenskej praxi
Technologické výpočty I – bilancie
Naväzujú na základne chemicko-inžinierske výpočty. Rozšírenie na výpočty jednoduchých
systémov a prehĺbenie chemicko-inžinierskych prístupov k riešeniu. Hlavná pozornosť v tejto časti
bude venovaná materiálovým a energetickým bilanciám.
Technologické výpočty II – reaktory
Naväzujú na základne chemicko-inžinierske výpočty. Rozšírenie na výpočty jednoduchých
systémov a prehĺbenie chemicko-inžinierskych prístupov k riešeniu. Hlavná pozornosť v tejto časti
bude venovaná reaktorom. .
Toxikológia
Cieľom predmetu je zoznámenie poslucháčov so základnými toxikologickými pojmami a
charakteristikou rizík, ktoré predstavujú jednotlivé skupiny chemických látok a priemyselných
materiálov. Poslucháči sa oboznámia s vlastnosťami a účinkami škodlivín a jedov a so zásadami
hygieny a bezpečnosti pri práci s nimi. Získajú dôležité informácie o zásadách bezpečnosti pri práci
s najdôležitejšími skupinami chemických zlúčenín.
Základy systémového inžinierstva
Definíciu technologického systému, spôsoby riešenia vzťahov medzi systémami, ako sa to robí ,
bilancie s pohľadu systémov atď.
79
Rektorát
________________________________________________________________________________
Študijný program:
5.2.18 Chemické technológie, Chémia a technológia anorganických materiálov
Anorganická technológia I
Predmet prehlbuje poznatky z oblasti základnej anorganickej technológie (okrem technológie
silikátov), tj. technológie výroby amoniaku, kyseliny dusičnej, sírovej, fosforečnej, fluoro- a
chlorovodíkovej, priemyselnej elektrochémie, technológie výroby priemyselných hnojív a
niektorých ďalších anorganických materiálov (hydroxid a oxid hlinitý a horečnatý, oxid titaničitý,
zirkoničitý a pod.).
Anorganická technológia II
Predmet prehlbuje poznatky z oblasti základnej anorganickej technológie (okrem technológie
silikátov), tj. technológie výroby amoniaku, kyseliny dusičnej, sírovej, fosforečnej, fluoro- a
chlorovodíkovej, priemyselnej elektrochémie, technológie výroby priemyselných hnojív a
niektorých ďalších anorganických materiálov (hydroxid a oxid hlinitý a horečnatý, oxid titaničitý,
zirkoničitý a pod.).
Diplomová práca
Zmyslom diplomovej práce je preukázať samostatné tvorivé myslenie študenta - diplomanta
v príslušnej vednej oblasti. Diplomová práca má dokumentovať mieru pripravenosti študenta na
samostatnú tvorivú prácu. Od diplomanta sa vyžaduje: oboznámiť sa s odbornou literatúrou k danej
téme, zozbierať potrebný materiál, spracovať teoretický a experimentálne získaný materiál,
samostatne a zrozumiteľne vyložiť danú problematiku. Diplomant má možnosť prejaviť svoju
kreativitu, originálnosť poňatia a interpretácie problému. Možný, ba aj žiaduci, je kritický prístup
k doterajším poznatkom, resp. k existujúcej praxi. Diplomová práca je odborným (vedeckým)
dielom, preto jej text sa vyznačuje presným a jasným vyjadrovaním myšlienok. Aby diplomová
práca spĺňala aj formálne náležitosti, veľkú pozornosť treba venovať dodržiavaniu základných
technických noriem písania odborných (vedeckých) prác, presným citáciám a odkazom, ako aj
presnému a úplnému zoznamu použitej literatúry.
Chémia a technológia nanosystémov
Predmet sa zaoberá základmi nanotechnológií. Preberajú sa teoretické základy, a to koloidná
chémia a fyzika a chémia povrchov, potrebné pre prípravu nanomateriálov a pochopenie ich
vlastností a možností ich aplikácie. Pozornosť sa venuje aj vybraným postupom ich prípravy a to
systémom „bottom-up“ a „bottom-down“. Rozoberajú sa súčasné aplikácie, perspektívne aplikácie
ale aj potenciálne environmentálne a zdravotné riziká.
Laboratórium odboru I
Cieľom predmetu je získanie a utvrdenie laboratórnych zručností a dôkladné oboznámenie
s rôznymi experimentálnymi metódami významnými z hľadiska technológie výroby skiel, resp. z
hľadiska aplikovaného výskumu oxidových skiel a sklotvorných tavenín. Poslucháči sa s
jednotlivými experimentálnymi metódami oboznámia tak, aby ich vo svojej inžinierskej praxi mohli
samostatne uplatňovať a v prípade potreby aj ďalej rozvíjať. Súčasťou cvičenia sú preto aj prípravy
potrebných roztokov a štandardov, kalibrácia použitých prístrojov a štatistické vyhodnotenie
získaných výsledkov z hľadiska ich správnosti a presnosti. Metodicky laboratóriá odboru I - III
zahŕňajú širokú paletu činností od úpravy surovín, cez prípravu kmeňa až k taveniu a chladeniu skla
a k meraniu jeho vlastností. Práce vyžadujúce špecializované prístrojové vybavenie budú poslucháči
absolvovať na pracoviskách SAV a TrU v Trenčíne a tiež v blízkych sklárňach LR CRYSTAL v
Lednických Rovniach a SKLOOBAL v Nemšovej.
80
Rektorát
________________________________________________________________________________
Prvý semester laboratórií odboru je zameraný najmä na sklárske suroviny, sklársky kmeň, tavenie
skla s rôznym stupňom homogenizácie, chladenie utavených skiel, identifikáciu a odstránenie
mechanických napätí v pripravených sklách. Ďalšie práce v tejto časti sú venované mechanickému
opracovaniu vzoriek skla drvením, mletím, sitovaním, rezaním, brúsením a leštením. Posledná
skupina prác sa venuje chemickej analýze skiel na mokrej ceste (rozklad a prenesenie do roztoku,
kolorimetrická a odmertná analýza) a na suchej ceste bez rozkladu vzorky (RTG-fluorescenčná
analýza).
Laboratórium odboru II
Cieľom predmetu je získanie a utvrdenie laboratórnych zručností a dôkladné oboznámenie s
rôznymi experimentálnymi metódami významnými z hľadiska technológie výroby skiel, resp. z
hľadiska aplikovaného výskumu oxidových skiel a sklotvorných tavenín. Poslucháči sa s
jednotlivými experimentálnymi metódami oboznámia tak, aby ich vo svojej inžinierskej praxi mohli
samostatne uplatňovať a v prípade potreby aj ďalej rozvíjať. Súčasťou cvičenia sú preto aj prípravy
potrebných roztokov a štandardov, kalibrácia použitých prístrojov a štatistické vyhodnotenie
získaných výsledkov z hľadiska ich právnosti a presnosti. Metodicky laboratóriá odboru I - III
zahŕňajú širokú paletu činností od úpravy surovín, cez prípravu kmeňa až k taveniu a chladeniu skla
a k meraniu jeho vlastností. Práce vyžadujúce špecializované prístrojové vybavenie budú poslucháči
absolvovať na pracoviskách SAV a TrU v Trenčíne a tiež v blízkych sklárňach LR CRYSTAL v
Lednických Rovniach a SKLOOBAL v Nemšovej.
Druhá časť laboratórií odboru je zameraná najmä na meranie fyzikálnych a chemických vlastností
skiel a sklotvorných tavenín.
Laboratórium odboru III
Cieľom predmetu je získanie a utvrdenie laboratórnych zručností a dôkladné oboznámenie s
rôznymi experimentálnymi metódami významnými z hľadiska technológie výroby skiel, resp. z
hľadiska aplikovaného výskumu oxidových skiel a sklotvorných tavenín. Poslucháči sa s
jednotlivými experimentálnymi metódami oboznámia tak, aby ich vo svojej inžinierskej praxi mohli
samostatne uplatňovať a v prípade potreby aj ďalej rozvíjať. Súčasťou cvičenia sú preto aj prípravy
potrebných roztokov a štandardov, kalibrácia použitých prístrojov a štatistické vyhodnotenie
získaných výsledkov z hľadiska ich právnosti a presnosti. Metodicky laboratóriá odboru I - III
zahŕňajú širokú paletu činností od úpravy surovín, cez prípravu kmeňa až k taveniu a chladeniu skla
a k meraniu jeho vlastností. Práce vyžadujúce špecializované prístrojové vybavenie budú poslucháči
absolvovať na pracoviskách SAV a TrU v Trenčíne a tiež v blízkych sklárňach LR CRYSTAL v
Lednických Rovniach a SKLOOBAL v Nemšovej.
Posledná časť laboratórií odboru je zameraná najmä na spektrálne vlastnosti, elektrochemické
metódy a kinetiku kryštalizácie. Vzhľadom k tomu, že v rámci laboratória odboru III už poslucháči
pracujú na diplomovej práci skladba laboratórnych prác sa bude individuálne modifikovať v
súvislosti s výberom metodík potrebných na riešenie problematiky tej ktorej diplomovej práce.
Špeciálna anorganická chémia
Elektrónová štruktúra materiálov. Chemické väzby a kryštálová štruktúra silikátových materiálov.
Poruchy kryštalových štruktúr. Medzikryštalické materiály. Fyzikálne vlastnosti silikátových
materiálov a ich reaktivita. Termický rozklad. Chémia B, Al, C, Si, P. Grafit, sadze, aktívne uhlie,
polovodičový kremík. Neoxidová keramika. Silikátové materiály (alkalické kremičitany, zeolity,
azbestové vlákna). Stavebné materiály (cement). Plnidlá. Silikóny. Inkluzívne zlúčeniny na báze
zeolitov, resp. ílovitých minerálov.
81
Rektorát
________________________________________________________________________________
Technológia silikátov
Predmet Technológia silikátov I je zameraný na priemyselné technológie v silikátovom priemysle,
ktoré môžeme zhrnúť pod spoločným názvom velkotonážne výroby. Je zameraný na technológiu
priemyselnej výroby keramiky, anorganických pojív, žiaruvzdorných materiálov a smaltov.
Vzhľadom na to, že technológia skla je náplňou samostatného predmetu, zaoberáme sa ňou len
okrajovo. Predmet podáva základy technologických postupov používaných pri výrobe, popisuje
používané suroviny, ich zdroje doma i v zahraničí s dôrazom na zdroje využívané domácim
priemyslom. Je tiež zameraný na zoznámenie sa poslucháčov s bežnými technologickými
zariadeniami používanými v silikátovom priemysle, ako aj s prípadnými dopadmi výrob na životné
prostredie.
Technológia spracovania materiálov
Predmet je zameraný na zariadenia tepelnej techniky používané v sklárskom priemysle. Študenti sa
oboznámia so základnými princípmi procesov prebiehajúcich v jednotlivých zariadeniach a s ich
matematickým opisom.
Technológia špeciálnych anorganických materiálov
Metóda sól-gél, technológia príprav vrstiev, konstrukčná keramika, biokompatibilné keramické
materiály. Polovodiče, vysokoteplotné supravodiče, vrstvy vysokoteplotných supravodičov.
Keramické magnetické materiály. Optické vláknové vlnovody. Cement-polymérne materiály,
chemicky vmazaná keramika. aerogély, priemyselná výroba SiO2- aerogélu.
Experimentálne metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov
Statické skúšanie materiálov, periodické a aperiodické skúšky, ultrazvuková diagnostika plynov,
kvapalín a pevných látok pomocou objemových elastických vĺn, ultrazvuková diagnostika plynov,
kvapalín a pevných látok pomocou povrchových elastických vĺn, ultrazvukové senzory,
ultrazvuková defektoskopia.
Technológia úprav štruktúry a vlastností materiálov
Technicky významné kovy a ich zliatiny (rovnovážne diagramy, vplyv teploty na štruktúru, fázové
premeny. IRA a ARA diagramy). Ohrev pri tepelnom spracovaní (vonkajšia, vnútorná výmena
tepla, technologické zásady pre ohrev, ochranné atmosféry) a zariadenia pre ohrev materiálu.
Nekonvenčné spôsoby ohrevu. Technológia žíhania, kalenia, izotermického zošľachťovania,
popúšťania a termo-mechanického spracovania. Prostredia pre ohrev a ochladzovanie. Výhody,
nedostatky a riziká pri tepelnom spracovaní.
Analýza a hodnotenie polymérnych materiálov
Inštrumentálna analýza prírodných a syntetických polymérov, ako aj kopolymérov spektrálnymi
metódami – molekulová absorpčná a nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia; termické
metódy (diferenciálna termická a termogravimetrická analýza). Stanovenie mólových hmotností
polymérov a kopolymérov metódami založenými na koligatívnych vlastnostiach, rozptyle svetla,
viskozimetricky, sedimentačnou analýzou a gélovou permeačnou chromatografiou. Morfologická
analýza polymérov a kopolymérov svetelnou a elektrónovou mikroskopiou, Röntgenografiou a i.
Diplomová práca
Zmyslom diplomovej práce je preukázať samostatné tvorivé myslenie študenta - diplomanta
v príslušnej vednej oblasti. Diplomová práca má dokumentovať mieru pripravenosti študenta na
samostatnú tvorivú prácu. Od diplomanta sa vyžaduje: oboznámiť sa s odbornou literatúrou k danej
téme, zozbierať potrebný materiál, spracovať teoretický a experimentálne získaný materiál,
82
Rektorát
________________________________________________________________________________
samostatne a zrozumiteľne vyložiť danú problematiku. Diplomant má možnosť prejaviť svoju
kreativitu, originálnosť poňatia a interpretácie problému. Možný, ba aj žiaduci, je kritický prístup
k doterajším poznatkom, resp. k existujúcej praxi. Diplomová práca je odborným (vedeckým)
dielom, preto jej text sa vyznačuje presným a jasným vyjadrovaním myšlienok. Aby diplomová
práca spĺňala aj formálne náležitosti, veľkú pozornosť treba venovať dodržiavaniu základných
technických noriem písania odborných (vedeckých) prác, presným citáciám a odkazom, ako aj
presnému a úplnému zoznamu použitej literatúry.
Chémia a technológia monomérov
Štruktúrne a termodynamické predpoklady látok pre potenciálnu aplikáciu ako monomérov pre
prípravu makromolekulových látok. Ich vlastnosti, spôsoby výroby, požiadavky z technického,
technicko – ekonomického i environmentálneho hľadiska. Akcentujú sa predovšetkým
veľkotonážne a strednotonážne vybrané monoméry, najmä etylén, propén a ďalšie, nižšie alkény C4
– C8 a diény C4 – C5, cykloalkény, alkenylhalogenidy, akrylové a metakrylové monoméry a ich
deriváty, vinylestery a vinylétery. Alylové a vinylové étery, cyklické étery, s akcentom na oxirán,
metyloxirán, epichlórhydrín, dioxolán a trioxán. Potom laktóny, laktány a ďalšie cyklické
monoméry. Izokyanáty a diizokyanáty.
Konštrukcia a dimenzovanie I
Konštrukcia a dimenzovanie I je predmet interdisciplinárny, požadujúci vedomosti predovšetkým z
oblasti mechaniky poddajných telies a náuky o polymérnych materiáloch. Obsahuje základné
informácie o mechanických vlastnostiach polymérov z hľadiska problematiky navrhovania
výrobkov, o chovaní sa vystužených, plnených a ľahčených plastov a o hyperelastickom chovaní sa
elastomérov.
Konštrukcia a dimenzovanie II
Predmet naväzuje na základný kurz Konštrukcia a dimenzovanie I rozšírením poznatkov o
navrhovaní a dimenzovaní výrobkov z polymérov a ich konštrukciu a poznatkov o zvláštnostiach
mechanického chovania sa a FEM modelovaní tenkostenných výrobkov. Pozornosť sa venuje
predovšetkým stabilitnému a nelineárnemu chovaniu a hyperelasticite elastomérov. Praktické
aplikácie sú zamerané na oblasť zváraných konštrukcií z termoplastov, oblasť konštrukcií
autoplášťov, stavby laminátových konštrukcií a vstrekovaných výrobkov z krátkovláknitých
kompozitov.
Laboratórium odboru I
Názvoslovie a terminológia polymérov, základné pojmy z makromolekulovej chémie. Princípy
príprav polymérov a kopolymérov. Základné typy polymerizácií – bloková, roztoková, emulzná a
suspenzná polymerizácia. Polyadície a príprava polymérov polyadičnými reakciami.
Polykondenzácie a príprava polymérov polykondenzačnými reakciami. Kopolymerizácie a
stanovenie kopolymerizačných parametrov, ich význam pre chémiu polymérov. Stanovenie
viskozity a molekulovej hmotnosti polymérov.
Laboratórium odboru II
Stanovenie základných spracovateľských charakteristík gumárenských zmesí. Vyhodnocovanie
vulkanizačnej krivky a základných vulkanizačných parametrov. Ich vzťah k vlastnostiam zmesí.
Receptúry a zložky gumárenských zmesí. Výpočty v gumárenských receptúrach. Skúšobníctvo a
identifikácia kaučukov. Delenie kaučukov a ich základné vlastnosti, použitie kaučukov v
gumárenských výrobkov. Skúšanie sadzí a ich vlastnosti, klasifikácia. Delenie pomocných
spracovateľských prísad a ich skúšky. Reologické vlastnosti polymérnych zmesí. Fyzikálno83
Rektorát
________________________________________________________________________________
mechanické vlastnosti vulkanizátov – stanovenie, vyhodnotenie. Dynamické skúšky vulkanizátov a
gumy – stanovenie, vyhodnotenie.
Laboratórium odboru III
Miešanie gumárenských zmesí. Technológia prípravy zmesí, technologické schémy a zariadenia na
miešanie zmesí. Prehľad technológií spracovania gumárenských zmesí – princípy valcovania,
vstrekovania a vytláčania. Technologické schémy a linky na vytláčanie behúňov, bočníc, jadrovej
gumy. Pogumovanie textilných a oceľových kordov. Význam výstužných materiálov v
gumárenských výrobkoch. Technológia výroby autoplášťov, dopravných pásov, hadíc, klinových
remeňov a duší. Technická guma – základné výrobky a technológie ich výroby. Konštrukcia
základných gumárenských výrobkov.
Náterové látky
Poslucháči sú informovaní o základných charakteristikách náterových látok (hmôt – NH)
základnými ich rozdelení, s akcentom na ich spojivá a to jednak na báze prírodných olejov,
prírodných a najmä syntetických živíc, zmäkčovadlá, pomocné látky, farbivá, pigmenty a plnivá,
rozpúšťadlá a riedidlá. Konkrétne sa charakterizujú jednotlivé typy NH (olejové, asfaltové,
celulózové, esterov a éterov celulózy, a polymératové, alkydové). Akcentujú sa polymerátové NH,
ďalej epoxidové a epoxyesterové, polyesterové, polyuretonové, zvlášť na báze živíc rozpustných vo
vode a silikónové NH. Naznačujú sa najmodernejšie formulácie NH, nie len vo forme sólo
organických rozpúšťadlách, najmä však vo forme emulzií, disperzií i práškových polyméroch.
Prehľadne sa preferujú aj metódy testovania NH a požiadavky aj z ekologického a hygienického
hľadiska.
Odborná prax
Odborná prax v trvaní 75 hodín je orientovaná na zoznámenie sa s realitou prevádzkových procesov
výroby gumárenských výrobkov. Poslucháči sa postupne zoznamujú v prevádzke s technológiou
prípravy zmesí v miešaní, s technológiou vytláčania, valcovania a zmesí s technológiami
pogumovania, konfekciou a s vulkanizačnými technológiami. Súčasťou praxe je tiež zoznámenie sa
s problematikou kvality surovín a hotových výrobkov.
Prísady do polymérov
Hlavné vplyvy na starnutie polymérov degradáciami vplyvom klimatických podmienok, teploty,
chemikálií, mikroorganizmov, húb, plesní a pod., spôsobmi ochrany pred starnutím, antioxidantmi,
antiozonantmi, biocidmi, zmäkčovadlami, pigmentmi, farbivami, ochrannými fóliami a
impregnáciami. Vysvetľuje sa aj mechanizmus oxidácie, fotoxidácie polymérov, konkrétnym
vysvetľovaním mechanizmu stabilizácie polyméru prísadami. Akcent je na najvýznamnejšie
polyméry, okrem polyolefínov, polydiénov, hlavne na polyvinylchloridy a kopolyméry
vinylchloridu, vrátane technických a hygienických požiadaviek na aplikačné prísady.
Nezameniteľný je spôsob regulácie životnosti polymérov cielenými prísadami. Významné sú aj
retardéry horenia s konkretnými príkladmi, retardérov horenia na báze retardačných systémov Phalogén, P-N, halogén – SB, penotvorné ochranné systémy a retardéry horenia.
Skúšanie a certifikácia výrobkov
Normalizácia v skúšobníctve, STN a medzinárodné normy, ako aj akreditácie skúšobných
laboratórií a výrobkov v SR. Testovanie fyzikálnych, mechanických i chemických vlastností
polymérov, kopolymérov s akcentom na elastoméry a kaučuky zvlášť.
Stroje a zariadenia pre spracovanie plastov a gumy
Základné spracovateľské technológie; príprava a miešanie zmesí; základné spracovateľské
technológie – vytláčanie a valcovanie. Cyklické procesy spracovania termoplastov a reaktoplastov –
84
Rektorát
________________________________________________________________________________
lisovanie, pretláčanie, vstrekovanie, namáčanie a odlievanie; technológie výroby ľahčených
polymérov. Doplnkové technológie – zváranie, lepenie, mechanické spájanie, mechanické
obrábanie; povrchové úpravy polymérov – pokovovanie , dezénovanie, potlačovanie, sametovanie a
žiarové nanášanie.
Štruktúra, vlastnosti a spracovanie plastov
Základné spracovateľské technológie; príprava a miešanie zmesí; základné spracovateľské
technológie – vytláčanie a valcovanie. Cyklické procesy spracovania termoplastov a reaktoplastov –
lisovanie, pretláčanie, vstrekovanie, namáčanie a odlievanie; technológie výroby ľahčených
polymérov. Doplnkové technológie – zváranie, lepenie, mechanické spájanie, mechanické
obrábanie; povrchové úpravy polymérov – pokovovanie , dezénovanie, potlačovanie, sametovanie a
žiarové nanášanie.
Technológia výroby gumárenských výrobkov
Filozofia formulácie gumárenských zmesí, analýza reologických vlastností gumárenských zmesí,
modifikácia ich tokových vlastností; analýza irregularít toku, kvantifikácia procesov narastania za
hubicou a zmrštenia, metódy hodnotenia tokových vlastností gumárenských zmesí; dispergácia
plnív a prísad v gumárenských zmesiach. Analýza procesov miešania, valcovania, vytláčania a
vstrekovania gumárenských zmesí; technológie výroby produktov na báze elastomérov automobilové plášte, dopravné pásy, technická guma, klinové remene, podlahoviny.
Technológia výroby plastov
Fázový stav polymérov, vplyv mólovej hmotnosti a chemického zloženia na spracovateľnosť
plastov, transparentné javy, chemickú odolnosť a degradačné reakcie. Vlastnosti a odolnosť
základných typov plastov proti pôsobeniu faktorov starnutia. Procesy mechanickej a chemickej
modifikácie polymérov; reologické chovanie sa tavením plastov.
Výroba, štruktúra a vlastnosti kaučukov
Prírodné a syntetické kaučuky, ich získavanie, výroba, štruktúra, základné vlastnosti. Fyzikálne a
chemické vlastnosti; chemické premeny kaučukov. Reaktivita kaučukov, odolnosť kaučukov proti
pôsobeniu faktorov starnutia. Sieťovanie nasýtených a nenasýtených kaučukov. Sírna vulkanizácia,
typy vulkanizačných systémov. Urýchľovače, typy, mechanizmus vulkanizácie. Prísady do
gumárenských zmesí, plnivá, zmäkčovadlá, aktivátory vulkanizácie, antidegradanty. Prísady do
gumárenských zmesí a hodnotenie ich vlastností.
Výstužné materiály
Charakteristika, funkčnosť výstužných technických vlákien (VTV). Členenie technických vlákien
podľa pôvodu – prírodné, chemické a hutnícke VTV. Štruktúra, základné a vysokoužitkové-hightech vlastnosti VTV.Fyzikálno-chemická a geometrická charakteristika, molekulová,
nadmolekulová, morfologická a makromorfologická štruktúra základných a špeciálnych typov
VTVa ich vláknitých materiálov. Metody hodnotenia štruktúry a vlastnosti VTV. Surovinové zdroje
a postupy prípravy VTV. Hlavné oblasti aplikácie v kompozitoch-konštrukčných materiáloch,
dopravných prostriedkoch, automobilového, železničného, leteckého a lodného priemyslu,
gumárskych výrobkoch a technických textíliach, súčasný stav a perspektívy rozvoja VTV, s
ohľadom na obnoviteľné zdroje surovín mikrobiálnych typov.
85
Rektorát
________________________________________________________________________________
Študijný program:
5.2.18 Chemické technológie, Chémia a technológia textilu
Analýza a hodnotenie polymérnych materiálov
Inštrumentálna analýza prírodných a syntetických polymérov, ako aj kopolymérov spektrálnymi
metódami – molekulová absorpčná a nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia; termické
metódy (diferenciálna termická a termogravimetrická analýza). Stanovenie mólových hmotností
polymérov a kopolymérov metódami založenými na koligatívnych vlastnostiach, rozptyle svetla,
viskozimetricky, sedimentačnou analýzou a gélovou permeačnou chromatografiou. Morfologická
analýza polymérov a kopolymérov svetelnou a elektrónovou mikroskopiou, Röntgenografiou a i.
Diplomová práca
Týždenne sa konzultuje s diplomantmi postup pri riešení experimentálnych prác, pri spracovávaní
experimentálnych výsledkov do tabuliek, grafov , pri formulovaní záverov . Tiež si pripravujú
vystúpenie svojej obhajoby v power-pointe.
Integrovaný manažment
Vývoj manažérstva kvality. Rôzne prístupy k riadeniu kvality od noriem ISO 9000 cez filozofiu
TQM až po integrovaný systém riadenia podniku. Kvalita v podmienkach EU. Model excelentnosti
EPQM. Národný program kvality. Zabezpečenie a neustále zlepšovanie procesov tvorby kvality
výrobkov pri ich hospodárnej výrobe. Nástroje a metódy zlepšovania kvality, štatistické riadenie
kvality, QFD, FMEA a six sigma. Audity a certifikácia systémov riadenia kvality.
Koloristika
Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými pojmami koloristiky, farby a ich miešanie, tvorba
farebných receptúr, hodnotenie farebnosti - kolorimetria
Konštrukcia a dimenzovanie I
Konštrukcia a dimenzovanie I je predmet interdisciplinárny, požadujúci vedomosti predovšetkým z
oblasti mechaniky poddajných telies a náuky o polymérnych materiáloch. Obsahuje základné
informácie o mechanických vlastnostiach polymérov z hľadiska problematiky navrhovania
výrobkov, o chovaní sa vystužených, plnených a ľahčených plastov a o hyperelastickom chovaní sa
elastomérov.
Konštrukcia a dimenzovanie II
Predmet naväzuje na základný kurz Konštrukcia a dimenzovanie I rozšírením poznatkov o
navrhovaní a dimenzovaní výrobkov z polymérov a ich konštrukciu a poznatkov o zvláštnostiach
mechanického chovania sa a FEM modelovaní tenkostenných výrobkov. Pozornosť sa venuje
predovšetkým stabilitnému a nelineárnemu chovaniu a hyperelasticite elastomérov. Praktické
aplikácie sú zamerané na oblasť zváraných konštrukcií z termoplastov, oblasť konštrukcií
autoplášťov, stavby laminátových konštrukcií a vstrekovaných výrobkov z krátkovláknitých
kompozitov.
Laboratórium odboru I
Cieľom predmetu je overenie teoretických poznatkov získaných v predmetoch Štruktúra a vlastnosti
textilných vlákien a Koloristika. Z hľadiska štruktúry a vlastnosti vlákien ide o hodnotenie
základných parametrov textilných vlákien, nadmolekulovej, morfologickej a makromorfologickej
štruktúry, základných a špeciál-nych vlastností. Z koloristického hľadiska o objektivne hodnotenie
farebnosti roztokov, vlákien a textilných útvarov matematický popis farby. Hodnotenie relatívnej
86
Rektorát
________________________________________________________________________________
sily vyfarbenia s využitím Kubelkovo-Munkovej rovnice a výpočet farebnej odchylky. Súčasťou
cvičenia je aj oboznámenie so spektrálnymi prístrojmi SPECORD UV VIS a Spekol.
Laboratórium odboru II
V laboratórnych cvičeniach sa overia teoretické poznatky z prednášok „Textilná technológia I“.
Študenti absol-vujú mechanické skúšky textilných a polymérnych materiálov.
Laboratórium odboru III
V predmete sa overia teoretické vedomosti z predmetov skúšobníctvo a certifikácia, metódy
skúšania, metódy biologickej odbúrateľnosti a humánno-ekologické vlastnosti textílií. V druhej
časti sa overia vedomosti z textil-nej technologie II – predúprava, farbenie, speciálne úpravy.
Súčasťou cvičenia je aj oboznámenie so spektrálny-mi prístrojmi Leukometer a Spekol.
Logistika
Vznik a vývoj logistiky, definície logistiky, charakteristika a usporiadanie logistiky, logistické
funkcie a ciele, zadanie semestrálneho projektu.Strategická vízia a logistika, marketing a logistika,
kvalita a logistika, logistika a zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov.Charakteristika
materiálových a informačných tokov, tvorba logistických reťazcov.Metódy a nástroje v logistike na
riešenie logistických úloh. Nákupná (zásobovacia) logistika. Výrobná logistika. Logistika skladov.
Distribučná logistika. Logistické náklady, organizačná štruktúra podnikovej logistiky, projektovanie
podnikovej logistiky.
Preddiplomový seminár – semestrálna práca Práca s počítačom a internetom, naučiť sa získavať
informácie prostredníctvom internetu, so sieťou odborných vedeckých knižníc, starnutím
informácií. Súčasťou cvičenia je oboznámenie sa poslucháčov s vedeckými časopismi odoberanými
fakultou a s diplomovými prácami absolventov fakulty, z čoho pozostáva diplomová práca, jej
jednotlivé časti, s funkciou konzultácií.
Druhá časť cvičenia je zameraná na správne spracovávanie literatúry z dostupných zdrojov
a precvičiť si ústny prejav pred kolegami.
Recyklácia polymérov
Zdroje a množstvá polymérneho odpadu na báze plastov a elastomérov, možnosti primárneho
využitia gumového odpadu ( opotrebované plášte pre automobily ). Zber a separácia polymérneho
odpadu. Mechanické spracovanie gumového odpadu, stroje a zariadenie pre prípravu gumovej
drviny. Surovinové využitie gumového odpadu, devulkanizácia a chemické spracovanie gumovej
drviny.
Skúšobníctvo a certifikácia
Poskytnúť základné informácie o normalizácií a skúšobníctve, hlavne s dôrazom na gumárenské
suroviny a materiály.
Štruktúra a vlastnosti textilných vlákien
Všeobecným cieľom predmetu je poznať vzťahy štruktúry a vlastnosti polymérov a vlákien a ich
vplyv na úžit-kové vlastnosti výrobkov z vlákien.
Technická konfekcia
Oboznámiť poslucháčov s rôznymi druhmi technickej konfekcie , materiálmi pre jej výrobu,
vlastnosťami a výrobcami doma i v CZ.
87
Rektorát
________________________________________________________________________________
Textilná technológia I.
V predmete získajú poslucháči základy z mechanických textilných technológií t.j. z technológie
pradenia, tkania, pletenia, ako aj informácie o používaných strojných zariadeniach a ich funkciách.
Tovaroznalectvo
Typy vlákien, označovanie, vlastnosti. Dľžkové textílie, efektné nite, názvoslovie. Tkaniny-vzory,
úpravy, vznik, pôvod, názvoslovie. Tkaniny bavlnárskeho, vlnárskeho a hodvábnického typu.
Pleteniny. Značenie materiálov. Normy a zákony súvisiace s text. a odevným priemyslom. Vady
výrobkov. Semestrálna práca.
Výstužné materiály
Charakteristika, funkčnosť výstužných technických vlákien (VTV). Členenie technických vlákien
podľa pôvodu – prírodné, chemické a hutnícke VTV. Štruktúra, základné a vysokoužitkové-hightech vlastnosti VTV.Fyzikálno-chemická a geometrická charakteristika, molekulová,
nadmolekulová, morfologická a makromorfologická štruktúra základných a špeciálnych typov
VTVa ich vláknitých materiálov. Metody hodnotenia štruktúry a vlastnosti VTV. Surovinové zdroje
a postupy prípravy VTV. Hlavné oblasti aplikácie v kompozitoch-konštrukčných materiáloch,
dopravných prostriedkoch, automobilového, železničného, leteckého a lodného priemyslu,
gumárskych výrobkoch a technických textíliach, súčasný stav a perspektívy rozvoja VTV, s
ohľadom na obnoviteľné zdroje surovín mikrobiálnych typov.
5.2.18 Chemické technológie, Chémia a technológia životného prostredia
Biochémia
Predmet nadväzuje na predchádzajúce štúdium Organickej chémie a jeho zvládnutie poslucháčmi
študijného zamerania Environmentálne inžinierstvo má význam pre pochopenie vzťahov a
princípov v rámci komplexnej environmentálnej problematiky. Predmet je zameraný na základné
štrukturálne a energetické matérie a ich metabolizmy.
Diplomová práca
Diplomová práca je výstupom komplexného projektu (spracovanie literárnej a patentovej rešerše,
výber surovín a materiálu, realizácia experimentálnych prác, interpretácia výsledkov s dôrazom na
zámery z hľadiska rozvoja základných poznatkov a možností aplikácií výsledkov v praxi). Projekt
diplomovej práce je zvyčajne súčasťou problematiky a zamerania vedecko-výskumných a
vývojových prác riešiteľských pracovísk.
Environmentálna legislatíva
Účelom výuky tohto predmetu je oboznámiť poslucháčov so základmi tohto samostatného a
moderného právneho odvetvia. Prostredníctvom rozboru platnej úpravy a jej aplikácie v praxi majú
poslucháči možnosť získať prehľad právneho stavu jednotlivých zložiek životného prostredia,
vrátane jeho medzinárodných aspektov. Výuka smeruje k nadobudnutiu schopnosti poslucháčov
vedieť orientovať sa v zložitej a rozdrobenej právnej úprave ochrany životného prostredia, ako aj
spôsobilosti vedieť využívať existujúce právne mechanizmy ochrany.
Environmentálne inžinierstvo
V rámci predmetu sa bude venovať pozornosť priemyselným technológiám, ktoré budú orientované
na čistejšiu produkciu, prevenciu znečistenia a environmentálnej kvalite výrobkov a materiálov.
Štruktúra prednášok sa orientuje na teoretické princípy a praktické príklady nových
nízkoodpadových a bezodpadových jednotkových operácií, ako i komplexných priemyselných
88
Rektorát
________________________________________________________________________________
technológií vo vybraných odvetviach národného hospodárstva.
Euromanažér
Cieľom predmetu je komparatívnym spôsobom prezentovať rôzne prístupy manažérskeho správania
vo firmách USA, Japonska a krajín vyspelej Európy. Predmet sprístupňuje odlišnosti prostredia pri
domácich a medzinárodných operáciách firiem, porovnáva plánovanie, organizovanie a
rozhodovanie v týchto firmách.
Hodnotenie vplyvov technológií na životné prostredie
Priemyselné chemicko-technologické procesy a ich vplyv na životné prostredie: technologické
spracovanie surovín, výroba anorganických látok (sírouhlík, amoniak, kyselina sírová, dusičná,
chlorovodíková, hydoxid sodný, sóda, výroba skla, vápna, cementu), kovové materiály (výroba
železa, ocele, ferozlatín), metalurgia neželezných kovov (hliník, olovo, meď, nikel), chemická
technológia jadrového priemyslu (výroba uránu, thória, ťažká voda, chemické spracovanie
jadrového paliva). Ekologické problémy pri výrobe syntetických polymérov. Tenzidy. Spracovanie
dreva. Chemická ochrana rastlín (pesticídy). Energetika (energia fosílnych palív, splyňovanie uhlia,
vodná a veterná energia. Odpady, ich likvidácia a zužitkovanie.
Integrovaný manažment
Vývoj manažérstva kvality. Rôzne prístupy k riadeniu kvality od noriem ISO 9000 cez filozofiu
TQM až po integrovaný systém riadenia podniku. Kvalita v podmienkach EU. Model excelentnosti
EPQM. Národný program kvality. Zabezpečenie a neustále zlepšovanie procesov tvorby kvality
výrobkov pri ich hospodárnej výrobe. Nástroje a metódy zlepšovania kvality, štatistické riadenie
kvality, QFD, FMEA a six sigma. Audity a certifikácia systémov riadenia kvality.
Laboratórium odboru I
Cieľom predmetu je získanie a utvrdzovanie si laboratórnych zručností a dôkladné oboznámenie sa
z rôznymi experimentálnymi metódami významnými pre environmentálne inžinierstvo.
Laboratórium odboru je zamerané najmä na analýzu zložiek životného prostredia (voda, pôda,
vzduch, pH, stanovenie ťažkých kovov v rastlinných popoloch, resp. odpadov z priemyselných
výrob, modelovanie imisií programom WINMODIM), oboznámenie sa s prácou profesionálnych
mobilných analyzátorov ovzdušia a využitie rôznej prístrojovej techniky.
Študent po absolvovaní získa komplexný prehľad, vedomosti a zručnosti pre riešenie úloh, ktoré mu
poskytne.
Laboratórium odboru III
Cieľom predmetu je získanie a utvrdenie laboratórnych zručností a dôkladné oboznámenie s
rôznymi experimentálnymi metódami významnými z hľadiska technológie výroby skiel, resp. z
hľadiska aplikovaného výskumu oxidových skiel a sklotvorných tavenín. Poslucháči sa s
jednotlivými experimentálnymi metódami oboznámia tak, aby ich vo svojej inžinierskej praxi mohli
samostatne uplatňovať a v prípade potreby aj ďalej rozvíjať. Súčasťou cvičenia sú preto aj prípravy
potrebných roztokov a štandardov, kalibrácia použitých prístrojov a štatistické vyhodnotenie
získaných výsledkov z hľadiska ich právnosti a presnosti. Metodicky laboratóriá odboru I - III
zahŕňajú širokú paletu činností od úpravy surovín, cez prípravu kmeňa až k taveniu a chladeniu skla
a k meraniu jeho vlastností. Práce vyžadujúce špecializované prístrojové vybavenie budú poslucháči
absolvovať na pracoviskách SAV a TrU v Trenčíne a tiež v blízkych sklárňach LR CRYSTAL v
Lednických Rovniach a SKLOOBAL v Nemšovej.
Posledná časť laboratórií odboru je zameraná najmä na spektrálne vlastnosti, elektrochemické
metódy a kinetiku kryštalizácie. Vzhľadom k tomu, že v rámci laboratória odboru III už poslucháči
89
Rektorát
________________________________________________________________________________
pracujú na diplomovej práci skladba laboratórnych prác sa bude individuálne modifikovať v
súvislosti s výberom metodík potrebných na riešenie problematiky tej ktorej diplomovej práce.
Odpadové inžinierstvo
Oboznámiť študenta s problematikou nakladania s odpadmi, jeho minimalizácie a využitie
recyklačných technológií vo vzájomnom spojení s legislatívou odpadového hospodárstva a
v náväznosti na legislatívu EÚ. Trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo. Minimalizácia a
nakladanie s odpadmi. Triedenie, úpravy, recyklácie a zneškodňovanie odpadov.
Prax - výrobný závod
Odbornú prax poslucháči absolvujú v podnikoch regiónu na oddeleniach, resp. prevádzkach, kde sa
oboznámia s problémami environmentálneho charakteru v priemyselnej technologickej praxi.
Odborná prax má vytvoriť zázemie pre úspešné vyriešenie diplomovej práce a v prípade, keď danú
tému navrhoval výrobný závod, aj rýchlemu prenosu výsledkov do technologickej praxe.
Sociálna a pracovná psychológia
Predmet má poskytnúť ucelenejší pohľad na ľudské indivíduum ako bio-psycho-sociálny fenomén.
Význam predmetu Základy psychológie v systéme vedných disciplín studijného programu
„Manažment priemyselných systémov“ spočíva v sprístupnení stručného súboru poznatkov o
ľudskom indivídue, o jeho osobnosti, o človeku ako sociosynergickej celistvosti. Tento
najzákladnejší súbor poznatkov je mimoriadne dôležitou sférou poznania budúceho odborníka v
oblasti riadenia.
Technológia ochrany ovzdušia
Základné pojmy. Legislatíva ochrany ovzdušia. Chémia ovzdušia. Emisné a imisné merania.
Odlučovanie tuhých znečisťujúcich častíc z ovzdušia, fyzikálno-chemické charakteristiky prachu,
typy a konštrukcia odlučovačov - Usazovacie komory, Žaluziové odlučovače, Vírové odlučovače
(cyklóny), Rotačné odlučovače, Mokré odlučovače prachu, Sprchové veže, Penové odlučovače,
Prúdové odlučovače, Elektrostatické odlučovače prachu, Textilné filtre. Odlučovanie plynov a pár z
ovzdušia, chemicko-technologické princípy a usporiadanie metód – Kondenzácia, Absorpcia a
desorpcia, Priama oxidácia a redukcia, Heterogénne katalyzované reakcie, Biotechnologické
čistenie plynov.
Technológia ochrany pôdy a vody
Základné pojmy. Voda a jej zloženie, kvalita vody, eutrofizácia. Fyzikálne, chemické a biologické
vlastnosti vody – rozdelenie vôd. Produkcia odpadových vôd, ochrana vôd pred znečisťovaním.
Čistenie a úprava odpadových vôd – zariadenia, technológie. Základné členenie technológií na
čistenie odpadových vôd. Mechanické spôsoby čistenia odpavových vôd. Fyzikálno - chemické a
chemické spôsoby čistenia a úpravy odpavových vôd. Biologické spôsoby čistenia odpavových vôd.
Anaerobné a aerobné čistenie odpadových vôd. Vodárenske sústavy. Kalové hospodárstvo.
Stokovanie, kanalizácia. Pôda a jej zloženie, kontaminácia pôdy. Technológie na odstránenie
znečisťujúcich látok z pôdy (fyzikálne, chemické, biologické). Dekontaminácia a degradácia pôdy.
Sanačné technológie – in situ, ex situ. Fyzikálno-chemické spôsoby dekontaminácie pôdy.
Biologické dekontaminačné metódy a techniky.
Technologický projekt ochrany životného prostredia / Laboratorium odboru II
Predmet oboznamuje s vybranými princípmi, nevyhnutnými pre prípravu projektu z oblasti
charakterizácie stavu životného prostredia s dôrazom na fyzikálne, chemické a fyzikálnochemické
procesy v jednotlivých zložkách ŽP. Dôraz je kladený na poskytnutie predpokladov k aktívnemu
prístupu poslucháčov k ochrane životného prostredia a podporu ich kreativity v tejto oblasti. Dotýka
90
Rektorát
________________________________________________________________________________
sa rizikových vlastností látok, analýzy a monitoringu životného prostredia, základov legislatívy
ochrany prírody, ovzdušia a vôd v Slovenskej republike a v EU a environmentálne riešenie
nežiadúcich vplyvov konkrétnych priemyselných výrob na ŽP.
Analytická chémia
Proces chemickej analýzy, základné pojmy. Vzorkovanie. Úprava vzoriek. Separačné postupy.
Závislé a nezávislé analytické metódy. Štandardné metódy a ich náležitosti. Validácia metód –
podstata a cesty jej realizácie. Zabezpečenie nadväznosti chemických meraní. Gravimetria. Princípy
odmernej analýzy založenej na protolytických, oxidačno-redukčných a komplexometrických
reakciách. Hodnotenie analytických výsledkov. Kritériá spoľahlivosti analytických výsledkov
Študijný program:
5.2.18 Chemické technológie, Chémia a technológia výroby skla
Anorganická chémia silikátových materiálov
Elektrónová štruktúra materiálov. Chemické väzby a kryštálová štruktúra silikátových materiálov.
Poruchy kryštalových štruktúr. Medzikryštalické materiály. Fyzikálne vlastnosti silikátových
materiálov a ich reaktivita. Termický rozklad. Chémia B, Al, C, Si, P. Grafit, sadze, aktívne uhlie,
polovodičový kremík. Neoxidová keramika. Silikátové materiály (alkalické kremičitany, zeolity,
azbestové vlákna). Stavebné materiály (cement). Plnidlá. Silikóny. Inkluzívne zlúčeniny na báze
zeolitov, resp. ílovitých minerálov.
Fyzikálna chémia skla I
Predmet je venovaný systematickému prehľadu chémie a fyzikálnej chémie oxidových skiel.
Ostatné druhy skiel, t.j. organické, kovové, halogenidové a chalkogenidové sa spomínajú len
vo všeobecnejších súvislostiach najmä pri diskusii vzťahov medzi štruktúrou, zložením
a vlastnosťami. Fyzikálna chémia skla stavia na poznatkoch získaných v základnom kurze
fyzikálnej chémie a koloidnej chémie, ktoré aplikuje na konkrétne prípady rôznych vlastností,
rovnováh a dejov v sklách a sklotvorných sústavách. V niektorých špeciálnych oblastiach
chemickej kinetiky heterogénnych reakcií, termodynamického modelovania, sklotvorných tavenín a
fázových rovnováh na predmet nadväzuje predmet. Špeciálna termodynamika a kinetika.
V prvej časti Fyzikálnej chémie skiel sa z termodynamických i kinetických hľadísk skúma samotný
fenomén skleného stavu. Otázka štruktúry skiel a sklotvornosti rôznych oxidových systémov je
diskutovaná ako prejav chemickej indivuduality jednotlivých oxidov, vyplývajúcej z ích
elektrónovej štruktury. Ďalej sa pozornosť zameriava na rôzne technologicky významné fyzikálne a
chemické vlastnosti..
Fyzikálna chémia skla II
Predmet je venovaný systematickému prehľadu chémie a fyzikálnej chémie oxidových skiel.
Ostatné druhy skiel, t.j. organické, kovové, halogenidové a chalkogenidové sa spomínajú len
vo všeobecnejších súvislostiach najmä pri diskusii vzťahov medzi štruktúrou zložením
a vlastnosťami. Fyzikálna chémia skla stavia na poznatkoch získaných v základnom kurze
fyzikálnej chémie a koloidnej chémie, ktoré aplikuje na konkrétne prípady rôznych vlastností,
rovnováh a dejov v sklách a sklotvorných sústavách. V niektorých špeciálnych oblastiach
chemickej kinetiky heterogénnych reakcií, termodynamického modelovania sklotvorných tavenín a
fázových rovnováh na predmet nadväzuje predmet Špeciálna termodynamika a kinetika. V druhej
časti Fyzikálnej chémie skiel sa po stručnom prehľade fázových premien v sklách a simulačných
metód výpočtu štruktúry a vlastností skiel pozornosť sústreďuje na aplikáciu rôznych spektrálnych
metód na skúmanie štruktúry skiel. Osobitná pozornosť sa venuje objektívnemu meraniu farby a
91
Rektorát
________________________________________________________________________________
rôznym druhom farebných skiel. Diskutované sú aj fyzikálnochemické princípy skiel so
špeciálnymi optickými vlastnosťami.
Inštrumentálne metódy
Systémy kvality v analytickej praxi – akreditácia, správna laboratórna prax. Validácia analytických
metód. Využitie elektromagnetického žiarenia v analytickej chémii, atómová emisná a absorpčná
spektrometria, molekulová absorpčná spektrometria. Princípy a možnosti IČ a NMR spektrometrie.
Roentgenova difrakcia a je možnosti.
Využitie elektrónových lúčov pre určovanie zloženia
látok.Analytické metódy založené na meraní elektického napätia a elektrického prúdu.
Rádioanalytická analytická chémia. Hodnotenia výsledkov založených na neistote meraní.
Laboratórium odboru I, Laboratórium odboru II
Laboratórií odboru je zameraný najmä na sklárske suroviny, sklársky kmeň, tavenie skla s rôznym
stupňom homogenizácie, chladenie utavených skiel, identifikáciu a odstránenie mechanických
napätí v pripravených sklách. Ďalšie práce v tejto časti sú venované mechanickému opracovaniu
vzoriek skla drvením, mletím, sitovaním, rezaním, brúsením a leštením. Posledná skupina prác sa
venuje chemickej analýze skiel na mokrej ceste (rozklad a prenesenie do roztoku, kolorimetrická a
odmertná analýza) a meranie fyzikálnych a chemických vlastností skiel a sklotvorných tavenín.
Laboratórium odboru III-preddiplomová prax
Posledná časť laboratórií odboru je zameraná najmä na spektrálne vlastnosti, elektrochemické
metódy a kinetiku kryštalizácie. Vzhľadom k tomu, že v rámci laboratória odboru III už poslucháči
pracujú na diplomovej práci skladba laboratórnych prác sa bude individuálne modifikovať v
súvislosti s výberom metodík potrebných na riešenie problematiky tej ktorej diplomovej práce.
Silikátové inžinierstvo
Poskytnúť študentom súbor poznatkov o tepelných procesoch a zariadeniach tepelnej techniky
používaných v priemysle. Študenti sa oboznámia so základnými princípmi procesov prebiehajúcich
v jednotlivých zariadeniach a s ich matematickým opisom.
Sklárske stroje
Základný kurz, v ktorom sa poslucháči oboznámia s princípmi činnosti a obsluhy sklárskych strojov
používaných v celom procese technológie výroby skla, t.j. od prípravy kmeňa až po proces
finálneho zušľachťovania.
Technická mineralógia a kryštalografia
Náplňou predmetu je zoznámenie poslucháčov so základnými zákonitosťami vonkajšieho tvaru
kryštálov, klasifikáciou kryštálových tvarov. Stanovenie optických vlastností, ktoré umožňujú
identifikáciu kryštálov a získať informácie o mikroštruktúre a textúre materiálov. Aplikácia metód a
poznatkov na úžitkové prírodné a syntetické materiály.
Technológia silikátov I
Predmet Technológia silikátov I je zameraný na priemyselné technológie v silikátovom priemysle,
ktoré môžeme zhrnúť pod spoločným názvom veľkotonážne výroby. Je zameraný na technológiu
priemyselnej výroby keramiky, anorganických spojív, žiaruvzdorných materiálov a smaltov.
Vzhľadom na to že technológia skla je náplňou samostatného predmetu, zaoberáme sa ňou len
okrajovo. Predmet podáva základy technologických postupov používaných pri výrobe, popisuje
používané suroviny, ich zdroje doma i v zahraničí s dôrazom na zdroje využívané domácim
priemyslom. Je tiež zameraný na zoznámenie sa poslucháčov s bežnými technologickými
zariadeniami používanými v silikátovom priemysle, ako aj s prípadnými dopadmi výrob na životné
92
Rektorát
________________________________________________________________________________
prostredie.
Technológia silikátov II
Predmet Technológia silikátov II je zameraný na prehľad nových materiálov ,ktoré v širšom
ponímaní spadajú pod termín silikátové materiály ako aj s postupmi ich prípravy a výroby. Predmet
poskytuje informácie o špeciálnej konštrukčnej oxidovej i neoxidovej keramike, elektrokeramike,
sklokeramike,
materiáloch pre vysokoteplotné použitie, cermetoch, supravodičoch a
polovodičových materiáloch ako aj o postupoch používaných na ich výrobu a prípravu v
laboratórnom i priemyselnom meradle. Prehľadne zoznamuje poslucháčov s teoretickými a
praktickými aspektami procesov používaných pri výrobe špeciálnej keramiky ako sú rôzne spôsoby
tvarovania, sušenia, spekania a podobne.
Technológia skla I
Základný kurz technológie skla. Jednotlivé časti sú venované sklárskym surovinám, príprave
kmeňa, taveniu, chladeniu a tvarovaniu skla, vplyvu prostredia na sklo, nehomogenitám a vadám
v skle a v sklárskych výrobkoch. Samostatná časť je venovaná technológii ellektrického príhrevu
a celoelektrického tavenia skla. Ďalej sa preberá odfarbovanie krištáľových skiel, vplyv redox stavu
skloviny na taviaci proses a vlastnosti skiel.
Technológia skla II
Základný kurz technológie skla. Poslucháči sa oboznámia so zložením vlastnosťami a výrobou
rôznych druhov priemyselne produkovaných skiel. Pritom sa pri každom jednotlivom druhu skla
preberajú všetky technologické operácie jeho výroby, zušlachťovania, prevádzkovej
medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly kvality. Súčasne sa analyzuje stav vývoja a výroby
jednotlivých druhov skla v celosvetovom a domácom merítku. Samostatné časti sú venované
izolácii a chladeniu taviacich agregátov, žiaromateriáloma ich korózii v súvislosti s koróziou stien
taviacich agregátov a s ich tepelnou izoláciou sa analyzuje aj ekonomická stránka výroby skla.
Termodynamika a kinetika pre sklárov
Predmet prehlbuje poznatky z oblasti chemickej termodynamiky a chemickej kinetiky získané
v základnom kurze fyzikálnej chémie. Termodynamický aparát sa aplikuje na skúmanie skelného
prechodu ako možného fázového prechodu 2.druhu a na klasifikáciu štruktúry skla z hľadiska
formalizmu parametrov usporiadania. Ďalej sa objasňuje problematika konfiguračnej entropie skiel
a s ňou spojená teplotná závislosť ich dynamickej viskozity. Zavedeným termodynamickým
aparátom sa na rôznych aproximatívnych úrovniach modeluje štruktúra sklotvorných tavenín. Z
termodynamického i kinetického hľadiska sa posudzujú technologicky významné fázové premeny v
sklách kryštalizácia a spinodálna dekompozícia. Oblasť chemickej kinetiky sa v predmete rozširuje
o reakcie prebiehajúce v heterogénnych sústavách, pri sériovoparalelnom radení dejov chemickej
difúzie a rôznych typov chemických reakcií. Z kinetického hľadiska je analyzovaný aj progresívny
spôsob prípravy skiel so špeciálnymi vlastnosťami tzv. metóda sól-gél.
Technická agličtina
Predmet podáva súbor znalostí z anglického jazyka s cieľom osvojiť si gramatický systém,
gramatické kategórie, rozsiahlej slovnej zásoby a osvojenie si frazeologizmov v oblasti využitia
anorganických materiálov.
Diplomová práca
Diplomová práca je výstupom komplexného projektu (spracovanie literárnej a patentovej rešerše,
výber surovín a materiálu, realizácia experimentálnych prác, interpretácia výsledkov s dôrazom na
zámery z hľadiska rozvoja základných poznatkov a možností aplikácií výsledkov v praxi).
93
Rektorát
________________________________________________________________________________
Projekt diplomovej práce je zvyčajne súčasťou problematiky a zamerania vedecko-výskumných a
vývojových prác riešiteľských pracovísk.
Odborná prax
Odbornú prax poslucháči absolvujú v podnikoch regiónu na oddeleniach, resp. prevádzkach, kde sa
oboznámia s problémami environmentálneho charakteru v priemyselnej technologickej praxi.
Odborná prax má vytvoriť zázemie pre úspešné vyriešenie diplomovej práce a v prípade, keď danú
tému navrhoval výrobný závod, aj rýchlemu prenosu výsledkov do technologickej praxe.
94
Rektorát
________________________________________________________________________________
VZDELÁVACIE AKTIVITY
1. NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
MANAŽÉR OBCHODU
MBA – MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
2. ORGANIZAČNÁ FORMA
VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Kurz (modul 1, modul 2, modul 3, modul 4)
Medzinárodné vzdelávanie v Európskej únii nadobúda nový význam a nové rozmery. Manažéri,
ktorí pôsobia a budú pôsobiť na európskom, ako aj na iných medzinárodných trhoch, potrebujú
ďalšie vzdelanie, a preto Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočňuje
vzdelávaciu aktivitu – kurz Manažér obchodu (MBA – Master of Business Administration) –
určenú pre manažérov pôsobiacich na európskych trhoch a v medzinárodnom obchode. Táto
vzdelávacia aktivita je akreditovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v súlade
s ustanovením § 7 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č.70/1997 Z. z. v znení
zákona č. 567/2001 Z .z.
Kurz Manažér obchodu (MBA) je štruktúrovaný do štyroch modulov:
L1MBA – Efektívny manažment,
L2MBA – Finančný manažment,
L3MBA – Personálny manažment,
L4MBA – Medzinárodný manažment.
Modulová štruktúra umožňuje účastníkovi kurzu prispôsobiť si vzdelávanie podľa vlastnej potreby
a časových možností tak, aby toto štúdium bolo pre neho dostupnejším a efektívnejším. Po
ukončení jednotlivého modulu, dostane absolvent osvedčenie o absolvovaní tohto modulu. Pre
získanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity Manažér obchodu (MBA – Master of
Business Administration) musí absolvovať všetky štyri moduly.
3. CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Cieľom vzdelávacej aktivity je, aby absolventi
• získali najnovšie poznatky z oblasti efektívneho manažmentu, finančného a personálneho
manažmentu, medzinárodného a európskeho manažmentu,
• získali nové poznatky obohatené o európsku a globálnu dimenziu,
• osvojili si strategické myslenie a nadobudli skúsenosti v podnikovej praxi,
• rozvinuli si strategické ako aj praktické manažérske schopnosti,
• rozvíjali a prehlbovali si znalosti odborného nemeckého, anglického alebo ruského jazyka.
4. CIEĽOVÉ SKUPINY:
Kurz je určený pre manažérov stredného a vrcholového manažmentu slovenských
a medzinárodných podnikov.
5. POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie a základné znalosti z anglického, nemeckého alebo ruského
jazyka.
95
Rektorát
________________________________________________________________________________
6. PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent kurzu bude pripravený na výkon najvyšších riadiacich funkcií v domácich
a zahraničných podnikoch. Osvojí si a prehĺbi poznatky z efektívneho manažmentu, finančného
manažmentu, personálneho manažmentu a medzinárodného manažmentu, a získa praktické
skúsenosti s riadením zahraničných podnikov. Po absolvovaní štúdia dostane osvedčenie
o absolvovaní vzdelávacej aktivity – Manažér obchodu (MBA – Master of Business
Administration).
7. METÓDY VÝUČBY:
Výučba je uskutočňovaná
a) dištančnou metódou, pri ktorej sa kontakt medzi lektorom a účastníkom kurzu
realizuje prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov
založených na využívaní počítačových sietí, alebo
b) kombinovanou metódou, spočívajúcou z časti s priamym kontaktom lektora
s účastníkom (krátkodobé sústredenia) a častí pomocou komunikačných
prostriedkov.
c) pri záujme študentov aj formou prednášok, praktických cvičení a stáži v našich alebo
zahraničných podnikoch.
8. FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
Absolvent kurzu absolvuje záverečnú skúšku pred skúšobnou komisiou, otázky pozostávajú
z prebranej problematiky v kurze. Jednotlivé moduly ukončuje predpísanými skúškami a zápočtami,
ktoré sú uvedené v učebnom pláne. Súčasťou záverečnej skúšky je obhajoba samostatného
projektu z problematiky preberanej v kurze.
9. CELKOVÝ ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Celkový rozsah kurzu je 640 hodín.
Rozsah jednotlivých modulov je 160 hodín.
96
Rektorát
________________________________________________________________________________
B1: Vzdelávací projekt – modul L1MBA
1. NÁZOV MODULU: L1MBA – EFEKTÍVNY MANAŽMENT
2. ORGANIZAČNÁ FORMA: KURZ
3. CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Cieľom vzdelávacej aktivity je, aby absolvent získal najnovšie poznatky z oblasti efektívneho
manažmentu, získal nové poznatky obohatené o európsku a globálnu dimenziu, osvojil si najnovšie
poznatky z hospodárskej politiky, marketingu a strategického marketingu, komunikácie,
teoretických a praktických znalosti z manažmentu, projektového manažmentu, a osvojil si odbornú
terminológiu v anglickom jazyku.
4. CIEĽOVÉ SKUPINY:
Kurz je určený pre manažérov stredného a vrcholového manažmentu slovenských
a medzinárodných podnikov.
5. POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie a základné znalosti z anglického, nemeckého alebo ruského
jazyka.
6. PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent kurzu bude pripravený aplikovať najnovšie poznatky z oblasti manažmentu,
komunikácie, hospodárskej politiky, marketingu a projektového manažmentu. Bude ovládať
odbornú terminológiu v anglickom jazyku a získa praktické skúsenosti z aplikácie hospodárskej
politiky, marketingu a projektovania.
7. METÓDY VÝUČBY:
Výučba je uskutočňovaná
d) dištančnou metódou, pri ktorej sa kontakt medzi lektorom a účastníkom kurzu
realizuje prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov
založených na využívaní počítačových sietí, alebo
e) kombinovanou metódou, spočívajúcou z časti s priamym kontaktom lektora
s účastníkom (krátkodobé sústredenia) a častí pomocou komunikačných
prostriedkov.
pri záujme študentov aj formou prednášok, praktických cvičení a stáži v našich alebo
zahraničných podnikoch
8. FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
Absolvent kurzu absolvuje skúšku z predmetov Hospodárska politika, marketing a strategický
marketing, Teória a prax manažmentu, z ostatné predmety ukončí získaním zápočtu, otázky
pozostávajú z prebranej problematiky v kurze. Pre získanie certifikátu z modulu L1MBA –
efektívny manažment musí vykonať všetky skúšky a zápočty.
97
Rektorát
________________________________________________________________________________
9. ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Celkový rozsah modulu je 160 hodín.
10. ŠTUDIJNÝ PLÁN:
MODUL: L1MBA – EFEKTÍVNY MANAŽMENT
Výmera hodín
Teoretická
Praktická
časť
časť
výučby (hod.) výučby (hod.)
Názov predmetu/
Meno vyučujúceho, tituly
Hospodárska politika
Ing. Jozef Habánik, PhD.
Marketing a strategický marketing
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Komunikácia v manažmente
prof. doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Teória a prax manažmentu
Ing.Marcel Kordoš, PhD.
Hospodárska angličtina
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Projektový manažment
Ing.Tomáš Hanulík
SPOLU
160 hodín
Forma
ukončenia
15
15
skúška
15
15
skúška
20
20
zápočet
14
skúška
20
zápočet
26
zápočet
116
44
3s, 3z
11. UČEBNÉ OSNOVY:
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Hospodárska politika
Ing. Jozef Habánik, PhD.
Anotácia predmetu:
Národohospodárska politika ako súčasť ekonomickej teórie. Vzťah národohospodárskej politiky
k makroekonómii. Podmienky vzniku národohospodárskej politiky ako samostatnej vednej
disciplíny. Naučiť študentov vnímať hospodárske procesy a vzťahy ako komplexný celok
vyžadujúci koordináciu využitím hlavne špecializovaných ekonomických nástrojov. Poznanie
možností využitia nástrojov je kľúčovým problémom pre úspešnosť vlády. Teoretické východisko
vytvára makroekonómia. Ako samostatná vedná disciplína sa hospodárska politika vyformovala
v období Veľkej hospodárskej krízy, ale ako samostatná špecializovaná teória sa sformovala v 5060 rokoch minulého storočia. V súčasnosti Národohospodárska politika zahrňuje ucelený súbor
poznatkov o fungovaní a usmerňovaní národohospodárskych procesov vládou pri využití hlavne
nepriamych ekonomických nástrojov. Úspešná koordinácia procesov v hospodárstve ako celku je
základom úspešného vývoja spoločnosti. Zvládnuť využívanie nástrojov a regulovanie
ekonomických Potreby a zdroje národného hospodárstva. Spoločenské podmienky formovania
NHP. Programové vyhlásenie vlády. Úloha štátu a vlády v NHP. Sféry pôsobenia štátu. Nástroje
NHP: monetárna politika, rozpočtová politika, menová politika, zahranično-obchodná politika.
Vecné problémy NHP. Hrubý domáci produkt (HDP). Metódy výpočtu. Vzťah HDP
k zamestnanosti, inflácii a zahraničnému obchodu. Faktory a modely rastu HDP. Úloha akcelerátora
98
Rektorát
________________________________________________________________________________
a multiplikátora v modeloch rastu. Produkčná funkcia a jej aplikácia. NHP vo fázach
hospodárskeho cyklu. Riešenie dôsledkov hospodárskeho cyklu. Keynesiánsky prístup,
monetaristický prístup. Stabilizačná politika, metódy a jej realizácie. Riešenie problémov
zamestnanosti. Ekonomické dopady nezamestnanosti. Inflácia a riešenie negatívnych dopadov.
Segmenty NHP: protimonopolná politika, sociálna politika, priemyselná politika, energetická
politika a regionálna politika.
Obsah predmetu:
1. Národohospodárska politika ako vedná disciplína.
2. Vývojové etapy formovania zásahov štátu do vývoja a fungovania ekonomiky.
3. Formovanie hospodárskej politiky.
4. Národné hospodárstvo ako objekt hospodárskej politiky.
5. Ciele národohospodárskej politiky.
6. Spoločenské a politické rámce národohospodárskej politiky.
7. Programové vyhlásenie vlády a sociálno-ekonomická stratégia.
8. Úloha vlády v riadení ekonomiky.
9. Monetárna a rozpočtová politika ako nástroje hospodárskej politiky.
10. Problémy ekonomického rastu, zamestnanosti a inflácie.
11. Stabilizačná politika (keynesiánsky a monetaristický prístup).
12. Segmenty hospodárskej politiky (sociálna, priemyselná, energetická a regionálna hospodárska
politika
Praktická časť
Anotácia:
Praktickou časťou predmetu je prezentácia projektu. Jeho obsahom je porovnanie hospodárskych
politík dvoch vybraných štátov EÚ, porovnanie monetárnej, rozpočtovej, menovej a zahraničnohospodárskej politiky.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Marketing a strategicky marketing
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Anotácia predmetu:
Charakteristika, vznik a vývoj, strategická úloha marketingu v ekonomike a spoločnosti.
Marketingový manažment firmy, funkcie, zámery a ciele. Trh – charakteristika, vznik, vývoj
a súčasný stav, štruktúra a znaky. Trhový mechanizmus. Monitorizácia a segmentácia trhu.
Marketingový výskum. Firma v marketingovom prostredí. SWOT analýza, situačná a rozdielová
analýza, skúsenostná krivka, analýza konkurentov. Portfóliové matice BCG a GE. Štruktúrovanie
marketingu vo firme. Zákazník – sociálno-ekonomické charakteristiky, vzťah k trhu a firme,
osobnosť. Motivačný výskum, analýza nákupného správania sa a usmerňovania zákazníkov.
Produkt ako úžitková hodnota, vzťah k trhu a zákazníkovi, trhová pozícia, životný cyklus.
Promotion, typy, druhy vplyv na mikroprostredie firmy a trhová pozícia. Marketingová stratégia
a marketingový strategický manažment. Výber cieľových skupín, marketingové plánovanie,
marketingová kooperácie. Cenotvorba a cenový mix vo vzťahu k trhu a konkurencii. Distribučná
stratégia firmy. Globalizácia a multinacionálne firmy. Marketing budúcnosti.
99
Rektorát
________________________________________________________________________________
Obsah predmetu:
1. Marketing a marketing manažment.
2. Trh, podstata, monitorizácia, segmentácia, trhový mechanizmus.
3. Firma v marketingovom prostredí, mikro a makroprostredie, portfólióvá analýza.
4. Zákazník – sociálno-ekonomické charakteristiky, vzťah k trhu a firme, osobnosť.
5. Produkt ako úžitková hodnota, vzťah k trhu a zákazníkovi, trhová pozícia, životný cyklus.
6. Marketingový výskum trhu zákazníka a trhového správania sa.
7. Marketingová stratégia a marketingový strategický manažment.
8. Stratégia marketingovej korporácie, PIMS, hodnotový reťazec, smerovanie trhovej stratégie
9. Produktová stratégia firmy, produktová inovácia, nový produkt, cenová stratégia,
konkurencia
10. Komunikačná stratégia firmy, s trhom a zákazníkom, monológ a dialóg firmy s trhom.
11. Distribučná stratégia firmy, veľkoobchod, maloobchod, obchodno-technické služby.
12. Globalizácia a multinacionálne firmy, elektronická komunikácia a informačná revolúcia
v marketingu.
Praktická časť
Anotácia:
Praktickou časťou predmetu je prezentácia projektu. Jeho obsahom je vypracovanie marketingovej
stratégie firmy na podmienky európskeho trhu. Súčasťou praktickej časti bude prezentácia projektu
na workshope „Nové marketingové trendy v EÚ“.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Komunikácia v manažmente
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Anotácia predmetu:
Predmet sa zaoberá základnými otázkami komunikácie, interpersonálnej komunikácie v riadení
a pracovných procesoch. Popisuje aplikované formy komunikačných zručností, ktoré sa uplatňujú
pri výberových pohovoroch, hodnotiacich pohovoroch, vedení pracovných porád, telefonovaní,
v písomnej komunikácií, vnútro podnikovej komunikácie, medzinárodnej komunikácie,
komunikácie s masmédiami.
Obsah predmetu:
1. Vymedzenie základných pojmov.
2. Interpersonálne vzťahy.
3. Verbálna a neverbálna komunikácia.
4. Rozhovor a vyjednávanie.
5. Seba prezentácia a komunikovanie pred publikom.
6. Skupinová komunikácia a tímová práca.
7. Problémová komunikácia.
8. Komunikačné prostredie firmy.
9. Jednanie manažéra.
10. Prijímacie a hodnotiace pohovory
11. Masmediálna komunikácia.
12. Medzikultúrna komunikácia.
100
Rektorát
________________________________________________________________________________
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Teória a prax manažmentu
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Anotácia predmetu:
Orientácia študentov v základných pojmoch manažmentu, pochopenie základných súvislosti
prebiehajúcich ekonomických procesov v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva. Študenti
získajú základný rámec o obsahu pojmov ako sú manažment, riadenie, informačné toky, stimulácia,
komunikácia, vyjednávanie, budovanie stratégií. Získajú kvalifikované poznatky o riadení firiem
všetkých typov. Manažéri a vývoj manažmentu, manažéri a ich prostredie, riadenie v celosvetovom
prostredí, sociálna a etická úloha manažmentu. Riadenie práce a organizácií: vitalita firmy,
manažérske rozhodovanie, funkcia plánovania, strategické plánovanie, funkcia organizovania,
organizačné projektovanie, funkcia kontrolovania, systémový prístup v riadení. Riadenie ľudí v
organizáciách: motivácia, riadenie a podpora jednotlivcov, riadenie pracovných skupín, vedenie
ľudí v organizáciách, komunikácia a vyjednávanie, riadenie ľudských zdrojov, manažment,
plánovanie produkcie a riadenie zásob, riadenie informácií pre rozhodovanie. Podnikanie.
Manažérska kariéra. Budúca podoba manažmentu.
Obsah predmetu:
1. Charakteristika a základné východiská manažmentu
2. Základné koncepcie manažmentu
3. Manažérske rozhodovanie
4. Informácie a informačné systémy
5. Strategický manažment
6. Plánovanie
7. Organizovanie
8. Kontrola
9. Personálny manažment
10. Vedenie ľudí
11. Komunikácia a motivácia
12. Etika v manažmente
Praktická časť
Anotácia:
Praktickou časťou predmetu je stáž vo vybranom podniku EÚ a získanie praktických znalosti
s aplikácie manažmentu v praxi.
Názov predmetu:
Hospodárska angličtina
Garant predmetu:
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Anotácia predmetu:
Riziká v živote človeka – vznik náhodných situácií – vyjadrenie priebehovosti prežívania udalostí.
Riziko v podnikaní a firme. Inteligencia človeka. Interkulturálna komparácia. Oslavy a zvyky
v našej krajine a v iných krajinách sveta. Významné politické a spoločenské udalosti a osobnosti.
Výdobytky vedy – ich využitie. Zavedenie počítačov, perspektívy informačných technológií.
Písanie e-mailov, faxov, telefonovanie. Plánovanie, organizácia pracovného stretnutia, vedenie
101
Rektorát
________________________________________________________________________________
schôdze, vypracovanie zápisnice. Zamestnanie, ľudia a organizácie – spôsob práce, žiadosť o
zamestnanie, interview. Problémy
na pracovisku. Organizácia a
podnikanie. Typy
podnikateľských subjektov u nás a v zahraničí. Industrializácia verzus životné prostredie. Globálne
ekologické problémy sveta. Medzinárodné výstavy a obchod. Prezentácie firmy. Druhy poistných
udalostí a poistenia. Písanie sťažností. Európska únia. Marketing a reklama. Príprava a realizácia
reklamnej kampane. Vplyv médií na verejnú mienku.
Obsah predmetu:
1. Podnikanie a firma.
2. Plánovanie a organizovanie pracovného stretnutia.
3. Organizácia a podnikanie
4. Typy podnikateľských subjektov.
5. Marketing.
6. Fázy vývozu a dovozu.
7. Logistika.
8. Medzinárodné výstavy a obchod.
9. Regionálne zvláštnosti.
10. Reklama.
11. Organizácia reklamnej kampane.
12. Platobné nástroje v medzinárodnom obchode.
13. Spoločenský protokol.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Projektový manažment
Ing. Tomáš Hanulík
Anotácia predmetu:
Študenti budú ovládať filozofiu a terminológiu projektového riadenia pre komunikáciu
s projektovými špecialistami; budú schopní určiť vhodnú organizačnú formu projektového riadenia
v závislosti na riešenom probléme; osvoja si portfólio použiteľnosti projektového spôsobu riešenia
problémov a zoznámia sa so základnými metódami využiteľnými v jednotlivých fázach
projektového cyklu. Princípy a filozofie projektového riadenia ako nástroje manažmentu.
Organizačné formy projektového riadenia. Štruktúra životného cyklu projektu. Základné nástroje
a techniky projektového riadenia, ľudský faktor projektového riadenia.
Obsah predmetu:
1. Úloha projektového riadenia v súčasnom manažmente.
2. Základná filozofia a princípy projektového riadenia.
3. Portfólio použitia projektového riadenia.
4. Organizácia projektového riadenie v inštitucionálnom poňatí.
5. Charakteristika a podmienky využitia základných modelov organizačných štruktúr.
6. Funkcionálne poňatie organizácie projektového riadenia.
7. Charakteristika jednotlivých fáz projektového cyklu.
8. Typológia metód a nástrojov podporujúcich projektové riadenie.
9. Metódy pre iniciáciu projektu, rámec projektu.
10. Metódy podporujúce koncepčnú fázu projektového cyklu.
11. Nástroje a techniky pre návrh projektu.
12. Techniky pre riadenie projektu.
13. Ľudia a ich role v projektovom riadení.
102
Rektorát
________________________________________________________________________________
12. ZOZNAM LEKTOROV:
Ing. Jozef Habánik, PhD.
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Ing. Tomáš Hanulík,
103
Rektorát
________________________________________________________________________________
B2: Vzdelávací projekt – modul L2MBA
1. NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY: L2MBA – FINANČNÝ MANAŽMENT
2. ORGANIZAČNÁ FORMA: KURZ
3. CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Cieľom vzdelávacej aktivity je, aby absolventi nadobudli najnovšie poznatky z oblasti
finančného manažmentu, získali nové poznatky obohatené o európsku a globálnu dimenziu osvojili
si najnovšie poznatky z teórii organizácii, účtovníctva, daňovníctva, podnikových financií,
projektového manažmentu a osvojil si odbornú terminológiu v nemeckom jazyku.
4. CIEĽOVÉ SKUPINY:
Kurz je určený pre manažérov stredného a vrcholového manažmentu slovenských
a medzinárodných podnikov.
5. POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie a základné znalosti z anglického, nemeckého a ruského
jazyka.
6. PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent kurzu bude pripravený aplikovať najnovšie poznatky z oblasti finančného
manažmentu, daňovníctva, účtovníctva, podnikových financií a projektového manažmentu. Bude
ovládať odbornú terminológiu v nemeckom jazyku a získa praktické skúsenosti z aplikácie
podnikových financií, účtovníctva, daňovníctva.
7. METÓDY VÝUČBY:
Výučba je uskutočňovaná
f) dištančnou metódou, pri ktorej sa kontakt medzi lektorom a účastníkom kurzu
realizuje prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov
založených na využívaní počítačových sietí, alebo
g) kombinovanou metódou, spočívajúcou z časti s priamym kontaktom lektora
s účastníkom (krátkodobé sústredenia) a častí pomocou komunikačných
prostriedkov.
pri záujme študentov aj formou prednášok, praktických cvičení a stáži v našich alebo
zahraničných podnikoch.
8. FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
Absolvent kurzu absolvuje skúšku z predmetov Účtovníctvo, Daňovníctvo, Podnikové
financie, ostatné predmety ukončí získaním zápočtu, otázky pozostávajú z prebranej problematiky
v kurze. Pre získanie certifikátu z modulu L2MBA – finančný manažment musí vykonať všetky
skúšky a zápočty.
104
Rektorát
________________________________________________________________________________
9. ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Celkový rozsah modulu je 160 hodín.
10. ŠTUDIJNÝ PLÁN:
MODUL: L2MBA – FINANČNÝ MANAŽMENT
Názov predmetu/
Meno vyučujúceho, tituly
Účtovníctvo
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Teória organizácií
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Podnikové financie
Ing. Eva Koišová, PhD.
Daňovníctvo
Ing. Ján Michalko, PhD.
Hospodárska nemčina
paedDr. Dana Riečická, PhD.
Projektový manažment
Ing. Tomáš Hanulík.
SPOLU
160 hodín
Výmera hodín
Teoretická
Praktická
časť
časť
výučby (hod.) výučby (hod.)
20
14
20
Forma
ukončenia
skúška
zápočet
20
14
skúška
20
14
skúška
20
100
zápočet
18
zápočet
60
3s, 3z
11. UČEBNÉ OSNOVY:
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Účtovníctvo
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Anotácia predmetu:
Objasniť študentom základné pojmy a vzťahy v účtovníctve a naučiť ich uskutočňovať praktické
účtovné operácie v sústave jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva. Základné pojmy
a vzťahy (predmet účtovníctva, účtovníctvo ako veda, účtovný informačný systém, právna úprava
účtovníctva). Majetok a zdroje jeho krytia (súpis majetku a záväzkov, inventúra a inventarizácia).
Súvaha a zmeny súvahových stavov. Kolobeh majetku (hospodárske operácie, účtovné operácie
a účtovné prípady). Sústava účtov (vznik súvahových účtov). Výsledkové účty (vznik a účtovanie
nákladov a výnosov). Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia (základné princípy účtovania
v podvojnom účtovníctve, účtovná uzávierka a účtovná závierka). Účtová osnova a účtový rozvrh.
Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva.
Formálna a vecná kontrola správnosti účtovných zápisov (opravy chybných účtovných zápisov).
Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve. Základy harmonizácie účtovníctva – medzinárodné
účtovné štandardy (IFRS). Sústava jednoduchého účtovníctva (podstata a princípy, účtovné knihy,
účtovné zápisy, účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva).
105
Rektorát
________________________________________________________________________________
Obsah predmetu:
1. Predmet účtovníctva, účtovníctvo ako veda, účtovný informačný systém, právna úprava
účtovníctva.
2. Súpis majetku a záväzkov, inventúra a inventarizácia majetku.
3. Súvaha a zmeny súvahových stavov.
4. Kolobeh majetku (hospodárske operácie, účtovné operácie a účtovné prípady). Sústava
účtov (vznik súvahových účtov).
5. Vznik a účtovanie nákladov a výnosov.
6. Základné princípy účtovania v podvojnom účtovníctve, účtovná uzávierka a účtovná
závierka.
7. Účtová osnova a účtový rozvrh.
8. Účtovná dokumentácia, účtovné zápisy a účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva.
9. Formálna a vecná kontrola správnosti účtovných zápisov (opravy chybných účtovných
zápisov).
10. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve.
11. Základy harmonizácie účtovníctva – medzinárodné účtovné štandardy (IFRS).
12. Sústava jednoduchého účtovníctva (podstata a princípy, účtovné knihy, účtovné zápisy,
účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva).
Praktická časť
Anotácia:
Naučiť študentov uskutočňovať praktické účtovné operácie v sústave jednoduchého účtovníctva
a podvojného účtovníctva.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Teória organizácií
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Anotácia predmetu:
Poskytnúť študentom poznatky a vedomosti o podstate organizácie ako nástroje koordinácie
a usmerňovania ľudských činností, sformovať predstavu a ponímanie zákonitosti organizačných
procesov, sformovať schopností a zručnosti potrebné pre ovládanie a aplikáciu organizačných
metód a technik v praxe riadenia ľudských činností v kolektívoch a organizačných útvaroch.
Študijný predmet je uceleným systémom teoretických, praktických poznatkov a vedomostí
o spoločenských a hospodárskych podmienkach vzniku a rozvoje organizácie ako systému
a nástroju riadenia ľudských činností a organizácie ako kolektívu ľudí (útvaru), spojených
spoločným cieľom a spoločnou činnosťou. Súčasťou študijného predmetu Teórie organizácie sú
vedomosti o zákonitostiach vytvárania a fungovania organizácie, organizačnom rozvoji,
organizačnom správaní ľudí a formovaní organizačnej kultúry.
Obsah predmetu:
1. Podstata, predmet a metódy teórie organizácie.
2. Organizácia, poriadok a chaos.
3. Miesto a rola organizácie v štruktúre moderných poznatkov manažérskych teórií.
4. Genéza a systém zákonitostí organizácie.
5. Obsah a princípy organizácie. Morfológia organizácie.
6. Organizácia ako proces. Nástroje a mechanizmus organizácie.
7. Organizácia ako systém. Systémové prvky organizácie.
8. Organizácia ako nástroj prognózovania.
9. Klasifikácia organizácií. Dynamická organizácia.
106
Rektorát
________________________________________________________________________________
10.
11.
12.
13.
Sociálno-ekonomické organizácie.
Úloha a rola organizácie v riadení. Organizácia ako súčasť riadiaceho procesu.
Organizačné zmeny a rozvoj organizácie.
Budúcnosť organizácií.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Podnikové financie
Ing.Eva Koišová, PhD.
Anotácia predmetu:
Zoznámiť študentov so základnými a všeobecne platnými poznatkami o financiách podniku
a finančnom riadení podniku v trhovej ekonomike. Ďalším cieľom je poskytnúť informácie
o ekonomickej efektívnosti alokácie finančných zdrojov do neobežného a obežného majetku.
Obsahom predmetu je charakteristika vývoja a obsah podnikových financií. Ďalej predmet
vychádza z úrokového počtu a stanovenie budúcej hodnoty vkladu a súčasnej hodnoty budúcich
efektov. Významnou kategóriou je cash flow- peňažný tok a jeho využitie pri hodnotení, oceňovaní
a alokácii kapitálu. Predmet sa zaoberá aj rozdeľovaním hospodárskeho výsledku v obchodných
spoločnostiach a získavaním zdrojov pre financovanie neobežného a obežného majetku. Záver je
venovaný finančnému plánu a finančnej analýze.
Obsah predmetu:
1. Vývoj a charakteristika podnikových financií.
2. Finančné riadenie podniku.
3. Financovanie podniku, jeho majetková a finančná štruktúra.
4. Získavanie vlastného kapitálu podniku z interných zdrojov.
5. Získavanie kapitálu z externých zdrojov.
6. Finančná podpora podnikov.
7. Umiestnenie kapitálu do neobežného majetku.
8. Umiestnenie kapitálu do obežného majetku a jeho riadenie.
9. Stanovenie hodnoty podniku.
10. Finančné plánovanie podniku.
11. Finančná analýza podniku.
Praktická časť
Anotácia:
Praktickou časťou predmetu je stáž vo vybranom podniku EÚ a získanie praktických znalosti
o finančnom riadení podniku.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Daňovníctvo
Ing.Ján Michalko, PhD.
Anotácia predmetu:
Cieľom je poskytnúť poslucháčom základné teoretické a tiež praktické poznatky o daniach
a zdaňovaní. Majú sa zorientovať v daňovej politike štátu, jej hodnotenie, vplyv daní na ekonomiku
a na spotrebu. Majú poznať daňovú sústavu, klasifikáciu daní, priame a nepriame zdaňovanie.
107
Rektorát
________________________________________________________________________________
Cieľom je tiež harmonizácia daní, daňové zaťaženie a účinnosť výberu daní. Charakteristika daní.
Dane ako dominujúci zdroj rozpočtových príjmov, štátno-rozpočtové, miestne a podielové dane.
Základy daňovej teórie a politiky. Dôchodkové a majetkové dane, ich využívanie na ovplyvňovanie
daňových subjektov v ekonomickej politike štátu. Miera daňového zaťaženia, optimalizácia daní
a daňového zaťaženia. Daňový presun, proporcionálne a progresívne zdaňovanie, daňová
spravodlivosť, medzinárodné zdaňovanie a spôsoby zamedzenia dvojitého zdanenia. Daňové zásady
a ich aplikácia v daňovej politike štátu. Systém priamych a nepriamych daní, zdaňovanie fyzických
a právnických osôb. Daňové náležitosti, subjekt, objekt, základ a sadzba dane v aplikácii na daňovú
sústavu SR. Zdaňovanie dôchodkov fyzických a právnických osôb v daňovom systéme SR.
Štruktúra daní na zdaňovanie majetku. Využívanie univerzálneho a selektívneho nepriameho
zdaňovania formou DPH a spotrebných daní. Správa a vyberanie daní v SR.
Obsah predmetu:
1. Charakteristika daní a ich nutnosť.
2. Základy daňovej teórie a politiky.
3. Miera daňového zaťaženia, optimalizácia daní.
4. Daňový presun a daňový dopad.
5. Medzinárodné zdaňovanie a spôsoby zamedzenia dvojitého zdanenia.
6. Daňové zásady a ich aplikácia v daňovej politike štátu.
7. Systém priamych a nepriamych daní.
8. Daňové náležitosti, subjekt, objekt, základ a sadzba dane v aplikácii na daňovú sústavu SR.
9. Zdaňovanie fyzických a právnických osôb.
10. Štruktúra daní na zdaňovanie majetku.
11. Využívanie univerzálneho a selektívneho nepriameho zdaňovania formou DPH
a spotrebných daní.
12. Správa a vyberanie daní v SR.
Praktická časť
Anotácia:
Naučiť študentov praktické aplikácie priameho a nepriameho zdaňovania fyzických a právnických
osôb, štruktúru daní a zdaňovania majetku formou praktických príkladov.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Hospodárska nemčina
PaedDr. Dana Riečická, PhD.
Anotácia predmetu:
Riziká v živote človeka – vznik náhodných situácií – vyjadrenie priebehovosti prežívania udalostí.
Riziko v podnikaní a firme. Inteligencia človeka. Interkulturálna komparácia. Oslavy a zvyky
v našej krajine a v iných krajinách sveta. Významné politické a spoločenské udalosti a osobnosti.
Výdobytky vedy – ich využitie. Zavedenie počítačov, perspektívy informačných technológií.
Písanie e-mailov, faxov, telefonovanie. Plánovanie, organizácia pracovného stretnutia, vedenie
schôdze, vypracovanie zápisnice. Zamestnanie, ľudia a organizácie – spôsob práce, žiadosť o
zamestnanie, interview. Problémy
na pracovisku. Organizácia a
podnikanie. Typy
podnikateľských subjektov u nás a v zahraničí. Industrializácia versus životné prostredie. Globálne
ekologické problémy sveta. Medzinárodné výstavy a obchod. Prezentácie firmy. Druhy poistných
udalostí a poistenia. Písanie sťažností. Európska únia. Marketing a reklama. Príprava a realizácia
reklamnej kampane. Vplyv médií na verejnú mienku.
108
Rektorát
________________________________________________________________________________
Obsah predmetu:
1. Podnikanie a firma.
2. Plánovanie a organizovanie pracovného stretnutia.
3. Organizácia a podnikanie
4. Typy podnikateľských subjektov.
5. Marketing.
6. Fázy vývozu a dovozu.
7. Logistika.
8. Medzinárodné výstavy a obchod.
9. Regionálne zvláštnosti.
10. Reklama.
11. Organizácia reklamnej kampane.
12. Platobné nástroje v medzinárodnom obchode.
13. Spoločenský protokol.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Projektový manažment
Ing. Tomáš Hanulík
Anotácia predmetu:
Študenti budú ovládať filozofiu a terminológiu projektového riadenia pre komunikáciu
s projektovými špecialistami; budú schopní určiť vhodnú organizačnú formu projektového riadenia
v závislosti na riešenom probléme; osvoja si portfólio použiteľnosti projektového spôsobu riešenia
problémov a zoznámia sa so základnými metódami využiteľnými v jednotlivých fázach
projektového cyklu. Princípy a filozofie projektového riadenia ako nástroje manažmentu.
Organizačné formy projektového riadenia. Štruktúra životného cyklu projektu. Základné nástroje
a techniky projektového riadenia, ľudský faktor projektového riadenia.
Obsah predmetu:
1. Úloha projektového riadenia v súčasnom manažmente.
2. Základná filozofia a princípy projektového riadenia.
3. Portfólio použitia projektového riadenia.
4. Organizácia projektového riadenie v inštitucionálnom poňatí.
5. Charakteristika a podmienky využitia základných modelov organizačných štruktúr.
6. Funkcionálne poňatie organizácie projektového riadenia.
7. Charakteristika jednotlivých fáz projektového cyklu.
8. Typológia metód a nástrojov podporujúcich projektové riadenie.
9. Metódy pre iniciáciu projektu, rámec projektu.
10. Metódy podporujúce koncepčnú fázu projektového cyklu.
11. Nástroje a techniky pre návrh projektu.
12. Techniky pre riadenie projektu.
13. Ľudia a ich role v projektovom riadení.
Súčasťou predmetu je vypracovanie projektu z predmetu Podnikové financie.
109
Rektorát
________________________________________________________________________________
12. ZOZNAM LEKTOROV:
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Ing .Eva Koišová, PhD..
Ing. Ján Michalko, PhD.
PaedDr. Dana Riečická, PhD.
Ing. Tomáš Hanulík,
110
Rektorát
________________________________________________________________________________
B3: Vzdelávací projekt – modul L3MBA
1. NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY: L3MBA – PERSONÁLNY MANAŽMENT
2. ORGANIZAČNÁ FORMA: KURZ
3. CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Cieľom vzdelávacej aktivity je, aby absolventi nadobudli najnovšie poznatky z oblasti personálneho
manažmentu , získali nové poznatky obohatené o európsku a globálnu dimenziu osvojili si
najnovšie poznatky z psychológie osobnosti, sociálno–komunikačných zručností a strategického
manažmentu, projektového manažmentu a osvojil si odbornú terminológiu v nemeckom jazyku.
4. CIEĽOVÉ SKUPINY:
Kurz je určený pre manažérov stredného a vrcholového manažmentu slovenských
a medzinárodných podnikov.
5. POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie a základné znalosti z anglického, nemeckého alebo ruského
jazyka.
6. PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent kurzu bude pripravený aplikovať najnovšie poznatky z oblasti personálneho
manažmentu, psychológie osobnosti, strategického manažmentu a projektového manažmentu. Bude
ovládať odbornú terminológiu v nemeckom jazyku a získa praktické skúsenosti z aplikácie
sociálno-komunikačných zručnosti.
7. METÓDY VÝUČBY:
Výučba je uskutočňovaná
h) dištančnou metódou, pri ktorej sa kontakt medzi lektorom a účastníkom kurzu
realizuje prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov
založených na využívaní počítačových sietí, alebo
i) kombinovanou metódou, spočívajúcou z časti s priamym kontaktom lektora
s účastníkom (krátkodobé sústredenia) a častí pomocou komunikačných
prostriedkov.
pri záujme študentov aj formou prednášok, praktických cvičení a stáži v našich alebo
zahraničných podnikoch.
8. FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
Absolvent kurzu absolvuje skúšku z predmetov Psychológia osobnosti, Personálny manažment a
ĽZ, Strategický manažment, ostatné predmety ukončí získaním zápočtu, otázky pozostávajú
z prebranej problematiky v kurze. Pre získanie certifikátu z modulu L3MBA – personálny
manažment musí vykonať všetky skúšky a zápočty.
111
Rektorát
________________________________________________________________________________
9. CELKOVÝ ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Celkový rozsah modulu je 160 hodín.
10. ŠTUDIJNÝ PLÁN:
MODUL: L3MBA –
PERSONÁLNY MANAŽMENT
Názov predmetu/
Meno vyučujúceho, tituly
Psychológia osobnosti
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Personálny manažment a ĽZ
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Strategický manažment
Ing.Marcel Kordoš, PhD..
Tréning sociálno-komunikačných zručnosti
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Hospodárska nemčina
PaedDr. Dana Riečická, PhD.
Projektový manažment
Ing. Tomáš Hanulík
SPOLU
160 hodín
Výmera hodín
Teoretická
Praktická
časť
časť
výučby (hod.) výučby (hod.)
Forma
ukončenia
20
14
skúška
20
14
skúška
20
14
skúška
20
zápočet
20
80
zápočet
18
zápočet
80
3s, 3z
11. UČEBNÉ OSNOVY:
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Psychológia osobnosti
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Anotácia predmetu:
Cieľom výučby predmetu je sprostredkovať relevantné poznatky z oblasti psychológie osobnosti.
Ide o integrujúcu a syntetizujúcu disciplínu zastrešujúcu poznatky z oblasti predchádzajúcich
psychologických disciplín. Predmet psychológie osobnosti (vymedzenie základných pojmov,
chápanie osobnosti a vymedzenie pojmu osobnosť, súčasne prístupy k štúdiu osobnosti,
pozorovanie a meranie v psychológii osobnosti. Zdroje utvárania a vývoja osobnosti (vnútorné
a vonkajšie činitele, vnútorná výbava organizmu). Procesy utvárania a vývoja osobnosti (zrenie,
učenie, ich vzájomný vzťah; zdroje štruktúry a dynamiky osobnosti, nervový a hormonálny podklad
osobnosti, situácia a osobnosť). Vzťahový rozvoj osobnosti (dynamika, štruktúra, vývoj
a temperament, duševné deje a stavy, prvky osobnostnej štruktúry). Celkový popis osobnosti a jej
štruktúry (vrstvy osobnosti, typy osobnosti a faktory, psychologická diferenciácia osobnosti a je
vývoj). Osobnosť a výkonnostná stránka poznania (prechodné a trvalé osobnostné vplyvy
v poznaní, osobnosť a výkonnostná stránka poznania, schopnosti a ich merania, inteligencia,
tvorivosť, úloha poznania). Integrácia osobnosti (vedomie a vôľa; stupňovitosť a dynamika
vedomia, jeho stavy a výklad; pojem „ja“; pojem vôľa). Teórie osobnosti (vybrané poňatia
osobnosti). Syntetizovanie poznatkov, smerovanie teoretického vývoja a teoretické modely
osobnosti
112
Rektorát
________________________________________________________________________________
Obsah predmetu:
1. Predmet psychológie osobnosti.
2. Zdroje utvárania a vývoja osobnosti. Vnútorné a vonkajšie činitele (dedičnosť a prostredie).
3. Procesy utvárania a vývoja osobnosti. Zrenie, učenie a ich vzájomný vzťah.
4. Zdroje štruktúry a dynamiky osobnosti, spoločensko-ekonomické a sociálne prostredie
a osobnosť.
5. Vzťahový rozvoj osobnosti. Dynamika, štruktúra, vývoj, temperament.
6. Prvky osobnostnej štruktúry, vlastnosti a vzťahy medzi nimi.
7. Celkový popis osobnosti a jej štruktúry, vrstvy osobnosti, typy osobnosti a faktory.
8. Psychologická diferenciácia osobnosti a jej štadiálny vývin.
9. Osobnosť a výkonnostná stránka poznania. Schopnosti a ich meranie, inteligencia,
tvorivosť.
10. Integrácia osobnosti, stupňovitosť a dynamika vedomia, seba pojatie a jeho vývoj, pojem
vôľa a jej uplatnenie.
11. Teórie osobnosti.
12. Syntetizovanie poznatkov. Smerovanie teoretického vývoja a teoretické modely osobnosti.
Praktická časť
Anotácia:
Súčasťou predmetu je vypracovanie eseje na tému osobnosť a výkonová stránka poznania, alebo
teórie osobnosti.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Personálny manažment a ĽZ
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Anotácia predmetu:
Formovať a rozvíjať u študentov schopností a zručnosti vytvárať prostredie, ktoré umožni získavať
vzdelávať a motivovať ľudí potrebné pre zabezpečenie aktuálnych a budúcich pracovných činností,
neustále rozvíjať ľudský potenciál a vytvárať klímu, ktorá motivuje zamestnancov k plneniu cieľu
organizácie. Študijný predmet je uceleným systémom teoretických, praktických poznatkov
a vedomostí o spoločenských a hospodárskych podmienkach vyhľadávania, hodnotenia, výberu,
začleňovania do pracovných miest a pracovných skupín pracovníkov, ich motivácie, odmeňovaní,
riadení pracovného výkonu, organizácie a vedení personálnej agendy v hospodárskych, štátnych,
verejných a neziskových organizáciách.
Obsah predmetu:
1. Podstata a rozvoj personálneho riadenia. Personálne činnosti v organizácii.
2. Organizácia a riadenie personálnej práce v organizácie.
3. Úlohy, funkcie a organizácia personálneho útvaru v organizácii. Úlohy personálneho
riaditelia.
4. Úlohy a funkcie líniových manažérov v personálnom manažmente. Plánovanie
personálnej práce.
5. Analýza a vytváranie pracovných miest. Formovanie podnikovej pracovnej sily.
6. Organizácia vyhľadávania a výberu pracovníkov.
7. Zamestnávanie a adaptácia pracovníkov.
8. Hodnotenie pracovného výkonu, motivácia a odmeňovanie ľudí v práce.
9. Starostlivosť o pracovníkoch, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.
113
Rektorát
________________________________________________________________________________
10. Vzdelanie, rozmiestňovanie, zapojenie, participácia a komunikácia pracovníkov v
organizácie.
11. Pracovnoprávne vzťahy. Vedenie kolektívneho vyjednávania.
12. Metódy, postupy a techniky vedenia personálnej agendy v podniku alebo organizácie.
13. Hospodárske, organizačne a legislatívne podmienky prepúšťania ľudí v organizáciách.
Praktická časť
Anotácia:
Naučiť študentov praktické aplikácie pri výbere motivovaní a hodnotení zamestnancov. Súčasťou
praktickej časti bude analýza prípadových štúdií niektorých organizácií.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Strategický manažment
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Anotácia predmetu:
Orientácia študentov v základných pojmoch strategického manažmentu, pochopenie základných
súvislosti prebiehajúcich ekonomických procesov v jednotlivých oblastiach národného
hospodárstva. Študenti získajú základný rámec o obsahu pojmov ako sú strategický manažment,
strategické riadenie a plánovanie, miesto strategického plánovania v podmienkach transformácie
ekonomiky SR, informačné toky, strategická analýza, jednotlivé typy stratégií, systém riadenia
zmien. Získajú kvalifikované poznatky o strategickom riadení firiem všetkých typov a odvetví.
Makroekonomický systém plánovania v trhovej ekonomike. Význam a vývoj plánovania, plán a trh,
kontúrové plánovanie, teória indikatívneho plánovania, strategické plánovanie, konjuktúrne a
štruktúrne plánovanie, plánovanie na makroúrovni – súčasť hospodárskej politiky. Vývoj
plánovania v praxi vo vybraných priemyselne vyspelých štátoch (Holandsko, Nórsko, Kórejská
republika, Francúzsko, Japonsko). Význam plánovania v podmienkach transformácie ekonomiky
SR. Plánovanie v podnikateľských subjektoch. Miesto strategického plánovania v plánovacom
systéme a v modernom manažmente. Systém strategického plánovania. Informačné zabezpečenie
procesu strategického plánovania. Ciele firmy – základ plánovania. Proces plánovania, strategická
analýza, SWOT analýza, strategické portfóliové analýzy, formulácia stratégie, podnikateľská –
súťažná stratégia, tvorba alternatív stratégie, metódy hodnotenia alternatív stratégie, funkčné
stratégie, realizácia stratégie, riadenie a kontrola. Riadenie zmien, zásada postupnosti a kontinuity
zmien, systémy riadenia strategických zmien. Strategické plánovanie – obsah plánu.
Obsah predmetu:
1. Koncepcia a metodika strategického manažmentu.
2. Výber zamerania činnosti organizácie, vízia, stratégia, taktika.
3. Analýza odvetvia a konkurenčnej situácie.
4. Analýza zdrojov a konkurenčných možností organizácie.
5. Strategické a konkurenčné vodcovstvo.
6. Stratégia konkurencie v období globalizácie.
7. Business - modely v stratégii Internet – ekonomiky.
8. Stratégia a konkurenčné prednosti diverzifikovanej spoločnosti.
9. Hodnotenie stratégie diverzifikovanej spoločnosti.
10. Vytváranie zdrojov a organizačných možností.
11. Riadenie organizácie pre úspešnú realizáciu stratégie, korporatívna kultúra a líderstvo.
12. Príklady stratégií úspešných firiem z domáceho i zahraničného prostredia
114
Rektorát
________________________________________________________________________________
Praktická časť
Anotácia:
Súčasťou predmetu bude workshop na tému „Vytváranie stratégii v globalizačnom prostredí“.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Tréning sociálno-komunikačných zručností
prof.doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Anotácia predmetu:
Je správne zadefinovať každý prvok procesu komunikácie a popísať komunikáciu a prezentáciu
v personalistike organizácie. Dôraz je kladený na zvládnutie komunikačných a prezentačných
aktivít a zručnosti ako sú vzťahy s verejnosťou, písomná komunikácia, verejná prezentácia,
rokovanie a vyjednávanie, medzinárodné a interkulturálne rokovania. Predmet sa sústreďuje na
jednotlivé úrovne komunikácie a prezentácie v personalistike s vymedzením základných pojmov
vzťahov s verejnosťou, ciele public relations, formy a metódy public relations a metodika ich
výberu. Vo vzťahu k prezentácii všeobecné pravidlá verejnej prezentácie, formy verejnej
prezentácie ako sú osobná prezentácia a prezentácia názoru, obchodná prezentácia, verejná
prezentácia organizácie, techniky a technológie verejných prezentácii.
Obsah predmetu:
1. Komunikačný proces v systéme manažmentu, riadenie ako komunikačný proces, vzťahy
medzi informačným a rozhodovacím procesom.
2. Principiálne normy v poskytovaní informácií, právne normy pre poskytovanie informácií,
právo a povinnosť poskytovania informácii.
3. Podstata komunikácie, psychologické aspekty vedenia komunikácie, vedenie rozhovoru,
príprava na vystúpenie pred verejnosťou.
4. Písomná komunikácia, kultúra organizácie, národné a medzinárodné pravidlá písomnej
komunikácie
5. Vzťahy s verejnosťou, podstata „public relations“, historické hľadiská, ciele, formy, metódy
a etické princípy.
6. Formy a metódy public relations a metodika ich výberu, publicita, lobovanie, sponzoring,
reklama, moderné informačné technológie
7. Vnútroorganizačná komunikácia, predpoklady fungovania vnútroorganizačnej komunikácie,
fázy komunikácie
8. Ciele vnútroorganizačnej komunikácie a podmienky ich dosiahnutia, formy a prostriedky
vnútroorganizačnej komunikácie
9. Poškodzovanie vnútroorganizačnej komunikácie, spätná väzba a inštitucionalizácia public
relations
10. Rokovanie a vyjednávanie, komunikačné procesy, osobný imidž, oponenti rokovania,
prístupy k rôznym typom oponentov, fázy rokovania, taktiky vyjednávania
11. Základy rétoriky, historické aspekty, príprava na prejav, rečník a poslucháč. Rétorika
manažérov, príprava a obsah vystúpenia, časový horizont podávanej sféry, druhy vystúpení.
12. Medzinárodné a interkulturálne rokovania, Európsky geopolitický priestor a svetové
civilizačné okruhy
115
Rektorát
________________________________________________________________________________
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Hospodárska nemčina
PaedDr. Dana Riečická, PhD.
Anotácia predmetu:
Riziká v živote človeka – vznik náhodných situácií – vyjadrenie priebehovosti prežívania udalostí.
Riziko v podnikaní a firme. Inteligencia človeka. Interkulturálna komparácia. Oslavy a zvyky
v našej krajine a v iných krajinách sveta. Významné politické a spoločenské udalosti a osobnosti.
Výdobytky vedy – ich využitie. Zavedenie počítačov, perspektívy informačných technológií.
Písanie e-mailov, faxov, telefonovanie. Plánovanie, organizácia pracovného stretnutia, vedenie
schôdze, vypracovanie zápisnice. Zamestnanie, ľudia a organizácie – spôsob práce, žiadosť o
zamestnanie, interview. Problémy
na pracovisku. Organizácia a
podnikanie. Typy
podnikateľských subjektov u nás a v zahraničí. Industrializácia versus životné prostredie. Globálne
ekologické problémy sveta. Medzinárodné výstavy a obchod. Prezentácie firmy. Druhy poistných
udalostí a poistenia. Písanie sťažností. Európska únia. Marketing a reklama. Príprava a realizácia
reklamnej kampane. Vplyv médií na verejnú mienku.
Obsah predmetu:
1. Podnikanie a firma.
2. Plánovanie a organizovanie pracovného stretnutia.
3. Organizácia a podnikanie
4. Typy podnikateľských subjektov.
5. Marketing.
6. Fázy vývozu a dovozu.
7. Logistika.
8. Medzinárodné výstavy a obchod.
9. Regionálne zvláštnosti.
10. Reklama.
11. Organizácia reklamnej kampane.
12. Platobné nástroje v medzinárodnom obchode.
13. Spoločenský protokol.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Projektový manažment
Ing. Tomáš Hanulík
Anotácia predmetu:
Študenti budú ovládať filozofiu a terminológiu projektového riadenia pre komunikáciu
s projektovými špecialistami; budú schopní určiť vhodnú organizačnú formu projektového riadenia
v závislosti na riešenom probléme; osvoja si portfólio použiteľnosti projektového spôsobu riešenia
problémov a zoznámia sa so základnými metódami využiteľnými v jednotlivých fázach
projektového cyklu. Princípy a filozofie projektového riadenia ako nástroje manažmentu.
Organizačné formy projektového riadenia. Štruktúra životného cyklu projektu. Základné nástroje
a techniky projektového riadenia, ľudský faktor projektového riadenia.
Obsah predmetu:
1. Úloha projektového riadenia v súčasnom manažmente.
2. Základná filozofia a princípy projektového riadenia.
3. Portfólio použitia projektového riadenia.
4. Organizácia projektového riadenie v inštitucionálnom poňatí.
116
Rektorát
________________________________________________________________________________
5. Charakteristika a podmienky využitia základných modelov organizačných štruktúr.
6. Funkcionálne poňatie organizácie projektového riadenia.
7. Charakteristika jednotlivých fáz projektového cyklu.
8. Typológia metód a nástrojov podporujúcich projektové riadenie.
9. Metódy pre iniciáciu projektu, rámec projektu.
10. Metódy podporujúce koncepčnú fázu projektového cyklu.
11. Nástroje a techniky pre návrh projektu.
12. Techniky pre riadenie projektu.
13. Ľudia a ich role v projektovom riadení.
Súčasťou predmetu je vypracovanie projektu z predmetu Personálny manažment a ĽZ.
12. ZOZNAM LEKTOROV:
doc. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
PaedDr. Dana Riečická, PhD.
Ing.Tomáš Hanulík .
117
Rektorát
________________________________________________________________________________
B4: Vzdelávací projekt – modul L4MBA
1. NÁZOV VZDELÁVACEJ AKTIVITY: L4MBA – MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT
2. ORGANIZAČNÁ FORMA: KURZ
3. CIEĽ VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
Cieľom vzdelávacej aktivity je, aby absolventi nadobudli najnovšie poznatky z oblasti
medzinárodného manažmentu , získali nové poznatky obohatené o európsku a globálnu dimenziu
osvojili si najnovšie poznatky z psychológie osobnosti, sociálno–komunikačných zručností
a strategického manažmentu, projektového manažmentu a osvojil si odbornú terminológiu
v nemeckom jazyku.
4. CIEĽOVÉ SKUPINY:
Kurz je určený pre manažérov stredného a vrcholového manažmentu slovenských
a medzinárodných podnikov.
5. POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VZDELANIE:
Ukončené vysokoškolské vzdelanie a základné znalosti z anglického, nemeckého alebo ruského
jazyka.
6. PROFIL ABSOLVENTA:
Absolvent kurzu bude pripravený aplikovať najnovšie poznatky z oblasti medzinárodného
manažmentu, krízového manažmentu, projektového manažmentu. Bude ovládať odbornú
terminológiu v ruskom jazyku a získa praktické skúsenosti z manažmentu EÚ, prehĺbi si znalosti
z geografie svetového hospodárstva.
7. METÓDY VÝUČBY:
Výučba je uskutočňovaná
j) dištančnou metódou, pri ktorej sa kontakt medzi lektorom a účastníkom kurzu
realizuje prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov
založených na využívaní počítačových sietí, alebo
k) kombinovanou metódou, spočívajúcou z časti s priamym kontaktom lektora
s účastníkom (krátkodobé sústredenia) a častí pomocou komunikačných
prostriedkov.
pri záujme študentov aj formou prednášok, praktických cvičení a stáži v našich alebo
zahraničných podnikoch.
8. FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
Absolvent kurzu absolvuje skúšku z predmetov Krízový manažment, Medzinárodný manažment,
projektový manažment, ostatné predmety ukončí získaním zápočtu, otázky pozostávajú z prebranej
problematiky v kurze. Pre získanie certifikátu z modulu L4MBA –medzinárodný manažment musí
vykonať všetky skúšky a zápočty.
9. CELKOVÝ ROZSAH VZDELÁVACEJ AKTIVITY:
118
Rektorát
________________________________________________________________________________
Celkový rozsah modulu je 160 hodín.
10. ŠTUDIJNÝ PLÁN:
MODUL: L4MBA – MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT
Názov predmetu/
Meno vyučujúceho, tituly
Krízový manažment
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Medzinárodný manažment
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Geografia svetového hospodárstva
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Manažment EÚ
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Hospodárska ruština
PhDr. Elena Delgadová
Projektový manažment
Ing.Tomáš Hanulík.
SPOLU
160 hodín
Výmera hodín
Teoretická
Praktická
časť
časť
výučby (hod.) výučby (hod.)
Forma
ukončenia
20
14
skúška
20
14
skúška
20
zápočet
20
20
zápočet
zápočet
14
18
skúška
94
66
3s, 3z
11. UČEBNÉ OSNOVY:
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Krízový manažment
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Anotácia predmetu:
Orientovať študentov v základných pojmoch krízového manažmentu. Definovať krízy a krízové
situácie a objasniť ich rozdelenie. Zoznámiť študentov s problematikou vzťahu štátu a verejnej
správy, inštitúciami krízového manažmentu, pôsobnosťou a úlohami krízového manažmentu vo
verejnej správe. Vysvetliť krízový a podnikateľský manažment a úlohy krízového manažmentu
v jednotlivých obdobiach riadenia krízových situácií. Sprostredkovať im vo vyčerpávajúcom
prehľade význam a úlohy „Integrovaného záchranného systému“, teoretický prístup k riešeniu
krízových situácií a spôsoby krízového plánovania na jednotlivých stupňoch. Vymedziť územie
kríze, úlohy ÚOŠS a ostatných ÚOŠS pri zabezpečovaní ochrany a obrany ako aj bezpečnosti SR.
Uviesť príklady krízových a bezpečnostných stratégií, význam informácií v procese riadenia
krízových situácií. Objasniť pojmy hospodárskej mobilizácie a spojitosť ekonomiky s krízovými
situáciami.
Podáva prehľad o histórii a vývoji krízového manažmentu. V predmete je zaradená
problematika kríz, krízových situácií, úloh krízového manažmentu v jednotlivých obdobiach
riadenia krízových situácií. Pozornosť je venovaná problematike krízového manažmentu v rámci
verejnej správy a verejného sektora, riešeniu kríz a krízových situácií, kompetenciám jednotlivých
orgánov verejnej správy pri ich riešení. Predmet je zameraný na aktuálne otázky stratégie krízového
manažmentu a informačný systém v krízovom manažmente. Pojednáva o hospodárskej mobilizácii
ako prvku komplexu opatrení obrany štátu a rozoberá jednotlivé ukazovatele ekonomického
119
Rektorát
________________________________________________________________________________
potenciálu štátu a ich vplyv na hospodárske zabezpečenie obrany.
Obsah predmetu:
1. História a vývoj krízového manažmentu.
2. Krízy a krízové situácie I.
3. Krízy a krízové situácie II.
4. Verejná správa a krízový manažment I.
5. Verejná správa a krízový manažment II.
6. Sily a prostriedky krízového manažmentu.
7. Riešenie krízových situácií.
8. Riadiace stupne a ich úlohy pri riešení krízových situácií.
9. Tvorba krízových stratégií.
10. Informačný systém v krízovom manažmente.
11. Základy hospodárskej mobilizácie.
12. Ekonomické zabezpečenie obrany štátu.
Praktická časť
Anotácia:
Vysvetliť krízový a podnikateľský manažment a úlohy krízového manažmentu v jednotlivých
obdobiach riadenia krízových situácií. Sily a prostriedky krízového manažmentu. Tvorba krízových
stratégií.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Medzinárodný manažment
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Anotácia predmetu:
Poskytnúť študentom poznatky a informácie o koncepciách a teórii medzinárodného manažmentu,
medzinárodnom podnikaní a medzinárodnom obchode v podmienkach globalizácie. Pripraviť ich na
riešenie otázok produktovej, komunikačnej, distribučnej, personálnej a cenovej stratégie firmy
v medzinárodnom manažmente. Koncepcie a teórie medzinárodného manažmentu. Analýza
a hodnotenie svetového hospodárskeho prostredia. Medzinárodné podnikanie, medzinárodný
manažment a motívy internacionalizácie v medzinárodnom marketingu. Teórie a koncepcie
medzinárodného obchodu v podmienkach globalizácie. Vstup firmy na zahraničné trhy. Vývoj
medzinárodného obchodu. Medzinárodný marketing a zahraničné investície. Priamy a nepriamy
export, joint venture. Úplné vlastníctvo. Medzinárodný pohyb kapitálu a platobný styk. Burzy a
burzové podnikanie. Medzinárodná ekonomická integrácia. Medzinárodné finančné trhy a menové
vzťahy. Produktová komunikačná, distribučná, personálna a cenová stratégia firmy
v medzinárodnom marketingu. Strategický marketingový manažment, medzinárodný výskum trhu,
medzinárodné marketingové plánovanie a medzinárodné marketingové programy. Zahraničnoobchodná politika a medzinárodné organizácie. Globalizácia svetového trhu a jej dôsledky pre
medzinárodný obchod. Geoekonomické záujmy, ich sféry a tendencie vývoja. Medzinárodný
manažment v budúcnosti.
Obsah predmetu:
1. Koncepcie a teórie medzinárodného manažmentu.
2. Analýza a hodnotenie svetového hospodárskeho prostredia.
3. Medzinárodné podnikanie, medzinárodný manažment a motívy internacionalizácie v
120
Rektorát
________________________________________________________________________________
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
medzinárodnom marketingu.
Teórie a koncepcie medzinárodného obchodu v období globalizácie.
Vstup firmy na zahraničné trhy. Vývoj medzinárodného obchodu.
Medzinárodný manažment a zahraničné investície. Priamy a nepriamy export, joint
ventures.
Medzinárodný pohyb kapitálu a platobný styk. Burzy a burzové podnikanie.
Medzinárodná ekonomická integrácia. Medzinárodné finančné trhy a menové vzťahy.
Produktová komunikačná, distribučná, personálna a cenová stratégia firmy
v medzinárodnom marketingu.
Strategický marketingový manažment, medzinárodný výskum trhu, medzinárodné
marketingové plánovanie a medzinárodné marketingové programy.
Zahranično-obchodná politika a medzinárodné organizácie.
Globalizácia svetového trhu a jej dôsledky pre medzinárodný obchod. Geoekonomické
záujmy, ich sféry a tendencie vývoja.
Praktická časť
Anotácia:
Vývoj medzinárodného obchodu. Medzinárodný marketing a zahraničné investície. Priamy
a nepriamy export, joint venture. Úplné vlastníctvo. Medzinárodný pohyb kapitálu a platobný styk.
Burzy a burzové podnikanie. Medzinárodná ekonomická integrácia. Medzinárodné finančné trhy a
menové vzťahy. Súčasťou predmetu bude stáž vo vybranom zahraničnom podniku.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Geografia svetového hospodárstva
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
Anotácia predmetu:
Cieľom učebného predmetu je oboznámiť študentov s vybranými priestorovými aspektmi
svetového hospodárstva. Analýza geografických činiteľov jeho odvetví, doplnená o ostatné
synergické vzťahy na báze regionálnej geografie, histórie a geopolitiky ponúka pohľad na
hospodársko-ekonomické vzťahy a zákonitosti fungovania priemyslu, poľnohospodárstva a služieb,
resp. ich impaktu na hospodárstvo Slovenska. Svetové hospodárstvo (odvetvová skladba,
priestorová disperzia – hlavné aspekty). Surovinové zdroje (nerastné suroviny, klimatické, vodné
pôdne, biologické, ostatné zdroje). Priemysel. Ťažobný priemysel (regióny ťažobného priemyslu).
Energetika (uhoľný priemysel, ropný, plynárenstvo, elektrárenstvo, netradičné energetické zdroje).
Hutníctvo (čierna a farebná metalurgia). Strojárstvo. Chemický priemysel (organická a anorganická
chémia). Drevársky priemysel. Spotrebný priemysel (textilný a odevný, obuvnícky priemysel,
ostatné odbory). Potravinársky priemysel. Poľnohospodárstvo (rastlinná a živočíšna výroba,
rybolov a lesné hospodárstvo). Doprava (námorná, vnútrozemská vodná doprava, železničná,
automobilová, letecká a potrubná doprava, rozvod elektriny). Medzinárodný obchod (komodity,
hospodárske zoskupenia vo svete
Obsah predmetu:
1. Svetové hospodárstvo
2. Surovinové zdroje
3. Priemysel
4. Ťažobný priemysel
5. Energetika
6. Hutníctvo
7. Strojárstvo
121
Rektorát
________________________________________________________________________________
8. Chemický priemysel
9. Drevársky priemysel
10. Spotrebný priemysel
11. Potravinársky priemysel
12. Poľnohospodárstvo (rastlinná a živočíšna výroba, rybolov)
13. Doprava
14. Medzinárodný obchod
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Manažment EÚ
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Anotácia predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s manažmentom Európskej únie. Študenti budú ovládať
históriu vzniku EÚ. Princípy európskej integrácie. Problematiku súvisiacu s NATO, Svetovej
obchodnej organizácie. Severoamerickú dohodu o voľnom obchode. Komunity v EÚ. Európsky
parlament, jeho zloženie a fungovanie. Európske demokratické princípy. Funkcia komisií v EÚ.
Fungovanie komisii EÚ. Legislatíva EÚ. Legislatívne procedúry.
Obsah predmetu:
1. Zmluva o EÚ.
2. Zmluva o založení európskeho spoločenstva.
3. Orgány spoločenstva.
4. Voľný pohyb tovaru.
5. Sloboda pohybu osôb, služieb a kapitálu.
6. Spoločné pravidlá pre súťaž, dane a zbližovanie práva.
7. Hospodárska a menová politika.
8. Poľnohospodárstvo.
9. Doprava.
10. Sociálna politika, všeobecné a odborné vzdelávanie a mládež.
11. OSN.
12. NATO.
13. Svetová obchodná organizácia.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Projektový manažment
Ing. Tomáš Hanulík
Anotácia predmetu:
Študenti budú ovládať filozofiu a terminológiu projektového riadenia pre komunikáciu
s projektovými špecialistami; budú schopní určiť vhodnú organizačnú formu projektového riadenia
v závislosti na riešenom probléme; osvoja si portfólio použiteľnosti projektového spôsobu riešenia
problémov a zoznámia sa so základnými metódami využiteľnými v jednotlivých fázach
projektového cyklu. Princípy a filozofie projektového riadenia ako nástroje manažmentu.
Organizačné formy projektového riadenia. Štruktúra životného cyklu projektu. Základné nástroje
a techniky projektového riadenia, ľudský faktor projektového riadenia.
Obsah predmetu:
1. Úloha projektového riadenia v súčasnom manažmente.
2. Základná filozofia a princípy projektového riadenia.
122
Rektorát
________________________________________________________________________________
3. Portfólio použitia projektového riadenia.
4. Organizácia projektového riadenie v inštitucionálnom poňatí. Charakteristika a podmienky
využitia základných modelov organizačných štruktúr.
5. Funkcionálne poňatie organizácie projektového riadenia.
6. Charakteristika jednotlivých fáz projektového cyklu.
7. Typológia metód a nástrojov podporujúcich projektové riadenie.
8. Metódy pre iniciáciu projektu, rámec projektu.
9. Metódy podporujúce koncepčnú fázu projektového cyklu.
10. Nástroje a techniky pre návrh projektu.
11. Techniky pre riadenie projektu.
12. Ľudia a ich role v projektovom riadení.
Praktická časť
Anotácia:
Vypracovanie záverečného projektu a jeho prezentácia na záverečnom workshope.
Názov predmetu:
Garant predmetu:
Hospodárska ruština
PhDr. Elena Delgadová
Riziká v živote človeka – vznik náhodných situácií – vyjadrenie priebehovosti prežívania udalostí.
Riziko v podnikaní a firme. Inteligencia človeka. Interkulturálna komparácia. Oslavy a zvyky
v našej krajine a v iných krajinách sveta. Významné politické a spoločenské udalosti a osobnosti.
Výdobytky vedy – ich využitie. Zavedenie počítačov, perspektívy informačných technológií.
Písanie e-mailov, faxov, telefonovanie. Plánovanie, organizácia pracovného stretnutia, vedenie
schôdze, vypracovanie zápisnice. Zamestnanie, ľudia a organizácie – spôsob práce, žiadosť o
zamestnanie, interview. Problémy
na pracovisku. Organizácia a
podnikanie. Typy
podnikateľských subjektov u nás a v zahraničí. Industrializácia versus životné prostredie. Globálne
ekologické problémy sveta. Medzinárodné výstavy a obchod. Prezentácie firmy. Druhy poistných
udalostí a poistenia. Písanie sťažností. Európska únia. Marketing a reklama. Príprava a realizácia
reklamnej kampane. Vplyv médií na verejnú mienku.
Obsah predmetu:
1. Podnikanie a firma.
2. Plánovanie a organizovanie pracovného stretnutia.
3. Organizácia a podnikanie
4. Typy podnikateľských subjektov.
5. Marketing.
6. Fázy vývozu a dovozu.
7. Logistika.
8. Medzinárodné výstavy a obchod.
9. Regionálne zvláštnosti.
10. Reklama.
11. Organizácia reklamnej kampane.
12. Platobné nástroje v medzinárodnom obchode.
13. Spoločenský protokol.
123
Rektorát
________________________________________________________________________________
12. ZOZNAM LEKTOROV:
prof. Dr. Jur. Alois Kremnitzer
Ing. Marcel Kordoš, PhD.
PhDr. Elena Delgadová
Ing. Tomáš Hanulík
124
Rektorát
________________________________________________________________________________
ŠTUDIJNÝ PORIADOK TRENČIANSKEJ UNIVERZITY
ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
________________________________________________________
Študijný poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len
„študijný poriadok“) upravuje podmienky a pravidlá štúdia na Trenčianskej univerzite
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Je vydaný v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako
vnútorný predpis Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Jeho
neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy č. 1 - 4.
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „univerzita“ alebo „TnUAD“)
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“) v rámci
akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.
Študijné programy môžu spájať prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania do jedného celku.
Študijný program prvého stupňa je bakalársky študijný program. Študijné programy druhého stupňa
a študijné programy spájajúce prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania sú magisterský
študijný program a inžiniersky študijný program. Študijný program tretieho stupňa je doktorandský
študijný program.
Článok 2
Študijný odbor
(1) Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v
niektorom z jeho troch stupňov.
(2) Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí,
schopností a zručností, ktoré profilujú absolventa.
(3) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
vydáva a spravuje sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava študijných
odborov"). Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môže univerzita
poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.
(4) Návrh na zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov alebo návrh na
inú zmenu sústavy študijných odborov (ďalej len "návrh na zmenu sústavy študijných odborov")
podáva univerzita na ministerstvo.
125
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 3
Študijný program a študijný plán
(1) Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa získa
štúdiom podľa akreditovaného študijného programu (§ 83 ods. 1 zákona) v tomto študijnom odbore
alebo v kombinácii študijných odborov (ods. 5 tohto článku).
(2) Študijný program je súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie,
dizertačná práca, diplomová práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná
prax (ďalej len "jednotka študijného programu") a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné
absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať
vysokoškolské vzdelanie (ods. 1 tohto článku).
(3) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je záverečná práca; jej obhajoba je
súčasťou štátnej skúšky. So súhlasom univerzity alebo fakulty môže byť záverečná práca napísaná a
obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. V takom prípade obsahuje abstrakt v štátnom jazyku.
(4) Študijný program bližšie určujú:
a) názov študijného programu,
b) študijný odbor, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie,
alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa absolvovaním študijného programu získa
vysokoškolské vzdelanie,
c) stupeň vysokoškolského štúdia, pre ktorý je študijný program určený,
d) forma štúdia,
e) profil absolventa,
f) charakteristika jednotiek študijného programu, prípadne dĺžka praxe vrátane počtu kreditov, ktoré
sa ich absolvovaním získajú,
g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
h) štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch,
i) požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu,
j) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch alebo v ich častiach
a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia;
podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu,
k) počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia,
l) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho
riadne skončenie vrátane štátnych skúšok,
m) osobitná charakteristika, ak ju študijný program má podľa § 53 ods. 5 a 8 zákona,
n) udeľovaný akademický titul,
o) pri spoločných študijných programoch (§ 54a zákona) spolupracujúce vysoké školy
a vymedzenie, ktoré študijné povinnosti plní študent na ktorej vysokej škole.
(5) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou platnej sústavy
študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných
odborov. Ak sú oba študijné odbory v študijnom programe zastúpené približne rovnako, ide o
medziodborové štúdium, v inom prípade je jeden študijný odbor hlavný a druhý je vedľajší.
(6) Názov študijného programu sa spravidla odvodzuje od názvu zodpovedajúceho študijného
odboru. Ak ide o kombináciu hlavného a vedľajšieho študijného odboru, názov študijného
programu sa odvodzuje od názvu hlavného študijného odboru.
126
Rektorát
________________________________________________________________________________
(7) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu
a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných
výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel (ods. 2 a 4 písm. g) tohto článku) a v súlade so
študijným poriadkom univerzity študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.
(8) Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobia na
univerzite
a jej
fakultách
študijní
poradcovia.
Študijného
poradcu
vymenúva
z radov vysokoškolských učiteľov a odvoláva rektor alebo dekan, ak má študijný poradca pôsobiť v
rámci fakulty.
(9) Študijné programy v študijných odboroch, ktorých absolvovaním sa získa vysokoškolské
vzdelanie požadované ako súčasť odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sa
uskutočňujú v súlade s osobitnými predpismi11).
Článok 4
Bakalársky študijný program
(1) Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa (§ 2 ods. 5 zákona) sa
zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom
stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v
nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program vrátane praxe je najmenej tri roky a
najviac štyri roky.
(3) Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona) pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu
(ďalej len "bakalárske štúdium") je bakalárska práca.
(4) Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
(5) Názov bakalárskeho študijného programu môže obsahovať výraz "inžinierstvo" alebo
"inžiniersky", alebo podobný výraz, len ak sa zameriava na rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby
inžinierskych diel alebo procesov vrátane ekonomických a jeho významnou zložkou sú projektové
práce.
Článok 5
Magisterský študijný program a inžiniersky študijný program
(1) Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických
poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich
tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu
podľa doktorandského študijného programu. Absolventi študijného programu druhého stupňa
získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane praxe je najmenej jeden
rok a najviac 3 roky tak, aby celková štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného
127
Rektorát
________________________________________________________________________________
programu
a nadväzujúceho
študijného
programu
druhého
v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore bola spolu najmenej päť rokov.
stupňa
(3) V osobitne odôvodnených prípadoch môže ministerstvo po vyjadrení Akreditačnej komisie
vzhľadom na špecifiká študijného odboru povoliť spojenie prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia do jedného celku. Štandardná dĺžka štúdia pre študijné programy spájajúce
prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania je najmenej štyri roky a najviac šesť rokov a ich
absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4) Záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona) pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa
alebo študijného programu podľa ods. 3 tohto článku je diplomová práca.
(5) Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa ods. 3 tohto článku, ktoré sa
zameriavajú na rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel alebo procesov vrátane
ekonomických sú inžinierske študijné programy. Významnou zložkou inžinierskych študijných
programov sú projektové práce. Názov študijného programu druhého stupňa alebo študijného
programu podľa ods. 3 tohto článku môže obsahovať výraz "inžinierstvo" alebo "inžiniersky", alebo
podobný výraz, len ak ide o inžiniersky študijný program. Absolventom štúdia podľa inžinierskeho
študijného programu (ďalej len "inžinierske štúdium") sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v
skratke "Ing.").
(6) Študijné programy druhého stupňa alebo študijné programy podľa ods. 3 tohto článku, okrem
študijných programov podľa ods. 5 tohto článku, sú magisterské študijné programy. Absolventom
štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len "magisterské štúdium") sa udeľuje
akademický titul "magister" (v skratke "Mgr.").
(7) Absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister", môžu vykonať rigoróznu
skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali
vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im vysoké školy
udeľujú akademický titul
a) v prírodovedných študijných programoch "doktor prírodných vied" (v skratke "RNDr."),
b) v spoločenskovedných a umenovedných študijných programoch "doktor filozofie"
(v skratke "PhDr.").
(8) Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného
štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý
osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať
tvorivým spôsobom v praxi.
Článok 6
Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5 zákona) sa
zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania
a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a
samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej
činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
128
Rektorát
________________________________________________________________________________
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej tri roky
a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.
(3) Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len "doktorandské štúdium")
prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho
skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky,
a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou (§ 51 ods. 3 zákona).
(4) Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia univerzity, na ktorej sa
uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade univerzity alebo
fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte. Funkciu školiteľa pre témy vypísané
nevysokoškolskou inštitúciou (ods. 6 tohto článku), ktorá získala právo zúčastňovať sa na
uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore podľa § 86 zákona (externá vzdelávacia
inštitúcia), môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia
poskytne vedeckej rade univerzity alebo fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky týchto
školiteľov. Pravidlá na schvaľovanie školiteľov sú súčasťou podkladov poskytovaných
Akreditačnej komisii podľa § 82 ods. 5 zákona v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti vysokej
školy alebo externej vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať doktorandský študijný program (§ 82 ods.
2 písm. a) a b) zákona).
(5) Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje univerzita alebo fakulta,
ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci
prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o
doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém. Súčasne s prijatím uchádzača na
doktorandské štúdium určí mu univerzita alebo fakulta školiteľa a tému vybranej dizertačnej práce.
(6) Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zaradí medzi
vypísané témy dizertačných prác aj témy spolu so školiteľmi zadané externou vzdelávacou
inštitúciou; spolu s vypísanou témou sa uvedie aj názov zadávajúcej externej vzdelávacej inštitúcie.
Externá vzdelávacia inštitúcia môže témy zverejniť aj samostatne.
(7) Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému dizertačnej práce vypísanú externou
vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím na doktorandské štúdium súhlasiť aj externá
vzdelávacia inštitúcia. Prijímacia skúška (§ 57 ods. 3 zákona) sa koná pred komisiou, v ktorej sú
zastúpení členovia z univerzity a členovia určení externou vzdelávacou inštitúciou. Členov z
univerzity určuje pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre študijné programy,
ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor. Prijímacia skúška sa po dohode univerzity alebo fakulty s
externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za účasti
zástupcov univerzity.
(8) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijný plán zostavuje
školiteľ a predkladá na schválenie odborovej komisii (ods. 16 tohto článku).
(9) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov
a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
(10) Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce
študenta doktorandského štúdia (ďalej len "doktorand"), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.
129
Rektorát
________________________________________________________________________________
(11) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo
inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín
týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
(12) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou,
vykonáva vedeckú časť doktorandského štúdia a s univerzitou dohodnuté povinnosti študijnej časti
doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. Univerzita uzatvára s externou
vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom štúdiu doktoranda. V nej sa riešia
otázky spojené s pôsobením doktoranda v externej vzdelávacej inštitúcii vrátane úhrady nákladov
externej vzdelávacej inštitúcie. Činnosť podľa ods. 11 tohto článku je viazaná na vzdelávaciu
činnosť univerzity.
(13) Ak sa doktorand prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou
(ods. 12 tohto článku), koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce pred komisiou, v
ktorej sú paritne zastúpení členovia z univerzity určení podľa § 63 ods. 4 zákona a členovia určení
externou vzdelávacou inštitúciou. Komisia musí mať najmenej štyroch členov. Obhajoba
dizertačnej práce sa po dohode univerzity alebo fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou môže
konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie. Vo vysokoškolskom diplome sa uvádza aj názov
externej vzdelávacej inštitúcie.
(14) Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť
a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na
samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.
(15) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul "doktor" ("philosophiae
doctor", v skratke "PhD."; skratka "PhD." sa uvádza za menom).
(16) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia
univerzity alebo fakulty, zriadená podľa vnútorného predpisu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný
program. Univerzita môže na základe dohody utvárať v jednotlivých študijných odboroch spoločné
odborové komisie. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu. Ak univerzita,
resp. fakulta uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
podľa ods. 6 tohto článku, externá vzdelávacia inštitúcia má v príslušnej odborovej komisii
primerané zastúpenie.
(17) Univerzita alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom
študijnom programe v dennej forme štipendium. Študent doktorandského študijného programu v
dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia
študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
nárok na štipendium
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového
stupňa podľa osobitného predpisu2)
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového
stupňa podľa osobitného predpisu2).
(18) Univerzita môže uzatvoriť dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác
v akreditovaných doktorandských študijných programoch so zahraničnou vysokou školou, ak to
umožňujú právne predpisy štátu, na ktorého území pôsobí zahraničná vysoká škola.
130
Rektorát
________________________________________________________________________________
(19) Obhajoba dizertačnej práce doktoranda univerzity sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej
škole pred komisiou na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo
slovenskej strany určení podľa § 63 ods. 4 zákona a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
Komisia na obhajobu dizertačnej práce musí mať najmenej štyroch členov. Rovnakým postupom sa
uskutočňuje obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy v Slovenskej
republike.
Článok 7
Spoločné študijné programy
(1) Univerzita môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami
vrátane zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl z tretích štátov. Študenti prijatí na študijný
program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (ďalej len "spoločný študijný program")
absolvujú na jednotlivých vysokých školách porovnateľnú časť štúdia. Spolupracujúce vysoké
školy sa podieľajú na tvorbe spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní a
rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie štúdia.
(2) Podmienky spolupráce podľa ods.1 tohto článku určí dohoda vysokých škôl. V dohode sa určia
najmä podmienky prijatia na študijný program podľa ods. 1 tohto článku, podmienky na jeho
absolvovanie, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule a podrobnosti o
dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas
štúdia študentom všetkých spolupracujúcich vysokých škôl. To neplatí na štatistické a rozpočtové
účely, keď je považovaný za študenta tej vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia
zabezpečuje vzdelávanie (§ 51 ods. 2 zákona). Dohoda vysokých škôl o spoločnom študijnom
programe upraví aj platnosť vnútorných predpisov vysokej školy pre študentov spoločných
študijných programov a rozhodovanie o ich akademických právach a povinnostiach v súlade s
vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje.
Článok 8
Štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
(1) Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu a občan tretieho štátu má právo
študovať na univerzite zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium
podľa § 56 zákona, ďalšie podmienky určené univerzitou, resp. fakultou univerzity poskytujúcou
zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1 zákona, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2
zákona a podmienky podľa § 58a ods. 4 zákona.
(2) Práva ustanovené zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom3). V súlade so
zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej
orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka,
politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania
alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného
postavenia.
(3) Univerzita resp. fakulty univerzity môžu prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných
študijných programov, ktoré má uvedené v zozname študijných programov (§ 20 ods. 1 písm. a)
zákona).
131
Rektorát
________________________________________________________________________________
(4) Univerzita resp. fakulty univerzity určujú počet prijímaných študentov na štúdium daného
študijného programu. Ak splní podmienky prijatia na štúdium tohto programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa
podmienok určených vysokou školou. Na štúdium v jednom akademickom roku môže vysoká škola
prijať na externú formu štúdia najviac taký počet uchádzačov o štúdium, aký prijme v príslušnom
akademickom roku na dennú formu štúdia; v počte uchádzačov o štúdium prijatých na externú
formu štúdia sa nezohľadňujú uchádzači o štúdium, ktorí v čase podania prihlášky na štúdium
vykonávajú prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu2) alebo sú
v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov4).
Článok 9
Základné podmienky prijatia na štúdium
(1) Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu
podľa čl. 5 ods. 3 tohto študijného poriadku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania.
(2) Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa čl. 5
ods. 1 a 2 tohto študijného poriadku je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.
(3) Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu
druhého stupňa alebo študijného programu podľa čl. 5 ods. 3 tohto študijného poriadku.
Článok 10
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
(1) Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže určiť na prijatie
na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby na
štúdium boli prijatí uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a
spôsob overovania ich splnenia musia umožňovať výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru
schopností na štúdium. Univerzita nesmie prijatie na štúdium podmieniť žiadnym finančným
plnením okrem poplatku podľa § 92 ods. 10 zákona.
(2) Ďalšie podmienky určené univerzitou na prijatie na štúdium podľa § 56 ods. 1 zákona nesmú z
hľadiska obsahu vedomostí prekročiť obsah úplného stredného vzdelania5).
(3) Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, overuje splnenie
podmienok podľa ods. 1 tohto článku prijímacou skúškou, ak je určená ako súčasť overovania
schopností na štúdium. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje vždy prijímaciu
skúšku.
(4) Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška (ods. 3 tohto článku),
uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob
jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.
(5) Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní včas,
najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom
132
Rektorát
________________________________________________________________________________
sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo študijný program podľa § 53 ods.
3, zákona a pri ostatných študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom
určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia podľa
ods. 1 tohto článku, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania
schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob
vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto skutočnosti sa musia zverejniť na úradnej výveske univerzity
alebo fakulty a hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu6). Rovnakým spôsobom musí
univerzita alebo fakulta zverejniť aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium
príslušného študijného programu.
(6) Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu v zdravotníckych študijných odboroch,
ktorý sa uskutočňuje externou formou štúdia, je ukončené stredoškolské vzdelanie v príslušnom
študijnom odbore.
Článok 11
Prijímacie konanie
(1) Prijímacie konanie na univerzite je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie
určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na
univerzite.
(2) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na
štúdium na univerzitu alebo fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Univerzita a jej
fakulty môžu umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez
zaručeného elektronického podpisu, použitím Akademického informačného systému (ďalej len
„AIS“), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS univerzity odo dňa
jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.
(3) V prihláške uvedie uchádzač údaje
a) podľa § 73 ods. 2 zákona (register študentov)
b) o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej
forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu2) alebo je v
štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov4), k
prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého
pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,
c) o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so
študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
(4) Údaje uvedené v ods. 3 tohto článku môže univerzita spracovávať6a) pre potreby prijímacieho
konania a zápisu na štúdium a poskytovať iným právnickým osobám a fyzickým osobám na
štatistické účely.
(5) K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady požadované univerzitou a jej fakultami podľa
§ 57 ods. 1 zákona a žiadosť podľa § 57 ods. 4 zákona. Spracovávať osobné údaje podľa
osobitného predpisu7) uvedené v podkladoch a v žiadosti, okrem údajov uvedených v ods. 3 tohto
článku, môže univerzita iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou prihlášky. Na spracovávanie osobných údajov uchádzača uvedených v ods. 3 tohto článku
a v tomto odseku sa vzťahuje § 73 ods. 4 a 6 zákona.
133
Rektorát
________________________________________________________________________________
(6) O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje fakulta, rozhoduje dekan. O prijatí
na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje univerzita, rozhoduje rektor.
(7) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od
overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o
možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť uchádzačovi do vlastných rúk.
Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej
výveske univerzity alebo fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia.
(8) Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania.
Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.
Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v
rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami
ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie,
ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom univerzity alebo s podmienkami
ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Ak
rozhodnutie o neprijatí na štúdium vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že
rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom univerzity alebo
s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona. Inak postúpi žiadosť akademickému senátu
univerzity. Akademický senát univerzity zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom,
s vnútorným predpisom univerzity alebo s podmienkami ustanovenými v § 57 ods. 1 zákona. Inak
žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia
musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na
univerzitu alebo fakultu.
(9) Univerzita alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu
na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť univerzite alebo fakulte do začiatku
akademického roku (§ 61 zákona). Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v
určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a
univerzita alebo fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov
prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
(10) Na prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa vzťahujú okrem ustanovení tohto
paragrafu aj ustanovenia § 54 ods. 5 až 7 zákona.
(11) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo požiadať o nahliadnutie
do dokumentácie svojho prijímacieho konania.
Článok 12
Akademická mobilita
(1) Univerzita môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra, aj študenta inej
vysokej školy vrátane zahraničnej vysokej školy a vysokej školy z tretieho štátu bez prijímacieho
konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi univerzitou
a vysielajúcou vysokou školou.
(2) Študent prijatý na štúdium podľa ods. 1 tohto článku má práva a povinnosti študenta univerzity
so zohľadnením podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi univerzitou a vysielajúcou
vysokou školou.
134
Rektorát
________________________________________________________________________________
(3) Univerzita alebo jej fakulta vydá študentovi potvrdenie, že je študentom univerzity, alebo jej
fakulty, a uvedie obdobie, počas ktorého má trvať jeho štúdium. Univerzita vydá študentovi preukaz
študenta (§ 67 ods. 1 písm. a) zákona), ak ho nie je možné nahradiť obdobným dokladom o štúdiu
vydaným vysielajúcou vysokou školou.
(4) Univerzita môže prijať podľa ods. 1 tohto článku len študenta inej vysokej školy, ktorý svojím
štúdiom na univerzite bude pokračovať v štúdiu začatom na inej vysokej škole a po skončení
študijného pobytu na univerzite sa vráti a skončí štúdium na vysielajúcej vysokej škole. Študent,
ktorý je občanom tretieho štátu, je povinný k prihláške doložiť doklady preukazujúce priebeh jeho
štúdia na vysielajúcej vysokej škole.
(5) Študent prijatý na štúdium podľa ods. 1 tohto článku sa nezohľadňuje v počte študentov podľa
§ 55 ods. 7 a § 89 ods. 4 zákona.
(6) Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré jednotky
študijného programu v príslušnej časti akademického roka a ostatné jednotky študijného programu v
príslušnom akademickom roku absolvujú na vysokej škole, na ktorú boli prijatí podľa § 58 zákona,
sa ods. 1 až 5 tohto článku nevzťahujú.
Článok 13
Zahraniční študenti
(1) V prvom roku štúdia
zahraniční študenti musia povinne absolvovať predmet
slovenský jazyk, ktorého výučba končí skúškou predpísanou študijným plánom. Uvedený predmet
musia mať zapísaný vo výkaze o štúdiu.
(2) Zahraniční študenti majú právo študovať slovenský jazyk aj v ďalších rokoch štúdia.
(3) Výučbu zahraničných študentov možno podľa vopred stanovených podmienok uskutočňovať aj
v niektorom zo svetových jazykov.
Článok 14
Zápis na štúdium a do ďalšieho obdobia štúdia
(1) Zápis študentov organizujú referáty akademických činností fakúlt resp. univerzity podľa
harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok zverejneného na internetovej stránke univerzity
(ďalej len „administratívny zápis“). O zápise urobí referát akademických činností príslušnej súčasti
záznam vo výkaze o štúdiu. Študent je súčasne povinný zapísať sa aj elektronicky prostredníctvom
AIS podľa pokynov príslušnej súčasti (manuál je zverejnený na internetovej stránke univerzity).
(2) Právo na zápis na štúdium vzniká uchádzačovi o štúdium oznámením rozhodnutia o prijatí na
štúdium podľa § 58 ods. 7 zákona. Spolu s rozhodnutím sa uchádzačovi oznámi termín, miesto a
spôsob zápisu na štúdium.
(3) Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa ods. 2 tohto článku zaniká, ak na otázku univerzity
alebo fakulty, či sa zapíše na štúdium (§ 58 ods. 7 zákona), odpovie záporne, alebo do určeného
termínu neodpovie.
135
Rektorát
________________________________________________________________________________
(4) Uchádzačovi, ktorý sa na zápis v určenom termíne nedostavil, ale svoju neúčasť do 5 dní
odo dňa konania zápisu ospravedlnil, môže rektor alebo dekan, ak sa štúdium uskutočňuje na
fakulte, určiť náhradný termín zápisu. Ak sa uchádzač nedostavil na zápis v stanovenom ani
v náhradnom termíne a do 5 dní odo dňa ich konania svoju neúčasť neospravedlnil, predpokladá sa,
že o štúdium neprejavil záujem. Rektor alebo dekan, ak sa štúdium uskutočňuje na fakulte, ho
vyradí spomedzi uchádzačov o štúdium. Na štúdium môže byť prijatý iba v rámci nového
prijímacieho konania.
(5) Rektor môže povoliť zápis študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu
príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej
vysokej škole, ak o to písomne požiada, v prípade že to univerzite alebo fakulte, ak sa študijný
program uskutočňuje na fakulte, dovoľujú personálne, materiálne a kapacitné podmienky, tak aby
bola zabezpečená kvalita vzdelávacieho procesu (§ 59 ods. 4 zákona).
(6) Študent podáva žiadosť písomne rektorovi univerzity alebo dekanovi fakulty, ak sa študijný
program uskutočňuje na fakulte. Žiadosť musí obsahovať dôvod, pre ktorý chce študovať na
TnUAD.
K žiadosti študent prikladá :
• potvrdenie o návšteve vysokej školy, ktoré bude obsahovať dátum zápisu na štúdium, údaj, že
štúdium trvá, a informáciu o tom, či bolo alebo je voči študentovi vedené disciplinárne konanie,
z akého dôvodu a s akým výsledkom,
• výpis absolvovaných predmetov s počtom kreditov a dosiahnutým hodnotením ku dňu podania
žiadosti,
• potvrdené sylaby absolvovaných predmetov,
• doklady o úspešnosti v ďalších aktivitách súvisiacich so štúdiom.
(7) O žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium rozhoduje v lehote 30 dní od
doručenia všetkých podkladov určených k takému rozhodnutiu (§59 ods. 5 zákona) rektor; ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, robí tak na návrh dekana fakulty, ktorý súčasne určí
termín, miesto a spôsob zápisu. Zápis môže byť študentovi povolený len k začiatku semestra.
Rozhodnutie vypracováva OAČ TnUAD v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa doručuje
študentovi, jedno sa zakladá do evidencie OAČ TnUAD a jedno do evidencie referátu AČ príslušnej
súčasti.
(8) Dňom zápisu podľa odseku 5 sa študent stáva študentom TnUAD a jeho predchádzajúce
štúdium sa považuje za zanechané dňom, ktorý predchádza dňu zápisu. Príslušná súčasť TnUAD
oznámi vysokej škole, na ktorej študent zanechal štúdium, do troch pracovných dní od uskutočnenia
zápisu, ktorému študentovi a v akom študijnom programe umožnila zápis a dátum zápisu (§59 ods.
6 zákona). Oznámenie sa vypracováva v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa doručuje vysokej
škole, na ktorej študent zanechal štúdium, jedno sa zakladá do evidencie OAČ TnUAD a jedno do
evidencie referátu AČ príslušnej súčasti.
(9) V prípade neúčasti študenta inej vysokej školy, ktorému bol povolený zápis na štúdium na
TnUAD, na zápise sa postupuje analogicky podľa ods. 4 tohto článku.
(10) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po
prerušení na opätovný zápis, príslušná súčasť TnUAD písomne vyzve študenta na dostavenie sa k
zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
136
Rektorát
________________________________________________________________________________
(11) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o
predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého
sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa
považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(12) Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom absolvuje
v nasledujúcom semestri alebo v nasledujúcom roku štúdia, pri dodržaní minimálneho počtu
kreditov v zmysle čl. 23 tohto študijného poriadku.
(13) Zapisujú sa predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne
voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené podmienky pre pokračovanie
v štúdiu.
(14) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval
neúspešne. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený
zo štúdia. Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý
absolvoval neúspešne, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet. Po
druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného povinne voliteľného predmetu je študent
vylúčený zo štúdia.
(15) Zapísaný neúspešne absolvovaný alebo neabsolvovaný výberový predmet je možné zapísať
si ešte raz alebo si namiesto neho vybrať iný predmet z ponuky výberových predmetov; v prípade,
že študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(16) Podmienkou pre zápis do ďalšieho roka štúdia je získanie minimálneho počtu kreditov za
predchádzajúci rok štúdia a splnenie ďalších povinnosti určených študijným plánom (napr. úspešné
absolvovanie opakovane zapísaného predmetu) do termínu, ktorý je určený v harmonograme štúdia.
(17) Študentovi zapísanému na štúdium univerzita zriadi e-mailovú schránku, prostredníctvom
ktorej je povinný komunikovať v študijných záležitostiach s vyučujúcimi a odbornými útvarmi
univerzity.
Článok 15
Postup pri zapisovaní predmetov
(1) Poradie študentov pri zapisovaní predmetov je takéto
a) študenti univerzity alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, pre
ktorých je predmet povinný, z nich prioritu má študent s väčším počtom absolvovaných
rokov štúdia a študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva
o štúdiu,
b) študenti univerzity alebo fakulty, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný alebo
výberový,
c) študenti z iných fakúlt univerzity, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
d) študenti z iných fakúlt univerzity, ktorí si predmet zapisujú ako výberový,
e) študenti iných vysokých škôl.
(2) Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže zamietnuť
študentovi z inej vysokej školy alebo fakulty univerzity zapísať si niektorý z povinne voliteľných
137
Rektorát
________________________________________________________________________________
predmetov len z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť
stanovená, alebo z kapacitných dôvodov.
(3) Výberové predmety si môže študent pri dodržaní pravidiel obsiahnutých v študijnom programe
zapísať aj na inej vysokej škole alebo fakulte, ak tomu nebránia kapacitné dôvody. Povolenie
k zápisu udeľuje rektor alebo dekan fakulty, na ktorej sa predmet vyučuje.
Článok 16
Formy a metódy štúdia
(1) Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
(2) Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach (§ 51 ods.
2 zákona). Ak ide o študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53
ods. 3 zákona, vyžaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa a študenta
v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba;
uvedené sa nevzťahuje na čas vykonávania odbornej praxe alebo stáže súvisiacej so štúdiom.
(3) Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium a konzultácie.
(4) Študijný program v oboch formách štúdia podľa ods. 2 a 3 tohto článku sa môže uskutočňovať
a) prezenčnou metódou,
b) dištančnou metódou
c) kombinovanou metódou.
(5) Prezenčná metóda štúdia spočíva vo vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
(6) Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou
prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní
počítačových sietí.
(7) Kombinovaná metóda spočíva sčasti s priamym kontaktom učiteľa (napríklad formou
krátkodobého sústredenia) a sčasti pomocou komunikačných prostriedkov.
Článok 17
Štúdium podľa individuálneho plánu
(1) Individuálny študijný plán môže povoliť rektor alebo dekan, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, na určitý čas študentovi alebo skupine študentov denného štúdia na ich
žiadosť, najmä v prípadoch:
a) ak sú štátnymi reprezentantmi,
b) ak sa nemôžu zúčastňovať výučby pre zdravotné postihnutie, dlhodobé
ochorenie alebo úraz,
c) ak im je umožnené čiastočné štúdium v zahraničí alebo na inej fakulte,
d) ak sú autormi objavov, vynálezov, priemyselných vzorov alebo zlepšovacích
návrhov, alebo ak ide o vynikajúcich študentov, ktorých navrhuje vedúci katedry,
e) ak sa starajú o dieťa (vlastné alebo osvojené) vo veku do 10 rokov,
f) ak sa nemôžu pravidelne zúčastňovať na výučbe z vážnych dôvodov (starostlivosť
o chorú blízku osobu a pod.)
138
Rektorát
________________________________________________________________________________
g) ak úspešne reprezentujú univerzitu v oblasti vedeckej, spoločenskej, kultúrnej alebo
športovej na úrovni Slovenskej republiky.
(2) Študentovi, ktorý študuje podľa individuálneho študijného plánu, schváli rektor alebo dekan, ak
ide o študenta fakulty, na základe jeho písomnej žiadosti rozsah výučby, termíny skúšok
a podmienky pre zápis do ďalšieho roka štúdia po odporučení vedúcich katedier.
(3) Študent je povinný si do dvoch týždňov od schváleného individuálneho študijného plánu
dohodnúť spôsob absolvovania predmetov s garantom predmetu, a to písomne na tlačive na to
určenom.
Článok 18
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho
roka.
(2) Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre.
(3) Bakalárske štúdium, magisterské štúdium a inžinierske štúdium sa začína začiatkom prvého
semestra. Doktorandské štúdium sa môže začať aj začiatkom druhého semestra.
(4) Učitelia zverejnia v 1. týždni semestra na úradnej výveske alebo elektronicky na internetovej
stránke fakulty, resp. univerzity, vzdelávací program predmetu, ktorý obsahuje časový a obsahový
program prednášok, cvičení, požiadavky na prípravu študentov k jednotlivým cvičeniam, časový
plán kontrol, odovzdávania zadaní, požiadaviek na udelenie zápočtu alebo na vykonanie skúšky
a formu jej realizácie. Písomná forma uvedených dokumentov bude uložená na príslušnej katedre.
S týmito dokumentmi oboznámia učitelia študentov na prvých cvičeniach v jednotlivých
predmetoch.
(5) Účasť študentov na
a seminároch je povinná.
cvičeniach,
laboratórnych
a konštrukčných
cvičeniach,
praxi
Článok 19
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom
systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Umožňuje
prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného
programu v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
(2) Kreditové ohodnotenie predmetu vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho
úspešné zvládnutie.
(3) Kredity sú číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo
práce potrebnej na ich absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je
vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.
139
Rektorát
________________________________________________________________________________
(4) Pri študijných programoch uskutočňovaných v externej forme štúdia, ktorých štandardná dĺžka
štúdia je dlhšia ako v dennej forme štúdia, pričom obidve formy sú obsahovo rovnaké, je súčet
kreditov potrebných pre ukončenie daného stupňa štúdia pre obidve formy štúdia zhodný.
Článok 20
Zhromažďovanie a prenos kreditov
(1) Každý predmet, ktorého absolvovanie sa hodnotí, má v študijnom programe priradený počet
kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní.
(2) Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(3) Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie
predmetov v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu.
Zratúvajú sa kredity získané:
a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,
b) v rámci časti štúdia na inej fakulte,
c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v SR alebo na vysokej škole v zahraničí
formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov1)
(4) Za predmet, ktorý absolvoval študent na inej fakulte alebo inej vysokej škole, sa uznáva
rovnaký počet kreditov, aký má rovnaký predmet na univerzite.
Článok 21
Jednotky študijného programu
(1) Predmet je tvorený jednotkou študijného programu (prednáška, seminár, cvičenie, konzultačný
seminár, laboratórne práce, exkurzia, odborná prax a pod.), alebo skupinou jednotiek študijného
programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (napr. prednáška a k nej
zodpovedajúce cvičenie).
(2) Každý predmet má kód a názov a je koncipovaný na jeden semester. Základnými údajmi
o predmete uvedenými v informačnom liste predmetu (príloha č.1) sú
a) hodinový rozsah výučby a počet kreditov,
b) garant a učiteľ,
c) podmieňujúce predmety (ods. 4 tohto článku),
d) podmienky absolvovania predmetu a spôsob hodnotenia študentov,
e) obsah predmetu,
f) kontrolné časti (etapy) predmetu.
(3) Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na tieto skupiny:
a) povinné – ich absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia, alebo
celého študijného programu,
140
Rektorát
________________________________________________________________________________
b) povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu je absolvovanie stanoveného počtu predmetov z tejto skupiny podľa
výberu študenta,
c) výberové – sú ostatné predmety v študijnom programe, prípadne ostatné predmety
v ponuke iného študijného programu alebo ostatné predmety v ponuke študijného programu
iných fakúlt alebo vysokých škôl, ich výber je podmienený získaním určeného počtu
kreditov v danej časti štúdia.
(4) Predmety študijného plánu študenta sa v študijnom programe členia na :
a) predmety bez nadväznosti – zápis tohto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného
predmetu,
b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - zápis tohto predmetu je
podmienený absolvovaním iných, tzv. podmieňujúcich predmetov.
(5) Záverečná
práca
a prideľujú sa jej kredity.
sa
považuje
za
predmet,
(6) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi
poriadku a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.
hodnotí
sa
známkou
v zmysle tohto študijného
Článok 22
Študijný plán
Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, stanoví pre každý
študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent
splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.
Článok 23
Priebeh riadneho štúdia a postup študenta v štúdiu
(1) Za každý akademický rok, okrem končiacich rokov štúdia v I. a II. stupni štúdia, musí študent
získať minimálne 30 kreditov, aby mohol pokračovať v štúdiu. Študentovi študujúcemu v externej
forme štúdia, ktorého štandardná dĺžka je v 1. stupni štúdia viac ako tri roky, v 2. stupni štúdia
viac ako 2 roky, a študentovi 3. stupňa, je táto povinnosť daná primerane a je určená v študijnom
pláne.
(2) Študent, ktorý si zapíše predmet druhýkrát, je povinný dohodnúť si s garantom predmetu
spôsob jeho absolvovania najneskôr do dvoch týždňov po začatí výučby v semestri; v končiacom
roku štúdia príslušného stupňa štúdia, najneskôr do dvoch týždňov po začatí výučby na začiatku
akademického roku.
(3) V študijnom programe I. stupňa musí študent získať pri jeho ukončení minimálne 180 kreditov,
v druhom stupni štúdia minimálne120 kreditov, v treťom stupni štúdia minimálne 180 kreditov
a pri štúdiu podľa čl. 5 ods. 3 tohto študijného poriadku minimálne 300 kreditov.
(4) Študent, ktorý za daný rok štúdia získal menej kreditov ako je stanovené minimum,
nepostupuje do ďalšieho roka štúdia a štúdium mu končí podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.
141
Rektorát
________________________________________________________________________________
(5) Študent, ktorý pokračuje v štúdiu, si pri zápise do ďalšieho roka štúdia zapíše neukončené
predmety z predchádzajúceho roka štúdia a z nasledujúceho roka štúdia si pri splnení požiadaviek
nadväznosti zapíše predmety tak, aby celkový počet kreditov bol minimálne 30. Maximálny počet
kreditov za predmety, ktoré si študent zapíše, je 85. Do maximálneho počtu sa nepočítajú kredity za
predmety, ktoré si opakovane zapíše a ktoré mu boli uznané. V akademickom roku, v ktorom
študent plánuje ukončiť štúdium, si zapíše predmety s takou hodnotou kreditov, aby ich získaním
splnil podmienky pre ukončenie štúdia. V odôvodnených prípadoch môže rektor alebo dekan, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, povoliť zapísať vyšší počet kreditov.
(6) Študent si nemôže zapísať predmet s nutnou nadväznosťou, ak predchádzajúci predmet úspešne
neabsolvoval.
(7) Študent si môže zapísať z odporúčaného vyššieho roka štúdia výberový predmet vtedy, ak je
voľná kapacita katedry zabezpečujúca príslušný predmet.
(8) Každý predmet sa môže opakovane zapísať iba jeden raz.
(9) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval
neúspešne alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet. Ak študent dosiahol
dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(10) Študent si zapisuje aj predmety, ktoré sú povinnou súčasťou výučby a ktoré sa nehodnotia
kreditmi, ak sú uvedené v študijných plánoch príslušných rokov štúdia.
(11) Študent nemôže absolvovať predmety, ktoré si nezapísal pri zápise.
(12) Zapísaný výberový predmet má študent povinnosť absolvovať. Predmet sa bude vyučovať
v prípade, ak si ho zapíše minimálny počet študentov, ktorý určí katedra. V prípade nižšieho počtu
záujemcov mu referát akademických činností zapísaný predmet vyškrtne a môže si zapísať iný,
ktorý sa bude vyučovať.
Článok 24
Nadväznosť predmetov a podmienky absolvovania
(1) Nadväznosti predmetov sú uvedené v anotáciách a v databáze predmetov.
(2) Vzdelávací program predmetu zverejňuje katedra, ktorá výučbu predmetu zabezpečuje. Za
vypracovanie a zverejnenie uvedených programov zodpovedá vedúci katedry. Vzdelávací program
predmetu obsahuje najmä:
a) časový rozvrh výučby,
b) harmonogram priebežných kontrol,
c) osnovy predmetu,
d) požiadavky ku skúške, podmienky pre udelenie zápočtov.
O vzdelávacom programe predmetu informuje študentov učiteľ na prvom cvičení alebo prednáške.
(3) Katedra stanovuje podmienky účasti na prednáškach a ich väzbu na absolvovanie predmetu.
(4) Ak sa študent nezúčastnil najviac trikrát na povinných formách výučby
a jeho neúčasť mu bola učiteľom ospravedlnená, môže si chýbajúcu účasť nahradiť
142
Rektorát
________________________________________________________________________________
v náhradných termínoch. V takom prípade učiteľ určí študentovi náhradný termín, a to najneskôr
do 1 týždňa po ukončení výučby. Náhradný termín môže určiť aj vedúci katedry. Rozsah a
podmienky pre povolenie náhrady cvičenia určuje katedra.
Článok 25
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na
seminári a pod.),
b) skúškou za dané obdobie štúdia.
(2) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí
alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu .
(3) Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť
klasifikačných stupňov :
a) A - výborne (vynikajúce výsledky) - NHZ = 1, (NHZ = numerická hodnota známky)
b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) - NHZ = 1,5,
c) C - dobre (priemerné výsledky) – NHZ = 2,
d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) – NHZ = 2,5,
e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) – NHZ = 3,
f) FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) – NHZ = 4.
(4) Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných
stupňov podľa ods. 3 písm. a) až e) tohto článku.
(5) Na hodnotenie študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer (VŠP).
Vypočíta sa tak, že sa pre všetky študentom zapísané a absolvované predmety za hodnotené
obdobie spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky - NHZ a vydelia
sa súčtom kreditov získaných za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval
ich, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené
známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.
i
∑ ( NHZ × poč.kreditovpredmetu)i
VŠP =
∑ ( poč.kreditovpredmetu)i
i
(4) Vážený študijný priemer nie je postupovým kritériom, ale len pomocným ukazovateľom pri
zapisovaní predmetov, pri prideľovaní ubytovania v internáte a pod. Každému zo 6 stupňov
klasifikačnej stupnice sú priradené NHZ.
(5) Univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže pri vybraných
predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť kritéria na ich úspešné absolvovanie
ako podmienky na získanie kreditov.
(6) Vedecká časť doktorandského štúdia sa nehodnotí známkou, ale prideľujú kredity.
143
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 26
Formálne náležitosti prenosu kreditov
(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené
a) prihláškou na výmenné štúdium, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b) zmluvou o štúdiu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3,
c) výpisom výsledkov štúdia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.
(2) Zmluva o štúdiu sa uzatvára medzi študentom, TnUAD a prijímajúcou vysokou školou pred
nastúpením študenta na prijímaciu vysokú školu.
(3) Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole uznáva TnUAD študentovi na základe
výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia.
Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.
Článok 27
Zápočet
(1) Zápočtom sa potvrdzuje, že študent absolvoval predpísanú výučbu z daného predmetu v súlade
so študijným programom a preukázal z neho základné vedomosti a zručnosti spôsobom, ktorý určila
príslušná odborná katedra.
(2) Zápočtom sa môže ukončiť výučba predmetov stanovených študijným plánom a hodnotí sa
podľa čl. 25 tohto študijného poriadku.
(3) Zápočet udeľuje učiteľ, ktorý viedol výučbu v danom predmete, a to po splnení podmienok,
ktoré oznámi študentom na začiatku semestra.
Článok 28
Skúšky
(1) Skúškami sa preverujú vedomosti študenta z príslušného predmetu a jeho schopnosti tvorivo
uplatňovať teoretické poznatky pri riešení praktických úloh. Ak je na úspešné absolvovanie
predmetu predpísaný zápočet i skúška, na skúšku sa môže prihlásiť študent len po udelení zápočtu.
(2) Počet skúšok za semester a rok štúdia určujú odporúčané študijné plány na rok štúdia.
(3) Skúšky môžu byť písomné, ústne, písomné a ústne, praktické a ústne, písomné
a praktické. Formu, obsah a podmienky skúšky zverejňuje skúšajúci na začiatku semestra. Študenti
majú slobodný výber ktoréhokoľvek stanoveného termínu. Svoje rozhodnutie o príslušnom termíne
skúšky musia prihlásiť prostredníctvom systému AIS. Do 24 hodín pred skúšobným termínom majú
právo sa zo skúšky odhlásiť bez udania dôvodu. Počet skúšaných v jednotlivých termínoch konania
skúšky určuje skúšajúci.
(4) Ak sa študent neprihlási ani na jeden termín alebo sa nedostaví na skúšku v danom termíne
a svoju neúčasť preukázateľne neospravedlní do 5 pracovných dní, skúšajúci hodnotí skúšku
známkou FX – nedostatočne.
144
Rektorát
________________________________________________________________________________
(5) Termíny skúšok určuje skúšajúci obvykle 2 týždne pred začiatkom skúšobného obdobia tak,
aby nekolidovali s výučbou a aby študent mal možnosť využiť v každom predmete jeden riadny
a dva opravné termíny. Po dohode so skúšajúcim možno skúšku vykonať aj počas prázdninového
obdobia najneskôr do konca akademického roka.
(6) Ústna skúška spravidla netrvá dlhšie ako 50 minút. Do času konania skúšky nie je zahrnutý čas
potrebný pre prípravu študenta ku skúške.
(7) Výsledky skúšky klasifikuje učiteľ podľa hodnotiacej stupnice uvedenej v čl. 25 tohto
študijného poriadku a študentovi výsledok oznámi spravidla v deň konania skúšky, najneskôr však
do 5 kalendárnych dní od konania skúšky.
(8) Učiteľ pri hodnotení skúšaného študenta prihliada na výsledky priebežnej kontroly štúdia.
(9) Výsledok skúšky vyznačí učiteľ vo výkaze o skúške spolu s dátumom a podpisom. Toto
hodnotenie je učiteľ povinný zaznamenať i do AIS najneskôr do konca skúškového obdobia.
(10) Študentovi, ktorý študoval na inej vysokej škole, alebo bol po vylúčení alebo zanechaní štúdia
opäť prijatý na štúdium, je možné uznať vykonané skúšky so zreteľom na obsah absolvovaného
predmetu. O uznaní skúšky rozhoduje dekan fakulty na základe vyjadrenia garanta predmetu.
V prípade, že sa študijný program uskutočňuje na univerzite o uznaní skúšky rozhoduje rektor na
základe vyjadrenia garanta predmetu. Študent je povinný požiadať o uznanie skúšky do dvoch
týždňov po začiatku semestra. K žiadosti je potrebné doložiť potvrdené sylaby predmetu.
(11) Doba platnosti vykonaných skúšok a zápočtov je daná maximálnou prípustnou dobou štúdia
podľa študijného programu, t.j. max. 5 rokov pre I. stupeň štúdia a max. 4 roky pre II. stupeň štúdia
odo dňa jej úspešného absolvovania.
Článok 29
Štátne skúšky
(1) Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie obsahovať
vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok.
(2) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky
a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej
skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Rovnaké podmienky a postup sa
vzťahujú aj na konanie rigoróznych skúšok (§ 53 ods. 8 zákona).
(3) Právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia
pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší odborníci schválení
príslušnou vedeckou radou (§ 12 ods.1 písm. d) zákona); ak ide o bakalárske študijné programy, aj
vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta (§75 ods. 8 zákona) s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa.
(4) Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať
podľa ods. 3 tohto článku pre študijné programy uskutočňované na fakultách dekan, pre študijné
programy uskutočňované na univerzite rektor. Do skúšobných komisií na vykonanie štátnych
skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom študijnom odbore z iných vysokých
škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj na území Slovenskej republiky9) alebo
145
Rektorát
________________________________________________________________________________
z praxe. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia
pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov; ak ide o bakalárske študijné programy, najmenej
jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta.
(5) Zloženie komisií na vykonanie rigoróznych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať podľa
ods. 3 pre študijné programy podľa § 83 ods. 1 zákona uskutočňované na fakulte dekan a pre
študijné programy podľa § 83 ods. 1 zákona, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.
(6) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.
(7) Štátna skúška (bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia) je komisionálna. Skladá sa
z týchto častí:
a) z obhajoby práce (bakalárskej alebo diplomovej),
b) z ústnej skúšky z odborných tematických celkov vybraných podľa študijného
programu a uverejneného v odporúčanom študijnom pláne na príslušný študijný
program.
c) v študijných programoch realizovaných na Fakulte zdravotníctva sa vykonáva i praktická
skúška.
(8) Obhajoba záverečnej práce a ústna skúška sa konajú v jednom termíne. Praktická skúška sa koná
v osobitnom termíne, najneskôr 14 dní pred konaním obhajoby a ústnej skúšky.
(9) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí rektor alebo dekan, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte.
(10) Prvý, riadny termín štátnych skúšok sa stanoví po ukončení posledného semestra štúdia.
Uvádza sa v harmonograme štúdia. Druhý, opravný termín štátnych skúšok, musí byť stanovený
dekanom fakulty po dohode s vedúcim katedry do dvoch rokov odo dňa konania riadneho termínu.
(11) V doktorandskom štúdiu sa termín dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky,
stanovuje na základe prihlášok na štátnu skúšku podľa schválených individuálnych študijných
plánov.
(12) Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov,
z ktorých aspoň jeden nie je z pracoviska, na ktorom pôsobí doktorand. Členmi skúšobnej komisie
sú : predsedu, traja členovia a školiteľ. Najmenej jeden člen komisie musí mať vedeckopedagogický titul profesor alebo docent zaradený na funkčnom mieste profesora.
(13) Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva rektor alebo dekan, ak sa štúdium uskutočňuje
na fakulte, po predchádzajúcom schválení v odborovej komisii.
(14) Členmi štátnej komisie sú i oponenti dizertačnej práce. V prípade záporného posudku je účasť
príslušného oponenta na obhajobe nevyhnutná.
Článok 30
Záverečné práce
Záverečná práca je pred jej obhajobou zaslaná v elektronickej forme prostredníctvom AIS
do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a na základe informácie
146
Rektorát
________________________________________________________________________________
z centrálneho registra sa overí miera originality zaslanej práce. Postup pri zabezpečení overenia
originality je určený vnútorným predpisom univerzity.
Článok 30a
Bakalárska práca
(1) Vypracovanie bakalárskej práce sa považuje za predmet, preto sa hodnotí príslušným
klasifikačným stupňom podľa čl. 25 tohto študijného poriadku. Bakalárska práca je hodnotená
počtom kreditov, stanovených v učebnom pláne príslušného študijného programu.
(2) Témy bakalárskych prác majú byť vypracované v súlade s profilom absolventa na profilových
katedrách príslušnej súčasti univerzity. Vypracovanie bakalárskej práce mimo profilovej katedry
schvaľuje na základe písomnej žiadosti študenta a vyjadrenia vedúceho bakalárskej práce vedenie
príslušnej súčasti univerzity, ktoré posúdi, či zameranie bakalárskej práce je v súlade s profilom
absolventa príslušného študijného programu.
(3) Bakalárskou prácou študent preukazuje odborné vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudol počas
štúdia a schopnosť aplikovať ich pri riešení konkrétnych primerane náročných úloh študijného
programu. Témy bakalárskych prác vypisujú katedry najneskôr na začiatku letného semestra
druhého roku štúdia.
(4) Študent sa prihlasuje na konkrétnu tému bakalárskej práce do termínu určeného vedúcim
katedry, spravidla do konca júna príslušného akademického roka. Zadanie bakalárskej práce vydá
študentovi vedúci bakalárskej práce do začiatku nasledujúceho akademického roka.
(5) Vedúcimi bakalárskej práce môžu byť profesori, docenti, odborní asistenti a výskumní
pracovníci, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Vedúcich bakalárskych prác a témy
bakalárskych prác schvaľuje vedúci katedry.
(6) Súčasťou bakalárskej práce je súhrn v slovenskom a svetovom jazyku.
(7) Náklady spojené s napísaním a zviazaním práce si študent hradí sám.
(8) Vypracovanú bakalársku prácu študent musí odovzdať do stanoveného termínu na príslušnej
katedre v pevnej väzbe v 3 vyhotoveniach najneskôr do dátumu určeného v harmonograme štúdia
na príslušný akademický rok.
(9) Posudok vypracuje a prácu klasifikuje podľa čl. 25 tohto študijného poriadku jej vedúci a jeden
oponent. Oponentom môže byť i pracovník inej vysokej školy, alebo iný významný odborník.
Oponentov schvaľuje vedúci katedry na návrh vedúceho bakalárskej práce.
(10) Posudok musí obsahovať objektívne zhodnotenie bakalárskej práce so zameraním na
náročnosť a zvládnutie zadanej témy, jej teoretické, prípadne i praktické spracovanie na podklade
literatúry alebo iných zdrojov. Zároveň sa v posudku zhodnotí formálna úroveň spracovania.
(11) Vedúci bakalárskej práce umožní študentovi najneskôr tri dni pred termínom konania obhajoby
oboznámiť sa s posudkami.
147
Rektorát
________________________________________________________________________________
(12) Obhajoba bakalárskej práce je verejná a patrí medzi štátne skúšky. Priebeh obhajoby riadi
predseda alebo ním poverený člen komisie pre štátne skúšky bakalárskeho štúdia.
(13) Výsledná známka obhajoby bakalárskej práce sa vypočíta ako jednoduchý aritmetický priemer
z hodnotenia vedúceho práce, oponenta a obhajoby. Výsledná hodnota sa zaokrúhli na príslušný
stupeň (A – FX) klasifikačnej stupnice.
Článok 30b
Diplomová práca
(1) Vypracovanie diplomovej práce sa považuje za predmet, preto sa hodnotí príslušným
klasifikačným stupňom podľa čl. 25 tohto študijného poriadku. Diplomová práca je hodnotená
počtom kreditov, stanovených v študijnom pláne príslušného študijného programu.
(2) Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti študenta, ktoré získal počas štúdia a jeho
schopnosti použiť ich pri riešení úloh v súvislosti s konkrétnym študijným programom
a schopnosťou samostatnej tvorivej práce. Témy diplomových prác vychádzajú z potrieb
spoločenskej praxe, z plánu vedecko-výskumnej činnosti fakulty, alebo s uvedeným plánom súvisia.
Je potrebné dodržať zásadu, aby boli vypracované na katedrách príslušnej súčasti v súlade
s profilom absolventa. Vypracovanie diplomovej práce na katedrách iných fakúlt musí schváliť na
základe písomnej žiadosti študenta a vyjadrenia vedúceho práce dekan fakulty, ktorý posúdi, či je
zameranie diplomovej práce v súlade s profilom absolventa príslušného študijného programu.
(3) Témy diplomových prác oznámi katedra do konca októbra v zimnom semestri prvého roku
magisterského/inžinierskeho štúdia.
(4) Študent sa prihlási na konkrétnu tému do konca novembra zimného semestra prvého roku
magisterského/inžinierskeho štúdia na katedre, ktorá danú tému vypísala. Vedúci príslušnej
katedry vydá študentovi zadanie do konca zimného semestra prvého roku
magisterského/inžinierskeho štúdia.
(5) Vedúcimi diplomovej práce môžu byť profesori, docenti, odborní asistenti a výskumní
pracovníci, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Vedúcich diplomových prác a témy
diplomových prác schvaľuje vedúci katedry.
(6) Súčasťou diplomovej práce je súhrn v slovenskom a svetovom jazyku.
(7) Náklady spojené s napísaním a zviazaním práce si študent hradí sám.
(8) Vypracovanú diplomovú prácu študent musí odovzdať do stanoveného termínu na príslušnej
katedre v pevnej väzbe v 3 vyhotoveniach, najneskôr do dátumu určeného v harmonograme štúdia
na príslušný akademický rok.
(9) Posudok vypracuje a prácu klasifikuje podľa čl. 25 tohto študijného poriadku jej vedúci a jeden
oponent. Oponentom môže byť i pracovník inej vysokej školy, alebo iný významný odborník
v oblasti vedy, výskumu alebo praxe. Oponentov schvaľuje vedúci katedry na návrh vedúceho
diplomovej práce.
148
Rektorát
________________________________________________________________________________
(10) Posudok musí obsahovať objektívne zhodnotenie diplomovej práce s poukázaním na jej prínos
a nedostatky. Má byť spracovaný predovšetkým so zameraním na náročnosť zadanej témy, úroveň
rozboru problematiky podľa citovanej literatúry, metódy spracovania, zhodnotenie výsledkov,
odporúčaní, vlastných záverov a pod., možnosti využitia výsledkov v praxi, príp. rozvoji vednej
disciplíny. Vedúci diplomovej práce umožní študentovi najneskôr tri dni pred termínom konania
obhajoby oboznámiť sa posudkami.
(11) Obhajoba diplomovej práce je verejná a patrí medzi štátne skúšky. Priebeh obhajoby riadi
predseda alebo ním poverený člen komisie pre štátne skúšky druhého stupňa štúdia.
(12) Výsledná známka obhajoby diplomovej práce sa vypočíta ako jednoduchý aritmetický priemer
z hodnotenia vedúceho práce, oponenta a obhajoby. Výsledná hodnota sa zaokrúhli na príslušný
stupeň (A – FX) klasifikačnej stupnice.
Článok 30c
Dizertačná práca
(1) Doktorand predkladá dizertačnú prácu v štyroch výtlačkoch v slovenskom jazyku na príslušnej
katedre. S písomným súhlasom dekana môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom jazyku.
(2) Dizertačná práca obsahuje úvod, charakteristiku cieľov, analýzu aktuálneho stavu riešenej
problematiky doma i v zahraničí, teoretické východiská použité metódy a postupy, dosiahnuté
výsledky a ich hodnotenie a závery s uvedením aké nové poznatky pre ďalší rozvoj vedy, techniky
a praxe práca prináša, zoznam použitej literatúry. Na základe rozhodnutia odborovej komisie si
môže školiace pracovisko vydať vlastnú metodiku k obsahu dizertačnej práce.
(3) Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky
a v rozprave ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členom kolektívu.
(4) Dizertačná práce je záverečnou prácou. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky.
Článok 31
Priebeh štátnej skúšky
(1) Podmienkou účasti na štátnej skúšky je splnenie nasledovných podmienok:
a) získanie stanoveného počtu kreditov;
b) odovzdanie záverečnej práce v termíne stanovenom v harmonograme štúdia;
c) podanie prihlášky na obhajobu záverečnej práce a ústne skúšky s uvedením predmetov,
ktoré si študent zvolil, v stanovenom termíne;
(2)
Rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže povoliť
odklad termínov pre splnenie podmienok uvedených v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku na základe
písomnej žiadosti študenta zo závažných dôvodov (napríklad: úmrtie v rodine, choroba študenta
alebo blízkej osoby).
149
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 31a
Obhajoba bakalárskej a diplomovej práce, ústna skúška a praktická skúška
(1) Obhajoba bakalárskej, resp. diplomovej práce vedie predseda alebo ním poverený člen komisie.
(2) V úvode obhajoby študent oboznámi komisiu so zadaním a cieľom práce, stručne popíše postup
a zvolené metódy riešenia a uvedie hlavné výsledky.
(3) V ďalšej časti obhajoby je komisia oboznámená s posudkami, študent odpovedá na pripomienky
v nich uvedené a na otázky členov komisie, vzťahujúce sa k téme bakalárskej alebo diplomovej
práce.
(4) Odbornú rozpravu riadi predseda alebo ním poverený člen komisie. Členovia komisie kladú
študentovi otázky z odboru štúdia. V odbornej rozprave sa preverujú a hodnotia schopnosti študenta
aplikovať získané vedomosti, spôsob jeho argumentácie, úroveň vystupovania a širší záber vo
vzťahu k riešenej problematike.
(5) Výsledná známka obhajoby sa hodnotí podľa čl. 25 tohto študijného poriadku.
(6) Študent má určený čas na písomnú prípravu na ústnu časť štátnej skúšky.
(7) Skúška je verejná, jej priebeh riadi a za činnosť komisie zodpovedá predseda alebo ním
poverený člen.
(8) Obsahom ústnej časti štátnej skúšky sú odborné tematické celky podľa študijného programu.
Tematické celky sú koncipované tak, aby mal študent možnosť preukázať požadované vedomosti
a schopnosť ich aplikácie v praxi.
(9) Obsahom praktickej časti štátnej skúšky podľa čl. 29 ods. 7 písm. c) tohto študijného poriadku je
overenie schopností a zručností riešiť problematiku zdravotnej starostlivosti v prirodzených
podmienkach zdravotníckych zariadení v rozsahu odborného profilu absolventa.
(10) Štátna skúška sa nepovažuje za predmet a nie je hodnotená kreditmi. Hodnotí sa podľa čl. 25
tohto študijného poriadku.
(11) Pri ústnej skúške navrhuje hodnotenie skúšajúci.
(12) Komisia klasifikuje výsledok skúšky z každého predmetu hlasovaním bez prítomnosti
verejnosti. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.
(13) V prípade hodnotenia záverečnej práce klasifikačným stupňom FX (4), študent nepokračuje
v štátnych skúškach z odborných predmetov. V prípade hodnotenia stupňom FX (4) z odborného
predmetu, vykonáva pri opravnej štátnej skúške skúšku len z tohto predmetu. Skúšobná komisia
musí stanoviť študentovi ako má pokračovať ďalej. Napríklad dopracovať záverečnú prácu
v bodoch, ktoré nesplnil zo zadania alebo celú prácu prepracovať, poprípade odporučiť výber novej
témy a podobne.
(14) V prípade nevyhovujúceho hodnotenia praktickej časti štátnej skúšky na Fakulte zdravotníctva,
študent nepokračuje v obhajobe záverečnej práce a ústnych skúšok.
150
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 31b
Obhajoba dizertačnej práce
(1) Rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, po doručení dizertačnej
práce prihlášky na dizertačnú skúšku v spolupráci s odborovou komisiou vymenuje predsedu a
členov skúšobnej komisie a oponentov.
(2) Predseda komisie rozošle dizertačnú prácu oponentom so stanovením termínu na zaslanie
vypracovaných posudkov.
(3) Rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, po doručení všetkých
posudkov v spolupráci s predsedom komisie stanoví termín obhajoby.
(4) Doktorand v prípade negatívnych posudkov môže svoju prihlášku na dizertačnú skúšku zrušiť.
(5) Obhajoba dizertačnej práce je verejná.
(6) Všetky podrobnosti priebehu obhajob a dizertačnej skúšky sú riešené vnútorným predpisom
univerzity alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
(7) V prípade neobhájenia dizertačnej práce, má doktorand právo na jej opravu.
Článok 32
Celkové hodnotenie štátnej skúšky
(2) Štátna skúška sa hodnotí na základe výsledku obhajoby bakalárskej, resp. diplomovej
práce, ústnej časti štátnej skúšky a podľa čl. 29 ods. 7 písm. c) tohto študijného poriadku aj
praktickej časti štátnej skúšky.
(3) Komisia klasifikuje celkový výsledok štátnej skúšky hlasovaním bez prítomnosti verejnosti. Pri
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Rozhodnutie komisie vyhlási predseda komisie
verejne v deň konania štátnej skúšky pre každý skúšobný deň.
(3) O priebehu štátnej skúšky sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda a členovia štátnej
skúšobnej komisie. Prílohou zápisu je protokol o kontrole originality v zmysle metodického
usmernenia ministerstva. Tlačivo zápisu je súčasťou akademického informačného systému.
Článok 33
Celkové hodnotenie štúdia
Celkový výsledok štúdia sa hodnotí po štátnej skúške podľa dosiahnutých výsledkov štúdia
a výsledného hodnotenia štátnej skúšky. Hodnotenie môže byť „prospel s vyznamenaním“,
„vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Študent môže byť vyznamenaný v prípade, že počas štúdia dosiahol
výsledok podľa váženého študijného priemeru definovaného v čl. 25 tohto študijného poriadku do
1,50 vrátane a zo žiadneho predmetu štúdia a z obhajoby bakalárskej resp. diplomovej práce
a ústnej štátnej skúšky nedosiahol hodnotenie horšie ako C. Hodnotenie vykoná skúšobná komisia
pre štátne skúšky ustanovená podľa čl. 29 tohto študijného poriadku.
151
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 34
Ukončenie bakalárskeho štúdia
(1) Úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia v kreditovom systéme predpokladá získanie
predpísaného počtu kreditov (minimálne 180, ak je štandardná dĺžka štúdia tri roky; minimálne 240,
ak je štandardná dĺžka štúdia štyri roky), absolvovanie povinných, povinne voliteľných, prípadne
výberových predmetov predpísaných v príslušných študijných programoch a úspešné absolvovanie
štátnej skúšky, vrátane obhajoby bakalárskej práce.
(2) Vykonanie štátnej skúšky, vrátane obhajoby bakalárskej práce bude študentovi umožnené, ak
splnil tieto podmienky:
a) získal stanovený počet kreditov za absolvované predmety podľa ods. 1 tohto článku
a bakalársku prácu,
b) odovzdal v stanovenom termíne bakalársku prácu,
c) písomne sa prihlásil na štátnu skúšku.
Článok 35
Ukončenie inžinierskeho a magisterského štúdia
(1) Úspešné ukončenie magisterského/inžinierskeho štúdia v kreditovom systéme predpokladá
získanie predpísaného počtu kreditov (minimálne 60, ak je štandardná dĺžka štúdia jeden rok,
minimálne 120, ak je štandardná dĺžka štúdia dva roky, minimálne 180, ak je štandardná dĺžka
štúdia tri roky), absolvovanie povinných, povinne voliteľných, prípadne výberových
predmetov predpísaných v študijných programoch a úspešné absolvovanie štátnej skúšky, vrátane
obhajoby diplomovej práce.
(2) Vykonanie štátnej skúšky vrátane obhajoby diplomovej práce bude študentovi umožnené, ak
splnil tieto podmienky:
a) získal stanovený počet kreditov za absolvované predmety podľa ods. 1 tohto článku a za
diplomovú prácu,
b) odovzdal diplomovú prácu do stanoveného termínu,
c) písomne sa prihlásil na štátnu skúšku.
Článok 36
Ukončenie doktorandského štúdia
(1) Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce. Podmienkou prijatia dizertačnej
práce k obhajobe je vykonanie dizertačnej skúšky a získanie minimálne 180 kreditov za:
a) ukončenie študijnej časti podľa individuálneho študijného plánu a
b)ukončenie vedeckej časti štúdia.
(2) Dizertačná práca musí prinášať riešenie aktuálneho vedeckého problému z danej oblasti.
Študent ňou preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť.
(3) Dizertačnú prácu obhajuje študent pred skúšobnou komisiou. Členov komisie
a oponentov vymenuje rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. Komisia
musí mať najmenej 4 členov. Ďalšími členmi komisie sú oponenti prítomní na obhajobe.
152
Rektorát
________________________________________________________________________________
(4) Komisia vyhodnocuje výsledok obhajoby hlasovaním bez prítomnosti verejnosti. Pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Výsledkom obhajoby je hodnotenie „vyhovel“ alebo
„nevyhovel“.
Článok 37
Riadne skončenie štúdia
(1) Na úspešné skončenie štúdia v kreditovom systéme je potrebné, aby študent počas štúdia
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal predpísaný počet kreditov stanovený univerzitou pre príslušný stupeň štúdia,
c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom a obhájil záverečnú
prácu.
(2) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom
skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie
štúdia daného študijného programu.
(3) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku (§ 51 ods. 4
písm. h) zákona ) o viac ako dva roky.
(4) Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní
príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach
a dodatok k diplomu.
Článok 38
Iné skončenie štúdia
(1) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a z
tohto študijného poriadku,
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku vysokej
školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu,
f) smrťou študenta.
(2) Dňom skončenia štúdia je:
a) podľa ods. 1 písm. a) tohto článku deň, keď bolo univerzite doručené písomné vyhlásenie
študenta o zanechaní štúdia,
b) podľa ods. 1 písm. b) tohto článku koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť
vysokoškolské štúdium,
c) podľa ods. 1 písm. c) a d) tohto článku deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo
právoplatnosť,
d) podľa ods. 1 písm. e) tohto článku deň, ku ktorému univerzita oznámila zrušenie študijného
programu.
153
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 39
Prerušenie štúdia
(1) Rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže povoliť prerušenie
štúdia študentovi na jeho žiadosť. Štúdium sa mu môže prerušiť iba na jeden rok, a to v
odôvodnených prípadoch.
(2) Rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, preruší štúdium na dobu
jedného roka študentovi z dôvodu rodičovstva, ak o to študent požiada.
(3) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce
vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou (§ 54 ods. 12 zákona), povoľuje v súlade s ods. 1 rektor
alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, po kladnom vyjadrení externej
vzdelávacej inštitúcie.
(4) Ak v čase prerušenia štúdia došlo k zmene študijných plánov, študent je povinný pri zápise po
prerušení štúdia rešpektovať aktuálny študijný plán a rozsah predmetov.
(5) Ak je štúdium prerušené počas semestra, študent pokračuje v štúdiu na začiatku príslušného
semestra. Pokiaľ je prerušené štúdium v skúškovom období, nastupuje študent po prerušení do
príslušného skúškového obdobia, pričom dočerpáva termíny skúšok z akademického roku,
v ktorom prerušil štúdium.
(6) Prerušenie štúdia sa zaznamenáva do výkazu o štúdiu a do Akademického informačného
systému univerzity.
(7) Počas prerušenia štúdia študent zostáva v evidencii univerzity,
a povinnosti študenta, ktoré znova získava dňom zápisu po prerušení.
ale nemá práva
(8)Počas štúdia môže byť študentovi povolené prerušiť štúdium maximálne dva razy.
Článok 40
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu sú:
a) preukaz študenta,
b) výkaz o štúdiu (index),
c) výpis výsledkov štúdia,
d) záznamník klinickej praxe.
(2) Preukaz študenta univerzity je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho
oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov
univerzity a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v
ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do akademického informačného
systému univerzity, z ktorého sa transformujú dáta do registra študentov. Vydáva ho univerzita.
Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na
pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. i) zákona. Na preukaze študenta sa používa jednotná
154
Rektorát
________________________________________________________________________________
štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické
vyhotovenie preukazu.
(3) Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu (§
51 ods. 2 zákona) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Vydáva ho
univerzita; ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, vydáva ho fakulta. Výkaz o štúdiu na
univerzite má jednotnú štruktúru a jednotný dizajn pre všetky súčasti univerzity.
(4) Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci štúdia
študijného programu splnil.
(5) Výpis výsledkov štúdia vydáva univerzita alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňoval
na fakulte. Doklad sa vydáva v súlade so zásadami obsiahnutými vo všeobecne záväznom právnom
predpise, ktorý vydá ministerstvo; na základe osobitnej žiadosti ho univerzita alebo fakulta vydáva
aj v anglickom jazyku.
Doklad patrí:
a) osobe, ktorá skončila štúdium študijného programu podľa § 66 ods. 1 zákona,
b) študentovi na základe jeho žiadosti,
c) absolventovi štúdia študijného programu na základe jeho žiadosti.
(6) Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu
v zdravotníckom študijnom odbore, ktorú vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe, ktorá tvorí
povinnú súčasť štúdia. Do záznamníka klinickej praxe sa v chronologickom poradí zapisuje priebeh
praxe. Každý záznam potvrdí určený vysokoškolský učiteľ. Univerzita môže v prípade pochybností
požiadať
príslušné
zdravotnícke
zariadenie
o umožnenie overenia súladu priebehu praxe vykazovanej v záznamníku klinickej praxe
s dokumentáciou vedenou zdravotníckym zariadením.
(7) Študentovi spoločného študijného programu (§ 54a zákona) vydáva doklady o štúdiu jedna zo
spolupracujúcich vysokých škôl.
Článok 41
Doklady o absolvovaní štúdia
(1) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
(2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu
v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na
vysokoškolskom diplome sa uvádza meno a priezvisko absolventa, dátum narodenia, miesto
narodenia, matričné číslo diplomu, názov univerzity, názov študijného odboru, názov študijného
programu, podľa ktorého sa štúdium uskutočňovalo, názov fakulty, ak sa študijný program
uskutočňoval
na
fakulte,
akademický
titul,
podpis
rektora
a dekana, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia štúdia podľa
§ 65 ods. 1 zákona, odtlačok pečiatky univerzity. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri
akademickom obrade. Vysokoškolský diplom univerzity má jednotnú štruktúru a jednotný dizajn
pre všetky súčasti univerzity, ktoré sú pre nich záväzne.
155
Rektorát
________________________________________________________________________________
(3) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonanej štátnej skúške, jej súčastiach
a o jej výsledku. Vydáva ho univerzita. Vysvedčenie o štátnej skúške má jednotnú štruktúru
a jednotný dizajn pre všetky súčasti univerzity, ktoré sú pre nich záväzne.
(4) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe.
Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
Dodatok k diplomu univerzity má jednotný dizajn, ktorý je záväzný pre všetky súčasti. Vydáva ho
univerzita. Absolvent dostane dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
(5) Na základe osobitnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o štúdiu podľa ods. 1 tohto
článku aj v anglickom jazyku.
(6) Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.
(7) Na diplom absolventov spoločných študijných programov (§ 54a ods. 1 zákona) sa ustanovenia
ods. 2 tohto článku vzťahujú primerane. Absolventom spoločných študijných programov univerzity
škola nemusí vydať doklady o absolvovaní štúdia, ak na základe dohody spolupracujúcich
vysokých škôl vydá tieto alebo obdobné doklady spolupracujúca vysoká škola (§ 54a ods. 1
zákona).
(8) Podrobnú štruktúru a jednotný dizajn dokladov o absolvovaní štúdia určí smernica
o náležitostiach dokladov o absolvovaní štúdia na TnUAD.
Článok 42
Rigorózne skúšky
(1) Podmienky začatia rigorózneho konania:
a) odovzdanie rigoróznej práce obvykle v rozsahu 60 – 80 strán do 18 mesiacov od podania
prihlášky
b) kladný oponentský posudok
(2) Termíny odovzdania práce:
a) jarný termín :
do 30.04. príslušného akademického roka
b) jesenný termín : do 31.10. príslušného akademického roka
(3) Rigorózne skúšky sú verejné a začínajú obhajobou rigoróznej práce, pri ktorej sa uchádzač
vyjadrí k pripomienkam v oponentských posudkoch a odpovedá na otázky členov komisie.
(4) Druhou časťou rigoróznej skúšky je úspešné absolvovanie ústnej skúšky predmetov určených
príslušnou súčasťou.
(5) O absolvovaní rigoróznej skúške sa vyhotoví zápis o rigoróznej skúške, ktorý podpíšu všetci
členovia komisie.
(6) Každý predmet sa hodnotí samostatne a to stupnicou „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
156
Rektorát
________________________________________________________________________________
(7) Úspešné absolvovanie rigoróznej skúšky pozostáva z úspešnej obhajoby
a z absolvovania predmetov, ktoré boli ohodnotené „vyhovel“.
rigoróznej práce
(8) Kompletné informácie o rigoróznom konaní bližšie určí organizačná smernica o rigoróznom
konaní na univerzite.
Článok 43
Práva študenta
(1) Študent má právo najmä
a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu (§ 51 ods. 4 písm. g) zákona),
c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným
programom alebo študijným poriadkom,
d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom
a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného
programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete
vyučovanom viacerými učiteľmi,
e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj
v zahraničí,
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej
školy,
g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde
(spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a
o učiteľoch,
i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia
absolventov študijných programov v praxi,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona, rozhodnúť sa, v
ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má
na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l) zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného
odboru od najbližšieho semestra, pričom musí do konca štúdia na univerzite absolvovať všetky
povinné predmety a povinne voliteľné predmety určené študijným plánom pre daný študijný
program na univerzite. Ak študent TnUAD žiada o zmenu študijného programu v rámci
univerzity, žiadosť podáva rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program, ktorý chce
študovať, uskutočňuje na fakulte. Lehota na vybavenie žiadosti je do 15 dní od jej doručenia.
Schválenú zmenu študijného programu administratívne zabezpečí referát akademických
činností súčasti, na ktorej sa uskutočňuje študijný program, ktorý chce študent študovať.
(4) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci8).
157
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 44
Povinnosti študenta
(1) Študijné povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, a z tohto
študijného poriadku.
(2) Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a jej súčastí.
(3) Študent je ďalej povinný najmä:
a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby univerzity,
b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona a podľa smernice univerzity –
Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na univerzite,
a to výlučne a priamo univerzite, a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
c) oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na
fakulte, adresu určenú na doručovanie písomností,
d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného
zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo
skončenia jeho štúdia, alebo záležitostí súvisiacich s jeho právami a povinnosťami,
e) písomne oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program
uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k ) zákona do 30. septembra
príslušného akademického roka,
Článok 45
Doručovanie písomností študentom
(1)
Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa študentom alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok doručujú do vlastných rúk priamo na fakulte. Prevzatie
písomnosti študent alebo osoba, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok,
potvrdí svojím podpisom. Odoprenie prevzatia písomnosti má účinky doručenia; o odoprení musí
byť vykonaný záznam.
(2)
Ak sa nepodarí písomnosť doručiť študentovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok, spôsobom uvedeným v ods. 1 tohto článku, odošle
sa poštou doporučene do vlastných rúk na poslednú známu adresu študenta. Písomnosť je doručená
dňom prevzatia zásielky, dňom odoprenia zásielku prevziať, alebo uplynutím troch dní od jej
uloženia na pošte spôsobom uvedeným v § 24 ods. 2 správneho poriadku10).
(3)
Ak sa nepodarí písomnosť z akéhokoľvek dôvodu doručiť podľa ods. 2 alebo 3 tohto článku
alebo, ak pobyt študenta nie je známy, uloží sa písomnosť na oddelení akademických činností
univerzity a súčasne sa oznam o jej uložení zverejní na úradnej výveske fakulty (náhradné
doručenie na fakulte) po dobu ôsmych dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
158
Rektorát
________________________________________________________________________________
Článok 46
Záverečné ustanovenia
(1) Študijné záležitosti, ktoré nie sú riešené v tomto študijnom poriadku, rieši na úrovni katedry
vedúci katedry, na úrovni fakulty dekan, prípadne ním poverený zástupca, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, alebo rektor.
(2) Tento študijný poriadok bol schválený Akademickým senátom TnUAD dňa 6.10.2010. Študijný
poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho registrácie a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia
univerzite o jeho zaregistrovaní ministerstvom. Dňom účinnosti tohto študijného poriadku stráca
platnosť a účinnosť študijný poriadok univerzity schválený Akademickým senátom univerzity dňa
26.3.2008, ktorý nadobudol účinnosť dňom 16.9.2008.
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.
predseda AS TnUAD
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
rektor TnUAD
________________________________________________________________
1) § 7 vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia
2) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
4) Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007
Z. z.
5) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
6) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií)
6a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 z. Z. o ochrane osobných údajov
7) Zákon č. 428/2002 Z. z.
8) Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
9) § 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
10) Zákon č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok)
11) Zákon č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
159
Rektorát
TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
FAKULTA .........................
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód:
Študijný odbor:
Názov:
Garantuje:
Semester:
Zabezpečuje:
Doporučený rozsah výučby: prednášky - semináre - lab.
cvičenia
Týždenný:
Za semester:
Podmieňujúce predmety:
Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia:
ECTS
kredity
priebežne
v skúškovom obd.
Cieľ predmetu:
Stručný sylabus:
Literatúra:
Dátum poslednej úpravy listu:
160
Rektorát
ECTS - EURÓPSKY SYSTÉM TRANSFERU KREDITOV
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
Prihláška na výmenné štúdium
STUDENT APPLICATION FORM
Fotografia
PHOTO
AKADEMICKÝ ROK ……/……
Academic Year
OBLASŤ ŠTÚDIA : ………………………………
Field of Study: ……….......................................................……
Prihlášku vyplňte ČIERNOU farbou, aby bolo uľahčené faxovanie a kopírovanie prihlášky.
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied and/or telefaxed.
VYSIELAJÚCA VYSOKÁ ŠKOLA
Sending Institution
Názov a celá adresa:
Name and full address:
…………………………………………………………………………………………...............
....................................................................................................................................……………………
...............................................................................................................................................................….
Fakultný koordinátor - meno, telefón, fax, e-mail:
Department coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box:
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Inštitucionálny koordinátor - meno, telefón, fax, e-mail:
Institutional coordinator - name, telephone and telefax numbers, e-mail box:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
161
Rektorát
Osobné údaje študenta (vypĺňa študent)
STUDENT’S PERSONAL DATA (to be completed by the student applying)
Priezvisko (Family name):
……………………………………………………
Dátum narodenia: ……………………………
Krstné meno (First name):
…….……………………………………………
Trvalý pobyt (ak je adresa odlišná):
Date of birth:
Pohlavie (Sex):
……………………………………..
Permanent address (if different):
Štátna príslušnosť
(Nationality):…………………………..............
Miesto nar. (Place of Birth): .........................…..
Súčasná adresa (Current address):
................................................…………………..
........................................................................…..
.........................................................................….
........................................................................…..
Adresa platí do (Address is valid until):
………..........
Tel.:
...................................................................………
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Tel.:
.............................................................................
Zoznam inštitúcií, ktoré obdržia túto prihlášku
(poradie podľa dôležitosti):
LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM (in order of
preference):
Inštitúcia
Krajina
Dĺžka štúdia
Trvanie
Institution
Country
Period of study
(v mes.)
OD from
to
DO
Duration of
stay
(months)
Očakávaný počet
kreditov ECTS
N° of expected ECTS
credits
1......................................
....................
.............
...........
...................
...................................
2......................................
....................
.............
...........
...................
...................................
3. ....................................
....................
.............
...........
...................
...................................
162
Rektorát
Meno študenta (Name of student):
.............................................................................................................................................………………
Vysielajúca vysoká škola (Sending Institution):
...........................................................................................…………………………………………………
Krajina (Country):
............……………………………………………………..............................................…………………..
Stručne vysvetlite dôvody, prečo chcete študovať v zahraničí.
Briefly state the reasons why you wish to study abroad ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................………….
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Language Competence
Materinský jazyk (Mother
language) …………………………………………………………………….
Jazyk, v ktorom študent študuje na domácej vysokej škole (Language of instruction at home
institution ):
................................……………………………………………………………………………………………
……..
Iné jazyky
Other
languages
V súčasnosti
študujem tento jazyk
Môžem študovať v
tomto jazyku
Po príprave by som mohol
študovať v tomto jazyku
I am currently studying this
language
I have sufficient knowledge to
follow lectures
I would have sufficient knowledge to
follow lectures if I had some extra
preparation
áno/ yes
nie/ no
áno/ yes
nie/ no
áno/ yes
nie/ no
.........................
.........................
.........................
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI SPOJENÉ SO SÚČASNÝM ŠTÚDIOM
WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant)
Typ práce
Podnik/Organizácia
Dátum
Krajina
Type of work experience
Firm/organisation
Dates
Country
............................................
............................................
……………………………
……………………………
...........................
...........................
......................................
......................................
163
Rektorát
PREDCHÁDZAJÚCE A SÚČASNÉ ŠTÚDIUM
PREVIOUS AND CURRENT STUDY
Titul po skončení súčasného štúdia (resp. dosiahnutý stupeň - bakalársky …):
Diploma/degree for which you are currently studying:
….................................................................................…………………..
Počet ukončených ročníkov pred odchodom na študijný pobyt:
Number of higher education study years prior to departure abroad:
..............................................................…………………………………
Študovali ste už v zahraničí?
Have you already been studying abroad ?
áno
nie
yes
no
Ak áno, kedy? Na akej inštitúcii?
If Yes, when ? at which institution ?
.................................................................................................................
Priložený Výpis výsledkov štúdia obsahuje detaily o predchádzajúcom a súčasnom štúdiu.
Údaje, ktoré nie sú známe v čase podávania prihlášky, budú doplnené dodatočne.
The attached Transcript of records includes full details of previous and current higher education study. Details not known at the
time of application will provided be at a later stage.
Chcete požiadať o mobilitný grant, ktorý by pokryl Vaše dodatočné výdavky počas
áno
nie
študijného pobytu v zahraničí?
yes
no
Do you wish to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs of your study period abroad?
Prijímajúca inštitúcia
RECEIVING INSTITUTION
Týmto potvrdzujeme prijatie prihlášky na výmenné štúdium, navrhnutej Zmluvy o štúdiu a
Výpis výsledkov štúdia kandidáta.
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and the candidate’s Transcript of records.
Uvedený študent je
akceptovaný na štúdium
provisionally accepted at our institution
The above-mentioned student is
nie je akceptovaný na štúdium
not accepted at our institution
Podpis inštitucionálneho koordinátora:
Podpis fakultného koordinátora:
Institutional coordinator’s signature:
Departmental coordinator’s signature:
Dátum (Date):
Dátum (Date):
164
Rektorát
ECTS - EURÓPSKY SYSTÉM TRANSFERU KREDITOV
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
Zmluva o štúdiu
LEARNING AGREEMENT
AKADEMICKÝ ROK ……/……
Academic Year
OBLASŤ ŠTÚDIA : ………………………………
Field of Study: ……….......................................................……
Meno študenta (Name of student):
....................................................................................................................................................
Vysielajúca vysoká škola (Sending Institution):
………………………………..................................................................................................
Krajina (Country):
............................………………………………………………………………………………
Navrhovaný študijný program
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT
Prijímajúca vysoká škola (Receiving Institution):
……………………………….....................................................................................................
Krajina (Country):
.........................…………………………………………………………………………………
Kód predmetu a číslo
strany v Informácii
o možnostiach štúdia
Course unit code (if any) and
page no. of the information
package
Názov predmetu
Počet ECTS kreditov
(ako je uvedený v Informácii o možnostiach
štúdia)
Course unit title (as indicated in the information
package)
Number of ECTS credits
Ak je to potrebné, pokračujte na ďalšom liste papiera (if necessary, continue the list on a separate sheet)
Podpis študenta (Student’s signature)
........................................................................................... Dátum (Date):
....................................................................
165
Rektorát
Vysielajúca vysoká škola (Sending Institution)
Potvrdzujeme, že navrhovaný študijný program bol schválený.
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved.
Podpis fakultného koordinátora
Podpis inštitucionálneho koordinátora
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
........................................................................ .............................................................................
Dátum (Date):
...................................................
Dátum (Date):
...........................................................……
Prijímajúca vysoká škola (Receiving Institution)
Potvrdzujeme, že navrhovaný študijný program bol schválený.
We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved.
Podpis fakultného koordinátora
Podpis inštitucionálneho koordinátora
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
........................................................................ ...............................................................................
Dátum (Date):
...................................................
Dátum (Date):
...........................................................……
Meno študenta (Name of student):
..........................................................................................................................................................
Vysielajúca vysoká škola (Sending Institution):
………………………………...............................................................................................…......
Krajina
(Country):....................…………………………………………………………………………
166
Rektorát
Zmeny navrhovaného študijného programu
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT
Vyplniť, LEN ak je to relevantné (to be filled in ONLY if appropriate)
Kód predmetu a
číslo strany
v Informácii
o možnostiach
štúdia
Názov predmetu
(ako je uvedený v Informácii
o možnostiach štúdia)
Course unit title (as indicated in the
information package)
Zrušený
predmet
Nový
predmet
Deleted
course
unit
Added
course
unit
Počet
ECTS
kreditov
Number of
ECTS
credits
Course unit code (if any)
and page no. of the
information package
Ak je to potrebné, pokračujte na ďalšom liste papiera (if necessary, continue the list on a separate sheet
Podpis študenta (Student’s signature)
........................................................................................... Dátum (Date):
....................................................................
Vysielajúca vysoká škola (Sending Institution)
Potvrdzujeme, že uvedené zmeny v študijnom programe boli schválené.
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved.
Podpis fakultného koordinátora
Podpis inštitucionálneho koordinátora
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
........................................................................ ............................................................................
Dátum (Date):
...................................................
Dátum
(Date):......................................................……
167
Rektorát
Prijímajúca vysoká škola (Receiving Institution)
Potvrdzujeme, že uvedené zmeny v študijnom programe boli schválené.
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved.
Podpis fakultného koordinátora
Podpis inštitucionálneho koordinátora
Departmental coordinator’s signature
Institutional coordinator’s signature
........................................................................ ............................................................................
Dátum (Date):
...................................................
Dátum (Date):
......................................................……
168
Rektorát
ECTS - EURÓPSKY SYSTÉM TRANSFERU KREDITOV
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
Výpis výsledkov štúdia
TRANSCRIPT OF RECORDS
Vysielajúca vysoká škola (Sending Institution):
........................................................................................................…………………………...
Fakulta/Katedra (Faculty/Department of): .
...............................................................................................................................................….
Koordinátor (ECTS departmental coordinator):
....................................................................................................................................…………
Tel.: ..................................... Fax: ...................................... e-mail :………………………...
Meno študenta (Name of student)
Priezvisko (Family name): ............................................
Krstné meno (Firstname):.......................................
Dátum a miesto narodenia (Date and place of birth): ............................................……......
Pohlavie (sex):.......................…..
Dátum zápisu (Matriculation date): ...............................
Číslo (Matriculation number): .............….
Prijímajúca vysoká škola (Receiving Institution):
...................................................................................................................……………………
Fakulta/Katedra (Faculty/Department of):
................................................................................................................................................…
Koordinátor (ECTS departmental coordinator):
...................................................................................................................................………....
Tel.: ..................................... Fax: ...................................... e-mail …………………………
169
Rektorát
Kód
predmet
u
Course
Unit code
Názov predmetu
Dĺžka
predmetu
Miestne
hodnotenie
Hodnotenie
ECTS
Kredity
ECTS
Title of the course unit
Duration of
course unit
(2)
Local grade
(3)
ECTS grade
(4)
ECTS
credits
(5)
(1)
(1) (2) (3) (4) (5) pozri vysvetlenie na ďalšej strane (see explanation on next page)
Počet kreditov spolu (TOTAL):…………............
Udelený diplom/titul (Diploma/degree awarded):
..........................................................................................................................................
Dátum (Date):…………………
Podpis dekana/študijného oddelenia (Signature of registrar/dean/administration office):
Pečiatka vysokej školy/fakulty (Stamp of institution):
NB: Tento dokument nie je platný bez podpisu a oficiálnej pečiatky vysokej
školy/fakulty.
NB : This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the official stamp
of the institution.
(1)KÓD PREDMETU (Course unit code):
- ako je uvedený v Informácii o možnostiach štúdia
information Package)
(Refer to the ECTS
170
Rektorát
(2)Dĺžka predmetu (Duration of course unit):
Y = 1 celý akademický rok (1 full academic year)
1S = 1 semester (1 semester)
2S = 2 semestre (2 semesters)
1T = 1 trimester (1 term/trimester)
2T = 2 trimestre (2 terms/trimesters)
(3) Popis hodnotiaceho systému vysokej školy (Description of the institutional grading
system):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................................................................................
(4) Hodnotenie ECTS (ECTS grading scale):
Hodnoteni
e ECTS
% študentov
zvyčajne
dosahujúcich
tento stupeň
Definícia
Definition
ECTS
Grade
% of successful
students normally
achieving the
grade
A
10
VÝBORNE - vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami
EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors
B
25
C
30
VEĽMI DOBRE - nadpriemerný štandard s nejakými
chybami
VERY GOOD - above the average standard but with some errors
DOBRE - všeobecná práca s množstvom chýb
GOOD - generally sound work with a number of notable errors
D
25
USPOKOJIVO - prijateľný, ale so značnými nedostatkami
SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings
E
10
DOSTATOČNE - výsledky spĺňajú minimálne kritériá
SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria
FX
-
NEDOSTATOČNE - aby bol pridelený kredit, môže sa
vyžadovať dodatočná práca
FAIL - some more work required before the credit can be awarded
171
Rektorát
(5)Kredity ECTS (ECTS credits):
60 kreditov (credits) = 1 celý akademický rok (1 full academic year)
30 kreditov (credits) = 1 semester
20 kreditov (credits) = 1 trimester
172
Rektorát
DISCIPLINÁRNY PORIADOK TRENČIANSKEJ
UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Disciplinárny poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre
študentov (ďalej len „disciplinárny poriadok univerzity“) v súlade so zákonom č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) upravuje postavenie a činnosť Disciplinárnej komisie Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia
univerzity“) a disciplinárnych komisií jej fakúlt, spôsob prerokúvania disciplinárnych
priestupkov študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len
„univerzita“ alebo „TnUAD“) a postup pri ukladaní disciplinárnych opatrení.
2. Disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov univerzity.
3. Ak fakulta rozhodne, že potrebuje vzhľadom na vlastné podmienky podrobnejšie upraviť
disciplinárny poriadok univerzity, môže vydať svoj disciplinárny poriadok.
Článok 2
Disciplinárny priestupok
1. Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných
predpisov univerzity alebo jej súčastí, alebo verejného poriadku (§ 72 ods. 1 zákona).
2. Disciplinárnym priestupkom je najmä:
a) konanie študenta, ktorým využil služby systému sociálnej podpory na iný účel,
než na aký sú určené, alebo ak ich využil napriek tomu, že na ne nemá nárok,
alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil,
b) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej
samosprávy univerzity alebo jej fakúlt,
c) zneváženie alebo iná ujma spôsobená inému študentovi alebo zamestnancovi
univerzity,
d) zneváženie dobrej povesti alebo mena univerzity alebo jej fakulty,
e) podvod v súvislosti so štúdiom alebo s vedeckou činnosťou,
f) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi,
g) násilný čin proti inému študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi univerzity,
h) krádež alebo poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme alebo
výpožičke univerzita, alebo majetku osôb (fyzických alebo právnických), za
ktorého poškodenie univerzita zodpovedá,
i) úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený,
j) vytvorenie audio alebo video záznamu z pedagogického procesu bez vedomia a
súhlasu učiteľa.
3. Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden
rok.
173
Rektorát
Článok 3
Disciplinárne opatrenia
1. Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych
opatrení:
a) pokarhanie,
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní
ktorých bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené,
c) vylúčenie zo štúdia.
2. Pokarhanie podľa ods. 1 písm. a) možno uložiť študentovi za menej závažný disciplinárny
priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbanlivosti.
3. Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia podľa ods. 1 písm. b) sa stanoví lehota a
podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Pri jeho uložení
sa posudzuje závažnosť disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo
štúdia je najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho
opatrenia. Ak sa študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho, i menej závažného
disciplinárneho priestupku, môže byť vylúčený zo štúdia podľa ods. 1 písm. c).
4. Vylúčenie zo štúdia možno študentovi uložiť ak:
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok,
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok alebo,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
5. Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť
disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo,
na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku, ako aj na doterajšie správanie
študenta.
6. Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia upravuje článok 5.
Článok 4
Disciplinárna komisia univerzity
1. Na prerokúvanie disciplinárnych priestupkov sa v súlade s § 13 zákona zriaďuje
disciplinárna komisia univerzity, ktorá je v zmysle § 7 písm. d) zákona orgánom
akademickej samosprávy univerzity.
2. Disciplinárna komisia univerzity prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov, ktorí
nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte univerzity
a návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia predkladá rektorovi.
3. Disciplinárna komisia univerzity preskúmava
rozhodnutia dekana fakulty.
žiadosti študentov o preskúmanie
4. Disciplinárna komisia univerzity má 6 členov. Polovicu jej členov tvoria študenti tak, aby
každý stupeň vysokoškolského vzdelávania zastupoval jeden zástupca. Druhú polovicu
jej členov tvoria zamestnanci zamestnaneckej časti akademickej obce.
174
Rektorát
5. Členov disciplinárnej komisie univerzity a jej predsedu vymenúva z radov členov jej
akademickej obce po schválení akademickým senátom univerzity rektor. Všetci členovia
komisie majú pri hlasovaní rovnocenný hlas.
6. Členstvo v disciplinárnej komisii univerzity je čestné. Člen komisie je pri výkone svojej
funkcie nezastupiteľný. Funkčné obdobie člena komisie začína dňom jeho vymenovania
rektorom a je trojročné.
7. Činnosť disciplinárnej komisie univerzity sa riadi jej rokovacím poriadkom, ktorý
schvaľuje na návrh rektora akademický senát univerzity.
8. Na prerokúvanie disciplinárnych priestupkov študentov, ktorí sú zapísaní v študijnom
programe uskutočňovanom na fakulte, sa zriaďuje disciplinárna komisia fakulty.
Článok 5
Ukladanie disciplinárnych opatrení
1. Podnet na uloženie disciplinárneho opatrenia s uvedením dôvodu, pre ktorý sa podáva,
môže podať rektorovi alebo dekanovi, ak ide o študenta zapísaného na študijnom
programe uskutočňovanom na fakulte, každý člen akademickej obce univerzity, ako aj
zamestnanec, ktorý nie je členom akademickej obce, a to písomnou formou. Podnet
nesmie byť anonymný.
2. Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou univerzity (fakulty) je
ústne a neverejné, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku;
ak sa študent nedostaví na zasadnutie disciplinárnej komisie univerzity (fakulty) bez
písomného ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia univerzity (fakulty) konať aj bez
jeho prítomnosti. Predseda komisie môže na zasadnutie podľa potreby pozvať aj ďalšie
osoby.
3. Disciplinárne opatrenia podľa článku 3 ukladá rektor na návrh disciplinárnej komisie
univerzity. Študentom
zapísaným
na
štúdium
študijných
programov
uskutočňovaných na fakulte ukladá disciplinárne opatrenia dekan na návrh disciplinárnej
komisie fakulty (§ 31 zákona). Rektor (dekan) nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne
opatrenie, než navrhla disciplinárna komisia.
4. Rektor (dekan) rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia na základe návrhu
disciplinárnej komisie univerzity (fakulty) najneskôr do 30 dní od predloženia návrhu
disciplinárnej komisie univerzity (fakulty) na rozhodnutie.
5. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia
obsahovať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
musí mať písomnú formu a musí
výrok,
odôvodnenie,
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia,
evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované a dátum jeho vydania,
úradnú pečiatku,
podpis rektora (dekana).
6. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť študentovi doručené do
vlastných rúk.
175
Rektorát
7. Jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa uloží
do osobného spisu študenta.
Článok 6
Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho priestupku
1. Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať
o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý
napadnuté rozhodnutie (ďalej len „rozhodnutie“) vydal, a to v lehote do ôsmich dní odo
dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti vyhovieť
a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Podanie
žiadosti má odkladný účinok.
2. Rektor univerzity preskúma žiadosť a rozhodnutie dekana fakulty po jej posúdení
v disciplinárnej komisii univerzity. Ak je rozhodnutie v rozpore so zákonom alebo
vnútornými predpismi univerzity alebo jej súčastí, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak
žiadosť zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rektor univerzity vydá konečné rozhodnutie
najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
3. Ak je orgánom, ktorý vydal rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia na základe
odporučenia disciplinárnej komisie univerzity, rektor, môže sám žiadosti vyhovieť a
rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju odvolacej komisii
TnUAD (ďalej len „odvolacia komisia“). Odvolacia komisia rozhodnutie rektora
preskúma a ak je v rozpore so zákonom, vnútornými predpismi univerzity alebo jej
súčastí, navrhne rektorovi rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Inak navrhne rektorovi
žiadosť zamietnuť a rozhodnutie potvrdiť. Rektor musí rozhodnutie o žiadosti vydať
najneskôr do 30 dní od jej doručenia.
4. Konečné rozhodnutie musí byť doručené študentovi do vlastných rúk a zaslané na
vedomie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
5. Proti konečnému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok .
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Na rozhodovanie podľa tohto disciplinárneho poriadku sa vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona.
2. Tento disciplinárny poriadok bol schválený Akademickým senátom Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „AS TnUAD“) dňa 17.12.2008.
Uvedeným dňom nadobúda platnosť. Účinnosť nadobúda dňom 1.1.2009.
176
Rektorát
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto disciplinárneho poriadku sa ruší Disciplinárny
poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne schválený AS TnUAD
dňa 26.3.2008.
Ing. René Harťanský, PhD.
predseda AS TnUAD
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
rektor TnUAD
177
Download

rektorát trenčianskej univerzity alexandra